Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2838(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0492/2018

Ingivna texter :

B8-0492/2018

Debatter :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0437

Antagna texter
PDF 127kWORD 44k
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg
Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2018 om främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (2018/2838(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 26, 53 och 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 14 december 2017 om att främja samarbete mellan medlemsstaterna kring ömsesidigt erkännande av examensbevis för högre utbildning och sekundärutbildning,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 22 maj 2017 om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och om upphävande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande(1),

–  med beaktande av Bukarestkommunikén från 2012,

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 17 januari 2018 till rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande (COM(2018)0024),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 22 maj 2018 till rådets rekommendation om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis för högre utbildning och gymnasieutbildning samt resultat av studieperioder utomlands (COM(2018)0270),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (O-000084/2018 – B8‑0415/2018),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för kultur och utbildning,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Rörlighet i utbildningssyfte främjar färdigheter, kompetens och kunskap och främjar samtidigt europeiska värderingar och ett aktivt deltagande i samhället.

B.  Ett ömsesidigt erkännande av examensbevis och resultat av studieperioder utomlands gör det möjligt för medlemsstaterna att stärka och påskynda sitt samarbete på utbildningsområdet, och visar medborgarna en av EU-samarbetets konkreta fördelar.

C.  En förutsättning för att kunna upprätta ett europeiskt område för utbildning(2) senast 2025 är att man förbättrar förfarandena för erkännande av examensbevis för högre utbildning och gymnasieutbildning samt resultat av studieperioder utomlands.

D.  Man har redan gjort betydande framsteg på högre utbildningsnivå, i synnerhet genom regionala avtal mellan vissa medlemsstater som kan tjäna som inspiration för att åstadkomma automatiskt erkännande inom det europeiska området för utbildning.

E.  Processerna för ömsesidigt erkännande av kvalifikationer från gymnasieutbildningar och resultat av studieperioder utomlands under sekundärutbildningar är fortfarande underutvecklade.

F.  Rörlighet i utbildningssyfte i EU har blivit allt viktigare både med hänsyn till den faktiska mängden studenter och kapaciteten och till möjligheterna till lärande.

G.  Ett rättvist och transparent erkännande av utländska kvalifikationer är både ett tekniskt mål för Bolognaprocessen och en grundläggande värdering som gynnar ett öppet och inkluderande europeiskt område för högre utbildning.

H.  Rätten till utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet som måste garanteras överallt.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra ett politiskt åtagande och införa mekanismer för automatiskt ömsesidigt erkännande av kvalifikationer från högre utbildning och gymnasieutbildning, samt resultaten av studieperioder utomlands, i enlighet med målen för det europeiska området för utbildning. Parlamentet uppmanar kommissionen att bidra till uppnåendet av detta mål genom att främja ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis, till exempel att regelmässigt utfärda ”jämförbarhetsförklaringar” för examensbevis från gymnasieutbildningar och att konsekvent använda betygstabellerna inom det europeiska systemet för överföring av studiemeriter.

2.  Europaparlamentet ber medlemsstaterna att öka det transnationella samarbetet och att för detta ändamål använda ny teknik för att höja effektiviteten, minska kostnaderna, öka öppenheten och bygga upp ett förtroende, i syfte att dra fördel av de utbildnings- och arbetsmöjligheter som finns på den inre marknaden. Parlamentet betonar också behovet av att samarbeta med kommissionen för att på ett effektivt sätt utveckla och införa det europeiska studentkortet i syfte att underlätta ömsesidigt erkännande av examensbevis och studieperioder utomlands, samtidigt som man minskar den administrativa bördan och kostnaderna för studenter och utbildningsinstitutioner.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inleda en samarbetsprocess inom högstadie- och gymnasieutbildning som syftar till att främja öppenhet och bygga upp förtroendet mellan olika utbildningssystem.

4.  Europaparlamentet påminner om att EU:s finansieringskällor och Erasmus+‑programmet har stor betydelse och potential, särskilt när det gäller att främja rörlighet på alla utbildningsnivåer och för att upprätta europeiska universitet och gemensamma masterprogram.

5.  Europaparlamentet erinrar i detta syfte om vikten av att garantera att EU:s rörlighetsprogram är inkluderande, särskilt genom att säkerställa delaktighet från personer med funktionsnedsättning och personer med missgynnad socioekonomisk bakgrund.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta integrationen av nyanlända studenter, flyktingar och migranter i utbildningsmiljön genom att säkerställa att en EU‑medlemsstats första erkännande av deras examensbevis eller resultat av studieperioder utomlands inte medför en alltför stor administrativ börda.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att senast 2025 införa mekanismer som underlättar automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis och resultat av studieperioder utomlands, i enlighet med målen för det europeiska området för utbildning och med de befintliga ramarna som grund, inklusive EU:s ram för nyckelkompetenser. Parlamentet betonar även i detta avseende vikten av inbördes kopplingar och komplementaritet mellan det europeiska området för utbildning och det europeiska området för högre utbildning.

8.  Europaparlamentet noterar att den europeiska studentexamen är ett positivt exempel på samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller erkännande av kvalifikationer från en gymnasieutbildning. Parlamentet rekommenderar dock att medlemsstaterna avlägsnar alla onödiga hinder för ett snabbt och transparent erkännande av betyg från Europaskolor som ger tillträde till högre utbildning.

9.  Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna, i syfte att åstadkomma automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis och rättvis tillgång till högre utbildningsanstalter, säkerställer att alla europeiska studenter har rätt att gå en gymnasieutbildning på samma villkor som medborgarna i den aktuella medlemsstaten, genom att de har rätt att placeras i en klass med elever i sin egen åldersgrupp, på en nivå som motsvarar deras klass i ursprungslandet, oavsett deras språknivå.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 189, 15.6.2017, s. 15.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=EN

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy