Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0382(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0392/2017

Předložené texty :

A8-0392/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hlasování :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Vysvětlení hlasování
PV 13/11/2018 - 4.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Přijaté texty
PDF 134kWORD 57k
Úterý, 13. listopadu 2018 - Štrasburk Konečné znění
Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů *
P8_TA(2018)0444A8-0392/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Řádný legislativní postup: přepracované znění)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0767),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0500/2016),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. dubna 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 20. října 2017 zaslal podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 26. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 104, 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Petičního výboru (A8-0392/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3) a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 246, 28.7.2017, s. 55.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijeté dne 17. ledna 2018 (Přijaté texty P8_TA(2018)0009).


Postoj Evropského parlamentu a Rady přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
P8_TC1-COD(2016)0382

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/2001.)

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí