Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2791(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0478/2018

Indgivne tekster :

B8-0478/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0431

Vedtagne tekster
PDF 148kWORD 49k
Torsdag den 25. oktober 2018 - Strasbourg
14.møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14)
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om det 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (2018/2791(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 2. februar 2016 om midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi(1),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om en handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien(2),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 20. maj 2015 med titlen "Naturens tilstand i Den Europæiske Union: Rapport om bevaringsstatus og udviklingstendenser for naturtyper og arter, der er omfattet af fugledirektivet og habitatdirektivet i perioden 2007-2012 i medfør af habitatdirektivets artikel 17 og fugledirektivets artikel 12 (COM(2015)0219)

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen og Rådet om det 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (O-000115/2018 – B8‑0413/2018 and O-000116/2018 – B8‑0414/2018),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den strategiske plan for biodiversitet 2011-2020, der blev vedtaget af parterne i konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD) i 2010, har til hensigt at iværksætte en effektiv og hurtig indsats for at standse tabet af biodiversitet (den fantastiske mangfoldighed af økosystemer, arter og genetiske ressourcer, der omgiver os) med henblik på at sikre, at økosystemerne er modstandsdygtige inden 2020, og fortsat leverer væsentlige tjenester, så klodens mangfoldighed af liv sikres, og der ydes et bidrag til menneskers velfærd og udryddelsen af fattigdom;

B.  der henviser til, at vision 2050, som blev vedtaget inden for rammerne af CBD, har overskriften "Living in harmony with nature" (at leve i harmoni med naturen), hvorved, "biodiversiteten inden 2050 skal værdsættes, bevares, genoprettes og udnyttes fornuftigt, således at økosystemtjenesterne og en sund planet kan opretholdes, og alle mennesker kan få opfyldt deres essentielle behov";

C.  der henviser til, at vision 2050 understøttes af fem overordnede mål: a) håndtering af de underliggende årsager til tab af biodiversitet ved at integrere biodiversitet i alle forvaltnings- og samfundsspørgsmål, b) reduktion af det direkte pres på biodiversiteten og fremme af bæredygtig udnyttelse, c) forbedring af biodiversitetens tilstand ved at beskytte økosystemer, arter og genetisk diversitet, d) sikring af, at alle får gavn af biodiversitet og økosystemtjenester og e) fremme af gennemførelsen gennem deltagerbaseret planlægning, videnstyring og kapacitetsopbygning;

D.  der henviser til, at Nagoyaprotokollen har til hensigt at sikre, at de fordele, der opstår ved udnyttelsen af genetiske ressourcer, fordeles på en fair og retfærdig måde;

E.  der henviser til, at EU's biodiversitetsstrategi for 2020 har til formål at bremse tabet af biodiversitet og økosystemtjenester i EU og bidrage til at standse tabet af biodiversitet på verdensplan inden 2020, idet der tages højde for biodiversitetens iboende værdi og økosystemtjenesternes væsentlige bidrag til menneskers trivsel og den økonomiske velstand;

F.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne har vedtaget 2030-dagsordenen og dens ledsagende mål for bæredygtig udvikling, som opfordrer til at forandre vores verden og beskytte vores planet, herunder livet på land og i havet, og forpligtet sig til en fuldstændig gennemførelse heraf;

G.  der henviser til, at forringelsen af økosystemerne er ensbetydende med store sociale og økonomiske tab for EU;

Generelle bemærkninger

1.  bemærker med bekymring, at Aichimålene for biodiversitet for 2020 ikke vil blive opfyldt med den nuværende udvikling i tabet af biodiversitet, og opfordrer alle parter og interessenter i CBD til at intensivere deres indsats; opfordrer i den forbindelse indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre en omgående, substantiel og supplerende indsats for at bevare biodiversiteten med henblik på at opfylde EU's mål;

2.  understreger, at beskyttelsen af den globale biodiversitet er en væsentlig udfordring og dermed en strategisk EU-interesse, som bør have den største politiske bevågenhed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at engagere sig aktivt, især gennem deres eksterne instrumenter, med tredjelande for at fremme og styrke foranstaltninger og forvaltning med henblik på bevarelse af biodiversiteten, navnlig i forbindelse med alle multilaterale aftaler;

3.  understreger behovet for en omfattende forvaltningsordning, der tager sigte på bevaring og bæredygtig udnyttelse af biodiversitet og økosystemtjenester; opfordrer EU og medlemsstaterne til fortsat at være stærkt engagerede i yderligere at styrke CBD og indtage en ledende rolle i forberedelsen af rammen for perioden efter 2020, navnlig i tiden op til det 14. og 15. møde i partskonferencen, og til på en gennemsigtig måde at fastlægge deres visioner og prioriteter for den globale ramme for biodiversitet for perioden efter 2020;

4.  påpeger, at bevaring og genopretning af biodiversitet understøtter opfyldelsen af de fleste af målene for bæredygtig udvikling og er afgørende for gennemførelsen af EU's politiske mål vedrørende bl.a. miljø, fødevaresikkerhed, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, sundhed, katastrofeforebyggelse og migration;

5.  minder om, at beskyttelse af biodiversitet og økosystemer i sagens natur er synergistisk og et centralt element i en bæredygtig udvikling; understreger behovet for og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme integreringen af biodiversitet og sikre en bedre sammenhæng i miljøpolitikken i alle EU's interne og eksterne politikker, også med hensyn til deres forpligtelse til en fuldstændig gennemførelse af FN's mål for bæredygtig udvikling i 2030;

6.  mener, at det er altafgørende, at der tages fat på de vigtigste årsager til tab og forringelse af biodiversitet ved hjælp af en langsigtet strategisk tilgang, og at der udvikles og gennemføres effektive løsninger og foranstaltninger lige fra identifikation og bevarelse af beskyttede områder baseret på et områdes følsomhed, forekomsten af truede arter eller påvist mangel på viden og/eller effektiv forvaltning til begrænsning af biodiversitetstab og negative indvirkninger på oprindelige folks og lokalsamfunds områder og eksistensgrundlag, reetablering af økosystemer og økosystemtjenester, også uden for beskyttede områder, integrering af biodiversitetsmålene i andre sektorer, f.eks. landbrug, skovbrug, fysisk planlægning, udviklingssamarbejde, forskning og innovation, transport, minedrift og sundhed, og eliminering af uheldige subsidier; finder det afgørende, at tabet af biodiversitet og heraf følgende negative indvirkninger på et område og på oprindelige folks og lokalsamfunds subsistensmidler medtages;

Gennemførelse af konventionen og den strategiske plan for biodiversitet 2011-2020

7.  minder om, at COP14 i Egypten markerer 25-året for konventionens ikrafttræden; mener derfor, at det er yderst vigtigt at intensivere indsatsen for at gennemføre den nuværende strategiske plan for biodiversitet for 2011-2020, fokusere på at opfylde Aichimålene for biodiversitet og de centrale elementer i Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer og fordeling af fordele og arbejde på en ambitiøs strategisk plan for perioden efter 2020 og en gennemførelsesmekanisme, der tager sigte på et scenarie for 2050, og som tager hensyn til nye udfordringer på biodiversitetsområdet i overensstemmelse med 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling;

8.  fremhæver den rolle, som Aichimålene for biodiversitet spiller for opnåelsen af 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling, navnlig bæredygtighedsmål 14 (at bevare og sikre bæredygtig udnyttelse af oceaner, have og marine ressourcer) og 15 (at beskytte økosystemer på land, forvalte skove bæredygtigt, bekæmpe ørkendannelse, standse og vende jordforringelse og standse tab af biodiversitet);

9.  bemærker med bekymring, at vurderinger(3) af bevaringsstatus for arter og naturtyper af bevaringsinteresse i EU viser, at kun 7 % af de marine arter og 9 % af de marine naturtyper har en "gunstig bevaringsstatus", og at 27 % af vurderingerne af arter og 66 % af vurderingerne af naturtyper viser en "ugunstig bevaringsstatus";

Global ramme for biodiversitet efter 2020

10.  opfordrer indtrængende til, at ambitionsniveauet for den globale ramme for biodiversitet for perioden efter 2020 øges, og at dens funktion forbedres; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at forfølge udviklingen af klare, kvantitative, målbare mål med resultatindikatorer, bedre sporingsinstrumenter, forpligtelsesprocedurer samt undersøgelses- og rapporteringsmekanismer med fælles standarder, der afspejler mekanismerne i Parisaftalen om klimaforandringer, og forbedre parternes gennemsigtighed og ansvarlighed og den overordnede effektivitet af den næste globale ramme for biodiversitet;

11.  understreger, at der er behov for en stærkere international ramme for at beskytte den globale biodiversitet, standse de aktuelle tab og så vidt muligt genoprette biodiversiteten; mener, at denne ramme bør være baseret på mål og frivillige tilsagn, der omfatter nationalt bestemte bidrag, der understøttes af lokale og regionale bidrag, og andre passende instrumenter, finansielle forpligtelser og bedre garantier for kapacitetsopbygning samt en revision hvert femte år, hvor der lægges vægt på en forbedret forvaltning af beskyttede områder og mere effektive bevaringsforanstaltninger samt et stadig stigende ambitionsniveau;

12.  understreger betydningen af at minimere den tid, der går fra vedtagelsen af den globale ramme for biodiversitet for perioden efter 2020 til dens gennemførelse i nationale biodiversitetsmål, for at undgå forsinkelser med hensyn til at træffe konkrete foranstaltninger for at bremse biodiversitetstab;

Økonomiske overvejelser og finansiering 

13.  understreger, at økonomisk vækst kun kan fremme bæredygtig udvikling, hvis den afkobles fra forringelse af biodiversiteten og naturens evne til at bidrage til menneskers trivsel, og understreger vigtigheden af at opskalere naturbaserede løsninger for at hjælpe samfund med at tage hånd om komplekse udfordringer med sociale og økonomiske elementer på en helt igennem bæredygtig måde;

14.  understreger behovet for tilstrækkelig finansiering til biodiversitet; understreger, at biodiversitetssikring og en mulig øremærkning af midler til biodiversitet i den næste flerårige finansielle ramme ville have en betydelig og positiv virkning for opfyldelsen af vision 2050;

15.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme etableringen af nye internationale finansielle mekanismer til bevaring af biodiversiteten i tilknytning til CBD og fremhæver betydningen af private finansieringsinitiativer i denne henseende;

16.  understreger betydningen af at øge investeringerne for at opfylde forpligtelserne i Parisaftalen med henblik på at mindske klimaforandringernes indvirkning på biodiversiteten og for at sikre sammenhæng mellem politikker om modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og biodiversitet;

Skovbrug og landbrug

17.  glæder sig over, at skovbrugets og landbrugets potentiale nævnes i henstilling 10.2 (g) (XXI/1) til COP14-afgørelsen; understreger, at landbrugsaktiviteter og bevarelse af biodiversiteten hænger nøje sammen; understreger, at bæredygtigt landbrug og skovbrug i høj grad bidrager til mangfoldigheden af arter, levesteder og økosystemer og mindsker virkningerne af klimaforandringer;

18.  bemærker dog, at intensivt landbrug har en negativ indvirkning på biodiversiteten, især med hensyn til skovrydning og brug af pesticider; minder om den alarmerende nedgang i bestøvere, som er vigtige for velfungerende økosystemer; opfordrer parterne til at forpligte sig stærkt til bæredygtigt landbrug og skovbrug, herunder krav om fremme af agroøkologiske strategier og udfasning af skadelige plantebeskyttelsesmidler og strategier til sikring af beskyttelse af jord og levesteder;

Innovation

19.  glæder sig over, at den teknologiske udvikling nævnes i henstilling 10.2 (h) (XXI/1); minder om betydningen af innovation, forskning og udvikling for at nå målene i vision 2050 og opfordrer parterne til især at fokusere på sammenhængen mellem bevarelse af biodiversiteten og dens gavnlige virkninger for menneskers sundhed og økonomiske velstand og til at koordinere foranstaltninger til dataindsamling;

Kapacitetsopbygning, bevidstgørelse af offentligheden og inddragelse af alle aktører

20.  understreger, at kapacitetsopbygning og bevidstgørelse, bl.a. med hensyn til værdien af biodiversitet og økosystemtjenester, er afgørende for en vellykket gennemførelse; glæder sig derfor over, at der på COP13 ved beslutning XIII/23 og ved henstilling XXI/1 blev vedtaget en kortsigtet handlingsplan (2017-2022) for at forbedre og støtte kapacitetsopbygning og en kommunikationsstrategi, og opfordrer til, at der under COP14 arbejdes videre med disse centrale spørgsmål;

21.  understreger betydningen af en omfattende og deltagelsesorienteret proces ved udformning af rammen for perioden efter 2020;

22.  glæder sig over, at der i beslutning XXI/1 lægges vægt på offentlige oplysningskampagner i forbindelse med forberedelsen af COP14, og opfordrer parterne til at gøre en indsats for at fremme oplysningskampagner og inddrage flere aktører for at sikre skræddersyede løsninger for lokalsamfund og oprindelige folk med henblik på at fremme en bæredygtig arealanvendelse, der øger biodiversiteten på en måde, der sikrer fuld respekt for de regionale forskelle mellem landskaber og levesteder;

23.  glæder sig over intentionen om aktivt at forfølge en tilgang med flere aktører, herunder regionale og lokale aktører, hvilket er af afgørende betydning for at værdsætte, beskytte, bevare og sikre en bæredygtig anvendelse og genoprettelse af biodiversiteten, og understreger, at et bedre samarbejde med og mellem forvaltningsniveauer og sektorer samt platforme for erhverv og biodiversitet vil skabe muligheder for en bedre gennemførelse af biodiversitetsmål og for at integrere biodiversitetsmålene i andre politikområder;

o
o   o

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 35 af 31.1.2018, s. 2.
(2) EUT C 356 af 4.10.2018, s. 38.
(3) Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemtjenester: "The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia" (den regionale vurderingsrapport om biodiversitet og økosystemtjenester for Europa og Centralasien), 2018.

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik