Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2791(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0478/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0478/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0431

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 162kWORD 57k
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
14η σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14)
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη 14η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP14) (2018/2791(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2015, με τίτλο «Η κατάσταση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκθεση σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις των τύπων οικοτόπων και των ειδών που καλύπτονται από την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για τα πτηνά όσον αφορά την περίοδο 2007-2012 σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους και το άρθρο 12 της οδηγίας για τα πτηνά» (COM(2015)0219),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τη 14η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP14) (O-000115/2018 – B8‑0413/2018 και O-000116/2018 – B8‑0414/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή του στρατηγικού σχεδίου για τη βιολογική ποικιλότητα 2011-2020, το οποίο εγκρίθηκε από τα μέρη της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ) το 2010, είναι η ανάληψη άμεσης και αποτελεσματικής δράσης για την ανάσχεση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας (της εξαιρετικής ποικιλίας οικοσυστημάτων, ειδών και γενετικών πόρων που μας περιβάλλει) προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το 2020 τα οικοσυστήματα θα είναι ανθεκτικά και θα συνεχίσουν να παρέχουν ζωτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας έτσι την ποικιλομορφία ζωής στον πλανήτη και συμβάλλοντας στην ανθρώπινη ευημερία και την εξάλειψη της φτώχειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα για το 2050, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ΣΒΠ, είναι «να ζούμε σε αρμονία με τη φύση», ούτως ώστε «με ορίζοντα το 2050, η βιολογική ποικιλότητα να αναγνωρίζεται ως αξία, να διατηρείται, να αποκαθίσταται και να χρησιμοποιείται συνετά, με τη διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, με τη διαφύλαξη ενός υγιούς πλανήτη και με την παροχή οφελών απαραίτητων για όλους τους ανθρώπους»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα για το 2050 υποστηρίζεται από πέντε γενικούς στόχους: α) αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της απώλειας της βιολογικής ποικιλότητας με την ενσωμάτωση της βιολογικής ποικιλότητας στο σύνολο των πρακτικών διακυβέρνησης και της κοινωνίας· β) περιορισμός των άμεσων πιέσεων που ασκούνται στη βιολογική ποικιλότητα και προώθηση της αειφόρου χρήσης· γ) βελτίωση της κατάστασης της βιολογικής ποικιλότητας με τη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων, των ειδών και της γενετικής ποικιλότητας· δ) ενίσχυση των οφελών για όλους από τη βιολογική ποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες· και (ε) ενίσχυση της εφαρμογής με βάση τον συμμετοχικό σχεδιασμό, τη διαχείριση γνώσεων και τη δημιουργία ικανοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο της Nagoya για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών στοχεύει στον επιμερισμό των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση γενετικών πόρων με τρόπο δίκαιο και ισότιμο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη βιολογική ποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 αποσκοπεί στην ανάσχεση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ και στην ανάσχεση της απώλειας της βιολογικής ποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2020, δεδομένης της εγγενούς αξίας της βιολογικής ποικιλότητας και της ουσιαστικής συμβολής των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ευημερία του ανθρώπου και στην οικονομική ευημερία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει την Ατζέντα του 2030 και τους συνοδευτικούς στόχους της για βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), οι οποίοι αποσκοπούν στον μετασχηματισμό του κόσμου μας και την προστασία του πλανήτη μας, συμπεριλαμβανομένης της ζωής στην ξηρά και κάτω από το νερό, και έχουν δεσμευτεί για την πλήρη εφαρμογή τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων σημαίνει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές απώλειες για την ΕΕ·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι στόχοι του Aichi για τη βιολογική ποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 δεν θα επιτευχθούν με τον τρέχοντα ρυθμό απώλειας βιολογικής ποικιλότητας, και καλεί όλα τα μέρη και τους ενδιαφερόμενους φορείς της ΣΒΠ να εντείνουν τις προσπάθειές τους· καλεί επιτακτικά, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ότι θα καταβάλουν άμεσες, ουσιαστικές και πρόσθετες προσπάθειες για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ·

2.  τονίζει ότι η προστασία της παγκόσμιας βιολογικής ποικιλότητας αποτελεί βασική πρόκληση και, ως εκ τούτου, στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ στο οποίο θα πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή από πολιτική άποψη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά, ιδίως μέσω των εξωτερικών μηχανισμών τους, με τρίτες χώρες για την προώθηση και την ενίσχυση μέτρων και μηχανισμών διακυβέρνησης για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, ιδίως σε όλες τις πολυμερείς συμφωνίες·

3.  τονίζει την ανάγκη θέσπισης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης της βιολογικής ποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παραμείνουν σταθερά προσηλωμένα στην περαιτέρω ενίσχυση της ΣΒΠ και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην προετοιμασία του πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020, ιδίως ενόψει της δέκατης τέταρτης και της δέκατης πέμπτης συνόδου της Διάσκεψης των μερών, καθώς και να καθορίσουν με διαφάνεια τα οράματα και τις προτεραιότητές τους για το παγκόσμιο πλαίσιο στον τομέα της βιολογικής ποικιλότητας μετά το 2020·

4.  υπενθυμίζει ότι η διατήρηση και η αποκατάσταση της βιολογικής ποικιλότητας αποτελούν τη βάση για την επίτευξη των περισσότερων ΣΒΑ και είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, την υγεία, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη μετανάστευση·

5.  υπενθυμίζει την εγγενώς συνεργιστική σχέση μεταξύ βιολογικής ποικιλότητας και διατήρησης των οικοσυστημάτων, και το γεγονός ότι αμφότερες αποτελούν βασικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί η ενσωμάτωση της βιολογικής ποικιλότητας και της βελτιωμένης συνοχής της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή, λαμβανομένης υπόψη και της δέσμευσής τους να υλοποιήσουν πλήρως τους ΣΒΑ έως το 2030·

6.  πιστεύει ότι έχει καθοριστική σημασία να αντιμετωπιστούν οι κύριοι παράγοντες της απώλειας και της υποβάθμισης της βιολογικής ποικιλότητας με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση και να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν αποτελεσματικές αποφάσεις και μέτρα που θα περιλαμβάνουν από τον προσδιορισμό και τη διατήρηση προστατευόμενων περιοχών με βάση την ευαισθησία αυτών, την παρουσία απειλούμενων ειδών ή την επιβεβαιωμένη έλλειψη γνώσεων και/ή την αποτελεσματική διαχείριση, έως τον περιορισμό των απωλειών βιολογικής ποικιλότητας και των αρνητικών συνεπειών στα εδάφη και τους βιοτικούς πόρους των αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους και εκτός των προστατευόμενων περιοχών, την ενσωμάτωση της βιολογικής ποικιλότητας σε άλλους τομείς όπως η γεωργία, η δασοκομία, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η αναπτυξιακή συνεργασία, η έρευνα και καινοτομία, οι μεταφορές, οι εξορύξεις και η υγεία, καθώς και την εξάλειψη των στρεβλών επιδοτήσεων· θεωρεί απαραίτητο να περιοριστούν επίσης η απώλεια βιολογικής ποικιλότητας και οι αρνητικές συνέπειές της στη γη και τα μέσα διαβίωσης των τοπικών και αυτόχθονων κοινοτήτων·

Εφαρμογή της Σύμβασης και του στρατηγικού σχεδίου για τη βιολογική ποικιλότητα 2011-2020

7.  υπενθυμίζει ότι η COP14 στην Αίγυπτο σηματοδοτεί την εικοστή πέμπτη επέτειο της έναρξης ισχύος της Σύμβασης· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την εφαρμογή του τρέχοντος στρατηγικού σχεδίου για τη βιολογική ποικιλότητα 2011-2020, να δοθεί έμφαση στην επίτευξη των στόχων του Aichi για τη βιολογική ποικιλότητα και των βασικών στοιχείων του πρωτοκόλλου της Nagoya για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών, και να αρχίσει η επεξεργασία ενός φιλόδοξου στρατηγικού σχεδίου και μηχανισμού εφαρμογής για την περίοδο μετά το 2020, με σκοπό να αναπτυχθεί ένα σενάριο για το 2050 στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη νέες προκλήσεις στον τομέα της βιολογικής ποικιλότητας, σύμφωνα με την Ατζέντα του 2030 και τους ΣΒΑ·

8.  τονίζει τον ρόλο των στόχων του Aichi για τη βιολογική ποικιλότητα στην επίτευξη της Ατζέντας του 2030 και των ΣΒΑ, ειδικότερα του ΣΒΑ 14 (διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των υδάτινων πόρων) και του ΣΒΑ 15 (προστασία των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης, ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης της γης και ανάσχεση της απώλειας της βιολογικής ποικιλότητας)·

9.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις(3) της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των διαφόρων τύπων οικοτόπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη διατήρηση των ειδών στην ΕΕ, μόνο το 7 % των θαλάσσιων ειδών και το 9 % των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων παρουσιάζουν «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης», ενώ το 27 % των αξιολογήσεων ειδών και το 66 % των αξιολογήσεων τύπων οικοτόπων παρουσιάζουν «δυσμενή κατάσταση διατήρησης»·

Παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιολογική ποικιλότητα μετά το 2020

10.  ζητεί επιτακτικά να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της φιλοδοξίας και τη βελτίωση της λειτουργίας του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιολογική ποικιλότητα μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν ενεργά την ανάπτυξη σαφών, ποσοτικών, μετρήσιμων στόχων μαζί με δείκτες επιδόσεων, καλύτερα μέσα παρακολούθησης, διαδικασίες δέσμευσης και μηχανισμούς αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων βάσει κοινών προτύπων, κατ’ αντιστοιχία προς τους μηχανισμούς της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των μερών και της συνολικής αποτελεσματικότητας του επόμενου παγκόσμιου πλαισίου για τη βιολογική ποικιλότητα·

11.  τονίζει ότι απαιτείται ένα ισχυρότερο διεθνές πλαίσιο για να προστατεύεται η βιολογική ποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, να σταματήσει η τρέχουσα υποβάθμισή της και να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο· πιστεύει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται σε στόχους και εθελοντικές δεσμεύσεις που θα περιλαμβάνουν εθνικά καθορισμένες συνεισφορές, υποστηριζόμενες από τοπικές και περιφερειακές συνεισφορές, και άλλα κατάλληλα μέσα, οικονομικές δεσμεύσεις και βελτιωμένες εγγυήσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και έναν μηχανισμό επανεξέτασης ανά πενταετία, με έμφαση στη βελτιωμένη διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών και σε πιο αποτελεσματικά μέτρα διαφύλαξης, καθώς και στην ενίσχυση των φιλοδοξιών·

12.  τονίζει τη σημασία της ελαχιστοποίησης των χρονικών καθυστερήσεων που μπορεί να ανακύψουν μεταξύ της έγκρισης του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιολογική ποικιλότητα μετά το 2020 και της αποτύπωσής του σε εθνικούς στόχους βιολογικής ποικιλότητας, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την αναχαίτιση της απώλειας της βιολογικής ποικιλότητας·

Οικονομικά ζητήματα και χρηματοδότηση 

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οικονομική μεγέθυνση μπορεί να διευκολύνει την αειφόρο ανάπτυξη μόνο εάν αποσυνδεθεί από την υποβάθμιση της βιολογικής ποικιλότητας και της ικανότητας της φύσης να συμβάλλει στην ευημερία του ανθρώπου, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των λύσεων που βασίζονται στη φύση, προκειμένου οι κοινωνίες να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με τον πλέον βιώσιμο τρόπο σύνθετες προκλήσεις με διάφορες κοινωνικές και οικονομικές πτυχές·

14.  επισημαίνει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για τη βιολογική ποικιλότητα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εξασφάλιση της συμβατότητας με τη βιολογική ποικιλότητα και η πιθανή δέσμευση κονδυλίων για τη βιολογική ποικιλότητα στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είχαν σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα για την υλοποίηση του οράματος για το 2050·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία νέων διεθνών χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας που θα συνδέονται με τη ΣΒΠ, και τονίζει τη σημασία των ιδιωτικών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό·

16.  τονίζει τη σημασία της αύξησης των επενδύσεων για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιολογική ποικιλότητα και να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ πολιτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν και πολιτικών για τη βιολογική ποικιλότητα·

Δασοκομία και γεωργία

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η σύσταση 10.2(g) (XXI/1) για την απόφαση της COP14 αναφέρεται στις δυνατότητες της δασοκομίας και της γεωργίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ γεωργικών δραστηριοτήτων και διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας· τονίζει το γεγονός ότι η βιώσιμη γεωργία και δασοκομία συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ποικιλία των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων, και μειώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

18.  επισημαίνει, ωστόσο, τον αρνητικό αντίκτυπο της εντατικής γεωργίας στη βιολογική ποικιλότητα, ειδικότερα ως προς την αποψίλωση των δασών και τη χρήση παρασιτοκτόνων· υπενθυμίζει την ανησυχητική μείωση των επικονιαστών, οι οποίοι αποτελούν βασικό στοιχείο για την καλή λειτουργία των οικοσυστημάτων· καλεί τα μέρη να αναλάβουν ισχυρές δεσμεύσεις προς την κατεύθυνση της βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη απαιτήσεων για την προώθηση αγροοικολογικών προσεγγίσεων και τη σταδιακή κατάργηση επιβλαβών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και στρατηγικών για τη διασφάλιση της προστασίας του εδάφους και των οικοτόπων·

Καινοτομία

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η τεχνολογική ανάπτυξη αναφέρεται στη σύσταση 10.2(h) (XXI/1)· υπενθυμίζει τη σημασία της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του οράματος για το 2050, και καλεί τα μέρη να εστιάσουν την προσοχή τους ιδιαίτερα στις διασυνδέσεις ανάμεσα στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και στα οφέλη για την υγεία των ανθρώπων και την οικονομική ευημερία, και να συντονίσουν τα μέτρα συλλογής δεδομένων·

Ανάπτυξη ικανοτήτων, ευαισθητοποίηση του κοινού και συμμετοχή όλων των παραγόντων

20.  τονίζει ότι η ανάπτυξη ικανοτήτων και η ευαισθητοποίηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αξίες της βιολογικής ποικιλότητας και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, έχουν καίρια σημασία για την επιτυχή υλοποίηση· εκφράζει επομένως την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η COP13 ενέκρινε, με την απόφαση XIII/23 και τη σύσταση XXI/1, ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης (2017-2022) για την ενίσχυση και τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και της επικοινωνιακής στρατηγικής της, και καλεί την COP14 να επεξεργαστεί περαιτέρω αυτά τα βασικά ζητήματα·

21.  τονίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης και συμμετοχικής διαδικασίας για τη διαμόρφωση του πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στη σύσταση XXI/1 για την προετοιμασία της COP14 λαμβάνονται υπόψη οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, και καλεί τα μέρη να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, με στόχο την εξασφάλιση ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη χρήση των εκτάσεων για ενισχυμένη βιολογική ποικιλότητα, ούτως ώστε να γίνονται πλήρως σεβαστές οι περιφερειακές διαφορές όσον αφορά τα τοπία και τους οικοτόπους·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση να συνεχιστεί ενεργά μια προσέγγιση πολυμερούς συμμετοχής που θα περιλαμβάνει περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες, η οποία έχει θεμελιώδη σημασία για την αναγνώριση της αξίας, την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση και αποκατάσταση της βιολογικής ποικιλότητας, και υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της συνεργασίας με τα διάφορα επίπεδα και τους τομείς διακυβέρνησης, αλλά και μεταξύ αυτών, καθώς και με πλατφόρμες επιχειρηματικότητας και βιολογικής ποικιλότητας θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της βιολογικής ποικιλότητας και την ενσωμάτωση των στόχων της βιολογικής ποικιλότητας σε άλλες πολιτικές·

o
o   o

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 38.
(3) Διακυβερνητική πλατφόρμα επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, «The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia» (Έκθεση περιφερειακής αξιολόγησης για τη βιολογική ποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία), 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου