Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2838(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0492/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0492/2018

Debates :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0437

Pieņemtie teksti
PDF 130kWORD 50k
Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris - Strasbūra
Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija par automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšanu (2018/2838(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 26., 53. un 165. pantu,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2017. gada 14. decembra secinājumus par dalībvalstu sadarbības veicināšanu augstākās izglītības un vidējās izglītības diplomu savstarpējas atzīšanas jomā;

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 22. maija Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai(1),

–  ņemot vērā 2012. gada Bukarestes komunikē,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 17. janvāra priekšlikumu Padomes ieteikumam par galvenajām kompetencēm mūžizglītībā (COM(2018)0024),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 22. maija priekšlikumu Padomes ieteikumam par to, kā sekmēt augstākās izglītības un vidējās izglītības diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu automātisku savstarpēju atzīšanu (COM(2018)0270),

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšanu (O-000084/2018 – B8-0415/2018),

–  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā mācību mobilitāte sekmē prasmju, kompetenču un zināšanu ieguvi, vienlaikus popularizējot Eiropas vērtības un veicinot aktīvu iesaistīšanos sabiedrības dzīvē;

B.  tā kā diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu savstarpēja atzīšana ļauj dalībvalstīm pastiprināt un paātrināt sadarbību izglītības un apmācības jomā un ir viena no konkrētajām priekšrocībām, ko iedzīvotājiem nodrošina ES sadarbība;

C.  tā kā augstākās izglītības un vidējās izglītības diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu atzīšanas procedūru uzlabošana ir viens no priekšnoteikumiem Eiropas izglītības telpas izveidei(2) līdz 2025. gadam;

D.  tā kā augstākajā izglītībā šajā jomā jau ir gūti būtiski panākumi, ko it sevišķi nodrošinājuši dažu dalībvalstu noslēgtie reģionālie nolīgumi, no kuriem var smelties ierosmi automātiskas atzīšanas panākšanai visā Eiropas izglītības telpā;

E.  tā kā vidējās izglītības pakāpē iegūto kvalifikāciju un ārvalstīs pavadīto mācību periodu rezultātu savstarpējās atzīšanas procesi joprojām nav pietiekami attīstīti;

F.  tā kā mācību mobilitāte Eiropas Savienībā ir kļuvusi nozīmīgāka gan faktiskā studentu skaita, gan kapacitātes un mācīšanās iespēju ziņā;

G.  tā kā taisnīga un pārredzama ārvalstīs iegūto kvalifikāciju atzīšana ir gan viens no Boloņas procesa tehniskajiem mērķiem, gan arī pamatvērtība, uz kuras ir balstīta atvērta un iekļaujoša Eiropas augstākās izglītības telpa (EHEA);

H.  tā kā tiesības uz izglītību ir vienas no cilvēka pamattiesībām, un šīm tiesībām ir jābūt vispārēji garantētām,

1.  aicina dalībvalstis uzņemties politiskas saistības un ieviest mehānismus augstākās izglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūto kvalifikāciju, kā arī ārvalstīs pavadīto mācību periodu rezultātu automātiskai savstarpējai atzīšanai saskaņā ar Eiropas izglītības telpas mērķiem; aicina Komisiju atbalstīt šā mērķa sasniegšanu, sekmējot savstarpēju mācīšanos un labas prakses apmaiņu, piemēram, regulāri nākot klajā ar vidējās izglītības diplomu salīdzināmības pārskatiem un konsekventi izmantojot ECTS vērtējumu tabulu;

2.  prasa dalībvalstīm palielināt transnacionālo sadarbību un izmantot jaunās tehnoloģijas, lai šajā nolūkā palielinātu efektivitāti, samazinātu izmaksas, uzlabotu pārredzamību un veidotu uzticēšanos, tā tiecoties izmantot priekšrocības, ko piedāvā iekšējā tirgus nodrošinātās izglītības un nodarbinātības iespējas; uzsver arī to, ka ir jāsadarbojas ar Komisiju, lai efektīvi izstrādātu un ieviestu Eiropas studenta karti ar mērķi veicināt diplomu un ārvalstīs pavadīto mācību periodu savstarpēju atzīšanu, vienlaikus samazinot uz studentiem un izglītības iestādēm gulstošo administratīvo slogu un izmaksas;

3.  aicina dalībvalstis sākt sadarbības procesu vispārējās vidējās izglītības un apmācības jomā, par šīs sadarbības mērķi nosakot pārredzamības veicināšanu un uzticēšanās veidošanu starp dažādām izglītības un apmācības sistēmām;

4.  aicina pievērst uzmanību ES finansējuma avotu un it sevišķi programmas “Erasmus+” svarīgajai nozīmei un potenciālam mobilitātes veicināšanā visos izglītības līmeņos, “Eiropas universitāšu” izveidē un kopīgu maģistra grādu ieviešanā;

5.  šajā sakarībā atgādina, ka ir svarīgi garantēt, lai ES mobilitātes programmas būtu iekļaujošas, un it sevišķi nodrošināt līdzdalības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem no nelabvēlīgas sociālekonomiskās vides;

6.  aicina dalībvalstis veicināt nesen ieradušos studentu, bēgļu un migrantu integrāciju izglītības vidē, nodrošinot, lai viņu diplomu vai ārvalstīs pavadīto mācību periodu rezultātu sākotnējā atzīšana ES dalībvalstīs nebūtu saistīta ar pārmērīgu administratīvo slogu;

7.  aicina dalībvalstis saskaņā ar Eiropas izglītības telpas mērķiem un pamatojoties uz jau pastāvošām sistēmām, tostarp ES pamatprasmju sistēmu, līdz 2025. gadam ieviest mehānismus diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu automātiskas savstarpējās atzīšanas veicināšanai; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi, lai Eiropas izglītības telpa un Eiropas augstākās izglītības telpa būtu savstarpēji saistītas un papildinātu viena otru;

8.  atzīst, ka pozitīvs piemērs dalībvalstu sadarbībai vidējās izglītības pakāpē iegūto kvalifikāciju atzīšanas jomā ir Eiropas vispārējās vidējās izglītības diploms (European Baccalaureate); tomēr iesaka dalībvalstīm novērst visus nepamatotos šķēršļus ātrai un pārredzamai Eiropas skolās saņemto vērtējumu atzīšanai, lai nekavētu piekļuvi augstākajai izglītībai;

9.  nolūkā panākt diplomu automātisku savstarpēju atzīšanu un taisnīgu piekļuvi augstākās izglītības iestādēm, iesaka dalībvalstīm nodrošināt visiem Eiropas skolēniem tiesības piedalīties mācībās vidējās izglītības pakāpē ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem, nodrošinot tiesības neatkarīgi no valodas prasmju līmeņa tikt uzņemtiem vecuma grupai atbilstošā klasē, kas līmeņa ziņā ir līdzvērtīga klasei, kurā skolēns mācījies izcelsmes valstī;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV C 189, 15.6.2017., 15. lpp.
(2) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika