Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0375(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0402/2017

Внесени текстове :

A8-0402/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Обяснение на вота
PV 13/11/2018 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

Приети текстове
PDF 126kWORD 59k
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург
Управление на енергийния съюз ***I
P8_TA(2018)0443A8-0402/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013. (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0759),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 192, параграф 1 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0497/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 29 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика съгласно член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0402/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 246, 28.7.2017 г., стр. 34.
(2) ОВ С 342, 12.10.2017 г., стр. 111.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 17 януари 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0011).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013
P8_TC1-COD(2016)0375

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1999.)

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност