Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2023(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0297/2018

Внесени текстове :

A8-0297/2018

Разисквания :

PV 25/10/2018 - 8
CRE 25/10/2018 - 8

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.22

Приети текстове :

P8_TA(2018)0438

Приети текстове
PDF 169kWORD 59k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие!
P8_TA(2018)0438A8-0297/2018

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за действие! (2018/2023(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Съобщение на Комисията от 8 ноември 2017 г. „Към най-широко използване на алтернативни горива/енергоносители: план за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива/енергоносители съгласно член 10, параграф 6 от Директива 2014/94/ЕС, включително оценка на националните политически рамки по член 10, параграф 2 от Директива 2014/94/ЕС“ (COM(2017)0652),

—  като взе предвид Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива(1),

—  като взе предвид Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства(2),

—  като взе предвид Парижкото споразумение, Решение 1/CP.21 и 21-вата конференция на страните (COP 21) по РКООНИК, както и 11-ата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен) (COM(2017)0676),

—  като взе предвид Международния кодекс за безопасност на корабите, използващи газообразни горива и други горива с ниска температура на възпламеняване („Кодекса IGF“), заедно с предложените изменения, с които Кодексът да стане задължителен съгласно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, и като разглежда предизвикателствата, поставени от приемането на алтернативните горива на регулаторно равнище в сектора на морския транспорт, и като цели да сведе до минимум риска за корабите, техния екипаж и околната среда, вземайки предвид естеството на въпросните горива;

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.;

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0297/2018),

A.  като има предвид, че мобилността е основна необходимост и гръбнакът на нашите общества и икономики и че тя следва да бъде чиста, устойчива, надеждна, финансово достъпна и безопасна във всяко отношение; като има предвид, че в този контекст чистите технологии предоставят огромни възможности и ползи за обществото, оказвайки значително въздействие върху здравето и върху околната среда, както и върху автомобилната промишленост, доставчиците на енергия, комуналните услуги и мрежовите оператори;

Б.  като има предвид, че държавите членки са приели своите национални рамки за политиката (НРП), които бяха оценени от Комисията в неотдавнашното ѝ съобщение COM(2017)0652, в което се отбелязва, че целите и прилагането на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства се различават в отделните държави членки, тъй като едва осем от 25 държави членки отговарят напълно на изискванията на НРП, посочени в Директива 2014/94/ЕС(3), и че две държави членки не са успели да представят своите НРП до 16 ноември 2016 г., както се изисква по силата на член 3 от Директива 2014/94/ЕС;

В.  като има предвид, че декарбонизацията на транспорта ще подобри качеството на въздуха и ще укрепи енергийната сигурност на Европа и независимостта по отношение на вноса на енергия и изкопаеми горива, и следователно ще се нуждае от бърза и съществена промяна във вида на използваната енергия, горива и задвижващи системи, както и от увеличаване на енергийната ефективност, чрез използване на най-ефективни и напреднали технологии, извършване на прехода към мултимодален транспорт и промяна на поведението във връзка с мобилността;

Г.  като има предвид, че транспортът е единственият голям икономически сектор в Европейския съюз, където емисиите на парникови газове (ЕПГ) са се увеличили от 1990 г. насам; като има предвид, че той отговаря за 23% от емисиите на CO2 и че този дял продължава да се увеличава; като има предвид, че автомобилният транспорт е отговорен за почти 75% от цялата използвана в транспорта енергия и причинява почти 73% от емисиите на парникови газове в транспортния сектор; като има предвид, че е налице постоянно увеличаване на трафика, свързано с нарастването на движенията и обема на превозваните в ЕС стоки и увеличената мобилност на хората; като има предвид, че това увеличаване, заложено за 2030 г., ще има последици за изменението на климата, качеството на въздуха и потреблението на енергия и ще окаже въздействие върху инфраструктурата; като има предвид, че за декарбонизацията на автомобилния транспорт чрез използването на устойчиви алтернативни горива ще се изисква гъвкав подход, което означава, че за различните сегменти на превозните средства би могло да са необходими различни алтернативни горива;

Д.  като има предвид, че на морския транспорт се падат над 80% от световната търговия по обем и 3% от световните емисии на парникови газове, като той допринася за замърсяването на въздуха в близост до крайбрежните райони и пристанищата; като има предвид, че като се отчита същественият му принос за световния транспортен пазар, постепенното възприемане на алтернативни горива от морския транспорт би имало значително положително въздействие върху околната среда;

Е.  като има предвид, че за да се задържи покачването на температурата в световен мащаб значително под 2°C, като същевременно се преследва целта за 1,5°C, както са се договорили страните по Парижкото споразумение, трябва да бъде постигната пълна декарбонизация в автомобилния транспорт с нулеви нетни емисии най-късно до 2050 г.; като има предвид, че преминаването към алтернативни горива може да спомогне за постигането на тази цел, въпреки че в обозримо бъдеще конвенционалните горива все още ще са необходими, до момента, в който търсенето ще може да бъде задоволено изцяло от алтернативните горива;

Ж.  като има предвид, че преминаването към устойчиви алтернативни горива и задвижващи системи, при отчитане на целия жизнен цикъл на превозните средства, е най-добрият начин за декарбонизиране на съществуващия и бъдещия автомобилен парк; като има предвид, че общият ефект ще бъде още по-голям, когато се съчетае с увеличената ефективност на превозните средства, с използването на обществен транспорт и велосипеди, с развиването на споделена мобилност и с подобряването на общата ефективност на транспортните системи и чрез СИТС системи и технологии за автоматизация и цифровизация; като има предвид, че градоустройството и устройството на територията могат да подкрепят и допълват технологичните усилия и да спомогнат за разгръщането на инфраструктура за презареждане с електрическа енергия и с гориво; като има предвид, че насърчаването на алтернативните горива може да допринесе значително за подобряване на качеството на въздуха в градовете;

З.  като има предвид, че неблагоприятните цени на превозните средства, работещи с алтернативно гориво, в сравнение с класическите превозни средства с двигател с вътрешно горене, наред с липсата на разгръщане на инфраструктура за презареждане с електрическа енергия и с гориво, продължават да бъдат една от основните пречки за вземането на решение за закупуване от страна на потребителите; като има предвид, че в този контекст премиите, данъчните облекчения и нефискалните насърчителни мерки за купувачите доказано ускоряват навлизането на пазара и следва да отразяват резултатите по отношение на емисиите на парникови газове и на замърсители при различните алтернативни горива;

И.  като има предвид, че преминаването към алтернативни горива и задвижващи системи представлява възможност и научноизследователски стимул за една конкурентоспособна европейска промишленост да затвърди технологичното си лидерство; като има предвид, че този преход е от решаващо значение за конкурентоспособността в международен план що се отнася до знанията, технологиите и пазарните дялове;

Й.  като има предвид, че чрез преработения регламент относно стандартите за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства се очаква да бъдат поставени амбициозни цели за намаляване на емисиите и за стимулиране на превозните средства с ниски и нулеви емисии на отработили газове, при запазване на технологично неутрален подход, като по този начин се проправи пътят към декарбонизиран европейски автомобилен парк, който ще изисква разгръщането на адекватна инфраструктурна мрежа за алтернативни горива; като има предвид, че преразглеждането на Директивата относно насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства допълва Директивата относно алтернативните горива, като гарантира търсене за доставчиците и увеличава навлизането на чисти превозни средства на пазара;

К.  като има предвид, че 94% от европейския транспортен сектор са зависими от петрола, 90% от които трябва да се внасят, включително от някои политически нестабилни държави;

Л.  като има предвид, че съгласно Директива 2014/94/ЕС алтернативните горива все още включват горива с изкопаем произход, което противоречи на целта за декарбонизация и за постепенно извеждане от употреба на изкопаемите горива; като има предвид, че следва да се дава приоритет на решения с ниски и нулеви емисии на отработили газове през целия жизнен цикъл на превозните средства; като има предвид, че за тежкотоварните превозни средства и в сектора на корабоплаването обаче втечненият природен газ (ВПГ) и сгъстеният природен газ (СПГ) могат да допринесат в краткосрочен и средносрочен план за подобряване на качеството на въздуха, особено около пристанищата и по протежение на бреговата линия;

М.  като има предвид, че енергийният и транспортният сектор трябва да бъдат съчетани в по-тясно сътрудничество, с цел да се даде възможност за дълбока декарбонизация в сферата на мобилността; като има предвид, че енергийни носители като електричеството и водорода дават възможност за мобилност с нулеви емисии при интегрирането на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ); като има предвид, че с постепенното преминаване на енергийния сектор само към ВЕИ трябва да се предостави възможност за съхраняване на излишната енергия в периоди на слабо търсене; като има предвид, че задвижваните с акумулаторна батерия електрически превозни средства (ЗАБЕПС) и задвижваните от горивна клетка електрически превозни средства (ЗГКЕПС) могат да допринесат за тази цел; като има предвид, че нискоемисионните източници на енергия ще бъдат междинна стъпка в преминаването към мобилност с нулеви емисии; като има предвид, че поради това технологичната неутралност следва да бъде отправната точка за разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива;

Н.  като има предвид, че литиево-йонните клетки, ключов компонент на акумулаторните батерии на електрическите превозни средства, се произвеждат почти изцяло извън Европейския съюз, основно в Азия;

О.  като има предвид, че интелигентните, стабилни електрически мрежи, по-доброто интегриране на електроенергийните и газовите мрежи чрез технологиите „електроенергия в газ“, достъпът до мрежата за зареждане на доставчиците на услуги и до частни зарядни точки и разгръщането на станции за зареждане с водород са от ключово значение за електромобилността; като има предвид, че със ЗАБЕПС и ЗГКЕПС интелигентното и контролирано зареждане може да помогне за балансиране на мрежите, но все още липсват регулаторни, данъчни и технически рамки;

П.  като има предвид, че мрежите TEN-T представляват основните транспортни мрежи в Европейския съюз; като има предвид, че съсредоточаването върху разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и постигането на установената в съобщението цел да се предостави пълно покритие на коридорите на основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) със зарядни точки до 2025 г. следва да бъде основен приоритет; като има предвид, че тази цел следва да бъде допълнена с разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива както по широкообхватната мрежа TEN-T, така и в градските, селските и слабо населените райони, като се отчитат структурните и икономическите ограничения, за да се постигне балансирано покритие;

1.  приветства гореспоменатото съобщение на Комисията за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива; подчертава, че е необходима допълнителна координация и сътрудничество на равнището на ЕС, за да се постигне декарбонизиране на транспортния сектор до 2050 г., и подчертава възможностите за промишлеността, технологиите и заетостта, които предоставя разгръщането на алтернативни горива и съответната инфраструктура;

Активизиране на усилията

2.  призовава при все това Комисията да преразгледа Директива 2014/94/ЕС, като се запази сегашното определение на алтернативните горива, както е посочено в член 2, и да се съсредоточи върху правилното му прилагане, като вземе под внимание, че до този момент само 8 от 25 държави членки напълно са я приложили, за да се запълнят пропуските в инфраструктурата за алтернативни горива в целия Европейски съюз; подчертава необходимостта от увеличаване на навлизането на алтернативни горива и от създаване на стабилна среда за инвестиции;

3.  отбелязва, че оценката на Комисията на националните рамкови планове (НРП) разкрива различни равнища на усилия, амбиция и налично финансиране в различните държави членки и че разгръщането на алтернативни горива далеч не е всеобхватно и равномерно разпределено; поради това призовава Комисията да оцени задълбочено проектите по НРП и равнищата на амбиция, да предложи допълнителни мерки, когато е необходимо, и да подкрепи държавите членки с примери за най-добри практики; приканва Комисията да замени системата на НРП с по-ефикасни инструменти, включително конкретни, обвързващи и изпълними цели, с цел формулиране на критерии за устойчивост; предлага на Комисията да вземе предвид прогнозираното и реализирано навлизане на превозните средства с алтернативни горива и техния технологичен напредък, да позволи на държавите членки да проявяват гъвкавост при определянето на начините за постигане на целите и да си поставят за цел изграждането на трансевропейска инфраструктурна мрежа за всички алтернативни горива, която да е достъпна, съпоставима и оперативно съвместима;

4.  призовава да бъде отчитано планираното увеличение на пътуванията и на транспортираните обеми до 2030 г., така че да се изчислява мащабът и новата инфраструктура да бъде оборудвана по подходящ начин; подчертава важността на технологичния напредък, който вече е в ход или е в последен стадий на разработка, в областта на батериите, съхранението на водород и енергия и подчертава нуждата да се вземе под внимание този напредък в стратегическите избори, които трябва да се направят; отбелязва, че новата инфраструктура трябва да бъде приспособима за промени при обемите и при технологиите; подчертава например, че масово повишаване в боря на електрическите превозни средства, съчетано с повишаването на пробега на тези превозни средства до 400 км., ще окаже въздействие върху гъстотата на разгръщане на мрежата от станции за зареждане, както и върху изисквания тип зареждане;

5.  предлага годишна оценка на състоянието на изпълнението от страна на държавите членки и разширяване на приложното поле на директивата, така че освен разгръщането по мрежата TEN-T да обхване също градските и регионалните възли и областите, достигащи до „високото“ равнище на европейския индекс за качество на въздуха (EAQI) в продължение на повече от 35 дни в годината и с гъстота на населението шест пъти по-висока от средната за ЕС, за да се постигне географски широк обхват, както и да се включи инфраструктурата за обществените автомобилни паркове; призовава Комисията да разшири обхвата на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в това отношение и да повиши финансирането му;

6.  подкрепя електрифицираните пътища, които позволяват зареждането по време на движение на електрическите превозни средства; призовава за по-широкото им развитие, най-малкото по пътищата на централната и на широкообхватната мрежа ТЕN-Т; счита, че електрифицираните пътища могат да бъдат решение, даващо възможност за намаляване на размера на акумулаторите и съответно на цените на новите превозни средства;

7.  призовава Комисията да създаде еднакви условия на конкуренция между различните алтернативни горива, като гарантира неутралност на технологиите, по-специално когато насърчава инфраструктурата за разпространение, като направи водородната инфраструктура задължителна с изисквания за разгръщане, еднакви с тези за СПГ, но като адаптира тези изисквания за разгръщане;

8.  подчертава важността на устойчивото градоустройствено планиране, преминаването от частно ползване към споделено и обществено ползване на транспорта, и приканва Комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива за колективни и обществени транспортни услуги като автобуси, трамваи, влакове, автомобили за съвместно ползване, таксита и миниванове, както и за велосипеди, скутери и мотоциклети; насърчава разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в градските и крайградските зони, като се дава приоритет на зоните с ниско качество на въздуха;

9.  насърчава местните и регионалните органи, които участват в Световното споразумение на кметовете за климата и енергетиката, да се стремят да включат конкретни мерки в своите планове за действие за устойчива енергетика, в частност за изграждането или завършването на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства;

10.  призовава Комисията да допълни свързаните с климата цели на Директива 2014/94/ЕС с допълнителни мерки по отношение на чистия въздух след проверката за пригодност на Директивите 2004/107/EО(4) и 2008/50/EО(5) на ЕС за качеството на атмосферния въздух;

11.  обръща внимание на важността на устойчивите обществени поръчки за алтернативно захранвани превозни средства, като двигател на търсенето на алтернативни горива и инфраструктура за алтернативни горива;

12.  насърчава предоставянето на чиста енергия на летищата (за използване в стационарни самолети, както и за мобилно оборудване на летищата), за да се намали потреблението на керосин, да се подобри качеството на въздуха, да се намали въздействието върху изменението на климата и шумовото замърсяване;

Фонд за чиста мобилност: финансиране на инфраструктура за алтернативни горива

13.  приветства усилията на Комисията да предостави допълнително 800 милиона евро като начално финансиране за подпомагане на разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива; при все това, изразява съмнения дали ефектът на лоста ще бъде достатъчен, като се има предвид очакваната потребност от 5,2 милиарда евро до 2020 г. и от още 16 — 22 милиарда евро от общите инвестиции до 2025 г.(6); настоятелно призовава Комисията да увеличи първоначалното финансиране, да подкрепя не само разгръщането, но и експлоатацията на такава инфраструктура по време на нерентабилната фаза на навлизане на пазара, и да се съсредоточи върху нуждите на операторите в сектора на обществения транспорт, включително върху помощната инфраструктура, например службите по поддръжка; подчертава, че са необходими допълнителни публични и особено частни инвестиции;

14.  предлага прогнозната необходима инвестиция от 25 милиарда евро до 2025 г. да може да бъде съфинансирана, като Европейският съюз допринася с около 10%, а около 90% ще идват от промишлеността, по-специално от производителите, доставчиците, производителите на енергия и гориво и други заинтересовани страни; подчертава, че проектите за инфраструктура за алтернативни горива следва да имат достъп до безвъзмездни средства и заеми, предоставяни от МСЕ, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Плана на ЕК за инвестиции за Европа, докато винаги се гарантира, че няма нарушаване на пазарните условия; отправя искане финансовите средства от фонда да се възлагат съгласно критериите за устойчивост, осъществимост, технологична неутралност, целите, свързани с климата, европейската добавена стойност, постигането на целите за разгръщане и на политиката на сближаване; призовава Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA), което вече упражнява надзор над МСЕ, да стане отговаряща агенция;

15.  счита, че европейските структурни и инвестиционни фондове 2 (ЕСИФ 2), както и Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионният фонд (КФ), Invest EU и „Хоризонт Европа“, са подходящи инструменти за подпомагане на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за непрекъснати инвестиции в научни изследвания и иновации с цел постигане на по-добро равнище на свързване на сектори, като транспорта и енергетиката;

16.  призовава Комисията да извърши преглед на Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и Съвета(7) относно потребителската информация за леките автомобили; счита, че този преглед следва да цели значително подобряване на информацията, която потребителите получават, относно потреблението на гориво, емисиите на CO2 и замърсяващите емисии и да позволи да се сравни ефикасността на и емисиите от традиционните и алтернативните горивни технологии за транспорта в реалните условия;

17.  призовава Комисията да разработи регламент относно ползването на роуминг във връзка с обществено достъпната инфраструктура за алтернативни горива, най-малкото по мрежата TEN-T;

18.  отбелязва, че данъчното облагане има значително въздействие върху ценовата конкурентоспособност на алтернативните горива; призовава следователно държавите членки да преразгледат своите рамки за данъчно облагане на енергийните продукти, за да се улесни и стимулира навлизането на нисковъглеродни или безвъглеродни алтернативни горива и да се премахнат настоящите несъответствия в данъчното облагане на енергията между различните видове транспорт, например за електроенергията, използвана за доставка на кораби на брега и за енергията, използвана за производството на алтернативни горива, включително за „електроенергия в газ“ като съхранение за възобновяеми източници на енергия с неритмичен характер;

19.  призовава Комисията да подкрепя декарбонизацията на морския и корабоплавателния сектор с ясен акцент върху иновацията, цифровизацията и адаптирането на пристанищата и корабите; призовава Комисията, държавите членки и техните региони да създадат общ проект „Сини коридори за ВПГ за островите“, по-специално за най-отдалечените региони; подчертава, че бреговото енергозахранване както на вътрешните, така и на морските пристанища, може значително да допринесе за намаляване на шума, емисиите на CO2 и други замърсители, като същевременно се подобри качеството на въздуха;

Алтернативните горива — алтернативна индустриална политика

20.  изразява съжаление, че напредъкът по отношение на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и наличието на превозни средства, задвижвани от алтернативни източници на енергия, е твърде бавен, със само 19 задвижвани с акумулаторна батерия електрически превозни средства и 25 зареждащи се от електрическата мрежа хибридни автомобили, които са на разположение през 2017 г., в сравнение с 417 модела с двигатели с вътрешно горене, и призовава производителите да положат повече усилия в това отношение; признава нуждата от политики, които поощряват използването на превозни средства с нулеви и ниски емисии на отработили газове и стимулират предлагането на лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, използващи алтернативни горива, като амбициозни стандарти за емисиите през 2025 г. и 2030 г. за нови лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, включително сериозни стимули за превозни средства с нулеви и ниски емисии; признава същевременно необходимостта от по-големи публични и частни инвестиции;

21.  подчертава връзката между наличието на превозни средства, използващи алтернативни горива, разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и потребителското търсене за тези технологии; във връзка с това подчертава, че преминаването към алтернативни горива и задвижващи системи би могло да помогне на промишлеността да бъде конкурентоспособна в световен мащаб и да запази висококачествените работни места в Европа, като същевременно компенсират пропуснатите възможности за декарбонизация на автомобилната промишленост и липсата на инвестиции в устойчивия транспорт; подчертава, че увеличеното навлизане на превозни средства, използващи алтернативни горива, ще намали производствените разходи и ще ускори намалението на общите разходи за стопанисване;

22.  припомня значението на функциониращ вътрешен пазар, гарантиращ лесна достъпност на станциите за зареждане с гориво, оперативна съвместимост на платежните услуги и технически стандарти, прозрачно ценообразуване на горивото и оперативна съвместимост между сървърите и форматите на данните; подчертава в това отношение значението на навременната, лесно разбираема, точна, достъпна и прозрачна информация за потребителите и на достъпността на тази информация чрез открита платформа за данни; призовава за разгръщането на многоенергийни станции, така че да се избегне създаването на множество различни разпределителни мрежи за всеки вид снабдяване с енергия;

23.  отбелязва, че зареждането на електрически превозни средства ще се извършва най-често у дома или на работното място и в допълнение — на публични и полупублични места, като супермаркети, железопътни гари или летища; във връзка с това подчертава, че е необходимо да се акцентира повече на решенията за интелигентно зареждане, трябва да се гарантира стабилността на мрежата и да се осигури собствено потребление; подчертава, че за електромобилност на дълги разстояния са необходими станции за бързо и свръхбързо зареждане по магистралите, главните пътни системи и мрежовите възли; подчертава, че свободният достъп до зарядни точки, оперативната съвместимост на технологиите и плащанията и свободният избор на енергия, включително на енергия от възобновяеми източници, и доставчиците са ключови фактори за една функционираща система;

24.  приветства инициативата на Комисията за устойчив Европейски алианс за производство на акумулатори и категорично подкрепя създаването на европейско производство на акумулаторни клетки, насочени към следващото поколение технологии; призовава Комисията да разшири инициативата и към други задвижващи системи, например горивните клетки, с цел да се запазят водещите позиции на Европа в областта на технологиите;

25.  призовава Комисията да направи оценка на осъществимостта на оценките на жизнения цикъл за всички алтернативни горива, батерии и решения за задвижващи системи, за да се постигне устойчиво декарбонизиране на транспортния сектор и да се оценят неговите емисии и въздействие върху търсенето на енергия и вода, земеползването, околната среда и общностите;

o
o   o

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.
(2) ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5.
(3) ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1.
(4) OВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 3.
(5) OВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.
(6) COM(2017)0652.
(7) OВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност