Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2791(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0478/2018

Ingivna texter :

B8-0478/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.15

Antagna texter :

P8_TA(2018)0431

Antagna texter
PDF 149kWORD 47k
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg
14:e mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (COP14)
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2018 om det 14:e mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (2018/2791(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 2 februari 2016 om halvtidsöversynen av strategin för biologisk mångfald i EU(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 november 2017 om handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet(2),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 20 maj 2015 Tillståndet för naturen i Europeiska unionen: Rapport om tillstånd och trender för naturtyper och arter som omfattas av fågel- och habitatdirektiven under perioden 2007–2012 i enlighet med kraven i artikel 17 i habitatdirektivet och artikel 12 i fågeldirektivet (COM(2015)0219),

–  med beaktande av frågorna till kommissionen och rådet om det fjortonde mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (nedan kallad mångfaldskonventionen) (COP14) (O-000115/2018 – B8‑0413/2018 och O-000116/2018 – B8‑0414/2018),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Uppdragsbeskrivningen i den strategiska planen för biologisk mångfald 2011–2020, som antogs 2010 av parterna i mångfaldskonventionen handlar om effektiva och brådskande åtgärder för att hejda förlusten av biologisk mångfald (de oerhört mångskiftande ekosystem, arter och genetiska resurser som finns i vår omgivning) så det säkerställs att ekosystemen senast 2020 är motståndskraftiga och fortsätter att tillhandahålla väsentliga tjänster för att trygga planetens mångfald av liv och bidra till människors välbefinnande och fattigdomsutrotning.

B.  Den 2050-vision som antogs inom ramen för mångfaldskonventionen, nämligen ett liv i harmoni med naturen, innebär att den biologiska mångfalden 2050 ska värdesättas, bevaras och återställas samt användas på ett klokt sätt, så att ekosystemtjänster kan upprätthållas, en frisk planet kan understödjas och de fördelar som är nödvändiga för alla människor kan tillhandahållas.

C.  2050-visionen stöds av fem övergripande mål: (a) att ta itu med de underliggande orsakerna till att biologisk mångfald går förlorad genom att integrera biologisk mångfald i alla förvaltnings- och samhällsfrågor, (b) att minska det direkta trycket på den biologiska mångfalden och främja en hållbar användning, (c) att förbättra tillståndet för den biologiska mångfalden genom att skydda ekosystem, arter och genetisk mångfald, (d) att öka de fördelar som biologisk mångfald och ekosystemtjänster ger alla människor, och (e) att stärka genomförandet genom delaktighetsbaserad planering, kunskapshantering och kapacitetsuppbyggnad.

D.  Nagoyaprotokollet syftar till att säkerställa en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användningen av genetiska resurser.

E.  EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 syftar till att hejda förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU och bidra till att stoppa förlusten av biologisk mångfald på global nivå fram till 2020, med beaktande av den biologiska mångfaldens egenvärde och ekosystemtjänsternas avgörande bidrag till människors välbefinnande och ekonomiska välstånd.

F.  EU och dess medlemsstater har antagit Agenda 2030 och de mål för hållbar utveckling som åtföljer den och som innehåller krav på att vi förändrar vår värld och skyddar vår planet, inbegripet livet på land och i vattnet, och har förbundit sig att genomföra den fullt ut.

G.  Försämringar av ekosystemen innebär stora sociala och ekonomiska förluster för EU.

Allmänna anmärkningar

1.  Europaparlamentet noterar med oro att Aichimålen för biologisk mångfald för 2020 inte kommer att uppnås om den nuvarande tillbakagången för den biologiska mångfalden får fortsätta, och uppmanar alla parter och intressenter i mångfaldskonventionen att intensifiera sina ansträngningar. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att förbinda sig till omedelbara, betydande och kompletterande insatser för att bevara den biologiska mångfalden så att EU:s mål kan uppnås.

2.  Europaparlamentet betonar att skyddet av den biologiska mångfalden på global nivå är en stor utmaning och därmed ett strategiskt EU-intresse som bör ägnas största politiska uppmärksamhet. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt samarbeta, särskilt genom sina externa instrument, med tredjeländer för att främja och stärka åtgärderna för och styrningen av bevarandet av den biologiska mångfalden, särskilt i alla multilaterala avtal.

3.  Europaparlamentet betonar att det behövs ett övergripande system för att åtgärda frågan om bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fortsätta att engagera sig starkt för en ytterligare stärkning av mångfaldskonventionen och att inta en ledande roll i utarbetandet av ramen för perioden efter 2020, särskilt inför de fjortonde och femtonde mötena i partskonferensen, och att öppet redovisa sina visioner och prioriteringar för den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020.

4.  Europaparlamentet påminner om att bevarandet och återställandet av den biologiska mångfalden bidrar till förverkligandet av flertalet mål för hållbar utveckling och är avgörande för att uppnå EU:s politiska mål rörande bland annat miljö, livsmedelstrygghet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, hälsa, katastrofriskreducering och migration.

5.  Europaparlamentet påminner om att bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem är av naturen synergistiskt och en grundläggande del i en hållbar utveckling. Parlamentet betonar att kommissionen och medlemsstaterna behöver säkerställa att biologisk mångfald och en mer samstämd miljöpolitik integreras i EU:s samtliga interna och externa politikområden, också med tanke på deras åtagande att uppnå målen för hållbar utveckling fullt ut senast 2030.

6.  Europaparlamentet anser att man absolut måste ta itu med de huvudsakliga orsakerna till förlusten och försämringen av biologisk mångfald genom att tillämpa ett långsiktigt strategiskt tillvägagångssätt, och utarbeta och genomföra effektiva beslut och åtgärder som att kartlägga och bevara skyddade områden på grundval av ett områdes känslighet, förekomsten av utrotningshotade arter eller fastställda kunskapsluckor och/eller effektiv förvaltning, för att begränsa förlusten av biologisk mångfald och de negativa effekterna på ursprungsbefolkningars och lokala befolkningars territorier och försörjningsmöjligheter, att återställa ekosystem och ekosystemtjänster även utanför skyddade områden, att integrera biologisk mångfald i andra sektorer, såsom jordbruk, skogsbruk, planering av markanvändning, utvecklingssamarbete, forskning och innovation, transport, gruvdrift och hälsa, och att avskaffa snedvridna subventioner. Parlamentet anser också att förlusten av biologisk mångfald måste hejdas, tillsammans med sina skadeverkningar för marken och på lokalsamhällens och urbefolkningars uppehälle.

Genomförande av konventionen och den strategiska planen för biologisk mångfald 2011–2020

7.  Europaparlamentet påminner om att COP14 i Egypten sammanfaller med den tjugofemte årsdagen för mångfaldskonventionens ikraftträdande. Parlamentet anser därför att man ovillkorligen måste göra mer för att genomföra den nuvarande strategiska planen för biologisk mångfald 2011–2020, fokusera på uppnåendet av Aichimålen för biologisk mångfald och de centrala delarna i Nagoyaprotokollet och arbeta för en ambitiös strategisk plan och genomförandemekanism för perioden efter 2020, mot bakgrund av ett scenario för 2050 som beaktar nya utmaningar på området biologisk mångfald i linje med Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling.

8.  Europaparlamentet framhäver betydelsen av Aichimålen för biologisk mångfald för att uppnå Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling, särskilt hållbarhetsmål 14 (om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling) och hållbarhetsmål 15 (om att skydda ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald).

9.  Europaparlamentet konstaterar med oro att bedömningar(3) av bevarandestatusen för arter och livsmiljötyper av naturvårdsintresse visar att det i EU endast är 7 procent av marina arter och 9 procent av marina livsmiljötyper som har en gynnsam bevarandestatus, och att 27 procent av bedömningarna av arter och 66 procent av bedömningarna av livsmiljötyper visar en ogynnsam bevarandestatus.

Den globala ramen för biologisk mångfald för perioden efter 2020

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft till åtgärder för att den globala ramen för biologisk mångfald för perioden efter 2020 ska bli mer ambitiös och fungera bättre. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt verka för utvecklingen av tydliga, kvantitativa, mätbara mål med resultatindikatorer, bättre uppföljningsinstrument, åtagandeförfaranden och mekanismer med gemensamma standarder för granskning och rapportering, efter modell av Parisavtalets mekanismer, för att förbättra insynen och parternas ansvarsskyldighet och den övergripande effektiviteten i nästa globala ram för biologisk mångfald.

11.   Europaparlamentet framhåller att det behövs en starkare internationell ram för att skydda den biologiska mångfalden på global nivå, så att dess nu aktuella tillbakagång kan hejdas och den kan återställas i så hög grad som möjligt. Parlamentet anser att en sådan ram bör bygga på mål och frivilliga åtaganden, och omfatta nationellt fastställda bidrag, med stöd av lokala och regionala bidrag, och andra lämpliga instrument, finansiella åtaganden och förbättrade garantier för kapacitetsuppbyggnad, samt en mekanism för översyn vart femte år, med betoning på bättre förvaltning av skyddade områden och effektivare bevarandeåtgärder samt en stigande ambitionsnivå.

12.  Europaparlamentet betonar att man måste minimera den tidsåtgång som kan uppstå från att den globala ramen för biologisk mångfald för perioden efter 2020 antagits tills den hunnit omsättas i form av nationella mål för biologisk mångfald, så att inte konkreta åtgärder för att hejda förlusten av biologisk mångfald försenas.

Ekonomiska överväganden och finansiering 

13.  Europaparlamentet understryker att ekonomisk tillväxt kan bli till nytta för hållbar utveckling endast om den inte försämrar den biologiska mångfalden och naturens förmåga att bidra till människors välbefinnande, och betonar vikten av fler naturbaserade lösningar för att hjälpa samhällen att hantera komplicerade utmaningar med sociala och ekonomiska inslag på ett fullständigt hållbart sätt.

14.  Europaparlamentet betonar att det behövs en tillräcklig finansiering av biologisk mångfald. Parlamentet understryker att en integrering av aspekter på biologisk mångfald och en eventuell öronmärkning av medel för biologisk mångfald i den kommande fleråriga budgetramen skulle bli till stor nytta för förverkligandet av 2050-visionen.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja inrättandet av nya internationella finansieringsmekanismer för bevarande av den biologiska mångfalden som är kopplade till mångfaldskonventionen, och understryker den viktiga roll som privata finansieringsinitiativ spelar i detta avseende.

16.  Europaparlamentet betonar att investeringarna måste öka för att åtagandena i Parisavtalet ska kunna uppfyllas så att effekterna av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden kan minskas och för att säkerställa samstämmighet mellan politiken, dels för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, dels för biologisk mångfald.

Skogsbruk och jordbruk

17.  Europaparlamentet välkomnar omnämnandet av skogsbrukets och jordbrukets potential i rekommendation 10.2.g (XXI/1.) till partskonferensens beslut. Parlamentet understryker att jordbruk och bevarande av biologisk mångfald står nära varandra. Parlamentet betonar att ett hållbart jordbruk och skogsbruk i hög grad bidrar till mångfalden av arter, livsmiljöer och ekosystem och minskar effekterna av klimatförändringarna.

18.  Europaparlamentet noterar dock det intensiva jordbrukets negativa effekter på den biologiska mångfalden, särskilt i fråga om avskogning och användning av bekämpningsmedel. Parlamentet påminner om den oroväckande minskningen av antalet pollinatörer, som är centrala för välfungerande ekosystem. Parlamentet uppmanar parterna att engagera sig starkt för ett hållbart jordbruk och skogsbruk, inklusive genom krav på främjande av agroekologiska metoder, utfasning av skadliga växtskyddsmedel och strategier för att skydda mark och livsmiljöer.

Innovation

19.  Europaparlamentet välkomnar omnämnandet av teknisk utveckling i 10.2.h (XXI/1.). Parlamentet påminner om den viktiga roll som innovation, forskning och utveckling spelar för uppnåendet av målen i 2050-visionen, och uppmanar parterna att särskilt fokusera på kopplingen mellan bevarandet av den biologiska mångfalden och fördelarna för människors hälsa och ekonomiska välstånd, och att samordna datainsamlingsåtgärder.

Kapacitetsuppbyggnad, allmänhetens medvetenhet och engagemang från alla aktörer

20.  Europaparlamentet betonar att kapacitetsuppbyggnad och åtgärder för att öka medvetenheten om bland annat värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster är avgörande för ett framgångsrikt genomförande. Parlamentet välkomnar därför att COP13 i sitt beslut XIII/23 och i rekommendationen XXI/1 antagit en handlingsplan på kort sikt (2017–2022) för att förbättra och stödja såväl kapacitetsuppbyggnad som sin kommunikationsstrategi, och uppmanar COP14 att bygga vidare på dessa viktiga frågor.

21.  Europaparlamentet betonar vikten av ett omfattande och samverkansbaserat förfarande när man utformar ramen för perioden efter 2020.

22.  Europaparlamentet välkomnar att kampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet tas upp i XXI/1. inför COP14, och uppmanar parterna att främja en större medvetenhet hos allmänheten och ett flerpartsdeltagande för att säkerställa skräddarsydda lösningar med lokala samhällen och ursprungsbefolkningar för att främja en hållbar markanvändning till förmån för ökad biologisk mångfald, så att regionala skillnader i landskap och livsmiljöer till fullo beaktas.

23.  Europaparlamentet välkomnar avsikten att aktivt arbeta för en flerpartsmetod där regionala och lokala aktörer deltar, något som är mycket viktigt för att den biologiska mångfalden ska kunna värdesättas, skyddas, bevaras, användas på ett hållbart sätt samt återställas, och betonar att ett ökat engagemang med och mellan olika ledningsnivåer och sektorer samt företagsplattformar för biologisk mångfald kommer att skapa möjligheter att bättre förverkliga målen för biologisk mångfald och integrera mål för biologisk mångfald i andra politikområden.

o
o   o

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 35, 31.1.2018, s. 2.
(2) EUT C 356, 4.10.2018, s. 38.
(3) Rapport från den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2018: The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia.

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy