Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2230(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0357/2018

Внесени текстове :

A8-0357/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/11/2018 - 4.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0440

Приети текстове
PDF 129kWORD 50k
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Латвия
P8_TA(2018)0440A8-0357/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Латвия (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0658 – C8‑0416/2018),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0357/2018),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природното бедствие;

2.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фонда“) на регионите, засегнати от природното бедствие в Съюза през 2017 г.;

3.  подкрепя държавите членки по отношение на използването на европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на засегнатите региони; приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата по споразумението за партньорство, поискано от държавата членка за тази цел;

4.  призовава държавите членки да използват финансирането от Фонда по прозрачен начин, като гарантират справедливо разпределение в засегнатите региони;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Латвия

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/1859)

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност