Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0043(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0337/2018

Teksty złożone :

A8-0337/2018

Debaty :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Głosowanie :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0445

Teksty przyjęte
PDF 275kWORD 67k
Wtorek, 13 listopada 2018 r. - Strasburg
Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów ***I
P8_TA(2018)0445A8-0337/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0097),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0095/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz stanowisko w formie poprawek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0337/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 68.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 listopada 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów
P8_TC1-COD(2017)0043

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Wspólna polityka rybołówstwa („WPRyb”) powinna przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego, do zrównoważonego zarządzania wszystkimi gatunkami eksploatowanymi w celach handlowych oraz, w szczególności, do osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego do 2020 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE(3), oraz właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG(4) i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE(5). [Popr. 1]

(1a)   Podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, który odbył się w Nowym Jorku w 2015 r., Unia i państwa członkowskie zobowiązały się do 2020 r. skutecznie uregulować odławianie i zaprzestać przełowień, nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów i destrukcyjnych praktyk połowowych oraz wdrożyć uzasadnione naukowo plany zarządzania w celu odbudowania w jak najkrótszym czasie stad ryb co najmniej do poziomów pozwalających na uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu wynikającego z ich cech biologicznych. [Popr. 2]

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013(6) ustanawia zasady WPRyb zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Do celów WPRyb należą między innymi: zapewnienie, aby rybołówstwo i akwakultura były zrównoważone środowiskowo, gospodarczo i społecznie w perspektywie długookresowej, stosowanie do zarządzania rybołówstwem podejścia opartego na ostrożnym gospodarowaniu zasobami oraz wprowadzanie w życie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem. [Popr. 3]

(2a)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013 zarządzanie rybołówstwem w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe wymaga zharmonizowanych, wiarygodnych i dokładnych zestawów danych. [Popr. 4]

(3)  Z opinii naukowych przedstawionych przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Naukowy Komitet Doradczy Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM — SAC) wynika, że eksploatacja stad sardynek i sardeli w Morzu Adriatyckim przekracza poziomy niezbędne do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY).

(3a)  Morze Adriatyckie jest ważnym podobszarem w basenie Morza Śródziemnego, odpowiadającym za około jedną trzecią całkowitej wartości wyładunków. [Popr. 5]

(4)  Pomimo tego, że są zarządzane zarówno na podstawie planu zarządzania na poziomie międzynarodowym w ramach GFCM, jak i krajowych planów zarządzania przyjętych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006(7) stada sardeli i sardynek w Adriatyku w dalszym ciągu są nadmiernie eksploatowane i uważa się, że obecne środki są niewystarczające do osiągnięcia MSY do 2020 r. Państwa członkowskie i zainteresowane strony wyraziły swoje poparcie dla opracowania i wdrożenia planów zarządzania na poziomie unijnym dla tych dwóch stad.

(4a)   Plany zarządzania wdrożone i środki techniczne wprowadzone w 2016 r. mają wpłynąć na stada i muszą być analizowane oraz uwzględniane przy ustanawianiu planu wieloletniego dotyczącego gatunków pelagicznych w regionie. [Popr. 6]

(4b)   Wprowadzenie podejścia opartego na minimalnej wielkości biomasy wymaga zmian w protokołach pobierania próbek biologicznych i protokołach badań, które to zmiany wymagają czasu, dlatego konieczny jest okres przejściowy przed wdrożeniem. [Popr. 99]

(5)  Obecne środki zarządzania w odniesieniu do małych stad pelagicznych w Morzu Adriatyckim dotyczą dostępu do wód, kontroli nakładu połowowego oraz środków technicznych regulujących korzystanie z narzędzi. Opinie naukowe wskazały, że kontrola połowów jest najbardziej właściwym sposobem dostosowania śmiertelności połowowej i byłaby bardziej skutecznym narzędziem zarządzania dla małych stad pelagicznych(8). [Popr. 7]

(6)  Aby osiągnąć cele WPRyb, należy odpowiednio przyjąć szereg środków ochronnych, w dowolnej ich kombinacji, takich jak plany wieloletnie, oraz środki techniczne, środki dotyczące ustalania i przydziału uprawnień do połowów. [Popr. 8]

(6a)   Połowy małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim, zwłaszcza w podobszarach geograficznych 17 i 18, mają bardzo istotny wpływ społeczno-gospodarczy na źródła utrzymania i przyszłość społeczności przybrzeżnych w państwach członkowskich. [Popr. 9]

(6b)   Zgodnie z zasadami i celami WPRyb oraz na podstawie art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 regionalizację należy wykorzystywać do przyjmowania i wdrażania środków uwzględniających specyfikę każdego obszaru rybackiego i chroniących warunki środowiskowe tych obszarów. [Popr. 10]

(6c)   Uprawnienia do połowów powinny być przyznawane zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i z zastosowaniem przejrzystych i obiektywnych kryteriów, w tym o charakterze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Uprawnienia do połowów powinny także być sprawiedliwie rozdzielane pomiędzy poszczególne segmenty sektora rybołówstwa, łącznie z tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i rybołówstwem na niewielką skalę. Ponadto państwa członkowskie powinny przewidywać zachęty dla statków rybackich rozmieszczających selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowu o ograniczonym wpływie na środowisko. [Popr. 11]

(7)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą najlepsze dostępne opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne, które będą obejmować cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony, cele dotyczące ochrony oraz środki techniczne dotyczące wdrożenia obowiązku wyładunku, a także środki służące uniknięciu lub ograniczeniu niezamierzonych połowów w jak największym stopniu i środki ochronne. [Popr. 12]

(8)  Celem planu wieloletniego powinno być przyczynienie się do osiągnięcia celów WPRyb, a w szczególności osiągnięcie przywrócenie i utrzymanie stad ryb powyżej poziomów biomasy pozwalających uzyskać MSY odnośnych stad, wdrożenie obowiązku wyładunku, osiągnięcie równowagi sektora rybołówstwa i zapewnienie skutecznych ram zarządzania. [Popr. 13]

(8a)   Niniejsze rozporządzenie nie powinno być traktowane jako precedensowe względem innych planów wieloletnich dotyczących Morza Śródziemnego, chyba że przewidziano inaczej. [Popr. 14]

(8b)   Plan wieloletni powinien zawsze zapewniać równowagę między rezultatem możliwym do osiągnięcia, przy uwzględnieniu ram czasowych, a wpływem społeczno-gospodarczym. [Popr. 15]

(9)  Co więcej, w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 wprowadzono obowiązek wyładunku, w tym w odniesieniu do wszystkich połowów gatunków podlegających minimalnym rozmiarom zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1392/2014(9) ustanowiono plan odrzutów na trzy lata przewidujący wyłączenie de minimis z obowiązku wyładunku dla sardeli, sardynek, makreli i ostroboka śródziemnomorskiego w Morzu Adriatyckim. W celu wprowadzenia w życie obowiązku wyładunku, należy przedłużyć okres obowiązywania środków ustanowionych w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1392/2014 poprzez włączenie jego odnośnych przepisów do planu wieloletniego.

(10)  Zgodnie z podejściem ekosystemowym oraz w uzupełnieniu wskaźnika dotyczącego połowów zawartego w dyrektywie plan ten powinien również przyczyniać się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE, a wskaźniki jakości 1, 4 i 6 zawarte w załączniku I do dyrektywy powinny być rozważane w ramach zarządzania rybołówstwem. Plan ten powinien także przyczyniać się do osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków zgodnie z wymogami zawartymi odpowiednio w dyrektywie 2009/147/WE i dyrektywie 92/43/EWG. [Popr. 16]

(11)  Artykuł 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zawiera wymóg ustalania uprawnień do połowów zgodnie z celami określonymi w planach wieloletnich. [Popr. 17]

(12)  Należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) odpowiadający celowi, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie MSY wyrażonego jako przedziały wartości, które są spójne z osiągnięciem maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY). Przedziały te, oparte na opiniach naukowych, są niezbędne do zapewnienia elastyczności, która pozwoli na uwzględnianie zmian w opiniach naukowych, przyczyni się do wdrożenia obowiązku wyładunku oraz pozwoli uwzględnić specyfikę połowów wielogatunkowych. Przedziały FMSY zostały obliczone przez STECF(10) i. Na podstawie tego planu mają zapewnić maksymalnie 5-procentowe ograniczenie wysokiego odłowu długoterminowego w stosunku do MSY(11). Ponadto górny limit przedziału jest ograniczony tak, aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej Blim nie przekraczało 5 %. [Popr. 18]

(13)  Na potrzeby ustalania uprawnień do połowów należy co do zasady stosować pułap przedziałów FMSY oraz, z zastrzeżeniem uznania stanu danego stada za dobry, wyznaczyć górny limit dla niektórych przypadków. Uprawnienia do połowów powinny realizacji celów planu wieloletniego wskaźnikiem docelowym w przypadku każdego z gatunków powinien być SSBpa. Ustalenie wyższego wskaźnika docelowego powinno być ustalane do wysokości górnego limitu możliwe wyłącznie wówczas, gdy na podstawie opinii naukowej lub dowodu jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do połowów wielogatunkowych lub do uniknięcia szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej, lub w celu ograniczenia rocznych wahań w wysokości uprawnień do połowówgdy liczebność jednego ze stad małych gatunków pelagicznych jest poniżej SSBli. [Popr. 19]

(14)  Gdy wartości docelowe MSY są niedostępne, należy zastosować zasadę podejścia ostrożnościowego.

(15)  W przypadku stad, dla których są one dostępne, oraz na Na potrzeby stosowania środków ochronnych należy określić punkty odniesienia ochrony wyrażone jako MSY Btrigger oraz Blim dla stad sardeli i sardynekSSBlim i SSBpa w przypadku małych gatunków pelagicznych. Jeśli liczebność stada spadnie poniżej MSY Btrigger, śmiertelność połowowa powinna zostać zredukowana poniżej wartości FMSYSSBlim, należy przyjąć odpowiednie środki zaradcze, aby przyczynić się do szybkiego powrotu liczebności danego stada do poziomu powyżej SSBpa. [Popr. 20]

(16)  Należy wdrożyć dodatkowe środki ochronne, w przypadku gdy wielkość stada spadnie poniżej punktu odniesienia Blim. Środki ochronne powinny obejmować ograniczenie uprawnień do połowów oraz szczególne środki ochrony, jeżeli w opinii naukowej stwierdzono, że dane stado jest zagrożone. Środki te powinny zostać uzupełnione innymi środkami, w stosownych przypadkach, takimi jak środki Komisji zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub środki państw członkowskich zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. [Popr. 21]

(17)  W przypadku stad, dla których punkty odniesienia nie są dostępne, należy stosować zasadę ostrożności. W szczególnym przypadku zasobów odławianych w postaci przyłowów, w sytuacji braku opinii naukowej na temat takich poziomów minimalnej biomasy tarłowej takich zasobów, należy przyjąć szczególne środki ochrony, jeżeli w opinii naukowej wskazana zostanie potrzeba takich środków zaradczych. [Popr. 22]

(18)  Aby umożliwić wykonanie obowiązku wyładunku ustanowionego na podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania, w szczególności środki służące stopniowemu eliminowaniu odrzutów, liczeniu ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony oraz minimalizowaniu, a w miarę możliwości eliminowaniu negatywnego wpływu działalności połowowej na środowisko morskie. Przepisy te powinny być ustanowione w drodze aktów delegowanych. [Popr. 23]

(18a)  Wspólne zalecenie Chorwacji, Włoch i Słowenii (grupa wysokiego szczebla ADRIATICA) oraz analiza charakterystyki technicznej okrężnic i ich wpływu na populacje denne zostały przedstawione niezależnym ekspertom i STECF oraz poddane przeglądowi przez tych ekspertów i STECF. Dlatego należy przewidzieć odstępstwo od art. 13 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i od pkt 2 załącznika II do tego rozporządzenia. [Popr. 24]

(19)  Zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić termin składania wspólnych zaleceń przez państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu.

(19a)   Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne wywierają znaczący wpływ na śmiertelność połowową określonych stad, Rada powinna uwzględnić te połowy. W tym celu Rada powinna mieć możliwość, aby w przypadku połowów handlowych ustalać całkowity dopuszczalny połów (TAC) z uwzględnieniem wielkości połowów rekreacyjnych lub przyjmować inne środki ograniczające połowy rekreacyjne, takie jak limity ilościowe i okresy zamknięcia połowów. [Popr. 25]

(20)  W planie należy również przewidzieć określone towarzyszące środki techniczne, środki tymczasowe i środki ochrony przestrzennej, które należy przyjąć w drodze aktów delegowanych i przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych opinii naukowych, aby przyczynić się do osiągnięcia celów planu, w szczególności w zakresie ochrony narybku lub w celu poprawy selektywności. [Popr. 26]

(20a)   Określając środki techniczne wynikające z planu wieloletniego lub z aktów delegowanych przyjętych na jego podstawie, należy zapewnić ochronę tradycyjnych narzędzi połowowych opartych na dawnych praktykach stosowanych w społecznościach rybackich. [Popr. 27]

(21)  Mając na uwadze zapewnienie pełnej zgodności ze środkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, należy przyjąć szczególne środki kontroli uzupełniające środki przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009(12).

(21a)   Aby umożliwić sektorowi zmierzenie się ze skutkami wprowadzenia środków ograniczających nakład połowowy, w tym ze spadkiem dochodów przedsiębiorstw i załóg statków rybackich, należy określić priorytetowe sposoby dostępu do odpowiednich środków wsparcia przewidzianych przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014(13). [Popr. 28]

(21b)   Aby zapewnić zgodność stosowania z celami pod względem skutków społeczno-gospodarczych, należy zatem z jednej strony przyznać odstępstwa od ograniczeń czasowych dotyczących środków na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, o których mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, rozciągając jego zakres wyłącznie na statki rybackie objęte niniejszym planem wieloletnim, a z drugiej umożliwić tym samym statkom rybackim wznowienie stosowania i dostępność środków na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej, przewidzianych w art. 34 tego rozporządzenia. [Popr. 29]

(22)  Uznając, że na Morzu Adriatyckim statki ukierunkowane na małe stada pelagiczne zazwyczaj prowadzą krótkie rejsy połowowe, należy dostosować obowiązek uprzedniego powiadomienia określony w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 tak, aby uprzednie powiadomienia były składane co najmniej półtorej pół godziny przed szacowanym czasem przybycia do portu. Jednak biorąc pod uwagę ograniczony wpływ, jaki mają na przedmiotowe stada rejsy połowowe poławiające bardzo małe ilości ryb, należy ustalić próg dla takich uprzednich powiadomień w sytuacji, gdy statki te zatrzymują na burcie co najmniej 1 tonę sardeli lub sardynekmałych gatunków pelagicznych. [Popr. 30]

(23)  Uznając, że elektroniczne narzędzia kontroli gwarantują lepszą i bardziej terminową kontrolę połowów, a w szczególności rozmieszczenia przestrzennego połowów i eksploatacji stad, korzystanie z systemu monitorowania statków i elektronicznych dzienników połowowych, zgodnie z wymogami określonymi, odpowiednio, w art. 9 i 15 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, należy rozszerzyć na wszystkie statki rybackie o długości całkowitej co najmniej osiem metrów.

(24)  Należy ustanowić progi w odniesieniu do połowów sardeli i sardynkimałych gatunków pelagicznych, po osiągnięciu których statek rybacki ma obowiązek dokonania wyładunku w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Ponadto przy wyznaczaniu tych portów lub miejsc znajdujących się blisko brzegu państwa członkowskie powinny stosować kryteria przewidziane w art. 43 ust. 5 tego rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić skuteczną kontrolę. [Popr. 31]

(25)  W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w sposób terminowy i proporcjonalny oraz zapewnienia elastyczności i umożliwienia rozwoju niektórych środków należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie środków zaradczych dotyczących ochrony makreli i ostroboka śródziemnomorskiego, wdrożenia obowiązku wyładunku oraz środków technicznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa(14). W szczególności, aby zapewnić równy udział w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada powinny otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego uczestniczenia w spotkaniach grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych. [Popr. 32]

(26)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące okresowej oceny, której Komisja będzie poddawać stosowność oraz skuteczność stosowania niniejszego rozporządzenia. Taka ocena powinna być zgodna z okresową oceną planu opartego na opiniach naukowych i powinna się na niej opierać. Ocenę planu należy przeprowadzać przeprowadzić trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat. Okres ten umożliwia pełne wdrożenie obowiązku wyładunku, a także przyjęcie i wdrożenie zregionalizowanych środków oraz wykazanie ich wpływu na stada i połowy. Jest to również minimalny okres wymagany przez organy naukowe. [Popr. 33]

(27)  Zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przed opracowaniem planu oceniono jego prawdopodobny wpływ gospodarczy i społeczny(15).

(27a)   Aby umożliwić rybakom wdrożenie środków określonych w niniejszym rozporządzeniu, państwa członkowskie powinny w jak największym stopniu korzystać ze środków dostępnych na mocy rozporządzenia (UE) nr 508/2014. Należy sprecyzować, że środki na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przyjęte z myślą o realizacji celów niniejszego rozporządzenia można uznać za kwalifikujące się do wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) nr 508/2014, aby uwzględnić aspekty społeczno-gospodarcze niniejszego rozporządzenia. Należy ponadto przyznać statkom objętym niniejszym planem wieloletnim odstępstwo od okresów, w których można przyznać wsparcie, a także od pułapu wkładu finansowego z EFMR w odniesieniu do środków na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej określonych w rozporządzeniu (UE) nr 508/2014, [Popr. 34]

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wieloletni plan dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do stad sardeli europejskiej (Engraulis encrasicolus) i sardynki europejskiej (Sardina pilchardus) w Morzu Adriatyckim („przedmiotowe stadamałe gatunki pelagiczne”) oraz do połowów, w których eksploatowane celem są te stada. Aby wdrożyć obowiązek wyładunku określony w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, niniejsze rozporządzenie ma Ma ono również zastosowanie do przyłowów makreli (Scomber spp.) i ostroboka śródziemnomorskiego (Trachurus spp.) złowionych w Morzu Adriatyckim przy połowach jednego lub obu przedmiotowych stadmałych gatunków pelagicznych. [Popr. 35]

Artykuł 2

Definicje

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają definicje zawarte w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 i art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

2.  Dodatkowo stosuje się następujące definicje:

a)  „Morze Adriatyckie” oznacza podobszary geograficzne GFCM 17 i 18;

b)  „podobszar geograficzny GFCM” oznacza podobszar geograficzny Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego (GFCM) zgodnie z określeniem w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011(16);

ba)  „ukierunkowanie” oznacza, że sardynki lub sardele stanowią co najmniej 50 % masy połowu w relacji pełnej; [Popr. 37]

c)  „małe gatunki pelagiczne” oznaczają stada wymienione w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia lub ich dowolną kombinacjęsardynek (Sardina pilchardus) i sardeli (Engraulis encrasicolus); [Popr. 38]

ca)  „Najlepsze dostępne opinie naukowe” odnoszą się do powszechnie dostępnych opinii naukowych, których podstawę stanowią najbardziej aktualne dane i metody naukowe i które zostały wydane albo zrecenzowane przez niezależną instytucję naukową uznaną na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, taką jak Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) i GFCM, i które spełniają wymogi art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. [Popr. 104]

d)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości, w którym wszystkie poziomy śmiertelności ryb w naukowo wskazanych granicach tego przedziału, w przypadku połowów wielogatunkowych i zgodnie z opinią naukową, stanowią długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów (MSY) w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji danych stad; [Popr. 39]

da)  „dzień połowowy” oznacza dowolny nieprzerwany okres 24 godzin lub część takiego okresu, kiedy statek rybacki prowadzi działalność połowową, taką jak poszukiwanie ryb, wydawanie, wystawianie, holowanie i wybieranie narzędzia połowowego, wciąganie połowu na pokład, przeładunek, zatrzymywanie na pokładzie, przetwarzanie na pokładzie, przenoszenie, umieszczanie w sadzach, tuczenie i wyładowywanie ryb i produktów rybołówstwa, zdefiniowaną w art. 4 pkt 28 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; [Popr. 40]

db)  „SSBlim” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego to punktu należy podjąć działania naprawcze w celu zapewnienia odbudowy stada powyżej granicy bezpieczeństwa biologicznego; [Popr. 41]

dc)  „SSBpa” oznacza ostrożnościowy punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego to punktu należy podjąć działania w zakresie zarządzania w celu zapewnienia odbudowy stada powyżej granicy bezpieczeństwa biologicznego; [Popr. 42]

e)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy wszcząć szczególne i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego zapewnienie długoterminowych MSY; [Popr. 43]

f)  „uprawnienia do połowów” oznaczają określone ilościowo prawne upoważnienie do łowienia, wyrażone jako połowy lub nakład połowowy.

Artykuł 3

Cele

1.  Plan wieloletni ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie ostrożnościowego podejścia do zarządzania rybołówstwem oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY. [Popr. 45]

2.  Plan wieloletni powinien ustanawiać skuteczne, proste i stabilne ramy zarządzania eksploatacją małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim.

2a.   Przy opracowywaniu lub zmianie planu wieloletniego uwzględnia się aspekty społeczno-gospodarcze zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. [Popr. 47]

3.  Celem planu wieloletniego jest przyczynienie się do wyeliminowania ograniczenia odrzutów poprzez unikanie i ograniczanie w miarę możliwości niezamierzonych połowów oraz do wdrożenia obowiązku wyładunku określonego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do stad objętych nim i do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie. [Popr. 48]

4.  W ramach planu wieloletniego wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie, a w miarę możliwości wyeliminowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski, szczególnie na zagrożone siedliska i chronione gatunki, w tym ssaki morskie, ptaki morskie i gady. Plan musi być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska, zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE oraz z celami i zasadami określonymi w dyrektywach 2009/147/WE i 92/43/EWG. [Popr. 49]

5.  Plan wieloletni ma na celu w szczególności:

(a)  zapewnienie spełnienia warunków przedstawionych we wskaźniku 3 zawartym w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE; oraz

(b)  przyczynienie się do spełnienia warunków określonych w innych odnośnych wskaźnikach zawartych w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE proporcjonalnie do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu.

5a.   Środki przewidziane w planie stosuje się zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi. [Popr. 50]

ROZDZIAŁ II

CELE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE, ŚRODKI OCHRONNE ORAZ ŚRODKI SPECJALNE ŚRODKI [Popr. 51]

Artykuł 4

Cele w odniesieniu do sardeli i sardynekmałych gatunków pelagicznych [Popr. 52]

1.  Docelowe wartości śmiertelności połowowej dla przedmiotowych stad muszą zostać osiągnięte punkty odniesienia dla małych gatunków pelagicznych osiąga się tak szybko, jak to możliwe, w sposób progresywny i stopniowy, do 2020 r., oraz utrzymaneoraz utrzymuje się je w późniejszym okresie w zakresie określonym powyżej wartości określonych w załączniku I i zgodnie z celami ustanowionymi w art. 3 ust. 1. [Popr. 53]

2.  Uprawnienia do połowów są ustalane zgodnie z przedziałami docelowych wskaźników śmiertelności połowowej Środki zarządzania małymi gatunkami pelagicznymi są zgodne z docelowymi punktami odniesienia wyznaczonymi w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia. [Popr. 54]

3.  Niezależnie od przepisów ust. 1 i 2 uprawnienia do połowów środki zarządzania mogą zostać ustalone mieć na poziomach odpowiadających niższym poziomom śmiertelności połowowej celu poziomy odpowiadające wartościom wyższym niż poziomy określone w kolumnie A załącznika I, jeżeli:

a)  na podstawie opinii lub dowodów naukowych jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

b)  na podstawie opinii lub dowodów naukowych jest to konieczne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej; lub

c)  jedno ze stad małych gatunków pelagicznych jest poniżej punktu odniesienia określonego w załączniku I kolumna B. [Popr. 58]

4.  Niezależnie od przepisów ust. 2 i 3 uprawnienia do połowów stada mogą zostać ustalone zgodnie z przedziałami śmiertelności połowowej wyznaczonymi w kolumnie B załącznika I, pod warunkiem że przedmiotowe stado znajduje się powyżej minimalnego punktu odniesienia biomasy tarłowej określonego w kolumnie A załącznika II:

a)  jeżeli, na podstawie opinii lub dowodów naukowych, jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;

b)  jeżeli, na podstawie opinii lub dowodów naukowych, jest to konieczne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej;

c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów między następującymi po sobie latami. [Popr. 56]

4a.   Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne wywierają znaczący wpływ na śmiertelność połowową określonych stad, Rada uwzględnia te połowy i może ograniczyć połowy rekreacyjne przy ustalaniu uprawnień do połowów, aby uniknąć przekroczenia całkowitej docelowej śmiertelności połowowej. [Popr. 57]

Artykuł 4a

Cele społeczno-gospodarcze

Aby osiągnąć cele społeczno-gospodarcze określone w art. 2 ust. 5 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy wdrażaniu środków ochronnych i technicznych określonych w niniejszym rozporządzeniu państwa członkowskie w dużym stopniu korzystają z właściwych środków określonych w rozporządzeniu (UE) nr 508/2014. [Popr. 58]

Artykuł 5

Zabezpieczenia

1.  Punkty odniesienia ochrony wyrażone jako minimalne i graniczne poziomy biomasy stada tarłowego, które należy stosowaćstosuje się, aby chronić pełną zdolność reprodukcyjną tych stad, są określone w załączniku II. [Popr. 59]

1a.   Po upływie trzech lat od daty zastosowania środków zarządzania, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przeprowadza się badania naukowe mające na celu sprawdzenie skuteczności przyjętych środków, szczególnie w odniesieniu do stad, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, oraz do połowów tych stad. [Popr. 60]

2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z tych stad małych gatunków pelagicznych spadła poniżej minimalnego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego określonego w kolumnie AB załącznika III, przyjmuje się wszystkie odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia przyczynienia się do szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada danego małego gatunku pelagicznego do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie MSYpunkt odniesienia określony w kolumnie A załącznika I. W szczególności, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4 zgodnie z art. 4 ust. 3 uprawnienia do połowów przedmiotowego stada ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową zredukowaną do poziomu poniżej przedziału określonego w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia,środki zarządzania dostosowuje się z uwzględnieniem spadku biomasy tego stada. [Popr. 61]

3.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z tych stad obu stad małych gatunków pelagicznych spadła poniżej minimalnego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (BlimSSBlim) określonego w kolumnie B załącznika, podejmuje się dalsze środki zaradcze w celu zapewnienia przyczynienia się do szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada obu stad do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie MSYpunkt odniesienia odkreślony w kolumnie A załącznika I. Wspomniane środki zaradcze mogą w szczególności obejmować, w drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado i inne odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowówśrodki zarządzania. [Popr. 62]

Artykuł 6

Specjalne środki ochronne

1.   Jeżeli opinia naukowa wskazuje, że wymagane jest podjęcie działań naprawczych w celu ochrony małych gatunków pelagicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, lub, w przypadku sardeli i sardynki, jeżeli poziom biomasy tarłowej któregokolwiek z tych stad w danym roku spadł poniżej punktów odniesienia do celów ochrony określonych w kolumnie AB załącznika III do niniejszego rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do:.

a)  cech narzędzi połowowych, w szczególności rozmiaru oczek, budowy narzędzia połowowego, rozmiaru narzędzia lub stosowania urządzeń zapewniających selektywność, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności;

b)  wykorzystania narzędzi połowowych i głębokości rozmieszczenia narzędzi, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności;

c)  zakazu lub ograniczenia prowadzenia połowów na określonych obszarach, w celu ochrony ryb w okresie tarła i narybku lub ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub nieodławianych gatunków ryb;

d)  zakazu lub ograniczenia prowadzenia połowów lub stosowania niektórych rodzajów narzędzi połowowych w określonych okresach, w celu ochrony ryb w okresie tarła lub ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub nieodławianych gatunków ryb;

e)  minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony, w celu zapewnienia ochrony młodych organizmów morskich;

f)  innych cech związanych z selektywnością. [Popr. 63]

1a.  Niezależnie od ust. 1, aby osiągnąć cele określone w art. 4, w latach 2019–2022 stosuje się następujące środki:

a)  w 2019 r. limit połowowy dotyczący małych gatunków pelagicznych ustala się na poziomie z 2014 r.; począwszy od 2020 r. i do 2022 r. limit połowowy dotyczący małych gatunków pelagicznych jest stopniowo zmniejszany w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich, co roku o 4 % w porównaniu z poprzednim rokiem; zmniejszenie to nie obowiązuje jednak, jeżeli w poprzednim roku całkowity połów danego państwa członkowskiego był o ponad 2 % mniejszy od połowu w 2014 r.;

b)  nakład połowowy statków rybackich prowadzących ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych nie przekracza 180 dni połowowych rocznie i 20 dni połowowych w ciągu miesiąca, przy czym maksymalna liczba dni połowowych w odniesieniu do sardynki europejskiej wynosi 144 dni rocznie, a maksymalna liczba dni połowowych w odniesieniu do sardeli europejskiej wynosi 144 dni rocznie;

c)  czasowo-przestrzenne zamknięcia połowów będą realizowane corocznie w celu ochrony obszarów wylęgu i tarlisk; zamknięcia takie – w odniesieniu do poszczególnych rodzajów narzędzi połowowych – obejmują cały obszar występowania małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim na okresy nie krótsze niż 15 kolejnych dni i nieprzekraczające 30 kolejnych dni. zamknięcia te mają miejsce w następujących okresach:

i)  dla sardynek – od dnia 1 października do dnia 31 marca, oraz

ii)  dla sardeli – od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września;

d)  dodatkowe zamknięcia połowów odnoszące się do statków o całkowitej długości ponad 12 m, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów narzędzi połowowych, stosuje się przez okres co najmniej sześciu miesięcy; zamknięcia te dotyczą co najmniej 30 % obszaru, który został wskazany jako obszar wylęgu lub obszar ważny dla utrzymania ochrony najmłodszych klas wiekowych ryb (wód terytorialnych i morza wewnętrznego);

e)  całkowita zdolność połowowa floty trawlerów i sejnerów prowadzących aktywną działalność połowową w odniesieniu do stad małych gatunków pelagicznych nie może przekraczać wartości zdolności połowowych floty zarejestrowanych w 2014 r. dla aktywnej floty, dotyczących pojemności brutto lub pojemności rejestrowej brutto, mocy silnika (kW) i liczby statków. [Popr. 70]

1b.  Niezależnie od ust. 1a, aby zapewnić stabilność i ograniczyć zróżnicowanie środków zarządzania, czas trwania zamknięć, o których mowa w lit. c) i d) tego ustępu, nie może się różnić o więcej niż 10 % między następującymi po sobie latami. [Popr. 71]

Artykuł 6a

Środki techniczne

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia art. 13 ust. 3 akapit drugi oraz pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 nie mają zastosowania.

2.  Do celów niniejszego rozporządzenia maksymalna długość sieci okrążających (okrężnice i niewody bez liny ściągającej) jest ograniczona do 600 metrów przy opadzie sieci wynoszącym maksymalnie 1/3 długości. [Popr. 72]

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO OBOWIĄZKU WYŁADUNKU

Artykuł 7

Przepisy odnoszące się do obowiązku wyładunku w odniesieniu do połowów stad małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 dotyczących: [Popr. 73]

a)  wyłączeń ze stosowania obowiązku wyładunku w odniesieniu do gatunków, w przypadku których dowody najlepsze dostępne opinie naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, przy uwzględnieniu cech narzędzia połowowego, praktyk połowowych i danego ekosystemu, w celu ułatwienia wdrożenia obowiązku wyładunku; [Popr. 74]

b)  wyłączeń de minimis w celu umożliwienia wdrożenia obowiązku wyładunku; takie wyłączenia de minimis stosuje się w przypadkach i na warunkach określonych w art. 15 ust. 5 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

c)  szczegółowych przepisów dotyczących dokumentacji połowowej, w szczególności dla potrzeb monitorowania wdrażania obowiązku wyładunku.

d)  określania minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony, aby zapewnić ochronę młodych organizmów morskich. [Popr. 75]

ROZDZIAŁ IV

REGIONALIZACJA

Artykuł 8

Współpraca regionalna

1.  Art. 18 ust. 1–6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ma zastosowanie do środków, o których mowa w art. 6 i 7 niniejszego rozporządzenia.

2.  Do celów ust. 1 niniejszego artykułu zainteresowane państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes związany z zarządzaniem, mogą przedkładać wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 po raz pierwszy nie później niż w ciągu 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie przed upływem 12 miesięcy od każdego przedłożenia oceny wieloletniego planu zgodnie z art. 14 niniejszego rozporządzenia. Mogą również przedkładać takie zalecenia, kiedy uznają to za konieczne, w szczególności w przypadku wystąpienia nagłej zmiany w sytuacji któregokolwiek ze stad, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie. Wspólne zalecenia w sprawie środków dotyczących danego roku kalendarzowego przedkłada się nie później niż w dniu 1 czerwca roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.

3.  Uprawnienia przyznane na podstawie art. 6 i 7 niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych Komisji na podstawie innych przepisów prawa unijnego, w tym rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

ROZDZIAŁ V

KONTROLA I EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

Artykuł 9

Związek z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009

Środki kontroli przewidziane w niniejszym rozdziale stosuje się w uzupełnieniu do środków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009, chyba że w niniejszym rozdziale przewidziano inaczej.

Artykuł 10

Uprzednie powiadomienie

1.  W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 uprzednie powiadomienie, o którym mowa w tym artykule, musi zostać przekazane co najmniej półtorej pół godziny przed przewidywaną godziną przybycia do portu. Właściwe organy nadbrzeżnych państw członkowskich mogą, w konkretnych przypadkach, zezwolić na wcześniejsze wejście do portu. [Popr. 76]

2.  Obowiązek uprzedniego powiadomienia ma zastosowanie do kapitanów unijnych statków rybackich zatrzymujących na burcie co najmniej dwie tony sardeli lub dwie tony sardynek. Ilości te oblicza się bez uwzględnienia połowów, o których mowa w art. 15 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. [Popr. 77]

Artykuł 11

System monitorowania statków

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia stosowanie przepisów określonych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 zostaje rozszerzone tak, aby obejmowało ono statki rybackie o długości całkowitej co najmniej ośmiu metrów prowadzące ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim.

2.  Zwolnienie określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 nie ma zastosowania do statków prowadzących ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych na Morzu Adriatyckim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, bez względu na ich długość.

Artykuł 12

Elektroniczne wypełnianie i przekazywanie danych z dzienników połowowych

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia obowiązek elektronicznego wypełniania i przekazywania danych z dziennika połowowego drogą elektroniczną co najmniej raz dziennie właściwemu organowi państwa członkowskiego bandery, określony w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, zostaje rozszerzony na kapitanów unijnych statków rybackich o długości całkowitej co najmniej ośmiu metrów, prowadzących ukierunkowane połowy sardeli lub sardynek.

2.  Zwolnienie określone w art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 nie ma zastosowania do kapitanów statków prowadzących ukierunkowane połowy sardeli lub sardynek, bez względu na długość tych statków rybackich.

2a.   W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 kapitanowie wszystkich unijnych statków rybackich o długości całkowitej równej lub przekraczającej 12 metrów mogą przekazywać informacje określone w art. 14 rozporządzenia do momentu rozpoczęcia czynności wyładunkowych. [Popr. 78]

Artykuł 13

Wyznaczone porty

Próg stosowany dla masy w relacji pełnej gatunków z odpowiedniego stada objętych planem wieloletnim, po którego przekroczeniu statek rybacki jest zobowiązany wyładować swoje połowy w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, o których mowa w art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, wynosi:

(a)  2 000 kg sardeli;

(b)  2 000 kg sardynek.

ROZDZIAŁ VI

PRZEGLĄD

Artykuł 14

Ocena planu wieloletniego

Pięć lat Trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny wpływu tego planu wieloletniego na stada, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie oraz na połowy, w których eksploatowane są te stada. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a w stosownym przypadku przedstawia wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia. [Popr. 80]

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PROCEDURALNE

Artykuł 15

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykuleart. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. [Popr. 81]

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 i 7, powierza się Komisji na okres siedmiu lat od ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 i 7, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 6 i 7 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 15a

Wsparcie z EFMR

1.  Środki na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przyjęte z myślą o realizacji celów planu wieloletniego uznaje się za stanowiące tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej do celów art. 33 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

2.  W drodze odstępstwa od art. 33 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w przypadku statków rybackich, których dotyczą przestrzenne i czasowe zamknięcia połowów określone w niniejszym rozporządzeniu, do dnia 31 grudnia 2020 r. maksymalny okres udzielania wsparcia na podstawie niniejszego rozporządzenia wynosi 9 miesięcy.

3.  Aby zapewnić wykonanie ust. 2 niniejszego artykułu, w drodze odstępstwa od art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, możliwe jest zwiększenie całkowitego wkładu finansowego z EFMR powyżej pułapu 15 % określonego w tym artykule.

4.  Przy wdrażaniu działań określonych w art. 30 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 przyznaje się pierwszeństwo rybakom, których dotyczą skutki wdrożenia środków zawartych w niniejszym planie wieloletnim.

5.  Do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz w drodze odstępstwa od terminu określonego w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 statki rybackie, które całkowicie zaprzestały działalności połowowej wskutek wprowadzenia środków ograniczających nakład połowowy określonych w niniejszym rozporządzeniu, mogą korzystać ze wsparcia na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) nr 508/2014. [Popr. 82]

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 16

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ...,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Docelowa śmiertelność połowowaDocelowe punkty odniesienia

(o której mowa w art. 4 i 5) [Popr. 86]

Stado

Docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej zgodny z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY)Docelowe punkty odniesienia dla małych gatunków pelagicznych

Kolumna A

Kolumna B

Sardela europejska

0,23 – 0,30SSBpa

0,30 – 0,364SSBlim

Sardynka europejska

0,065 – 0,08

0,08 – 0,11SSBlim

[Popr. 87]

ZAŁĄCZNIK II

Punkty odniesienia do celów ochrony

(o której mowa w art. 5)

Stado

Minimalny punkt odniesienia biomasy stada tarłowego (w tonach) (MSY Btrigger)

Najniższa masa tarłowa (w tonach) (Blim)

Kolumna A

Kolumna B

Sardela europejska

139 000

69 500

Sardynka europejska

180 000

36 000

[Popr. 84]

(1)Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 68.
(2)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2018 r.
(3)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).
(4)Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
(5)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
(6)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
(7)Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 36 z 8.2.2007, s. 6).
(8)Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) Ocena stad w Morzu Śródziemnym – część 2 (STECF-11-14).
(9)Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1392/2014 z dnia 20 października 2014 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków pelagicznych w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L 370 z 30.12.2014, s. 21).
(10) Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) – Małe gatunki pelagiczne w Morzu Adriatyckim. Oceny stad w Morzu Śródziemnym część 1 (STECF-15-14). 2015. [Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]
(11)Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) – Małe gatunki pelagiczne w Morzu Adriatyckim. Oceny stad w Morzu Śródziemnym część 1 (STECF-15-14). 2015. [Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]
(12)Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).
(13) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).
(14) Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
(15)Ocena skutków …[include reference when published].
(16)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności