Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0043(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0337/2018

Ingivna texter :

A8-0337/2018

Debatter :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Omröstningar :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0445

Antagna texter
PDF 242kWORD 68k
Tisdagen den 13 november 2018 - Strasbourg
Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd ***I
P8_TA(2018)0445A8-0337/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0097),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0095/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 31 maj 2017(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0337/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 288, 31.8.2017, s. 68.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 november 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd
P8_TC1-COD(2017)0043

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Den gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till skyddet av den marina miljön, hållbar förvaltning av alla kommersiellt nyttjade arter och i synnerhet till att uppnå god miljöstatus i havsmiljön senast 2020 i enlighet med artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG(3), och gynnsam bevarandestatus för arter och livsmiljöer i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG(4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG(5). [Ändr. 1]

(1a)   Vid Förenta nationernas toppmöte om hållbar utveckling som hölls i New York 2015 förband sig unionen och dess medlemsstater att till 2020 på ett effektivt sätt reglera fångsterna och få stopp på överfisket, det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket samt alla destruktiva fiskemetoder och införa vetenskapligt grundade förvaltningsplaner i syfte att på kortast möjliga tid återställa fiskbestånden minst till nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag fastställt utifrån deras biologiska egenskaper. [Ändr. 2]

(2)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013(6) fastställs bestämmelserna för den gemensamma fiskeripolitiken i linje med unionens internationella åtaganden. Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att verksamheten inom fiske och vattenbruk är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen. [Ändr. 3]

(2a)  I enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013 krävs det harmoniserade, tillförlitliga och korrekta uppgifter för en fiskeriförvaltning som grundar sig på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning. [Ändr. 4]

(3)  Vetenskapliga utlåtanden från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och från vetenskapliga rådgivande kommittén inom Allmänna kommissionens för fiske i Medelhavet (AKFM/SAC) tyder på att utnyttjandet av ansjovis- och sardinbestånden i Adriatiska havet överstiger de nivåer som kan ge ett maximalt hållbart uttag (MSY).

(3a)  Adriatiska havet är ett viktigt delområde i Medelhavet som står för omkring en tredjedel av det totala landningsvärdet. [Ändr. 5]

(4)  Trots förvaltning enligt både en internationell förvaltningsplan inom ramen för AKFM och nationella förvaltningsplaner antagna enligt rådets förordning (EG) nr 1967/2006(7), fortsätter de adriatiska ansjovis- och sardinbestånden att utsättas för överfiske och de nuvarande förvaltningsåtgärderna anses vara otillräckliga för att uppnå MSY senast 2020. Medlemsstater och berörda parter har uttryckt sitt stöd för utarbetande och genomförande av förvaltningsplaner för dessa två bestånd på unionsnivå.

(4a)   De förvaltningsplaner som genomförts och de tekniska åtgärder som infördes under 2016 kommer att påverka bestånden och måste analyseras och beaktas vid fastställandet av den fleråriga planen för de pelagiska bestånden i regionen. [Ändr. 6]

(4b)   Att införa en metod för en minsta nivå för undkommande av fångst kräver ändringar av protokoll för biologisk provtagning och forskning, vilket kommer att ta tid. Därför krävs en övergångsperiod innan den kan införas. [Ändr. 99]

(5)  De nuvarande förvaltningsåtgärderna för små pelagiska arter i Adriatiska havet rör tillträde till vattnen, kontroll av fiskeansträngningen och tekniska åtgärder för att reglera redskapsanvändningen. Vetenskapliga utlåtanden har visat på att fångstreglering är det lämpligaste medlet för att anpassa fiskeridödligheten och detta skulle vara ett betydligt mer effektivt förvaltningsverktyg för små pelagiska arter(8). [Ändr. 7]

(6)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, och tekniska åtgärder, fastställande och fördelning av fiskemöjligheter. [Ändr. 8]

(6a)   Fisket efter små pelagiska bestånd i Adriatiska havet, i synnerhet i de geografiska delområdena 17 och 18, har en mycket viktig socioekonomisk inverkan på försörjningsmöjligheterna och framtiden för medlemsstaternas kustsamhällen. [Ändr. 9]

(6b)   Regionalisering bör i linje med den gemensamma fiskeripolitikens principer och mål och i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 användas för att anta och genomföra åtgärder som tar hänsyn till särdragen inom varje fiskeområde och skyddar deras miljöförhållanden. [Ändr. 10]

(6c)   Fiskemöjligheterna bör fördelas i enlighet med principerna i artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013, grundat på transparenta och objektiva kriterier, inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier. Fiskemöjligheterna bör även vara jämnt fördelade mellan de olika fiskesegmenten, inbegripet det traditionella och småskaliga fisket. Medlemsstaterna bör dessutom ge incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder. [Ändr. 11]

(7)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på bästa tillgängliga vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning och innehålla övergripande mål och kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter, bevarandemål och tekniska åtgärder för bevarande genomförandet av landningsskyldigheten och åtgärder utformade för att så långt som möjligt undvika och minska oönskade fångster samt skyddsåtgärder. [Ändr. 12]

(8)  Syftet med den fleråriga planen skulle vara att bidra till att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål, och i synnerhet att uppnå återställa och upprätthålla MSY för de berörda bestånden fiskbestånden över biomassanivåer som kan ge maximal hållbar avkastning, genomföra landningsskyldigheten, skapa en hållbar fiskerisektor och tillhandahålla en effektiv förvaltningsram. [Ändr. 13]

(8a)   Såvida inte annat föreskrivs bör denna förordning inte ses som ett prejudikat för andra fleråriga planer för Medelhavet. [Ändr. 14]

(8b)   I en flerårig plan bör en balans alltid hittas mellan uppnåeligt resultat, med beaktande av tidsramen, och socioekonomisk effekt. [Ändr. 15]

(9)  Genom artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 infördes dessutom en landningsskyldighet, inklusive för alla fångster av arter som omfattas av regler och minimistorlekar enligt definitionen i bilaga III till förordning (EG) nr 1967/2006. Genom undantag från artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, fastställdes i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1392/2014(9) en treårig utkastplan med ett undantag av mindre betydelse från landningsskyldigheten för ansjovis, sardiner, makrill och taggmakrill i Adriatiska havet. För att genomföra landningsskyldigheten är det lämpligt att förlänga giltighetstiden för den åtgärd som fastställs i delegerad förordning (EU) nr 1392/2014, genom att införliva åtgärdens respektive bestämmelser i den fleråriga planen.

(10)  I enlighet med ekosystemansatsen och som tillägg bör denna plan även bidra till den fiskerirelaterade deskriptorn att uppnå en god miljöstatus, såsom anges i direktiv 2008/56/EG bör även och de kvalitativa deskriptorerna 1, 4 och 6 i direktivets bilaga I bör beaktas inom ramen för fiskeriförvaltningen. Denna plan bör även bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och arter, enligt vad som krävs genom direktiv 2009/147/EG respektive direktiv 92/43/EEG. [Ändr. 16]

(11)  Artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 kräver att fiskemöjligheterna fastställs i enlighet med de mål som anges i de fleråriga planerna. [Ändr. 17]

(12)  Det är lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F) som överensstämmer med målet att uppnå och upprätthålla MSY som intervall av värden vilka gör det möjligt att uppnå maximalt hållbart uttag (FMSY). Dessa intervall, som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, behövs för att skapa flexibilitet, så att ny utveckling inom vetenskaplig rådgivning kan beaktas, för att bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och för att ta hänsyn till särdragen inom blandfisket. FMSY-intervallen har beräknats avSTECF(10). På grundval av denna plan och har intervallen tagits fram för att ge en minskning på högst 5 % av det långsiktiga uttaget jämfört med MSY(11). Dessutom finns det ett tak för den övre gränsen, vilket innebär att sannolikheten för att beståndet sjunker under Blim är högst 5 %. [Ändr. 18]

(13)  Vid fastställande av fiskemöjligheter bör det finnas en tröskel för FMSY-intervall vid normalt utnyttjande och, under förutsättningFör att det berörda beståndet anses vara i gott skick, en högre gräns uppnå målen i den fleråriga planen bör målet för vissa fall varje art vara SSBpa. Det bör endast vara möjligt att fastställa fiskemöjligheterna upp till denna ett högre gräns mål om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller bevis, är nödvändigt för att vid blandfiske nå de övergripande mål som fastställs i denna förordning eller för att undvika att ett bestånd tar skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller för att begränsa i de fall där ett av de årliga variationerna i fiskemöjligheterna små pelagiska bestånden ligger under SSBlim. [Ändr. 19]

(14)  När mål för maximalt hållbart uttag inte finns tillgängliga bör försiktighetsansatsen tillämpas.

(15)  För de bestånd där de finns tillgängliga, och I syfte att tillämpa skyddsåtgärder, måste det införas referenspunkter för bevarande, vilka uttrycks som MSY Btrigger SSBlim och Blim SSBpa för ansjovis- och sardinbestånd små pelagiska arter. Om bestånden skulle hamna under MSY Btrigger bör fiskeridödligheten minskas så SSBlim bör lämpliga korrigerande åtgärder vidtas för att bidra till att den ligger under FMSY det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över SSBpa. [Ändr. 20]

(16)  Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas om beståndets storlek sjunker under dessa referenspunkten för Blim. Skyddsåtgärder bör inkludera minskning av fiskemöjligheter och specifika bevarandeåtgärder när vetenskapliga utlåtanden visar att ett bestånd är hotat. Dessa åtgärder bör kompletteras med andra åtgärder, beroende på vad som är lämpligt, såsom kommissionens åtgärder i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller medlemsstaternas åtgärder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1380/2013. [Ändr. 21]

(17)  För bestånd där referenspunkter inte finns tillgängliga bör försiktighetsprincipen tillämpas. I det särfall som utgörs av bestånd som fångas som bifångst bör, om vetenskapliga utlåtanden om miniminivån för lekbeståndets biomassa saknas, särskilda bevarandeåtgärder antas när vetenskapliga utlåtanden visar att korrigerande åtgärder är nödvändiga. [Ändr. 22]

(18)  För att möjliggöra genomförandet av landningsskyldigheten som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen föreskriva om ytterligare förvaltningsåtgärder, särskilt åtgärder för att gradvis eliminera utkast, för att räkna fisk som är mindre än den minsta referensstorleken för bevarande och för att minimera, och när så är möjligt eliminera, fiskets negativa påverkan på den marina miljön. Sådana åtgärder bör fastställas genom delegerade akter. [Ändr. 23]

(18a)  En gemensam rekommendation från Kroatien, Italien och Slovenien (högnivågruppen Adriatica) och en undersökning om snörpvadens tekniska egenskaper och dess inverkan på bentiska organismsamhällen har lagts fram och reviderats av oberoende experter och STECF. Det är därför lämpligt att föreskriva ett undantag från artikel 13.3 andra stycket och punkt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1967/2006. [Ändr. 24]

(19)  Tidsfristen för inlämning av gemensamma rekommendationer från de medlemsstater som har ett direkt förvaltningsintresse bör fastställas, såsom krävs enligt förordning (EU) nr 1380/2013.

(19a)   När vetenskaplig rådgivning påvisar att fritidsfiske har en väsentlig effekt på ett visst bestånds fiskeridödlighet bör rådet beakta detta. I detta syfte bör rådet kunna fastställa total tillåten fångstmängd (TAC) för kommersiella fångster som beaktar volymen av fritidsfångster och/eller vidta andra åtgärder för begränsning av fritidsfiske, såsom fångstgränser och fredningsperioder. [Ändr. 25]

(20)  Planen bör också föreskriva vissa kompletterande tekniska, såväl som tillfälliga och rumsliga åtgärder som antas genom delegerade akter, och med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, för att bidra till att uppnå planens mål, särskilt när det gäller skydd av ungfisk eller för att förbättra selektiviteten. [Ändr. 26]

(20a)   De hantverksmässiga fiskemetoder som har använts historiskt och som är etablerade i fiskesamhällena bör skyddas vid fastställandet av de tekniska åtgärder som följer av flerårsplanen eller de delegerade akter som antagits i enlighet med den. [Ändr. 27]

(21)  För att säkerställa överensstämmelse med de åtgärder som fastställs i den här förordningen bör särskilda kontrollåtgärder antas för att komplettera dem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1224/2009(12).

(21a)   För att sektorn ska kunna hantera problemet med de åtgärder som vidtas för en minskad fiskeansträngning samt de därmed minskade intäkterna för företag och fiskare, bör man se till att prioritera åtkomst till sådana lämpliga stödåtgärder som fastställts av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014(13). [Ändr. 28]

(21b)   För att säkerställa ett genomförande som är förenligt med de socioekonomiska effekterna bör man därför dels införa undantag till den tillfälligt begränsade varaktigheten av de åtgärder för tillfälligt upphörande som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 508/2014, genom att endast låta sådana fiskefartyg som omfattas av denna fleråriga plan omfattas av detta, dels återigen öppna upp för och låta samma fiskefartyg få tillgång till de åtgärder för definitivt upphörande som avses i artikel 34 i den förordningen. [Ändr. 29]

(22)  Eftersom de fartyg i Adriatiska havet som inriktar fisket på små pelagiska arter tenderar att göra korta fiskeresor, bör den förhandsanmälan som krävs enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009 anpassas så att förhandsanmälan sänds minst en och en halv timme före den beräknade ankomsten till hamn. Med beaktande av den begränsade effekt som fiskeresor som endast omfattar mycket små kvantiteter fisk av de berörda bestånden har, är det lämpligt att fastställa en tröskel för sådana förhandsanmälningar, dvs. när dessa fartyg medför minst 1 ton ansjovis eller sardiner ombord små pelagiska arter. [Ändr. 30]

(23)  Med tanke på att elektroniska kontrollverktyg säkerställer bättre fiskerikontroll vid rätt tidpunkt, särskilt vad gäller den rumsliga fördelningen av fiskeverksamheter och av utnyttjandet av bestånden, bör användningen av VMS-system och elektronisk loggbok enligt kraven i artikel 9 respektive 15 i förordning (EG) nr 1224/2009, utvidgas till att omfatta alla fiskefartyg med den längd överallt på åtta meter.

(24)  Det bör fastställas tröskelvärden för fångster av ansjovis och sardiner små pelagiska arter över vilka ett fiskefartyg är skyldigt att landa i en utsedd hamn eller på en plats nära land, i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009. Dessutom bör medlemsstaterna, när de utser dessa hamnar eller platser nära land, tillämpa kriterierna i artikel 43.5 i den förordningen på ett sådant sätt att en effektiv kontroll säkerställs. [Ändr. 31]

(25)  För att möjliggöra en tidsmässigt lämplig och proportionell anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och för att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera denna förordning i fråga om korrigerande åtgärder för bevarandet av makrill och taggmakrill, genomförandet av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning(14). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 32]

(26)  I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör bestämmelser antas för en återkommande bedömning från kommissionens sida av ändamålsenligheten och effektiviteten i tillämpningen av denna förordning. En sådan bedömning bör följa på och baseras på en regelbunden utvärdering av planen som grundar sig på vetenskapliga utlåtanden. Planen bör utvärderas tre år efter den dag då denna förordning träder i kraft och därefter vart femte år. Denna tidsperiod kommer att ge utrymme för ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten och vara tillräcklig för att regionala åtgärder ska kunna antas och genomföras och effekterna på bestånden och olika fisken synas. Det är också den minimiperiod som begärts av de vetenskapliga organen. [Ändr. 33]

(27)  I enlighet med artikel 9.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 gjordes, innan planen utarbetades, en utvärdering av dess sannolika ekonomiska och sociala effekter(15).

(27a)   För att stödja fiskarna vid genomförandet av de åtgärder som avses i denna förordning, bör medlemsstaterna i största möjliga mån utnyttja de åtgärder som anges i förordning (EU) nr 508/2014. Det är lämpligt att klargöra att åtgärder för tillfälligt upphörande som antagits för att uppnå målen med denna förordning kan anses vara berättigade till stöd enligt förordning (EU) nr 508/2014, för att man på så sätt även ska kunna beakta den här förordningens socioekonomiska aspekter. Dessutom är det lämpligt att bevilja undantag, för fartyg som påverkas av denna fleråriga plan, från de perioder under vilka stöd kan beviljas samt från den övre gränsen för det ekonomiska bidraget från EHFF för åtgärder för tillfälligt upphörande som fastställs i förordning (EU) nr 508/2014. [Ändr. 34]

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning upprättas en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet.

2.  Denna förordning ska tillämpas på bestånd av ansjovis (Engraulis encrasicolus) och sardin (Sardina pilchardus) i Adriatiska havet (nedan kallade de berörda bestånden små pelagiska arter) och på fisken det fiske som utnyttjar är inriktat på dessa bestånd. Vid genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska denna förordning också tillämpas på bifångster av makrillar (Scomber spp.) och taggmakrillar (Trachurus spp.) i Adriatiska havet, som tas i samband med fiske antingen efter det ena av eller båda dessa berörda bestånd små pelagiska arter. [Ändr. 35]

Artikel 2

Definitioner

1.  Vid tillämpningen av denna förordning gäller de definitioner som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013, artikel 4 i förordning (EG) nr 1224/2009 och artikel 2 i förordning (EG) nr 1967/2006.

2.  Dessutom gäller följande definitioner:

a)  Adriatiska havet: AKFM:s geografiska delområden 17 och 18,

b)  AKFM:s geografiska delområde: AKFM:s (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) geografiska delområde såsom det definieras i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011(16),

(ba)  inriktning: när minst 50 % av fångsten består av sardiner eller ansjovis mätt i levande vikt, [Ändr. 37]

c)  små pelagiska bestånd arter: de bestånd som anges i artikel 1.2 i denna förordning eller en kombination av dessa bestånd av sardin (Sardina pilchardus) och ansjovis (Engraulis encrasicolus), [Ändr. 38]

(ca)  Bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning: allmänt tillgänglig vetenskaplig rådgivning som stöds av senaste vetenskapliga data och senaste metoder som har utfärdats eller sakkunniggranskats av ett erkänt oberoende vetenskapligt organ på unionsnivå eller internationell nivå, såsom vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) eller AKFM, och uppfyller kraven i artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013. [Ändr. 104]

d)  FMSY-intervall: ett värdeintervall där alla nivåer av fiskeridödlighet inom de vetenskapligt fastställda gränserna för det intervallet, i situationer med blandfiske och enligt vetenskapliga utlåtanden, på lång sikt leder till en maximal hållbar avkastning (MSY) vid befintliga genomsnittliga miljöförhållanden, utan att på ett betydande sätt påverka reproduktionsprocessen för de berörda bestånden, [Ändr. 39]

(da)  fiskedag: en sammanhängande period på 24 timmar, eller en del av en sådan, under vilken ett fiskefartyg bedriver fiskeverksamhet, såsom sökande efter fisk, utsättning, utplacering, släpning och upptagning av fiskeredskap, ombordtagning av fångster, omlastning, bevarande ombord, beredning ombord, överföring, placering i bur, gödning och landning av fisk och fiskeriprodukter, enligt definitionen i artikel 28.4 i förordning (EU) nr 1380/2013. [Ändr. 40]

(db)  SSBlim: den referenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken korrigerande förvaltningsåtgärder måste vidtas för att säkerställa att beståndet återuppbyggs till en nivå där det håller sig inom säkra biologiska gränser, [Ändr. 41]

(dc)  SSBpa: den varningsreferenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken förvaltningsåtgärder måste vidtas för att säkerställa att beståndet återuppbyggs till en nivå där det håller sig inom säkra biologiska gränser, [Ändr. 42]

e)  MSY Btrigger: den referenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen tillåter att beståndet byggs upp över nivåer som kan ge MSY på lång sikt, [Ändr. 43]

f)  fiskemöjlighet: en kvantifierad laglig rätt att fiska, uttryckt i fångster och/eller fiskeansträngning.

Artikel 3

Övergripande mål

1.  Den fleråriga planen ska bidra till att uppnå de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer MSY. [Ändr. 45]

2.  Den fleråriga planen ska ge en effektiv, enkel och stabil förvaltningsram för utnyttjandet av små pelagiska bestånd i Adriatiska havet.

2a.   Vid framtagande eller ändring av den fleråriga planen ska, i enlighet med artikel 2.5 i förordning (EU) nr 1380/2013, socioekonomiska aspekter beaktas. [Ändr. 47]

3.  Den fleråriga planen ska bidra till att eliminera minska utkast, genom att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster, och till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de arter som omfattas av den och på vilka den här förordningen är tillämplig. [Ändr. 48]

4.  Den fleråriga planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen, särskilt på hotade livsmiljöer och skyddade arter, inbegripet marina däggdjur, sjöfåglar och reptiler, minimeras, och när så är möjligt elimineras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, och med de mål och regler som fastställs i direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG. [Ändr. 49]

5.  Den fleråriga planen ska framför allt syfta till att

a)  säkerställa att de villkor som anges i deskriptor 3 i bilaga I till direktiv 2008/56/EG uppfylls, och

b)  bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.

5a.   Åtgärder inom ramen för planen ska vidtas i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning. [Ändr. 50]

KAPITEL II

SOCIOEKONOMISKA MÅL, SKYDDSÅTGÄRDER OCH SÄRSKILDA ÅTGÄRDER [Ändr. 51]

Artikel 4

Mål för ansjovis och sardin små pelagiska arter [Ändr. 52]

1.  MåletMålreferenspunkterna för fiskeridödligheten små pelagiska arter ska nås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för de berörda bestånden, och det ska därefter bibehållas inom över de intervall värden som anges i bilaga I och i enlighet med de övergripande mål som fastställs i artikel 3.1. [Ändr. 53]

2.  FiskemöjligheternaFörvaltningsåtgärderna för små pelagiska arter ska vara förenliga med de målintervall för fiskeridödlighet målreferenspunkter som anges i bilaga I, kolumn A, till den här förordningen. [Ändr. 54]

3.  Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får fiskemöjligheterna fastställas på nivåer som motsvarar en lägre fiskeridödlighet förvaltningsåtgärderna sträva till att uppnå nivåer som är högre än de nivåer som anges i bilaga I, kolumn A

a)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

b)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller

c)  om ett av bestånden av små pelagiska arter ligger under den referenspunkt som anges i bilaga I, kolumn B. [Ändr. 55]

4.  Trots vad som sägs i punkterna 2 och 3 får fiskemöjligheterna för ett bestånd fastställas i enlighet med de intervall för fiskeridödlighet som anges i bilaga I, kolumn B, förutsatt att det berörda beståndet ligger över den referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa som anges i bilaga II, kolumn A,

a)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,

b)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller

c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra. [Ändr. 56]

4a.   När vetenskaplig rådgivning påvisar att fritidsfiske har en väsentlig effekt på ett visst bestånds fiskeridödlighet bör rådet beakta detta och får för att undvika att det totala målet för fiskeridödlighet överskrids begränsa fritidsfiske vid fastställande av fiskemöjligheter. [Ändr. 57]

Artikel 4a

Socioekonomiska mål

För att beakta de socioekonomiska mål som anges i artikel 2.5 f i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna, vid genomförandet av de tekniska åtgärderna och bevarandeåtgärderna enligt den här förordningen, till fullo utnyttja de relevanta åtgärder som avses i förordning (EU) nr 508/2014. [Ändr. 58]

Artikel 5

Skyddsåtgärder

1.  Referenspunkterna för bevarande, uttryckta som den miniminivå och den gränsnivå för lekbeståndets biomassa som ska tillämpas för att kunna garantera fullständig reproduktionskapacitet för de berörda bestånden anges i bilaga II. [Ändr. 59]

1a.   Tre år efter det att de förvaltningsåtgärder som anges i artikel 6.1a har börjat tillämpas ska de vidtagna åtgärdernas effektivitet verifieras vetenskapligt, särskilt när det gäller de bestånd som omfattas av denna förordning och det fiske som utnyttjar dessa bestånd. [Ändr. 60]

2.  När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda små pelagiska bestånden ligger under den referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa som anges i bilaga II I, kolumn A B, till den här förordningen ska alla lämpliga korrigerande åtgärder antas för att säkerställa bidra till att det berörda beståndet de små pelagiska bestånden snabbt återgår till nivåer över de nivåer den referenspunkt som kan ge MSY fastställs i bilaga I, kolumn A. I synnerhet, genom undantag från artikel 4.2 och 4.4 i denna förordning, ska fiskemöjligheterna för de berörda bestånden, i syfte att nå dessa nivåer, fastställas till en nivå som ger en fiskeridödlighet under det intervall som anges i bilaga I, kolumn A, till denna förordning, i linje med artikel 4.3, ska förvaltningsåtgärderna anpassas med beaktande av minskningen av de berörda beståndens biomassa. [Ändr. 61]

3.  När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något de båda bestånden av de berörda bestånden små pelagiska arter ligger under den gränsreferenspunkt för lekbeståndets biomassa (BlimSSBlim) som anges i bilaga II I, kolumn B, till denna förordning, ska ytterligare korrigerande åtgärder vidtas för att säkerställa bidra till att det berörda beståndet de båda bestånden snabbt återgår till nivåer över den nivå referenspunkt som kan ge MSY fastställs i bilaga I, kolumn A. I synnerhet kan de korrigerande åtgärderna, genom undantag från artikel 4.2 och 4.4, inbegripa ett tillfälligt stopp av det riktade fisket för det berörda beståndet och en lämplig minskning av fiskemöjligheterna andra lämpliga förvaltningsåtgärder. [Ändr. 62]

Artikel 6

Särskilda bevarandeåtgärder

1.  När vetenskapliga utlåtanden visar att korrigerande åtgärder krävs för bevarandet av de små pelagiska bestånd som avses i artikel 1.2 i denna förordning, arterna eller, vad gäller ansjovis och sardin, när lekbeståndets biomassa för något av dessa bestånd för ett visst år ligger under de referenspunkter för bevarande som anges i bilaga II I, kolumn A B, till denna förordning, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på.

a)  fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, redskapens utformning, redskapens storlek eller användning av selektivitetsanordningar för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

b)  användning av fiskeredskap och det djup på vilket redskapet används, för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,

c)  förbud mot eller begränsning av fiske i särskilda områden, i syfte att skydda lekfisk och ungfisk eller fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller för att skydda icke-målarter,

d)  förbud mot eller begränsning av fiske eller användning av vissa typer av fiskeredskap under särskilda perioder, i syfte att skydda lekfisk eller fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller för att skydda icke-målarter,

e)  minsta referensstorlekar för bevarande, i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer,

f)  andra egenskaper med koppling till selektivitet. [Ändr. 63]

1a.  För att målen i artikel 4 ska uppnås, och utan hinder av punkt 1, ska följande åtgärder vidtas under åren 2019–2022:

a)  År 2019 ska fångstbegränsningen för små pelagiska arter ligga kvar på samma nivå som för 2014. Från och med 2020 ska fångstgränserna, för den berörda medlemsstaten, för små pelagiska arter gradvis minskas med 4 % varje år jämfört med föregående år fram till 2022. Någon minskning ska dock inte ske om den totala fångsten föregående år för varje berörd medlemsstat ligger mer än 2 % under fångstnivån för 2014.

b)  Fiskeansträngningen för fiskefartyg med inriktning på fiske av små pelagiska arter får inte överstiga 180 fiskedagar per år och 20 fiskedagar per månad, med högst 144 fiskedagar per år med inriktning på sardin och högst 144 fiskedagar per år med inriktning på ansjovis.

c)  Fredningstider/fredningsområden ska införas varje år i syfte att skydda uppväxt- och lekområden. Sådan fredning, för olika typer av fiskeredskap, ska täcka de små pelagiska arternas hela utbredningsområde i Adriatiska havet i minst 15 dagar i rad och högst 30 dagar i rad. Fredningstiderna ska gälla under följande perioder:

i)  för sardiner från och med den 1 oktober till och med den 31 mars och

ii)  för ansjovis från och med den 1 april till och med den 30 september.

d)  Ytterligare fredningstider/fredningsområden ska gälla för fartyg med en total längd på över tolv meter, och separat för varje typ av fiskeredskap, i minst sex månader. Dessa fredningstider/fredningsområden ska täcka minst 30 % av det område som betecknats som uppväxtområde eller som ett område som är viktigt för skydd av ungfisk (i territorial- och innanhav).

e)  Den sammanlagda fiskekapaciteten för trålare och notfartyg som aktivt fiskar små pelagiska arter får inte överstiga den registrerade kapaciteten för den aktiva flottan 2014 räknat i bruttodräktighet och/eller bruttoregisterton, motoreffekt (kW) och antal fartyg. [Ändr. 70]

1b.  Trots punkt 1a får längden på de fredningstider som avses i led c och d inte variera mer än 10 % från år till år för att stabilitet ska kunna säkerställas och variationerna begränsas avseende förvaltningsåtgärderna. [Ändr. 71]

Artikel 6a

Tekniska åtgärder

1.  Vid tillämpning av denna förordning ska artikel 13.3 andra stycket och punkt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1967/2006 inte gälla.

2.  Vid tillämpning av denna förordning ska högsta tillåtna längd på stänggarn (snörpvad eller not utan lina) vara 600 meter med ett djup på högst en tredjedel av längden. [Ändr. 72]

KAPITEL III

BESTÄMMELSER MED KOPPLING TILL LANDNINGSSKYLDIGHETEN

Artikel 7

Bestämmelser med koppling till landningsskyldigheten för små pelagiska bestånd som fångas i Adriatiska havet

Kommissionen ges behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på [Ändr. 73]

a)  undantag från tillämpningen av landningsskyldigheten för arter för vilka det finns bästa tillgängliga vetenskapliga belägg för rådgivning påvisar en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos redskapen, fiskemetoderna och ekosystemet, i syfte att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten, [Ändr. 74]

b)  undantag av mindre betydelse i syfte att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten; sådana undantag av mindre betydelse ska fastställas för fall som avses i artikel 15.5 c i förordning (EU) nr 1380/2013 och vara förenliga med villkoren i den bestämmelsen, och

c)  särskilda bestämmelser om dokumentation av fångster, särskilt i syfte att övervaka genomförandet av landningsskyldigheten.

d)  fastställande av minsta referensstorlekar för bevarande, i syfte att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer. [Ändr. 75]

KAPITEL IV

REGIONALISERING

Artikel 8

Regionalt samarbete

1.  Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i artiklarna 6 och 7 i den här förordningen.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel, får medlemsstater med direkt förvaltningsintresse lägga fram gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för första gången senast tolv månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter tolv månader efter varje gång en utvärdering av den fleråriga planen lagts fram i enlighet med artikel 14 i den här förordningen. De får också lämna sådana rekommendationer när de bedömer att så är nödvändigt, i synnerhet om det sker en plötslig förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av den här förordningen. Gemensamma rekommendationer avseende åtgärder som avser ett visst kalenderår ska lämnas in senast den 1 juni det föregående året.

3.  De befogenheter som ges enligt artiklarna 6 och 7 i denna förordning ska inte påverka de befogenheter som kommissionen ges genom andra bestämmelser i unionsrätten, däribland förordning (EU) nr 1380/2013.

KAPITEL V

KONTROLL OCH VERKSTÄLLIGHET

Artikel 9

Förhållande till förordning (EG) nr 1224/2009

De kontrollåtgärder som föreskrivs i detta kapitel ska gälla utöver dem som föreskrivs i förordning (EG) nr 1224/2009, om inte annat föreskrivs i detta kapitel.

Artikel 10

Förhandsanmälan

1.  Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska den förhandsanmälan som avses i den artikeln göras minst en och en halv timme före fartygets beräknade ankomsttid till hamn. De behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaterna får, efter bedömning av varje enskilt fall, lämna tillstånd för tidigare ankomst till hamn. [Ändr. 76]

2.  Kravet på förhandsanmälan ska gälla för befälhavare på unionsfiskefartyg som har minst ett två ton ansjovis eller ett två ton sardiner ombord. Dessa mängder ska beräknas utifrån nettofångsten i enlighet med artikel 15.11 i förordning (EU) nr 1380/2013. [Ändr. 77]

Artikel 11

Fartygsövervakningssystem

1.  Vid tillämpning av denna förordning ska tillämpningen av de bestämmelser som fastställs i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1224/2009 utvidgas till fiskefartyg med en längd överallt på åtta meter eller mer och som deltar i det riktade fisket efter små pelagiska bestånd i Adriatiska havet.

2.  Det undantag som föreskrivs i artikel 9.5 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska inte tillämpas på fartyg som deltar i det riktade fisket efter små pelagiska bestånd i Adriatiska havet i enlighet med denna förordning, oavsett fartygens längd.

Artikel 12

Elektroniskt ifyllande och överlämnande av fiskeloggböcker

1.  Vid tillämpningen av denna förordning ska skyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 att föra elektronisk fiskeloggbok och att överlämna den elektroniskt minst en gång om dagen till flaggmedlemsstatens behöriga myndighet utvidgas till befälhavare på unionsfiskefartyg med en längd överallt på åtta meter eller mer och som deltar i det riktade fisket efter ansjovis eller sardiner.

2.  Det undantag som föreskrivs i artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska inte gälla befälhavare på fartyg som deltar i det riktade fisket efter ansjovis eller sardiner, oavsett fartygens längd.

2a.   Genom undantag från artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1224/2009 får befälhavare på unionens fiskefartyg med en total längd på minst 12 meter överlämna de uppgifter som avses i artikel 14 i den förordningen då landningen påbörjas. [Ändr. 78]

Artikel 13

Utsedda hamnar

Det tröskelvärde som ska tillämpas på den levande vikten av arter från respektive bestånd som omfattas av den fleråriga planen, ovanför vilket ett fiskefartyg måste landa sina fångster i en utsedd hamn eller en plats nära land i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska vara följande:

a)  2 000 kg ansjovis.

b)  2 000 kg sardiner.

KAPITEL VI

ÖVERSYN

Artikel 14

Utvärdering av den fleråriga planen

FemTre år efter dagen för ikraftträdandet av denna förordning och därefter vart femte år ska kommissionen säkerställa att en utvärdering görs av den fleråriga planens effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på de fisken som utnyttjar dessa bestånd. Kommissionen ska lägga fram resultatet av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet, och ska, om så är lämpligt, lämna in ett förslag till ändring av denna förordning. [Ändr. 80]

KAPITEL VII

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER

Artikel 15

Utövande av delegering

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013. [Ändr. 81]

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6 och 7 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6 och 7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6 och 7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 15a

Stöd från EHFF

1.  Åtgärder för tillfälligt upphörande som antas för att uppnå den fleråriga planens mål ska betraktas som sådant tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som avses i artikel 33.1 a och c i förordning (EU) nr 508/2014.

2.  Genom undantag från artikel 33.2 i förordning (EU) nr 508/2014, och fram till den 31 december 2020, förlängs den längsta varaktigheten för stöd inom ramen för förordningen med nio månader för fiskefartyg som berörs av sådana fredningstider/fredningsområden som avses i denna förordning.

3.  För att säkerställa genomförandet av punkt 2 i denna artikel ska det, genom undantag från artikel 25.3 i förordning (EU) nr 508/2014, vara möjligt att öka det totala ekonomiska bidraget från EHFF över det tak på 15 % som anges i den artikeln.

4.  För genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 30 i förordning (EU) nr 508/2014 ska prioritet ges åt de fiskare som berörs av genomförandet av åtgärderna i den här fleråriga planen.

5.  Fartyg som har upphört med all sin fiskeverksamhet till följd av de åtgärder för minskad fiskeansträngning som avses i den här förordningen kan, fram till den 31 december 2020 och genom undantag från den frist som fastställs i artikel 34.4 i förordning (EU) nr 508/2014, vara berättigade till det stöd för definitivt upphörande som avses i artikel 34 i förordning (EU) nr 508/2014. [Ändr. 82]

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Mål för fiskeridödlighetMålreferenspunkter

(enligt artikel artiklarna 4 och 5) [Ändr. 86]

Bestånd

Intervall för mål för fiskeridödlighet som ger maximalt hållbart uttag (FMSY)Målreferenspunkter för små pelagiska arter

Kolumn A

Kolumn B

Ansjovis

0,23–0,30SSBpa

0,30–0,364SSBlim

Sardin

0,065–0,08

0,08–0,11SSBlim

[Ändr. 87]

BILAGA II

Referenspunkter för bevarande

(enligt artikel 5)

Bestånd

Referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa (i ton) (MSY Btrigger)

Gränsreferenspunkt för biomassa (i ton) (Blim)

Kolumn A

Kolumn B

Ansjovis

139 000

69 500

Sardin

180 000

36 000

[Ändr. 84]

(1)EUT C 288, 31.8.2017, s. 68.
(2)Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 november 2018.
(3)Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).
(4) Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
(6)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
(7)Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (Medelhavsförordningen) (EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).
(8)Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF): Bedömning av Medelhavsbestånden - del 2 (STECF-11-14).
(9)Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1392/2014 av den 20 oktober 2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter i Medelhavet (EUT L 370, 30.12.2014, s. 21).
(10) Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STCEF) – Små pelagiska bestånd i Adriatiska havet. Bedömningar avseende Medelhavet del 1 (Mediterranean assessments part 1) (STECF-15-14). 2015. [Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [Den andra delen av denna referens förfaller felaktig. Publikationsbyrån, kontrollera.]
(11)Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STCEF) – Små pelagiska bestånd i Adriatiska havet. Bedömningar avseende Medelhavet del 1 (Mediterranean assessments part 1) (STECF-15-14). 2015. [Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [The second part of this reference seems to be mistaken. OPOCE, please check.]
(12)Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
(13) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).
(14) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15)Konsekvensbedömning...[infoga hänvisning vid offentliggörandet].
(16)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (EUT L 347, 30.12.2011, s. 44).

Senaste uppdatering: 11 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy