Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0043(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0337/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0337/2018

Díospóireachtaí :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Vótaí :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0445

Téacsanna atá glactha
PDF 248kWORD 79k
Dé Máirt, 13 Samhain 2018 - Strasbourg Eagrán deiridh
Plean ilbhliantúil do stoic peiligeach beag i Muir Aidriad agus do na hiascaigh a shaothraíonn na stoic sin ***I
P8_TA(2018)0445A8-0337/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Samhain 2018 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic peiligeach beag i Muir Aidriad agus do na hiascaigh a shaothraíonn na stoic sin (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Gnáthnós Imeachta Reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2017)0097),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 43(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0095/2017),

–  ag féachaint d'Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 31 Bealtaine 2017(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iascach agus don seasamh i bhfoirm leasuithe ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0337/2018),

1.  Ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 288, 31.8.2017, lch. 68.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Samhain 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic peiligeach beag i Muir Aidriad agus do na hiascaigh a shaothraíonn na stoic sin
P8_TC1-COD(2017)0043

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 43(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Ba cheart don chomhbheartas iascaigh a chion a dhéanamh i ndáil le cosaint na muirthimpeallachta, le bainistíocht inbhuanaithe na speiceas uile sin a ndéantar saothrú tráchtála orthu, agus go háirithe le dea-stádas comhshaoil a bhaint amach sa mhuirthimpeallacht faoin mbliain 2020, i gcomhréir le hAirteagal 1(1) de Threoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(3), agus le stádas caomhnaithe fabhrach do speicis agus gnáthóga i gcomhréir le Treoir 92/43/CEE(4) ón gComhairle agus Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5). [Leasú 1]

(1a)   Ag an gCruinniú Mullaigh Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe i Nua-Eabhrac in 2015, gheall an tAontas agus a Bhallstáit go ngníomhóidís faoi 2020 chun saothrú an éisc a rialú go héifeachtach, agus cosc a chur leis an ró-iascaireacht, leis an iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte agus le cleachtais iascaireachta dhíobhálacha, agus pleananna bainistithe eolaíochtbhunaithe a chur chun feidhme chun stoic éisc a athbhunú, a luaithe is féidir, chuig na leibhéil sin ar ar féidir uastoradh inbhuanaithe a tháirgeadh ar a laghad, arna gcinneadh ag a saintréithe bitheolaíocha. [Leasú 2]

(2)  Le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6) , bunaítear rialacha an chomhbheartais iascaigh i gcomhréir le hoibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais. Is iad cuspóirí an chomhbheartais iascaigh, i measc nithe eileinter alia, a áirithiú gurb inbhuanaithe san fhadtéarma ó thaobh an chomhshaoil, an gheilleagair agus na sochaí de a bheidh gníomhaíochtaí iascaireachta agus dobharshaothraithe, an cur chuige réamhchúraim i leith bainistíocht iascaigh a chur i bhfeidhm, agus an cur chuige bunaithe ar éiceachórais i leith bainistíocht iascaigh a chur chun feidhme.[Leasú 3]

(2a)  I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, tá tacair shonraí chomhchuibhithe, iontaofa agus bheachta ag teastáil do bhainistíocht iascaigh atá bunaithe ar an gcomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil. [Leasú 4]

(3)  Sa chomhairle eolaíoch ón gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI) agus ó Choiste Comhairleach Eolaíoch an Choimisiúin Ghinearálta Iascaigh don Mheánmhuir (CGIM — CCE), cuirtear in iúl gur mó saothrú na stoc ainseabhaithe agus sairdíní i Muir Aidriad ná na leibhéil a theastaíonn chun an uastáirgeacht inbhuanaithe (UTI) a bhaint amach.

(3a)  Is fo-limistéar tábhachtach laistigh den Mheánmhuir í Muir Aidriad, a sheasann do thuairim agus aon trian de luach iomlán na ngabhálacha. [Leasú 5]

(4)  Cé go bhfuil siad á mbainistiú faoi phlean idirnáisiúnta bainistíochta faoi CGIM agus faoi phleananna náisiúnta bainistíochta arna nglacadh faoi Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006(7) ón gComhairle , tá róshaothrú á ndéanamh ar stoic ainseabhaithe agus sairdíní i Muir Aidriad go fóill agus meastar nach leor na bearta reatha bainistíochta chun UTI a bhaint amach faoin mbliain 2020. Tá sé curtha in iúl ag na Ballstáit agus ag páirtithe leasmhara go bhfuil siad i bhfách le pleananna bainistíochta a fhorbairt agus a chur chun feidhme ar leibhéal an Aontais Eorpaigh don dá stoc sin.

(4a)  Tá na pleananna bainistíochta a cuireadh i bhfeidhm agus na bearta teicniúla a tugadh isteach in 2016 ar tí éifeachtaí a imirt ar na stoic agus caithfear anailís a dhéanamh orthu agus ní mór iad a bhreithniú nuair a bheidh an plean ilbhliantúil do na stoic pheiligeacha sa réigiún á bhunú. [Leasú 6]

(4b)   Le tabhairt isteach cur chuige éalaithe íosta, is gá athruithe a dhéanamh ar an tsampláil bhitheolaíoch agus ar na prótacail taighde, a thógfaidh tamall, agus dá bhrí sin a éilíonn idirthréimhse sular féidir é a chur chun feidhme. [Leasú 99]

(5)  Baineann na bearta reatha bainistíochta do pheiligigh bheaga i Muir Aidriad le rochtain ar uiscí, le rialú na hiarrachta iascaireachta agus le bearta teicniúla chun úsáid trealaimh a rialáil. Cuirtear in iúl sa chomhairle eolaíoch gurb é rialú gabhálacha an modh is cuí trínar féidir básmhaireacht iascaireachta a oiriúnú agus go mbeadh sé ina uirlis bhainistíochta níos éifeachtaí do pheiligigh bheaga(8) . [Leasú 7]

(6)  Chun cuspóirí an chomhbheartais iascaighCBI a bhaint amach, glacfar roinnt beart caomhnaithe le glacadh, agus meascáin éagsúla díobh de réir mar is cuíiomchuí, i dteaglaim ar bith díobh, amhail pleananna ilbhliantúla, agus bearta teicniúla agus socrú agus leithdháileadh deiseanna iascaireachta. [Leasú 8]

(6a)  Imríonn iascach peiligeach beag Mhuir Aidriad, go háirithe i bhFolimistéir Gheografacha 17 18, tionchar socheacnamaíoch thar a bheith tábhachtach ar shlí bheatha agus ar thodhchaí phobal cósta na mBallstát. [Leasú 9]

(6b)  I gcomhréir le prionsabail agus cuspóirí CBI agus de bhun Airteagal 18 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ba cheart réigiúnú a úsáid chun bearta a ghlacadh agus a chur chun feidhme a chuireann sonraíochtaí gach limistéir iascaigh san áireamh agus a choimircíonn a ndálaí comhshaoil. [Leasú 10]

(6c)  Is i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos in Airteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ba cheart deiseanna iascaireachta a leithdháileadh, faoi chritéir thrédhearcacha agus oibiachtúla, lena n-áirítear critéir a bhaineann leis an gcomhshaol, critéir shóisialta agus critéir eacnamaíocha. Ba cheart go ndéanfaí deiseanna iascaireachta a leithdháileadh go cothrom freisin ar na codanna iascaigh éagsúla, lena n-áirítear iascaigh thraidisiúnta agus iascaigh ar mhionscála. Thairis sin, ba cheart do na Ballstáit dreasachtaí a thabhairt do shoithí iascaireachta a mbíonn trealamh roghnaitheach iascaireachta á úsáid acu nó a mbíonn teicnící iascaireachta á n-úsáid acu ar lú a dtionchar ar an gcomhshaol. [Leasú 11]

(7)  De bhun Airteagal 9 agus Airteagal 10 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, beidh pleananna ilbhliantúla bunaithe ar chomhairle eolaíoch, theicniúil agus eacnamaíoch agus cuimseoidh siad cuspóirí, spriocanna inchainníochtaithe lena ngabhann amchláir shoiléire, pointí tagartha caomhnaithe, cuspóirí i gcomhair bearta caomhnaithe agus teicniúla do chur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír, chomh maith le bearta atá ceaptha chun gabhálacha nach bhfuil de dhíth a sheachaint agus a laghdú a oiread agus is féidir, agus coimircí. [Leasú 12]

(8)  Ba cheart féachaint sa phlean ilbhliantúil le rannchuidiú le cuspóirí an chomhbheartais iascaigh a bhaint amach, go háirithe UTI a bhaint amach agus a choinneáil i gcás na stoc lena mbaineannstoic éisc a athbhunú agus iad a chothabháil os cionn na leibhéal bithmhaise a bhfuil an acmhainn acu UTI a tháirgeadh, an oibleagáid maidir le gabhálacha a thabhairt i dtír a chur chun feidhme, earnáil iascaigh inbhuanaithe a bhaint amach agus creat bainistíochta éifeachtach a sholáthar. [Leasú 13]

(8a)  Níor cheart a mheas gur fasach atá sa Rialachán seo i gcomhair pleananna ilbhliantúla eile sa Mheánmhuir mura bhforáiltear a mhalairt. [Leasú 14]

(8b)  Ba cheart do phlean ilbhliantúil cothromaíocht a aimsiú i gcónaí idir na torthaí is féidir a bhaint amach, agus an creat ama agus an tionchar socheacnamaíoch á gcur san áireamh. [Leasú 15]

(9)  Ina theannta sin, tugadh oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír isteach le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, lena n-áirítear i gcás gach gabhála de speicis atá faoi réir íosmhéideanna, mar a shainítear in Iarscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006. De mhaolú ar Airteagal 15(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, bunaíodh le Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1392/2014(9) ón gCoimisiún plean trí bliana maidir le hábhar muirí aischurtha lena bhforáiltear maidir le díolúine de minimis ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír d’ainseabhaithe, sairdíní, ronnaigh agus bolmáin i Muir Aidriad. D’fhonn an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a chur chun feidhme, is cuí bailíocht na mbeart a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1392/2014 a leathnú trína fhorálacha faoi seach a chur ar áireamh sa phlean ilbhliantúil.

(10)  Ar aon dul leis an gcur chuige bunaithe ar éiceachóras agus sa bhreis ar an tuairisceoir a bhaineann leis an iascach atá , ba cheart don phlean seo rannchuidiú freisin le dea-stádas comhshaoil a bhaint amach, mar a leagtar amach i dTreoir 2008/56/CE, déanfar tuairisceoir 1, tuairisceoir 4 agus tuairisceoir 6 in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir a bhreithniú faoi chuimsiú na bainistíochta iascaigh. Ba cheart don phlean sin rannchuidiú freisin le stádas fabhrach caomhantais do ghnáthóga agus do speiceas a bhaint amach mar a cheanglaítear i dTreoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus i dTreoir 92/43/CEE ón gComhairle faoi seach. [Leasú 16]

(11)  Ceanglaítear le hAirteagal 16(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 go socrófar deiseanna iascaireachta i gcomhréir leis na spriocanna a leagtar amach sna pleananna ilbhliantúla. [Leasú 17]

(12)  Is cuí spriocbhásmhaireacht iascaireachta (F), a chomhfhreagraíonn don chuspóir chun UTI a bhaint amach agus a choinneáil, a shocrú mar raonta luachanna atá comhsheasmhach le huastáirgeacht inbhuanaithe (FUTI) a bhaint amach. TeastaíonnIs gá na raonta sin, agus iad bunaithe ar chomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil, chun solúbthacht a sholáthar chun forbairtí sa chomhairleathruithe ar an gcomhairle eolaíoch a chur san áireamh, chun rannchuidiú le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír agus chun saintréithe na n-iascach meascthailspeiceas a chur san áireamh. Ba é an Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI) a ríomh na raonta FUTI(10). agus díorthaíodh iadBunaithe ar an bplean sin, tá siad díorthaithe chun laghdú nach mó ná 5 % i dtáirgeacht fhadtéarmach a sholáthar i gcomparáid le hUTI(11). Anuas air sin, caidhpeáiltear uasteorainn an raoin ionas nach mó ná 5 % an dóchúlacht go dtitfidh an stoc faoin bpointe tagartha teorann do bhithmhais stoic sceite (Bteorainn). [Leasú 18]

(13)  Chun críocha deiseanna iascaireachta a shocrú, ba cheart tairseach a bheith ann do raonta FUTI i ngnáthúsáid agus, ar choinníoll go meastar go bhfuil an stoc lena mbaineann faoi dhea-bhail, ba cheart uasteorainn a bheith ann do chásanna áirithecuspóirí an phlean ilbhliantúil a bhaint amach, ba cheart go mbeadh SSBpa ina sprioc do gach speiceas. Níor cheart é a bheith indéanta deiseanna iascaireachtasprioc níos airde a shocrú suas leis an uasteorainn ach amháin más rud é gurb amhlaidh, ar bhonn comhairle eolaíoch nó fianaise eolaíoch, gur gá é sin a dhéanamh chun na cuspóirí a leagtar síos sa Rialachán seo a bhaint amach in iascaigh mheasctha nó chun díobháil a dhéantar do stoc de bharr dinimic stoic laistigh den aon speiceas amháin nó idir speicis dhifriúlaéagsúla a sheachaint, nó chun na héagsúlachtaí ó bhliain go bliain i ndeiseanna iascaireachta a theorannúi gcás ina bhfuil ceann de na stoic peiligeach beag faoi SSBteorainn. [Leasú 19]

(14)  I gcás nach bhfuil fáil ar na spriocanna a bhaineann le hUTI, ba cheart feidhm a bheith ag an gcur chuige réamhchúraim.

(15)  I gcás stoic a bhfuil spriocanna ar fáil ina leith, is gá, chun críocha bearta coimirce a chur i bhfeidhm, pointí tagartha caomhnaithe a bhunú a léirítear mar UTI Btruicear agus Bteorainn le haghaidh stoic ainseabhaithe agus sairdíní. Dá dtitfeadh na stoic faoi bhun UTI Btruicear, ba cheart an bhásmhaireacht iascaireachta a laghdú faoi bhun FUTI.Chun bearta coimirce a chur i bhfeidhm, is gá pointí tagartha caomhnaithe a bhunú arna léiriú mar SSBteorainnl agus SSBpa i gcomhair peiligigh bheaga. Más rud é go dtiteann na stoic faoi SSBteorainn, ba cheart bearta feabhais a ghlacadh chun rannchuidiú leis an stoc lena mbaineann a thabhairt ar ais go tapa chuig leibhéil os cionn SSBpa. [Leasú 20]

(16)  Ba cheart bearta breise coimirce a chur chun feidhme i gcás ina dtitfidh méid an stoic faoi bhun an phointe tagartha Bteorainn. Ba cheart a áireamh i mbearta coimirce laghdú i ndeiseanna iascaireachta agus bearta sonracha caomhnaithe nuair a léirítear i gcomhairle eolaíoch go bhfuil stoc ar leith i mbaol. Ba cheart bearta eile a chur leis na bearta sin mar is cuí, amhail bearta de chuid an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 12 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 nó bearta de chuid na mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 13 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. [Leasú 21]

(17)  I gcás stoic nach bhfuil fáil ar na pointí tagartha ina leith, ba cheart feidhm a bheith ag prionsabal an réamhchúraim ina leith. I gcás sonrach na stoc a ghabhtar mar fho-ghabhálacha, in éagmais comhairle eolaíoch maidir le leibhéil bhithmhaise sceite íosta stoc den sórt sin, ba cheart bearta sonracha caomhnaithe a ghlacadh i gcás ina léirítear i gcomhairle eolaíoch go bhfuil gá ann le bearta feabhais. [Leasú 22]

(18)  Chun cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír a bhunaítear le hAirteagal 15(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a chumasú, ba cheart foráil a dhéanamh sa phlean maidir le bearta breise bainistíochta, go háirithe bearta chun ábhar muirí aischurtha a dhíothú de réir a chéile, chun éisc atá faoi bhun na híosmhéide tagartha caomhnaithe a áireamh agus chun íoslaghdú a dhéanamh ar an tionchar diúltach a bhíonn ag gníomhaíochtaí iascaireachta ar an muirthimpeallacht, agus an tionchar diúltach sin a dhíothú i gcás inar féidir. Ba cheart bearta den sórt sin a leagan síos trí bhíthin gníomhartha tarmligthe. [Leasú 23]

(18a)  Cuireadh moladh comhpháirteach ón gCróit, ón Iodáil agus ón tSlóivéin (Grúpa ardleibhéil Mhuir Aidriad) agus staidéar ar shaintréithe teicniúla na n-eangach peas-saighne agus ar an tionchar a imríonn siad ar phobail ghrinnill faoi bhráid saineolaithe neamhspleácha agus CETEI, a rinne athbhreithniú orthu. Dá bhrí sin, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le maolú ar an dara mír d’Airteagal 13(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006, agus ar phointe 2 d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis. [Leasú 24]

(19)  An sprioc-am chun moltaí comhpháirteacha ó na Ballstáit a bhfuil leas díreach bainistíochta acu a thíolacadh, ba cheart é a leagan síos, mar a cheanglaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

(19a)  Nuair a léireofar leis an gcomhairle eolaíoch go bhfuil tionchar suntasach ag iascaireacht áineasa ar rátaí básmhaireachta iascaireachta stoc éisc áirithe, ba cheart don Chomhairle an méid sin a chur san áireamh. Chuige sin, ba cheart go mbeadh an Chomhairle in ann TAC a shocrú do ghabhálacha tráchtála lena gcuirtear san áireamh méid ghabhálacha áineasa agus/nó bearta eile a ghlacadh lena gcuirtear srian le hiascaigh áineasa amhail teorainneacha mála agus tréimhsí coiscthe. [Leasú 25]

(20)  Ba cheart foráil a dhéanamh sa phlean freisin go ndéanfar bearta teicniúla tionlacain áirithe, chomh maith le bearta ama agus bearta spásúla, a ghlacadh, trí bhíthin gníomhartha tarmligthe, agus an chomhairle eolaíoch is fearr atá le fáil a chur san áireamh, chun rannchuidiú le cuspóirí an phlean a bhaint amach, go háirithe maidir le héisc óga a chosaint, nó chun roghnaíocht a fheabhsú. [Leasú 26]

(20a)  Ba cheart go ndéanfaí trealamh iascaireachta ar mhionscála atá bunaithe ar chleachtais stairiúla atá ag rith le fada i bpobail iascaireachta a chosaint nuair a bheidh na bearta teicniúla a eascraíonn as an bplean ilbhliantúil nó ó ghníomhartha tarmligthe arna nglacadh dá bhun á sainiú. [Leasú 27]

(21)  D'fhonn comhlíonadh iomlán na mbeart a leagtar síos sa Rialachán seo a áirithiú, ba cheart bearta sonracha rialaithe a ghlacadh chun na bearta sin dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009(12) ón gComhairle a chomhlánú.

(21a)  Chun an tionscadal a chumasú chun déileáil leis na bearta chun an iarracht iascaireachta a laghdú agus an laghdú dá bharr sin san ioncaim do ghnólachtaí agus do mharaithe, ba cheart go mbeadh socruithe ann i gcomhair rochtain ar thacaíocht iomchuí ón gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13). [Leasú 28]

(21b)  Chun cur chun feidhme a bheidh i gcomhréir leis na tionchair shocheacnamaíocha a áirithiú, tá sé inmhianaithe dá bhrí sin, ar thaobh amháin, maoluithe ó na teorainneacha ama do bhearta sealadacha scoir dá dtagraítear in Airteagal 33 Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 a dheonú, agus iad a leathnú go dtí na soithí sin amháin atá cumhdaithe ag an bplean ilbhliantúil seo agus, ar an taobh eile, athoscailt na mbeart buanscoir dá bhforáiltear in Airteagal 34 den Rialachán sin a cheadú agus rochtain do na soithí céanna orthu. [Leasú 29]

(22)  I bhfianaise gur gnách go dtugann soithí Mhuir Aidriad a dhíríonn ar pheiligigh bheaga faoi thurais ghairide iascaireachta, ba cheart úsáid an réamhfhógra mar a cheanglaítear faoi Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 a oiriúnú ionas go gcuirfí na réamhfhógraí isteach uair go leithleathuair an chloig ar a laghad roimh an am a meastar go mbainfear an calafort amach. I bhfianaise na héifeachta teoranta a bhíonn ag turais iascaireachta nach ngabhann ach méideanna an-bheag éisc ar na stoic lena mbaineann, áfach, is cuí tairseach a leagan síos do réamhfhógraí den sórt sin, i gcás ina gcoinníonn na soithí sin 1 thona ar a laghad d’ainseabhaithe nó de shairdíníde pheiligigh bheaga ar bord. [Leasú 30]

(23)  I bhfianaise go n-áirithítear le huirlisí rialaithe leictreonaigh go ndéantar rialú níos fearr agus níos tráthúla ar na hiascaigh, go háirithe ar dháileadh spásúil na ngníomhaíochtaí iascaireachta agus ar shaothrú na stoc, ba cheart úsáid an chórais um fhaireachán soithí agus úsáid an logleabhair leictreonaigh, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 9 agus Airteagal 15 faoi seach de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, a leathnú chuig na soithí iascaireachta go léir arb é ocht méadar a bhfad foriomlán.

(24)  Ba cheart tairseacha a bhunú i gcomhair gabhálacha ainseabhaithe agus sairdíníde pheiligigh bheaga agus má théitear os cionn na dtairseach sin ní mór do shoitheach iascaireachta na gabhálacha a thabhairt i dtír i gcalafort ainmnithe nó in áit gar don chladach, i gcomhréir le hAirteagal 43 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009. Ina theannta sin, nuair atá na calafoirt sin nó na háiteanna sin gar don chladach á n-ainmniú, ba cheart do na Ballstáit na critéir dá bhforáiltear in Airteagal 43(5) den Rialachán sin a chur i bhfeidhm sa chaoi is go n-áiritheofar rialú éifeachtach. [Leasú 31]

(25)  D’fhonn dul in oiriúint don dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch ar bhealach tráthúil agus comhréireach, agus chun solúbthacht a áirithiú agus forbairt beart áirithe a éascú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis an Rialachán seo a fhorlíonadh i ndáil le bearta feabhais maidir le ronnaigh agus bolmáin a chaomhnú, leis an oibleagáidcur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír a chur chun feidhme agus le bearta teicniúla. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016(14). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. [Leasú 32]

(26)  I gcomhréir le hAirteagal 10(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ba cheart forálacha a bhunú don mheasúnú tréimhsiúil a dhéanfaidh an Coimisiún ar leordhóthanacht agus éifeachtúlacht chur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Ba cheart measúnú den sórt sin a bheith bunaithe ar mheastóireacht thréimhsiúil ar an bplean agus ba cheart é a dhéanamh tar éis na meastóireachta tréimhsiúla, rud a bheidh bunaithe ar chomhairle eolaíoch. Ba cheart meastóireacht a dhéanamh ar an bplean faoi trí bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin. Leis an tréimhse sin, is féidir an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a chur chun feidhme go hiomlán, bearta réigiúnaithe a ghlacadh agus a chur chun feidhme agus an tionchar ar na stoic agus ar an iascach a thaispeáint. Tá sí ar an íostréimhse a éilíonn comhlachtaí eolaíocha freisin. [Leasú 33]

(27)  I gcomhréir le hAirteagal 9(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, rinneadh tionchar dóchúil eacnamaíoch agus sóisialta an phlean a mheasúnú(15) sular dréachtaíodh an plean.

(27a)   Chun tacú le hiascairí na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart do na Ballstáit an úsáid is leithne is féidir a dhéanamh as na bearta atá ar fáil faoi Rialachán (AE) Uimh. 508/2014. Is iomchuí a shoiléiriú gur féidir bearta sealadacha scoir atá glactha chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach a mheas mar incháilithe do thacaíocht faoi Rialachán (AE) Uimh. 508/2014, chun gnéithe socheacnamaíocha an Rialacháin seo a chur san áireamh. Thairis sin, is iomchuí maolú a dheonú do shoithí a ndéanann an plean ilbhliantúil seo difear dóibh, ó na tréimhsí ar lena linn is féidir tacaíocht a dheonú agus freisin ón uasteorainn ar ranníocaíocht airgeadais an CEMI i gcomhair bearta sealadacha scoir a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 508/2014. [Leasú 34]

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.  Leis an Rialachán seo, bunaítear plean ilbhliantúil do stoic peiligeach beag i Muir Aidriad.

2.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na stoic ainseabhaithe (Engraulis encrasicolus) agus sairdíní (Sardina pilchardus) i Muir Aidriad ("na stoic lena mbaineannpeiligigh bheaga") agus maidir leis na hiascaigh a shaothraíonndhíríonn ar na stoic sin. Beidh feidhm aigeChun críche na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír a bhunaítear le Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, beidh feidhm ag an Rialachán seo freisin maidir le fo-ghabhálacha ronnach (Scomber spp.) agus bolmán (Trachurus spp.) i Muir Aidriad a ghabhtar nuair atáthar ag iascaireacht ceann amháin de na stoic lena mbaineann nó an dá cheann díobhi gcomhair peiligigh bheaga. [Leasú 35]

Airteagal 2

Sainmhínithe

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe a leagtar síos in Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus in Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle.

2.  Ina dteannta sin, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)  ciallaíonn ‘Muir Aidriad’ Fo-limistéir Gheografacha 17 agus 18 de chuid CGIM;

(b)  ciallaíonn ‘Fo-limistéar Geografach de chuid CGIM’ Fo-limistéar Geografach de chuid an Choimisiúin Ghinearálta Iascaigh don Mheánmhuir (CGIM), mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(16) ;

(ba)  Is éard is brí le “díriú ar” ná cuntas ar ar a laghad 50 % de shairdíní nó ainseabhaí ar an ngabháil de réir beomheáchan; [Leasú 37]

(c)  ciallaíonn ‘stoic peiligeach beag’ na stoic a liostaítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo agus aon mheascán díobh sin“peiligigh bheaga” stoic sairdíní (Sardina pilchardus) agus ainseabhaithe (Engraulis encrasicolus); [Leasú 38]

(ca)  tagraíonn “an chomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil” do chomhairle eolaíoch atá ar fáil go poiblí a dtugtar tacaíocht di leis na sonraí eolaíocha agus na modhanna eolaíocha is nua-aimseartha arna n-eisiúint nó arna bpiarmheasúnú ag comhlacht eolaíoch neamhspleách de chuid an Aontais nó idirnáisiúnta a aithnítear ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal idirnáisiúnta amhail an Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) agus Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir (GFCM), agus ceanglais Airteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a chomhlíonadh. [Leasú 104]

(d)  ciallaíonn ‘raon FUTI’ raon luachanna mar a bhfuil an uastáirgeacht inbhuanaithe (UTI) ann san fhadtéarma faoi mheándálaí comhshaoil atá ann cheana gan difear suntasach a dhéanamh don phróiseas atáirgthe do na stoic lena mbaineann mar thoradh ar gach leibhéal básmhaireachta iascaireachta laistigh de theorainneacha an raoin sin, ar teorainneacha iad a luaitear go heolaíoch, i gcásanna iascaigh mheasctha agus i gcomhréir le comhairle eolaíoch; [Leasú 39]

(da)  ciallaíonn ‘lá iascaireachta’ aon tréimhse leanúnach de 24 uair an chloig, nó aon chuid de, nuair a bhíonn soitheach iascaireachta páirteach i ngníomhaíocht iascaireachta, amhail cuardach éisc, lámhach, socrú, tarraingt, tarlú trealaimh iascaireachta, gabháil a thabhairt ar bord, éisc agus táirgí iascaigh a thrasloingsiú, a choinneáil ar bord, a phróiseáil ar bord, a aistriú, a chur i gcliabhán, a ramhrú agus a thabhairt i dtír, mar a shainmhínítear i bpointe 28 d’Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013; [Leasú 40]

(db)  ciallaíonn ‘SSBteorann’ an pointe tagartha bhithmhais réamhchúraim do stoic sceite ar faoina bhun is gá gníomhaíocht cheartaitheach bhainistíochta a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar an stoc a athbhunú chuig leibhéal ar a mbeidh sé laistigh de theorainneacha bitheolaíocha sábháilte; [Leasú 41]

(dc)  ciallaíonn ‘SSBpa’ an pointe tagartha bithmhaisa réamhchúraim do stoic sceite ar faoina bhun is gá gníomhaíocht bhainistíochta a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar an stoc a athbhunú chuig leibhéal ar a mbeidh sé laistigh de theorainneacha bitheolaíocha sábháilte; [Leasú 42]

(e)  ciallaíonn ‘UTI Btruicear’ an pointe tagartha do bhithmhais stoic sceite ar faoina bhun a dhéanfar gníomhaíocht bainistíochta shonrach agus chuí chun a áirithiú go ndéanfaidh rátaí saothraithe i dteannta éagsúlachtaí nádúrtha stoic a athbhunú thar leibhéil atá in ann UTI a tháirgeadh san fhadtéarma. [Leasú 43]

(f)  ciallaíonn ‘deis iascaireachta’ teidlíocht dhlíthiúil chainníochtaitheiascaireachta, arna léiriú i dtéarmaí gabhálacha agus/nó iarracht iascaireachta.

Airteagal 3

Cuspóirí

1.  Leis an bplean ilbhliantúil, rannchuideofar le cuspóirí an chomhbheartais iascaigh a liostaítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a bhaint amach, go háirithe tríd an gcur chuige réamhchúraim a chur i bhfeidhm i leith bainistíocht iascaigh agus beidh sé mar aidhm leis an bplean a áirithiú go ndéanfaidh saothrú bheo-acmhainní bitheolaíocha na mara líon na speiceas saothraithe a athbhunú agus a chothabháil os cionn leibhéil atá in ann UTI a tháirgeadh. [Leasú 45]

2.  Beidh an plean ilbhliantúil ina chreat bainistíochta éifeachtach, simplí agus cobhsaí do shaothrú na stoc peiligeach beag i Muir Aidriad.

2a.   Ba cheart don phlean ilbhliantúil na gnéithe socheacnamaíocha a chur san áireamh nuair a dhéantar é a fhorbairt nó a athrú, i gcomhréir le hAirteagal 2(5) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. [Leasú 47]

3.  Rannchuideofar leis an bplean ilbhliantúil le haischur ábhar muirí a dhíothúlaghdú trí ghabhálacha de thaisme a sheachaint agus a laghdú, a mhéid is féidir, agus le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír a bunaíodh in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 i gcás na speiceas atá faoina réir agus a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo. [Leasú 48]

4.  Leis an bplean ilbhliantúil, cuirfear an cur chuige bunaithe ar éiceachórais i leith bainistíocht iascaigh chun feidhme chun a áirithiú go ndéanfar tionchar diúltach na ngníomhaíochtaí iascaireachta ar éiceachóras na mara a íoslaghdú, cuirfear chun feidhme cur chuige bunaithe ar éiceachóras i dtaca le bainistiú iascaigh chun a áirithiú go ndéanfar tionchair dhiúltacha gníomhaíochtaí iascaireachta ar éiceachóras na mara, go háirithe ar ghnáthóga leochaileacha agus speicis faoi chosaint, lena n-áirítear mamaigh mhara, éin mhara agus reiptílí mara, a laghdú a oiread is féidir, agus i gcás inar féidir, a dhíothú. Beidh sé i gcomhréir le reachtaíocht chomhshaoil an Aontais, go háirithe an cuspóir chun dea-stádas comhshaoil a bhaint amach faoin mbliain 2020 mar a leagtar amach in Airteagal 1(1) de Threoir 2008/56/CE, agus leis na spriocanna agus na rialacha a leagtar amach i dTreoir 2009/147/CE agus Treoir 92/43/CEE. [Leasú 49]

5.  Go háirithe, beidh sé mar aidhm leis an bplean ilbhliantúil:

(a)  a áirithiú go gcomhlíonfar na coinníollacha a thuairiscítear i dtuairisceoir 3 a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2008/56/CE; agus

(b)  rannchuidiú le comhlíonadh na dtuairisceoirí ábhartha eile a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2008/56/CE, i gcomhréir leis an ról atá ag iascaigh ina mbaint amach.

5a.   Déanfar bearta faoin bplean i gcomhréir leis an gcomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil. [Leasú 50]

CAIBIDIL II

SPRIOCANNA SOCHEACNAMAÍOCHA, COIMIRCÍ AGUS BEARTA SONRACHA [Leasú 51]

Airteagal 4

Spriocanna d’ainseabhaithe agus sairdínído pheiligigh bheaga [Leasú 52]

1.  Déanfar an spriocbhásmhaireacht iascaireachtana spriocphointí tagartha do pheiligigh bheaga a bhaint amach a luaithe is féidir agus de réir a chéile ar bhonn forásach faoin mbliain 2020 do na stoic lena mbaineann, agus déanfar í a chothabháil ina dhiaidh sin laistigh de na raontaos cionn na luachanna a leagtar amach in Iarscríbhinn I agus i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar síos in Airteagal 3(1). [Leasú 53]

2.  Comhlíonfaidh deiseanna iascaireachta na raonta spriocbhásmhaireachta iascaireachtabearta bainistíochta i gcomhair peiligigh bheaga na spriocphointí tagartha a leagtar amach in Iarscríbhinn I, colún A, a ghabhann leis an Rialachán seo. [Leasú 54]

3.  D’ainneoin mhír 1 agus mhír 2, féadfar deiseanna iascaireachta a shocrúféadfaidh bearta bainistíochta díriú ar leibhéil a chomhfhreagraíonn do leibhéil bhásmhaireachta iascaireachta atá faoi bhunluachanna níos airde ná na leibhéal sin a leagtar amach in Iarscríbhinn I, colún A.:

(a)  más rud é, ar bhonn comhairle nó fianaise eolaíoch, gur gá an méid sin chun na cuspóirí a leagtar síos in Airteagal 3 i dtaca leis an iascach measctha a bhaint amach;

(b)  más rud é, ar bhonn na comhairle nó na fianaise eolaíche, gur gá an méid sin chun díobháil thromchúiseach a dhéanfadh dinimic stoic laistigh den aon speiceas amháin nó idir speicis dhifriúla a sheachaint; nó

(c)  má tá ceann amháin de na stoic de pheiligigh bheaga faoin bpointe tagartha atá leagtha amach in Iarscríbhinn I, colún B. [Leasú 55]

4.  D’ainneoin mhír 2 agus mhír 3, féadfar deiseanna iascaireachta do stoc ar leith a shocrú i gcomhréir leis na raonta básmhaireachta iascaireachta a leagtar amach in Iarscríbhinn I, colún B, ar choinníoll go bhfuil an stoc lena mbaineann os cionn an phointe tagartha íosta do bhithmhais sceite a leagtar amach in Iarscríbhinn II, colún A:

(a)  más rud é, ar bhonn comhairle eolaíoch nó fianaise eolaíoch, gur gá é sin a dhéanamh chun na cuspóirí a leagtar síos in Airteagal 3 a bhaint amach i gcás iascaigh mheasctha,

(b)  más rud é, ar bhonn comhairle eolaíoch nó fianaise eolaíoch, gur gá é sin a dhéanamh chun díobháil thromchúiseach do stoc a sheachaint de bharr dinimic stoic laistigh den aon speiceas amháin nó idir speicis dhifriúla, nó

(c)  chun éagsúlachtaí i ndeiseanna iascaireachta idir blianta as a chéile a theorannú go céatadán nach mó ná 20 %.[Leasú 56]

4a.   I gcás ina léireofar leis an gcomhairle eolaíoch go bhfuil tionchar suntasach ag iascaigh áineasa ar rátaí básmhaireachta iascaireachta stoic éisc ar leith, déanfaidh an Chomhairle iascaigh áineasa a chur san áireamh agus féadfaidh siad iad a theorannú nuair a bhíonn deiseanna iascaireachta á socrú aici chun nach sárófar an spriocráta básmhaireachta iomlán iascaireachta. [Leasú 57]

Airteagal 4a

Cuspóirí socheacnamaíocha

Chun na cuspóirí socheacnamaíocha mar a leagtar amach i bpointe (f) d’Airteagal 2(5) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a chur san áireamh, nuair a bheidh na bearta teicniúla agus caomhnaithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo á gcur i bhfeidhm acu, bainfidh na Ballstáit feidhm fhorleathan as na bearta ábhartha a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 508/2014. [Leasú 58]

Airteagal 5

Coimircí

1.  NaCuirfear i bhfeidhm na pointí tagartha caomhnaithe a léirítear mar leibhéil íosta agus teorann do bhithmhais stoic sceite a chuirfear i bhfeidhm chun acmhainn iomlán atáirgthe na stoc lena mbaineann a chosaint, leagtar amach iad in Iarscríbhinn II. [Leasú 59]

1a.   Trí bliana tar éis chur i bhfeidhm na mbeart bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 6(1a), deimhneoidh taighde eolaíoch éifeachtacht na mbeart a glacadh, go háirithe ar na stoic a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo agus ar na hiascaigh a shaothraíonn na stoic sin. [Leasú 60]

2.  I gcás ina léirítear i gcomhairle eolaíoch go bhfuil bithmhais stoic sceite ceachtar de na stoic lena mbaineannpeiligigh bheaga faoi bhun an phointe tagartha íosta do bhithmhais stoic sceite a leagtar amach in Iarscríbhinn I, colún AB, a ghabhann leis an Rialachán seo, glacfar gach beart feabhais cuí chun a áirithiú go ndéanfar leibhéil an stoic lena mbaineannrannchuidiú na bpeiligeach beag a athbhunú go tapa os cionn na leibhéal atá in ann UTI a tháirgeadhan phointe tagartha a leagtar amach in Iarscríbhinn I, colún A. Go háirithe, de mhaolú ar Airteagal 4(2) agus 4(4)i gcomhréir le hAirteagal 4(3) den Rialachán seo, socrófar deiseanna iascaireachta do na stoic lena mbaineann ar leibhéal atá comhsheasmhach le básmhaireacht iascaireachta arna laghdú faoin raon a leagtar amach in Iarscríbhinn I, colún A, a ghabhann leis an Rialachán seodéanfar bearta bainistíochta a choigeartú, agus an laghdú i mbithmhais an stoic sin á chur san áireamh. [Leasú 61]

3.  I gcás ina léirítear i gcomhairle eolaíoch go bhfuil bithmhais stoic sceite ceachtar de na stoic lena mbaineannan dá speiceas peiligeach beag faoi bhun an phointe tagartha teorann do bhithmhais stoic sceite (BteorainnSSBteorann) a leagtar amach in Iarscríbhinn II, colún B, a ghabhann leis an Rialachán seo, déanfar bearta feabhais breise chun a áirithiú go ndéanfar leibhéil an stoic lena mbaineannrannchuidiú leis an dá stoc a athbhunú go tapa os cionn an leibhéil atá in ann UTI a tháirgeadhan phointe tagartha a leagtar amach in Iarscríbhinn I, colún A. Go háirithe, d’fhéadfadh sé go n-áireofaí leis na bearta feabhais sin, de mhaolú ar mhír 2 agus mhír 4 d'Airteagal 4Airteagal 4(2), an t-iascach spriocdhírithe a chur ar fionraí don stoc lena mbaineann agus deiseanna iascaireachta a laghdú go cuíbearta bainistíochta leordhóthanacha eile. [Leasú 62]

Airteagal 6

Bearta sonracha caomhnaithe

1.  I gcás ina léirítear i gcomhairle eolaíoch go bhfuil gníomhaíocht feabhais ag teastáil le haghaidh chaomhnú na stoc peiligeach beag dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo nó i gcás gurb amhlaidh, maidir le hainseabhaithe agus sairdíní, gur lú bithmhais sceite ceachtar de na stoic sin do bhliain ar leith ná na pointí tagartha caomhnaithe a leagtar amach in Iarscríbhinn II, colún AB, a ghabhann leis an Rialachán seo, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 den Rialachán seo agus le hAirteagal 18 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis na nithe seo:

(a)  saintréithe an trealaimh iascaireachta, go háirithe mogallmhéid, déanamh an trealaimh, méid an trealaimh nó úsáid gaireas roghnaíochta, chun roghnaíocht a áirithiú nó a fheabhsú;

(b)  úsáid an trealaimh iascaireachta agus an doimhneacht ar a n-úsáidtear é, chun roghnaíocht a áirithiú nó a fheabhsú;

(c)  toirmeasc nó srianadh ar iascaireacht i limistéir ar leith, chun éisc sceite agus óga, éisc faoin íosmhéid tagartha caomhnaithe nó speicis iasc nach spriocspeicis iad a chosaint;

(d)  toirmeasc nó srianadh ar iascaireacht nó úsáid cineálacha áirithe trealaimh iascaireachta le linn tréimhsí ama áirithe, chun éisc sceite, éisc faoin íosmhéid tagartha caomhnaithe nó speicis iasc nach spriocspeicis iad a chosaint;

(e)  íosmhéideanna tagartha caomhnaithe, chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint;

(f)  saintréithe eile atá nasctha le roghnaíocht.. [Leasú 63]

1a.  D’ainneoin mhír 1, chun na spriocanna atá leagtha amach in Airteagal 4 bhaint amach, beidh feidhm ag na bearta seo a leanas do na blianta 2019-2022:

(a)  in 2019 socrófar an teorainn ghabhála do pheiligigh bheaga ar leibhéal na gabhála in 2014; ag tosú ó 2020 ar aghaidh, déanfar teorainneacha gabhála do pheiligigh bheaga a laghdú de réir a chéile gach bliain don Bhallstát lena mbaineann faoi 4 % i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin go dtí 2022; ní bheidh feidhm ag an laghdú, áfach, más rud é go raibh, sa bhliain roimhe sin, an ghabháil iomlán do gach Ballstát lena mbaineann níos mó ná 2 % faoi leibhéal gabhála 2014;

(b)  ní sháróidh iarracht iascaireachta shoithí iascaireachta a dhíríonn ar pheiligigh bheaga os cionn 180 lá iascaireachta in aghaidh na bliana agus 20 lá iascaireachta in aghaidh na míosa, le huasmhéid de 144 lá iascaireachta in aghaidh na bliana dírithe ar shairdíní agus uasmhéid de 144 lá iascaireachta in aghaidh na bliana dírithe ar ainseabhaithe;

(c)  cuirfear dúnadh spásúil/ama chun feidhme gach bliain chun na limistéir iasclainne agus limistéir sceite a chosaint; cumhdóidh na tréimhsí coiscthe den sórt sin, i gcomhair cineálacha éagsúla trealaimh iascaireachta, an scaipeadh iomlán ar pheiligigh bheaga i Muir Aidriad ar feadh tréimhsí nach bhfuil níos lú ná 15 lá leanúnacha agus suas le 30 lá leanúnacha ar a mhéid; is le linn na dtréimhsí seo a leanas a bheidh na tréimhsí coiscthe sin:

(i)  i gcomhair sairdíní, ón 1 Deireadh Fómhair go dtí an 31 Márta, agus

(ii)  i gcomhair ainseabhaithe, ón 1 Aibreán go dtí an 30 Meán Fómhair;

(d)  déanfar tréimhsí coiscthe breise i gcás soithí ar faide ná 12 méadar a bhfad foriomlán, ceann ar leithligh do gach cineál trealaimh iascaireachta, a chur i bhfeidhm ar feadh tréimhse nach lú ná sé mhí; cumhdóidh tréimhse coiscthe den sórt sin 30 % ar a laghad den limistéar a sainaithníodh mar iasclann nó limistéar atá tábhachtach i gcomhair cosaint aicmí luath-óige éisc (i bhfarraigí críochacha agus gar don chósta);

(e)  ní sháróidh acmhainneacht fhoriomlán flít na dtrálaer agus na mbád peas-saighne a bhíonn ag iascaireacht go gníomhach le haghaidh stoic pheiligeacha bheaga acmhainn chláraithe flít an fhlít ghníomhaigh in 2014 i dtéarmaí olltonnáiste (GT) agus/nó olltonnáiste cláraithe (GRT), cumhacht innill (kW) agus líon soithí. [Leasú 70]

1b.  D’ainneoin mír 1a, chun an chobhsaíocht a áirithiú agus éagsúlachtaí sna bearta bainistíochta a theorannú, ní bheidh éagsúlacht níos mó ná 10 % i ré na dtréimhsí coiscthe dá dtagraítear i bpointe (c) agus i bpointe (d) idir na blianta as a chéile. [Leasú 71]

Airteagal 6a

Bearta teicniúla

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, ní bheidh feidhm ag an dara mír d’Airteagal 13(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006, ná ag pointe 2 d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis.

2.  Chun críocha an Rialacháin seo, srianfar fad uasta na n-eangach timpeallaithe (peaslíonta saighne agus saighne gan bhraighdín íochtair) go 600 méadar le titim lín a bheidh 1/3 den fhad ar a méid. [Leasú 72]

CAIBIDIL III

FORÁLACHA A BHAINEANN LEIS AN OIBLEAGÁID GABHÁLACHA A THABHAIRT I dTÍR

Airteagal 7

Forálacha a bhaineann leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír maidir le peiligigh bheaga a ghabhtar i Muir Aidriad

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 den Rialachán seo agus le hAirteagal 18 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis na nithe seo a leanas: [Leasú 73]

(a)  díolúintí ó chur i bhfeidhm na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír i gcás speiceas a léirítear i bhfianaisesa chomhairle eolaíoch is fearr atá le fáil go bhfuil ardrátaí marthanais acu, agus saintréithe an trealaimh, na gcleachtas iascaireachta agus an éiceachórais á gcur san áireamh, chun cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír a éascú; agus [Leasú 74]

(b)  díolúintí de minimis chun cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír a chumasú; déanfar foráil maidir le díolúintí de minimis den sórt sin do chásanna dá dtagraítear in Airteagal 15(5)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach ann;

(c)  forálacha sonracha maidir le doiciméadú gabhálacha, go háirithe chun críche faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír.

(d)  íosmhéideanna tagartha caomhnaithe a shocrú, chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint. [Leasú 75]

CAIBIDIL IV

RÉIGIÚNÚ

Airteagal 8

Comhar réigiúnach

1.  Beidh feidhm ag Airteagal 18(1) go (6) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis na bearta dá dtagraítear in Airteagal 6 agus in Airteagal 7 den Rialachán seo.

2.  Chun críche mhír 1 den Airteagal seo, féadfaidh na Ballstáit a bhfuil leas díreach bainistíochta acu moltaí comhpháirteacha a thíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 18(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 den chéad uair tráth nach déanaí ná dhá mhí dhéag tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus, ina dhiaidh sin, dhá mhí dhéag tar éis gach uaire a thíolactar an mheastóireacht ar an bplean ilbhliantúil i gcomhréir le hAirteagal 14 den Rialachán seo. Féadfaidh siad moltaí den sórt sin a thíolacadh freisin i gcás ina measann siad gur gá déanamh amhlaidh, go háirithe i gcás athrú tobann ar staid ceachtar de na stoic a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo. Déanfar moltaí comhpháirteacha i leith bearta a bhaineann le bliain féilire áirithe a thíolacadh tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh sa bhliain roimhe.

3.  Beidh an cumhachtú a thugtar faoi Airteagal 6 agus faoi Airteagal 7 den Rialachán seo gan dochar do chumhachtaí a thugtar don Choimisiún faoi fhorálacha eile de dhlí an Aontais, lena n-áirítear faoi Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

CAIBIDIL V

RIALÚ AGUS FORFHEIDHMIÚ

Airteagal 9

Gaol le Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009

Beidh feidhm ag na bearta rialaithe dá bhforáiltear sa Chaibidil seo sa bhreis orthu sin dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, seachas i gcás ina bhforáiltear dá mhalairt sa Chaibidil seo.

Airteagal 10

Réamhfhógra

1.  De mhaolú ar Airteagal 17(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, tabharfar an réamhfhógra dá dtagraítear san Airteagal sin uair go leithleathuair an chloig ar a laghad roimh an am a meastar go mbainfear an calafort amach. Féadfaidh údaráis inniúla na mBallstát cósta cead a thabhairt, ar bhonn gach cáis ar leith, teacht isteach i gcalafort níos luaithe. [Leasú 76]

2.  Beidh feidhm ag oibleagáid an réamhfhógra maidir le máistrí soithí iascaireachta de chuid an Aontais atá ag coinneáil tonna amháindhá thona ar a laghad d’ainseabhaithe nó tonna amháindhá thona ar a laghad de shairdíní ar bord. Déanfar na cainníochtaí sin a ríomh tar éis na gabhálacha dá dtagraítear in Airteagal 15(11) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a bhaint. [Leasú 77]

Airteagal 11

Córas um fhaireachán soithí

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, leathnófar cur i bhfeidhm na bhforálacha a leagtar síos in Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 chuig soithí iascaireachta arb é ocht méadar nó níos mó a bhfad foriomlán agus atá in úsáid ag iascach spriocdhírithe peiligeach beag i Muir Aidriad.

2.  Ní bheidh feidhm ag an díolúine a leagtar síos in Airteagal 9(5) de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 maidir le soithí atá in úsáid ag iascaigh spriocdhírithe peiligeach beag i Muir Aidriad i gcomhréir leis an Rialachán seo, beag beann ar a bhfad.

Airteagal 12

Comhlánú agus tarchur leictreonach na logleabhar iascaireachta

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, maidir leis an oibleagáid chun logleabhar leictreonach iascaireachta a choinneáil agus é a sheoladh trí mheán leictreonach uair amháin ar a laghad sa lá chuig údarás inniúil an Bhallstáit brataí, a leagtar síos in Airteagal 15(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, leathnófar an oibleagáid chuig máistrí soithí iascaireachta de chuid an Aontais arb é ocht méadar nó níos mó a bhfad foriomlán agus atá ag gabháil d’iascaireacht spriocdhírithe ainseabhaithe nó sairdíní.

2.  Ní bheidh feidhm ag an díolúine a leagtar síos in Airteagal 15(4) de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 maidir le máistrí soithí atá ag gabháil d’iascaireacht spriocdhírithe ainseabhaithe nó sairdíní, beag beann ar a bhfad.

2a.   De mhaolú ar Airteagal 15(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, déanfaidh máistrí gach soitheach ón Aontas a bhfuil fad acu arb ionann a bhfad foriomlán agus 12 mhéadar nó níos faide ná sin an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 14 den Rialachán sin a sheoladh roimh thús na n-oibríochtaí cur i dtír. [Leasú 78]

Airteagal 13

Calafoirt ainmnithe

Seo a leanas an tairseach is infheidhme maidir le beomheáchan na speiceas ó na stoic faoi seach atá faoi réir an phlean ilbhliantúil agus má théitear os cionn na tairsímór do shoitheach iascaireachta a ghabhálacha a thabhairt i dtír i gcalafort ainmnithe nó in áit gar don chladach mar a leagtar amach in Airteagal 43 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009:

(a)  2 000 kg d’ainseabhaithe;

(b)  2 000 kg de shairdíní.

CAIBIDIL VI

ATHBHREITHNIÚ

Airteagal 14

Meastóireacht ar an bplean ilbhliantúil

CúigTrí bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar meastóireacht ar thionchar an phlean ilbhliantúil ar na stoic a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo agus ar na hiascaigh a shaothraíonn na stoic sin. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachta sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, agus cuirfidh sé, más iomchuí, isteach togra chun an Rialachán seo a leasú. [Leasú 80]

CAIBIDIL VII

FORÁLACHA NÓS IMEACHTA

Airteagal 15

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos sanin Airteagal seo18 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh. [Leasú 81]

2.  Tabharfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 6 agus in Airteagal 7 don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 6 agus Airteagal 7 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6 agus Airteagal 7 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 15a

Tacaíocht ó CEMI

1.  Measfar bearta scoir shealadaigh a ghlactar chun cuspóirí an phlean a ghnóthú mar scor sealadach gníomhaíochtaí iascaireachta chun críocha phointí (a) agus (c) d’Airteagal 33(1) de Rialachán (AE) Uimh. 508/2014.

2.  De mhaolú ar Airteagal 33(2) de Rialachán (AE) Uimh. 508/2014, go dtí an 31 Nollaig 2020, cuirfear tacaíocht faoin Rialachán sin ar fáil ar feadh ní mí ar a mhéad, i gcomhair soithí iascaireachta atá faoi réir an dúnta spásúil/ama dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

3.  Chun cur chun feidhme mhír 2 den Airteagal seo a áirithiú, de mhaolú ar Airteagal 25(3) de Rialachán (AE) Uimh. 508/2014, ba cheart go mbeadh sé indéanta an ranníocaíocht airgeadais iomlán ó CEMI a mhéadú os cionn na huasteorann 15 % a leagtar amach san Airteagal sin.

4.  Agus na gníomhaíochtaí dá bhforáiltear in Airteagal 30 de Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 á gcur chun feidhme, tabharfar tosaíocht d’iascairí a dhéanann cur chun feidhme na mbeart atá sa phlean ilbhliantúil seo difear dóibh.

5.  Go dtí an 31 Nollaig 2020, agus de mhaolú ar an spriocdháta a leagtar amach in Airteagal 34(4) de Rialachán (AE) Uimh. 508/2014, féadfaidh soithí a scoir de ghníomhaíochtaí iascaireachta ar fad mar thoradh ar na bearta chun laghdú a dhéanamh ar an iarracht iascaireachta dá dtagraítear sa Rialachán seo a bheith incháilithe le haghaidh tacaíochta do scor buan dá dtagraítear in Airteagal 34 de Rialachán (AE) Uimh. 508/2014. [Leasú 82]

CAIBIDIL VIII

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 16

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I

Spriocbhásmhaireacht iascaireachta

(dá dtagraítear in Airteagal 4Airteagail 4 agus 5) [Leasú 86]

Stoc

Spriocraon básmhaireachta iascaireachta a fhágann gur féidir uastáirgeacht inbhuanaithe a shroicheadh (FUTI)Spricphointí tagartha i gcomhair pheiligigh bheaga

Colún A

Colún B

Ainseabhaithe

0.23 – 0.30SSBpa

0.30 – 0.364SSBlim

Sairdíní

0.065 – 0.08

0.08 – 0.11SSBlim

[Leasú 87]

IARSCRÍBHINN II

Pointí tagartha caomhnaithe

(dá dtagraítear in Airteagal 5)

Stoc

Pointe tagartha íosta do bhithmhais stoic sceite (i dtonaí) (UTI Bspreagphointe)

Pointe tagartha don teorainn bhithmhaise (i dtonaí) (Bteorainn)

Colún A

Colún B

Ainseabhaithe

139 000

69 500

Sairdíní

180 000

36 000

[Leasú 84]

(1)IO C 288, 31.8.2017, lch. 68.
(2)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Samhain 2018.
(3)Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais comhshaoil mhuirí (An Treoir um Chreat na Straitéise Muirí) (IO L 164, 25.6.2008, lch. 19).
(4)Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flóra fiáine a chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lch. 7).
(5)Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a chaomhnú (IO L 20, 26.1.2010, lch. 7).
(6)Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).
(7)Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle an 21 Nollaig 2006 maidir le bearta bainistíochta i leith saothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir, lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1626/94 (an Rialachán maidir leis an Meánmhuir) (IO L 36, 8.2.2007, lch. 6).
(8)An Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI) – Assessment of Mediterranean Sea stocks - cuid 2 (CETEI-11-14).
(9)Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1392/2014 ón gCoimisiún an 20 Deireadh Fómhair 2014 lena mbunaítear plean maidir le hábhar muirí aischurtha d’iascaigh peiligeach beag áirithe sa Mheánmhuir (IO L 370, 30.12.2014, lch. 21).
(10)An Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI) – Stoic peiligeach beag i Muir Aidriad. Measúnaithe sa Mheánmhuir cuid 1 (STECF-15-14). 2015. [Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, lgh. 52.] [Is cosúil gur botún é an dara cuid den tagairt sin. OF, seiceáil é sin le do thoil.]
(11)An Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Measúnaithe sa Mheánmhuir cuid 1 (STECF-15-14).. 2015. [Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [Is cosúil gur botún é an dara cuid den tagairt sin. OF, seiceáil é sin le do thoil]
(12)Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009, lena mbunaítear córas rialaithe Aontais chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 847/96, Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002, Rialachán (CE) Uimh. 811/2004, Rialachán (CE) Uimh. 768/2005, Rialachán (CE) Uimh. 2115/2005, Rialachán (CE) Uimh. 2166/2005, Rialachán (CE) Uimh. 388/2006, Rialachán (CE) Uimh. 509/2007, Rialachán (CE) Uimh. 676/2007, Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007, Rialachán (CE) Uimh. 1300/2008, Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93, Rialachán (CE) Uimh. 1627/94 agus Rialachán (CE) Uimh. 1966/2006, (IO L 343, 22.12.2009, lch. 1).
(13)Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 149, 20.5.2014, lch. 1).
(14)IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(15)Measúnú Tionchar …[tagairt le háireamh tráth a fhoilsithe].
(16)Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CIGM (an Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).

An nuashonrú is déanaí: 11 Bealtaine 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais