Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2838(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0492/2018

Předložené texty :

B8-0492/2018

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0437

Přijaté texty
PDF 135kWORD 45k
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk
Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o podpoře automatického vzájemného uznávání diplomů (2018/2838(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 26, 53 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 14. prosince 2017 o podpoře spolupráce členských států v oblasti vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o ukončení školní docházky na úrovni sekundárního vzdělávání,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. května 2017 o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení(1),

–  s ohledem na Bukurešťské komuniké z roku 2012,

–  s ohledem na návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (COM(2018)0024), který předložila Komise dne 17. ledna 2018,

–  s ohledem na návrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a výsledků období studia v zahraničí (COM(2018)0270), který předložila Komise dne 22. května 2018,

–  s ohledem na otázku o podpoře automatického vzájemného uznávání diplomů položenou Komisi (O-000084/2018 – B8-0415/2018),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro kulturu a vzdělávání,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mobilita ve vzdělávání rozvíjí dovednosti, kompetence a znalosti a současně podporuje evropské hodnoty a aktivní účast ve společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že vzájemné uznávání diplomů a výsledků období studia v zahraničí členským státům umožňuje, aby zintenzivnily a urychlily spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, a pro občany je názorným příkladem jednoho z konkrétních přínosů spolupráce v rámci EU;

C.  vzhledem k tomu, že zlepšení postupů pro uznávání vysokoškolských diplomů, osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a výsledků období studia v zahraničí je základním předpokladem pro vybudování Evropského prostoru vzdělávání(2) do roku 2025;

D.  vzhledem k tomu, že na úrovni vysokoškolského vzdělávání již bylo dosaženo značného pokroku, zejména prostřednictvím regionálních dohod uzavřených mezi některými členskými státy, které mohou sloužit jako inspirace pro dosažení automatického uznávání v rámci Evropského prostoru vzdělávání;

E.  vzhledem k tomu, že postupy vzájemného uznávání vyšších sekundárních kvalifikací a výsledků období studia v zahraničí v průběhu sekundárního vzdělávání stále nejsou dostatečně rozvinuty;

F.  vzhledem k tomu, že mobilita ve vzdělávání v EU nabývá na významu, a to jak s ohledem na samotný počet studentů, tak na kapacitu a vzdělávací příležitosti;

G.  vzhledem k tomu, že spravedlivé a transparentní uznávání kvalifikací získaných v zahraničí je jak technickým cílem boloňského procesu, tak základní hodnotou, o kterou se opírá otevřený a inkluzivní Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA);

H.  vzhledem k tomu, že právo na vzdělání je základním lidským právem, které musí být všeobecně zaručeno;

1.  vyzývá členské státy, aby učinily politický závazek a v souladu s cíli Evropského prostoru vzdělávání zřídily mechanismy pro automatické vzájemné uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání, jakož i výsledků období studia v zahraničí; vyzývá Komisi, aby dosažení tohoto cíle podporovala rozvíjením vzájemného učení a výměny osvědčených postupů, jako je pravidelné vydávání „prohlášení o srovnatelnosti“ týkajících se osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a konzistentní využívání klasifikační tabulky evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS);

2.  žádá členské státy, aby posílily nadnárodní spolupráci a využívaly nových technologií s cílem zvýšit za tímto účelem efektivitu, snížit náklady, zlepšit transparentnost a vybudovat důvěru, aby bylo možné využívat vzdělávacích a pracovních příležitostí na vnitřním trhu; zdůrazňuje také, že je zapotřebí spolupracovat s Komisí na efektivním vytvoření a zavedení evropské studentské karty s cílem usnadnit vzájemné uznávání diplomů a období studia v zahraničí a současně snížit administrativní zátěž a náklady pro studenty a vzdělávací instituce;

3.  vyzývá členské státy, aby zahájily proces spolupráce v oblasti všeobecného sekundárního vzdělávání a odborné přípravy zaměřený na posílení transparentnosti a vybudování důvěry mezi jednotlivými systémy vzdělávání a odborné přípravy;

4.  upozorňuje na význam a potenciál zdrojů financování EU, zejména programu Erasmus+, pokud jde o podporu mobility na všech úrovních vzdělávání a zřizování evropských univerzit a společných magisterských programů;

5.  za tímto účelem připomíná, že je důležité zaručit inkluzivitu programů mobility EU, zejména prostřednictvím zajištění účasti osob se zdravotním postižením a osob pocházejících ze znevýhodněného socioekonomického prostředí;

6.  vyzývá členské státy, aby usnadnily začlenění nově příchozích studentů, uprchlíků a migrantů do vzdělávacího prostředí tím, že zajistí, aby prvotní uznání jejich diplomů nebo výsledků období studia v zahraničí jedním z členských států EU nebylo spojeno s nadměrnou administrativní zátěží;

7.  vyzývá členské státy, aby do roku 2025 zavedly mechanismy pro usnadnění automatického vzájemného uznávání diplomů a výsledků období studia v zahraničí v souladu s cíli Evropského prostoru vzdělávání, přičemž budou vycházet ze stávajících rámců, včetně rámce EU pro klíčové kompetence; v této souvislosti také zdůrazňuje, že je důležité, aby mezi Evropským prostorem vzdělávání a Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání existovalo vzájemné propojení a doplňkovost;

8.  oceňuje pozitivní příklad spolupráce mezi členskými státy při uznávání kvalifikací na úrovni vyššího sekundárního vzdělání, jímž je evropská maturita; doporučuje však členským státům, aby odstranily všechny nepřiměřené překážky bránící rychlému a transparentnímu uznávání výsledků z Evropské školy pro účely přístupu k vysokoškolskému vzdělání;

9.  doporučuje členským státům, aby za účelem dosažení automatického vzájemného uznávání diplomů a spravedlivého přístupu k vysokoškolským institucím zajistily, že všichni evropští studenti budou oprávněni účastnit se vyššího sekundárního vzdělávání za stejných podmínek jako státní příslušníci daného členského státu, a to na základě práva být umístěni do třídy se studenty svého věku, jejíž úroveň bude odpovídat třídě, kterou navštěvovali ve své zemi původu, a to nezávisle na své jazykové úrovni;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 15.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=EN

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí