Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0043(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0337/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0337/2018

Keskustelut :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Äänestykset :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0445

Hyväksytyt tekstit
PDF 243kWORD 69k
Tiistai 13. marraskuuta 2018 - Strasbourg
Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
P8_TA(2018)0445A8-0337/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. marraskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0097),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0095/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. toukokuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0337/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 288, 31.8.2017, s. 68.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta
P8_TC1-COD(2017)0043

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhteisen kalastuspolitiikan olisi edistettävä meriympäristön suojelua, kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien lajien kestävää hoitoa ja erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY(3) 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä lajien ja luontotyyppien suotuisaa suojelun tasoa neuvoston direktiivin 92/43/ETY(4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY(5) mukaisesti. [tarkistus 1]

(1a)  New Yorkissa vuonna 2015 pidetyssä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen huippukokouksessa unioni ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat sääntelemään vuoteen 2020 mennessä tehokkaasti pyyntiä ja tekemään lopun liikakalastuksesta, laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta sekä tuhoisista kalastuskäytännöistä ja panemaan täytäntöön tieteeseen perustuvia hoitosuunnitelmia kalakantojen elvyttämiseksi mahdollisimman nopeasti vähintään sellaisille tasoille, joilla voidaan saavuttaa näiden kantojen biologisten ominaisuuksien mukainen kestävä enimmäistuotto. [tarkistus 2]

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013(6) vahvistetaan yhteisen kalastuspolitiikan säännöt unionin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteina on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa. [tarkistus 3]

(2a)  Parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvaan kalastuksenhoitoon tarvitaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti yhdenmukaistettuja, luotettavia ja täsmällisiä tietokokonaisuuksia. [tarkistus 4]

(3)  Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) ja Välimeren yleisen kalastuskomission neuvoa-antavan tieteellisen komitean (GFCM–SAC) tieteellisistä lausunnoista on ilmennyt, että sardelli- ja sardiinikantojen hyödyntäminen Adrianmerellä ylittää kestävän enimmäistuoton saavuttamisen edellyttämät tasot.

(3 a)  Adrianmeri on Välimeren tärkeä osa-alue, jonka osuus Välimeren kokonaissaaliin arvosta on noin kolmasosa. [tarkistus 5]

(4)  Vaikka Adrianmeren sardelli- ja sardiinikantoja hoidetaan sekä kansainvälisen hoitosuunnitelman mukaan GFCM:n puitteissa että neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006(7) nojalla hyväksyttyjen kansallisten hoitosuunnitelmien mukaan, niitä kalastetaan edelleen liikaa, ja nykyisiä hoitotoimenpiteitä pidetään riittämättöminä sille, että kestävä enimmäistuotto saavutettaisiin vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat ilmaisseet kannattavansa kyseistä kahta kantaa koskevien hoitosuunnitelmien laatimista ja toteuttamista unionin tasolla.

(4 a)   Vuonna 2016 täytäntöönpannuilla hoitosuunnitelmilla ja käyttöönotetuilla teknisillä toimenpiteillä on tarkoitus vaikuttaa kalakantoihin, ja niitä on analysoitava ja ne on otettava huomioon laadittaessa alueen pelagisia kantoja koskevia monivuotisia suunnitelmia. [tarkistus 6]

(4 b)   Pyynniltä välttyneen kannan vähimmäismäärää koskevan lähestymistavan käyttöönotto edellyttää, että biologiseen näytteenottoon ja tutkimuskäytäntöihin tehdään muutoksia, mikä vie aikaa ja edellyttää sen vuoksi siirtymäaikaa ennen kuin se voidaan panna täytäntöön. [tarkistus 99]

(5)  Adrianmeren pieniin pelagisiin lajeihin nykyisin sovellettavat hoitotoimenpiteet koskevat vesialueille pääsyä, pyyntiponnistuksen valvontaa ja pyydysten käyttöä sääteleviä teknisiä toimenpiteitä. Tieteellisten lausuntojen mukaan saaliiden valvonta on tarkoituksenmukaisin keino kalastuskuolevuuden mukauttamiseksi ja se olisi nykyisiä tehokkaampi kalastuksenhoidon väline pienillä pelagisilla lajeilla(8). [tarkistus 7]

(6)  Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä tarpeen mukaan minkälaisina yhdistelminä tahansa useampia säilyttämistoimenpiteitä, joihin kuuluvat muun muassa monivuotiset suunnitelmat ja tekniset toimenpiteet ja kalastusmahdollisuuksien määrittäminen ja jakaminen. [tarkistus 8]

(6 a)   Adrianmeren pienten pelagisten lajien kalastuksella erityisesti maantieteellisellä osa-alueilla 17 ja 18 on erittäin tärkeä sosioekonominen vaikutus jäsenvaltioiden rannikkoyhteisöjen elinkeinolle ja tulevaisuudelle. [tarkistus 9]

(6 b)   Yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti alueellistamista olisi sovellettava sellaisten toimenpiteiden hyväksymiseen ja toteuttamiseen, joissa otetaan huomioon kunkin kalastusalueen erityispiirteet ja joilla suojellaan niiden ympäristöolosuhteita. [tarkistus 10]

(6 c)   Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan periaatteiden mukaisesti noudattaen avoimia ja tasapuolisia perusteita, ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset perusteet mukaan luettuina. Ne olisi myös jaettava tasapuolisesti kalastuksen eri osa-alueiden, kuten perinteisen kalastuksen ja pienimuotoisen kalastuksen, kesken. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi tarjottava kannustimia kalastusaluksille, jotka käyttävät valikoivia kalastusvälineitä tai kalastustekniikoita, joilla on vähäinen ympäristövaikutus. [tarkistus 11]

(7)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin ja suunnitelmiin olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, purkamisvelvoitetta koskevien säilyttämistoimenpiteiden ja teknisten toimenpiteiden tavoitteita sekä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on välttää tai mahdollisimman pitkälle vähentää tahattomia saaliita, ja suojatoimenpiteitä. [tarkistus 12]

(8)  Monivuotisella suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteutumista, erityisesti kalakantojen palauttamista kestävän enimmäistuoton (MSY) takaavaa biomassatasoa suuremmaksi, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa, kalastusalan kehittymistä kestäväksi ja kalastuksenhoidon tehokkaan kehyksen luomista. [tarkistus 13]

(8 a)   Tätä asetusta ei saisi pitää muiden monivuotisten suunnitelmien ennakkotapauksena Välimerellä, ellei toisin säädetä. [tarkistus 14]

(8 b)   Monivuotisessa suunnitelmassa olisi aikaraja huomioon ottaen löydettävä aina tasapaino saavutettavissa olevan tuloksen ja sosioekonomisen vaikutuksen välillä. [tarkistus 15]

(9)  Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklalla otettiin käyttöön purkamisvelvoite, joka koskee myös kaikkia niiden lajien saaliita, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1967/2006 liitteessä III määriteltyjä vähimmäiskokoja. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1392/2014(9) vahvistettiin kolmivuotinen poisheittämissuunnitelma, jossa säädetään de minimis -poikkeuksesta sardellin, sardiinin, makrillin ja piikkimakrillin purkamisvelvoitteen osalta Adrianmerellä. Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanossa on aiheellista jatkaa delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1392/2014 vahvistettujen toimenpiteiden voimassaoloa sisällyttämällä niitä koskevat asetuksen säännökset monivuotiseen suunnitelmaan.

(10)  Ekosysteemilähtöisen toimintatavan mukaisesti tällä suunnitelmalla olisi myös edistettävä ympäristön hyvän tilan saavuttamista direktiivin 2008/56/EY mukaisesti, ja esitetyn kalastuksenhoidon yhteydessä on tarkasteltava kyseisen direktiivin liitteessä I esitettyjä kuvaajia 1, 4 ja 6. Tällä suunnitelmalla olisi myös edistettävä luontotyyppien ja eläin- ja kasvilajien suotuisan suojelun tason saavuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesti.[tarkistus 16]

(11)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kalastusmahdollisuudet määritellään monivuotisissa suunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. [tarkistus 17]

(12)  On aiheellista vahvistaa kalastuskuolevuustavoite (F), joka vastaa kestävän enimmäistuoton (MSY) saavuttamisen ja ylläpitämisen tavoitetta, niiden arvojen vaihteluväleinä, jotka mahdollistavat kestävän enimmäistuoton (FMSY) saavuttamisen. Nämä parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvat vaihteluvälit ovat tarpeen, jotta voidaan joustavasti ottaa huomioon tieteellisten lausuntojen kehitys, edistää purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon sekakalastusten ominaispiirteet. Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) on laskenut laskemat FMSY-arvojen vaihteluvälit on johdettu niin, (10).Tämän suunnitelman pohjalta ne johdetaan siten, että niistä aiheutuu pitkän aikavälin tuottoon aiheutuu enintään 5 prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna(11). Lisäksi vaihteluvälin yläraja on asetettu niin, että todennäköisyys kannan alenemisesta Blim-arvoa pienemmäksi on enintään 5 prosenttia. [tarkistus 18]

(13)  Monivuotisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi kunkin lajin tavoitteena olisi oltava SSBpa-arvo. Korkeamman tavoitteen asettaminen Kalastusmahdollisuuksien määrittelemiseksi olisi FMSY-arvon vaihteluväleille vahvistettava yläraja normaalikäyttöä varten ja, jos asianomaisen kannan tilan katsotaan olevan hyvä, korkeampi yläraja tiettyjä tapauksia varten. Kalastusmahdollisuuksien asettaminen korkeampaan ylärajaan asti saisi olla mahdollista vain, jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa tai jos se on tarpeen lajien sisäisestä tai niiden välisestä vuorovaikutuksesta kannalle aiheutuvan haitan välttämiseksi taikka kalastusmahdollisuuksien vuotuisten vaihtelujen rajoittamiseksitai jos yksi pienten pelagisten lajien kannoista on alle SSBlim-arvon. [tarkistus 19]

(14)  Jos kestävään enimmäistuottoon liittyvät tavoitteet eivät ole käytettävissä, olisi sovellettava ennalta varautuvaa lähestymistapaa.

(15)  Niiden kantojen osalta, joille kyseiset tavoitteet ovat käytettävissä, sekä sSuojatoimenpiteiden soveltamiseksi on tarpeen vahvistaa säilyttämisen viitearvot, jotka ilmaistaan sardelli- ja sardiinikantojen MSY Btrigger- and Blim -arvoina pienten pelagisten lajien SSBlim- ja SSBpa-viitearvona. Jos kannat ovat MSY Btrigger -arvoa pienemmät, kalastuskuolevuutta olisi alennettava FMSY -arvoa pienemmäksi. SSBlim-viitearvoa pienemmät, olisi hyväksyttävä asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä, joilla edistetään asianomaisen kannan nopeaa palauttamista SSBpa-viitearvon ylittävälle tasolle. [tarkistus 20]

(16)  Siltä varalta, että kannan koko pienenee Blim-viitearvoa pienemmäksi, olisi otettava käyttöön muita suojatoimenpiteitä. Suojatoimenpiteisiin olisi sisällyttävä kalastusmahdollisuuksien vähentäminen sekä erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, jos kanta on tieteellisten lausuntojen mukaan uhattuna. Näitä toimenpiteitä olisi tarvittaessa täydennettävä muilla toimenpiteillä, kuten asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisilla komission toimenpiteillä tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 13 artiklan mukaisilla jäsenvaltioiden toimenpiteillä.[tarkistus 21]

(17)  Niiden kantojen osalta, joille viitearvoja ei ole käytettävissä, olisi sovellettava ennalta varautuvaa lähestymistapaa varautumisen periaatetta. Sivusaaliina pyydettyjen kantojen tapauksessa olisi silloin, kun niiden kutukannan biomassan vähimmäistasoista ei ole tieteellisiä lausuntoja, toteutettava erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, jos korjaavat toimenpiteet ovat tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeen.[tarkistus 22]

(18)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi suunnitelmassa olisi säädettävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä, erityisesti toimenpiteistä poisheittämisen asteittaiseksi lopettamiseksi, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen laskemisesta sekä meriympäristöön kohdistuvien kalastustoiminnan kielteisten vaikutusten minimoimisesta ja mahdollisuuksien mukaan lopettamisesta. Tällaiset toimenpiteet olisi vahvistettava delegoiduilla säädöksillä. [tarkistus 23]

(18 a)  Kroatian, Italian ja Slovenian (korkean tason Adriatica-ryhmä) yhteinen suositus sekä kurenuottien teknisiä ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia pohjakalojen kantaan koskeva tutkimus toimitettiin riippumattomille asiantuntijoille ja STECF:lle, jotka tarkistivat sen. Sen vuoksi on asianmukaista säätää asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa ja liitteessä II olevaa 2 kohtaa koskevasta poikkeuksesta. [tarkistus 24]

(19)  Jäsenvaltioiden, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu, yhteisten suositusten toimittamiselle olisi vahvistettava määräaika, kuten asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 edellytetään.

(19 a)   Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tietyn kalakannan kalastuskuolevuuteen, neuvoston olisi otettava tämä huomioon. Tätä varten neuvoston olisi voitava asettaa kaupallisille saaliille suurimmat sallitut saaliit (TAC:t), joissa otetaan huomioon virkistyskalastuksen määrä, ja/tai hyväksyä muita toimenpiteitä, joilla rajoitetaan virkistyskalastusta, kuten saalisrajat ja rauhoitusajat. [tarkistus 25]

(20)  Suunnitelmassa olisi säädettävä myös tietyistä delegoiduilla säädöksillä hyväksyttävistä teknisistä sekä ajallisista ja alueellisista liitännäistoimenpiteistä ja otettava huomioon parhaat käytettävissä olevat tieteelliset tiedot suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti nuorten kalojen suojelun osalta tai valikoivuuden parantamiseksi.[tarkistus 26]

(20 a)   Pienimuotoisessa kalastuksessa käytettäviä pyydyksiä, jotka perustuvat kalastusyhteisöissä muodostuneisiin perinteisiin käytäntöihin, olisi suojeltava määriteltäessä monivuotisesta suunnitelmasta tai sen mukaisesti hyväksytyistä delegoiduista säädöksistä johtuvia teknisiä toimenpiteitä. [tarkistus 27]

(21)  Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä noudatetaan täysimääräisesti, olisi toteutettava erityisiä valvontatoimenpiteitä, jotka täydentävät neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009(12) säädettyjä toimenpiteitä.

(21 a)   Jotta teollisuus voi selvitä pyyntiponnistuksen vähentämistoimenpiteistä ja niistä johtuvasta yritysten ja merenkulkijoiden tulojen vähenemisestä, olisi säädettävä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) asianmukaisen tuen ensisijaista käyttöoikeutta koskevista järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 mukaisesti(13). [tarkistus 28]

(21 b)   Jotta varmistetaan täytäntöönpano, joka on johdonmukainen sosioekonomisten vaikutusten kanssa, on suotavaa yhtäältä myöntää poikkeuksia asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklassa tarkoitettujen väliaikaisten lopettamistoimenpiteiden määräaikoihin ja ulottaa täytäntöönpano ainoastaan tämän monivuotisen suunnitelman kattamiin aluksiin ja toisaalta sallia, että samat alukset voivat ottaa uudelleen käyttöön ja hyödyntää kyseisen asetuksen 34 artiklassa säädettyjen pysyvää lopettamista koskevia toimenpiteitä. [tarkistus 29]

(22)  Koska Adrianmerellä pieniä pelagisia lajeja kalastavat alukset tekevät yleensä lyhyitä kalastusmatkoja, asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklassa edellytetyn ennakkoilmoituksen käyttöä olisi mukautettava siten, että ennakkoilmoitukset on toimitettava vähintään puoli puolitoista tuntia ennen arvioitua satamaantuloaikaa. Kun otetaan huomioon hyvin pieniä kalamääriä koskevien kalastusmatkojen rajallinen vaikutus kyseisiin kantoihin, on kuitenkin aiheellista vahvistaa ennakkoilmoitusten kynnysarvoksi, että aluksella on vähintään yksi tonni sardellia tai sardiiniapieniä pelagisia lajeja. [tarkistus 30]

(23)  Koska sähköisten valvonnan välineiden ansiosta kalastusta, erityisesti kalastustoiminnan spatiaalista jakautumista ja kantojen hyödyntämistä, voidaan valvoa paremmin ja oikea-aikaisemmin, asetuksen (EY) N:o 1224/2009 9 ja 15 artiklan mukainen alusten satelliittiseurantajärjestelmän ja sähköisen kalastuspäiväkirjan käyttö olisi ulotettava kaikkiin kalastusaluksiin, joiden suurin pituus on kahdeksan metriä.

(24)  Pienten pelagisten lajien saaliille Sardelli- ja sardiinisaaliille olisi vahvistettava kynnysarvot, joiden ylittyessä kalastusaluksen edellytetään purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklan mukaisesti. Näitä satamia tai lähellä rannikkoa olevia paikkoja nimetessään jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava kyseisen asetuksen 43 artiklan 5 kohdassa säädettyjä perusteita siten, että tosiasiallinen valvonta voidaan varmistaa. [tarkistus 31]

(25)  Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä tiettyjen toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja niiden kehittymisen sallimiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä makrillia ja piikkimakrillia koskevien korjaavien toimenpiteiden, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon ja teknisten toimenpiteiden osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(14) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tarkistus 32]

(26)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava säännökset, joiden nojalla komissio voi määräajoin arvioida tämän asetuksen asianmukaista ja tosiasiallista soveltamista. Arviointi olisi suoritettava suunnitelmalle tehdyn tieteellisiin lausuntoihin perustuvan määräaikaisen arvioinnin jälkeen ja sen pohjalta. Suunnitelmaa olisi arvioitava kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Tämä ajanjakso mahdollistaa purkamisvelvoitteen täysimääräisen täytäntöönpanon ja alueellistettujen toimenpiteiden hyväksymisen ja toteutuksen ja niiden vaikutusten näkymisen kannoissa ja kalastuksessa. Se on myös tieteellisten elinten vaatima vähimmäisaika. [tarkistus 33]

27)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen suunnitelman laatimista arvioitiin sen todennäköiset taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset(15).

(27 a)   Jotta kalastajia voidaan tukea tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanossa, jäsenvaltioiden olisi käytettävä mahdollisimman laajasti asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla käytettävissä olevia toimenpiteitä. On asianmukaista selventää, että väliaikaisia lopettamistoimenpiteitä, jotka on hyväksytty tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, voidaan pitää tukikelpoisina asetuksen (EU) N:o 508/2014 mukaisesti tämän asetuksen sosioekonomisten näkökohtien huomioon ottamiseksi. Lisäksi on asianmukaista myöntää aluksille, joihin tämä monivuotinen suunnitelma vaikuttaa, poikkeus ajanjaksoista, joiden aikana tukea voidaan myöntää, sekä asetuksessa (EU) N:o 508/2014 säädetyille väliaikaisille lopettamistoimenpiteille EMKR:stä myönnettävän rahoitusosuuden enimmäismäärästä, [tarkistus 34]

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan monivuotinen suunnitelma Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja varten.

2.  Tätä asetusta sovelletaan sardellin (Engraulis encrasicolus) ja sardiinin (Sardina pilchardus) kantoihin Adrianmerellä, jäljempänä ’pienet pelagiset lajit’, sekä kalastuksiin, joiden kohteena nämä kannat ovat. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanemiseksi tätä asetusta sovelletaan myös pieniä pelagisia lajeja kalastettaessa Adrianmerellä saatuihin makrillin (Scomber spp.) ja piikkimakrillin (Trachurus spp.) sivusaaliisiin. [tarkistus 35]

2 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklassa, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 4 artiklassa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 2 artiklassa vahvistettuja määritelmiä.

2.  Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)  ’Adrianmerellä’ GFCM:Välimeren yleisen kalastuskomission maantieteellisiä osa-alueita 17 ja 18;

b)  ’GFCM:n maantieteellisellä osa-alueella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1343/2011(16) liitteessä I määriteltyä Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) maantieteellistä osa-aluetta;

b a)  ’tavoitteen asettamisella’ vähintään 50 prosentin osuutta sardiini- tai sardellisaaliista elopainona; [tarkistus 37]

c)  ’pienillä pelagisilla lajeilla’ sardiinia (Sardina pilchardus) ja sardellia (Engraulis encrasicolus); ’pienten pelagisten lajien kannoilla’ tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa lueteltuja kantoja tai mitä tahansa niiden yhdistelmää;[tarkistus 38]

c a)  ’Parhailla ’parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla’ tarkoitetaanjulkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, joiden tukena on uusimpia tieteellisiä tietoja ja menetelmiä ja jotka on joko antanut tai arvioinut vertaistarkasteluna kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustettu riippumaton tieteellinen elin, kuten tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) ja Välimeren yleinen kalastuskomissio (GFCM), ja jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan vaatimukset; [tarkistus 104]

d)  ’FMSY-arvon vaihteluvälillä’ kaikkia vaihteluvälin tieteellisesti osoitetuissa rajoissa olevia kalastuskuolevuuden tasoja, jotka sekakalastuksessa ja tieteellisten lausuntojen mukaan johtavat pitkällä aikavälillä kestäviin enimmäistuottoihin (MSY) vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi asianomaisten kantojen lisääntymisprosessiin; [tarkistus 39]

d a)  ’kalastuspäivällä’ jokaista yhtäjaksoista 24 tunnin ajanjaksoa tai sen osaa, jonka kuluessa kalastusalus harjoittaa kalastustoimintaa, kuten kalojen etsimistä, pyydysten laskemista, asettamista, vetämistä ja nostamista, saaliin ottamista alukselle, jälleenlaivausta, aluksella pitämistä, aluksella jalostamista, siirtämistä, altaaseen panemista, lihotusta ja purkamista, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 28 kohdassa; [tarkistus 40]

d b)  ’SSBlim-arvolla’ kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa on ryhdyttävä korjaaviin hoitotoimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, että kanta elpyy tasolle, jossa se on turvallisissa biologisissa rajoissa; [tarkistus 41]

d c)  ’SSBpa-arvolla’ varovaisuusperiaatteen ennalta varautumisen periaatteen mukaista kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa on ryhdyttävä hoitotoimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, että kanta elpyy tasolle, jossa se on turvallisissa biologisissa rajoissa; [tarkistus 42]

e)  ’MSY Btrigger-arvolla’ kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa olisi toteutettava yksittäisiä tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin johtavat kantojen elpymiseen suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä;[tarkistus 43]

f)  ’Kalastusmahdollisuudella’ määrällistä lainmukaista kalastusoikeutta, joka ilmaistaan saaliina ja/tai pyyntiponnistuksena.

3 artikla

Tavoitteet

1.  Monivuotisella suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa, ja sillä pyritään varmistamaan meren elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla.[tarkistus 45]

2.  Monivuotinen suunnitelma muodostaa tehokkaan, yksinkertaisen ja pysyvän kalastuksenhoidon kehyksen pienten pelagisten lajien kantojen hyödyntämiselle Adrianmerellä.

2 a.   Monivuotista suunnitelmaa muutettaessa tai kehitettäessä on otettava huomioon sosioekonomiset tekijät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti. [tarkistus 47]

3.  Monivuotisella suunnitelmalla edistetään saaliiden poisheittämisen lopettamistavähentämistä välttämällä ja vähentämällä mahdollisimman pitkälti tahattomia saaliita sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien, purkamisvelvoitteen alaisten lajien osalta. [tarkistus 48]

4.  Monivuotisessa suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa kalastuksenhoidossa sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin, erityisen uhanalaisiin luontotyyppeihin ja suojeltuihin lajeihin, mukaan lukien merinisäkkäät, -matelijat ja -linnut, saadaan mahdollisimman pieniksi ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan. Suunnitelma on yhdenmukainen unionin ympäristölainsäädännön, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan, direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdan mukaisen tavoitteen kanssa sekä direktiivissä 2009/147/EY ja neuvoston direktiivissä 92/43/ETY säädettyjen tavoitteiden kanssa. [tarkistus 49]

5.  Monivuotisella suunnitelmalla pyritään erityisesti

a)  varmistamaan, että direktiivin 2008/56/EY liitteessä I esitetyssä kuvaajassa 3 kuvatut edellytykset täyttyvät; sekä

b)  edistämään muiden asiaankuuluvien direktiivin 2008/56/EY liitteessä I esitettyjen kuvaajien toteutumista siinä määrin kuin kalastus vaikuttaa niiden toteutumiseen.

5 a.   Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti. [tarkistus 50]

II LUKU

SOSIOEKONOMISET TAVOITTEET, SUOJATOIMENPITEET JA ERITYISTOIMENPITEET [tarkistus 51]

4 artikla

Sardellia ja sardiinia Pieniä pelagisia lajeja koskevat tavoitteet [tarkistus 52]

1.  Tavoitteena oleva kalastuskuolevuuden taso olevat pienten pelagisten lajien viitearvot on saavutettava asianomaisten kantojen osalta mahdollisimman pian ja asteittain vuoteen 2020 mennessä ja pidettävä sen jälkeen liitteessä I esitettyjen vaihteluvälien sisällä arvojen yläpuolella ja 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden mukaisena mukaisina. [tarkistus 53]

2.  Pienten pelagisten lajien hoitotoimenpiteet Kalastusmahdollisuudet määritellään tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitettyjä tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden vaihteluvälejä olevia viitearvoja noudattaen. [tarkistus 54]

3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet hoitotoimenpiteissä voidaan määritelläasettaa tavoitteeksi liitteen I sarakkeessa A esitettyjä kalastuskuolevuuden tasoja alemmille tasoillekorkeammat tasot,

a)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen päämäärien saavuttamiseksi sekakalastuksessa;

b)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen lajien sisäisestä tai niiden välisestä vuorovaikutuksesta kannalle aiheutuvan vakavan haitan välttämiseksi; tai

c)  jos yksi jokin pienten pelagisten lajien kannoista on alle liitteen I sarakkeessa B esitettyä viitearvoa alempi. [tarkistus 55]

4.  Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, kalakantaa koskevat kalastusmahdollisuudet voidaan määritellä liitteen I sarakkeessa B esitettyjen kalastuskuolevuuden vaihteluvälien mukaisesti edellyttäen, että asianomainen kanta on liitteen II sarakkeessa A esitettyä kutukannan biomassan viitevähimmäisarvoa suurempi,

a)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa;

b)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen lajien sisäisestä tai niiden välisestä vuorovaikutuksesta kannalle aiheutuvan vakavan haitan välttämiseksi;

c)  jotta kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvät vaihtelut saadaan rajoitettua enintään 20 prosenttiin.[tarkistus 56]

4 a.   Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tietyn kannan kalastuskuolevuuteen, neuvoston on otettava se huomioon, ja se voi kalastusmahdollisuuksia vahvistaessaan rajoittaa virkistyskalastusta, jotta pysytään kalastuskuolevuuden kokonaistavoitteessa. [tarkistus 57]

4 a artikla

Sosioekonomiset tavoitteet

Jotta voidaan ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 5 kohdan f alakohdassa tarkoitetut sosioekonomiset tavoitteet sovellettaessa tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä ja säilyttämistoimenpiteitä, jäsenvaltioiden on käytettävä laajasti asetuksessa (EU) N:o 508/2014 tarkoitettuja asiaankuuluvia toimenpiteitä. [tarkistus 58]

5 artikla

Suojatoimet

1.  Kutukannan biomassan vähimmäis- ja raja-arvoina ilmaistut ilmaistuja säilyttämisen viitearvot, joita viitearvoja on sovellettava, jotta turvataan asianomaisten kantojen täysi lisääntymiskyky täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi on sovellettava, esitetään liitteessä II. [tarkistus 59]

1 a.   Kolmen vuoden kuluttua 6 artiklan 1 a alakohdassa tarkoitettujen hoitotoimenpiteiden soveltamisesta on tarkistettava tieteellisellä tutkimuksella niiden toimenpiteiden tehokkuus, joita on kohdennettu etenkin kantoihin, joihin tätä asetusta sovelletaan, ja kyseisiä kantoja hyödyntävään kalastukseen. [tarkistus 60]

2.  Jos tieteellisten lausuntojen mukaan jommankumman asianomaisen kannan pienen pelagisen lajin kutukannan biomassa on tämän asetuksen liitteen II I sarakkeessa A B esitettyä kutukannan biomassan viitevähimmäisarvoa pienempi, on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi edistämiseksi, että asianomainen kanta pienet pelagiset lajit palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa liitteen I sarakkeessa A esitetyn viitearvon tasoa suuremmaksi suuremmiksi. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 ja 4 kohdasta poiketen asianomaisten kantojen kalastusmahdollisuudet on määriteltävä tasolle, joka vastaa tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitettyä vaihteluväliä pienemmäksi alennettua kalastuskuolevuutta, ja 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti hoitotoimenpiteitä on mukautettava ottaen huomioon asianomaisen kannan biomassan vähentyminen. [tarkistus 61]

3.  Jos tieteellisten lausuntojen mukaan jommankumman asianomaisen kannan kummankin pienen pelagisen lajin kutukannan biomassa on tämän asetuksen liitteen II I sarakkeessa B esitettyä kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) (SSBlim) pienempi, on toteutettava lisää korjaavia toimenpiteitä kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi edistämiseksi, että asianomainen kanta molemmat kannat palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa liitteen I sarakkeessa A esitetyn viitearvon tasoa suuremmaksi suuremmiksi. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat eritoten ja 4 artiklan 2 kohdasta poiketen kuulua asianomaisen kannan kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminenmuut asianmukaiset hoitotoimenpiteet. [tarkistus 62]

6 artikla

Erityiset säilyttämistoimenpiteet

1.   Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujenpienten pelagisten lajien kantojen säilyttämiseksi tai jos sardellin ja sardiinin tapauksessa jommankumman kannan kutubiomassa on tiettynä vuonna tämän asetuksen liitteen II I sarakkeessa A B esitettyjä säilyttämisen viitearvoja pienempi, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 16 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti. seuraavista:

a)  pyydysten ominaisuudet, erityisesti silmäkoko, pyydysten rakenne, pyydysten koko tai valikoivien laitteiden käyttö valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi;

b)  pyydysten käyttö ja käyttösyvyys valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi;

c)  kalastuksen kieltäminen tai rajoittaminen tietyillä alueilla kutevien kalojen ja nuorten kalojen, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen tai muiden kuin kohdekalalajien suojelemiseksi;

d)  kalastuksen tai tiettyjen pyydystyyppien käytön kieltäminen tai rajoittaminen tiettyinä aikoina kutevien kalojen, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen tai muiden kuin kohdekalalajien suojelemiseksi;

e)  säilyttämisen vähimmäisviitekoot nuorten meren eliöiden suojelun varmistamiseksi;

f)  muut valikoivuuteen liittyvät ominaisuudet.[tarkistus 63]

1 a.  Jollei 1 kohdasta muuta johdu, tämän asetuksen 4 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sovelletaan seuraavia toimenpiteitä vuosina 2019–2022:

a)  vuonna 2019 pienten pelagisten lajien saalisrajoitukset asetetaan vuoden 2014 saaliin tasolle; vuodesta 2020 alkaen pienten pelagisten lajien saalisrajoituksia lievennetään asteittain asianomaisen jäsenvaltion osalta joka vuosi 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna vuoteen 2022 saakka; lievennystä ei kuitenkaan sovelleta, jos kunkin asianomaisen jäsenvaltion kokonaissaalis on edellisenä vuonna yli 2 prosenttia alle vuoden 2014 saalistason;

b)  pieniä pelagisia lajeja kalastavien kalastusalusten pyyntiponnistukset eivät saa ylittää 180 kalastuspäivää vuodessa ja 20 kalastuspäivää kuukaudessa, ja sardiineja saa kalastaa enintään 144 kalastuspäivää vuodessa ja sardelleja saa kalastaa enintään 144 kalastuspäivää vuodessa;

c)  alueellisesti ja ajallisesti määriteltyjä kalastuskieltoja on pantava täytäntöön joka vuosi kasvu- ja kutualueiden suojelemiseksi; tällaisten kieltojen on eri pyydystyyppien osalta katettava koko pienten pelagisten lajien jakautuminen Adrianmerellä ajanjaksoina, jotka ovat vähintään 15 perättäistä päivää ja enintään 30 perättäistä päivää; kalastuskieltoja on sovellettava seuraavina ajanjaksoina:

i)  sardiini 1 päivästä lokakuuta 31 päivään maaliskuuta ja

ii)  sardelli 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään syyskuuta;

d)  lisäkalastuskieltoja on sovellettava kokonaispituudeltaan yli 12 metriä pitkiin aluksiin erikseen kunkin pyydystyypin osalta vähintään 6 kuukautta; tällaisten kieltojen on katettava vähintään 30 prosenttia alueesta, joka on määritetty kasvualueeksi tai tärkeäksi alueeksi nuorten ikäluokkien kalojen suojelun kannalta (aluemerellä ja sisämerellä);

e)  pieniä pelagisia kalakantoja aktiivisesti kalastavien troolien ja kuorenuottien kalastuslaivaston kokonaiskapasiteetti ei saa ylittää vuonna 2014 rekisteröidyn aktiivisen laivaston bruttovetoisuutta (Gt) ja/tai bruttorekisteritonnia (brt), moottoritehoa (kW) ja alusten määrää. [tarkistus 70]

1 b.  Sen estämättä, mitä 1 a kohdassa säädetään, kestävyyden varmistamiseksi ja vaihtelujen rajaamiseksi hoitotoimenpiteissä c ja d alakohdassa tarkoitettujen kalastuskieltojen kesto ei saa vaihdella yli kymmenen prosenttia perättäisten vuosien välillä. [tarkistus 71]

6 a artikla

Tekniset toimenpiteet

1.  Tätä asetusta sovellettaessa ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 1967/2006 13 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa eikä liitteessä II olevaa 2 kohtaa.

2.  Tätä asetusta sovellettaessa saartopyydysten enimmäispituus (kurenuotat ja nuotat ilman kurevaijeria) on rajoitettava 600 metriin ja verkon korkeus korkeintaan kolmasosaan pituudesta. [tarkistus 72]

III LUKU

PURKAMISVELVOITTEESEEN LIITTYVÄT SÄÄNNÖKSET

7 artikla

Purkamisvelvoitteeseen liittyvät säännökset Adrianmerellä pyydettyjen pienten pelagisten lajien osalta

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista: [tarkistus 73]

a)  purkamisvelvoitteen soveltamista koskevat poikkeukset sellaisten lajien suhteen, joiden osalta on parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tieteellistä näyttöä korkeasta eloonjäämisasteesta, ottaen huomioon pyydysten, kalastuskäytäntöjen ja ekosysteemin ominaisuudet, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi; [tarkistus 74]

b)  de minimis -poikkeukset purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi; tällaisista de minimis -poikkeuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tilanteiden varalta, ja niiden on oltava siinä säädettyjen ehtojen mukaisia; sekä

c)  saaliiden kirjaamista koskevat erityiset säännökset, erityisesti purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon seurantaa varten.

d)  säilyttämisen vähimmäisviitekokojen vahvistaminen nuorten meren eliöiden suojelun varmistamiseksi.[tarkistus 75]

IV LUKU

ALUEELLISTAMINEN

8 artikla

Alueellinen yhteistyö

1.  Tämän asetuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1–6 kohtaa.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu, voivat toimittaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisiä suosituksia ensimmäisen kerran 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta sekä sen jälkeen aina kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun monivuotisen suunnitelman arviointi on toimitettu tämän asetuksen 14 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat toimittaa tällaisia suosituksia myös silloin, kun ne katsovat sen tarpeelliseksi, erityisesti tapauksissa, joissa jommankumman tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan tilanteessa tapahtuu äkillinen muutos. Yhteiset suositukset tiettyä kalenterivuotta koskevista toimenpiteistä on toimitettava viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä kesäkuuta.

3.  Tämän asetuksen 6 ja 7 artiklassa annetut valtuudet eivät rajoita komissiolle muiden unionin oikeuden määräysten ja säännösten, asetuksen (EU) N:o 1380/2013 säännökset mukaan lukien, nojalla annettujen valtuuksien soveltamista.

V LUKU

VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

9 artikla

Suhde asetukseen (EY) N:o 1224/2009

Jollei tässä luvussa toisin säädetä, tässä luvussa säädettyjä valvontatoimenpiteitä sovelletaan niiden toimenpiteiden lisäksi, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1224/2009.

10 artikla

Ennakkoilmoitus

1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 17 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisessä artiklassa tarkoitettu määräaika ennakkoilmoituksen tekemiselle on vähintään puolitoista tuntia ennen arvioitua satamaantuloaikaa. Rannikkojäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti antaa luvan aikaisempaan satamaantuloon. [tarkistus 76]

2.  Ennakkoilmoitusvelvoite koskee unionin kalastusalusten päälliköitä, joilla on aluksella vähintään yksi tonnikaksi tonnia sardellia tai yksi tonnikaksi tonnia sardiinia. Nämä määrät on laskettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 11 kohdassa tarkoitettujen saaliiden vähentämisen jälkeen. [tarkistus 77]

11 artikla

Alusten satelliittiseurantajärjestelmä

1.  Tätä asetusta sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 9 artiklan 2 kohdassa annettujen säännösten soveltamista laajennetaan kalastusaluksiin, joiden suurin pituus on vähintään kahdeksan metriä ja jotka kalastavat kohdennetusti pieniä pelagisia lajeja Adrianmerellä.

2.  Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 9 artiklan 5 kohdassa säädettyä vapautusta ei sovelleta aluksiin, jotka kalastavat kohdennetusti pieniä pelagisia lajeja Adrianmerellä, niiden pituudesta riippumatta.

12 artikla

Kalastuspäiväkirjan sähköinen täyttäminen ja toimittaminen

1.  Tätä asetusta sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 15 artiklan 1 kohdassa säädetty velvoite, joka edellyttää sähköisen kalastuspäiväkirjan pitämistä ja lähettämistä sähköisessä muodossa lippujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään kerran päivässä, laajennetaan koskemaan myös sellaisten unionin kalastusalusten päälliköitä, joiden suurin pituus on vähintään kahdeksan metriä ja jotka kalastavat kohdennetusti sardellia tai sardiinia.

2.  Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 15 artiklan 4 kohdassa säädettyä vapautusta ei sovelleta sellaisten alusten päälliköihin, jotka kalastavat kohdennetusti sardellia tai sardiinia, niiden pituudesta riippumatta.

2 a.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, kaikkien kokonaispituudeltaan vähintään 12 metriä pitkien alusten päälliköiden on lähetettävä kyseisen asetuksen 14 artiklassa tarkoitetut tiedot ennen purkamistoimien aloittamista. [tarkistus 78]

13 artikla

Nimetyt satamat

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklassa säädetty kynnysarvo, jota sovelletaan monivuotisen suunnitelman kattamien lajien elopainoon ja jonka ylittyessä kalastusaluksen edellytetään purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa, on

a)  2 000 kg – sardelli

b)  2 000 kg – sardiini.

VI LUKU

TARKISTAMINEN

14 artikla

Monivuotisen suunnitelman arviointi

Komissio varmistaa, että monivuotisen suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntävään kalastukseen arvioidaan kolmen viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Komissio toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja tekee tarvittaessa ehdotuksen tämän asetuksen muuttamisesta. [tarkistus 80]

VII LUKU

MENETTELYSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 tässäartiklassa säädetyt edellytykset. [tarkistus 81]

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 6 ja 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 6 ja 7 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

15 a artikla

EMKR:n tuki

1.  Monivuotisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi hyväksytyt väliaikaista lopettamista koskevat toimenpiteet katsotaan kalastustoiminnan väliaikaiseksi lopettamiseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa sovellettaessa.

2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, 31 päivään joulukuuta 2020 asti kyseisen asetuksen mukaisen tuen enimmäiskesto on yhdeksän kuukautta niiden kalastusalusten osalta, joihin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä alueellisia ja ajallisia kalastuskieltoja.

3.  Tämän artiklan 2 kohdan täytäntöönpanon varmistamiseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 25 artiklan 3 kohdasta poiketen on mahdollista lisätä EMKR:n kokonaisrahoitustukea kyseisessä artiklassa säädetyn 15 prosentin enimmäismäärän yli.

4.  Asetuksen (EU) N:o 508/2014 30 artiklassa tarkoitettujen toimien täytäntöönpanossa on asetettava etusijalle kalastajat, joihin tähän monivuotiseen suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpano vaikuttaa.

5.  Poiketen asetuksen (EU) N:o 508/2014 34 artiklan 4 kohdassa säädetystä määräajasta alukset, jotka ovat lopettaneet kaiken kalastustoiminnan tässä asetuksessa tarkoitettujen pyyntiponnistuksen vähentämistoimenpiteiden seurauksena, voivat saada tukea asetuksen (EU) N:o 508/2014 34 artiklassa tarkoitettua pysyvää lopettamista varten 31 päivään joulukuuta 2020 asti. [tarkistus 82]

VIII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Tavoitteena olevat viitearvot Kalastuskuolevuuden tavoitetaso

(tarkoitetaan 4 ja 5 artiklassa) [tarkistus 86]

Kanta

Tavoitteena olevat pienten pelagisten lajien viitearvotTavoitteena oleva kalastuskuolevuuden vaihteluväli – vastaa kestävän enimmäistuoton (FMSY) mahdollistavaa tasoa

Sarake A

Sarake B

Sardelli

SSBpa0,23 – 0,30

SSBlim0,30 – 0,364

Sardiini

0,065 – 0,08

SSBlim0,08 – 0,11

[tarkistus 87]

LIITE II

Säilyttämisen viitearvot

(tarkoitetaan 5 artiklassa)

Kanta

Kutukannan biomassan viitevähimmäisarvo (tonneina) (MSY Btrigger)

Biomassan viiteraja-arvo (tonneina) (Blim)

Sarake A

Sarake B

Sardelli

139 000

69 500

Sardiini

180 000

36 000

[tarkistus 84]

(1)EUVL C 288, 31.8.2017, s. 68.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. marraskuuta 2018.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).
(4) Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
(7)Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta (Välimeri-asetus) (EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6).
(8)Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). Assessment of Mediterranean Sea stocks - part 2 (STECF-11-14) (STECF:n arvio Välimeren kannoista – osa 2).
(9)Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1392/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014, poisheittämissuunnitelmasta Välimerellä harjoitettavaa tiettyjen pienten pelagisten lajien kalastusta varten (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 21).
(10) Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (STECF: Pienten pelagisten lajien kannat Adrianmerellä. Välimeri-arviot, osa 1) (STECF-15-14). 2015. [Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 s.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]
(11) Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (STECF: Pienten pelagisten lajien kannat Adrianmerellä. Välimeri-arviot, osa 1) (STECF-15-14). 2015. [Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 s.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]
(12)Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).
(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).
(14) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15)Vaikutustenarviointi [lisätään viite, kun julkaistu].
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1343/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 44).

Päivitetty viimeksi: 26. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö