Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0043(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0337/2018

Внесени текстове :

A8-0337/2018

Разисквания :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Гласувания :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0445

Приети текстове
PDF 307kWORD 83k
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург
Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I
P8_TA(2018)0445A8-0337/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0097),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0095/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и позицията под формата на изменения на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0337/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 68.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности
P8_TC1-COD(2017)0043

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Целта на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) е да допринася за защитата на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането до 2020 г. на добро екологично състояние на морската среда съгласно член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3), както и за благоприятен природозащитен статус на видовете и естествените местообитания в съответствие с Директива 92/43/ЕИО на Съвета(4) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5). [Изм. 1]

(1a)   На проведената през 2015 г. в Ню Йорк среща на високо равнище на Организацията на обединените нации по въпросите на устойчивото развитие Съюзът и неговите държави членки поеха ангажимент до 2020 г. да постигнат ефективно регулиране на улова, да прекратят незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и вредните риболовни практики, както и да прилагат научнообосновани планове за управление с цел възможно най-бързото възстановяване на рибните запаси поне до равнища, осигуряващи максимален устойчив улов в съответствие с биологичните характеристики на запасите. [Изм. 2]

(2)  С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета(6) се установяват правилата на ОПОР в съответствие с международните задължения на Съюза. Целите на ОПОР са, inter alia, да се гарантира екологичната, стопанската и социалната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход при управлението на рибарството. [Изм. 3]

(2a)  В съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013 управлението на рибарството въз основа на най-добрите налични научни становища изисква хармонизирани, надеждни и точни данни. [Изм. 4]

(3)  В становищата на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) и на Научния консултативен комитет към Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) се посочва, че експлоатацията на запасите от сардина и хамсия в Адриатическо море е над равнищата, необходими за постигането на максимален устойчив улов (МУУ).

(3a)  Адриатическо море представлява важна подзона в рамките на Средиземно море с приблизително една трета от стойността на всички разтоварвания на улов. [Изм. 5]

(4)  Въпреки че по отношение на запасите от хамсия и сардина в Адриатическо море се прилагат международен план за управление в рамките на GFCM и национални планове за управление, приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета(7), тези запаси все още са обект на прекомерна експлоатация, като се счита, че действащите мерки за управление не са достатъчни за постигането на МУУ до 2020 г. Държавите членки и заинтересованите страни изразиха подкрепа за изготвянето и прилагането на планове за управление за тези два запаса на равнището на Съюза.

(4a)   Изпълнените планове за управление и въведените технически мерки през 2016 г. трябва да окажат влияние върху запасите и трябва да бъдат анализирани и взети под внимание при изготвянето на многогодишния план за пелагичните запаси в региона. [Изм. 6]

(4б)   Въвеждането на подход за минимална миграция изисква промени във вземането на биологични проби и изследователските протоколи, които ще отнемат време, а това налага преходен период, преди този подход да може да бъде приложен. [Изм. 99]

(5)  Настоящите мерки за управление на запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море се отнасят до достъпа до води, контрола на риболовното усилие и технически мерки, с които се регулира използването на риболовни уреди. Научните становища показват, че най-подходящото средство за адаптиране на процента на смъртност от риболов е контролът на улова, поради което той би бил по-ефективен инструмент за управление на запасите от дребни пелагични видове(8). [Изм. 7]

(6)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, евентуално и различни комбинации от тях — например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов и технически мерки. [Изм. 8]

(6a)   Риболовът на дребни пелагични видове в Адриатическо море, особено в географските подзони 17 и 18, оказва много важно социално-икономическо въздействие върху поминъка и бъдещето на крайбрежната общност на държавите членки. [Изм. 9]

(6б)   В съответствие с принципите и целите на ОПОР и в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, регионализацията следва да се използва за приемане и прилагане на мерки, чрез които се отчитат особеностите на всяка риболовна зона и се опазва екологичното състояние в тях. [Изм. 10]

(6в)   Възможностите за риболов следва да се разпределят в съответствие с принципите, определени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като се използват прозрачни и обективни критерии, включително от екологично, социално и икономическо естество. Възможностите за риболов следва също да бъдат справедливо разпределени в рамките на различните сегменти на риболова, включително традиционния и дребномащабния риболов. Освен това държавите членки следва да предоставят стимули на риболовните кораби, които използват селективни риболовни съоръжения или прилагат техники с намалено въздействие върху околната среда. [Изм. 11]

(7)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища и да съдържат цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, цели за опазване и технически мерки за изпълнението на задължението за разтоварване, както и мерки, предназначени за избягване и намаляване на нежелания улов доколкото е възможно, и предпазни мерки. [Изм. 12]

(8)  Mногогодишният план следва да е насочен към подпомагане изпълнението на целите на ОПОР, и по-специално постигането възстановяването и поддържането на МУУ за съответните рибните запаси над равнището на биомаса, позволяващо МУУ, изпълнение на задължението за разтоварване, осигуряване на устойчив риболовен сектор и гарантиране на ефективна рамка на управление. [Изм. 13]

(8a)   Настоящият регламент не следва да се счита за прецедент за други многогодишни планове в Средиземно море, освен ако не е предвидено друго. [Изм. 14]

(8б)   В многогодишния план винаги следва да се намира баланс между постижимия резултат, като се взема предвид времевата рамка, и социално-икономическото въздействие. [Изм. 15]

(9)  С член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се въвежда задължение за разтоварване, включително за целия улов на видовете, по отношение на които се прилагат минималните размери, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006. Посредством дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с Делегиран регламент (ЕС) № 1392/2014 на Комисията(9) бе установен тригодишен план за премахване на изхвърлянето на улов, в който се предвижда минимално изключение от задължението за разтоварване по отношение на запасите от хамсия, сардина, скумрия и сафрид в Адриатическо море. За изпълнение на задължението за разтоварване е целесъобразно да се удължи срокът на валидност на мерките, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) № 1392/2014, като съответните разпоредби от него бъдат включени в многогодишния план.

(10)  В съответствие с екосистемния подход и в допълнение към свързания с рибарството дескриптор от настоящият план следва също така да допринася за постигането на добро екологично състояние, както е определено в Директива 2008/56/ЕО, а посочените в приложение I към директивата качествени дескриптори 1, 4 и 6 също следва да бъдат отчетени в рамката на управление на рибарството. Настоящият план следва също така да допринася за постигането на благоприятен природозащитен статус на естествените местообитания и видовете, както се изисква съответно от Директива 2009/147/ЕО и от Директива 92/43/ЕИО. [Изм. 16]

(11)  В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с измеримите цели, посочени в многогодишните планове. [Изм. 17]

(12)  Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които отговарят на целта за постигане и поддържане на МУУ, като диапазон от стойностите, съответстващи на целта за постигане на максимален устойчив улов (FМSY). Този диапазон, основан на най-добрите налични научни становища, е необходим с оглед осигуряване на гъвкавост, отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазоните на FMSY се изчисляват от НТИКР(10), като . Въз основа на настоящия план целта е с тях да се постигне не повече от 5 % намаление на улова в дългосрочен план в сравнение с МУУ(11). Наред с това горната граница на диапазона е ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim е не повече от 5 %. [Изм. 18]

(13)  С оглед определянето постигането на възможностите за риболов следва да е налице праг за диапазоните целите на FMSY при нормална употреба, а ако се счита, че съответният запас е в добро състояние — по-висока горна граница за определени случаи. многогодишния план, целта за всеки един от видовете следва да е SSBpa. Възможностите за риболов Следва да могат единствено да се определят единствено до горната граница бъде възможно определяне на по-висока цел, ако въз основа на научно становище или доказателство това е необходимо за постигането на целите, установени в настоящия регламент в случай на смесен риболов, или ако е необходимо, за да се избегне увреждане на запасите, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове, или за да се ограничат годишните промени във възможностите за риболов ако някой от запасите на дребни пелагични видове е под SSBlim. [Изм. 19]

(14)  Когато не са налични измерими цели, свързани с МУУ, следва да се прилага подходът на предпазливост.

(15)  За запасите, за които са въведени референтни равнища на опазване, и за целите на прилагането на предпазните мерки е необходимо установяването на такива равнища, изразени като МУУ Btrigger SSBlim и Blim SSBpa, по отношение на запасите от хамсия и сардина дребни пелагични видове. В случай че числеността на запасите спадне под МУУ Btrigger, смъртността от риболов следва SSBlim, следва да бъдат предприети подходящи коригиращи мерки, за да се ограничи под FMSY допринесе за своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над SSBpa. [Изм. 20]

(16)  В случай че размерът на даден запас спадне под референтното равнище Blim, следва да се предвидят допълнителни предпазни мерки. Предпазните мерки следва да включват намаляването на възможностите за риболов и специфични мерки за опазване, ако в научните становища се посочва, че запасът е застрашен. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от други мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. [Изм. 21]

(17)  За запасите, за които няма референтни равнища, следва да се прилага подходът на предпазливост. В конкретния случай, когато запасите са уловени като прилов и при липса на научни становища относно минималните равнища на биомаса на репродуктивния запас, следва да се приемат специфични мерки за опазване, ако в научните становища се посочва, че са необходими коригиращи мерки. [Изм. 22]

(18)  С цел да се гарантира спазването на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, по-специално мерки за постепенно премахване на изхвърлянето на улов, за отчитане на рибите под минималния референтен размер за опазване и за свеждане до минимум, а когато е възможно – и премахване на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската среда. Тези мерки следва да се определят чрез делегирани актове. [Изм. 23]

(18a)  Хърватия, Италия и Словения (група на високо равнище Adriatica) представиха на независими експерти от НТИКР, които от своя страна ги преразгледаха, съвместна препоръка и проучване на техническите характеристики на мрежите гъргър и тяхното въздействие върху обитателите на дълбоките води. Поради това е целесъобразно да се предвиди дерогация от член 13, параграф 3, втора алинея и от точка 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1967/2006. [Изм. 24]

(19)  Срокът за представяне на съвместните препоръки от държавите членки с пряк управленски интерес следва да бъде установен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(19a)   Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на определен запас, Съветът следва да вземе предвид тези становища. За тази цел Съветът следва да може да определи общия допустим улов (ОДУ) за търговския улов, при който се взема предвид обемът на улова с развлекателна цел и/или да приеме други мерки за ограничаване на любителския риболов, като например тавани на улова и периоди на забрана. [Изм. 25]

(20)  В плана също така следва да се предвидят някои съпътстващи технически, но също и времеви и пространствени мерки, които да бъдат приети чрез делегирани актове, и да се вземат предвид най-добрите налични научни становища, за да се допринесе за постигането на целите на плана, по-специално по отношение на защитата на младите екземпляри или подобряването на селективността. [Изм. 26]

(20a)   Непромишлените риболовни уреди, които се основават на исторически практики, установени в рибарските общности, следва да бъдат защитени, когато се определят техническите мерки, произтичащи от многогодишния план или делегираните актове, приети в съответствие с този план. [Изм. 27]

(21)  С цел да се осигури спазването на всички мерки, определени в настоящия регламент, следва да се приемат определени мерки за контрол в допълнение към предвидените в Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета(12).

(21a)  За да се даде възможност на промишлеността да се справи с мерките за намаляване на риболовното усилие и намаляването на доходите за предприятията и моряците в резултат на това, следва да съществуват договорености за приоритетен достъп до подходяща подкрепа по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета(13). [Изм. 28]

(21б)   С оглед да се осигури изпълнение, което е в съответствие със социално-икономическите последици, е желателно, от една страна, да се предоставят дерогации от сроковете за мерките за временно преустановяване, посочени в член 33 от Регламент (ЕС) № 508/2014, които да се разширят само за корабите, обхванати от настоящия многогодишен план, и от друга страна, да се позволи възобновяване на действието и достъпът на същите кораби до мерките за окончателно преустановяване, предвидени в член 34 от същия регламент. [Изм. 29]

(22)  Предвид обстоятелството, че корабите, извършващи целеви риболов на дребни пелагични видове в Адриатическо море, обикновено правят кратки риболовни рейсове, е необходимо изискването за предварително уведомяване по член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 да се адаптира, така че уведомяването да се извършва поне час и половина половин час преди очакваното време на пристигане в пристанището. Като се има предвид обаче ограниченият ефект от риболовните рейсове, при които уловът на риба от съответните запаси е в много малки количества, е уместно да се определи праг за тези предварителни уведомления, когато количеството хамсия или сардина дребни пелагични видове, задържано на борда на корабите, е най-малко един тон. [Изм. 30]

(23)  Предвид обстоятелството, че електронните средства за контрол осигуряват по-ефективен и по-навременен контрол на рибарството (по-специално на пространственото разпределение на риболовните дейности и на експлоатирането на запасите), използването на система за наблюдение на корабите и електронен риболовен дневник съгласно изискванията съответно на членове 9 и 15 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва да бъде разширено, така че да обхваща всички риболовни кораби с обща дължина осем метра.

(24)  Необходимо е да се установят прагове за улова на хамсия и сардина дребни пелагични видове, над които риболовните кораби са задължени да извършват разтоварвания в определени за целта пристанища или на места в близост до брега в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. При определянето на тези пристанища или места в близост до брега държавите членки следва да прилагат критериите, предвидени в член 43, параграф 5 от посочения регламент, за да се гарантира ефективен контрол. [Изм. 31]

(25)  С цел да се осигури своевременно и адекватно адаптиране към научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи разработването на някои мерки, на Комисията следва да се делегира правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с допълването на настоящия регламент по отношение на коригиращите мерки за опазването на запасите от скумрия и сафрид, изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и техническите мерки. От особена важност е по време на подготвителната работа на Комисията да се проведат подходящи консултации, включително на експертно равнище, като те бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(14) По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като на техните експерти се предоставя редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 32]

(26)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент. Тази оценка следва да се основава на периодична оценка на плана, изготвена в съответствие с научните становища. Планът подлежи на оценка три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това. Този период позволява да се изпълни изцяло задължението за разтоварване, да се приемат и приложат мерки за регионализация, както и да се прояви тяхното въздействие върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи. [Изм. 33]

(27)  В съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 преди изготвянето на плана бе извършена оценка на очакваното икономическо и социално въздействие от него(15).

(27a)   За да се подпомогнат рибарите при изпълнението на мерките, предвидени в настоящия регламент, държавите членки следва да използват в максимална степен възможните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 508/2014. Целесъобразно е да се поясни, че мерките за временно преустановяване, приети за постигане на целите на настоящия регламент, могат да се считат за допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014, за да се отчетат социално-икономическите аспекти на настоящия регламент. Освен това е целесъобразно да се предостави дерогация за корабите, засегнати от настоящия многогодишен план, от периодите, през които може да бъде предоставена подкрепа, както и от тавана на финансовото участие по линия на ЕФМДР за мерките за временно преустановяване, предвидени в Регламент (ЕС) № 508/2014, [Изм. 34]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на запасите от хамсия (Engraulis encrasicolus) и сардина (Sardina pilchardus) в Адриатическо море („съответните запаси“дребни пелагични видове) и на свързаните дейностите, свързани с тях риболовни дейности. целеви риболов на тези запаси. За целите на изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, настоящият регламент Той също така се прилага по отношение на прилова на скумрия (Scomber spp.) и сафрид (Trachurus spp.) в Адриатическо море, добит при улова на единия или на двата съответни запаса дребни пелагични видове. [Изм. 35]

Член 2

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, съдържащи се в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

2.  Наред с това се прилагат следните определения:

а)  „Адриатическо море“ означава географски подзони 17 и 18 на GFCM;

б)  „географска подзона на GFCM“ означава географска подзона в зоната по Споразумението за Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета(16);

ба)  „извършване на целеви риболов“ означава, че делът на живото тегло на уловената сардина и хамсия е поне 50%; [Изм. 37]

в)  „запаси от дребни пелагични видове“ означава запасите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, запаси от сардина (Sardina pilchardus) и всяка комбинация от тях хамсия (Engraulis encrasicolus); [Изм. 38]

(ва)  „Най-добри налични научни становища“ означава публично достъпни научни становища, подкрепени от най-актуалните научни данни и методи, които са публикувани или преминали през партньорска проверка от независим международен научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, като например Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) и GFCM, и отговаря на изискванията по член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. [Изм. 104]

г)  „диапазон на FMSY“ означава диапазонът от стойности, при които всички равнища на смъртност от риболов в рамките на посочените от научна гледна точка граници на диапазона, в ситуации на смесен риболов и в съответствие с научните становища водят до максимален устойчив улов (МУУ) в дългосрочен план при съществуващите средни условия на околната среда, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответните запаси; [Изм. 39]

га)  „риболовен ден“ означава всеки непрекъснат период от 24 часа или част от него, през който риболовен кораб извършва риболовна дейност, като например търсенето на риба, хвърлянето, поставянето, изтеглянето и влаченето на риболовно съоръжение, качването на улова на борда, трансбордирането, задържането на борда, преработването на борда, прехвърлянето, поставянето в клетки, угояването и разтоварването на риба и продукти от риболов, както е определено в член 4, точка 28 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; [Изм. 40]

гб)  „SSBlim“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат коригиращи действия за управление, за да се гарантира, че запасите са възстановени до допустимите биологични равнища; [Изм. 41]

гв)  „SSBpa“ означава предпазното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат действия за управление, за да се гарантира, че запасите са възстановени до допустимите биологични равнища; [Изм. 42]

д)  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план; [Изм. 43]

е)  „възможности за риболов“ означава правото на риболов като количество, изразено в улов и/или риболовно усилие.

Член 3

Цели

1.  Многогодишният план допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ. [Изм. 45]

2.  Многогодишният план осигурява ефективна, опростена и стабилна рамка на управление при експлоатирането на запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море.

2a.  Когато се разработва или променя многогодишният план, се вземат под внимание социално-икономическите аспекти в съответствие с член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. [Изм. 47]

3.  Многогодишният план спомага за премахване намаляване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнение на установеното в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължение за разтоварване по отношение на видовете, които са обхванати от това задължение и за които се прилага настоящият регламент. [Изм. 48]

4.  Многогодишният план прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема, по-специално застрашените местообитания и защитените видове, включително морски бозайници, морски птици и влечуги, е сведено до минимум, и когато е възможно — премахнато. Той е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, и с целите и правилата, определени в Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО. [Изм. 49]

5.  По-специално многогодишният план има за цел:

а)  да гарантира, че са изпълнени условията по дескриптор 3 от приложение I към Директива 2008/56/ЕО; и

б)  да подпомогне изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.

5a.  Мерките съгласно плана се предприемат в съответствие с най-добрите налични научни становища. [Изм. 50]

ГЛАВА II

КОЛИЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И КОНКРЕТНИ МЕРКИ [Изм. 51]

Член 4

Количествени цели по отношение на запасите от хамсия и сардина дребните пелагични видове [Изм. 52]

1.  Целевите референтни равнища на смъртност от риболов дребните пелагични видове трябва да се постигат постигнат възможно най-скоро, постепенно и да с натрупване — срокът за съответните запаси е 2020 г., след което тези равнища се поддържат в диапазони над стойностите, определени в приложение I и съответстващи на целите, посочени в член 3, параграф 1. [Изм. 53]

2.  Възможностите Мерките за риболов трябва да отговарят на диапазоните за целеви равнища управление на дребните пелагични видове трябва да отговарят на смъртност от риболов целевите референтни равнища, установени в колона А от приложение І към настоящия регламент. [Изм. 54]

3.  Независимо от параграфи 1 и 2 възможностите мерките за риболов управление могат да бъдат определени на насочени към равнища, съответстващи на по-ниски равнища на смъртност от риболов по-високи стойности от установените в колона А от приложение І.

а)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

б)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

в)  ако един от запасите от дребни пелагични видове е под референтното равнище, посочено в Приложение І – колона Б. [Изм. 55]

4.  Независимо от параграфи 2 и 3 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени в съответствие с диапазоните за смъртност от риболов, посочени в колона Б от приложение I, при условие че съответните запаси са над минималните референтни равнища на биомасата на репродуктивния запас, предвидени в колона А от приложение II:

а)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;

б)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или

в)  за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20 %. [Изм. 56]

4a.   Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва сериозно въздействие върху смъртността от риболов на конкретен запас, Съветът го взема предвид и може да ограничи любителския риболов при определянето на възможностите за риболов, за да се избегне превишаване на общото целево равнище на смъртност от риболов. [Изм. 57]

Член 4а

Социално-икономически цели

С цел да се вземат предвид социално-икономическите цели, посочени в член 2, параграф 5, буква е) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, при прилагането на техническите мерки и на мерките за опазване, предвидени в настоящия регламент, държавите членки използват в широка степен съответните мерки, определени в Регламент (ЕС) № 508/2014. [Изм. 58]

Член 5

Предпазни мерки

1.  Референтните равнища на опазване, изразени като минимални и гранични равнища на биомасата на репродуктивния запас, които се прилагат с цел опазване на пълната възпроизводителна способност на съответните запаси, са предвидени в приложение II. [Изм. 59]

1a.  Три години след прилагането на мерките за управление, посочени в член 6, параграф 1а, чрез научноизследователска дейност се проверява ефективността на предприетите мерки, особено върху запасите, за които се прилага настоящият регламент, и върху видовете риболов, които експлоатират тези запаси. [Изм. 60]

2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси дребните пелагични видове е под минималните референтни равнища на биомасата на репродуктивния запас, определени в колона А Б от приложение II I, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел да се допринесе за своевременно възстановяване на дребните пелагични видове съответните запаси на равнища над тези, позволяващи МУУ референтното равнище, предвидено в колона А от приложение I. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи параграф 2 и 4 от настоящия регламент, възможностите за риболов за съответните запаси се определят на равнище, съответстващо на смъртността от риболов, която е намалена под диапазона, предвиден в колона А от приложение I към настоящия регламент в съответствие с член 4, параграф 3, мерките за управление се коригират, като се вземе предвид намаляването на биомасата на тези запаси. [Изм. 61]

3.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси двата запаса на дребни пелагични видове е под референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас (BlimSSBlim), определено в колона Б от приложение II I, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се допринесе за с цел своевременно възстановяване на съответния запас двата запаса на равнища над тези, позволяващи МУУ референтно равнище, предвидено в колона А от приложение I. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи параграф 2 и 4, коригиращите мерки могат да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите други подходящи мерки за риболов управление. [Изм. 62]

Член 6

Специфични мерки за опазване

1.   Когато в научните становища се отбелязва, че са необходими коригиращи мерки за опазване на запасите от дребни дребните пелагични видове, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, или когато през дадена година биомасата на репродуктивния запас при хамсия и сардина е под референтните равнища на опазване, посочени в колона А Б от приложение II I към настоящия регламент, на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 16 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. относно:

а)  характеристиките на риболовните уреди, по-специално размера на отвора на мрежите, конструкцията на уредите, размера на уредите или използването на устройства за повишаване на селективността, за да се гарантира или подобри селективността;

б)  използването на риболовни уреди и дълбочината на тяхното разполагане, за да се гарантира или подобри селективността;

в)  забраната или ограничаването на риболова в определени зони, за да се защитят хвърлящата хайвер риба и младите екземпляри, рибата, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелевите видове;

г)  забраната или ограничаването на риболова или използването на дадени типове риболовни уреди през определени периоди от време, за да се защитят хвърлящата хайвер риба, рибата, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелевите видове;

д)  минималните референтни размери за опазване, за да се защитят младите екземпляри морски организми;

е)  другите характеристики, свързани със селективността. [Изм. 63]

1a.  Независимо от параграф 1, за да се постигнат целите, установени в член 4, следните мерки се прилагат за периода 2019–2022 г.:

а)  през 2019 г. ограничението на улова на дребни пелагични видове се определя на равнището на улова от 2014 г.; като се започне от 2020 г. до 2022 г., ограничението на улова на дребни пелагични видове постепенно се намалява за съответната държава всяка година с 4% в сравнение с предходната година; намаляването обаче не се прилага, ако през предходната година общият улов за всяка съответна държава членка е с повече от 2% под равнището на улова през 2014 г.;

б)  риболовното усилие на корабите, извършващи риболов на дребни пелагични видове, не надвишава 180 риболовни дни на година и 20 риболовни дни на месец, като максималният брой риболовни дни за улов на сардини е 144 риболовни дни на година и максималният брой риболовни дни за улов на хамсия е също 144 риболовни дни на година;

в)  всяка година се въвеждат забрани за риболов за определени периоди и в определени зони, за да се защитят зоните за отглеждане и хвърляне на хайвер; тези забрани за различни видове риболовни уреди обхващат цялото разпространение на дребни пелагични видове в Адриатическо море за периоди не по-кратки от 15 и не по-дълги от 30 последователни дни; тези забрани за риболов се осъществяват в рамките на следните периоди:

i)  за сардини – от 1 октомври до 31 март и

ii)  за хамсия – от 1 април до 30 септември;

г)  прилагат се допълнителни забрани за кораби с обща дължина от над 12 м поотделно за всеки вид риболовен уред, за период не по-кратък от 6 месеца; тези забрани обхващат поне 30% от зоната, която е определена като зона за размножаване или зона от голямо значение за защитата на младите възрастови категории риби (в териториалните и вътрешните морета);

д)  общият капацитет на флотовете от траулери и кораби с мрежи гъргър, които активно участват в риболов на запаси на дребни пелагични видове, не надвишава капацитета на активния флот, регистриран през 2014 г., по отношение на брутния тонаж (БТ) и/или брутния регистриран тонаж (БРТ), мощността на двигателя (kW) и броя кораби. [Изм. 70]

1б.  Независимо от параграф 1а, за да се осигури стабилност и да се ограничат промените в мерките за управление, продължителността на забраните, посочени в букви в) и г) от същия параграф не се променят с повече от 10% между последователните години. [Изм. 71]

Член 6a

Технически мерки

1.  За целите на настоящия регламент член 13, параграф 3, втора алинея и точка 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1967/2006 не се прилагат.

2.  За целите на настоящия регламент максималната дължина на заграждащите мрежи (мрежи гъргър и гъргър без затягащо въже ) се ограничава до 600 метра при спускане на мрежа на максимум 1/3 от дължината ѝ. [Изм. 72]

ГЛАВА III

РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

Член 7

Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване, по отношение на дребните пелагични видове, които са обект на риболов в Адриатическо море

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 15 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно: [Изм. 73]

а)  изключенията от прилагането на задължението за разтоварване за видовете, които според научните данни най-добрите налични научни становища са с висок процент на оцеляване, като се отчитат характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата, с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване; [Изм. 74]

б)  минималните изключения с цел да се създаде възможност за изпълнение на задължението за разтоварване; такива минимални изключения се предвиждат за случаите, посочени в член 15, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и в съответствие с установените в него условия; и

в)  конкретните разпоредби относно документирането на улова, по-специално за целите на контрола при изпълнението на задължението за разтоварване.

г)  установяването на минимални референтни размери за опазване с цел да се осигури защитата на младите екземпляри морски организми. [Изм. 75]

ГЛАВА IV

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Член 8

Регионално сътрудничество

1.  По отношение на мерките, посочени в членове 6 и 7 от настоящия регламент, се прилага член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.  За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а за следващите — дванадесет месеца след всяко представяне на оценката на многогодишния план в съответствие с член 14 от настоящия регламент. Те могат да представят такива препоръки и когато считат за необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в положението на всеки от запасите, за които се прилага настоящият регламент. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юни на предходната година.

3.  Правомощията, предоставени съгласно членове 6 и 7 от настоящия регламент, не засягат правомощията, предоставени на Комисията съгласно други разпоредби от правото на Съюза, включително съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА V

КОНТРОЛ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ

Член 9

Връзка с Регламент (ЕО) № 1224/2009

Предвидените в настоящата глава мерки за контрол се прилагат в допълнение към мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 1224/2009, освен ако в настоящата глава е предвидено друго.

Член 10

Предварително уведомяване

1.  Чрез дерогация от член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 предварителното уведомяване, предвидено в посочения член, се извършва поне час и половина половин час преди очакваното време на пристигане в пристанището. Компетентните органи на крайбрежната държава членка могат да дават разрешение за по-ранно влизане в пристанището в зависимост от всеки конкретен случай. [Изм. 76]

2.  Задължението за предварително уведомяване се прилага по отношение на капитаните на риболовните кораби на Съюза, които държат на борда най-малко един тон два тона хамсия или един тон два тона сардина. Тези количества се изчисляват след приспадане на улова, посочен в член 15, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. [Изм. 77]

Член 11

Система за наблюдение на корабите

1.  За целите на настоящия регламент прилагането на разпоредбите, предвидени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, се разширява, така че да обхване риболовните кораби с обща дължина осем метра или повече, които извършват целеви риболов на дребни пелагични видове в Адриатическо море.

2.  Освобождаването, предвидено в член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, не се прилага за корабите, извършващи целеви риболов на дребни пелагични видове в Адриатическо море в съответствие с настоящия регламент, независимо от тяхната дължина.

Член 12

Попълване и изпращане на риболовните дневници по електронен път

1.  За целите на настоящия регламент предвиденото в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 задължение за попълване на електронен риболовен дневник и неговото изпращане по електронен път на компетентния орган на държавата членка на знамето поне веднъж на ден се разширява така, че да обхване капитаните на риболовните кораби на Съюза с обща дължина осем метра или повече, които извършват целеви риболов на хамсия или сардина.

2.  Освобождаването, предвидено в член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, не се прилага за капитаните на кораби, извършващи целеви риболов на хамсия или сардина, независимо от дължината на корабите.

2a.  Чрез дерогация от член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните на всички кораби на Съюза с обща дължина, която е равна или по-голяма от 12 метра, изпращат информацията, посочена в член 14 от същия регламент, преди началото на операциите по разтоварване. [Изм. 78]

Член 13

Определени пристанища

Прагът за живото тегло на видовете от съответния запас, обхванати от многогодишния план, над чиито стойности риболовните кораби са длъжни да разтоварят своя улов в определено за целта пристанище или на място в близост до брега, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, е:

а)  2 000 kg за аншоа;

б)  2 000 kg за сардина.

ГЛАВА VI

ПРЕГЛЕД

Член 14

Оценка на многогодишния план

Пет Три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на многогодишния план върху запасите, по отношение на които се прилага настоящият регламент, и върху свързаните с тях риболовни дейности. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета и ако е целесъобразно, внася предложение за изменение на настоящия регламент. [Изм. 80]

ГЛАВА VII

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Упражняване на делегирането

1.  Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. [Изм. 81]

2.  Правомощията за приемане на делегирани актове, посочени в членове 6 и 7, се предоставят на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 6 и 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 6 и 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 15a

Подпомагане от ЕФМДР

1.  Мерките за временно преустановяване, приети с оглед постигането на целите на плана, се считат за временно преустановяване на риболовните дейности за целите на член 33, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

2.  Чрез дерогация от член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014, до 31 декември 2020 г. максималната продължителност на подпомагането съгласно посочения регламент е девет месеца за риболовни кораби, които попадат в обхвата на предвидените в настоящия регламент забрани за риболов за определени периоди и в определени зони.

3.  За да се осигури прилагането на параграф 2 от настоящия член, чрез дерогация от член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 общият размер на финансовото участие по линия на ЕФМДР следва да може да се увеличи над определения в същия член таван от 15%.

4.  При изпълнението на действията, предвидени в член 30 от Регламент (ЕС) № 508/2014, се дава приоритет на рибарите, засегнати от прилагането на мерките, съдържащи се в настоящия многогодишен план.

5.  До 31 декември 2020 г. и чрез дерогация от крайния срок, определен в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 508/2014, кораби, които са преустановили всички риболовни дейности в резултат на мерките за намаляване на риболовното усилие, посочени в настоящия регламент, могат да получат помощ за окончателно преустановяване, както е посочено в член 34 от Регламент (ЕС) № 508/2014. [Изм. 82]

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ….

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Целеви референтни равнища

(в съответствие с член членове 4 и 5) [Изм. 86]

Запас

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY) Целеви референтни равнища за дребните пелагични видове

Колона A

Колона Б

Хамсия

0,23—0,30 SSBpa

0,30—0,364 SSBlim

Сардина

0,065—0,08

0,08—0,11 SSBlim

[Изм. 87]

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Референтни равнища на опазване

(в съответствие с член 5)

Запас

Минимално референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (в тонове) (MУУ Btrigger)

Гранично референтно равнище на биомасата (в тонове) (Blim)

Колона A

Колона Б

Хамсия

139 000

69 500

Сардина

180 000

36 000

[Изм. 84]

(1)OВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 68.
(2)Позиция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г.
(3)Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(4) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
(5) Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
(6)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(7)Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (Регламент относно Средиземно море) (ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6).
(8)„Assessment of Mediterranean Sea stocks“ (Оценка на запасите в Средиземно море), част 2, НТИКР-11-14.
(9)Делегиран регламент (ЕС) № 1392/2014 на Комисията от 20 октомври 2014 г. за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов при риболова на някои дребни пелагични видове в Средиземно море (ОВ L 370, 30.12.2014 г., стр. 21).
(10) „Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments“ (Запаси от дребни пелагични видове в Адриатическо море. Оценки за Средиземно море), част 1, НТИКР-15-14, 2015 г. [Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, EUR 27492 EN, JRC 97707, стр. 52.] [Изглежда, че втората част от това позоваване е грешна. OPOCE, моля, проверете.]
(11)„Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments“ (Запаси от дребни пелагични видове в Адриатическо море. Оценки за Средиземно море), част 1, НТИКР-15-14, 2015 г. [Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, EUR 27492 EN, JRC 97707, стр. 52.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]
(12)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(13) Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).
(14) [ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.]
(15)Оценка на въздействието [...] [референтните данни ще бъдат посочени след публикуването на оценката].
(16)Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).

Последно осъвременяване: 11 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност