Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2838(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0492/2018

Внесени текстове :

B8-0492/2018

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0437

Приети текстове
PDF 135kWORD 47k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно насърчаването на автоматично взаимно признаване на дипломи (2018/2838(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 26, 53 и 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14 декември 2017 г. относно насърчаването на сътрудничеството между държавите членки в областта на взаимното признаване на дипломите за висше образование и на удостоверенията на ниво средно образование,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот(1),

—  като взе предвид комюникето от Букурещ от 2012 г.,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 17 януари 2018 г. за препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот (COM(2018)0024),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 22 май 2018 г. за препоръка на Съвета относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на дипломите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование и на резултатите от периоди на учене в чужбина (COM(2018)0270),

—  като взе предвид въпроса към Комисията относно насърчаването на автоматично взаимно признаване на дипломи (O-000084/2018 – B8‑0415/2018),

—  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по култура и образование,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че мобилността с учебна цел насърчава уменията, компетентностите и знанията, и в същото време, европейските ценности и активното участие в обществото;

Б.  като има предвид, че взаимното признаване на дипломи и на резултатите от периоди на учене в чужбина дава възможност на държавите членки да засилят и ускорят сътрудничеството си в областта на образованието и обучението и е пример за една от конкретните ползи от сътрудничеството в ЕС за гражданите;

В.  като има предвид, че подобряването на процедурите за признаване на дипломите за висше образование и на дипломите за завършен гимназиален етап на средно образование и за резултатите от периоди на учене в чужбина е предпоставка за създаването на европейско пространство за образование(2) до 2025 г.;

Г.  като има предвид, че вече е постигнат значителен напредък на равнището на висшето образование, по-специално чрез регионални споразумения между някои държави членки, които могат да способстват за постигането на автоматично признаване в рамките на европейското пространство за образование;

Д.  като има предвид, че процесите за взаимно признаване на дипломите за завършен гимназиален етап на средно образование и за резултатите от периоди на учене в чужбина по време на средното образование продължават да са слабо развити;

Е.  като има предвид, че мобилността с учебна цел в ЕС придобива все по-голямо значение както по отношение на реалния брой студенти, така и по отношение на капацитета и възможностите за учене;

Ж.  като има предвид, че справедливото и прозрачно признаване на чуждестранните квалификации е едновременно техническа цел на процеса от Болоня и първостепенна ценност в основата на отворено, приобщаващо европейско пространство за висше образование;

З.  като има предвид, че правото на образование е основно право, което следва да е всеобщо гарантирано;

1.  призовава държавите членки да поемат политически ангажимент и да създадат механизми за автоматично взаимно признаване на квалификациите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование, както и на резултатите от периодите на учене в чужбина, в съответствие с целите на европейското пространство за образование; призовава Комисията да подкрепи постигането на тази цел, като насърчава взаимното обучение и обмена на добри практики, като например редовното издаване на декларации за съпоставимост на дипломите за завършен гимназиален етап на средно образование и последователното използване на таблицата за оценяване на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити;

2.  изисква от държавите членки да увеличат транснационалното сътрудничество и да използват нови технологии с цел повишаване на ефективността, намаляване на разходите, подобряване на прозрачността и изграждане на доверие за тази цел, така че да може да се използват възможностите за образование и работа, произтичащи от вътрешния пазар; подчертава също така необходимостта да се работи съвместно с Комисията за ефективно разработване и въвеждане на европейска студентска карта с цел улесняване на взаимното признаване на дипломи и периоди на учене в чужбина, като същевременно се намаляват административната тежест и разходите за студентите и образователните институции;

3.  призовава държавите членки да започнат процес на сътрудничество в областта на общото средно образование и обучението с цел насърчаване на прозрачността и изграждане на доверие между различните системи на образование и обучение;

4.  призовава да се имат предвид значението и потенциалът на източниците на финансиране на ЕС и програмата „Еразъм +“, по-специално за насърчаване на мобилността на всички образователни нива и за създаване на европейски университети и съвместни магистърски програми;

5.  във връзка с това напомня колко важно е да се гарантира приобщаващият характер на програмите на ЕС за мобилност, по-специално като се гарантира участието на хората с увреждания, както и на хората от социално-икономически среди в неравностойно положение;

6.  призовава държавите членки да улеснят интегрирането на новопристигналите ученици, бежанци и мигранти в образователната среда, като гарантират, че първоначалното признаване на техните дипломи или резултати от периоди на учене в чужбина от страна на държава — членка на ЕС, не води до прекомерна административна тежест;

7.  призовава държавите членки да въведат механизми за улесняване на автоматичното взаимно признаване на дипломи и резултати от периоди на учене в чужбина до 2025 г., в съответствие с целите на европейското пространство за образование и въз основа на съществуващите рамки, включително рамката на ЕС за ключови компетентности; подчертава значението на взаимовръзките и допълването между европейското пространство за образование и европейското пространство за висше образование;

8.  отбелязва положителния пример за сътрудничество между държавите членки, който представлява Европейската диплома за средно образование, във връзка с признаването на квалификациите за завършен гимназиален етап на средното образование; същевременно препоръчва държавите членки да премахнат всички ненужни пречки пред бързото и прозрачно признаване на оценките в европейските училища за достъп до висше образование;

9.  препоръчва държавите членки да гарантират, с оглед на постигането на автоматично взаимно признаване на дипломи и справедливия достъп до висши учебни заведения, че всички европейски студенти имат право да посещават гимназиални заведения на средното образование при същите условия като гражданите на съответната държава членка, като имат право да бъдат поставени в клас с тяхната собствена възрастова група, на съответното ниво в тяхната държава на произход, независимо от тяхното езиково ниво;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 189, 15.6.2017 г., стр. 15.
(2) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност