Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0043(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0337/2018

Pateikti tekstai :

A8-0337/2018

Debatai :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Balsavimas :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0445

Priimti tekstai
PDF 263kWORD 71k
Antradienis, 2018 m. lapkričio 13 d. - Strasbūras
Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I
P8_TA(2018)0445A8-0337/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0097),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0095/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0337/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 288, 2017 8 31, p. 68.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. lapkričio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo nustatomas Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas
P8_TC1-COD(2017)0043

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  bendra žuvininkystės politika (BŽP) turėtų padėti saugoti jūrų aplinką, tausiai valdyti visų komerciniais tikslais naudojamų žuvų išteklius ir visų pirma ne vėliau kaip 2020 m. pasiekti gerą jūrų aplinkos būklę, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB(3) 1 straipsnio 1 dalyje, ir užtikrinti palankią rūšių ir buveinių apsaugos būklę, kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 92/43/EEB(4) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB(5); [1 pakeit.]

(1a)   2015 m. Niujorke vykusiame Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais Sąjunga ir jos valstybės narės įsipareigojo iki 2020 m. efektyviai reguliuoti žvejybą ir užkirsti kelią išteklių peržvejojimui, neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuojamai žvejybai, panaikinti žalingus žvejybos metodus ir įgyvendinti mokslu pagrįstus išteklių valdymo planus, siekiant per trumpiausią įmanomą laikotarpį atkurti žuvų išteklius bent iki tokio dydžio, kuriam esant galimas didžiausias tausios žvejybos laimikis, atsižvelgiant į jų biologines charakteristikas; [2 pakeit.]

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013(6) nustatytos BŽP taisyklės, atitinkančios Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus. BŽP siekiama, inter alia, užtikrinti žvejybos ir akvakultūros veiklos ilgalaikį tvarumą ilgalaikę darną aplinkos, ekonominiu ir socialiniu požiūriu, valdyti žvejybą taikant atsargumo principą ir įgyvendinti ekosisteminį žuvininkystės valdymo metodą; [3 pakeit.]

(2a)  vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013, patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis grindžiamam žuvininkystės valdymui reikalingi suderintų, patikimų ir tikslių duomenų rinkiniai; [4 pakeit.]

(3)  Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (STECF) ir Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos patariamojo mokslinio komiteto (BVJŽK PMK) mokslinėje rekomendacijoje nurodoma, kad europinių ančiuvių ir europinių sardinių ištekliai Adrijos jūroje naudojami intensyviau, nei turėtų būti siekiant užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY);

(3a)  Adrijos jūra – svarbus Viduržemio jūros parajonis: jame sužvejoto laimikio vertė sudaro apie trečdalį visos iškraunamo laimikio vertės; [5 pakeit.]

(4)  nepaisant to, kad Adrijos jūros europinių ančiuvių ir europinių sardinių ištekliai valdomi tiek pagal BVJŽK tarptautinį valdymo planą, tiek pagal nacionalinius valdymo planus, priimtus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1967/2006(7), jie ir toliau pereikvojami ir manoma, kad dabartinių valdymo priemonių nepakanka, norint iki 2020 m. pasiekti MSY. Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys pasisakė už šių dviejų išteklių valdymo planų parengimą ir įgyvendinimą Sąjungos lygmeniu;

(4a)   įgyvendinami išteklių valdymo planai ir 2016 m. įvestos techninės priemonės turi turėti poveikio ištekliams, turi būti išnagrinėti ir į juos turi būti atsižvelgta nustatant daugiametį regiono pelaginių išteklių valdymo planą; [6 pakeit.]

(4b)   norint įvesti minimalios būtinos nesužvejotų žuvų biomasės metodą, reikia keisti biologinių duomenų rinkimo ir tyrimų protokolų nuostatas, o tam reikės laiko, taigi reikalingas pereinamasis laikotarpis prieš įgyvendinant tą metodą; [99 pakeit.]

(5)  dabartinės Adrijos jūros mažų smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių valdymo priemonės yra susijusios su naudojimusi vandenimis prieiga prie vandenų, žvejybos pastangų kontrole, ir techninėmis įrangos įrankių naudojimo reguliavimo priemonėmis. Mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad tinkamiausia mirtingumo dėl žvejybos pritaikymo priemonė yra žvejybos laimikio tikrinimas ir ši priemonė būtų veiksmingesnė mažų pelaginių žuvų ištekliams valdyti(8); [7 pakeit.]

(6)  norint pasiekti BŽP tikslus, reikia priimti įvairių atitinkamų išsaugojimo priemonių, jas derinant tarpusavyje, pvz. daugiamečių planų, techninių priemonių, žvejybos galimybių nustatymo ir paskirstymo techninių priemonių; [8 pakeit.]

(6a)   Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų žvejyba, ypač 17 ir 18 geografiniuose parajoniuose, turi labai didelį socialinį ir ekonominį poveikį valstybių narių pakrančių bendruomenių pragyvenimui ir ateičiai; [9 pakeit.]

(6b)   vadovaujantis BŽP principais ir tikslais ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio, reikėtų taikyti regionalizavimo metodą tam, kad būtų priimtos ir įgyvendinamos priemonės, kurias taikant atsižvelgiama į kiekvieno žvejybos rajono ypatumus ir apsaugoma jų aplinkos būklė; [10 pakeit.]

(6c)   žvejybos galimybės turėtų būti nustatytos laikantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 17 straipsnyje išdėstytų principų, taikant skaidrius ir objektyvius kriterijus, įskaitant aplinkos, socialinius ir ekonominius kriterijus. Žvejybos galimybės turėtų būti sąžiningai paskirstytos įvairiuose žvejybos segmentuose, įskaitant tradicinę ir mažos apimties žvejybą. Be to, valstybės narės turėtų teikti paskatas tiems žvejybos laivams, kurie naudoja selektyviosios žvejybos įrankius arba žvejybos būdus, kurie daro mažesnį poveikį aplinkai; [11 pakeit.]

(7)  remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsniais, daugiamečiai planai turi būti pagrįsti patikimiausiomis turimomis mokslinėmis, techninėmis ir ekonominėmis rekomendacijomis, juose turi būti nurodyti tikslai, kiekybiniai tikslai ir tikslūs jų įgyvendinimo tvarkaraščiai, išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškai, su įpareigojimu iškrauti laimikį susijusių išsaugojimo ir techninių priemonių tikslai, priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų kuo labiau vengiama nepageidaujamo laimikio ir jis būtų kiek įmanoma mažinamas, ir apsaugos priemonės; [12 pakeit.]

(8)  daugiamečio plano tikslas turėtų būti padėti įgyvendinti BŽP tikslus, visų pirma siekti atkurti ir išlaikyti atitinkamų žuvų išteklių dydį, viršijantį tokį biomasės dydį, kuriam esant galimas MSY, įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, užtikrinti žuvininkystės sektoriaus tvarumą ir nustatyti veiksmingą išteklių valdymo sistemą; [13 pakeit.]

(8a)   šis reglamentas neturėtų būti laikomas precedentu kitiems Viduržemio jūros daugiamečiams planams, nebent būtų nustatyta kitaip; [14 pakeit.]

(8b)   nustatant daugiametį planą visada turėtų būti užtikrintas per tam tikrą laikotarpį pasiektino rezultato ir socioekonominio poveikio balansas; [15 pakeit.]

(9)  be to, Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, įskaitant visą laimikį tų rūšių, kurioms taikomas Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 III priede apibrėžtas mažiausias dydis. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1392/2014(9) nustatytas trejų metų žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas, kuriame numatyta Adrijos jūros europiniams ančiuviams, europinėms sardinėms, atlantinėms skumbrėms ir paprastosioms stauridėms taikyti įpareigojimo iškrauti laimikį de minimis išimtį. Siekiant įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, tikslinga pratęsti Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1392/2014 nustatytų priemonių galiojimą, atitinkamas jo nuostatas įtraukiant į daugiametį planą;

(10)  laikantis ekosisteminio metodo, be šis planas turėtų taip pat padėti užtikrinti gerą aplinkos būklę, kaip nustatyta Direktyvoje 2008/56/EB pateikto su žvejyba susijusio deskriptoriaus, ir valdant žvejybą turi turėtų būti atsižvelgiama į direktyvos I priede nurodytus 1, 4 ir 6 kokybinius deskriptorius. Planas turėtų taip pat padėti užtikrinti palankią buveinių ir rūšių apsaugos būklę, kaip reikalaujama atitinkamai pagal Direktyvą 2009/147/EB ir Direktyvą 92/43/EEB; [16 pakeit.]

(11)  Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad žvejybos galimybės būtų nustatomos atsižvelgiant į daugiamečiuose planuose nustatytus tikslus; [17 pakeit.]

(12)  derėtų nustatyti tikslinį mirtingumą dėl žvejybos (F), kuris atitiktų MSY siekimo ir išlaikymo tikslą, ir jį išreikšti verčių intervalais, atitinkančiais didžiausią galimą tausios žvejybos laimikio siekį (FMSY). Tie patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis pagrįsti intervalai reikalingi tam, kad būtų galima lanksčiai atsižvelgti į mokslinių rekomendacijų pasikeitimus, prisidėti prie įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo ir atsižvelgti į mišriosios žvejybos ypatumus. FTDL FMSY intervalus apskaičiavo STECF(10). Remiantis šiuo planu, intervalai nustatyti taip, kad būtų užtikrinta, jog laimikis ilguoju laikotarpiu nesumažėtų daugiau kaip 5 %, palyginti su MSY(11). Be to, viršutinė intervalo vertė nustatoma taip, kad tikimybė, jog išteklių dydis nebesieks Blim vertės, neviršytų 5 %; [18 pakeit.]

(13)  siekiant nustatyti žvejybos galimybes, įprastai turi būti nustatyta FMSY intervalų riba, o konkrečiais atvejais, jeigu laikoma, kad atitinkami ištekliai yra geros būklės, – viršutinė riba užtikrinti, kad būtų pasiekti daugiamečio plano tikslai, tikslas kiekvienos rūšies atveju turėtų būti SSBpa. Nustatyti žvejybos galimybių viršutinę ribą didesnį tikslą turėtų būti galima, tik jeigu, atsižvelgiant į mokslines rekomendacijas ar įrodymus, tai yra būtina siekiant įgyvendinti šiame reglamente apibrėžtus mišrios žvejybos tikslus arba išvengti dėl tos pačios rūšies arba kelių rūšių išteklių dinamikos ištekliams gresiančios didelės žalos, arba apriboti kasmetinį žvejybos galimybių kitimą tais atvejais, kai kurių nors smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių biomasė nesiekia SSBlim; [19 pakeit.]

(14)  jeigu su MSY susiję tikslai nenustatyti, rekomenduojama taikyti atsargumo principą;

(15)  jeigu tie tikslai ištekliams yra nustatyti, siekiant taikyti apsaugos priemones, būtina nustatyti europinių ančiuvių ir europinių sardinių išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškus, išreikštus kaip MSY Btrigger ir Blim smulkiųjų pelaginių žuvų SSBlim ir SSBpa. Jei šių išteklių kiekis tapotų mažesnis nei TDL Btrigger, mirtingumą dėl žvejybos reikėtų sumažinti iki mažesnio lygio nei FMSY biomasė nebesiektų SSBlim, turėtų būti priimamos atitinkamos taisomosios priemonės, siekiant prisidėti prie greito atitinkamų išteklių biomasės padidėjimo iki dydžio, viršijančio SSBpa; [20 pakeit.]

(16)  jei išteklių dydis sumažėtų tiek, kad nebesiektų atskaitos taško Blim, turėtų būti įgyvendinamos tolesnės apsaugos priemonės. Apsaugos priemonės turėtų apimti žvejybos galimybių mažinimą ir konkrečias išsaugojimo priemones, kai mokslinėse rekomendacijose nurodoma, kad tam tikriems ištekliams kyla grėsmė. Minėtos priemonės turėtų būti papildytos kitomis priemonėmis, jei reikia, pvz., Komisijos priemonėmis, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 12 straipsniu, arba valstybių narių priemonėmis, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 13 straipsniu; [21 pakeit.]

(17)  ištekliams, kuriems išsaugojimo lygio atskaitos taškai nėra nustatyti, derėtų taikyti atsargumo principą. Kai mokslinių rekomendacijų dėl minimalios konkrečių išteklių, kurie sužvejojami kaip priegauda, neršiančių žuvų biomasės dydžio nėra, o mokslinėse rekomendacijose nurodoma, kad reikia imtis taisomųjų priemonių, turėtų būti priimamos konkrečios išsaugojimo priemonės; [22 pakeit.]

(18)  kad būtų galima vykdyti įpareigojimą iškrauti laimikį, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje, plane turėtų būti numatytos papildomos valdymo priemonės, visų pirma priemonės, kuriomis palaipsniui užtikrinama, kad nebebūtų išmetama į jūrą, įvertinamas mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių žuvų kiekis ir kuo labiau sumažinamas (o tais atvejais, kai įmanoma, išvengiamas) neigiamas žvejybos veiklos poveikis jūros aplinkai. Tokios priemonės turėtų būti nustatomos deleguotaisiais aktais; [23 pakeit.]

(18a)  nepriklausomiems ekspertams ir STEFC pateikti ir jų recenzuoti Kroatijos, Italijos ir Slovėnijos (Adrijos aukšto lygio grupės) bendra rekomendacija ir gaubiamųjų tinklų techninių charakteristikų ir jų poveikio dugno ištekliams tyrimas. Todėl tikslinga numatyti nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 13 straipsnio 3 dalies antros pastraipos ir II priedo 2 punkto leidžiančią nuostatą; [24 pakeit.]

(19)  Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 reikalaujama, kad būtų nustatytas tiesioginių valdymo interesų turinčių valstybių narių bendrų rekomendacijų pateikimo terminas;

(19a)   kai moksliniai duomenys rodo, kad mėgėjų žvejyba daro didelį poveikį konkrečių išteklių mirtingumui dėl žvejybos, Taryba turėtų atsižvelgti į tokią žvejybą. To siekiant, Taryba turėtų galėti nustatyti verslinių laimikių bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį (BLSK), apimantį mėgėjų žvejybos laimikius, ir (arba) priimti kitas priemones, kuriomis ribojama mėgėjų žvejyba, pvz., nustatyti kiekio limitus ir žvejybos draudimo laikotarpius; [25 pakeit.]

(20)  plane taip pat turėtų būti numatyta, kad deleguotaisiais aktais, atsižvelgiant į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas, turėtų būti priimtos tam tikros papildomos techninės, taip pat laikotarpių ir rajonų priemonės, kurios padėtų siekti plano tikslų, visų pirma susijusių su žuvų jauniklių apsauga, arba pagerinti selektyvumą; [26 pakeit.]

(20a)   nustatant technines priemones pagal daugiametį planą arba pagal jo pagrindu priimtus deleguotuosius aktus, derėtų apsaugoti tradicinius žvejybos įrankius, remiantis istorijos duomenimis apie žvejų bendruomenėse įsitvirtinusią praktiką; [27 pakeit.]

(21)  siekiant užtikrinti visišką atitiktį šiame reglamente nustatytoms priemonėms, be Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009(12) jau numatytų priemonių, turėtų būti priimtos tam tikros papildomos kontrolės priemonės;

(21a)   siekiant, kad sektorius galėtų pakelti žvejybos pastangų mažinimo priemones ir dėl to mažėjančias įmonių ir jūrininkų pajamas, turėtų būti taikoma pirmenybės gauti atitinkamą paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014(13)a tvarka; [28 pakeit.]

(21b)   siekiant užtikrinti, kad planas būtų įgyvendinamas proporcingai atsižvelgiant į socialinį ir ekonominį poveikį, pageidautina, kad, viena vertus, būtų taikomos laikino veiklos nutraukimo priemonių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 508/2014 33 straipsnyje, trukmės išimtys ir tos išimtys būtų taikomos tik tiems laivams, kuriems taikomas šis daugiametis planas, ir, kita vertus, būtų suteikiama teisė ir galimybės tiems laivams naudotis veiklos nutraukimo visam laikui priemone, nurodyta to reglamento 34 straipsnyje; [29 pakeit.]

(22)  pripažįstant, kad smulkiąsias pelagines žuvis Adrijos jūroje žvejojančiais laivais paprastai vykdomi trumpi žvejybos reisai, Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 17 straipsnyje nustatytas reikalavimas teikti išankstinį pranešimą turėtų būti pritaikytas taip, kad išankstinis pranešimas būtų pateikiamas likus ne mažiau kaip pusantros valandos pusvalandžiui iki numatomo atvykimo į uostą laiko. Tačiau, atsižvelgiant į ribotą žvejybos reisų, per kuriuos sužvejojamas labai mažas žuvų kiekis, poveikį atitinkamiems žuvų ištekliams, derėtų nustatyti, kad tokie išankstiniai pranešimai būtų teikiami tik tada, kai tuose laivuose yra bent 1 tona europinių ančiuvių arba europinių sardinių smulkiųjų pelaginių žuvų; [30 pakeit.]

(23)  pripažįstant, kad elektroninėmis kontrolės priemonėmis žuvininkystės kontrolė, visų pirma žvejybos veiklos geografinio pasiskirstymo ir išteklių naudojimo srityje, užtikrinama geriau ir sparčiau, laivų stebėjimo sistemos ir elektroninio laivo žurnalo naudojimo reikalavimas, nustatytas atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 9 ir 15 straipsniuose, turėtų būti taikomas visiems žvejybos laivams, kurių bendras ilgis yra aštuoni metrai;

(24)  turėtų būti nustatyta europinių ančiuvių ir europinių sardinių smulkiųjų pelaginių žuvų laimikio riba, kurią viršijęs žvejybos laivas privalo iškrauti laimikį paskirtajame uoste arba arti kranto esančioje vietoje, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 43 straipsnyje. Be to, paskirdamos minėtus uostus arba arti kranto esančias vietas, valstybės narės turėtų taip taikyti to reglamento 43 straipsnio 5 dalyje numatytus kriterijus, kad galėtų užtikrinti veiksmingą kontrolę; [31 pakeit.]

(25)  siekiant laiku ir proporcingai prisitaikyti prie technikos ir mokslo pažangos, taip pat užtikrinti lankstumą ir sudaryti sąlygas plėtoti kai kurias priemones, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kad ji galėtų papildyti šį reglamentą dėl atlantinėms skumbrėms ir paprastosioms stauridėms išsaugoti skirtų ištaisomųjų priemonių, įpareigojimo iškrauti laimikį ir techninių priemonių įgyvendinimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(14) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose; [32 pakeit.]

(26)  remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 10 straipsnio 3 dalimi, reikėtų priimti nuostatas, pagal kurias Komisija periodiškai įvertintų šio reglamento taikymo tinkamumą ir veiksmingumą. Toks įvertinimas turėtų būti atliekamas po mokslinėmis rekomendacijomis grindžiamo periodinio plano įvertinimo ir būti juo grindžiamas. Planas turėtų būti vertinamas praėjus trejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo dienos ir po to – kas penkerius metus. Tas laikotarpis yra pakankamas visapusiškai įvykdyti įpareigojimą iškrauti laimikį, priimti ir įgyvendinti priemones regionų lygmeniu ir pamatyti jų poveikį ištekliams ir žvejybos sektoriui. Tokio minimalaus laikotarpio reikalauja ir mokslo įstaigos; [33 pakeit.]

(27)  remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 straipsnio 4 dalimi, prieš sudarant planą buvo įvertintas jo tikėtinas ekonominis ir socialinis poveikis(15);

(27a)   siekdamos padėti žvejams įgyvendinti šiame reglamente numatytas priemones, valstybės narės turėtų kuo plačiau naudotis priemonėmis, kuriomis galima naudotis pagal Reglamentą (ES) Nr. 508/2014. Siekiant atsižvelgti į socialinius ir ekonominius šio reglamento aspektus, tikslinga paaiškinti, kad laikino veiklos nutraukimo priemonės, kurios buvo patvirtintos tam, kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai, gali būti laikomos atitinkančiomis paramos skyrimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 508/20141. Be to, tikslinga leisti laivų, kuriems daro poveikį šis daugiametis planas, atveju nukrypti nuo nustatytų laikotarpių, kuriuos galima teikti paramą, ir nuo didžiausios galimos EJRŽF finansinės paramos sumos, skiriamos laikino veiklos nutraukimo priemonėms, nuostatų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 508/2014, [34 pakeit.]

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo daugiametis planas.

2.  Reglamentas taikomas Adrijos jūros europinių ančiuvių (Engraulis encrasicolus) ir europinių sardinių (Sardina pilchardus) ištekliams (toliau – smulkiosios pelaginės žuvys) ir tikslinei šių išteklių žvejybai. Jis Siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytą įpareigojimą iškrauti laimikį, šis reglamentas taip pat taikomas atlantinių skumbrių (Scomber spp.) ir paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) priegaudai Adrijos jūroje, sugautai žvejojant kurį nors iš minėtų išteklių arba juos abu smulkiąsias pelagines žuvis. [35 pakeit.]

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.  Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 4 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 2 straipsnyje.

2.  Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  Adrijos jūra – BVJŽK reguliuojami 17 ir 18 geografiniai parajoniai;

b)  BVJŽK reguliuojamas geografinis parajonis – Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (BVJŽK) reguliuojamas geografinis parajonis, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1343/2011(16) I priede;

ba)  tikslinė žvejyba – žvejyba, kai europinių sardinių arba europinių ančiuvių kiekis sudaro bent 50 % laimikio gyvojo svorio; [37 pakeit.]

c)  mažų pelaginių žuvų ištekliai – šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje išvardyti ištekliai ir bet kokie jų deriniai smulkiosios pelaginės žuvys europinių sardinių (Sardina pilchardus) ir europinių ančiuvių (Engraulis encrasicolus) ištekliai; [38 pakeit.]

ca)  patikimiausios turimos mokslinės rekomendacijos – naujausiais moksliniais duomenimis ir metodais grindžiamos viešos mokslinės rekomendacijos, kurias paskelbia arba recenzuoja nepriklausoma Sąjungos ar tarptautiniu lygmeniu pripažinta mokslo įstaiga, tokia kaip Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF) arba BVJŽK, ir kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 25 straipsnio reikalavimus; [104 pakeit.]

(d)  FMSY intervalas – reikšmių intervalas, kai visi mirtingumo dėl žvejybos lygiai, patenkantys į moksliškai nustatyto to intervalo ribas, mišriosios žvejybos atveju laikantis mokslinių rekomendacijų užtikrina didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) ilguoju laikotarpiu, esant vidutinėms aplinkos sąlygoms, nedarydami didelio poveikio atitinkamų išteklių reprodukcijos procesui; [39 pakeit.]

da)  žvejybos diena – bet kuris nepertraukiamas 24 valandų laikotarpis ar jo dalis, kai žvejybos laivas vykdo žvejybos veiklą, tokią kaip žuvų paieška, žvejybos įrankio metimas, statymas, vilkimas, traukimas, laimikio patalpinimas, perkrovimas, laikymas, perdirbimas laive, perdavimas, kėlimas į varžas, tukinimas ir žuvų ar žuvų produktų iškrovimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 28 punkte; [40 pakeit.]

db)  SSBlim – neršiančių žuvų biomasės atskaitos taškas; jeigu biomasė yra mažesnė už šį dydį, turi būti imamasi taisomųjų valdymo veiksmų, siekiant užtikrinti, kad ištekliai atsikurtų iki tokio dydžio, kuris atitinka saugias biologines ribas; [41 pakeit.]

dc)  SSBpa – atsargumo principu grindžiamas neršiančių žuvų biomasės atskaitos taškas; jeigu jų biomasė yra mažesnė už šį dydį, turi būti imamasi išteklių valdymo veiksmų, siekiant užtikrinti, kad ištekliai atsikurtų iki tokio dydžio, kuris atitinka saugias biologines ribas; [42 pakeit.]

(e)  MSY Btrigger – žemiausias tam tikrų išteklių neršiančių žuvų biomasės atskaitos taškas; jeigu biomasė yra mažesnė už šį dydį, derėtų imtis konkrečių atitinkamų valdymo veiksmų, siekiant užtikrinti, kad naudojimo lygis, imant drauge su natūraliais svyravimais, leistų atsikurti ištekliams ir jiems viršyti tokį dydį, kuris gali užtikrinti MSY ilguoju laikotarpiu; [43 pakeit.]

(f)  žvejybos galimybė – kiekybiškai nusakyta juridinė teisė žvejoti, išreikšta laimikio kiekiu ir (arba) žvejybos pastangomis.

3 straipsnis

Tikslai

1.  Daugiametis planas padeda siekti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje išdėstytų bendros žuvininkystės politikos tikslų, visų pirma žuvininkystės valdymui taikant atsargumo principą, ir juo siekiama užtikrinti, kad gyvieji jūrų biologiniai ištekliai būtų naudojami taip, kad būtų atkurti ir išlaikyti žvejojamų rūšių populiacijų dydžiai, viršijantys dydžius, kuriems esant gali būti užtikrintas MSY. [45 pakeit.]

2.  Daugiamečiame plane numatoma veiksminga, paprasta ir stabili Adrijos jūros smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių naudojimo valdymo sistema.

2a.   Rengiant ar keičiant daugiametį planą, atsižvelgiama į socialinius ir ekonominius aspektus pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalį. [47 pakeit.]

3.  Daugiametis planas turi padėti sustabdyti laimikio išmetimą mažinti į jūrą išmetamus kiekius, kiek įmanoma, vengiant nepageidaujamos priegaudos arba mažinant jos kiekį, ir įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje, kai žvejojamos žuvys, kurių rūšims taikomas tas įpareigojimas ir šis reglamentas. [48 pakeit.]

4.  Daugiamečiu planu įgyvendinamas žuvininkystės valdymui taikomas ekosisteminis metodas, siekiant užtikrinti, kad neigiamas žvejybos veiklos poveikis jūrų ekosistemai būtų kuo mažesnis, ypač nykstančioms buveinėms ir saugomoms rūšims, įskaitant jūrų žinduolius, jūrų paukščius ir roplius, ir, kai įmanoma, nebūtų daromas. Planas dera su Sąjungos aplinkos teisės aktais, visų pirma Direktyvos 2008/56/EB 1 straipsnio 1 dalyje nustatytu tikslu iki 2020 m. pasiekti gerą aplinkos būklę, ir su direktyvose 2009/147/EB ir 92/43/EEB nustatytais tikslais ir taisyklėmis. [49 pakeit.]

5.  Visų pirma daugiamečiu planu siekiama:

a)  užtikrinti, kad būtų įvykdytos Direktyvos 2008/56/EB I priedo 3 deskriptoriuje išdėstytos sąlygos, ir

b)  prisidėti prie kitų Direktyvos 2008/56/EB I priede nurodytų deskriptorių įvykdymo, proporcingai žvejybos vaidmeniui juos įgyvendinant.

5a.   Priemonės pagal planą taikomos laikantis patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų. [50 pakeit.]

II SKYRIUS

SOCIALINIAI IR EKONOMINIAI TIKSLAI, APSAUGOS PRIEMONĖS IR SPECIALIOS PRIEMONĖS [51 pakeit.]

4 straipsnis

Europiniams ančiuviams ir europinėms sardinėms Smulkiųjų pelaginių žuvų atveju taikomi tikslai [52 pakeit.]

1.  Tikslinis atitinkamų išteklių žuvų mirtingumas dėl žvejybos turi būti pasiektas kuo greičiau ir, palaipsniui artėjant prie tikslinio lygio, ne vėliau kaip 2020 m. ir po to išlaikomas I priede nustatytų intervalų ribose Tiksliniai smulkiųjų pelaginių žuvų atskaitos taškai turi būti pasiekti kuo greičiau ir po to išteklių dydžiai išlaikomi taip, kad viršytų I priede nustatytas vertes, laikantis 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų. [53 pakeit.]

2.  Žvejybos galimybės Smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių valdymo priemonės turi atitikti šio reglamento I priedo A skiltyje nurodytus tikslinius mirtingumo dėl žvejybos intervalus atskaitos taškus. [54 pakeit.]

3.  Nepaisant 1 ir 2 dalių, valdymo priemonės gali būti nustatyti žvejybos galimybių lygiai skirtos pasiekti dydžiams, kurie atitiktų žemesnius mirtingumo dėl žvejybos lygius aukštesnes vertes, nei nustatytieji nustatytosios I priedo A skiltyje, jeigu:

a)  remiantis mokslinėmis rekomendacijomis ar duomenimis, tai būtina, kad vykdant mišrią žvejybą būtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti tikslai;

b)  remiantis mokslinėmis rekomendacijomis ar duomenimis, tai būtina, siekiant išvengti didelės žalos ištekliams, kylančios dėl rūšies viduje arba tarp rūšių vykstančios sąveikos dinamikos, arba

c)  kai kurie smulkiųjų pelaginių žuvų ištekliai nesiekia I priedo B skiltyje nurodyto atskaitos taško. [55 pakeit.]

4.  Nepaisant 2 ir 3 dalių, išteklių žvejybos galimybės gali būti nustatytos remiantis I priedo B skiltyje pateiktais mirtingumo dėl žvejybos intervalais, jei atitinkamų išteklių dydis viršija II priedo A skiltyje nustatytą minimalų neršiančių žuvų išteklių biomasės atskaitos tašką ir jei:

(a)  remiantis mokslinėmis rekomendacijomis ar duomenimis, tai būtina, kad vykdant mišrią žvejybą būtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti tikslai;

(b)  remiantis mokslinėmis rekomendacijomis ar duomenimis, tai būtina, siekiant išvengti didelės žalos ištekliams, kurią lemia tos pačios rūšies arba kelių rūšių išteklių dinamika, arba

(c)  siekiama užtikrinti, kad kelerių metų iš eilės žvejybos galimybės nesvyruotų daugiau kaip 20 %. [56 pakeit.]

4a.   Kai mokslinės rekomendacijos rodo, kad mėgėjų žvejyba daro didelį poveikį konkrečių išteklių žuvų mirtingumui dėl žvejybos, Taryba į jas atsižvelgia ir gali apriboti mėgėjų žvejybą nustatydama žvejybos galimybes, siekiant išvengti bendro tikslinio mirtingumo dėl žvejybos viršijimo. [57 pakeit.]

4a straipsnis

Socialiniai ir ekonominiai tikslai

Siekiant atsižvelgti į socialinius ir ekonominius Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalies f punkte nustatytus tikslus, taikydamos šiame reglamente nustatytas technines ir išteklių išsaugojimo priemones, valstybės narės kuo plačiau naudojasi atitinkamomis Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nustatytomis priemonėmis. [58 pakeit.]

5 straipsnis

Apsaugos priemonės

1.  Išsaugojimo lygio atskaitos taškai, išreikšti kaip minimalūs ir ribiniai minimalios ir ribinės neršiančių žuvų išteklių biomasės dydžiai, kurie turi būti taikomi siekiant išsaugoti visą atitinkamų išteklių reprodukcinį pajėgumą, yra nustatyti II priede. [59 pakeit.]

1a.   Praėjus trejiems metams po 6 straipsnio 1a dalyje nurodytų valdymo priemonių taikymo pradžios, moksliniais tyrimais patikrinamas taikytų priemonių veiksmingumas, visų pirma ištekliams, kuriems taikomas šis reglamentas, ir tų išteklių žvejybai. [60 pakeit.]

2.  Jeigu mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad kurių nors atitinkamų išteklių neršiančių smulkiųjų pelaginių žuvų biomasė yra mažesnė, negu II I priedo A B skiltyje nustatytas minimalus neršiančių žuvų išteklių biomasės atskaitos taškas, priimamos visos atitinkamos taisomosios priemonės, skirtos siekiant padėti užtikrinti, kad atitinkamų smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių dydis greitai viršytų tuos, kuriems esant galima užtikrinti MSY I priedo A skiltyje nustatytą atskaitos tašką. Visų pirma, nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 ir 4 dalių, nustatomos tokio lygio atitinkamų išteklių žvejybos galimybės, kurios atitinka mirtingumą dėl žvejybos, mažesnį už dalies ir laikantis I priedo A skiltyje nustatytą intervalą, 4 straipsnio 3 dalies, valdymo priemonės patikslinamos atsižvelgiant į tų išteklių biomasės sumažėjimą. [61 pakeit.]

3.  Jeigu mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad kurių nors atitinkamų abiejų smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių neršiančių žuvų biomasė yra mažesnė, negu II I priedo B skiltyje nustatytas ribinis ribinės neršiančių žuvų išteklių biomasės atskaitos taškas (Blim SSBlim), imamasi tolesnių taisomųjų priemonių, skirtų užtikrinti, kad atitinkamų išteklių dydis greitai viršytų dydį, kuriam esant galima užtikrinti MSY. Tiksliau, tomis taisomosiomis priemonėmis, priimamos papildomos taisomosios priemonės, siekiant padėti užtikrinti, kad abiejų smulkiųjų pelaginių žuvų ištekliai greitai atsikurtų iki tokio dydžio, kuris viršija I priedo A skiltyje nustatytą atskaitos tašką. Visų pirma, tos taisomosios priemonės, nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 ir 4 dalių dalies, gali būti sustabdoma apimti atitinkamų išteklių tikslinė žvejyba ir atitinkamai sumažinamos žvejybos galimybės tikslinės žvejybos sustabdymą ir kitas atitinkamas valdymo priemones. [62 pakeit.]

6 straipsnis

Specialios išsaugojimo priemonės

1.   Jeigu mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad būtina imtis taisomųjų veiksmų, kad būtų išsaugoti šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti mažų pelaginių žuvų ištekliai, arba jeigu europinių ančiuvių ar europinių sardinių išsaugotos smulkiosios pelaginės žuvys, arba jeigu kurių nors išteklių neršiančių žuvų biomasė tam tikrais metais nesiekia išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškų, nurodytų šio reglamento II I priedo A B skiltyje, Komisija gali priimti deleguotuosius aktus, remdamasi Komisijai pagal šio reglamento 16 straipsniu straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsniu, dėl: straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus.

a)  žvejybos įrankio charakteristikų, tiksliau, tinklo akių dydžio, įrankio konstrukcijos, įrankio dydžio arba selektyvumo įtaisų naudojimo, siekiant užtikrinti arba pagerinti selektyvumą;

b)  žvejybos įrankio naudojimo ir naudojimo gylio, siekiant užtikrinti ir pagerinti selektyvumą;

c)  atitinkamų žuvų žvejybos draudimo ar apribojimo tam tikruose rajonuose, siekiant apsaugoti neršiančias žuvis ir žuvų jauniklius, žuvis, kurių išteklių dydis nesiekia minimalaus išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, arba netikslines žuvų rūšis;

d)  žvejybos arba tam tikrų tipų žvejybos įrankių naudojimo tam tikrais laikotarpiais draudimo ar ribojimo, siekiant apsaugoti neršiančias žuvis, žuvis, kurių ištekliai nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, arba netikslines žuvų rūšis;

e)  mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, siekiant užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą;

f)  kitų su selektyvumu susijusių charakteristikų. [63 pakeit.]

1a.  Nepaisant 1 dalies, kad būtų pasiekti 4 straipsnyje nustatyti tikslai, 2019–2022 m. taikomos šios priemonės:

a)  2019 m. smulkiųjų pelaginių žuvų laimikio limitas nustatomas toks, koks buvo 2014 m. laimikio dydis; nuo 2020 m. smulkiųjų pelaginių žuvų laimikio limitas atitinkamai valstybei narei kiekvienais metais laipsniškai mažinamas 4 %, palyginti su ankstesniais metais, iki 2022 m.; vis dėlto limitas nemažinamas, jeigu praėjusiais metais visas kiekvienos atitinkamos valstybės narės laimikis yra daugiau kaip 2 % mažesnis už 2014 m. sužvejotą kiekį;

b)  tikslinę smulkiųjų pelaginių žuvų žvejybą vykdančių žvejybos laivų žvejybos pastangos negali viršyti 180 žvejybos dienų per metus ir 20 žvejybos dienų per mėnesį, taip pat negali viršyti 144 žvejybos dienų per metus, kai vykdoma tikslinė europinių sardinių žvejyba, ir 144 žvejybos dienų per metus, kai vykdoma tikslinė europinių ančiuvių žvejyba;

c)  kasmet taikomi žvejybos rajonų ir laikotarpių draudimai, siekiant apsaugoti jauniklių augimo vietas ir nerštavietes; tokie draudimai, susiję su įvairių tipų žvejybos įrankiais, apima visą smulkiųjų pelaginių žuvų arealą Adrijos jūroje ir taikomi ne trumpesnį kaip nepertraukiamą 15 dienų laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip nepertraukiamą 30 dienų laikotarpį; tie draudimai taikomi šiais laikotarpiais:

i)  europinių sardinių atveju – nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. ir

ii)  europinių ančiuvių atveju – nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

d)  papildomi draudimai taikomi laivams, kurių bendrasis ilgis viršija 12 metrų, atskirai pagal kiekvieno tipo žvejybos įrankį ne trumpiau kaip šešis mėnesius; tokie draudimai apima ne mažiau kaip 30 % rajono, kuris, kaip nustatyta, yra jauniklių augimo vieta arba rajonas, svarbus ankstyvo amžiaus žuvų grupių apsaugai (teritorinėje ir vidinėje jūroje);

e)  bendras smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių žvejybos veiklą vykdančių tralerių ir gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų pajėgumas negali viršyti 2014 m. užregistruoto veiklą vykdžiusio laivyno pajėgumo, išreikšto bendrąja talpa (BT) ir (arba) bendrąja registrine talpa (BRT), variklio galia (kW) ir laivų skaičiumi. [70 pakeit.]

1b.  Nepaisant 1a dalies, siekiant užtikrinti stabilumą ir apriboti išteklių valdymo priemonių nuostatų kitimą, c ir d punktuose nurodytų draudimų taikymo iš eilės einančiais metais trukmė negali skirtis daugiau kaip 10 % nuo prieš tuos metus ėjusiais metais taikytos trukmės. [71 pakeit.]

6a straipsnis

Techninės priemonės

1.  Taikant šį reglamentą, netaikoma Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa ir II priedo 2 punktas.

2.  Taikant šį reglamentą, apsupamųjų tinklų (gaubiamųjų tinklų ir tinklų be lyno tinklo apačiai sutraukti) ilgis turi būti ne didesnis kaip 600 metrų, o plotis – ne didesnis kaip 1/3 ilgio. [72 pakeit.]

III SKYRIUS

SU ĮPAREIGOJIMU IŠKRAUTI LAIMIKĮ SUSIJUSIOS NUOSTATOS

7 straipsnis

Su įpareigojimu iškrauti Adrijos jūroje sužvejotų mažų pelaginių žuvų laimikį susijusios nuostatos

Komisijai pagal šio reglamento 15 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl, kuriais nustatoma: [73 pakeit.]

a)  įpareigojimo iškrauti laimikį netaikymo žuvų rūšims, kurių aukštas išgyvenimo koeficientas yra patvirtintas moksliškai patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose, atsižvelgiant į žvejybos įrankio, žvejybos veiklos ir ekosistemos charakteristikas, siekiant supaprastinti įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymą; [74 pakeit.]

b)  de minimis išimčių, kad įpareigojimą iškrauti laimikį būtų galima vykdyti; tokios de minimis išimtys galimos visais atvejais, išvardytais Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies c punkte, ir jame išdėstytomis sąlygomis; ir

c)  specialių nuostatų dėl laimikio dokumentavimo, ypač siekiant stebėti įpareigojimo iškrauti laimikį vykdymą.

d)  mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nustatymo, siekiant užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą. [75 pakeit.]

IV SKYRIUS

REGIONALIZAVIMAS

8 straipsnis

Regioninis bendradarbiavimas

1.  Šio reglamento 6 ir 7 straipsniuose nurodytoms priemonėms taikomos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1–6 dalys.

2.  Siekiant vykdyti šio straipsnio 1 dalį, tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės gali teikti bendras rekomendacijas, remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1 dalimi: jos pirmą kartą turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, o po to – per dvylika mėnesių nuo kiekvieno daugiamečio plano įvertinimo pateikimo pagal šio reglamento 14 straipsnį. Tokias rekomendacijas jos taip pat gali teikti , kai mano, kad tai yra reikalinga, ypač staiga pasikeitus kurių nors išteklių, kuriems taikomas šis reglamentas, padėčiai. Bendros rekomendacijos dėl atitinkamų kalendorinių metų priemonių pateikiamos ne vėliau kaip prieš juos einančių metų birželio 1 d.

3.  Šio reglamento 6 ir 7 straipsniais suteikiami įgaliojimai nedaro poveikio įgaliojimams, suteiktiems Komisijai pagal kitas Sąjungos teisės nuostatas, įskaitant Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013.

V SKYRIUS

KONTROLĖ IR REIKALAVIMŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9 straipsnis

Ryšys su Reglamentu (EB) Nr. 1224/2009

Šiame skyriuje numatytos kontrolės priemonės taikomos papildomai kartu su jau numatytomis Reglamente (EB) Nr. 1224/2009, nebent šiame skyriuje nustatyta kitaip.

10 straipsnis

Išankstinis pranešimas

1.  Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 17 straipsnio 1 dalies, tame straipsnyje nustatytas išankstinio pranešimo pateikimo terminas yra bent pusantros valandos pusvalandis prieš numatomą atvykimo į uostą laiką. Pakrantės valstybių narių kompetentingos institucijos gali kiekvienu atveju atskirai duoti leidimą įplaukti į uostą anksčiau. [76 pakeit.]

2.  Išankstinio pranešimo įpareigojimas taikomas Sąjungos žvejybos laivų, kuriuose yra bent viena tona dvi tonos europinių ančiuvių arba bent viena tona dvi tonos europinių sardinių, kapitonams. Tie kiekiai apskaičiuojami atėmus laimikius, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 11 dalyje. [77 pakeit.]

11 straipsnis

Laivų stebėjimo sistema

1.  Taikant šį reglamentą, Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 9 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos ir tikslinę smulkiųjų pelaginių žuvų žvejybą Adrijos jūroje vykdantiems žvejybos laivams, kurių bendras ilgis yra ne mažiau kaip aštuoni metrai.

2.  Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 9 straipsnio 5 dalyje nustatyta išimtis pagal šį reglamentą netaikoma tikslinę smulkiųjų pelaginių žuvų žvejybą Adrijos jūroje vykdantiems laivams, neatsižvelgiant į jų ilgį.

12 straipsnis

Žvejybos žurnalų pildymas ir perdavimas elektroninėmis priemonėmis

1.  Taikant šį reglamentą, Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas vesti elektroninį žvejybos žurnalą ir bent kartą per dieną jį elektroninėmis priemonėmis siųsti vėliavos valstybės narės kompetentingai institucijai taikomas ir tikslinę europinių ančiuvių arba europinių sardinių žvejybą Adrijos jūroje vykdančių Sąjungos žvejybos laivų, kurių bendras ilgis yra ne mažiau kaip aštuoni metrai, kapitonams.

2.  Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 15 straipsnio 4 dalyje nustatyta išimtis netaikoma tikslinę europinių ančiuvių arba europinių sardinių žvejybą vykdančių laivų, neatsižvelgiant į jų ilgį, kapitonams.

2a.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 15 straipsnio 2 dalies, visų Sąjungos laivų, kurių bendrasis ilgis lygus 12 ar daugiau metrų, kapitonai perduoda to reglamento 14 straipsnyje nurodytą informaciją prieš pradėdami iškrovimo operacijas. [78 pakeit.]

13 straipsnis

Paskirtieji uostai

Atitinkamų išteklių, kuriems taikomas daugiametis planas, rūšių žuvų gyvajam svoriui taikytina riba, kurią viršijęs žvejybos laivas privalo laimikį iškrauti paskirtajame uoste ar arti kranto esančioje vietoje, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 43 straipsnyje, yra:

a)  2 000 kg europinių ančiuvių;

b)  2 000 kg europinių sardinių.

VI SKYRIUS

PERŽIŪRA

14 straipsnis

Daugiamečio plano vertinimas

Penkerius metus nuo Praėjus trejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo dienos ir vėliau kas penkerius metus Komisija turi užtikrinti užtikrina, kad būtų atliktas daugiamečio plano poveikio ištekliams, kuriems taikomas šis reglamentas, ir tų išteklių žvejybai, įvertinimas. Šio vertinimo rezultatus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir, jei tikslinga, pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą. [80 pakeit.]

VII SKYRIUS

PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS

15 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnyje nustatytomis sąlygomis. [81 pakeit.]

2.  Įgaliojimai priimti 6 ir 7 straipsniuose nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  6 ir 7 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 6 ir 7 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

15a straipsnis

EJRŽF parama

1.  Laikino veiklos nutraukimo priemonės, priimtos siekiant daugiamečio plano tikslų, laikomos laikinu žvejybos veiklos nutraukimu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 508/2014 33 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose.

2.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 508/2014 33 straipsnio 2 dalies, iki 2020 m. gruodžio 31 d. ilgiausias leidžiamas paramos pagal tą reglamentą laikotarpis padidinamas iki devynių mėnesių tiems žvejybos laivams, kuriems taikomi šiame reglamente numatyti rajonų ir laikotarpių draudimai.

3.  Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinta šio straipsnio 2 dalis, nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 508/2014 25 straipsnio 3 dalies, galima padidinti bendrą EJRŽF skiriamą paramos sumą 15 %, palyginti su didžiausia pagal tą straipsnį leidžiama suma.

4.  Įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 508/2014 30 straipsnyje numatytus veiksmus, pirmenybė teikiama žvejams, patiriantiems šiame daugiamečiame plane nustatytų priemonių įgyvendinimo poveikį.

5.  Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 508/2014 34 straipsnio 4 dalyje nurodyto termino, iki 2020 m. gruodžio 31 d. laivai, nutraukę visą žvejybos veiklą dėl šiame reglamente nurodytų žvejybos pastangų mažinimo priemonių, gali gauti veiklos nutraukimo visam laikui paramą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 34 straipsnyje. [82 pakeit.]

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

Tiksliniai atskaitos taškai

(kaip nurodyta 4 straipsnyje ir 5 straipsniuose) [86 pakeit.]

Ištekliai

Tikslinio mirtingumo dėl žvejybos intervalas, atitinkantis didžiausią galimą tausios žvejybos laimikio siekį (FMSY) Tiksliniai smulkiųjų pelaginių žuvų išteklių atskaitos taškai

A skiltis

B skiltis

Europiniai ančiuviai

0,23–0,30 SSBpa

0,30–0,364 SSBlim

Europinės sardinės

0,065–0,08

0,08–0,11 SSBlim

[87 pakeit.]

II PRIEDAS

Išsaugojimo lygio atskaitos taškai

(kaip nurodyta 5 straipsnyje)

Ištekliai

Mažiausias neršiančių žuvų išteklių biomasės atskaitos taškas (tonomis) (MSY Btrigger)

Ribinis biomasės atskaitos taškas (tonomis) (Blim)

A skiltis

B skiltis

Europiniai ančiuviai

139 000

69 500

Europinės sardinės

180 000

36 000

[84 pakeit.]

(1)OL C 288, 2017 8 31, p. 68.
(2)2018 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).
(4) 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
(5) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).
(6)2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
(7)2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (Viduržemio jūros reglamentas) (OL L 36, 2007 2 8, p. 6).
(8)STECF, Assessment of Mediterranean Sea stocks -part 2 (STECF-11-14).
(9)2014 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1392/2014, kuriuo nustatomas tam tikros mažųjų pelaginių žuvų žvejybos Viduržemio jūroje žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 370, 2014 12 30, p. 21).
(10) Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF). Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (STECF-15-14). 2015 m. [Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 p.] [Antra šios nuorodos dalis atrodo klaidinga. Prašome Leidinių biuro patikrinti.]
(11)Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF). Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments part 1 (STECF-15-14). 2015 m. [Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 p.] [Antra šios nuorodos dalis atrodo klaidinga. Prašome Leidinių biuro patikrinti.]
(12)2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).
(13) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).
(14) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(15)Poveikio vertinimas... [prašome įrašyti nuorodą, kai bus paskelbtas].
(16)2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių (OL L 347, 2011 12 30, p. 44).

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika