Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2230(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0357/2018

Esitatud tekstid :

A8-0357/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/11/2018 - 4.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0440

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 49k
Teisipäev, 13. november 2018 - Strasbourg
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Lätile
P8_TA(2018)0440A8-0357/2018
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0658 – C8‑0416/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0357/2018),

1.  tunneb otsuse üle heameelt, sest see näitab, et liit on looduskatastroofide tagajärjel kannatavate liidu kodanike ja piirkondadega solidaarne;

2.  rõhutab, et liidu piirkondadele, kus toimus 2017. aastal looduskatastroof, tuleb Euroopa Liidu Solidaarsusfondist (edaspidi „fond“) makstav rahaline toetus eraldada kiiresti;

3.  toetab liikmesriike, kes kasutavad kahju kannatanud piirkondade ülesehitamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid; kutsub komisjoni üles liikmesriikide poolt sel eesmärgil taotletud partnerluslepingute rahaliste vahendite ümberjaotamist toetama ja see kiiresti heaks kiitma;

4.  palub liikmesriikidel kasutada fondi rahalist toetust läbipaistvalt ning jaotada see kõigi kahju kannatanud piirkondade vahel õiglaselt;

5.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2018/1859.

Viimane päevakajastamine: 6. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika