Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2034(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0329/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0329/2018

Συζήτηση :

PV 22/10/2018 - 18
CRE 22/10/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0432

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 177kWORD 71k
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
P8_TA(2018)0432A8-0329/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2018/2034(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο «Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» (COM(2012)0055),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(1),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη) αυτού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα τους υπ’ αριθ. 1, 3, 4, 5, 8, 10 και 13,

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση των Πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2018, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας ως καθοριστικού παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2018, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2018 – Ειδικές ανά χώρα συστάσεις (COM(2018)0400),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2018» (COM(2017)0690),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση, της 22ας Νοεμβρίου 2017, που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (COM(2017)0674),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2017)0677), και τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2017)0770),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2018» (COM(2017)0771),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2018: Συνολική εκτίμηση» (COM(2017)0800),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (COM(2017)0250),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές» (COM(2017)0252),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Απολογισμός της σύστασης του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (SWD(2017)0258),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2016-2019 και το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων 2011-2020 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011(4),

–  έχοντας υπόψη στους στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή παιδικής μέριμνας έως το 2010 τουλάχιστον στο 90 % των παιδιών από την ηλικία των τριών ετών μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και τουλάχιστον στο 33 % των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: τρία χρόνια μετά» (COM(2016)0646),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Προς τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο» (COM(2016)0581),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη – Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη - Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, για την έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (COM(2016)0127) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020(14),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Pension Adequacy Report 2018: Current and future income adequacy in old age in the EU» («Έκθεση του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων: τρέχουσα και μελλοντική εισοδηματική επάρκεια στα γηρατειά στην ΕΕ»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Η έκθεση του 2018 για τη δημογραφική γήρανση: Οικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ (2016-2070)»,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας(15),

–  έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τη Διαδικασία του Τουρίνου, που θεσπίστηκε το 2014 και στοχεύει στην ενίσχυση του συστήματος συνθηκών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και των σχέσεών του με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(16),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2015),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Μαρτίου του 2017, με τίτλο: «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (Α8-0329/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2018 το προσαρμοσμένο σε εποχικές διακυμάνσεις ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 8,3 %, χαμηλότερο από το 9,0 % του Ιουνίου του 2017, και το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί στη ζώνη του ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ είναι σημαντική, με τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Ιούνιο 2018 να έχουν καταγραφεί σε Μάλτα (3,9 %) και Γερμανία (3,4 %), τα δε υψηλότερα —που συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία— σε Ελλάδα (20,2 % τον Απρίλιο 2018) και Ισπανία (15,2 %), όπου τα ποσοστά απασχόλησης ήταν 57,8 % και 65,5 %·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2018 το ποσοστό ανεργίας των νέων στη ζώνη του ευρώ ήταν 16,9 %, έναντι 18,9 % τον Ιούνιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη συνεχή μείωσή του, το ποσοστό παραμένει απαράδεκτα υψηλό και υπερδιπλάσιο του συνολικού μέσου όρου ανεργίας, με κάπου έναν στους τρεις νέους να είναι άνεργος, σε κάποιες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι την πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση της ανεργίας την έχουν τα κράτη μέλη, από την άποψη του σχεδιασμού και της υλοποίησης κανονιστικών πλαισίων για την αγορά εργασίας, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας προκειμένου να επιτύχουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία αξιοπρεπών ευκαιριών εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και η διαφορά στα ποσοστά ανεργίας των νέων μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ είναι σημαντική, με τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στη ζώνη του ευρώ τον Ιούνιο 2018 να έχουν καταγραφεί σε Μάλτα (5,5 %) και Γερμανία (6,2 %), τα δε υψηλότερα σε Ελλάδα (42,3 % τον Απρίλιο 2018), Ισπανία (34,1 %) και Ιταλία (32,6 %)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και άλλα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δομικά προβλήματα στην αγορά εργασίας, όπως χαμηλή συμμετοχή και αναντιστοιχίες μεταξύ δεξιοτήτων και προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι όλο και περισσότερο αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ένταξη ή την επανένταξη μη ενεργού εργατικού δυναμικού προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ το 2017 ήταν 71,0 %, το δε ποσοστό απασχόλησης στις γυναίκες ήταν 65,4 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να επιτύχει τουλάχιστον ποσοστό απασχόλησης 75 % για τα άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών, μεταξύ άλλων και μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και μέσω της καλύτερης ένταξης μεταναστών στο εργατικό δυναμικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ ξεπέρασε στα τέλη του 2016 το προ κρίσης υψηλό και αυξήθηκε κατά 1,5 % στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους· λαμβάνοντας υπόψη εντούτοις ότι ακόμη υπολείπεται των επιπέδων που καταγράφηκαν μια δεκαετία πριν σε ορισμένα κράτη μέλη, χωρίς να παραβλέπουμε ότι στις ανατολικές χώρες αυτό μπορεί να αποδοθεί στη μακροπρόθεσμη μείωση του συνολικού πληθυσμού περισσότερο παρά στις αρνητικές εξελίξεις της αγοράς εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτωτική τάση των δεδουλευμένων ωρών ανά εργαζόμενο, λόγω μεταξύ άλλων της μη ηθελημένης μερικής απασχόλησης, παραμένει ανησυχητική, με ελαφριά μείωση (0,3 %) το 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και σε επίπεδο ακόμη κατά 3,0 % χαμηλότερο του 2008(17)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες, τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης, τους νέους και τους πιο ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μεταναστευτικές καταβολές, που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βρουν μερική και προσωρινή απασχόληση η οποία, επί πλέον των μη τυποποιημένων και των άτυπων μορφών απασχόλησης και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, επιμένει να υπάρχει· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών ήταν 57 % το 2017 στην ΕΕ, ήτοι δέκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το γενικό ποσοστό απασχόλησης, με χάσμα μεταξύ των φύλων δεκατριών ποσοστιαίων μονάδων –τρεις μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο του συνολικού πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημογραφικά στοιχεία προβλέπουν αύξηση του αριθμού των γηραιότερων εργαζομένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασική ανάγκη την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν και στην οποία οφείλουν να κάνουν επενδύσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 το ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στη ζώνη του ευρώ ήταν 23,1 %, το δε ποσοστό φτώχειας ήταν 9,5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα 118 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ήτοι 1 εκατομμύριο παραπάνω από το προ κρίσης επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 20 εκατομμύρια σε σχέση με το σημείο αναφοράς του 2008 ακόμη υπολείπεται σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ τα ποσοστά υλικής στέρησης μειώνονται, τα ποσοστά νομισματικής φτώχειας και κινδύνου φτώχειας αυξάνονται·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ζώνη του ευρώ το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας μειώνεται (από 5 % το 2016 σε 4,4 % το 2017), αλλά ακόμη αντιπροσωπεύει το 48,5 % της συνολικής ανεργίας, που είναι απαράδεκτα υψηλό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση του 2018 για την «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη» (ESDE), ο συγκρατημένος ρυθμός μεγέθυνσης της παραγωγικότητας ανά απασχολούμενο άτομο που επηρεάζει την αύξηση των μισθών συνδέεται με παράγοντες όπως το υψηλότερο μερίδιο θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης και οι λιγότερες δεδουλευμένες ώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό μερικής και προσωρινής απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ παραμένει σταθερό από το 2013, αν και αντιπροσωπεύει μια υψηλή αναλογία στη συνολική απασχόληση, με την μερική απασχόληση να αντιπροσωπεύει το 21,2 % όλων των συμβάσεων το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της μερικής απασχόλησης μεταξύ των γυναικών (31,4 %) είναι σημαντικά υψηλότερο από ό,τι μεταξύ των ανδρών (8,2 %), ένα φαινόμενο που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα εισοδήματα και στα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 οι νέοι κατείχαν με διαφορά το υψηλότερο μερίδιο προσωρινών συμβάσεων –το 43,8 % των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 24 ετών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επάρκεια των συντάξεων αποτελεί ακόμη πρόβλημα, καθώς ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού αυξάνεται με την ηλικία και το χάσμα του 37 % μεταξύ των φύλων στις συντάξεις, συνιστά ακόμη πρόβλημα για πολλές ηλικιωμένες γυναίκες, αυξάνοντας τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ατόμων υπό καθεστώς άτυπης απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης είναι χαμηλότερα από αυτά των μισθωτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, όπως την παιδική μέριμνα, την υγειονομική περίθαλψη και τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, όπως και σε υπηρεσίες οικονομικά προσιτές που στηρίζουν την κινητικότητα, επηρεάζει σημαντικά την επάρκεια του εισοδήματος, ιδίως στα άτομα που έχουν χαμηλό εισόδημα ή που εξαρτώνται από την κοινωνική προστασία·

1.  επισημαίνει ότι, ενώ οι οικονομικές συνθήκες στη ζώνη του ευρώ είναι σήμερα ευνοϊκές και η συνολική απασχόληση αυξάνεται σταθερά, η οικονομική ανάκαμψη δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη τη ζώνη του ευρώ και υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης σε τομείς όπως η οικονομική σύγκλιση, ο αγώνας κατά της νεανικής και της μακροχρόνιας ανεργίας, οι ανισότητες μεταξύ φύλων, ο κατακερματισμός και η ανισότητα στην αγορά εργασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες ομάδες, και τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εργάζονται σε θέσεις κάτω του επιπέδου των προσόντων τους, τη μείωση της φτώχειας εν γένει και της φτώχειας των εργαζομένων ειδικότερα, την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, την προώθηση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών· επισημαίνει ότι η εισοδηματική ανισότητα θα ήταν πολύ υψηλότερη αν δεν υπήρχαν τα αναδιανεμητικά αποτελέσματα των κοινωνικών μεταβιβάσεων, που το 2015 μείωσαν κατά ένα τρίο περίπου (33,7 %) το ποσοστό των ατόμων που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας· θεωρεί εντούτοις λυπηρό το ότι ο αντίκτυπός τους ήταν ανεπαρκής και με μεγάλες διαφορές ανά κράτος μέλος, με την εισοδηματική ανισότητα να μειώνεται κατά ποσοστό άνω του 20 % σε Βέλγιο, Φινλανδία και Ιρλανδία, αλλά κάτω του 10 % σε Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία και Πορτογαλία·

2.  τονίζει ότι η άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων και ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας που λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικό παρέχοντας επαρκή προστασία σε όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το είδος της σχέσης εργασίας, της σύμβασης ή της μορφής απασχόλησης είναι, επί πλέον των ενεργητικών και βιώσιμων μέτρων για την αγορά εργασίας, σημαντικές προϋποθέσεις για να μειωθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, ειδικότερα μεταξύ των πιο ευάλωτων, μέσα από εθνικές αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ενισχυμένη ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ συνολικά·

3.  χαιρετίζει την αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP) προκειμένου τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις τους για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας προς ενίσχυση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας με αντιμετώπιση ειδικότερα της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, προσπάθεια αύξησης των μισθών· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί το πεδίο του προγράμματος SRSP ώστε να καλύψει χώρες που δεν έχουν το ευρώ ως νόμισμα, με σκοπό να προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική σύγκλιση σε ολόκληρη την ΕΕ·

4.  λαμβάνει γνώση των συστάσεων της Επιτροπής ανά χώρα (CSRs/ΣΑΧ) του 2018 ως σημαντικού στοιχείου της διεργασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και χαιρετίζει την ειδική προσοχή που αυτές δίνουν στα κοινωνικά προβλήματα· προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών ΣΑΧ και να σεβαστεί τη ρήτρα ευελιξίας στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως ορίζεται στην από κοινού συμφωνηθείσα θέση του Συμβουλίου σχετικά με την ευελιξία στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· διαπιστώνει με ανησυχία ότι μόνο το 50 % των ΣΑΧ του 2017 υλοποιήθηκαν πλήρως ή εν μέρει και για αυτό προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να υλοποιήσουν τις συστάσεις, ειδικά στα εξής πεδία:

   φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων της παιδικής φτώχειας και της φτώχειας των εργαζομένων, ειδικά μεταξύ των ευάλωτων ομάδων,
   νεανική και μακροχρόνια ανεργία, βάσει της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας(18)·
   εισοδηματικές ανισότητες,
   αύξηση μισθών,
   καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του υψηλού αριθμού των ΕΑΕΚ/NEETs,
   εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET/ΕΕΚ),
   βιωσιμότητα και επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων,
   υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας φροντίδας,
   ασφαλή και προσαρμόσιμη απασχόληση,
   ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, ειδικότερα ως προς τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, και ως προς τη μισθολογική και συνταξιοδοτική ανισότητα μεταξύ φύλων·

5.  τονίζει ως εκ τούτου ότι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας ή το είδος σύμβασης, και η αύξηση μισθών, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των ανισοτήτων, του κινδύνου φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και θα βοηθήσει στη βελτίωση των επιπέδων διαβίωσης και θα στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη· τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, όπως συνηγορεί η Επιτροπή μέσω των ΣΑΧ, θα πρέπει συνεπώς να επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε πολιτικές που θα αυξάνουν την παραγωγικότητα και τις δυνατότητες βιώσιμης μεγέθυνσης, να στηρίζουν τη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης και να μειώνουν την ανισότητα και τη φτώχεια, ιδίως την παιδική φτώχεια· ενθαρρύνει τη δημιουργία μορφών απασχόλησης αορίστου χρόνου, με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας, προαγωγή μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και διασφάλιση μιας καλής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

6.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2018, για την Παρακολούθηση της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (EPSR/ΕΠΚΔ) (COM(2018)0130), που συντονίζει τους κύκλους του Πυλώνα και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, απηχώντας τις προτεραιότητες του EPSR στην ανάλυση των ληφθέντων μέτρων και στην σημειωθείσα σε εθνικό επίπεδο πρόοδο· υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα εξ ίσου με τους οικονομικούς της στόχους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα υλοποιώντας τον ΕΠΚΔ κατά τρόπο που να οικοδομεί μια πραγματική κοινωνική διάσταση για την ΕΕ (μέσω της νομοθεσίας, των μηχανισμών διαμόρφωσης πολιτικής και των χρηματοδοτικών μέσων που παρέχονται στο κατάλληλο επίπεδο)·

7.  επισημαίνει ότι οι αγορές εργασίας των χωρών της ζώνης του ευρώ διαφέρουν σημαντικά, κάτι που αποτελεί πρόβλημα για τη σωστή λειτουργία τους· ζητεί ως εκ τούτου, αλλά με την επιφύλαξη της αρχής της επικουρικότητας, καλοσχεδιασμένες πολιτικές για την αγορά εργασίας και μεταρρυθμίσεις που να δημιουργούν ποιοτική απασχόληση, να προάγουν τις ίσες ευκαιρίες, την ίση μεταχείριση των εργαζομένων, και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, να διευκολύνουν την ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική προστασία, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, την επανένταξη των ανέργων, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές σύμφωνες με τις αρχές που ορίζει η από 3 Οκτωβρίου 2008 σύσταση της Επιτροπής για την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(19), διασφαλίζοντας ιδιαίτερα την παροχή επαρκούς εισοδηματικής στήριξης, προσβάσιμες αγορές εργασίας και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι όλα αυτά θεωρούνται θεμελιώδη για την παραγωγή βιώσιμων αποτελεσμάτων·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να προαχθεί η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα μεταξύ των μακροχρόνια ανέργων, των ανειδίκευτων, των νέων αλλά και των γηραιότερων εργαζομένων, των γυναικών, των μεταναστών, των ατόμων με αναπηρίες, των μειονοτήτων και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως είναι οι Ρομά, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ένα ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 75 % και να περιοριστούν ο κίνδυνος φτώχειας, ειδικά της παιδικής και της φτώχειας των εργαζομένων, και ο κοινωνικός αποκλεισμός που τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν· υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης του αριθμού των ατόμων που βιώνουν φτώχεια, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια άτομα· υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί η παιδική φτώχεια μέσω της εφαρμογής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μιας Εγγύησης για τα Παιδιά·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δράσεις και στρατηγικές σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών εκείνων για τους οποίους η αγορά εργασίας είναι απρόσιτη, δηλαδή για όσους αντιμετωπίζουν ακραία ένδεια, όπως οι άστεγοι, τα παιδιά και οι νέοι, καθώς και τα άτομα με χρόνια προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας·

10.  ζητεί οι εθνικές στρατηγικές και ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ να καταπολεμήσουν τον ηλικιακό ρατσισμό στις αγορές εργασίας, ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων εργαζομένων στο εργατικό δυναμικό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου μέσω της ευαισθητοποίησης απέναντι στην οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(20), μέσω της ευθυγράμμισης των κανονιστικών διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία με τους στόχους της βιώσιμης απασχόλησης και λαμβάνοντας υπόψη τους νέους και αναδυόμενους επαγγελματικούς κινδύνους, και μέσω της παροχής πρόσβασης σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης και της βελτίωσης των πολιτικών που στηρίζουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

11.  καλεί τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να αξιοποιήσουν πλήρως τις θετικές οικονομικές προοπτικές και να συνεχίσουν όσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας εστιάζονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας προωθώντας μορφές απασχόλησης προβλέψιμες, ασφαλείς και αορίστου χρόνου, συμβάσεις εργασίας που να παρέχουν ασφάλεια δικαίου περιγράφοντας συνοπτικά τους όρους εργασίας, με πρόληψη και καταπολέμηση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και διασφαλίζοντας την κατάλληλη κοινωνική προστασία, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας ή το είδος της σύμβασης· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν την προτεινόμενη σύσταση του Συμβουλίου για πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και να ενθαρρύνουν τα άτομα με άτυπη απασχόληση να εγγράφονται σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας· τονίζει τη σημασία των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων για την οδηγία περί προβλέψιμων και διαφανών συνθηκών εργασίας·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύουν σε υπηρεσίες μέριμνας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, να εξακολουθήσουν να επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων της «Βαρκελώνης 2002» για την παιδική μέριμνα, και να αναπτύξουν στόχους στον τομέα της μέριμνας για τα ηλικιωμένα και τα μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα· πιστεύει ότι η παροχή υπηρεσιών μέριμνας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τις κοινωνικές ή συνταξιοδοτικές παροχές· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν σε αυτό το πλαίσιο ώστε η σώρευση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων να είναι επαρκής·

13.  καλεί τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να μειώσουν τη συνταξιοδοτική ανισότητα των φύλων και να μεριμνήσουν για την διαγενεακή ισότητα εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς και επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές, ώστε να εξαλειφθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός στις μεγάλες ηλικίες και, ταυτόχρονα, να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων, υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που θα παρέχουν υψηλότερες συνταξιοδοτικές εισφορές και δεν θα υπερφορτώνουν τις νεότερες γενιές· διαπιστώνει με ανησυχία ότι σε ορισμένα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, όπως και ο συντελεστής πρόωρης συνταξιοδότησης, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα· επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων μπορεί να ενισχυθεί με τη μείωση της ανεργίας, την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών· επιδοκιμάζει τη σύσταση που η Επιτροπή, στην έκθεσή της του 2018 για την επάρκεια των συντάξεων, διατυπώνει σχετικά με την ανάγκη μιας ολιστικής θεώρησης του θέματος της επάρκειας των εισοδημάτων των ηλικιωμένων και της χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων· ζητεί να αναλυθεί περισσότερο η κατάσταση των «γηραιότερων ηλικιωμένων», των οποίων τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ενδέχεται να έχουν μειωθεί με το πέρασμα του χρόνου λόγω πληθωρισμού·

14.  εκτιμά πως οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων κοινωνικής προστασίας από τα κράτη μέλη πρέπει να σχεδιαστούν ώστε, καθιστώντας την εργασία οικονομικώς ενδιαφέρουσα, να διευκολύνουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας για όσους μπορούν να εργαστούν· τονίζει επ’ αυτού ότι η εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να στρέφεται στους πλέον αναξιοπαθούντες·

15.  διαπιστώνει ότι το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε στο 2,1 % το πρώτο τρίμηνο του 2018, από 1,9 % που ήταν το 2017· τονίζει ότι μπορούν να αποκτηθούν οι κατάλληλες δεξιότητες και να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία δεξιοτήτων εάν βελτιωθούν η ποιότητα, η διαθεσιμότητα, η οικονομική προσιτότητα και η προσβασιμότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της στοχοθετημένης ποιοτικής κατάρτισης, χάρη στη βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των τυπικών προσόντων, την ενίσχυση των μέτρων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, με ιδιαίτερη προσοχή στις βασικές δεξιότητες, καθώς και χάρη στην προσφορά ευκαιριών για μη τυπικής εκπαίδευση ενηλίκων, που απαιτούν την κατάλληλη στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής χρηματοδότησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 149 ΣΛΕΕ, και της χρηματοδότησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη λήψη στοχευμένων μέτρων για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων, μεταξύ άλλων των Ρομά, των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, των μακροχρόνια ανέργων και των μεταναστών και των προσφύγων· υποστηρίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί στην αγορά εργασίας η σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης και να ληφθούν μέτρα για προβληθεί περισσότερο έναντι των ακαδημαϊκών τίτλων· στηρίζει τη διαρκή υλοποίηση και παρακολούθηση της πρωτοβουλίας «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων», για να βοηθηθεί ο κόσμος να αποκτήσει τις θεμελιώδεις δεξιότητες του 21ου αιώνα· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν κατά προτεραιότητα την ολοκληρωμένη κατάρτιση στις ψηφιακές και τις επιχειρηματικές δεξιότητες και, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης, να λαμβάνουν υπόψη τη μετάβαση προς την ψηφιακή οικονομία·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για το ότι, στην ΕΕ 19, το μέσο ποσοστό των δαπανών γενικής κυβέρνησης για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε σε ετήσια βάση από το 2009 έως το 2016(21)· τονίζει ότι τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα με επαρκείς πόρους είναι ζωτικής σημασίας για την ισότητα και την κοινωνική ένταξη·

17.  διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία τον επίμονα υψηλό αριθμό Ευρωπαίων πολιτών με χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού ή με δυσκολίες στον αλφαβητισμό, συμπεριλαμβανομένων του λειτουργικού αναλφαβητισμού και του αναλφαβητισμού έναντι των μέσων ενημέρωσης, κάτι που εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή στον δημόσιο βίο και στην αγορά εργασίας·

18.  ενθαρρύνει την προβολή των συστημάτων διττής εκπαίδευσης και άλλων παρόμοιων πολιτικών· τονίζει ότι η αποτελεσματική σύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και αγοράς εργασίας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

19.  τονίζει ότι ένα ασφαλές και κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την ευεξία των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά μέτρα στο πλαίσιο των πολιτικών απασχόλησης, καθώς και των εκπαιδευτικών και κοινωνικών πολιτικών, τα οποία θα επιτρέπουν την αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα·

21.  επισημαίνει την ανάγκη σχεδιασμού και προώθησης οργανωμένων και σύγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, ιδίως στην ύπαιθρο, και στις παραμεθόριες, ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες·

22.  υποστηρίζει την κινητικότητα σπουδαστών, εργαζομένων, αθλητών και καλλιτεχνών στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία ότι οι σημαντικές διαφορές στα πρότυπα διαβίωσης και εργασίας στη ζώνη του ευρώ προκαλούν ακούσια μετανάστευση, επιδεινώνοντας έτι περαιτέρω τις επιπτώσεις της λεγόμενης διαρροής εγκεφάλων· επισημαίνει ότι βασική προϋπόθεση για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαρροής των εγκεφάλων είναι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, καθώς και η προώθηση αποτελεσματικών στρατηγικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού· ζητεί να αντιμετωπίζουν οι μελλοντικές πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας πλήρως και τον Ευρωπαϊκό Χώρος Εκπαίδευσης· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή σπουδαστική ταυτότητα, για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας και τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών, διπλωμάτων και επαγγελματικών προσόντων, ώστε να μειωθούν ο διοικητικός φόρτος και οι δαπάνες για τους σπουδαστές και για τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

23.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020), έως το έτος 2020, το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 15 ετών με περιορισμένες δεξιότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι μικρότερο από 15 %· επιδοκιμάζει την ένταξη του δείκτη «χαμηλές επιδόσεις στην εκπαίδευση» για τους 15χρονους [αποτελέσματα της έρευνας του προγράμματος διεθνούς αξιολόγησης μαθητών (PISA) για τις χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά] στον νέο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων·

24.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης ΕΚ 2020, έως το έτος 2020, τουλάχιστον το 95 % των παιδιών (από την ηλικία των τεσσάρων ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) θα πρέπει να συμμετέχει σε προσχολική εκπαίδευση· τονίζει ότι ο τομέας της «προσχολικής φροντίδας», στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων περιλαμβάνει μόνο έναν δείκτη, για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών σε επίσημες υπηρεσίες φροντίδας· επισημαίνει ότι δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των μεγαλύτερων παιδιών κάτω από την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ούτε πληροφορίες για την έκταση της προσφοράς παιδικής φροντίδας, υπολογισμένης σύμφωνα με τον αριθμό των παρεχόμενων ωρών·

25.  λαμβάνει υπόψη τον θετικό ρόλο της ανοιχτής εκπαίδευσης και των ανοιχτών πανεπιστημίων στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ιδιαίτερα των διαδικτυακών προγραμμάτων για την κατάρτιση των εργαζομένων, καθώς αποτελεί μία δυναμική μορφή μάθησης που ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων·

26.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να τριπλασιαστούν τουλάχιστον τα κονδύλια του Erasmus+ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), με σκοπό την κάλυψη πολύ περισσότερων νέων, οργανώσεων νεολαίας, καθώς και μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητευομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα από μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καθώς και στα άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών δυνάμει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD)·

27.  υπενθυμίζει το στρατηγικό δυναμικό των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ/CCS) ως φορέων δημιουργίας θέσεων εργασίας και πλούτου στην ΕΕ· τονίζει ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ/CCIs) αντιπροσωπεύουν το 11,2 % όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων και το 7,5 % όλων των απασχολούμενων στο σύνολο της οικονομίας της ΕΕ, και δημιουργούν το 5,3 % της συνολικής ευρωπαϊκής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ)· υπογραμμίζει τον ρόλο των ΚΠΔ στη διατήρηση και την προαγωγή της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και τη συνεισφορά τους στην οικονομική μεγέθυνση, την καινοτομία και την απασχόληση, ιδίως την απασχόληση των νέων·

28.  τονίζει ότι οι επαρκείς επενδύσεις και ο σχεδιασμός στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδίως της εκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες και στον προγραμματισμό, έχουν ουσιαστική σημασία για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικής θέσης της Ένωσης, την ύπαρξη διαθέσιμου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την απασχολησιμότητα του εργατικού δυναμικού·

29.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα και τεχνική βοήθεια στους νέους ώστε να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους και να προτείνει μέτρα για την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, μεταξύ άλλων και μέσω των σχολικών προγραμμάτων σπουδών στα κράτη μέλη·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων που θα ετοιμάσουν την αγορά εργασίας και το εργατικό δυναμικό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για όλες τις ηλικίες και κοινωνικές κατηγορίες, μέσω μιας ευέλικτης μαθητοκεντρικής προσέγγισης, και ειδικότερα χάρη στην επαρκή παροχή διά βίου μάθησης και κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες, που έχουν κεντρική σημασία σε μια οικονομία της γνώσης· τονίζει τη σημασία του δια βίου επαγγελματικού προσανατολισμού για την εξασφάλιση της συμμετοχής των ανθρώπων σε κατάλληλες, ευέλικτες και υψηλής ποιότητας καταρτίσεις και επαγγελματικές σταδιοδρομίες· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τα όρια των προβλέψεων σχετικά με τις δεξιότητες, λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης φύσης της αγοράς εργασίας και, από αυτή την άποψη, τονίζει τη σημασία των εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η ικανότητα μάθησης, που προάγουν την ανθεκτικότητα των ανθρώπων και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να αποκτούν νέες δεξιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας θα παρέχουν επαρκή προστασία σε όλους τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται με νέες μορφές απασχόλησης και με νέου τύπου συμβάσεις, καθώς και επαρκή κάλυψη σε όσους δεν μπορούν να εργαστούν ή δεν είναι σε θέση να βρουν εργασία· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές για την αγορά εργασίας που να στηρίζουν την διατομεακή κινητικότητα και την επανακατάρτιση των εργαζομένων, στοιχεία που θα καθίστανται όλο και πιο σημαντικά καθώς οι δικές μας αγορές εργασίας προσαρμόζονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών μας· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι θα συμμετάσχουν τόσο τα συνδικάτα όσο και οι οργανώσεις εργοδοτών, ώστε να διασφαλιστεί ένας δίκαιος μετασχηματισμός·

31.  καλεί τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να προβούν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να αυξήσουν τις κοινωνικές επενδύσεις, ώστε τα συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης να είναι προσβάσιμα, διαθέσιμα, οικονομικώς προσιτά, ποιοτικά και οικονομικώς αποδοτικά· ζητεί έναν ανανεωμένο ευρωπαϊκό στόχο που θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ετών υγιούς ζωής καθιστώντας την πρόληψη προτεραιότητα στις πολιτικές υγείας της ΕΕ, επί πλέον των θεραπευτικών μέτρων· ζητεί την ενεργή ανάληψη εκστρατειών για την προαγωγή της υγείας·

32.  ζητεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για ποιότητα και προσβασιμότητα των συστημάτων μακροχρόνιας φροντίδας, μέσα από την επιδίωξη μιας αντίληψης περί μακροχρόνιας φροντίδας και στήριξης βασισμένης στα δικαιώματα και την κοινότητα· ζητεί σημαντικές επενδύσεις στις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας ως προετοιμασία εν όψει των αυξημένων αναγκών που προβλέπονται λόγω της δημογραφικής αλλαγής· αναγνωρίζει ότι ο τομέας της μακροχρόνιας φροντίδας προσφέρει ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας και ζητεί να επαναξιολογηθούν η παροχή φροντίδας και οι συνθήκες εργασίας στις υπηρεσίες φροντίδας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της μακροχρόνιας φροντίδας·

33.  επισημαίνει την ανάγκη καλοσχεδιασμένων πολιτικών για μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, μεταξύ άλλων και με την παροχή οικονομικά προσιτής παιδικής μέριμνας, βρεφονηπιακής φροντίδας και μακροχρόνιας φροντίδας, με την ανακατανομή του ρόλου των φύλων στη φροντίδα, και με την προαγωγή προσαρμόσιμων ρυθμίσεων εργασίας και την υιοθέτηση ευνοϊκών και πληρωμένων αδειών μητρότητας και πατρότητας, γονικών αδειών και αδειών φροντίδας· θεωρεί σε αυτό το πλαίσιο ότι η έγκριση μιας ισορροπημένης οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των γονέων και των φροντιστών αποτελεί απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· ζητεί ακόμη μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κοινωνική προστασία και τις υπηρεσίες των ανεπίσημων φροντιστών·

34.  υπογραμμίζει τη σημασία του να ενισχυθούν ο διαρθρωτικός κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή των οργανώσεων εργοδοτών, των συνδικάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την απασχόληση και τα κοινωνικά, όπως και η ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

35.  εκτιμά πως, για να διατηρηθεί και να αυξηθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, τα κανονιστικά πλαίσια των κρατών μελών για την αγορά εργασίας πρέπει να είναι σαφή, απλά και ευέλικτα και να επιβάλλουν υψηλά εργασιακά πρότυπα·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ C 179 της 25.5.2018, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0181.
(4) ΕΕ C 155 της 25.5.2011, σ. 10.
(5) Οδηγίες (ΕΕ) 2018/849, (ΕΕ) 2018/850, (ΕΕ) 2018/851 και (ΕΕ) 2018/852.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0325.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0078.
(8) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 89.
(9) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 200.
(10) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 156.
(11) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 135.
(12) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
(13) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
(14) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 117.
(15) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 157.
(16) https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
(17) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes
(18) ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.
(19) ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.
(20) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(21) Στοιχεία EUROSTAT.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου