Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2838(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0492/2018

Esitatud tekstid :

B8-0492/2018

Arutelud :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0437

Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 50k
Neljapäev, 25. oktoober 2018 - Strasbourg
Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2018. aasta resolutsioon diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamise kohta (2018/2838(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 26, 53 ja 165,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2017. aasta järeldusi liikmesriikide koostöö edendamise kohta kõrgkoolidiplomite ja keskkooli lõputunnistuste vastastikuse tunnustamise valdkonnas,

–  võttes arvesse nõukogu 22. mai 2017. aasta soovitust, milles käsitletakse elukestva õppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas(1),

–  võttes arvesse 2012. aasta Bukaresti kommünikeed,

–  võttes arvesse komisjoni 17. jaanuari 2018. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes (COM(2018)0024),

–  võttes arvesse komisjoni 22. mai 2018. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu soovitus kõrgkoolidiplomite ja keskkooli lõputunnistuste ning välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamise kohta (COM(2018)0270),

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamise kohta (O‑000084/2018 – B8‑0415/2018),

–  võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et õpiränne soodustab oskusi, pädevusi ja teadmisi, edendades samal ajal Euroopa väärtusi ja aktiivset osalemist ühiskonnas;

B.  arvestades, et diplomite ja välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite vastastikune tunnustamine võimaldab liikmesriikidel tõhustada ja kiirendada koostööd hariduse ja koolituse valdkonnas ning annab tunnistust ELi koostöö konkreetsest kasust kodanike jaoks;

C.  arvestades, et kõrgkoolidiplomite ja keskkooli lõputunnistuste ning välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite tunnustamismenetluste parandamine on eeltingimus selleks, et rajada aastaks 2025 Euroopa haridusruum(2);

D.  arvestades, et kõrghariduse tasemel on tehtud juba olulisi edusamme, eelkõige mõnede liikmesriikide vahel sõlmitud piirkondlike kokkulepete kaudu, mis võivad olla eeskujuks automaatse tunnustamise saavutamisel Euroopa haridusruumis;

E.  arvestades, et keskkooli lõputunnistuste ning välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite vastastikuse tunnustamise menetlused on endiselt välja arendamata;

F.  arvestades, et õpirände tähtsus ELis on kasvanud nii osalevate õpilaste tegeliku hulga kui ka suutlikkuse ja õppimisvõimaluste poolest;

G.  arvestades, et välismaal omandatud kvalifikatsioonide õiglane ja läbipaistev tunnustamine on samal ajal nii Bologna protsessi tehniline eesmärk kui ka põhiväärtus, mis toestab avatud ja kaasavat Euroopa kõrgharidusruumi;

H.  arvestades, et õigus haridusele on põhiline inimõigus, mis tuleb tagada kõigile;

1.  kutsub liikmesriike üles võtma endale kooskõlas Euroopa haridusruumi eesmärkidega poliitilise vastutuse, luues mehhanismid kõrgkoolidiplomite ja keskkooli lõputunnistuste ning välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite automaatseks vastastikuseks tunnustamiseks; kutsub komisjoni üles toetama selle eesmärgi saavutamist, soodustades vastastikust õppimist ja selliste heade tavade vahetamist nagu keskkooli lõputunnistuste vastavustunnistuste korrapärane väljastamine ja Euroopa arvestuspunktisüsteemi (ECTS) punktitabeli järjekindel kasutamine;

2.  palub liikmesriikidel suurendada piiriülest koostööd ja kasutada uusi tehnoloogiaid, et suurendada tõhusust, vähendada kulusid, parandada läbipaistvust ja suurendada usaldusväärsust, eesmärgiga kasutada paremini ära siseturu pakutavaid haridus- ja töövõimalusi; rõhutab ka vajadust teha koostööd komisjoniga, et töötada välja ja võtta kasutusele Euroopa üliõpilaspilet, eesmärgiga hõlbustada diplomite ja välismaal veedetud õppeperioodide vastastikust tunnustamist, vähendades ühtlasi üliõpilaste ja haridusasutuste halduskoormust ja -kulusid;

3.  kutsub liikmesriike üles alustama koostööd üldise keskastme hariduse ja koolituse alal, mille eesmärk on edendada läbipaistvust ja suurendada usaldust erinevate haridus- ja koolitussüsteemide vahel;

4.  tuletab meelde ELi rahastamisallikate ja programmi „Erasmus+“ olulisust ja potentsiaali, eelkõige liikuvuse edendamiseks kõigil haridustasanditel ning Euroopa ülikoolide ja ühiste magistriõppekavade loomiseks;

5.  tuletab seoses sellega meelde, kui oluline on tagada ELi liikuvusprogrammide kaasavus, eelkõige tagades puuetega ning ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga isikute osalemise;

6.  kutsub liikmesriike üles hõlbustama äsja saabunud üliõpilaste, pagulaste ja rändajate integreerimist hariduskeskkonda, tagades olukorra, kus nende diplomite või välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite esialgne tunnustamine ELi liikmesriigi poolt ei põhjusta liigset halduskoormust;

7.  kutsub liikmesriike üles kehtestama mehhanisme, mis lihtsustaksid välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite ja diplomite automaatset vastastikust tunnustamist 2025. aastaks kooskõlas Euroopa haridusruumi eesmärkidega, tuginedes seejuures olemasolevatele raamistikele, sealhulgas ELi võtmepädevuste raamistikule; rõhutab seoses sellega Euroopa haridusruumi ja Euroopa kõrgharidusruumi omavahelise seotuse ja täiendavuse olulisust;

8.  tunnustab Euroopa küpsustunnistuse positiivset eeskuju liikmesriikidevahelisele koostööle keskkooli lõputunnistuste vastastikusel tunnustamisel; soovitab siiski, et liikmesriigid kõrvaldaksid kõik Euroopa koolihinnete kiire ja läbipaistva tunnustamise põhjendamatud takistused, et võimaldada kõrghariduse omandamist;

9.  soovitab liikmesriikidel, selleks et saavutada diplomite automaatne vastastikune tunnustamine ja õiglane juurdepääs kõrgharidusasutustele, tagada kõigile Euroopa õpilastele õigus omandada keskharidus selle liikmesriigi kodanikega samadel tingimustel, andes neile õiguse õppida oma vanusele vastavas klassis ja oma päritoluriigiga võrdväärsel tasemel, olenemata keeleoskuse tasemest;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 189, 15.6.2017, lk 15.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=ET.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika