Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2838(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0492/2018

Teksty złożone :

B8-0492/2018

Debaty :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0437

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 50k
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg
Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (2018/2838(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 26, 53 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie propagowania współpracy państw członkowskich w zakresie wzajemnego uznawania dyplomów studiów wyższych i dyplomów ukończenia szkół średnich,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie(1),

–  uwzględniając komunikat z Bukaresztu z 2012 r.,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 17 stycznia 2018 r. dotyczący zalecenia Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (COM(2018)0024),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 22 maja 2018 r. dotyczący zalecenia Rady w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów szkół wyższych i świadectw ukończenia szkół średnich oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą (COM(2018)0270),

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (O-000084/2018 – B8‑0415/2018),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że mobilność edukacyjna rozwija umiejętności, kompetencje i wiedzę, a jednocześnie propaguje wartości europejskie i aktywny udział w społeczeństwie;

B.  mając na uwadze, że wzajemne uznawanie dyplomów i efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą umożliwia państwom członkowskim zacieśnienie i przyspieszenie współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia oraz ukazuje jedną z konkretnych korzyści współpracy unijnej dla obywateli;

C.  mając na uwadze, że usprawnienie procedur uznawania dyplomów szkół wyższych i świadectw ukończenia szkół średnich oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą jest warunkiem wstępnym utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji(2);

D.  mając na uwadze, że osiągnięto już znaczne postępy na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w drodze porozumień regionalnych między niektórymi państwami członkowskimi, które to porozumienia mogą stanowić inspirację dla urzeczywistnienia automatycznego uznawania kwalifikacji w ramach europejskiego obszaru edukacji;

E.  mając na uwadze, że procedury wzajemnego uznawania kwalifikacji zdobytych w ramach kształcenia w szkołach średnich i efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą w trakcie uczęszczania do szkoły średniej są wciąż słabo rozwinięte;

F.  mając na uwadze, że mobilność edukacyjna w UE zyskuje na znaczeniu zarówno w odniesieniu do faktycznej liczby studentów, jak i dostępnych miejsc oraz możliwości uczenia się;

G.  mając na uwadze, że sprawiedliwe i przejrzyste uznawanie kwalifikacji zdobytych za granicą jest zarówno celem technicznym procesu bolońskiego, jak i podstawową wartością stanowiącą fundament otwartego i sprzyjającego integracji europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego;

H.  mając na uwadze, że prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka, które powinno być powszechnie gwarantowane;

1.  wzywa państwa członkowskie do podjęcia zobowiązań politycznych i wprowadzenia mechanizmów automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji zdobytych w ramach szkolnictwa wyższego i kształcenia na poziomie szkoły średniej, a także efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą, zgodnie z celami europejskiego obszaru edukacji; wzywa Komisję, aby wspierała realizację tego celu poprzez sprzyjanie wzajemnemu uczeniu się i wymianie dobrych praktyk, takich jak regularne wydawanie „oświadczeń porównywalności” świadectw szkół średnich oraz spójne stosowanie tabeli klasyfikacji ECTS;

2.  zwraca się do państw członkowskich, aby umacniały współpracę transnarodową oraz wykorzystywały nowe technologie dla zwiększenia efektywności, zmniejszenia kosztów, poprawy przejrzystości i budowania zaufania do tego celu z myślą o wykorzystaniu możliwości kształcenia i zatrudnienia, jakie daje rynek wewnętrzny; podkreśla również potrzebę współpracy z Komisją dla skutecznego opracowania i wdrożenia europejskiej karty studenckiej, aby ułatwiać wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za granicą przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych i kosztów dla studentów i instytucji edukacyjnych;

3.  wzywa państwa członkowskie, aby rozpoczęły współpracę w zakresie ogólnego szkolnictwa średniego i szkoleń zorientowanych na wspieranie przejrzystości i budowanie zaufania między różnymi systemami edukacji i szkolenia;

4.  wzywa do zwrócenia uwagi na znaczenie i potencjał unijnych źródeł finansowania i programu Erasmus+, w szczególności w zakresie propagowania mobilności na wszystkich poziomach kształcenia i w odniesieniu do zakładania uniwersytetów europejskich i wspólnych studiów magisterskich;

5.  przypomina w tym kontekście, jak ważne jest zagwarantowanie integracji unijnych programów mobilności, w szczególności dzięki zapewnieniu udziału osób niepełnosprawnych oraz osób ze środowisk defaworyzowanych;

6.  wzywa państwa członkowskie, aby ułatwiały integrację nowo przybyłych studentów, uchodźców i migrantów w środowisku edukacyjnym poprzez zagwarantowanie, że początkowe uznawanie ich dyplomów lub efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą przez dane państwo członkowskie UE nie pociąga za sobą nadmiernych obciążeń administracyjnych;

7.  wzywa państwa członkowskie, aby do 2025 r. wprowadziły mechanizmy ułatwiające automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów i efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą, zgodnie z celami europejskiego obszaru edukacji i w oparciu o istniejące ramy, w tym ramy kompetencji kluczowych UE; podkreśla także w tym kontekście znaczenie wzajemnych powiązań i komplementarności europejskiego obszaru edukacji i europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego;

8.  uznaje pozytywny przykład matury europejskiej dla współpracy między państwami członkowskimi w zakresie uznawania kwalifikacji zdobytych na poziomie szkoły średniej; zaleca jednak, aby państwa członkowskie usunęły wszelkie zbędne przeszkody utrudniające szybkie i przejrzyste uznawanie stopni szkół europejskich przy dostępie do szkolnictwa wyższego;

9.  zaleca, aby państwa członkowskie zapewniły – w celu automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów i sprawiedliwego dostępu do instytucji szkolnictwa wyższego – by wszyscy uczniowie europejscy byli uprawnieni do uczęszczania do szkół średnich na tych samych warunkach, co obywatele danego państwa członkowskiego, dzięki prawu do dołączenia do klasy w ich grupie wiekowej, na poziomie równoważnym do poziomu ich klasy w kraju pochodzenia, niezależnie od stopnia znajomości języka;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 189 z 15.6.2017, s. 15.
(2) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności