Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2838(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0492/2018

Predkladané texty :

B8-0492/2018

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0437

Prijaté texty
PDF 131kWORD 44k
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o podpore automatického vzájomného uznávania diplomov (2018/2838(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 26, 53 a 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na závery Európskej rady zo 14. decembra 2017 o podpore spolupráce členských štátov v oblasti vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov a vysvedčení o ukončení sekundárneho vzdelávania,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. mája 2017 týkajúce sa európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, ktorým sa zrušuje odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie(1),

–  so zreteľom na bukureštské komuniké z roku 2012,

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 17. januára 2018 na odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (COM(2018)0024),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 22. mája 2018 na odporúčanie Rady týkajúce sa podpory automatického vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov, maturitných vysvedčení a výsledkov študijných pobytov v zahraničí (COM(2018)0270),

–  so zreteľom na otázku adresovanú Komisii o podpore automatického vzájomného uznávania diplomov (O-000084/2018 – B8-0415/2018),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vzdelávacia mobilita podporuje rozvoj zručností, kompetencií a znalostí a zároveň sa ňou presadzujú európske hodnoty a aktívna účasť na dianí v spoločnosti;

B.  keďže vzájomné uznávanie diplomov a výsledkov študijných pobytov v zahraničí umožňuje členským štátom zintenzívniť a urýchliť ich spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a predstavuje jednu z konkrétnych výhod spolupráce EÚ pre občanov;

C.  keďže zlepšenie postupov uznávania vysokoškolských diplomov, maturitných vysvedčení a výsledkov študijných pobytov v zahraničí je predpokladom pre vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025(2);

D.  keďže na úrovni vysokoškolského vzdelávania sa už dosiahol značný pokrok, najmä prostredníctvom regionálnych dohôd medzi niektorými členskými štátmi, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pri presadzovaní automatického uznávania v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru;

E.  keďže postupy vzájomného uznávania kvalifikácií dosiahnutých na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania a výsledkov študijných pobytov v zahraničí počas sekundárneho vzdelávania nie sú stále dostatočne rozvinuté;

F.  keďže vzdelávacia mobilita v EÚ má čoraz väčší rozsah, čo sa týka skutočných objemov študentov a kapacít, ako aj možností vzdelávania;

G.  keďže spravodlivé a transparentné uznávanie zahraničných kvalifikácií je nielen technickým cieľom bolonského procesu, ale aj základnou hodnotou, na ktorej je založený otvorený a inkluzívny európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (EHEA);

H.  keďže právo na vzdelávanie patrí medzi základné ľudské práva a musí byť všeobecne zaručené;

1.  vyzýva členské štáty, aby prijali politický záväzok a zaviedli mechanizmy automatického vzájomného uznávania kvalifikácií získaných prostredníctvom vysokoškolského vzdelávania a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj výsledkov študijných pobytov v zahraničí v súlade s cieľmi európskeho vzdelávacieho priestoru; vyzýva Komisiu, aby podporila dosiahnutie tohto cieľa presadzovaním vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov, ako je pravidelné vydávanie „vyhlásení o porovnateľnosti“ maturitných vysvedčení a dôsledné používanie klasifikačnej stupnice ECTS;

2.  žiada členské štáty, aby posilnili nadnárodnú spoluprácu a využívali nové technológie s cieľom zvýšiť efektívnosť, znížiť náklady, zlepšiť transparentnosť a budovať v tejto súvislosti dôveru s cieľom využiť možnosti vzdelávania a pracovné príležitosti vyplývajúce z vnútorného trhu; zdôrazňuje aj potrebu spolupráce s Komisiou na účinnom rozvoji a zavádzaní európskej študentskej karty s cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie diplomov a študijných pobytov v zahraničí a zároveň znížiť administratívne zaťaženie a náklady pre študentov a vzdelávacie inštitúcie;

3.  vyzýva členské štáty, aby začali postup spolupráce na úrovni všeobecného sekundárneho vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom podporiť transparentnosť a budovať dôveru medzi rôznymi systémami vzdelávania a odbornej prípravy;

4.  poukazuje na to, že treba pamätať na význam a potenciál zdrojov financovania EÚ a programu Erasmus+, najmä na podporu mobility na všetkých úrovniach vzdelávania a na zriadenie európskych univerzít a spoločných študijných programov druhého stupňa vysokoškolského štúdia;

5.  v tejto súvislosti pripomína, že je dôležité zaručiť inkluzívnosť programov EÚ v oblasti mobility, najmä zabezpečením účasti ľudí so zdravotným postihnutím a osôb zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia na nich;

6.  vyzýva členské štáty, aby uľahčili začlenenie novo prichádzajúcich študentov, utečencov a migrantov do vzdelávacieho prostredia tým, že zabezpečia, aby prvotné uznanie ich diplomov alebo výsledkov študijných pobytov v zahraničí neviedlo k nadmernému administratívnemu zaťaženiu členských štátov EÚ;

7.  vyzýva členské štáty, aby v súlade s cieľmi európskeho vzdelávacieho priestoru zaviedli do roku 2025 mechanizmy uľahčujúce automatické vzájomné uznávanie diplomov a výsledkov študijných pobytov v zahraničí založené na existujúcich rámcoch vrátane rámca kľúčových kompetencií EÚ; v tejto súvislosti tiež vyzdvihuje dôležitosť vzájomných prepojení a komplementarity medzi európskym vzdelávacím priestorom a európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania;

8.  uznáva európsku maturitnú skúšku ako pozitívny príklad spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o uznávanie kvalifikácií vyššieho sekundárneho vzdelávania; odporúča však, aby členské štáty odstránili akékoľvek neprimerané prekážky brániace rýchlemu a transparentnému uznávaniu známok Európskej školy na účely prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu;

9.  odporúča, aby členské štáty v záujme dosiahnutia automatického vzájomného uznávania diplomov a spravodlivého prístupu k inštitúciám vysokoškolského vzdelávania zabezpečili, aby všetci európski študenti mali právo zúčastňovať sa na vyššom sekundárnom vzdelávaní za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu, a to tým, že budú oprávnení na zaradenie do triedy svojej vekovej kategórie a na rovnocennú úroveň, ako bola ich trieda v ich krajine pôvodu, a to bez ohľadu na ich jazykovú úroveň;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 189, 15.6.2017, s. 15.
(2) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf

Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia