Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0043(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0337/2018

Předložené texty :

A8-0337/2018

Rozpravy :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Hlasování :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0445

Přijaté texty
PDF 280kWORD 73k
Úterý, 13. listopadu 2018 - Štrasburk
Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace ***I
P8_TA(2018)0445A8-0337/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0097),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0095/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a postoj v podobě pozměňovacích návrhů Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0337/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 68.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. listopadu 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace
P8_TC1-COD(2017)0043

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Společná rybářská politika (SRP) by měla přispívat k ochraně mořského prostředí, k udržitelnému řízení všech komerčně využívaných druhů, a zejména k dosažení dobrého stavu mořského prostředí nejpozději do roku 2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES(3) a k dosažení příznivého stavu z hlediska zachování druhů a stanovišť v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS(4) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES(5). [pozm. návrh 1]

(1a)   Na summitu Spojených národů o udržitelném rozvoji, který se konal v roce 2015 v New Yorku, se Unie a její členské státy zavázaly do roku 2020 účinně regulovat lov, ukončit nadměrný rybolov, nedovolený, nehlášený a neregulovaný rybolov, odstranit destruktivní metody rybolovu a zavést vědecké plány řízení, aby se rybí populace co možná nejdříve obnovily na úroveň, která může v souladu s jejich biologickými charakteristikami přinášet maximální udržitelný výnos. [pozm. návrh 2]

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013(6) stanoví pravidla společné rybářské politiky v souladu s mezinárodními povinnostmi Unie. Cíle společné rybářské politiky mají mimo jiné zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí environmentálního, hospodářského a sociálního hlediska, uplatňovat v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu. [pozm. návrh 3]

(2a)  V souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 vyžaduje řízení rybolovu založené na nejlepším dostupném vědeckém poradenství harmonizované, spolehlivé a přesné soubory údajů. [pozm. návrh 4]

(3)  Vědecké poradenství Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) a Vědeckého poradního výboru Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM — SAC) ukázalo, že využívání populací sardele obecné a sardinky obecné v Jaderském moři přesahuje úrovně potřebné k dosažení maximálního udržitelného výnosu (MSY).

(3a)  Jaderské moře je důležitá podoblast Středozemního moře a představuje přibližně třetinu hodnoty celkových vykládek. [pozm. návrh 5]

(4)  I přes to, že jsou populace sardele obecné a sardinky obecné v Jaderském moři řízeny mezinárodním plánem řízení v rámci GFCM i vnitrostátními plány řízení přijatými podle nařízení Rady (ES) č. 1967/2006(7), jsou i nadále využívány nadměrně a stávající řídicí opatření jsou považovaná za nedostatečná k dosažení maximálního udržitelného výnosu do roku 2020. Členské státy a zúčastněné strany vyjádřily podporu rozvoji a provádění plánů řízení pro tyto dvě rybí populace na úrovni Unie.

(4a)   Uplatňované plány řízení a technická opatření zavedená v roce 2016 by měly mít dopady na jednotlivé druhy a být analyzovány a zohledněny při přípravě víceletého plánu pro pelagické druhy v tomto regionu. [pozm. návrh 6]

(4b)   Zavedení přístupu minimálního úniku vyžaduje změny v odběru biologických vzorků a výzkumných protokolech, což si vyžádá určitou dobu – proto je možné zavést požadavek na přechodné období před těmito změnami. [pozm. návrh 99]

(5)  Stávající opatření pro řízení malých pelagických druhů v Jaderském moři se týkají přístupu k vodám, kontroly intenzity rybolovu a technických opatření regulujících používání lovného zařízení. Vědecké poradenství ukázalo, že nejvhodnějším prostředkem k úpravě úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem je kontrola odlovů, která by byla nejúčinnějším řídicím nástrojem pro malé pelagické druhy(8). [pozm. návrh 7]

(6)  K dosažení cílů společné rybářské politiky je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovenípřidělení rybolovných práv technická opatření, popřípadě jejich kombinace. [pozm. návrh 8]

(6a)   Rybolov malých pelagických druhů v Jaderském moři, zejména v zeměpisných podoblastech 17 a 18, má velmi významný socioekonomický dopad na živobytí a budoucnost pobřežních komunit v členských státech. [pozm. návrh 9]

(6b)   V souladu se zásadami a cíli SRP a podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 by se k přijímání a uplatňování opatření, která zohledňují specifika jednotlivých rybolovných oblastí a zachovávají jejich environmentální podmínky, měla používat regionalizace. [pozm. návrh 10]

(6c)   Rybolovná práva by měla být přidělována v souladu se zásadami stanovenými v článku 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 a podle transparentních a objektivních kritérií, včetně kritérií environmentální, sociální a ekonomické povahy. Rybolovná práva by rovněž měla být rovnoměrně rozdělena mezi různé segmenty rybolovu, včetně tradičního a drobného rybolovu. Kromě toho by členské státy měly poskytovat pobídky těm rybářským plavidlům, jež používají selektivní lovná zařízení nebo rybolovné postupy s menším dopadem na životní prostředí. [pozm. návrh 11]

(7)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na nejlepším dostupném vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů, cíle pro zachování zdrojů a technická opatření pro provádění povinnosti vykládky i opatření k předcházení nežádoucím úlovkům a snížení jejich míry a ochranná opatření. [pozm. návrh 12]

(8)  Cílem víceletého plánu by mělo být přispět k naplňování cílů společné rybářské politiky, a zejména k dosažení obnovení a udržení maximálního udržitelného výnosu u dotčených populací rybí populace nad úrovní biomasy schopné produkovat maximální udržitelný výnos, provádění povinnosti vykládky, dosažení udržitelného odvětví rybolovu a poskytnutí účinného řídicího rámce. [pozm. návrh 13]

(8a)   Toto nařízení by nemělo být považováno za precedens pro další víceleté plány pro Středozemní moře, pokud není stanoveno jinak. [pozm. návrh 14]

(8b)   Víceletý plán by měl vždy nalézt rovnováhu mezi dosažitelným výsledkem, s ohledem na časový rámec, a socioekonomickým dopadem. [pozm. návrh 15]

(9)  Kromě toho článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 zavedl povinnost vykládky, a to i pro veškeré odlovy druhů, pro které platí minimální velikosti vymezené v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006. Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014(9) zavedlo tříletý plán výmětů poskytující výjimku de minimis z povinnosti vykládky pro sardel obecnou, sardinku obecnou, makrelu obecnou a kranase obecného v Jaderském moři. Za účelem provádění povinnosti vykládky je vhodné rozšířit platnost opatření stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 zahrnutím jeho příslušných ustanovení do víceletého plánu.

(10)  V souladu s ekosystémovým přístupem a společně s deskriptorem pro rybolov směrnice by tento plán měl také přispívat k dosahování dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno ve směrnici 2008/56/ES, je nutné a v rámci řízení rybolovu je nutné zvažovat kvalitativní deskriptory 1, 4 a 6 obsažené v příloze I uvedené směrnice. Tento plán by měl rovněž přispět k dosažení příznivého stavu ochrany stanovišť a druhů, jak to požadují směrnice 2009/147/ES a směrnice 92/43/EHS. [pozm. návrh 16]

(11)  Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžaduje, aby se stanovila rybolovná práva v souladu s cíli stanovenými ve víceletých plánech. [pozm. návrh 17]

(12)  Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež odpovídá cíli dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu, a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí vycházející z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj vědeckého ve vědeckém poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Rozmezí hodnot FMSY vypočítal VTHVR(10)na základě tohoto plánu jsou stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem(11). Kromě toho je horní mez rozmezí omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu Blim, není vyšší než 5 %. [pozm. návrh 18]

(13)  Za účelem stanovení rybolovných práv by měla existovat prahová hodnota pro rozmezí FMSY dosažení cílů víceletého plánu by cílem pro běžné použití, a pokud se má za to, že je dotčená populace v dobrém stavu, pak pro určité případy i vyšší horní mez. Rybolovná práva každý druh měla být hodnota SSBpa. Cíl by mělo být možné stanovit na vyšší mez pouze tehdy, je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení v rámci smíšeného rybolovu nebo je-li to zapotřebí k tomu, aby se předešlo újmě populace v důsledku vnitrodruhové či mezidruhové dynamiky, nebo aby se omezily rozdíly v rybolovných právech z roku na rok tam, kde některá z populací malých pelagických druhů nedosahuje hodnoty SSBlim. [pozm. návrh 19]

(14)  Pokud nejsou k dispozici cíle vztahující se k maximálnímu udržitelnému výnosu, měl by se uplatnit přístup předběžné opatrnosti.

(15)  U populací, u nichž jsou k dispozici referenční body, a za Za účelem uplatnění ochranných opatření je pro populace sardele obecné a sardinky obecné malé pelagické druhy důležité stanovit referenční body pro zachování zdrojů, které jsou vyjádřeny jako MSY Btrigger SSBlim a Blim SSBpa. Jestliže stav populace klesne pod úroveň MSY Btrigger SSBlim, měla by se úmrtnost způsobená rybolovem snížit pod FMSY.být přijata patřičná nápravná opatření, která přispějí k rychlému návratu dotčené populace nad úroveň SSBpa. [pozm. návrh 20]

(16)  Pokud se velikost populace sníží pod referenční bod Blim, měla by se zavést další ochranná opatření. Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké poradenství naznačí, že je populace v ohrožení. Tato opatření by se měla případně doplnit o další vhodná opatření, jako jsou například opatření Komise podle článku 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatření členských států podle článku 13 nařízení (EU) č. 1380/2013. [pozm. návrh 21]

(17)  U populací, pro které nejsou k dispozici referenční body, je třeba uplatnit zásadu předběžné opatrnosti. Ve zvláštním případě populací lovených jako vedlejší úlovky, pokud pro ně neexistuje vědecké poradenství pro minimální úroveň biomasy reprodukující se populace, by se měla přijmout zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké poradenství určí, že jsou nápravná opatření potřebná. [pozm. návrh 22]

(18)  Aby bylo možné provádět povinnost vykládky stanovenou v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření, zejména opatření k postupnému odstranění výmětů, počítání ryb pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů a minimalizaci a pokud možno odstranění negativních dopadů rybolovu na mořské prostředí. Tato opatření by měla být stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 23]

(18a)  Společné doporučení Chorvatska, Itálie a Slovinska (skupina na vysoké úrovni Adriatica) a studie o technických vlastnostech sítí košelkového nevodu a jejich dopad na komunity při dně byly předloženy nezávislým odborníkům a VTHVR, kteří je přezkoumali. Je tedy vhodné stanovit odchylku od čl. 13 odst. 3 druhého pododstavce a bodu 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1967/2006. [pozm. návrh 24]

(19)  Jak vyžaduje nařízení (EU) č. 1380/2013, měla by se stanovit lhůta pro předkládání společných doporučení členských států, které mají přímý zájem na řízení.

(19a)   Pokud vědecké poradenství ukáže, že rekreační rybolov má u dotčených populací významný dopad na míru úmrtnosti způsobenou rybolovem, měla by je Rada vzít v potaz. Za tímto účelem by měla být Rada schopna stanovit celkový přípustný odlov pro komerční úlovky, který bere ohled na objem rekreačních úlovků, a/nebo přijmout jiná opatření omezující rekreační rybolov, např. omezení denního úlovku a období zákazu rybolovu. [pozm. návrh 25]

(20)  Plán by měl pomocí aktů v přenesené pravomoci rovněž zajistit přijetí určitých doprovodných technických, jakož i časových a prostorových opatření a zohlednit nejlepší dostupné vědecké poradenství s cílem přispět k dosažení cílů plánu, zejména pokud jde o ochranu nedospělých ryb, či zlepšit selektivitu. [pozm. návrh 26]

(20a)   Při definování technických opatření vyplývajících z víceletého plánu nebo aktů v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě je třeba zachovat řemeslné rybolovné zařízení založené na historických postupech vytvořených v rybářských komunitách. [pozm. návrh 27]

(21)  Aby byl zajištěn úplný soulad s opatřeními stanovenými v tomto nařízení, měla by se k doplnění opatření, která stanoví nařízení Rady (ES) č. 1224/2009(12), přijmout ještě zvláštní kontrolní opatření.

(21a)   Aby se průmysl mohl vyrovnat s omezením intenzity rybolovu a s následným snížením příjmů pro podniky a námořníky, měla by existovat opatření pro prioritní přístup k příslušné podpoře z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014(13). [pozm. návrh 28]

(21b)   Aby se zajistilo takové provádění, které bude v souladu se socioekonomickými dopady, je na jedné straně vhodné udělit výjimky ze lhůt pro dočasné zastavení rybolovných činností podle článku 33 nařízení (EU) č. 508/2014 a rozšířit je pouze na plavidla, na něž se vztahuje tento víceletý plán, a na druhé straně umožnit těmto plavidlům opětovné zahájení činnosti a přístup k trvalému zastavení rybolovných činností podle článku 34 tohoto nařízení. [pozm. návrh 29]

(22)  Vzhledem k tomu, že plavidla zaměřující se v Jaderském moři na lov malých pelagických druhů obvykle provádějí krátké rybářské výjezdy, mělo by se použití předchozího oznámení podle článku 17 nařízení (ES) č. 1224/2009 upravit tak, aby předchozí oznámení bylo předloženo nejméně jednu a půl hodiny před odhadovaným časem vplutí do přístavu. Vezmeme-li však v úvahu omezený dopad rybářských výjezdů, které se týkají velmi malého množství ryb, na dotčené populace, je vhodné pro tato předchozí oznámení stanovit prahovou hodnotu, pokud je na palubě těchto plavidel nejméně 1 tuna sardele obecné nebo sardinky obecné malých pelagických druhů. [pozm. návrh 30]

(23)  Vzhledem k tomu, že elektronické kontrolní nástroje zajišťují lepší a včasnější kontrolu rybolovu, zejména prostorového rozložení rybolovné činnosti a využívání populací, mělo by se používání systému sledování plavidel a elektronického lodního deníku, jak vyžadují články 9 a 15 nařízení (ES) č. 1224/2009, rozšířit na všechna rybářská plavidla o celkové délce osmi metrů.

(24)  Měly by být stanoveny prahové hodnoty pro odlovy sardele obecné a sardinky obecné malých pelagických druhů, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu. [pozm. návrh 31]

(25)  Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o nápravná opatření k zachování makrely obecné a kranase obecného a provádění povinnosti vykládky a technických opatření. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(14). Pro zajištění spravedlivé účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci se mohou automaticky účastnit setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 32]

(26)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení. Toto posuzování by se mělo řídit pravidelným hodnocením plánu, který vychází z vědeckého poradenství. Plán by se měl být hodnocen vyhodnotit tři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let. Tato lhůta poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty. [pozm. návrh 33]

(27)  V souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 byl před navržením plánu posouzen jeho pravděpodobný ekonomický a sociální dopad(15).

(27a)   Aby podporovaly rybáře při uplatňování opatření stanovených v tomto nařízení, měly by členské státy co nejvíce využívat opatření, která jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 508/2014. Je vhodné vyjasnit, že opatření k dočasnému zastavení rybolovných činností přijatá za účelem dosažení cílů tohoto nařízení mohou být způsobilá k podpoře podle nařízení (EU) č. 508/2014, aby bylo možné zohlednit socioekonomické aspekty tohoto nařízení. Dále je vhodné udělit výjimku plavidlům, na něž bude mít tento víceletý plán negativní dopad, pokud jde o lhůty, během nichž je možné poskytovat podporu, a o maximální výši finančního příspěvku z ENRF pro dočasné zastavení rybolovných činností stanovenou v nařízení (EU) č. 508/2014, [pozm. návrh 34]

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři.

2.  Toto nařízení se vztahuje na populace sardele obecné (Engraulis encrasicolus) a sardinky obecné (Sardina pilchardus) v Jaderském moři („dotčené populacemalé pelagické druhy“) a na rybolov využívající zaměřený na tyto populace. Vztahuje Za účelem provedení povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 se toto nařízení vztahuje i na vedlejší úlovky makrely obecné (Scomber spp.) a kranase obecného (Trachurus spp.) v Jaderském moři ulovené při rybolovu jedné nebo obou z dotčených populací malých pelagických druhů. [pozm. návrh 35]

Článek 2

Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, článku 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 a článku 2 nařízení (ES) č. 1967/2006.

2.  Kromě toho se použijí tyto definice:

a)  „Jaderským mořem“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 17 a 18;

b)  „zeměpisnou podoblastí GFCM“ se rozumí zeměpisná podoblast Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) definovaná v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011(16);

ba)  „zaměřením“ se rozumí, že podíl úlovku sardinky obecné nebo sardele obecné v živé hmotnosti představuje nejméně 50 %; [pozm. návrh 37]

c)  „populacemi malých pelagických druhůmalými pelagickými druhy“ se rozumí populace uvedené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení a jejich libovolná kombinace sardinky obecné (Sardina pilchardus) a sardele obecné (Engraulis encrasicolus); [pozm. návrh 38]

ca)  „nejlepšími dostupnými vědeckými stanovisky“ se rozumí veřejně dostupná vědecká stanoviska podložená nejnovějšími vědeckými údaji a metodami, která byla vydána nebo přezkoumána nezávislým unijním nebo mezinárodním vědeckým subjektem uznávaným na unijní nebo mezinárodní úrovni, jako je např. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) a GFCM a která splňují požadavky článku 25 nařízení (EU) č. 1380/2013. [pozm. návrh 104]

d)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot, kdy veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v rámci vědecky vymezených limitů tohoto rozmezí vedou v případech smíšeného rybolovu a v souladu s vědeckým poradenstvím za stávajících průměrných environmentálních podmínek dlouhodobě k maximálnímu udržitelnému výnosu, aniž by podstatně ovlivnily proces reprodukce dotčených populací; [pozm. návrh 39]

da)  „dnem rybolovu“ se rozumí jakékoli nepřetržité období 24 hodin nebo jeho libovolná část, kdy rybářské plavidlo provozuje rybolovnou činnost, jako je například vyhledávání ryb, nahazování, kladení, vlečení a vytahování lovného zařízení, naložení úlovku na palubu, překládání, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryba a produktů rybolovu, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 28 nařízení (EU) č. 1380/2013; [pozm. návrh 40]

db)  „hodnotou SSBlim“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit nápravná řídicí opatření, jež zajistí obnovu populace na úroveň, kde se bude nacházet v rámci biologicky bezpečných limitů; [pozm. návrh 41]

dc)  „hodnotou SSBpa“ se rozumí preventivní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit řídicí opatření, jež zajistí obnovu populace na úroveň, kde se bude nacházet v rámci biologicky bezpečných limitů; [pozm. návrh 42]

e)  „hodnotou MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, při níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů; [pozm. návrh 43]

f)  „rybolovným právem“ se rozumí kvantifikovaný právní nárok na lov ryb vyjádřený jako odlov a/nebo jako intenzita rybolovu.

Článek 3

Cíle

1.  Víceletý plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. [pozm. návrh 45]

2.  Víceletý plán nabídne účinný, jednoduchý a stabilní řídicí rámec pro využívání populací malých pelagických druhů v Jaderském moři.

2a.   Při přípravě nebo změně víceletého plánu je třeba zohlednit socioekonomické aspekty v souladu s čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013. [pozm. návrh 47]

3.  Víceletý plán přispěje ke snížení k omezení výmětů tím, že se v nejvyšší možné míře omezí a sníží nežádoucí úlovky, a k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, na něž se tato povinnost a toto nařízení vztahuje. [pozm. návrh 48]

4.  Víceletý plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci a pokud možno úplné odstranění nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém, zejména na ohrožená stanoviště a chráněné druhy, včetně mořských savců, mořských ptáků a plazů. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, a s cíli a pravidly uvedenými ve směrnicích 2009/147/ES a 92/43/EHS. [pozm. návrh 49]

5.  Cílem víceletého plánu je zejména:

a)  zajistit, aby byly splněny podmínky popsané v deskriptoru 3 stanoveném v příloze I směrnice 2008/56/ES a

b)  přispět ke splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů stanovených v příloze I směrnice 2008/56/ES úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění.

5a.   Opatření podle plánu jsou přijímána na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství. [pozm. návrh 50]

KAPITOLA II

SOCIOEKONOMICKÉ CÍLOVÉ HODNOTY, OCHRANNÁ OPATŘENÍ A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ [pozm. návrh 51]

Článek 4

Cílové hodnoty pro sardel obecnou a sardinku obecnou malé pelagické druhy [pozm. návrh 52]

1.  Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem referenčních bodů pro malé pelagické druhy musí být dosaženo co nejdříve postupným, přírůstkovým způsobem pro dotčené populace do roku 2020, a poté je třeba tyto hodnoty je zachovávat v rozmezí stanoveném nad hodnotami stanovenými v příloze I a v souladu s cíli stanovenými v čl. 3 odst. 1. [pozm. návrh 53]

2.  Rybolovná práva Řídicí opatření pro malé pelagické druhy musí být ve shodě s cílovými rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem referenčními body stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení. [pozm. návrh 54]

3.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, lze rybolovná práva stanovit mohou být řídicí opatření zaměřena na úrovních odpovídajících nižším úrovním úmrtnosti způsobené rybolovem úrovně odpovídající vyšším hodnotám, než jsou hodnoty stanovené ve sloupci A přílohy I, pokud:

a)  je to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

b)  je to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmě populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi nebo

c)  je jedna z populací malých pelagických druhů pod referenčním bodem stanoveným ve sloupci B přílohy I. [pozm. návrh 55]

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, lze rybolovná práva pro populaci stanovit ve shodě s rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci B přílohy I, pokud se stav dotčené populace nachází nad úrovní minimálního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace stanoveného ve sloupci A přílohy II:

a)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;

b)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi nebo

c)  s cílem omezit rozdíl v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %. [pozm. návrh 56]

4a.   Pokud vědecké poradenství naznačuje, že rekreační rybolov má významný dopad na úmrtnost způsobenou rybolovem konkrétní populace, bude na ně Rada brát ohled a může omezit rekreační rybolov tak, že stanoví rybolovná práva, aby zamezila překročení celkové cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem. [pozm. návrh 57]

Článek 4a

Socioekonomické cíle

Aby se zohlednily socioekonomické cíle stanovené v čl. 2 odst. 5 písm. f) nařízení (EU) č. 1380/2013, využívají členské státy při uplatňování technických opatření a opatření pro zachování zdrojů uvedených v tomto nařízení v co největší míře příslušná opatření stanovená v nařízení (EU) č. 508/2014. [pozm. návrh 58]

Článek 5

Ochranná opatření

1.  Referenční body pro zachování zdrojů vyjádřené jako minimální a mezní úrovně biomasy reprodukující se populace, které mají být jsou uplatňovány za účelem ochrany plné reprodukční kapacity dotčených populací, jsou stanoveny v příloze II. [pozm. návrh 59]

1a.   Tři roky po zavedení řídicích opatření uvedených v čl. 6 odst. 1a bude prostřednictvím vědeckého výzkumu ověřena účinnost přijatých opatření, zejména v souvislosti s populacemi, na něž se vztahuje toto nařízení, a s rybolovem využívajícím tyto populace. [pozm. návrh 60]

2.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že je úroveň biomasy některé z reprodukující se populace u některé z dotčených populací malých pelagických druhů za určitý rok nižší než minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace stanovený ve sloupci A B přílohy II I, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace přispějí k rychlému návratu malých pelagických druhů nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos referenční bod stanovený ve sloupci A přílohy I. Konkrétně odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tohoto nařízení se stanoví rybolovná práva pro dotčené populace na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem, jež je snížena pod rozmezí stanovené ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení, čl. 4 odst. 3 se řídicí opatření upraví s přihlédnutím k poklesu biomasy této populace. [pozm. návrh 61]

3.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u některé z dotčených populací obou populací malých pelagických druhů nižší než mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (Blim SSBlim), jak je stanoven ve sloupci B přílohy I, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace přispějí k rychlému návratu obou populací nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos referenční bod stanovený ve sloupci A přílohy I. Konkrétně odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 mohou tato nápravná opatření zahrnovat pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a další odpovídající snížení rybolovných práv řídicí opatření. [pozm. návrh 62]

Článek 6

Zvláštní opatření pro zachování zdrojů

1.   Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout nápravná opatření k zachování populací malých pelagických druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, druhů, nebo v případě sardele obecné a sardinky obecné, pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv z těchto populací za určitý rok nižší než referenční body pro zachování zdrojů stanovené ve sloupci A B přílohy II I tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 týkající se:

a)  vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, konstrukce zařízení, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

b)  používání lovného zařízení a hloubky, v níž se zařízení používá, za účelem zajištění či zlepšení selektivity;

c)  zákazu nebo omezení rybolovu v určitých oblastech za účelem ochrany ryb ve tření a nedospělých ryb nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb;

d)  zákazu nebo omezení rybolovu nebo používání některých druhů lovného zařízení v určitých obdobích za účelem ochrany ryb ve tření nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů;

e)  minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů;

f)  jiných aspektů souvisejících se selektivitou. [pozm. návrh 63]

1a.  Aniž je dotčen odstavec 1, aby mohly být splněny cíle stanovené v článku 4, platí na období let 2019–2022 následující opatření:

a)  v roce 2019 se omezení odlovu malých pelagických druhů stanoví na úroveň odlovu v roce 2014; od roku 2020 se omezení odlovu malých pelagických druhů každý rok postupně snižují o 4 % ve srovnání s předchozím rokem, a to až do roku 2022; snížení se však neuplatní, pokud byl celkový odlov každého dotčeného státu v předchozím roce o více než 2 % nižší než v roce 2014;

b)  intenzita rybolovu rybářských plavidel lovících malé pelagické druhy nepřesáhne 180 dnů rybolovu za rok a 20 dnů rybolovu za měsíc, přičemž zaměření na sardinku obecnou je možné maximálně 144 dnů rybolovu za rok a na sardel obecnou maximálně 144 dnů rybolovu za rok;

c)  každý rok budou uplatněny časově a prostorově vymezené zákazy rybolovu s cílem chránit oblasti, kde dochází k líhnutí a tření ryb; tyto zákazy různých typů lovných zařízení se vztahují na celou distribuci malých pelagických druhů v Jaderském moři a jsou zaváděny nejméně na dobu 15 po sobě jdoucích dnů a maximálně na 30 po sobě jdoucích dnů; tyto zákazy jsou uplatňovány v následujících obdobích:

i)  pro sardinku obecnou od 1. října do 31. března a

ii)  pro sardel obecnou od 1. dubna do 30. září;

d)  na plavidla delší než 12 metrů se uplatní další zákazy, odděleně pro každý typ lovného zařízení, v trvání nejméně šest měsíců; tyto zákazy se vztahují nejméně na 30 % oblasti, která byla označena jako oblast, kde dochází k líhnutí ryb, či jako oblast významná pro ochranu raných věkových tříd ryb (teritoriální a vnitřní moře);

e)  celková kapacita plavidel s vlečnými sítěmi a plavidel s košelkovými nevody aktivně lovících malé pelagické druhy nepřekročí kapacitu aktivního loďstva zaznamenaného v roce 2014, pokud jde o hrubou prostornost (GT) nebo hrubou registrovanou prostornost (GRT), výkon motoru (kW) a počet plavidel. [pozm. návrh 70]

1b.  Aniž je dotčen odst. 1a, s cílem zajistit stabilitu a omezit rozdíly v řídicích opatřeních, nesmí se trvání zákazů uvedených v písm. c) a d) lišit o více než 10 % mezi jednotlivými po sobě následujícími roky. [pozm. návrh 71]

Článek 6a

Technická opatření

1.  Pro účely tohoto nařízení se nepoužijí čl. 13 odst. 3 druhý pododstavec a bod 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1967/2006.

2.  Pro účely tohoto nařízení je maximální délka kruhových zátahových sítí (košelkové nevody a nevody bez košelkové šňůry) omezena na 600 metrů při hloubce nepřesahující jednu třetinu jejich délky. [pozm. návrh 72]

KAPITOLA III

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POVINNOSTI VYKLÁDKY

Článek 7

Ustanovení týkající se povinnosti vykládky pro malé pelagické druhy ulovené v Jaderském moři

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o: [pozm. návrh 73]

a)  výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých nejlepší dostupné vědecké podklady prokazují poradenství prokazuje vysokou míru přežití, přičemž se zohledňují charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky; [pozm. návrh 74]

b)  výjimky de minimis za účelem umožnění provádění povinnosti vykládky; tyto výjimky de minimis jsou uplatňovány v případech uvedených v čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 a v souladu s podmínkami uvedenými tamtéž; a

c)  zvláštní ustanovení o dokumentaci úlovků, zejména pro účel sledování provádění povinnosti vykládky. a

d)  stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů. [pozm. návrh 75]

KAPITOLA IV

REGIONALIZACE

Článek 8

Regionální spolupráce

1.  Na opatření uvedená v článcích 6 a 7 tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.

2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy, které mají přímý zájem na řízení, předkládat společná doporučení podle čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 poprvé nejpozději 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté 12 měsíců po každém předložení hodnocení víceletého plánu v souladu s článkem 14 tohoto nařízení. Tato doporučení mohou také předložit, považují-li to za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu kterékoliv z populací, na něž se toto nařízení vztahuje. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. června předchozího roku.

3.  Zmocněním podle článků 6 a 7 tohoto nařízení nejsou dotčeny pravomoci svěřené Komisi na základě jiných ustanovení právních předpisů Unie, včetně nařízení (EU) č. 1380/2013.

KAPITOLA V

KONTROLA A PROSAZOVÁNÍ

Článek 9

Vztah k nařízení (ES) č. 1224/2009

Nestanoví-li tato kapitola jinak, použijí se kromě kontrolních opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1224/2009 kontrolní opatření stanovená v této kapitole.

Článek 10

Předchozí oznámení

1.  Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se předchozí oznámení podle uvedeného článku učiní nejméně jeden a půl hodiny před odhadovaným časem vplutí do přístavu. Příslušné orgány pobřežního členského státu mohou v jednotlivých případech udělit povolení k dřívějšímu vplutí do přístavu. [pozm. návrh 76]

2.  Povinnost předchozího oznámení se vztahuje na velitele rybářských plavidel Unie, která uchovávají na palubě nejméně jednu tunu dvě tuny sardele obecné nebo jednu tunu dvě tuny sardinky obecné. Toto množství se určí po odečtení úlovku podle čl. 15 odst. 11 nařízení (EU) č. 1380/2013. [pozm. návrh 77]

Článek 11

Systém sledování plavidel

1.  Pro účely tohoto nařízení se ustanovení vymezená v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 rozšiřují na rybářská plavidla o celkové délce osm metrů nebo větší, která provádějí cílený rybolov malých pelagických druhů v Jaderském moři.

2.  Bez ohledu na délku plavidla se na plavidla, která provádějí cílený rybolov malých pelagických druhů v Jaderském moři, nevztahuje výjimka stanovená v čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 12

Elektronické vyplňování a předávání  lodních deníků rybolovu

1.  Pro účely tohoto nařízení se povinnost vést elektronický lodní deník rybolovu a zasílat tento deník elektronicky nejméně jednou denně příslušnému orgánu v členském státě vlajky, stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009, rozšiřuje na velitele rybářských plavidel Unie o celkové délce osm metrů nebo větší, která provádějí cílený rybolov sardele obecné nebo sardinky obecné.

2.  Bez ohledu na délku plavidla se na velitele plavidel, která provádějí cílený rybolov sardele obecné nebo sardinky obecné, nevztahuje výjimka stanovená v čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2a.   Odchylně od čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 zasílají velitelé všech plavidel Unie o celkové délce 12 metrů nebo více informace uvedené v článku 14 tohoto nařízení před zahájením úkonu vykládky. [pozm. návrh 78]

Článek 13

Určené přístavy

Prahová živá hmotnost druhu z příslušné populace, na kterou se vztahuje víceletý plán, při jejímž překročení je rybářské plavidlo povinno vyložit své úlovky v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží, jak je stanoveno v článku 43 nařízení (ES) č. 1224/2009, představuje:

a)  2  000 kg sardele obecné;

b)  2  000 kg sardinky obecné.

KAPITOLA VI

PŘEZKUM

Článek 14

Hodnocení víceletého plánu

Pět let Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů víceletého plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě a případně předloží návrh na změnu tohoto nařízení. [pozm. návrh 80]

KAPITOLA VII

PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 15

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013. [pozm. návrh 81]

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 6 a 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [… den vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 6 a 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 6 a 7 vstoupí v platnost pouze tehdy, když proti němu Evropský parlament nebo Rada nevznese námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 15a

Podpora z ERNF

1.  Opatření pro dočasné zastavení rybolovných činností, která byla přijata v zájmu dosažení cílů víceletého plánu, se považují za dočasné zastavení rybolovných činností pro účely čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 508/2014.

2.  Odchylně od čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014 činí do 31. prosince 2020 maximální trvání podpory podle tohoto nařízení devět měsíců, pro rybářská plavidla podléhající prostorově a časově vymezeným zákazům rybolovu, které jsou stanoveny v tomto nařízení.

3.  Aby se zajistilo provádění odstavce 2 tohoto článku, bude možné odchylně od čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) č. 508/2014 navýšit celkový finanční příspěvek z ENRF nad 15% strop stanovený v tomto článku.

4.  Při provádění opatření stanovených v článku 30 nařízení (EU) č. 508/2014 se dává přednost rybářům, které poškodilo uplatňování opatření obsažených v tomto víceletém plánu.

5.  Do 31. prosince 2020 a odchylně od lhůty stanovené v čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) č. 508/2014, mohou plavidla, která ukončila veškeré rybolovné činnosti v důsledku opatření ke snížení intenzity rybolovu uvedených v tomto nařízení, být způsobilá k podpoře v souvislosti s trvalým ukončením činnosti podle článku 34 nařízení (EU) č. 508/2014. [pozm. návrh 82]

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda/předsedkyně předseda/předsedkyně

PŘÍLOHA I

Cílové referenční body

(jak je uvedeno v článcích 4 a 5) [pozm. návrh 86]

Populace

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY) Cílové referenční body pro malé pelagické ryby

Sloupec A

Sloupec B

Sardel obecná

0,23 – 0,30 SSBpa

0,30 – 0,364 SSBlim

Sardinka obecná

0,065 – 0,08

0,08 – 0,11 SSBlim

[pozm. návrh 87]

PŘÍLOHA II

Referenční body pro zachování zdrojů

(jak je uvedeno v článku 5)

Populace

Minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (MSY Btrigger)

Mezní referenční bod pro biomasu (v tunách) (Blim)

Sloupec A

Sloupec B

Sardel obecná

139 000

69 500

Sardinka obecná

180 000

36 000

[pozm. návrh 84]

(1)Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 68.
(2)Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2018.
(3)Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
(4) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
(6)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(7) Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (nařízení o Středomoří) (Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).
(8)Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). Hodnocení populací ryb v oblasti Středomoří – část 2 (VTHVR-11-14).
(9)Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro některý drobný pelagický rybolov ve Středozemním moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 21).
(10) Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – Populace malých pelagických druhů v Jaderském moři. Hodnocení pro oblast Středomoří část 1 (VTHVR-15-14). 2015 [Úřad pro úřední tisky Evropské unie, Lucemburk, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 stran.] [Druhá část tohoto odkazu se zdá být chybná. OPOCE, prosím zkontrolovat.]
(11) Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – Populace malých pelagických druhů v Jaderském moři. Hodnocení pro oblast Středomoří část 1 (VTHVR-15-14). 2015 [Úřad pro úřední tisky Evropské unie, Lucemburk, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 stran.] [Druhá část tohoto odkazu se zdá být chybná. OPOCE, prosím zkontrolovat.]
(12)Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
(13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).
(14) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15)Posouzení dopadů … [po zveřejnění doplnit odkaz].
(16)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).

Poslední aktualizace: 11. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí