Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0351/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0436

Vedtagne tekster
PDF 127kWORD 45k
Torsdag den 25. oktober 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Situationen i Venezuela
P8_TA(2018)0436RC-B8-0351/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1), af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2), af 12. marts 2015(3), af 8. juni 2016(4), af 27. april 2017(5) og af 8. februar 2018(6) om situationen i Venezuela, af 3. maj 2018 om valget i Venezuela(7) samt af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landegrænser med Colombia og Brasilien(8),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til udtalelsen af 8. februar 2018 fra anklageren ved Den Internationale Straffedomstol, Fatou Bensouda, om iværksættelse af indledende undersøgelser af situationen i Filippinerne og i Venezuela samt til udtalelsen af 27. september 2018 om henvisningen fra en gruppe på seks deltagende stater vedrørende situationen i Venezuela,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 15. oktober 2018,

–  der henviser til udnævnelsen af Eduardo Stein som FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) og FN's migrationsagentur (IOM) fælles særlige repræsentant for venezuelanske flygtninge og migranter i regionen, som fandt sted den 19. september 2018,

–  der henviser til erklæringen af 9. oktober 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om kommunalbestyrelsesmedlemmets Fernando Albáns død i Venezuela,

–  der henviser til Udenrigsudvalgets og Underudvalget om Menneskerettigheders udtalelse om Fernando Albáns død af 10. oktober 2018,

–  der henviser til sin missionsrapport, som fokuserer på migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser til Colombia og Brasilien,

–  der henviser til sin beslutning om at tildele den demokratiske opposition og de politiske fanger i Venezuela Sakharovprisen i 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsforhold i Venezuela fortsat forværres i alvorlig grad; der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset social, økonomisk og humanitær krise som følge af en politisk krise, og at den er årsag til et stort antal dødsfald og omkring 2,3 millioner migranter og flygtninge;

B.  der henviser til, at 87 % af befolkningen i Venezuela er ramt af fattigdom, og at niveauet for ekstrem fattigdom ligger på 61,2 %; der henviser til, at mødredødeligheden er steget med 60 % og spædbørnsdødeligheden med 30 %; der henviser til, at 89 % af den venezuelanske befolkning ikke har tilstrækkeligt med finansielle ressourcer til at købe nok mad til deres familier; der henviser til, at inflationen ifølge IMF forventes at nå op på 1,4 million % i 2018 og 10 million % i 2019;

C.  der henviser til, at den venezuelanske regering, til trods for at det internationale samfund står parat til at hjælpe, beklageligvis hårdnakket modsætter sig åbent at modtage og lette distributionen af international humanitær bistand og således negligerer enhver form for ansvar over for sin befolkning;

D.  der henviser til, at den venezuelanske oppositionspolitiker Fernando Albán angiveligt blev tortureret og myrdet den 8. oktober 2018, mens han var i det venezuelanske politiske politis (SEBIN's) varetægt; der henviser til, at myndighederne trods opfordringer fra FN og EU har afvist at tillade gennemførelsen af en uafhængig undersøgelse af årsagen til hans død, herunder til at lade et internationalt og uafhængigt kriminalteknisk hold foretage en obduktion; der henviser til, at Albán var i SEBIN's hovedkvarter, og at de venezuelanske myndigheder derfor måtte holdes ansvarlige for, hvor han befandt sig;

E.  der henviser til, at Lorent Saleh, modtageren af Sakharovprisen i 2017, blev løsladt den 13. oktober 2018 og straks udvist til Spanien i en form for tvunget eksil; der henviser til, at han havde tilbragt fire år i fængsel, hvor han var blevet udsat for en horribel tortur og var frihedsberøvet uden rettergang, idet hans retssag blev udsat mindst 53 gange; der henviser til, at hans vidnesbyrd samt mange andre ofre bekræfter systematisk undertrykkelse og grusom og umenneskelig behandling af politiske fanger i Venezuela;

F.  der henviser til, at der fortsat er mere end 200 politiske fanger i Venezuela; der henviser til, at Juan Recasens, medlem af nationalforsamlingen, blev vilkårligt arresteret og udsat for tortur og fortsat befinder sig i isolation, hvilket udgør en vedvarende ulovlig krænkelse af hans politiske immunitet;

G.  der henviser til, at den tidligere formand for nationalforsamlingen og modtager af Sakharovprisen 2017, Julio Borges, den tidligere justitsminister Luisa Ortega Diaz og den tidligere offentlige anklager Zair Mundaray Rodriguez er genstand for grundløse anklager om at være indblandet i et forsøg på at dræbe den venezuelanske præsident Nicolás Maduro; der henviser til, at de venezuelanske myndigheder via Interpol har udstedt en international arrestordre for alle tre;

H.  der henviser til, at der er et klima med stadig mere udbredt vold og fuldstændig straffrihed i Venezuela som følge af myndighedernes undladelse af at retsforfølge gerningsmændene til alvorlige menneskerettighedskrænkelser, herunder drab, overdreven magtanvendelse mod demonstranter, vilkårlige fængslinger, tortur og anden nedværdigende og umenneskelig behandling, men også kriminelle voldshandlinger;

I.  der henviser til, at ICC den 8. februar 2018 indledte en indledende undersøgelse af situationen i Venezuela; der henviser til, at en gruppe på seks stater, som har undertegnet Romstatutten for ICC (Argentina, Canada, Colombia, Chile, Paraguay og Peru), den 27. september 2018 anmodede anklagemyndigheden om at iværksætte en efterforskning af forbrydelser mod menneskeheden begået på Venezuelas område; der henviser til, at Frankrig og Costa Rica også støttede en sådan efterforskning; der henviser til, at det er første gang, en gruppe af signatarstater anmoder domstolen om at undersøge forholdene på en anden signatarstats område; der henviser til, at Parlamentet ved to lejligheder har fremsat samme opfordring i henholdsvis sin beslutning af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela og i sin beslutning af 13. september 2017 om EU's politiske forbindelser med Latinamerika(9);

J.  der henviser til, at Rådet den 13. november 2017 besluttede at indføre en våbenembargo mod Venezuela og et forbud mod salg af beslægtet materiel, som kan anvendes til intern undertrykkelse; der henviser til, at Rådet den 22. januar 2018 enstemmigt vedtog at indføre sanktioner mod syv venezuelanske enkeltpersoner, der indtager officielle poster, i form af restriktive foranstaltninger, såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver, som reaktion på den manglende overholdelse af demokratiske principper; der henviser til, at sanktionerne den 25. juni 2018 blev udvidet til at omfatte 11 venezuelanske embedsmænd mere, der står som ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og undergravning af demokratiet og retsstatsprincippet;

K.  der henviser til, at EU sammen med andre demokratiske organer hverken har anerkendt præsidentvalget eller valget til den forfatningsgivende nationalforsamling og ej heller de myndigheder, der beklæder poster som følge af disse ulovlige processer; der henviser til, at det nationale valgråd (CNE) har fastsat datoen for afholdelse af valg til landets byråd til den 9. december 2018; der henviser til, at de vigtigste og største politiske oppositionspartier, Acción Democática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) og Voluntad Popular ikke vil få lov til at deltage; der henviser til, at det internationale samfund ikke vil acceptere valgresultatet, så længe oppositionsledere er fængslet, og politiske partier har forbud mod at stille op;

L.  der henviser til, at Udenrigsrådets konklusioner af 15. oktober 2018 indeholder en henvisning til en politisk løsning på den aktuelle krise, der skal søges opnået ved at undersøge muligheden for at oprette en kontaktgruppe, hvis mål vil være at fremme et initiativ, som skal ledes i fællesskab med centrale regionale og internationale partnere med henblik på at skabe betingelser, der kan føre til en politisk proces;

M.  der henviser til, at to forsøg på at opbygge en national dialog mellem regeringen og oppositionen, formidlet af Vatikanstaten og af internationale mæglere med henblik på at finde vej ud af krisen, slog fejl som følge af de venezuelanske myndigheders manglende seriøsitet, idet de udelukkende fokuserede på at forsøge at vinde tid og international anerkendelse;

1.  udtrykker sin dybeste medfølelse med Fernando Albáns familie og venner; fordømmer i denne forbindelse de forbrydelser, der er begået af de venezuelanske myndigheder, og kræver, at der i denne konkrete sag øjeblikkeligt iværksættes en uafhængig undersøgelse af regeringen, herunder en international obduktion udført af et uafhængigt kriminalteknisk hold; minder om, at det er statens pligt at garantere sikkerheden og den fysiske integritet for alle varetægtsfængslede;

2.  fordømmer brugen af vilkårlig frihedsberøvelse og retslig og administrativ chikane af tusindvis af menneskerettighedsforkæmpere, valgte medlemmer af oppositionen og uafhængige civilsamfundsorganisationer; opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at standse alle menneskerettighedskrænkelser og drage de ansvarlige til ansvar og til at sikre, at alle grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder respekteres fuldt ud;

3.  erindrer om, at to tidligere forsøg på at finde en politisk løsning på krisen i Venezuela via Vatikanstatens mellemkomst og ved hjælp af en national politisk dialog, som fandt sted i Den Dominikanske Republik, klart er slået fejl;

4.  erindrer om Unionens og Parlamentets tidligere erklærede holdning om, at enhver yderligere politisk udvikling skal omfatte følgende krav, som der ikke giver afkald på: øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger og stop for torturen, mishandlingen og chikanen af politiske modstandere, menneskerettighedsaktivister og fredelige demonstranter, en ny uafhængig national valgkommission, som skal vælges af nationalforsamlingen, afholdelse af frie og retfærdige valg i overensstemmelse med internationale standarder for at sikre en troværdig proces med respekt for politisk pluralisme og under overværelse af demokratiske internationale observatører, og anerkender den legitime nationalforsamlings beføjelser og opløsningen af den forfatningsgivende nationalforsamling;

5.  noterer sig med interesse Rådets konklusioner om eventuel iværksættelse af kontakter med regionale og internationale partnere med henblik på at undersøge muligheden for at oprette en kontaktgruppe; minder i den forbindelse om, at den rolle, som international mægling eller en kontaktformidlende gruppe spiller, skal være neutral og accepteres af begge parter; mener, at formålet med denne sonderende kontaktgruppe bør være at bidrage til at finde en demokratisk og politisk løsning på den venezuelanske konflikt med fredelige midler, som udelukkende er vedtaget af det venezuelanske folk; understreger over for næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, at der er behov for at tage kontakt til den venezuelanske demokratiske oppositions legitime repræsentanter, samtidig med at muligheden for at lancere kontaktgruppen undersøges, for at kontrollere, om der er et flertal for et sådant initiativ

6.  støtter fuldt ud ICC's indledende efterforskning af den omfattende kriminalitet og den undertrykkelse, der begås af det venezuelanske regime mod dets egne borgere; opfordrer indtrængende Unionen og medlemsstaterne til at slutte sig til ICC-signatarstaternes initiativ til at kræve efterforskning af de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af den venezuelanske regering på Venezuelas område, således at de ansvarlige stilles til ansvar; minder om EU's forpligtelser vedrørende multilateralisme inden for rammerne af FN's doktrin og ICC's rolle i kampen mod straffrihed for alvorlige forbrydelser mod menneskeheden og i retsforfølgelsen af gerningsmændene;

7.  glæder sig over EU's hurtige indførelse af yderligere målrettede og reversible sanktioner - som ikke vil skade den venezuelanske befolkning - på grund af afholdelsen af valget den 20. maj 2018, der var ulovligt og ikke internationalt anerkendt; kræver, at disse sanktioner styrkes, hvis situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i landet fortsat forværres;

8.  roser den colombianske regering for dens hurtige reaktion og den støtte, den har ydet til alle de venezuelanere, som kommer til landet; roser ligeledes Brasilien, Peru og andre lande i regionen, navnlig dem, der har undertegnet erklæringen fra Quito om menneskelig mobilitet for venezuelanske borgere, samt regionale og internationale organisationer, private og offentlige enheder, den katolske kirke og borgerne i hele regionen for deres aktive hjælp til og solidaritet med venezuelanske migranter og flygtninge; opfordrer de medlemsstater, der står over for en tilstrømning af venezuelanere, til at give dem adgang til basale tjenester og give dem midlertidig beskyttelsesstatus;

9.  gentager de meget bekymringer konklusioner af dets mission i juni 2018 til Venezuelas landegrænser med Colombia og Brasilien, og opfordrer til, at der sendes en ad hoc-delegation til Peru i 2019 med henblik på at vurdere indvirkningen af den venezuelanske migrationskrise på stedet; gentager sin opfordring til de venezuelanske myndigheder om hurtigst muligt at tillade uhindret humanitær bistand til landet for at forhindre en forværring af den humanitære og folkesundhedsmæssige krise og gennemføreindsats på kort sigt for at bekæmpe underernæring;

10.  opfordrer Rådet og NF/HR til at mobilisere yderligere midler og bistand til venezuelanske flygtninge og migranter i regionen Eduardo Stein i samordning med den nyligt udpegede fælles særlige repræsentant for UNHCR) og IOM; bifalder i denne forbindelse hans udnævnelse, som klart afspejler det regionale og globale omfang af den aktuelle krise i Venezuela;

11.  minder om, at Interpol er den internationale politiorganisation, der primært beskæftiger sig med bekæmpelse af international kriminalitet; opfordrer Interpol til at tage nøje i betragtning, at den venezuelanske regerings begæringer, rettet mod Julio Borges, Luisa Ortega Díaz og Zair Mundaray Rodriguez, er rent politisk motiverede;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i Republikken Colombia, Den Føderative Republik Brasilien og Republikken Peru, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater og Limagruppen.

(1) EUT C 285 af 29.8.2017, s. 145.
(2) EUT C 294 af 12.8.2016, s. 21.
(3) EUT C 316 af 30.8.2016, s. 190.
(4) EUT C 86 af 6.3.2018, s. 101.
(5) EUT C 298 af 23.8.2018, s. 137.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0041.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.
(9) EUT C 337 af 20.9.2018, s. 71.

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik