Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2838(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0492/2018

Texte depuse :

B8-0492/2018

Dezbateri :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0437

Texte adoptate
PDF 124kWORD 50k
Joi, 25 octombrie 2018 - Strasbourg
Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor (2018/2838(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 26, 53 și 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017 privind promovarea cooperării statelor membre cu privire la recunoașterea reciprocă a diplomelor de învățământ superior și a diplomelor de absolvire a învățământului secundar,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții(1),

–  având în vedere Comunicatul de la București din 2012,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 17 ianuarie 2018 pentru o recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (COM(2018)0024),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 22 mai 2018 pentru o propunere de recomandare a Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor de învățământ superior și a celor de absolvire a învățământului secundar superior, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate (COM(2018)0270),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la promovarea recunoașterii reciproce automate (O-000084/2018 – B8‑0415/2018),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât mobilitatea educațională favorizează aptitudinile, competențele și cunoașterea, promovând în același timp valorile europene și participarea activă în societate;

B.  întrucât recunoașterea reciprocă a diplomelor și a rezultatelor perioadelor de studiu în străinătate le permite statelor membre să își intensifice și să își accelereze cooperarea în domeniul educației și formării, și ilustrează unul dintre beneficiile concrete ale cooperării UE pentru cetățeni;

C.  întrucât îmbunătățirea procedurilor de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior și învățământ secundar superior și a rezultatelor perioadelor de învățare în străinătate reprezintă o condiție necesară pentru crearea Spațiului european al educației(2) până în 2025;

D.  întrucât s-au realizat deja progrese substanțiale la nivelul învățământului superior, în special prin acorduri regionale între unele state membre, care pot servi drept sursă de inspirație pentru obținerea recunoașterii automate în cadrul Spațiului european al educației;

E.  întrucât procesele de recunoaștere reciprocă a calificărilor din învățământul secundar superior și a rezultatelor perioadelor de învățare în străinătate în timpul învățământului secundar sunt încă insuficient dezvoltate;

F.  întrucât mobilitatea educațională în UE a devenit din ce în ce mai importantă, în ceea ce privește atât volumul real al studenților, cât și capacitatea și oportunitățile de învățare;

G.  întrucât o recunoaștere justă și transparentă a calificărilor străine este atât un obiectiv tehnic al Procesului de la Bologna, cât și o valoare fundamentală pentru un Spațiu european al învățământului superior deschis și incluziv (SEIS);

H.  întrucât dreptul la educație este un drept fundamental, care trebuie universal garantat;

1.  invită statele membre să își asume un angajament politic și să creeze mecanisme de recunoaștere reciprocă automată a calificărilor din învățământul superior și învățământul secundar superior, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare în străinătate, în conformitate cu obiectivele Spațiului european al educației; solicită Comisiei să susțină realizarea acestui obiectiv, prin încurajarea învățării reciproce și a schimburilor de bune practici, cum ar fi emiterea periodică a unor „declarații de comparabilitate” a diplomelor de învățământ secundar superior și utilizarea consecventă a tabelului ECTS;

2.  solicită statelor membre să intensifice cooperarea transnațională și să utilizeze noile tehnologii pentru a crește eficiența, a reduce costurile, a îmbunătăți transparența și a crește încrederea în acest scop, pentru a profita de oportunitățile educaționale și de oportunitățile de angajare oferite de piața internă; subliniază, de asemenea, necesitatea de a colabora cu Comisia pentru a crea și a introduce legitimația europeană de student, în vederea facilitării recunoașterii reciproce a diplomelor și a perioadelor de învățare în străinătate, reducând în același timp complicațiile și costurile administrative pentru studenți și instituțiile de învățământ;

3.  invită statele membre să inițieze un proces de cooperare privind învățământul general și formarea din învățământul secundar, care să încurajeze transparența și să creeze un climat de încredere între diferitele sisteme de educație și formare;

4.  subliniază importanța și potențialul surselor de finanțare ale UE și a programului Erasmus+, în special pentru promovarea mobilității la toate nivelurile de educație și pentru înființarea unor universități europene și a unor diplome comune;

5.  reamintește, în acest sens, importanța garantării incluzivității tuturor programelor de mobilitate ale UE, în special prin asigurarea participării persoanelor cu dizabilități și a celor din medii socioeconomice dezavantajate;

6.  invită statele membre să faciliteze integrarea studenților, a refugiaților și a migranților nou-veniți în mediul educațional, asigurându-se că recunoașterea inițială a diplomelor sau a rezultatelor perioadelor de studiu în străinătate de către un stat membru al UE nu presupune sarcini administrative excesive;

7.  invită statele membre să creeze mecanisme de facilitare a recunoașterii reciproce automate a diplomelor și a rezultatelor perioadelor de învățare în străinătate până în 2025, în conformitate cu obiectivele Spațiului european al educației, pe baza cadrelor existente, inclusiv cadrul de competențe-cheie al UE; evidențiază, în această privință, și importanța legăturilor reciproce și a complementarității dintre Spațiul european al educației și Spațiul european al învățământului superior;

8.  recunoaște exemplul pozitiv al bacalaureatului european pentru cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește recunoașterea calificărilor din învățământul secundar superior; recomandă însă statelor membre să înlăture toate obstacolele nejustificate pentru recunoașterea rapidă și transparentă a notelor școlilor europene în accesul la învățământul superior;

9.  recomandă statelor membre, în vederea realizării recunoașterii reciproce automate a diplomelor și accesului echitabil la instituțiile de învățământ superior, să se asigure că toți studenții europeni au dreptul să urmeze învățământul secundar superior în aceleași condiții ca și cetățenii statului membru gazdă, garantându-le dreptul de a fi încadrați într-o clasă de nivelul lor de vârstă, la un nivel echivalent clasei din țara lor de origine, indiferent de nivelul lor lingvistic;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 189, 15.6.2017, p. 15.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=RO.

Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate