Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2005(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0319/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0319/2018

Συζήτηση :

PV 25/10/2018 - 9
CRE 25/10/2018 - 9

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.23
CRE 25/10/2018 - 13.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0439

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 210kWORD 76k
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές
P8_TA(2018)0439A8-0319/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές (2018/2005(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2017, με τίτλο «για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης» (COM(2017)0240),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Μια προοδευτική εμπορική πολιτική με στόχο την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης» (COM(2017)0492),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0487),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για την εφαρμογή της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» που αφορά την άσκηση μιας προοδευτικής εμπορικής πολιτικής για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης (COM(2017)0491),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 (COM(2017)0654),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 26/9 που ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 26 Ιουνίου 2014 και ιδίως την απόφαση, που περιέχεται εκεί, να «συσταθεί ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας για τις διακρατικές και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με εντολή την ανάπτυξη διεθνούς νομικώς δεσμευτικού μέσου για τη ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δραστηριοτήτων των διακρατικών και άλλων επιχειρήσεων»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τις αξιολογήσεις του αντικτύπου που έχουν οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες στα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Claude Juncker, για την κατάσταση της Ένωσης, στις 13 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) 2017/2321 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, της 16ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη διαμόρφωση ενός συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(6),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, της 4ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(9),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements» (Ανατροφοδότηση και μελλοντικές προοπτικές όσον αφορά τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την πορεία της εφαρμογής των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (SWD(2015)0144),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 31 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη συμμαχία για την καταπολέμηση του εμπορίου ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια, η οποία δρομολογήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) της 10ης Απριλίου 2017 για τη βελτίωση της πρόσβασης σε μέσα προσφυγής στον τομέα των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ (1/2017),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 που απαγορεύει τη δουλεία και την ειλωτεία,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΠΟΕ, που δημοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου 2017, με θέμα «Making trade an engine of growth for all: the case for trade and for policies to facilitate adjustment» (Ανάδειξη του εμπορίου σε κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για όλους: πώς το εμπόριο και οι πολιτικές διευκολύνουν την προσαρμογή),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο βασικών θεμάτων του ΟΟΣΑ, του Ιουνίου 2017, με τίτλο «Making globalisation work: better lives for all» (Θετική συμβολή της παγκοσμιοποίησης: καλύτερη ζωή για όλους)(10),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO, του 1970, σχετικά με τα μέτρα απαγόρευσης και παρεμπόδισης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη σύμβαση UNIDROIT, του 1995, για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Απριλίου 2018(11),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2010,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 167, 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0319/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια αέναη διαδικασία που έχει δημιουργήσει νέες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις για το μέλλον, λόγω της ταχείας τεχνολογικής προόδου, που θα οδηγήσει σε αλλαγές σε όλους σχεδόν τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο υπολείπεται αυτών των εξελίξεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύονται σημαντικά κοινωνικά επιτεύγματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισοδηματική ανισότητα παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μειώθηκε από 44 % το 1980 σε 10 % το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την Επιτροπή πως μία αιτία των προκλήσεων που θέτει η παγκοσμιοποίηση είναι επίσης η ανισομερής κατανομή των οφελών της μεταξύ ανθρώπων και περιφερειών και ότι, αν δεν ληφθούν ενεργά μέτρα, υπάρχει κίνδυνος η παγκοσμιοποίηση να επιτείνει τον αντίκτυπο της τεχνολογικής προόδου και της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και να συμβάλει στην περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων και της κοινωνικής πόλωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανοικτός χαρακτήρας του παγκόσμιου εμπορίου και η ίδια η παγκοσμιοποίηση έχουν θετικά αποτελέσματα, αφού βγάζουν από τη φτώχεια εκατομμύρια ανθρώπους και μπορούν, συνεπώς, να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, στην ευημερία και στην ανταγωνιστικότητα των χωρών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση θέτει προκλήσεις και ότι τα οφέλη της κατανέμονται άνισα μεταξύ των ανθρώπων και των περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης ζητούν όλο και περισσότερο να διασφαλίζει η εμπορική πολιτική της Ένωσης ότι τα αγαθά που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ έχουν παραχθεί υπό αξιοπρεπείς και βιώσιμες συνθήκες και η ΕΕ να προωθεί στο μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, μια εμπορική ατζέντα που να βασίζεται σε αξίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασιζόμενες σε αξίες πολιτικές ανοικτού και δίκαιου εμπορίου και επενδύσεων έχουν ανάγκη από μια σειρά αποτελεσματικών συνοδευτικών πολιτικών προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες από την ελευθέρωση του εμπορίου για την ΕΕ και τους λαούς των τρίτων χωρών, καθώς και για τις εθνικές τους οικονομίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ που αποσκοπούν στην εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου, θα πρέπει να είναι το κριτήριο αναφοράς για την επιτυχία της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προστατευτισμός αντιπροσωπεύει μια απλοϊκή και αδύναμη απάντηση στις προκλήσεις που θέτει η παγκοσμιοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές προστατευτισμού που δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ θα έχουν αλυσιδωτές συνέπειες για όλους, ζημιώνοντας τους εισαγωγείς, τους εξαγωγείς και τους καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δίκαιες και ηθικές εμπορικές σχέσεις θα πρέπει να αποτελούν τον κανόνα στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα επιταχύνει πέρα από τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις της IPCC την κατάρρευση της βιοποικιλότητας και ότι η ρύπανση, ιδίως σε σχέση με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, απειλεί τη μεσοπρόθεσμη επιβίωση των οικοσυστημάτων, κυρίως των θαλάσσιων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δικαίωμα να εγκρίνει πολιτικές για το εμπόριο πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών με σκοπό να προστατεύει και να προωθεί την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, καθώς και να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 4 σχετικά με την ποιοτική εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άλλες αυτές διατάξεις περιλαμβάνουν την κοινή εμπορική πολιτική, όπως ορίζει το άρθρο 207 ΣΛΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ ορίζει πως η Ένωση πρέπει να σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και να μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη διαθέτει μια πλούσια ποικιλία παραδόσεων, καθώς και ισχυρούς κλάδους πολιτισμού και δημιουργίας, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και διάφορα συστήματα δημόσιων φορέων μέσων ενημέρωσης και χρηματοδότησης του κινηματογράφου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, η πρόσβαση στον πολιτισμό και ο δημοκρατικός διάλογος θα πρέπει να παραμείνουν κατευθυντήριες αρχές, σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΕ στο διεθνές εμπόριο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,6 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, παρουσιάζουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την υπόλοιπη οικονομία και αποτελούν έναν από τους ανθεκτικότερους στην οικονομική κρίση τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων θεσπίζει υψηλά πρότυπα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απαιτούν ένα ορισμένο επίπεδο ευθύνης από τις πλατφόρμες και από τις υπηρεσίες συνεχούς ροής, στο πλαίσιο της ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές σε σχέση με τα πολιτιστικά αγαθά συνεπάγεται την αυστηρή συμμόρφωση με όλες τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ιδιαίτερα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης του 1954, τη Σύμβαση της UNESCO του 1970 και τη Σύμβαση UNIDROIT του 1995·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος καλλιεργεί τον σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση, ενθαρρύνει πιο δίκαιες κοινωνικές και οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, και παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη πρακτικών που προωθούν τα συμφέροντα όλων των μερών με πιο ισορροπημένο τρόπο και μεγαλύτερο σεβασμό, καθώς και στην καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών, όπως οι καταχρηστικές ρήτρες και οι μονομερώς επιβαλλόμενοι όροι·

Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής με τίτλο «Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης» και την εστίασή του στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, με την ταυτόχρονη επισήμανση της ανάγκης να καταπολεμηθούν οι αρνητικές συνέπειές της·

2.  τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο δεν διαδραματίζει μόνο αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και τη συνεργασία των χωρών στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά έχει και θεμελιώδη επίδραση στην ειρήνη, στην κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην επισιτιστική ασφάλεια, στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· αναγνωρίζει επομένως την αυξανόμενη ευθύνη που έχει η ΕΕ να συμβάλει στο να δοθεί απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις στο πλαίσιο των παγκόσμιων εμπορικών και εξωτερικών της σχέσεων·

3.  επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί αποτελεσματικά ο έλεγχος του εμπορίου αγαθών διττής χρήσης και, κατά συνέπεια, ζητεί να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Ένωσης που απορρέουν από τη διεθνή συνθήκη για το εμπόριο όπλων·

Απολογισμός

4.  σημειώνει ότι, μέσω της παγκοσμιοποίησης, αυξάνεται συνεχώς η διασύνδεση μεταξύ χωρών και οικονομιών· σημειώνει ότι αυτό έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση διεθνών αλυσίδων αξίας και επισημαίνει ότι οι εν λόγω αλυσίδες αξίας αναδιαρθρώνουν τον διεθνή καταμερισμό της εργασίας, καθώς και την αλληλεξάρτηση μεταξύ χωρών· υπενθυμίζει ότι ο εξαιρετικά περίπλοκος χαρακτήρας τους, η έλλειψη διαφάνειας και η αποδυνάμωση των ευθυνών ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, σε ουσιαστική ατιμωρησία για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και σε μεγάλης κλίμακας φοροαποφυγή και φορολογική απάτη· επαναλαμβάνει τα οφέλη των κοινών κανόνων και της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που βασίζονται σε αξίες, μεταξύ άλλων σε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συνθήκες εργασίας και η προστασία του περιβάλλοντος·

5.  σημειώνει ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης κατανέμονται άνισα μεταξύ περιφερειών και κοινωνιών, με ορισμένες περιφέρειες και τομείς να επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό, ενώ άλλες πλήττονται από διαρθρωτικές αλλαγές και αύξηση της ανεργίας· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό, καθώς και οι τεχνολογικές αλλαγές, όπως η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση, αποτελούν αιτίες του αυξανόμενου σκεπτικισμού ή της απόρριψης της παγκοσμιοποίησης σε τμήματα των κοινωνιών· σημειώνει επίσης ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την κατανομή των εισοδημάτων και επιδείνωσε το πρόβλημα της φτώχειας· σημειώνει ότι, το 2014, ο μέσος συντελεστής Gini του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού έφθασε στην υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή του τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά παρουσίασε ιδιαίτερα αρνητική τάση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα· σημειώνει ότι η μεσαία τάξη έχει συρρικνωθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ το μερίδιό της στο συνολικό εισόδημα έχει επίσης μειωθεί· εκφράζει την άποψη ότι ο συνδυασμός μιας υποβαθμιζόμενης μεσαίας τάξης, του φόβου των πολιτών ότι θα απωλέσουν την κοινωνική και οικονομική τους θέση, και του σκεπτικισμού απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, μπορούν να οδηγήσουν στην προώθηση του προστατευτισμού, ως εύκολη απάντηση σε κοινές ανησυχίες· σημειώνει εν προκειμένω ότι ούτε οι εθνικιστικές-προστατευτικές πολιτικές ούτε οι πολιτικές διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης αποτελούν κατάλληλη απάντηση·

6.  επισημαίνει ότι, για ένα βιώσιμο και ακμάζον μέλλον, είναι απαραίτητο να μειωθούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και να διευκολυνθεί η διαχείρισή τους·

7.  σημειώνει ότι η αποδυνάμωση της οικονομίας πλήττει και τη δημοκρατία· παρατηρεί ότι η δημοκρατία βρίσκεται τώρα σε παρακμή σχεδόν παντού· υπογραμμίζει ότι η θέση των πολιτών είναι ισχυρότερη από ποτέ, ωστόσο επικρατεί το γενικό αίσθημα ότι η δημοκρατία δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες τους· επισημαίνει ότι αυτή η τάση έχει ως συνέπεια αυταρχικά και μη δημοκρατικά κράτη να χρησιμοποιούν επιτυχώς τις κοινωνίες μας ως όπλα και να αξιοποιούν τη λαϊκή αντίδραση κατά της παγκοσμιοποίησης·

8.  σημειώνει ότι η οικονομική σημασία της Κίνας και άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας αυξάνεται σημαντικά· τονίζει τις αυξανόμενες εμπορικές και επενδυτικές ροές εντός της περιφέρειας αυτής· επισημαίνει ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί κατά τα επόμενα έτη· σημειώνει ότι αυτό οδηγεί σε σχετικό περιορισμό της σημασίας των σημερινών παγκόσμιων οικονομικών κέντρων της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, καθώς και σε νέες προκλήσεις όσον αφορά τη διατήρηση μιας διεθνούς εμπορικής πολιτικής βασισμένης σε αξίες· τονίζει τη σημασία της προσαρμογής στις νέες αυτές οικονομικές προκλήσεις· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του βασιζόμενου σε κανόνες και αξίες πολυμερούς συστήματος· υπογραμμίζει ότι αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά στρατηγικά συμφέροντα·

9.  σημειώνει ότι η παγκοσμιοποίηση οδήγησε σε ταχύτερη και ευρύτερη εξάπλωση της τεχνολογίας και της καινοτομίας και ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό διευκόλυνσης του εμπορίου· επισημαίνει ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη θέσει σε εφαρμογή στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο, ούτε έχει εξετάσει τα οφέλη που μπορούν να αποφέρουν το Διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού για το διεθνές εμπόριο·

10.  σημειώνει ότι η κινεζική οικονομία αναπτύσσεται σημαντικά και αυξάνει το μερίδιο αγοράς της σε βάρος της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής· σημειώνει ότι η νέα πρωτοβουλία της Κίνας «Μία Ζώνη ένας Δρόμος» αποτελεί την προσπάθειά της να καταστεί η κορυφαία οικονομική δύναμη στον κόσμο· υπογραμμίζει ότι η επιρροή της Κίνας, η οποία δεν είναι απλώς οικονομική αλλά έχει στρατηγικό χαρακτήρα και έχει σχέση με την ασφάλεια, εξαπλώνεται στην ίδια την Ευρώπη· θεωρεί την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» ως απόπειρα καταπολέμησης της ύφεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι αντιπροσωπεύει μια καταστροφική δύναμη για τη βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια οικονομική τάξη·

11.  επισημαίνει ότι ο διατλαντικός άξονας αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες διαρκή εγγύηση του ελεύθερου και βασιζόμενου σε αξίες παγκόσμιου εμπορίου και ότι μπορεί να ξαναπαίξει τον ρόλο αυτό και στο μέλλον· διαπιστώνει ότι, εν προκειμένω, μια διατλαντική συμφωνία θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση·

12.  επισημαίνει ότι η πολυμερής παγκόσμια οικονομική τάξη, με τον ΠΟΕ στο κέντρο της, αγωνίζεται να ενσωματώσει αυτές τις βαθιές αλλαγές, καθώς και τα μεταβαλλόμενα συμφέροντα των χωρών στις διεθνείς συμφωνίες· σημειώνει ότι η αύξηση του προστατευτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέραν αυτών, καθώς και η αδιαφορία για τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αναπτυσσόμενων χωρών σε διεθνείς συμφωνίες, αποδυναμώνουν τον ΠΟΕ· θεωρεί το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ ιδιαίτερα σημαντικό για τον συμβιβασμό των εμπορικών διαφορών και εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την παρεμπόδιση, εκ μέρους των ΗΠΑ, του διορισμού μελών στο όργανο αυτό, γεγονός που υπονομεύει τη λειτουργία του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να επιδείξει ευελιξία όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ, αλλά να επιμείνει στη διατήρηση ενός μηχανισμού διακανονισμού σε δύο στάδια· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ενσωμάτωσης των ΣΒΑ στην ατζέντα του παγκόσμιου εμπορίου και για την απουσία κατάλληλης συνεκτίμησής τους· εκφράζει την άποψη ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες των αναπτυσσόμενων χωρών θα πρέπει να αντανακλώνται καλύτερα στις διεθνείς συμφωνίες, καθώς και στον αναπτυξιακό Γύρο της Ντόχα·

Ευρωπαϊκή πολιτική

13.  σημειώνει ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να λειτουργεί αποτελεσματικά σε αυτό το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, υπό την έννοια ότι πρέπει να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της και ταυτόχρονα να διατηρήσει τα κοινωνικά και οικονομικά πρότυπά της, να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις αναδυόμενες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και με την Ινδία, την Κίνα και τη Λατινική Αμερική και να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αυθαίρετο προστατευτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών· σημειώνει τη σημασία που έχει η έναρξη μιας διαδικασίας αναδιάρθρωσης της παγκόσμιας οικονομικής τάξης και ο σεβασμός των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και των οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων στις αναπτυγμένες χώρες· τονίζει ότι οι στόχοι της επίτευξης των ΣΒΑ και της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού πρέπει να αποτελέσουν το πρωταρχικό πλαίσιο για την επιδίωξη αυτής της δέσμευσης, όπου έχει ύψιστη σημασία η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και η κινητοποίηση εγχώριων πόρων αποτελούν αναγκαία εργαλεία για την επίτευξη των ΣΒΑ·

14.  τονίζει τη σημασία των συνοδευτικών πολιτικών για τη στήριξη των θετικών συνεπειών και των ευκαιριών που παρέχει η παγκοσμιοποίηση· υπογραμμίζει την ανάγκη διαρθρωμένων, ισόρροπων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην εμπορική πολιτική της Επιτροπής και στην προώθηση των εργαλείων και των μέσων εμπορικής πολιτικής, προκειμένου να διευθετηθούν και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης·

15.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο στήριξης για την ανάπτυξη προοδευτικών κανόνων σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, την ενθάρρυνση της οικονομικής συνεργασίας, την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· προτρέπει την Ένωση να αναπτύξει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες της για την καλύτερη ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης μέσω αποτελεσματικών μέτρων στήριξης·

16.  σημειώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όταν αντιμετωπίζουν μόνα τους τις διασυνοριακές προκλήσεις, όπως οι μεταναστευτικές ροές, οι οικονομικές κρίσεις και η φοροδιαφυγή, η τρομοκρατία ή η κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει την κοινή ευθύνη και τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων στον έλεγχο της παγκοσμιοποίησης· σημειώνει ότι η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δράσεων εξαρτάται από τις προσπάθειες των κρατών μελών·

17.  επισημαίνει ότι οι διαφορές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ΕΕ, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για την αναζήτηση νέων τρόπων διαχείρισης και ανάληψης των ευθυνών της παγκοσμιοποίησης·

Η απάντηση της Ευρώπης προς το εσωτερικό

18.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η διαφύλαξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη εξασφάλιση υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων αποτελεί προϋπόθεση για μια επιτυχή ευρωπαϊκή στρατηγική· επικροτεί την περαιτέρω ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, καθώς και την εδραίωση της οικονομικής ένωσης μέσω της εναρμόνισης των προτύπων για την κοινωνική προστασία, των μισθών και του βιοτικού επιπέδου· πιστεύει ότι η εναρμόνιση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι μια ισχυρή εσωτερική αγορά αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή διεθνών στρατηγικών·

19.  επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή διαμόρφωση της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης, με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων πολιτών· σημειώνει ότι οι νέες τεχνολογίες, και ιδίως η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) θα μεταμορφώσουν τη φύση του διεθνούς εμπορίου· επισημαίνει τη σημασία της επίτευξης των στόχων της πολιτικής μας για το κλίμα, καθώς και ότι η μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να συμβεί το συντομότερο δυνατό· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει επειγόντως μια πραγματική και αποτελεσματική βιομηχανική στρατηγική με στόχο τη μείωση των εξωτερικών αδυναμιών και παράλληλα την ενίσχυση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· εκτιμά ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει και οι προκλήσεις που συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση, καθώς και οι πρόσφατες ενέργειες ορισμένων τρίτων χωρών, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια ενωσιακή εμπορική πολιτική που θα ευνοεί το ανοικτό και δίκαιο εμπόριο με διαφανείς κανόνες και ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα εντός του ΠΟΕ·

20.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 ΣΛΕΕ, το οποίο αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις για την προστασία των καταναλωτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη και την εφαρμογή άλλων ενωσιακών πολιτικών και δραστηριοτήτων, ένα ειδικό κεφάλαιο για την προστασία των καταναλωτών θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών μέσω νομικών εγγυήσεων, για παράδειγμα όσον αφορά το δικαίωμα ρύθμισης και την αρχή της προφύλαξης, καθώς επίσης και στην επίτευξη απτών οφελών για τους καταναλωτές και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, μεταξύ άλλων και στις διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης, στην ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών στην εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών στο σύνολό τους και στη συμβολή στην αποτελεσματική επιβολή του καταναλωτικού δικαίου, μεταξύ άλλων και στις διασυνοριακές καταστάσεις·

21.  επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν δικαιότεροι όροι ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να διαμορφώσει μια ευρωπαϊκή εμπορική στρατηγική για τις ΜΜΕ, με σκοπό την ένταξη των ΜΜΕ σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και την υπέρβαση των ειδικά εμπορικής υφής εμποδίων, όπως οι μη δασμολογικοί φραγμοί· τονίζει ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στην αγορά, κάτι που σημαίνει ότι η διαφάνεια και η στήριξη πρέπει να αυξηθούν· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, στο πλαίσιο αυτό, μέσα για να διευκολύνει το χειρισμό των κανόνων καταγωγής και τη χρήση των προτιμήσεων για τις ΜΜΕ· επισημαίνει το υψηλό δυναμικό των αχρησιμοποίητων προτιμήσεων και καλεί την Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους στόχους για την αύξηση των ποσοστών χρήσης· επισημαίνει τη σημασία των ΜΜΕ για την επίτευξη των ΣΒΑ· ζητεί τη συμπερίληψη ειδικών κεφαλαίων στις εμπορικές συμφωνίες για τις ανάγκες και τα συμφέροντα των ΜΜΕ, ιδίως όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά·

22.  επισημαίνει ότι απαιτούνται αποτελεσματικά μέσα εμπορικής άμυνας και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και αναλογικά, προκειμένου να προστατευθούν οι βιομηχανίες και οι θέσεις απασχόλησης από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αθέμιτων επιδοτήσεων· δηλώνει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς προστατευτισμού· τάσσεται υπέρ των μέτρων που έλαβε η Επιτροπή εν συνεχεία της επιβολής δασμών στον χάλυβα και στο αλουμίνιο από τις ΗΠΑ· επισημαίνει ότι οι κανόνες για τον έλεγχο των επενδύσεων πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αποτραπούν οι ξένες επενδύσεις που υποκινούνται καθαρά από τη βιομηχανική πολιτική και χρησιμεύουν για την απόκτηση ευρωπαϊκών τεχνολογιών· υπενθυμίζει την ανάγκη για ένα ισχυρό μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα τολμηρά μέτρα που ελήφθησαν με την ενσωμάτωση της διάστασης του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού ντάμπινγκ στα εν λόγω μέσα και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει σταθερές μεθόδους προκειμένου να λαμβάνεται πλήρως υπόψη αυτή η διάσταση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που εφαρμόζονται στις χώρες εξαγωγής·

23.  σημειώνει ότι, ως απάντηση στις απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της παγκοσμιοποίησης, τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις πολιτικές τους για την αγορά εργασίας και την προσφορά δραστηριοτήτων κατάρτισης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτείται μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, όπου να περιλαμβάνεται και η μεταρρύθμιση των προϋποθέσεων για τη λήψη στήριξης· τονίζει ότι το ΕΤΠ πρέπει να γίνει περισσότερο προορατικό μέσο που θα στοχεύει στην προετοιμασία των εργαζομένων και των εταιρειών για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης· σημειώνει ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του ΕΤΠ· επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλες προσαρμογές που οφείλονται σε πολιτικές και ότι χρειάζεται έναν κατάλληλο προϋπολογισμό, καθώς και έναν κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης·

24.  αναγνωρίζει τα θετικά μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αύξηση της διαφάνειας στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το σκεπτικισμό έναντι της παγκοσμιοποίησης με την ενίσχυση της διαφάνειας των εμπορικών συμφωνιών, τη βελτίωση της παρακολούθησης των κανόνων και της νομοθεσίας της ΕΕ και την αναβάθμιση της ενσωμάτωσης των πολιτών της· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με πλήρη διαφάνεια, μέσω συνεχούς διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει και να εμπλέκει τα εθνικά κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών πριν από την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής και κατά τις διαπραγματεύσεις· λυπάται για την απόφαση του Συμβουλίου, στα συμπεράσματά του της 22ας Μαΐου 2018, να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς δημοσιεύοντας κατά περίπτωση τις διαπραγματευτικές οδηγίες των ΣΕΣ της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να δημοσιοποιεί όλες τις διαπραγματευτικές εντολές·

25.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης παγκόσμιας διακυβέρνησης και κανόνων για την καλύτερη τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης· υπογραμμίζει τη σημασία των εγχώριων πολιτικών στήριξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ΕΕ·

26.  επισημαίνει ότι τα ενωσιακά γεωργικά προϊόντα διατροφής πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές στον κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ και να ενισχύσει τους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα στον τόπο προέλευσής τους και κατά την άφιξή τους στην ΕΕ·

27.  υπενθυμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των ήδη συναφθεισών εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες μας μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις εξαγωγικές ευκαιρίες που παρέχουν οι συμφωνίες αυτές, όπως η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA)·

28.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης νέων εμπορικών κανόνων και κανονισμών σε παγκόσμιο επίπεδο για τη ρύθμιση και την εναρμόνιση των προτύπων παραγωγής, καθώς και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής·

29.  χαιρετίζει την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ιαπωνία, την τέταρτη μεγαλύτερη γεωργική εξαγωγική αγορά της ΕΕ, η οποία θα εξασφαλίσει καλές εξαγωγικές ευκαιρίες για πολλά γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα·

30.  τονίζει τη σημασία, αφενός, της συμπερίληψης αποτελεσματικών και άμεσα διαθέσιμων διμερών ρητρών διασφάλισης που επιτρέπουν την προσωρινή άρση των προτιμήσεων εάν, λόγω της έναρξης ισχύος της εμπορικής συμφωνίας, η αύξηση των εισαγωγών επιφέρει, ή ενδέχεται να επιφέρει, σοβαρές ζημίες σε ευαίσθητους τομείς και, αφετέρου, της αναθεώρησης των υφιστάμενων πολυμερών μηχανισμών διασφάλισης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)(12), οι οποίοι θα πρέπει να διαδραματίσουν προληπτικό ρόλο για τους ευαίσθητους τομείς με βάση κατώτατα όρια στον όγκο αναφοράς και στις τιμές που επιτρέπουν την αυτόματη ενεργοποίηση με ανασταλτικό αποτέλεσμα των μηχανισμών διασφάλισης, όταν έχουν επιτευχθεί τα εν λόγω κατώτατα όρια·

31.  τονίζει τη στρατηγική σημασία που έχει για την ΕΕ η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου επισιτιστικής αυτάρκειας· θεωρεί ότι η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, δεδομένου ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο είδος της εξωτερικής εξάρτησης που έχει ήδη διαπιστωθεί στον τομέα της ενέργειας·

32.  σημειώνει ότι το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης είναι το πρώτο τέτοιο έγγραφο που αναγνωρίζει τη σημασία της βελτίωσης των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων στο σύνολο της εμπορικής και επενδυτικής ατζέντας της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της Επιτροπής να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης στον τομέα αυτόν· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ρητά την καλή μεταχείριση των ζώων στην προσεχή στρατηγική της για την εμπορική πολιτική και να χρησιμοποιήσει τις ρήτρες επανεξέτασης των υφιστάμενων ΣΕΣ για να βελτιώσει περαιτέρω τις διατάξεις για την καλή μεταχείριση των ζώων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές προτιμήσεις εξαρτώνται από την τήρηση των προτύπων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, να εξασφαλίσει πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να σέβεται τις επιθυμίες των περισσοτέρων πολιτών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων στην επίτευξη πολλών ΣΒΑ, ιδίως όσον αφορά την υγεία σε σχέση με τη μικροβιακή αντοχή και την κλιματική αλλαγή·

33.  υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της δια βίου μάθησης, συνιστούν κοινά αγαθά, ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και ότι, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση ή διαχείριση με ένα αγαθό ή υπηρεσία που παρέχεται κατά διακριτική ευχέρεια, αλλά θα πρέπει να θεωρούνται ως κοινό αγαθό προς διατήρηση και συνεχή βελτίωση· ζητεί, συνεπώς, να εξαιρούνται σαφώς οι πολιτιστικές, οπτικοακουστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των διαδικτυακών υπηρεσιών, από τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, όπως η Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) με τις Ηνωμένες Πολιτείες·

34.  επιμένει, ως εκ τούτου, στον κεντρικό ρόλο που παίζει η Σύμβαση της UNESCO, του 2005, για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συνθηκών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να σέβονται τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω Σύμβασης·

35.  εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να μην αποτελούν οι διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα δημιουργού και διανοητικής ιδιοκτησίας στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες αντικείμενο διαπραγμάτευσης με βάση τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, αλλά να επιδιώκεται αφενός η διασφάλιση των βέλτιστων, κατά το δυνατόν, κανόνων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την εξασφάλιση εισοδήματος για τους εργαζομένους στους κλάδους του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, και, αφετέρου, η προώθηση της δημιουργικότητας, η διάδοση της γνώσης και του περιεχομένου καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών στην ψηφιακή εποχή, σε ένα ανοικτό εμπορικό περιβάλλον βασισμένο σε κανόνες, που είναι απαραίτητο για την ευημερία των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

36.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να ασκήσει η ΕΕ το δικαίωμά της να θεσπίζει ή να διατηρεί μέτρα (ιδίως κανονιστικού ή/και οικονομικού χαρακτήρα), συμπεριλαμβανομένης μιας νομικά δεσμευτικής γενικής ρήτρας όσον αφορά την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ελευθερίας της έκφρασης, του πλουραλισμού και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας ή της πλατφόρμας διανομής που χρησιμοποιείται, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες·

37.  αναγνωρίζει την προστασία των δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί την κατοχύρωση υψηλών προδιαγραφών για τα θέματα προστασίας των δεδομένων στις εμπορικές συμφωνίες μέσω μιας λεγόμενης απόφασης περί αμοιβαίας επάρκειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών·

38.  τονίζει τη σημασία που έχει να προωθηθούν περαιτέρω τα συστήματα γεωγραφικών ενδείξεων και τα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεχίσουν να συνάπτονται οι σχετικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες·

39.  χαιρετίζει την πρόσφατη εντολή του Συμβουλίου προς την Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμβαση για την ίδρυση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση των διαφορών στον τομέα των επενδύσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί του υφιστάμενου συστήματος επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους· παρατηρεί ότι το δικαστήριο αυτό θα λειτουργεί ως μόνιμο όργανο για τη διευθέτηση διαφορών σχετικά με επενδύσεις και θα αποτελέσει ένα πιο διαφανές, συνεκτικό και δίκαιο σύστημα, το οποίο θα είναι εξαιρετικά επωφελές για τους επενδυτές· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του εν προκειμένω για το γεγονός ότι το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να καταστήσει τις διαπραγματευτικές οδηγίες διαθέσιμες στο κοινό, πράγμα που αποτελούσε πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου στην προσπάθειά του να ασκήσει πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα των διεθνών διαπραγματεύσεων·

Η απάντηση της Ευρώπης προς το εξωτερικό

40.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τους ΣΒΑ και τη συμφωνία του Παρισιού τις κατευθυντήριες αρχές της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει ότι, για να γίνει αυτό, δεν επαρκούν οι μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται στην στρατηγική «Εμπόριο για όλους»· ζητεί από την Επιτροπή να θεωρήσει τη βιωσιμότητα ως γενική αρχή για όλες τις εμπορικές συμφωνίες, μεταξύ άλλων μέσω των υποχρεώσεων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα σε κάθε κεφάλαιο, και να συμπεριλάβει ένα ειδικό κεφάλαιο που συμβάλλει στη στήριξη και την προώθηση των διεθνών συμβάσεων για τα κοινωνικά, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών· σημειώνει ότι η εφαρμογή αυτών των δεσμευτικών και εκτελεστών διατάξεων πρέπει να παρακολουθείται καταλλήλως, προκειμένου να δρομολογηθούν διαδικασίες κυβερνητικών διαβουλεύσεων και να ενεργοποιηθούν οι ειδικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, εάν κριθεί αναγκαίο, όπως ορίζεται στο πλαίσιο των κεφαλαίων περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδείξουν μεγαλύτερη φιλοδοξία κατά τις διαπραγματεύσεις με βιομηχανοποιημένες χώρες εταίρους όσον αφορά τις συμβάσεις της ΔΟΕ που πρέπει να αναφέρονται στη συμφωνία·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει σε ΣΕΣ στέρεες και ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη με σκοπό την υποστήριξη του διεθνούς εμπορίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο 15 σημείων της Επιτροπής με στόχο να καταστούν αποτελεσματικότερα τα κεφάλαια περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης·

42.  σημειώνει τη σημασία μιας ισόρροπης και προοδευτικής εμπορικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης μέσω ισόρροπων ΣΕΣ που έχουν ήδη συναφθεί ή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, για παράδειγμα με τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, το Βιετνάμ και το Μεξικό·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να ακολουθήσει φιλόδοξη εμπορική πολιτική και να διατηρήσει ένα ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον· προσθέτει ότι η κύρωση των εμπορικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί και υπογραφεί θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις προς τους εταίρους μας·

44.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις ΣΕΣ της ΕΕ κανόνες σχετικά με το ψηφιακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών ροών δεδομένων, προκειμένου να καταδείξει ότι το εμπόριο ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να αποφέρει πραγματικό όφελος στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές·

45.  συγχαίρει την Επιτροπή για την απόφασή της να καθιερώσει το νέο βραβείο «ευρωπαϊκή πόλη δίκαιου και ηθικού εμπορίου»·

46.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και αλυσίδων συστοιχιών για να ενισχύσουν το διεθνές εμπόριο, και να ασχοληθεί με θέματα όπως η διαφάνεια και η ευελιξία και να καταπολεμήσει την παραποίηση/απομίμηση·

47.  υπογραμμίζει ότι το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και η συμφωνία του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος παρέχουν τους κύριους δείκτες αναφοράς βάσει των οποίων πρέπει να μετράται η συμβολή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στην επίτευξη των συμφωνηθέντων παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργούνται πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· σημειώνει ότι οι εθνικές στρατηγικές βιωσιμότητας και τα σχέδια εφαρμογής για τη συμφωνία του Παρισιού πρέπει να αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία των εκτιμήσεων επιπτώσεων· επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες και οι πιθανές επιπτώσεις τους πρέπει να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των ΣΒΑ· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή, στις μελλοντικές εκθέσεις της σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, να προσφέρει μια αξιολόγηση, που θα συμπεριλαμβάνει και δεδομένα, για τον αντίκτυπό τους στην εκπλήρωση των ΣΒΑ και της συμφωνίας του Παρισιού· σημειώνει ότι, εάν κάποιο μέρος μιας συμφωνίας παρεμποδίζει την υλοποίηση των ΣΒΑ ή της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει να γίνονται προσαρμογές·

48.  σημειώνει ότι το σύστημα της Επιτροπής για τη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον ΣΒΑ αριθ. 17· επισημαίνει ότι η αμοιβαία επίδραση των τομέων πολιτικής όπως το εμπόριο, η γεωργία, η εξωτερική πολιτική, η αλιεία, το περιβάλλον και η φορολογία πρέπει να αξιολογείται κατά τρόπο συνεκτικό μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων· σημειώνει επίσης ότι οι παραβάσεις των διατάξεων περί βιωσιμότητας πρέπει να αντισταθμίζονται από διορθωτικά μέτρα· ζητεί μια αξιολόγηση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για το εμπόριο· σημειώνει ότι η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και η υπεύθυνη διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ και ότι η Ατζέντα 2030 τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, που θα ενισχύει τη συνοχή και τη συνεκτικότητα της πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ·

49.  επισημαίνει ότι η κύρωση και εφαρμογή των βασικών εργασιακών προτύπων της ΔΟΕ πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την εφαρμογή οποιασδήποτε ΣΕΣ· σημειώνει ότι η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα στάδια διαμόρφωσης των συμφωνιών, στο στάδιο υλοποίησης και στο στάδιο της παρακολούθησης μετά την εφαρμογή τους, μέσω διμερών συναντήσεων με τους εταίρους της διαπραγματευτικής διαδικασίας· σημειώνει ότι θα πρέπει να καθιερωθεί αποτελεσματικός και λειτουργικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών, καθώς και αποτελεσματικά όργανα παρακολούθησης στα οποία θα συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών·

50.  σημειώνει ότι η ΕΕ έχει προβεί στη ρύθμιση των αλυσίδων εφοδιασμού της ξυλείας, της αλιείας και των ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες και αρκετά κράτη μέλη έχουν αναπτύξει πλαίσια δέουσας επιμέλειας σε διάφορους τομείς, καταδεικνύοντας την ανάγκη ανάπτυξης ευρέος πλαισίου προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αλυσίδων αξίας και την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των παραγωγών με σαφείς υποχρεώσεις για διαφάνεια και δέουσα επιμέλεια στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, δεδομένου ότι η χαλαρή επιβολή της ισχύουσας εργασιακής νομοθεσίας και των προτύπων ασφάλειας στον χώρο εργασίας στις χώρες προμήθειας παραμένει ένα πιεστικό ζήτημα· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα των ορυκτών και της ξυλείας σε περιοχές συγκρούσεων, καθώς και τις πρόσφατα δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά· σημειώνει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας έχουν οδηγήσει επίσης ορισμένες επιχειρήσεις προμηθευτών να αγνοούν την εργασιακή νομοθεσία, να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκτός της ΕΕ και να θέτουν τους εργαζομένους σε μη ασφαλείς και απαράδεκτες συνθήκες· υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρακτικές δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό για όσους προμηθευτές συμμορφώνονται με την εργατική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και για όσες κυβερνήσεις επιθυμούν να βελτιώσουν μισθούς και συνθήκες διαβίωσης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν αξιοπρεπή επίπεδα μισθών και πρότυπα ασφάλειας στο χώρο εργασίας για ένα βιώσιμο σύστημα παγκόσμιου εμπορίου και νέες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τον αντίκτυπο της ανόδου των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών στο πλαίσιο των αλυσίδων αυτών και να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός πολυμερούς και νομικά δεσμευτικού πλαισίου για την εταιρική ευθύνη και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά όσον αφορά την αξιοπρεπή εργασία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε στενή συνεργασία με την ΔΟΕ και τον ΟΟΣΑ· αναγνωρίζει ότι για να επιδιώξει η ΕΕ ένα τέτοιο δεσμευτικό πλαίσιο στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις είναι προτιμότερο να επιβληθούν μονομερώς σημαντικοί κανόνες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμπεριφερθούν ως ηγέτες και ενισχύσουν τη συμβολή τους στις διασκέψεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με μια δεσμευτική συνθήκη για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί, σύμφωνα με τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους της ατζέντας της ΔΟΕ περί αξιοπρεπούς εργασίας, να σέβεται, να προωθεί και να υλοποιεί τα διεθνή πρότυπα εργασίας και τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα των εργαζομένων·

51.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ισότητας των φύλων, είναι αναγκαίο να ληφθούν ενεργά μέτρα με στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών για τις γυναίκες ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΣΕΣ· ζητεί οι εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, με πρόβλεψη τη λήψη μέτρων που να αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και στην πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, να επιδιώκουν την ενισχυμένη συμμετοχή επιχειρήσεων γυναικών (ιδίως πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις και να στηρίζουν τη διεθνοποίηση επιχειρήσεων των οποίων ηγούνται γυναίκες και τη συμμετοχή των γυναικών στις ευκαιρίες που παρέχει ο τρόπος 4 του ΠΟΕ·

52.  σημειώνει ότι, δεδομένων των επιθέσεων κατά της πολυμερούς διεθνούς οικονομικής τάξης, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η τάξη, διότι τυχόν επιστροφή στον προστατευτισμό θα ήταν επιζήμια και θα οδηγούσε σε εμπορικό πόλεμο· σημειώνει ότι η πολυμερής τάξη μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν μεταρρυθμιστεί· είναι της άποψης ότι, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η τάξη, η Ατζέντα του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030 και η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά στη απεμπλοκή της λειτουργίας του δευτεροβάθμιου οργάνου του ΠΟΕ και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και του προστατευτισμού, που είναι επιζήμιοι τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες· σημειώνει ότι το ανοικτό και θεμιτό εμπόριο που ανταποκρίνεται στους ΣΒΑ και παρέχει περιθώριο για τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως αναφέρεται στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους», θα πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ· σημειώνει ότι, δεδομένου πως οι πολυμερείς πρωτοβουλίες έχουν σήμερα περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας, η ΕΕ θα πρέπει εν τω μεταξύ να επιδιώξει τη σύναψη διμερών και πλειομερών συμφωνιών, στις οποίες το δίκαιο εμπόριο να αποτελεί μία από τις κατευθυντήριες αρχές, αλλά θεωρεί ότι η σημερινή κατάσταση παρέχει στην ΕΕ την ευκαιρία να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της πολυμερούς εμπορικής τάξης με βιώσιμο τρόπο·

53.  σημειώνει ότι οι ελεύθερες, δίκαιες και βιώσιμες εμπορικές συναλλαγές είναι οικονομικώς ευκταίες και έχουν πολιτικές συνέπειες ζωτικής σημασίας· επισημαίνει ότι, υπό το φως της στρατηγικής «Πρώτα η Αμερική», καθώς και της νέας πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη ένας Δρόμος», είναι ζωτικής στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ να χρησιμοποιεί το εμπόριο ως μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και να ενισχύσει τον διάλογο και την τεχνική βοήθεια, ιδίως στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και στα αφρικανικά κράτη· επισημαίνει ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις πρέπει να συνδέονται με τις στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πίεση για τη συνεκτική εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης με τα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεσοπρόθεσμα μια στρατηγική για τη δημιουργία σταθερών σχέσεων με την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)· σημειώνει ότι, κατά την εφαρμογή των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις αφρικανικές περιφέρειες και κράτη, δεν είναι σημαντικές μόνο οι πτυχές που αφορούν το εμπόριο, αλλά καθοριστικό στοιχείο είναι και η σύνδεσή τους με τις απαιτήσεις βιώσιμης ανάπτυξης στα αφρικανικά κράτη· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αυξήσει την ικανότητα των κυβερνήσεων να ενσωματώσουν στις εθνικές εμπορικές στρατηγικές και τα προγράμματά τους τα ζητήματα που συνδέονται με τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να εμβαθύνει τη συνεργασία της για εμπορικά θέματα με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα, με δεδομένες τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ένωση και τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν κατορθώσει να επιτύχουν τον στόχο του 0,7 % του ΑΕΕ τους στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας·

54.  τονίζει ότι η διακυβέρνηση του παγκόσμιου εμπορίου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για μια εμπορική ολοκλήρωση που θα δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η τρέχουσα δομή ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης (SDT) στον ΠΟΕ δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα· τονίζει την ανάγκη να καταστούν οι διατάξεις περί SDT πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

55.  επισημαίνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να προστατεύει την τοπική παραγωγή τροφίμων και να προλαμβάνει τις επιζήμιες επιπτώσεις των φθηνών εισαγωγών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των ΣΟΕΣ·

56.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι τουλάχιστον 218 εκατομμύρια παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω της παιδικής εργασίας, κυρίως με σκοπό τη μείωση του κόστους· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην επικράτειά της στο πλαίσιο συστημάτων πιστοποίησης δεοντολογίας δεν είναι αποτέλεσμα καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, να εγγυάται την αξιόπιστη χρήση των χαρακτηρισμών «δίκαιος» και «δεοντολογικός» και να βοηθάει τους καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές·

57.  σημειώνει ότι μέχρι σήμερα έχει συναφθεί μόνο μία ολοκληρωμένη ΣΟΕΣ· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΕ να αναγνωρίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες αναφορικά με τις ΣΟΕΣ κατά τη διαδικασία μετά το Κοτονού· τονίζει, συγκεκριμένα, την ανάγκη διενέργειας ενδελεχούς ανάλυσης του αντίκτυπού τους στις αφρικανικές οικονομίες και τις αντίστοιχες αγορές εργασίας τους και στην προώθηση του διαπεριφερειακού εμπορίου στην Αφρική·

58.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κάθε χρόνο εκρέει από την Αφρική με τη μορφή παράνομων χρηματοοικονομικών ροών ένα ποσό που υπερβαίνει τη συνολική ετήσια ΕΑΒ· επισημαίνει τις επιζήμιες επιπτώσεις της φοροδιαφυγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, που συνεπάγεται σημαντικές απώλειες δημόσιων πόρων ικανών να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, όχι μόνο για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών· επιμένει ότι, στις ΣΕΣ που συνάπτει η ΕΕ και στα προτιμησιακά εμπορικά καθεστώτα που χορηγεί, θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυστηρές διατάξεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής·

59.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο και για την ενίσχυση της συνεργασίας σε φορολογικά ζητήματα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης εγχώριων πόρων·

60.  υπενθυμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός διακυβερνητικού φορέα του ΟΗΕ που θα ασχοληθεί, αντιμετωπίζοντας ισότιμα τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων φορολογικών κανόνων·

61.  υποστηρίζει ένθερμα την περαιτέρω ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών στον Νότο·

62.  επικροτεί το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ με σκοπό να ενθαρρυνθούν η βιώσιμη ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί την επέκταση της τρέχουσας εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης – μέσω του συνδυασμού πόρων, της συγχρηματοδότησης έργων και της ανάπτυξης του τοπικού ιδιωτικού τομέα – εστιάζοντας στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα ευάλωτα κράτη·

63.  επικροτεί την επικαιροποιημένη το 2017 στρατηγική της Επιτροπής με τίτλο «Βοήθεια για το Εμπόριο» που στοχεύει στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της στήριξης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες και να ενισχυθεί η χρηματοδοτική δέσμευση της ΕΕ για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της ενίσχυσης του εμπορίου, προκειμένου να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, να επιτύχουν ευημερία μέσω του εμπορίου και των επενδύσεων, και να υποστηριχθούν οι δράσεις τους για την επίτευξη των ΣΒΑ.

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0230.
(2) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(3) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 22.
(4) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 33.
(5) ΕΕ L 338 της 19.12.2017, σ. 1.
(6) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 371.
(7) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 261.
(8) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(9) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(10) OECD, C/MIN(2017)2.
(11) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(12) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου