Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2791(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0478/2018

Teksty złożone :

B8-0478/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0431

Teksty przyjęte
PDF 160kWORD 54k
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg
14.posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14)
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 14. posiedzenia Konferencji Stron (COP14) Konwencji o różnorodności biologicznej (2018/2791(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie śródokresowego przeglądu unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki(2),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 20 maja 2015 r. zatytułowane „Stan przyrody w Unii Europejskiej. Sprawozdanie na temat stanu typów siedlisk i gatunków objętych dyrektywą ptasią i siedliskową oraz tendencji w tym zakresie w latach 2007–2012 wymagane na podstawie art. 17 dyrektywy siedliskowej oraz art. 12 dyrektywy ptasiej” (COM(2015)0219),

–  uwzględniając pytania do Komisji i do Rady w sprawie 14. posiedzenia Konferencji Stron (COP14) Konwencji o różnorodności biologicznej (O-000115/2018 – B8-0413/2018, O-000116/2018 – B8-0414/2018),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że strategiczny plan na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020 przyjęty przez strony Konwencji o różnorodności biologicznej w 2010 r. opracowano z myślą o podjęciu skutecznych i pilnych działań w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej (niezwykłej różnorodności ekosystemów, gatunków oraz zasobów genetycznych, które nas otaczają) aby zagwarantować, że do 2020 r. ekosystemy staną się odporne i będą nadal zapewniać podstawowe usługi, zabezpieczając tym samym różnorodne formy życia naszej planety oraz przyczyniając się do dobrostanu ludzi i eliminacji ubóstwa;

B.  mając na uwadze, że wizja na 2050 r. przyjęta w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej to życie w zgodzie z naturą; wizja ta zakłada, że do 2050 r. ludzkość będzie cenić, chronić, przywracać i z rozwagą wykorzystywać różnorodność biologiczną, by zachować usługi ekosystemowe, dbać o zdrową planetę i zapewniać korzyści niezbędne wszystkim ludziom;

C.  mając na uwadze, że wizja na 2050 r. opiera się na pięciu celach ogólnych: a) zajęcie się przyczynami utraty różnorodności biologicznej poprzez uwzględnianie jej na szczeblu rządowym i w życiu społecznym; b) ograniczenie bezpośredniej presji wywieranej na różnorodność biologiczną i propagowanie zrównoważonego wykorzystywania zasobów; c) wzmocnienie statusu różnorodności biologicznej dzięki zabezpieczeniu ekosystemów, gatunków i różnorodności genetycznej; d) zapewnienie, że wszyscy będą czerpać korzyści płynące z różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych oraz e) usprawnienie wdrażania poprzez planowanie oparte na uczestnictwie, zarządzanie wiedzą i budowanie zdolności;

D.  mając na uwadze, że protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści ma na celu dzielenie korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych w uczciwy i sprawiedliwy sposób;

E.  mając na uwadze, że unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. ma na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji usług ekosystemowych w UE oraz przyczynienie się do zatrzymania utraty różnorodności biologicznej na świecie do 2020 r., a także mając na uwadze nieodłączną wartość tej różnorodności oraz zasadnicze znaczenie usług ekosystemowych dla dobrostanu ludzi i dobrobytu gospodarczego;

F.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie przyjęły Agendę 2030 i jej globalne cele zrównoważonego rozwoju, w których wzywa się do zmiany świata i ochrony planety, w tym życia na lądzie i pod wodą, oraz zobowiązały się do ich pełnego wdrożenia;

G.  mając na uwadze, że pogarszanie się jakości ekosystemów oznacza dla Unii Europejskiej ogromne straty społeczne i gospodarcze;

Uwagi ogólne

1.  z niepokojem odnotowuje, że cele dotyczące różnorodności biologicznej na rok 2020 wyznaczone w Aichi nie zostaną osiągnięte, jeśli utrata różnorodności biologicznej będzie dalej postępować w dotychczasowym tempie, i apeluje do wszystkich stron Konwencji i zainteresowanych podmiotów o wzmożone wysiłki w tym względzie; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zobowiązały się niezwłocznie podjąć znaczne dodatkowe starania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, tak aby osiągnąć cele UE;

2.  podkreśla, że ochrona różnorodności biologicznej na świecie jest jednym z głównych wyzwań, a tym samym leży w strategicznym interesie UE i wymaga najwyższej uwagi politycznej; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by aktywnie współpracowały z państwami trzecimi – zwłaszcza za pomocą swych instrumentów zewnętrznych – w zakresie wspierania i wzmacniania środków ochrony różnorodności biologicznej oraz struktur zarządzania, w szczególności w ramach wszystkich umów wielostronnych;

3.  podkreśla konieczność stworzenia kompleksowego systemu zarządzania obejmującego ochronę różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych oraz korzystanie z nich w sposób zrównoważony; wzywa UE i państwa członkowskie, by nadal aktywnie angażowały się w dalsze wzmacnianie Konwencji i przyjęły wiodącą rolę w przygotowaniu ram na okres po 2020 r., w szczególności w zakresie przygotowań do 14. i 15. posiedzenia Konferencji Stron, a także by ustaliły przejrzyste wizje i priorytety globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.;

4.  przypomina, że ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej leżą u podstaw osiągnięcia większości celów zrównoważonego rozwoju i mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów polityki UE dotyczących między innymi ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, zdrowia, ograniczenia ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i migracji;

5.  przypomina, że zachowanie różnorodności biologicznej i ekosystemów ma z natury charakter synergiczny i stanowi kluczowy element zrównoważonego rozwoju; podkreśla, jak ważne jest ułatwianie uwzględniania problematyki różnorodności biologicznej oraz zwiększanie spójności polityki ochrony środowiska we wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych strategiach politycznych UE, także w odniesieniu do zobowiązania na rzecz pełnej realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r., oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby to czyniły wysiłki w tym względzie;

6.  uważa, że nieodzowne jest przyjęcie długoterminowego podejścia strategicznego, aby zająć się głównymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej, a także opracowanie i wdrożenie skutecznych decyzji i działań – od identyfikacji i zachowania chronionych obszarów strategicznych w oparciu o podatność obszaru na utratę różnorodności biologicznej, występowanie gatunków zagrożonych lub wykazanie luk w wiedzy bądź skutecznym zarządzaniu po ograniczanie utraty różnorodności biologicznej oraz jej negatywnego wpływu na terytoria i źródła utrzymania społeczności tubylczych i lokalnych, przywracanie stanu ekosystemów i ich funkcji także poza obszarami chronionymi, uwzględnianie różnorodności biologicznej w innych sektorach, takich jak rolnictwo, leśnictwo, gospodarowanie gruntami, współpracę na rzecz rozwoju, badania naukowe i innowacje, transport, górnictwo, zdrowie, oraz eliminowanie szkodliwych dopłat; uważa, że niezwykle ważne jest też powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i jej negatywnego wpływu na grunty oraz środki utrzymania społeczności lokalnych i tubylczych;

Wdrażanie Konwencji i strategicznego planu na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020

7.  przypomina, że COP14, które odbędzie się w Egipcie, zbiega się z 25. rocznicą wejścia w życie Konwencji; dlatego też uważa, że niezwykle ważne jest zintensyfikowanie działań zmierzających do realizacji aktualnego strategicznego planu na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020, skoncentrowanie się na osiągnięciu celów z Aichi dotyczących różnorodności biologicznej oraz kluczowych elementach Protokołu z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów i opracowanie ambitnego planu strategicznego na okres po 2020 r. wraz z mechanizmem wdrożenia nawiązującego do wizji na 2050 r., w którym uwzględnione zostaną nowe wyzwania w obszarze różnorodności biologicznej zgodnie z agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju na 2030 r. oraz celami zrównoważonego rozwoju;

8.  podkreśla znaczenie celów z Aichi dotyczących różnorodności biologicznej w realizacji programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności celu nr 14 (chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony) oraz celu nr 15 (chronić ekosystemy lądowe, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej);

9.  z niepokojem odnotowuje, że z ocen(3) stanu ochrony gatunków i rodzajów siedlisk objętych ochroną w UE wynika, iż zaledwie 7 % gatunków morskich i 9 % morskich typów siedlisk jest objętych właściwą ochroną, zaś 27 % ocen gatunków 66 % ocen rodzajów siedlisk wskazuje na niewłaściwy stan ochrony;

Światowe ramy różnorodności biologicznej po 2020 r.

10.  wzywa do podniesienia poziomu ambicji w odniesieniu do światowych ram różnorodności biologicznej po 2020 r. i poprawy ich funkcjonowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by aktywnie uczestniczyły w opracowywaniu jasnych, ilościowych i wymiernych celów obejmujących wskaźniki efektywności, instrumenty śledzenia, procesy realizowania zobowiązań oraz mechanizmy przeglądu i sprawozdawczości odzwierciedlające mechanizmy porozumienia klimatycznego z Paryża, by zapewnić większą przejrzystość i odpowiedzialność stron oraz ogólną skuteczność kolejnych światowych ram różnorodności biologicznej;

11.  zwraca uwagę, że należy opracować solidniejsze ramy międzynarodowe, aby chronić różnorodność biologiczną na świecie, zatrzymać jej obecny spadek oraz przywrócić ją w możliwie największym stopniu; uważa, że takie ramy powinny opierać się na celach i dobrowolnych zobowiązaniach obejmujących wkłady ustalone na poziomie krajowym wsparte wkładami ustalonymi na poziomie lokalnym i regionalnym oraz inne odnośne instrumenty, zobowiązania finansowe i lepsze gwarancje budowania zdolności, a także mechanizm przeglądu dokonywanego co 5 lat, z naciskiem na lepsze zarządzanie chronionymi obszarami i skuteczniejsze środki ochrony, a także stale rosnący poziom ambicji;

12.  zaznacza konieczność ograniczenia opóźnień, które mogą powstać między przyjęciem globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. a przełożeniem ich na krajowe cele w zakresie różnorodności biologicznej, aby uniknąć przesunięć czasowych w podejmowaniu konkretnych działań mających na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej;

Względy ekonomiczne i finansowanie 

13.  podkreśla, że wzrost gospodarczy może ułatwić zrównoważony rozwój tylko pod warunkiem, że nie będzie prowadził do utraty różnorodności biologicznej ani zdolności przyrody do służenia ludziom oraz podkreśla znaczenie szerszego stosowania rozwiązań opartych na przyrodzie, aby wesprzeć społeczeństwo w rozwiązywaniu złożonych problemów o wymiarze społecznym i gospodarczym w sposób w pełni zrównoważony;

14.  zaznacza konieczność dostatecznego finansowania różnorodności biologicznej; zwraca uwagę, że uwzględnienie ochrony różnorodności biologicznej w kolejnych wieloletnich ramach finansowych i potencjalne przeznaczenie na nią środków korzystnie i w znaczący sposób wpłynęłoby na realizację wizji na 2050 r.;

15.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by wspierały opracowanie nowych międzynarodowych mechanizmów finansowych na rzecz ochrony różnorodności biologicznej powiązanych z Konwencją oraz podkreśla znaczenie inicjatyw dotyczących finansowania ze źródeł prywatnych w tym obszarze;

16.  podkreśla, że potrzeba znaczniejszych inwestycji, aby wypełnić zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego zakładające ograniczenie wpływu zmiany klimatu na różnorodność biologiczną oraz zapewnić spójność polityki w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowywania się do nich oraz różnorodności biologicznej;

Leśnictwo i rolnictwo

17.  wyraża zadowolenie, że w zaleceniu 10.2.g (XXI/1.) do decyzji COP14 zwraca się uwagę na potencjał leśnictwa i rolnictwa; zaznacza, że działalność rolnicza i zachowanie różnorodności biologicznej są ze sobą ściśle powiązane; podkreśla, że zrównoważone rolnictwo i leśnictwo w dużym stopniu przyczyniają się do utrzymania różnorodności gatunków, siedlisk i ekosystemów, a także do ograniczania skutków zmiany klimatu;

18.  zwraca jednak uwagę na negatywny wpływ rolnictwa intensywnego na różnorodność biologiczną, w szczególności jeśli chodzi o wylesianie i stosowanie pestycydów; przypomina o alarmującym spadku liczby owadów zapylających, które mają kluczowe znaczenie dla dobrze funkcjonujących ekosystemów; wzywa strony Konwencji, by podjęły zdecydowane zobowiązania na rzecz zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, m.in. by wsparły wymogi dotyczące promowania podejścia agroekologicznego, stopniowe wycofywanie szkodliwych środków ochrony roślin oraz strategie mające na celu zapewnienie ochrony gleby i siedlisk;

Innowacje

19.  wyraża zadowolenie, że w zaleceniu 10.2.h (XXI/1.) zwraca się uwagę na rozwój technologiczny; przypomina, że innowacje, badania naukowe i rozwój przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w wizji na rok 2050 oraz wzywa strony, by skoncentrowały się w szczególności na powiązaniach między zachowaniem różnorodności biologicznej a korzyściami dla zdrowia ludzi i dobrobytem gospodarczym, a także by koordynowały środki w zakresie gromadzenia danych;

Budowanie zdolności, świadomość społeczna i zaangażowanie wszystkich podmiotów

20.  podkreśla, że budowanie zdolności i podnoszenie świadomości, m.in. na temat wartości różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu, mają kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji działań; w związku z tym wyraża zadowolenie, że na COP13 przyjęto w drodze decyzji XIII/23 i zaleceniu XXI/1 krótkoterminowy plan działania (na lata 2017–2022) mający na celu poprawę i wsparcie budowania zdolności, a także strategię komunikacyjną do tego planu, wzywa również, by podczas COP14 szerzej omówiono te kluczowe kwestie;

21.  podkreśla znaczenie kompleksowego procesu partycypacyjnego, który ma kształtować ramy na okres po 2020 r.;

22.  wyraża zadowolenie, że w decyzji XXI/1 kładzie się nacisk na kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w ramach przygotowań do COP14 oraz wzywa strony, by promowały świadomość społeczną i zaangażowanie wielu zainteresowanych stron, aby zapewnić dostosowane do potrzeb rozwiązania dla społeczności lokalnych i tubylczych, które to rozwiązania miałyby sprzyjać zrównoważonemu użytkowaniu gruntów i zwiększać różnorodność biologiczną w sposób zapewniający pełne poszanowanie różnic regionalnych między krajobrazami i siedliskami;

23.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar aktywnego stosowania podejścia uwzględniającego udział wielu zainteresowanych stron, w tym podmiotów regionalnych i lokalnych, które jest niezbędne, aby cenić, chronić, zachowywać i przywracać różnorodność biologiczną oraz korzystać z niej w sposób zrównoważony, a także podkreśla, że poprawa współpracy na różnych szczeblach sprawowania rządów i między sektorami, a także platformy biznesu i różnorodności pozwolą stworzyć możliwości skuteczniejszego wdrażania celów w zakresie różnorodności biologicznej i uwzględniania różnorodności biologicznej w innych strategiach politycznych;

o
o   o

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 2.
(2) Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 38.
(3) Międzyrządowa Platforma Naukowo-Polityczna w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów, „ The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia” [Sprawozdanie z oceny regionalnej w sprawie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych w Europie i Azji Środkowej], 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności