Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0043(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0337/2018

Texte depuse :

A8-0337/2018

Dezbateri :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Voturi :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0445

Texte adoptate
PDF 267kWORD 68k
Marţi, 13 noiembrie 2018 - Strasbourg
Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri ***I
P8_TA(2018)0445A8-0337/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 noiembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0097),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0095/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0337/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 288, 31.8.2017, p. 68.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri
P8_TC1-COD(2017)0043

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) ar trebui să contribuie la protecția mediului marin, la gestionarea durabilă a tuturor speciilor exploatate în scop comercial și, în special, la atingerea unei stări ecologice bune a mediului marin până în 2020, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului(3), și a unui stadiu corespunzător de conservare pentru specii și habitate, în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului(4) și cu Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului(5). [AM 1]

(1a)   La Summitul ONU privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc la New York în 2015, Uniunea și statele sale membre s-au angajat ca până în anul 2020 să reglementeze în mod eficace exploatarea și să elimine pescuitul excesiv, pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și practicile de pescuit distructive și să pună în aplicare planuri de gestionare bazate pe date științifice, cu scopul de a reface stocurile de pește în cel mai scurt timp posibil, cel puțin la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă, în funcție de caracteristicile biologice ale acestora. [AM 2]

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(6) stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt durabile din punct de vedere ecologic, economic și social pe termen lung, să aplice abordarea precaută a gestionării pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului. [AM 3]

(2a)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, gestionarea pescuitului pe baza celor mai bune avize științifice disponibile necesită seturi de date armonizate, fiabile și exacte. [AM 4]

(3)  Avizele științifice din partea Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) și din partea Comitetului științific consultativ al Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CSC – CGPM) au indicat că exploatarea stocurilor de hamsie și sardină din Marea Adriatică depășește nivelurile impuse pentru obținerea producției maxime durabile (MSY).

(3a)  Marea Adriatică este o subzonă importantă în cadrul Mării Mediterane, care reprezintă aproximativ o treime din valoarea totală a debarcărilor. [AM 5]

(4)  În pofida faptului că sunt gestionate atât în temeiul unui plan de gestionare internațional sub egida CGPM, cât și în temeiul unor planuri naționale de gestionare adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului(7), stocurile de hamsie și sardină din Marea Adriatică sunt în continuare supraexploatate, iar măsurile actuale de gestionare sunt considerate insuficiente pentru a atinge producția maximă durabilă până în 2020. Statele membre și părțile interesate și-au exprimat sprijinul pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unor planuri de gestionare pentru cele două stocuri la nivelul Uniunii.

(4a)   Planurile de gestionare puse în aplicare și măsurile tehnice introduse în 2016 urmează să producă efecte asupra stocurilor și urmează să fie analizate și avute în vedere la întocmirea planului multianual pentru stocurile de pești pelagici din regiune. [AM 6]

(4b)   Introducerea unei abordări vizând niveluri minime de evadare implică modificări ale protocoalelor de eșantionare biologică și de cercetare, care vor necesita timp și, prin urmare, este nevoie de o perioadă de tranziție înainte de a fi pusă în aplicare. [AM 99]

(5)  Măsurile actuale de gestionare pentru peștii pelagici mici din Marea Adriatică vizează accesul la ape, controlul efortului de pescuit și măsurile tehnice de reglementare a utilizării uneltelor de pescuit. Avizele științifice au indicat faptul că cel mai adecvat mijloc de adaptare a mortalității prin pescuit constă în controlul capturilor și că acesta ar reprezenta un instrument mai eficace de gestionare pentru peștii pelagici mici(8). [AM 7]

(6)  În vederea realizării obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, trebuie să fie adoptate o serie de măsuri de conservare adecvate, în orice combinație a acestora, cum ar fi planuri multianuale și măsuri tehnice, precum și stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit. [AM 8]

(6a)   Pescuitul de pești pelagici mici în Marea Adriatică, în special în subzonele geografice 17 și 18, are un puternic impact socioeconomic asupra mijloacelor de subzistență și viitorului comunităților costiere din statele membre. [AM 9]

(6b)   În conformitate cu principiile și obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului și în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, regionalizarea ar trebui folosită pentru a adopta și pune în aplicare măsuri care țin cont de particularitățile fiecărei zone de pescuit și protejează condițiile de mediu ale acestora. [AM 10]

(6c)   Posibilitățile de pescuit ar trebui alocate în conformitate cu principiile menționate la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, utilizând criterii transparente și obiective, inclusiv criterii legate de mediu, sociale și economice. De asemenea, posibilitățile de pescuit ar trebui să fie distribuite în mod echitabil la nivelul diferitelor segmente ale pescuitului, incluzând pescuitul tradițional și la scară redusă. Mai mult, statele membre ar trebui să ofere stimulente pentru navele de pescuit care folosesc unelte de pescuit selectiv sau tehnici de pescuit cu un impact redus asupra mediului. [AM 11]

(7)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice și să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, obiective de conservare și măsuri tehnice pentru punerea în aplicare a obligației de debarcare, precum și măsuri vizând evitarea și reducerea în cea mai mare măsură posibilă a capturilor nedorite și garanții. [AM 12]

(8)  Planul multianual ar trebui să își propună să contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, în special la obținerea refacerea și menținerea producției maxime durabile (MSY) pentru stocurile în cauză stocurilor de pește la niveluri de biomasă peste cele care pot asigura producția maximă durabilă (MSY), la punerea în aplicare a obligației de debarcare, să conducă la un sector al pescuitului durabil și să creeze un cadru eficace de gestionare. [AM 13]

(8a)   Prezentul regulament nu ar trebui să fie considerat un precedent pentru alte planuri multianuale pentru Marea Mediterană, cu excepția cazului în care se prevede altfel. [AM 14]

(8b)   Un plan multianual ar trebui să găsească întotdeauna un echilibru între rezultatele realizabile, ținând seama de intervalul de timp, și impactul socioeconomic. [AM 15]

(9)  În plus, articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 a introdus obligația de debarcare, inclusiv pentru toate capturile de specii care fac obiectul unor norme privind dimensiunile minime, astfel cum sunt definite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006. Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 1392/2014 al Comisiei(9) a stabilit un plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pe o perioadă de trei ani prevăzând o excepție de minimis de la obligația de debarcare pentru hamsia, sardina, macroul și stavridul negru din Marea Adriatică. În vederea punerii în aplicare a obligației de debarcare, este adecvat să se extindă validitatea măsurilor prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 1392/2014 al Comisiei prin includerea dispozițiilor respective în planul multianual.

(10)  În concordanță cu abordarea ecosistemică și în completarea descriptorului legat de pescuit din , acest plan ar trebui, de asemenea, să contribuie la atingerea unei stări ecologice bune, astfel cum se prevede în Directiva 2008/56/CE, iar descriptorii calitativi 1, 4 și 6 incluși în anexa I la directivă trebuie să fie luați în considerare în cadrul gestionării pescuitului. Acest plan ar trebui să contribuie, de asemenea, la obținerea unui stadiu corespunzător de conservare a habitatelor și speciilor, astfel cum prevede Directiva 2009/147/CE și, respectiv, Directiva 92/43/CEE. [AM 16]

(11)  Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede că posibilitățile de pescuit se stabilesc în conformitate cu țintele stabilite în planurile multianuale. [AM 17]

(12)  Este adecvat să se stabilească rata-țintă de mortalitate prin pescuit (F) care corespunde obiectivului realizării și menținerii MSY sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea producției maxime durabile (FMSY). Aceste intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile, sunt necesare în scopul de a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a ține seama de caracteristicile pescuitului mixt. Intervalele FMSY au fost calculate de către CSTEP(10) și . Pe baza acestui plan, sunt stabilite astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY(11). În plus, limita superioară a intervalului este plafonată, astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) să nu depășească 5 %. [AM 18]

(13)  În scopul stabilirii posibilităților de pescuit, ar trebui să existe un prag pentru intervalele FMSY în utilizare normală și, cu condiția ca stocul în cauză să fie considerat a fi într-o stare bună, o limită superioară pentru anumite cazuri îndeplinirii obiectivelor planului multianual, obiectivul stabilit pentru fiecare specie ar trebui să fie SSBpa. Ar trebui să fie posibil să se stabilească posibilități de pescuit până la limita superioară un obiectiv mai ambițios numai dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul regulament în pescuitul mixt sau este necesar pentru a evita efectele negative asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor sau cu scopul de a limita variațiile de la an la an ale posibilităților de pescuit în cazul în care unul dintre stocurile de pești pelagici mici este sub nivelul SSBlim. [AM 19]

(14)  În cazurile în care țintele legate de producția maximă durabilă (MSY) nu sunt disponibile, ar trebui aplicată abordarea precaută.

(15)  Pentru stocurile pentru care acestea sunt disponibile și În scopul aplicării măsurilor de salvgardare, este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare exprimate ca MSY Btrigger și Blim pentru stocurile de hamsie și sardină SSBlim și SSBpa pentru peștii pelagici mici. În cazul în care stocurile scad sub MSY Btrigger, rata de mortalitate prin pescuit ar trebui să fie redusă sub FMSY SSBlim, ar trebui adoptate măsuri de remediere adecvate pentru a contribui la revenirea rapidă a stocului în cauză la niveluri mai mari decât SSBpa. [AM 20]

(16)  Ar trebui puse în aplicare măsuri de salvgardare suplimentare în cazul în care dimensiunea stocului scade sub nivelul de referință Blim. Măsurile de salvgardare ar trebui să includă reducerea posibilităților de pescuit și măsuri specifice de conservare atunci când avizele științifice indică faptul că un stoc se află sub amenințare. Aceste măsuri ar trebui să fie completate de alte măsuri, după caz, cum ar fi măsurile Comisiei în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau măsuri ale statelor membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. [AM 21]

(17)  Pentru stocurile pentru care nu sunt disponibile niveluri de referință, ar trebui să se aplice principiul precauției. În cazul specific al stocurilor capturate accidental, în lipsa unor avize științifice privind nivelul minim al biomasei de reproducere a acestor stocuri, ar trebui adoptate măsuri specifice de conservare atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare măsuri corective. [AM 22]

(18)  Pentru a permite punerea în aplicare a obligației de debarcare stabilite prin articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare, în special măsuri menite să elimine treptat practica aruncării capturilor înapoi în mare, să socotească peștii sub dimensiunile minime de referință pentru conservare și să reducă la minimum și, dacă este posibil să elimine, impactul negativ al activităților de pescuit asupra mediului marin. Astfel de măsuri ar trebui stabilite prin intermediul unor acte delegate. [AM 23]

(18a)  O recomandare comună din partea Croației, Italiei și Sloveniei (grupul la nivel înalt Adriatica) și un studiu privind caracteristicile tehnice ale plaselor pungă și impactul acestora asupra populațiilor de pe fundul mării au fost prezentate unor experți independenți și CSTEP și revizuite de către aceștia. Prin urmare, este adecvat să se prevadă o derogare de la articolul 13 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 și de la punctul 2 din anexa II la regulamentul menționat. [AM 24]

(19)  Data-limită pentru transmiterea recomandărilor comune ale statelor membre care au un interes direct de gestionare ar trebui stabilită, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(19a)   Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul de agrement are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui stoc anume, Consiliul ar trebui să îl ia în considerare. În acest scop, Consiliul ar trebui să fie în măsură să stabilească o captură totală admisibilă (TAC) pentru capturile comerciale, care să ia în considerare volumul capturilor rezultate în urma pescuitului de agrement și/sau să adopte alte măsuri de restricționare a pescuitului de agrement, cum ar fi limitarea capturilor și perioadele de interdicție a pescuitului. [AM 25]

(20)  De asemenea, planul ar trebui să prevadă adoptarea unor măsuri de sprijin tehnice de sprijin, dar și temporale și spațiale, prin intermediul unor acte delegate, ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor planului, în special în ceea ce privește protecția puietului de pește sau pentru a îmbunătăți selectivitatea. [AM 26]

(20a)   Atunci când se definesc măsurile tehnice care decurg din planul multianual sau din actele delegate adoptate în urma acestuia, ar trebui protejate uneltele artizanale de pescuit bazate pe practici tradiționale și înrădăcinate în comunitățile de pescari. [AM 27]

(21)  Pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, este necesar să se adopte măsuri de control specifice, în completarea celor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului(12).

(21a)   Pentru a-i permite sectorului să facă față măsurilor de reducere a efortului de pescuit și reducerii subsecvente a veniturilor întreprinderilor și navigatorilor, ar trebui să existe mecanisme de acces prioritar la sprijin adecvat din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(13). [AM 28]

(21b)   Pentru a asigura o punere în aplicare care să țină seama de impactul socioeconomic, este, prin urmare, de dorit, pe de o parte, să se acorde derogări de la limitele temporale pentru măsurile de încetare temporară a activităților de pescuit, astfel cum sunt menționate la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, prelungind aceste măsuri numai pentru navele acoperite de prezentul plan multianual și, pe de altă parte, să se permită redeschiderea și accesul acestor nave la măsura de încetare definitivă a activităților de pescuit prevăzută la articolul 34 din regulamentul respectiv. [AM 29]

(22)  Ținând cont de faptul că, în Marea Adriatică, navele care pescuiesc pești pelagici mici au tendința de a efectua campanii de pescuit de scurtă durată, utilizarea notificării prealabile, astfel cum este prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar trebui adaptată astfel încât notificările prealabile să fie prezentate cu cel puțin o oră și jumătate jumătate de oră înainte de ora estimată de sosire în port. Cu toate acestea, având în vedere efectul limitat al campaniilor de pescuit care implică cantități foarte mici de pește asupra stocurilor vizate, este adecvat să se stabilească un prag pentru astfel de notificări prealabile, atunci când navele păstrează la bord cel puțin 1 tonă de hamsii sau sardine pești pelagici mici. [AM 30]

(23)  Ținând cont de faptul că instrumentele electronice de control asigură un control mai bun și mai precis al pescuitului, în special al distribuției spațiale a activităților de pescuit și al exploatării stocurilor, utilizarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit și a jurnalului electronic, astfel cum este prevăzută la articolele 9 și, respectiv, 15 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, ar trebui extinsă la toate navele de pescuit cu o lungime totală de opt metri.

(24)  Ar trebui să se stabilească anumite praguri pentru capturile de hamsie și sardină pești pelagici mici, peste care o navă de pescuit are obligația de a debarca într-un port desemnat sau într-un loc apropiat de țărm, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În plus, atunci când desemnează astfel de porturi sau locuri apropiate de țărm, statele membre ar trebui să aplice criteriile prevăzute la articolul 43 alineatul (5) din regulamentul menționat, astfel încât să se asigure un control eficace. [AM 31]

(25)  În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește măsurile corective pentru conservarea macroului și a stavridului negru, punerea în aplicare a obligației de debarcare și a măsurilor tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(14). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 32]

(26)  În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este necesar să se prevadă dispoziții referitoare la evaluarea periodică de către Comisie a caracterului adecvat și a eficacității aplicării prezentului regulament. O astfel de evaluare ar trebui să respecte și să se bazeze pe o evaluare periodică a planului care se bazează pe avize științifice. Planul ar trebui să fie evaluat la trei ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament și din cinci în cinci ani ulterior. Această perioadă permite punerea integrală în aplicare a obligației de debarcare, adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate și materializarea efectelor acestora asupra stocurilor și asupra activității de pescuit. Aceasta reprezintă, de asemenea, o perioadă minimă solicitată de organismele științifice. [AM 33]

(27)  În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, înainte de redactarea planului, a fost evaluat posibilul impact economic și social al acestuia(15).

(27a)   Pentru a sprijini pescarii în punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, statele membre ar trebui să recurgă în cel mai mare grad posibil la măsurile disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014. Este adecvat să se clarifice faptul că măsurile de încetare temporară adoptate în vederea atingerii obiectivelor prezentului regulament pot fi considerate eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014, pentru a ține seama de aspectele socioeconomice ale prezentului regulament. În plus, este adecvat să se acorde o derogare pentru navele afectate de prezentul plan multianual, în ceea ce privește perioadele în care poate fi acordat sprijinul, precum și plafonul pentru contribuția financiară din partea FEPAM în cazul măsurilor de încetare temporară prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 508/2014, [AM 34]

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește un plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică.

(2)  Prezentul regulament se aplică stocurilor de hamsie (Engraulis encrasicolus) și sardină (Sardina pilchardus) din Marea Adriatică („stocurile vizate” „pești pelagici mici”) și activităților de pescuit care exploatează vizează aceste stocuri. În scopul punerii în aplicare a obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, prezentul regulament se aplică, de asemenea, capturilor accidentale de macrou (Scomber spp.) și stavrid negru (Trachurus spp.) din Marea Adriatică capturate în timpul pescuitului unuia sau ambelor stocuri vizate de pești pelagici mici. [AM 35]

Articolul 2

Definiții

(1)  În scopul prezentului regulament, se aplică definițiile stabilite la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

(2)  În plus, se aplică următoarele definiții:

(a)  „Marea Adriatică” înseamnă subzonele geografice CGPM 17 și 18;

(b)  „subzonă geografică CGPM” înseamnă subzona geografică a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM), astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(16);

(ba)  „vizare” înseamnă ca sardinele sau hamsiile să reprezinte cel puțin 50 % din greutatea în viu a capturii; [AM 37]

(c)  „stocuri de pești pelagici mici” înseamnă stocurile enumerate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament sau orice combinație a acestora de sardină (Sardina pilchardus) și de hamsie (Engraulis encrasicolus); [AM 38]

(ca)  „cele mai bune avize științifice disponibile” înseamnă avizele științifice disponibile în mod public care sunt susținute de cele mai recente date și metode științifice care au fost elaborate sau evaluate inter pares de către un organism științific independent, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, precum Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) și CGPM și care îndeplinesc cerințele articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. [AM 104]

(d)  „interval FMSY” înseamnă un interval de valori în care toate nivelurile de mortalitate prin pescuit în limitele indicate în mod științific ale respectivului interval, în situații de pescuit mixt și în conformitate cu avizele științifice, au ca rezultat producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung în condiții de mediu existente în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocurile vizate; [AM 39]

(da)  „zi de pescuit” înseamnă orice perioadă neîntreruptă de 24 de ore sau o parte a acesteia, pe durata căreia o navă de pescuit desfășoară activități de pescuit cum ar fi localizarea peștelui, lansarea, fixarea, remorcarea și tractarea uneltelor de pescuit, ridicarea capturilor la bord, transbordarea, păstrarea la bord, prelucrarea la bord, transferul, plasarea în cuști, îngrășarea și debarcarea peștelui și a produselor pescărești, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; . [AM 40]

(db)  „SSBlim” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere sub care trebuie luate măsuri de gestionare corective pentru a asigura refacerea stocurilor până la un nivel care să se încadreze în limite biologice sigure; [AM 41]

(dc)  „SSBpa” înseamnă nivelul de referință preventiv al biomasei stocului de reproducere sub care trebuie luate măsuri de gestionare pentru a asigura refacerea stocurilor până la un nivel care să se încadreze în limite biologice sigure; [AM 42]

(e)  „MSY Btrigger” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile deasupra nivelurilor capabile să asigure MSY pe termen lung; [AM 43]

(f)  „posibilitate de pescuit” înseamnă un drept legal de a pescui, cuantificat, exprimat în capturi și/sau efort de pescuit.

Articolul 3

Obiective

(1)  Planul multianual contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precaute în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY. [AM 45]

(2)  Planul multianual furnizează un cadru de gestionare eficace, simplu și stabil pentru exploatarea stocurilor de pești pelagici mici din Marea Adriatică.

(2a)   Atunci când planul multianual este dezvoltat sau modificat, se ține seama de aspectele socioeconomice, în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. [AM 47]

(3)  Planul multianual contribuie la eliminarea reducerea aruncării capturilor înapoi în mare, evitând și reducând pe cât posibil capturile nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul acestei obligații și cărora li se aplică prezentul regulament. [AM 48]

(4)  Planul multianual pune în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului pentru a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin, în special asupra habitatelor pe cale de dispariție și a speciilor protejate, inclusiv a mamiferelor marine, a păsărilor marine și a reptilelor, este redus la minimum și, atunci când se poate, eliminat. Planul este compatibil cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de a atinge o stare ecologică bună până în 2020, astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE, și cu obiectivele și normele stabilite în Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE. [AM 49]

(5)  În special, planul multianual urmărește:

(a)  să asigure faptul că sunt îndeplinite condițiile descrise în descriptorul 3 prevăzut în anexa I la Directiva 2008/56/CE; și

(b)  să contribuie la realizarea altor descriptori relevanți prevăzuți în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora.

(5a)   Măsurile din cadrul planului sunt adoptate în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile. [AM 50]

CAPITOLUL II

ȚINTE SOCIOECONOMICE, GARANȚII ȘI MĂSURI SPECIFICE [AM 51]

Articolul 4

Ținte pentru hamsie și sardină peștii pelagici mici [AM 52]

(1)  Ratele-țintă de mortalitate prin pescuit Nivelurile-țintă de referință pentru peștii pelagici mici trebuie atinse cât mai curând posibil și în mod progresiv și gradual până în 2020 pentru stocurile în cauză și trebuie menținute ulterior în intervalele peste valorile stabilite în anexa I și în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 3 alineatul (1). [AM 53]

(2)  Posibilitățile de pescuit respectă intervalele ratei-țintă de mortalitate prin pescuit Măsurile de gestionare pentru peștii pelagici mici respectă nivelurile-țintă de referință stabilite în coloana A din anexa I la prezentul regulament. [AM 54]

(3)  În pofida alineatelor (1) și (2), posibilitățile de pescuit pot fi stabilite la măsurile de gestionare pot viza niveluri corespunzătoare unor niveluri mai scăzute de mortalitate prin pescuit valori mai ridicate decât cele prevăzute în coloana A din anexa I dacă:

(a)  pe baza avizelor sau dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt;

(b)  pe baza avizelor sau dovezilor științifice, este necesar să se evite daune grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

(c)  dacă unul dintre stocurile de pești pelagici mici este sub nivelul de referință prevăzut în coloana B din anexa I. [AM 55]

(4)  În pofida alineatelor (2) și (3), posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot fi stabilite în conformitate cu intervalele ratei-țintă de mortalitate prin pescuit prevăzute în coloana B din anexa I, cu condiția ca stocul în cauză să fie deasupra nivelului de referință minim al biomasei de reproducere prevăzut în coloana A din anexa II:

(a)  dacă, pe baza avizelor sau dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt;

(b)  dacă, pe baza avizelor sau dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru a evita daunele grave asupra stocului cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

(c)  pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %. [AM 56]

(4a)   Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul de agrement are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui anumit stoc, Consiliul îl ia în considerare și poate limita pescuitul de agrement atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, pentru a evita depășirea țintei totale a mortalității prin pescuit. [AM 57]

Articolul 4 a

Obiective socioeconomice

Pentru a ține seama de obiectivele socioeconomice prevăzute la articolul 2 alineatul (5) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, atunci când aplică măsurile tehnice și de conservare prevăzute de prezentul regulament, statele membre utilizează la scară largă măsurile relevante stabilite în Regulamentul (UE) nr. 508/2014. [AM 58]

Articolul 5

Garanții

(1)  Nivelurile de referință pentru conservare exprimate ca niveluri minime și limită ale biomasei stocului de reproducere care trebuie aplicate se aplică pentru salvgardarea capacității de reproducere depline a stocurilor în cauză sunt prevăzute în anexa II. [AM 59]

(1a)   La trei ani de la punerea în aplicare a măsurilor de gestionare menționate la articolul 6 alineatul (1a), studii științifice verifică eficacitatea măsurilor adoptate, în special în ceea ce privește stocurile cărora li se aplică prezentul regulament și activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri. [AM 60]

(2)  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere a oricăruia dintre stocurile în cauză peștii pelagici mici se află sub nivelul minim de referință al biomasei stocului de reproducere prevăzut în coloana A B din anexa II I, se adoptă toate măsurile corective adecvate pentru a asigura contribui la revenirea rapidă a stocurilor în cauză de pești pelagici mici la niveluri deasupra celor capabile să obțină producția maximă durabilă nivelului de referință stabilit în coloana A din anexa I. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatele (2) și (4) din prezentul regulament, posibilitățile de pescuit pentru stocurile vizate sunt stabilite la un nivel care corespunde unei rate de mortalitate prin pescuit care este redusă sub intervalul prevăzut în coloana A din anexa I la prezentul regulament, alineatul (2) și în conformitate cu articolul 4 alineatul (3), măsurile de gestionare se ajustează ținând cont de scăderea biomasei stocului respectiv. [AM 61]

(3)  Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere a oricăruia dintre stocurile vizate ambelor stocuri de pești pelagici mici este sub limita nivelului de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim SSBlim) prevăzut în coloana B din anexa II I, se adoptă măsuri corective suplimentare pentru a asigura contribui la revenirea rapidă a stocurilor vizate celor două stocuri la niveluri deasupra nivelului capabil să obțină producția maximă durabilă nivelului de referință stabilit în coloana A din anexa I. În special, astfel de măsuri corective pot include, prin derogare de la articolul 4 alineatele alineatul (2) și (4), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit alte măsuri de gestionare corespunzătoare. [AM 62]

Articolul 6

Măsuri specifice de conservare

(1)   Atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare măsuri corective pentru conservarea stocurilor de pești peștilor pelagici mici menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, sau, în cazul hamsiei și al sardinei, sau când biomasa stocului de reproducere a oricăruia dintre aceste stocuri pentru un anumit an se află sub nivelurile de referință pentru conservare prevăzute în coloana A B din anexa II I la prezentul regulament, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu privire la:

(a)  caracteristicile uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, construcția uneltelor, dimensiunea uneltelor sau utilizarea dispozitivelor de selectivitate pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea;

(b)  utilizarea uneltelor de pescuit și adâncimea de desfășurare a uneltelor de pescuit, pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea;

(c)  interzicerea sau limitarea pescuitului în zone specifice pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere și puietul de pește sau peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate;

(d)  interzicerea sau limitarea pescuitului sau utilizarea anumitor tipuri de unelte de pescuit în anumite perioade specifice, pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere sau peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate;

(e)  dimensiunile minime de referință pentru conservare, cu scopul de a asigura protecția puietului de organisme marine;

(f)  alte caracteristici legate de selectivitate. [AM 63]

(1a)  În pofida alineatului (1), pentru a îndeplini obiectivele stabilite la articolul 4, se aplică următoarele măsuri pentru perioada 2019-2022:

(a)  în 2019, limitele de captură pentru peștii pelagici mici se stabilesc la nivelul capturilor din 2014; începând cu 2020, limitele de captură pentru peștii pelagici mici se reduc treptat în fiecare an pentru statul membru în cauză cu 4 % comparativ cu anul precedent, până în 2022; cu toate acestea, reducerea nu se aplică dacă în anul precedent capturile totale ale fiecărui stat membru în cauză sunt cu peste 2 % sub nivelul capturilor din 2014;

(b)  efortul de pescuit al navelor de pescuit care vizează pești pelagici mici nu depășește 180 de zile de pescuit pe an și 20 de zile de pescuit pe lună, cu un maxim de 144 de zile de pescuit pe an pentru sardine și un maxim de 144 de zile de pescuit pe an pentru hamsii;

(c)  în fiecare an, se introduc închideri spațio-temporale pentru a proteja zonele de depunere a icrelor și zonele de reproducere; astfel de închideri, pentru tipuri diferite de unelte de pescuit, acoperă întreaga distribuție de pești pelagici mici din Marea Adriatică, pentru perioade de cel puțin 15 zile consecutive și de până la 30 de zile consecutive; aceste închideri se introduc pentru perioadele ce urmează:

(i)  de la 1 octombrie la 31 martie pentru sardine și

(ii)  de la 1 aprilie la 30 septembrie pentru hamsii;

(d)  se introduc închideri suplimentare pentru navele cu o lungime totală mai mare de 12 metri, separat pentru fiecare tip de unelte de pescuit, pentru perioade de cel puțin șase luni; astfel de închideri acoperă cel puțin 30 % din zona identificată ca zonă de depunere a icrelor sau zonă importantă pentru protejarea claselor de pește în primele faze de viață (în ape teritoriale și interioare);

(e)  capacitatea totală a flotei de traulere și nave de pescuit cu plasă-pungă care pescuiesc în mod activ stocuri de pești pelagici mici nu depășește capacitatea flotei active înregistrate în 2014, în ceea ce privește tonajul brut (TB) și/sau tonajul registru brut (TRB), puterea motorului (kW) și numărul de nave. [AM 70]

(1b)  În pofida alineatului (1a), pentru a asigura stabilitatea și a limita variațiile dintre măsurile de gestionare, durata închiderilor menționate la literele (c) și (d) nu variază cu mai mult de 10 % între ani consecutivi. [AM 71]

Articolul 6a

Măsuri tehnice

(1)  În sensul prezentului regulament, nu se aplică articolul 13 alineatul (3) al doilea paragraf și punctul 2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006.

(2)  În sensul prezentului regulament, lungimea maximă a plaselor înconjurătoare (plase pungă sau plase fără cablu de punguire) este limitată la 600 metri cu o adâncime de scufundare netă de cel mult o treime din lungime. [AM 72]

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII LEGATE DE OBLIGAȚIA DE DEBARCARE

Articolul 7

Dispoziții legate de obligația de debarcare pentru peștii pelagici mici capturați în Marea Adriatică

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu privire la: [AM 73]

(a)  derogări de la aplicarea obligației de debarcare pentru speciile în cazul cărora dovezile științifice cele mai bune avize științifice disponibile demonstrează o rată de supraviețuire ridicată, ținând cont de caracteristicile uneltelor, de practicile de pescuit și de ecosistem, pentru a facilita punerea în aplicare a obligației de debarcare; [AM 74]

(b)  derogări de minimis pentru a facilita punerea în aplicare a obligației de debarcare; astfel de derogări de minimis sunt prevăzute pentru cazurile menționate la articolul 15 alineatul (5) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și conform condițiilor prevăzute de acesta; și

(c)  dispozițiile specifice privind documentația referitoare la capturi, în special în scopul monitorizării punerii în aplicare a obligației de debarcare.

(d)  stabilirea dimensiunilor minime de referință pentru conservare, cu scopul de a asigura protecția puietului de organisme marine. [AM 75]

CAPITOLUL IV

REGIONALIZARE

Articolul 8

Cooperarea regională

(1)  Articolul 18 alineatele (1)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor menționate la articolele 6 și 7 din prezentul regulament.

(2)  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, statele membre care au un interes direct de gestionare pot prezenta recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată nu mai târziu de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, la 12 luni de la fiecare transmitere a evaluării planului multianual în conformitate cu articolul 14 din prezentul regulament. De asemenea, acestea pot prezenta astfel de recomandări atunci când consideră necesar, în special în cazul unei modificări subite a situației pentru oricare dintre stocurile vizate de prezentul regulament. Recomandările comune privind măsuri referitoare la un anumit an calendaristic se prezintă nu mai târziu de data de 1 iunie a anului anterior.

(3)  Competențele acordate în temeiul articolelor 6 și 7 din prezentul regulament nu aduc atingere competențelor conferite Comisiei în temeiul altor dispoziții ale legislației Uniunii, inclusiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL V

CONTROLUL ȘI ASIGURAREA PUNERII ÎN APLICARE

Articolul 9

Raportul cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Măsurile de control prevăzute în prezentul capitol se aplică în completarea celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, cu excepția cazului în care prezentul capitol prevede altfel.

Articolul 10

Notificare prealabilă

(1)  Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, notificarea prealabilă menționată la articolul respectiv este efectuată cu cel puțin o oră și jumătate jumătate de oră înainte de momentul estimat al sosirii în port. Autoritățile competente ale statelor membre de coastă pot, de la caz la caz, să acorde permisiunea de a intra mai devreme în port. [AM 76]

(2)  Obligația de notificare prealabilă se aplică tuturor comandanților navelor de pescuit din Uniune care au la bordul navei cel puțin o tonă două tone de hamsii sau cel puțin o tonă două tone de sardine. Aceste cantități se calculează după deducerea capturilor menționate la articolul 15 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. [AM 77]

Articolul 11

Sistemul de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit

(1)  În scopul prezentului regulament, aplicarea dispozițiilor prevăzute la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se va extinde navelor de pescuit cu o lungime totală de cel puțin opt metri, implicate în activități de pescuit care vizează pești pelagici mici în Marea Adriatică.

(2)  Derogarea prevăzută la articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 nu se aplică navelor implicate în activități de pescuit care vizează pești pelagici mici în Marea Adriatică în conformitate cu prezentul regulament, indiferent de lungimea navelor.

Articolul 12

Completarea și transmiterea pe cale electronică a jurnalelor de pescuit

(1)  În scopul prezentului regulament, obligația de a ține un jurnal de pescuit electronic și de a-l transmite prin mijloace electronice cel puțin o dată pe zi către autoritatea competentă din statul membru de pavilion, prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, se extinde la comandanții navelor de pescuit din Uniune cu o lungime totală de cel puțin opt metri, implicate în activități de pescuit care vizează hamsii sau sardine.

(2)  Derogarea prevăzută la articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 nu se aplică comandanților navelor implicate în activități de pescuit care vizează hamsii sau sardine, indiferent de lungimea navelor.

(2a)   Prin derogare de la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, comandanții tuturor navelor din Uniune cu lungimea maximă mai mare sau egală cu 12 metri transmit informațiile menționate la articolul 14 din respectivul regulament înainte de începerea operațiunilor de debarcare. [AM 78]

Articolul 13

Porturile desemnate

Pragul aplicabil greutății în viu a speciilor din stocul respectiv care face obiectul planului multianual, a cărui depășire antrenează obligația navei de pescuit de a-și debarca capturile într-un port desemnat sau într-un loc apropiat de țărm, astfel cum se prevede la articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, este următorul:

(a)  2 000 kg de hamsii;

(b)  2 000 kg de sardine.

CAPITOLUL VI

REVIZUIRE

Articolul 14

Evaluarea planului multianual

La cinci trei ani după data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia asigură o evaluare a impactului planului multianual asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează stocurile respective. Comisia transmite rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului și, dacă este cazul, transmite o propunere de modificare a prezentului regulament. [AM 80]

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 15

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile stabilite în prezentul articol la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. [AM 81]

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 6 și 7 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea competențelor menționată la articolele 6 și 7 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experți desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 6 și 7 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 15a

Sprijin din partea FEPAM

(1)  Măsurile de încetare temporară adoptate în scopul îndeplinirii obiectivelor planului multianual sunt considerate a fi încetare temporară a activităților de pescuit în sensul articolului 33 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

(2)  Prin derogare de la articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, până la 31 decembrie 2020, durata maximă a sprijinului în temeiul regulamentului respectiv este de nouă luni pentru navele de pescuit care fac obiectul închiderilor spațiale și temporale prevăzute în prezentul regulament.

(3)  Pentru a asigura punerea în aplicare a alineatului (2) de la prezentul articol, prin derogare de la articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, este posibilă majorarea contribuției financiare totale din FEPAM peste limita de 15 % prevăzută la articolul respectiv.

(4)  Se acordă prioritate, la punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, pescarilor afectați de punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în prezentul plan multianual.

(5)  Până la 31 decembrie 2020, prin derogare de la termenul-limită stabilit la articolul 34 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, navele care și-au încetat toate activitățile de pescuit ca urmare a măsurilor de reducere a efortului de pescuit menționate în prezentul regulament pot fi eligibile pentru sprijin pentru încetarea definitivă a activității, astfel cum se menționează la articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014. [AM 82]

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

Nivelurile-țintă de referință

(astfel cum se prevede la articolul articolele 4 și 5) [AM 86]

Stoc

Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit care permite asigurarea producției maxime durabile (FMSY) Nivelurile-țintă de referință pentru peștii pelagici mici

Coloana A

Coloana B

Hamsie

0,23 – 0,30 SSBpa

0,30 – 0,364 SSBlim

Sardină

0,065 – 0,08

0,08 – 0,11 SSBlim

[AM 87]

ANEXA II

Niveluri de referință pentru conservare

(astfel cum se prevede la articolul 5)

Stoc

Nivelul minim de referință al biomasei stocului de reproducere (în tone) (MSY Btrigger)

Nivelul-limită de referință al biomasei (în tone) (Blim)

Coloana A

Coloana B

Hamsie

139 000

69 500

Sardină

180 000

36 000

[AM 84]

(1)JO C 288, 31.8.2017, p. 68
(2)Poziția Parlamentului European din 13 noiembrie 2018.
(3)Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).
(4) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
(5) Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
(6)Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(7)Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (Regulamentul privind Marea Mediterană) (JO L 36, 8.2.2007, p. 6).
(8)Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP), Assessment of Mediterranean Sea stocks („Evaluarea stocurilor din Marea Mediterană”) – partea a 2-a (CSTEP-11-14).
(9)Regulamentul delegat (UE) nr. 1392/2014 al Comisiei din 20 octombrie 2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice mici în Marea Mediterană (JO L 370, 30.12.2014, p. 21).
(10) Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) – „Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments” („Stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică. Evaluări privind Marea Mediterană”), partea 1 (CSTEP-15-14). 2015. [Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 p.] [A doua parte a acestei referințe pare să fie greșită. OPOCE, vă rugăm să verificați.]
(11)Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) – Small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Mediterranean assessments („Stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică. Evaluări privind Marea Mediterană”), partea 1 (CSTEP-15-14). 2015. [Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 p.] [A doua parte a acestei referințe pare să fie greșită. OPOCE, vă rugăm să verificați.]
(12)Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
(13) Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).
(14) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(15)Evaluarea impactului... [se include referința după publicare].
(16)Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (JO L 347, 30.12.2011, p. 44).

Ultima actualizare: 11 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate