Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0382(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0392/2017

Внесени текстове :

A8-0392/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Обяснение на вота
PV 13/11/2018 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Приети текстове
PDF 125kWORD 64k
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I
P8_TA(2018)0444A8-0392/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработен текст)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0767),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0500/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото от 20 октомври 2017 г. на комисията по правни въпроси до комисията по промишленост, изследвания и енергетика съгласно член 104, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 26 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 104, 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по развитие, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по петиции (A8-0392/2017),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3), като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 246, 28.7.2017 г., стр. 55.
(2) OВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 17 януари 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0009).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
P8_TC1-COD(2016)0382

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/2001.)

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност