Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0328(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2018

Ingivna texter :

A8-0063/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Antagna texter
PDF 128kWORD 48k
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg
Flytten av Europeiska läkemedelsmyndighetens säte ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0735),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 114 och 168.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0421/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen, och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 17 oktober 2018 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8-0063/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(1).

2.  Europaparlamentet dömer ut det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade organ samt den gemensamma ansats som bifogats det uttalandet, och kräver att bli nära involverat i beslutsprocessen om lokalisering och omlokalisering av organ och byråer med tanke på dess befogenheter som medlagstiftare enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

3.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet tar del av rådets uttalande, som bifogas denna resolution.

5.  Det är beklagligt att Europaparlamentet – och i slutändan unionsmedborgarnas företrädare – inte blev fullt ut involverat i valet av nytt säte för Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan kallad myndigheten), som till slut avgjordes genom lottdragning trots att det var ett så viktigt beslut. Beslut om var organ och byråer ska vara placerade behöver, och måste ur rättslig synvinkel, fattas inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, med full respekt för Europaparlamentets rättigheter, varigenom parlamentet och rådet är jämbördiga lagstiftare.

6.  Europaparlamentet beklagar rådets beslut, som leder till att den bristande geografiska proportionaliteten förvärras, med tanke på att bara 9 av EU:s 37 decentraliserade byråer är placerade i nya medlemsstater, vilket strider mot Europeiska rådets slutsatser 5381/04 och 11018/1/08, vilka båda ger företräde åt nya medlemsstater.

7.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheterna och kommissionen att se till att kostnaderna i samband med bytet av myndighetens säte i sin helhet täcks av det nuvarande värdlandet. Parlamentet påpekar att några av kostnaderna för flytten från det nuvarande sätet kommer att behöva förfinansieras av unionens budget före den ekonomiska uppgörelsen med det nuvarande värdlandet.

8.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheterna och kommissionen att se till att merkostnaderna i samband med den dubbla flytten av myndighetens säte, först till en tillfällig plats och sedan till Vivaldibyggnaden, i sin helhet täcks av den nederländska regeringen och således inte inverkar negativt på unionens allmänna budget.

9.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheterna och kommissionen att se till att den dubbla flytten inte äventyrar myndighetens normala operativa behov och att verksamheten kan fortsätta och myndigheten fungera väl, utan avbrott, efter mars 2019.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 15 mars 2018 (Antagna texter, P8_TA(2018)0086).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte
P8_TC1-COD(2017)0328

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1718.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande av Europaparlamentet

Europaparlamentet beklagar att dess roll som medlagstiftare inte beaktats i vederbörlig ordning, då parlamentet inte involverades i det förfarande som ledde fram till valet av nytt säte för Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Europaparlamentet erinrar om sina befogenheter som medlagstiftare och framhåller att det ordinarie lagstiftningsförfarandet måste respekteras fullt ut i samband med placeringen av organ och byråer.

Som unionens enda direktvalda institution och företrädare för unionsmedborgarna är parlamentet den främsta garanten för demokratiprincipens efterlevnad i unionen.

Europaparlamentet fördömer det förfarande som tillämpades vid valet av nytt säte och som de facto berövade parlamentet dess befogenheter, eftersom det inte blev ordentligt involverat i processen utan nu bara förväntas bekräfta valet av nytt säte genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Europaparlamentet erinrar om att den gemensamma ansatsen i bilagan till det gemensamma uttalande från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om decentraliserade organ som undertecknades 2012 inte är rättsligt bindande, vilket även erkänns i själva uttalandet, och att överenskommelsen om den inte påverkade institutionernas lagstiftningsbefogenheter.

Därför framhåller Europaparlamentet att förfarandet vid valet av nytt säte för organ måste revideras och inte bör tillämpas i nuvarande form i framtiden.

Till sist erinrar Europaparlamentet dessutom om att de tre institutionerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016(1) om bättre lagstiftning1 månade om ett lojalt och öppet samarbete och samtidigt påminde om de båda medlagstiftarnas jämlikhet enligt fördragen.

Uttalande från rådet om EBA/EMA

Rådet erinrar om Europaparlamentets, rådets och kommissionens åtagande om ett lojalt och öppet samarbete och hänvisar till det förfarande som tillämpades för omlokaliseringen av EMA och EBA, som var specifikt för situationen och inte utgjorde något prejudikat för lokaliseringen av byråer i framtiden.

Rådet, som erinrar om fördragen, erkänner värdet av ett förbättrat informationsutbyte redan i inledningsskedet av framtida förfaranden för lokalisering av byråer.

Ett sådant tidigt informationsutbyte skulle göra det lättare för de tre institutionerna att utöva sina rättigheter enligt fördragen genom de tillhörande förfarandena.

Rådet noterar Europaparlamentets begäran om att så snart som möjligt se över 2012 års gemensamma uttalande och gemensamma ansats om decentraliserade organ. Rådet uppmanar kommissionen att som ett första steg senast i april 2019 tillhandahålla en djupgående analys av genomförandet av det gemensamma uttalandet och den gemensamma ansatsen vad gäller lokaliseringen av decentraliserade byråer. Denna analys kommer att fungera som underlag för bedömningen av hur man ska gå vidare med genomförandet av en sådan översynsprocess.

(1) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy