Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0166R(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0358/2018

Předložené texty :

A8-0358/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Hlasování :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0449

Přijaté texty
PDF 326kWORD 102k
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk
Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody
P8_TA(2018)0449A8-0358/2018
Usnesení
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu ohledně uzavření dohody (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 311, 312 a 323 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. května 2018 s názvem „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání. Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ (COM(2018)0321),

–  s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, který předložila Komise dne 2. května 2018 (COM(2018)0322), a na návrhy Komise ze dne 2. května 2018 týkající se systému vlastních zdrojů Evropské unie (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 a COM(2018)0328),

–  s ohledem na návrh interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení, který dne 2. května 2018 předložila Komise (COM(2018)0323),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, který dne 2. května 2018 předložila Komise (COM(2018)0324),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: o přípravě postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 a o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie(1),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci 2021–2027 a o vlastních zdrojích(2),

–  s ohledem na ratifikaci Pařížské dohody Evropským parlamentem ze dne 4. října 2016(3) a Radou ze dne 5. října 2016(4),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění Organizace spojených národů 70/1 ze dne 25. září 2015 nazvanou „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2016,

–  s ohledem na to, že EU se kolektivně zavázala, že v časovém rámci agendy po roce 2015 zvýší výdaje na oficiální rozvojovou pomoc na 0,7 % hrubého národního důchodu (HND);

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv(5),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na prozatímní zprávu Rozpočtového výboru, stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, postoj Výboru pro zaměstnanost a sociální věci ve formě pozměňovacích návrhů a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví ve formě pozměňovacích návrhů (A8-0358/2018),

A.  vzhledem k tomu, že článek 311 SFEU stanoví, že Unie si zajistí prostředky nezbytné pro dosažení svých cílů a pro úspěšné provádění svých politik;

B.  vzhledem k tomu, že současný víceletý finanční rámec (VFR) na období 2014–2020 byl poprvé schválen s nižšími prostředky jak na závazky, tak na i prostředky na platby v porovnání se svým předchůdcem; vzhledem k tomu, že pozdní přijetí VFR a odvětvových legislativních aktů mělo velmi negativní dopad na provádění nových programů;

C.  vzhledem k tomu, že se brzy ukázalo, že s tímto VFR nelze adekvátně reagovat na řadu krizí, nových mezinárodních závazků a nových politických výzev, které nebyly v době jeho přijetí do VFR začleněny a/nebo nebylo možné je předvídat; vzhledem k tomu, že za účelem zajištění potřebného financování byl VFR využit do krajnosti, kdy po vyčerpání všech dostupných rozpětí se v nebývalé míře používala mimo jiné ustanovení o flexibilitě a zvláštní nástroje; vzhledem k tomu, že vysoce prioritní programy EU v oblasti výzkumu a infrastruktury byly už dva roky po přijetí omezeny;

D.  vzhledem k tomu, že při revizi VFR v polovině období, která byla zahájena na konci roku 2016, se ukázalo, že je naprosto nezbytné rozšířit potenciál stávajících ustanovení o flexibilitě, aniž by však byly přehodnoceny stropy VFR; vzhledem k tomu, že tuto revizi kladně přijal Parlament i Rada;

E.  vzhledem k tomu, že ustavení nového VFR bude zásadním momentem pro 27 států Unie, neboť umožní podpořit společnou dlouhodobou vizi a rozhodne o budoucích politických prioritách i o tom, zda je bude Unie schopna plnit; vzhledem k tomu, že by VFR na období let 2021–2027 měl Unii poskytnout nezbytné zdroje na podporu udržitelného hospodářského růstu, výzkumu a inovací, zlepšení příležitostí pro mladé lidi, účinné řešení problémů souvisejících s migrací, na boj proti nezaměstnanosti, přetrvávající chudobě a sociálnímu vyloučení, na další posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, řešení otázek spojených s udržitelností, ztrátou biologické rozmanitosti a změnou klimatu, na posílení bezpečnosti a obrany EU, ochranu jejích vnějších hranic a na podporu zemí evropského sousedství;

F.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s globálními výzvami, které členské státy nemohou řešit samy, by mělo být možné, aby se uznaly evropské společné statky a byly vyhodnoceny oblasti, v kterých by evropské prostředky dosáhly oproti národním výdajům větší účinnosti, a to s cílem převést odpovídající finanční zdroje na úroveň Unie a posílit tak strategický význam Unie, aniž by bylo nezbytně nutné zvyšovat celkové veřejné výdaje;

G.  vzhledem k tomu, že Komise dne 2. května 2018 představila soubor legislativních návrhů o VFR na období 2021–2027 a o vlastních zdrojích EU, na nějž navázala legislativními návrhy na vytvoření nových programů a nástrojů EU;

1.  zdůrazňuje, že VFR na období 2021–2027 musí zaručit odpovědnost Unie za vznikající potřeby, další výzvy a nové mezinárodní závazky a to, aby je byla schopna řešit a plnit své politické priority a cíle; poukazuje na vážné problémy vyplývající z podfinancování VFR na období 2014–2020 a znovu připomíná, že je nutné zabránit opakování předchozích chyb tím, že se ve prospěch občanů hned od počátku zajistí silný a spolehlivý rozpočet EU na příštích sedm let;

2.  domnívá se, že návrhy Komise týkající se VFR na období 2021–2027 a vlastních zdrojů EU představují výchozí bod nadcházejících jednání; vyjadřuje k uvedeným návrhům svůj postoj, přičemž čeká na vyjednávací mandát Rady, který stále nemá k dispozici;

3.  zdůrazňuje, že Komisí navržená celková výše prostředků v příštím VFR, která je stanovena na 1,08 % HND EU-27 (1,11 % po započtení Evropského rozvojového fondu), představuje v procentuálním podílu HND ve srovnání s předchozím VFR reálné snížení prostředků; domnívá se, že navrhovaná úroveň VFR neumožní Unii plnit její politické závazky a reagovat na důležité budoucí výzvy; má proto v úmyslu vyjednat potřebné zvýšení;

4.  dále prohlašuje, že nesouhlasí s jakýmkoli snížením úrovně financování dlouhodobých politik EU zakotvených ve smlouvách, jako je politika soudržnosti a společná zemědělská a rybářská politika; především protestuje proti veškerým radikálním škrtům, které negativně ovlivní samotnou podstatu a cíle těchto politik, například proti škrtům navrženým pro Fond soudržnosti a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova; v této souvislosti nesouhlasí s návrhem snížit prostředky Evropského sociálního fondu plus (ESF+) navzdory tomu, že byla rozšířena jeho oblast působnosti a že do něj byly začleněny čtyři stávající sociální programy, zejména iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí;

5.  dále zdůrazňuje význam horizontálních zásad, které by měly být základem VFR a všech souvisejících politik EU; v této souvislosti znovu potvrzuje svůj postoj, že EU musí dostát svému závazku a jít v předvoji při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN, a hluboce lituje skutečnosti, že v návrzích týkajících se VFR chybí na tento účel jasné a viditelné závazky; požaduje proto, aby byly cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje začleněny do všech oblastí politiky a iniciativ EU, které jsou součástí příštího VFR; zdůrazňuje rovněž, že by všechny programy zahrnuté do příštího VFR měly být v souladu s Listinou základních práv; mimoto poukazuje na to, že je důležité, aby byl proveden Evropský pilíř sociálních práv, byla vymýcena diskriminace, včetně diskriminace LGBTI osob, a bylo vytvořeno portfolio pro menšiny, včetně Romů, neboť všechny tyto otázky mají zásadní význam pro splnění závazků EU týkajících se inkluzivní Evropy; zdůrazňuje, že má-li EU plnit své povinnosti vyplývající z Pařížské dohody, měl by její příspěvek na cíle v oblasti klimatu dosáhnout nejméně 25 % výdajů VFR během období 2021–2027 a co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, by měl dosáhnout 30 %;

6.  v této souvislosti vyjadřuje politování nad tím, že i přes společné prohlášení o genderovém mainstreamingu, které tvořilo přílohu nařízení o VFR na období 2014–2020, nebylo v této oblasti dosaženo žádného výrazného pokroku, a nad tím, že se Komise při přezkumu VFR v polovině období vůbec nezabývala jeho prováděním; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že genderový mainstreaming byl v návrhu VFR zcela ponechán stranou, a ostře nesouhlasí s tím, že v návrzích týkajících se příslušných politik EU chybí jednoznačné cíle v oblasti rovnosti mužů a žen a související požadavky a ukazatele; žádá, aby roční rozpočtové postupy hodnotily a zahrnovaly plný dopad politik EU na rovnost mužů a žen (genderové rozpočtování); očekává, že Parlament, Rada a Komise svůj závazek ke genderovému mainstreamingu v příštím VFR obnoví a že bude jeho provádění řádně monitorováno, a to i v rámci přezkumu VFR v polovině období;

7.  zdůrazňuje, že základem příštího VFR musí být zvýšená odpovědnost, zjednodušení, viditelnost, transparentnost a sestavování rozpočtu zohledňující výsledky; v této souvislosti připomíná, že je třeba posílit zaměření budoucích výdajů na výkonnost a výsledky, a to na základě ambiciózních a příslušných výkonnostních cílů a komplexní a společné definice evropské přidané hodnoty; žádá Komisi, aby při zohlednění výše uvedených horizontálních zásad zjednodušila podávání zpráv o výsledcích, zahrnula do něj kvalitativní přístup začleňující environmentální a sociální ukazatele a aby předložila jednoznačné informace o hlavních výzvách EU, které je stále nutné řešit;

8.  je si vědom vážných výzev, před nimiž Unie stojí, a plně přijímá zodpovědnost za včasné zabezpečení rozpočtu, který bude odpovídat potřebám, očekáváním a obavám občanů EU; je připraven okamžitě zahájit jednání s Radou o zlepšení návrhů Komise a vytvoření realističtějšího VFR;

9.  připomíná, že Parlament již své stanovisko jasně popsal ve svých usneseních zde dne 14. března a 30. května 2018, která vymezují jeho politický postoj k VFR na období 2021–2027 a k otázce vlastních zdrojů; připomíná, že tato usnesení byla přijata značnou převahou hlasů, což dokládá jednotu a připravenost Parlamentu na nadcházející jednání;

10.  očekává proto, že Rada z VFR učiní ve své politické agendě prioritu, a s politováním konstatuje, že dosud nebyl zaznamenán žádný významný pokrok; domnívá se, že pravidelná setkání rotujících předsednictví Rady s vyjednávacím týmem Parlamentu by se měla zintenzívnit a připravit půdu pro oficiální jednání; očekává, že kvalitní dohoda bude dosažena do voleb do Evropského parlamentu v roce 2019, aby se zabránilo výrazným zpožděním se zahájením nových programů v důsledku pozdního přijetí finančního rámce, jak tomu bylo v minulosti; zdůrazňuje, že tento harmonogram umožní nově zvolenému Evropskému parlamentu upravit VFR na období 2021–2027 během povinného přezkumu v polovině období;

11.  připomíná, že příjmy a výdaje by měly být během nadcházejících jednání chápány jako jeden celek; zdůrazňuje proto, že nelze dosáhnout žádné dohody bez toho, aniž by bylo dosaženo odpovídajícího pokroku v oblasti nových vlastních zdrojů Unie;

12.  zdůrazňuje, že všechny prvky balíčku VFR / vlastních zdrojů, zejména položky VFR, by měly zůstat na programu jednání až do dosažení konečné dohody; připomíná v tomto ohledu kritický postoj Parlamentu k postupu, který vedl k přijetí současného nařízení o VFR, a k dominantní úloze Evropské rady v tomto procesu, kdy Rada nezvratně rozhodla o řadě prvků, včetně stropů VFR a některých ustanovení týkajících se odvětvových politik, což bylo rozporu s duchem i literou Smluv; vyjadřuje obavy zejména v souvislosti s tím, že první prvky „jednacích osnov“ pro VFR, které připravila Rada, se ubírají stejným směrem a obsahují záležitosti, o nichž by měly rozhodovat Rada a Parlament společně při přijímání právních předpisů, kterými se zřizují nové programy EU; hodlá proto odpovídajícím způsobem upravit svou vlastní strategii;

13.  domnívá se, že požadavek jednomyslnosti při přijímání a revizi nařízení o VFR představuje pro tento proces skutečnou překážku; vyzývá Evropskou radu, aby uplatnila překlenovací ustanovení stanovené v čl. 312 odst. 2 SFEU, a umožnila tak přijetí nařízení o VFR kvalifikovanou většinou;

14.  přijímá toto usnesení s úmyslem nastínit svůj mandát pro jednání o každém aspektu návrhu Komise, včetně konkrétních pozměňovacích návrhů k návrhu nařízení o VFR i k interinstitucionální dohodě; dále předkládá tabulku s částkami pro všechny politiky a programy EU vycházející se stanovisek Parlamentu, která přijal již v předchozích usneseních o VFR; zdůrazňuje, že o těchto částkách bude také v rámci svého mandátu Parlament jednat během nadcházejících legislativních jednání o přijetí programů EU na období 2021–2027;

A.POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ S VFR

15.  vyzývá proto Radu, aby níže uvedená stanoviska Parlamentu řádně zohlednila, a to v zájmu toho, aby jednání o VFR na období 2021–2027 mohla dospět k pozitivnímu výsledku a aby získala souhlas Parlamentu v souladu s článkem 312 SFEU;

Číselné údaje

16.  znovu potvrzuje svůj oficiální postoj, že úroveň prostředků VFR na období 2021–2027 by měla být stanovena na 1 324,1 miliardy EUR v cenách roku 2018, což odpovídá 1,3 % HND EU-27, aby se zajistilo potřebné financování klíčových politik EU, tak aby mohly naplňovat své poslání a cíle;

17.  v této souvislosti požaduje, aby byla příští úroveň financování, která má být zajištěna pro programy a politiky EU, předložena formou, která zohledňuje strukturu VFR v podobě navržené Komisí, a odpovídajícím způsobem uvedena v podrobné tabulce (přílohy III a IV tohoto usnesení); žádá, aby byly odpovídajícím způsobem upraveny příslušné stropy pro závazky a platby, jak je uvedeno v příloze I a II tohoto usnesení:

   i. zvýšit rozpočet na Horizont Evropa na 120 miliard EUR v cenách roku 2018;
   ii. zvýšit prostředky pro fond InvestEU, aby lépe zohledňoval úroveň finančních nástrojů období 2014–2020 začleněných do nového programu;
   iii. zvýšit úroveň financování dopravní infrastruktury prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy (CEF – odvětví dopravy);
   iv. zdvojnásobit zvláštní financování MSP (ve srovnání s programem COSME) v programu pro jednotný trh s cílem posílit jejich přístup na trhy, zlepšit podmínky pro podnikání, zvýšit konkurenceschopnost podniků a podpořit podnikání;
   v. dále zvýšit úroveň programu pro jednotný trh s cílem financovat nový cíl týkající se dohledu na trhem;
   vi. zdvojnásobit navrhovanou úroveň financování programu EU pro boj proti podvodům a zvýšit úroveň financování pro program FISCALIS;
   vii. přidělit zvláštní prostředky pro udržitelný cestovní ruch;
   viii. dále posílit Evropský kosmický program, zejména posílit SSA a GOVSATCOM a Copernicus;
   ix. zachovat financování politiky soudržnosti pro EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách;
   x. zdvojnásobit prostředky na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí v ESF+ (ve srovnání se stávající Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých lidí) a současně zajistit účinnost a přidanou hodnotu tohoto projektu;
   xi. přidělit zvláštní prostředky (5,9 miliard EUR) pro dětské záruky s cílem řešit chudobu dětí jak v EU, tak i v rámci její vnější činnosti;
   xii. ztrojnásobit současný rozpočet programu Erasmus+;
   xiii. zajistit dostatečnou úroveň financování programu DiscoverEU (Interrail);
   xiv. zvýšit stávající financování programu Kreativní Evropa;
   xv. zvýšit stávající úroveň financování programu Práva a hodnoty a vytvořit zvláštní příděl pro novou složku týkající se hodnot Unie (nejméně 500 milionů EUR) s cílem podporovat organizace občanské společnosti, které v EU prosazují základní hodnoty a demokracii na místní a regionální úrovni;
   xvi. zachovat financování společné zemědělské politiky (SZP) EU-27 na úrovni rozpočtu v období 2014–2020 v reálných cenách při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství;
   xvii. posílit financování Evropského námořního a rybářského fondu o 10 % v souladu s jeho novým posláním v oblasti modré ekonomiky;
   xviii. zdvojnásobit stávající financování pro program Life+, včetně zvláštního finančního krytí pro biologickou rozmanitost a správu sítě Natura 2000;
   xix. přidělit zvláštní prostředky (4,8 miliardy EUR) pro nový Fond pro spravedlivou transformaci energetiky s cílem řešit negativní společenské, socio-ekonomické a environmentální dopady, které má na pracovníky a komunity přechod od závislosti na uhlí a uhlíku;
   xx. posílit nástroje, které podporují politiku sousedství a rozvojovou politiku (3,5 miliardy EUR), aby bylo možné i nadále přispívat k financování investičního plánu pro Afriku;
   xxi. obnovit pro všechny agentury prostředky alespoň na úrovni roku 2020 a současně prosazovat vyšší úroveň, kterou navrhla Komise, a to i pro agentury, kterým byly přiděleny nové pravomoci a úkoly, a požadovat komplexní přístup k jejich financování z poplatků;
   xxii. zachovat úroveň financování období 2014–2020 v případě několika programů EU (např. vyřazování jaderných zařízení z provozu, spolupráce se zámořskými zeměmi a územími), včetně programů, u nichž se navrhuje začlenění do větších programů (např. pomoc pro nejchudší osoby, zdraví, práva spotřebitelů) a pro něž návrh Komise tedy znamená reálné snížení prostředků;
   xxiii. stanovit při zohlednění výše uvedených změn finanční krytí všech ostatních programů na úrovni navržené Komisí, včetně energetické sekce Nástroje pro propojení Evropy, digitální sekce Nástroje pro propojení Evropy, programu Digitální Evropa, Evropského fondu pro obranu a humanitární pomoci;

18.  má v úmyslu zajistit dostatečnou úroveň financování na základě návrhu Komise týkajícího se „řízení migrace a správy hranic“ (okruh 4) a „bezpečnosti a obrany“ včetně reakce na krizi (okruh 5); potvrzuje svůj dlouhodobý postoj, že nemají-li být ohroženy stávající politiky a programy a jejich financování v rámci nového VFR, je třeba, aby nové politické priority doprovázely dodatečné finanční prostředky;

19.  má v úmyslu bránit návrh Komise, pokud jde o zajištění dostatečné úrovně financování pro silnou, efektivní a kvalitní evropskou veřejnou správu, jež bude sloužit všem Evropanům; připomíná, že během současného VFR uskutečnily orgány, instituce a decentralizované agentury EU pětiprocentní snížení počtu zaměstnanců, a je přesvědčen, že by již neměly být podrobeny dalšímu snižování prostředků, neboť by se tím přímo ohrozilo provádění politik Unie; znovu připomíná svůj ostrý nesouhlas s tím, aby byl znovu vytvořen fond pracovních míst pro přesuny v rámci agentur;

20.  je rozhodnut zabránit tomu, aby v prvních letech VFR na období 2021–2027 došlo k podobné platební krizi jako v současném období; domnívá se, že celkový strop pro platby musí zohledňovat skutečnost, že na konci roku 2020 bude zůstávat bezprecedentní objem neuhrazených závazků – jejichž odhadovaná výše v důsledku značných zpoždění při plnění neustále roste –, které budou muset být uhrazeny v příštím VFR; požaduje proto, aby celková úroveň plateb a roční stropy pro platby, zejména na počátku období, byly stanoveny v odpovídající výši, která bude náležitě zohledňovat i tuto situaci; hodlá pro příští VFR akceptovat pouze omezený a řádně odůvodněný rozdíl mezi závazky a platbami;

21.  vkládá proto do příloh III a IV tohoto usnesení tabulku, v níž jsou uvedeny přesné číselné údaje navržené pro každou politiku a program EU; prohlašuje, že pro účely srovnání má v úmyslu zachovat strukturu jednotlivých unijních programů v podobě navržené Komisí, s výhradou případných změn, které budou eventuálně požadovány v průběhu legislativního postupu vedoucího k přijetí těchto programů;

Přezkum v polovině období

22.  zdůrazňuje, že je nutné stavět na pozitivní zkušenosti v současném rámci a zachovat přezkum VFR v polovině období; požaduje:

   i. povinný, právně závazný přezkum v polovině období, po kterém by následoval přezkum fungování VFR a který by přihlížel k posouzení pokroku dosaženého při plnění cíle v oblasti klimatu a při začleňování cílů udržitelného rozvoje a rovnosti žen a mužů do politik Unie a k posouzení dopadu zjednodušujících opatření na příjemce;
   ii. aby Komise předložila příslušný návrh včas, aby mohly příští Parlament a Komise rámec na období 2021–2027 smysluplným způsobem upravit, nejpozději však do 1. července 2023;
   iii. aby nebyly tímto přezkumem sníženy předběžné národní příděly;

Flexibilita

23.  vítá návrhy Komise týkající se flexibility, které představují dobrý základ pro jednání; souhlasí s celkovou strukturou mechanismů flexibility ve VFR na období 2021–2027; zdůrazňuje, že jednotlivé zvláštní nástroje mají různé účely a reagují na odlišné potřeby, a staví se proti jakýmkoli pokusům o jejich sloučení; důrazně podporuje jednoznačné ustanovení, podle nějž by měly být prostředky na závazky a na platby plynoucí z využívání zvláštních nástrojů začleněny do rozpočtu nad rámec příslušných stropů VFR, a odstranění jakékoli horní hranice úprav vyplývajících z celkového rozpětí pro platby; požaduje některá další zlepšení, mimo jiné:

   i. doplnění unijní rezervy částkou odpovídající příjmům z pokut a sankcí;
   ii. okamžité využití zrušených závazků, které byly přijaty v roce n−2, včetně závazků učiněných na základě současného VFR;
   iii. propadlé částky zvláštních nástrojů by měly být dány k dispozici všem zvláštním nástrojům, nikoli jen nástroji pružnosti;
   iv. více prostředků pro nástroj pružnosti, rezervu na pomoc při mimořádných událostech, Fond solidarity Evropské unie a rozpětí pro nepředvídané události, přičemž u posledně jmenovaného by neměla být povinná kompenzace;

Doba trvání

24.  zdůrazňuje, že je třeba, aby doba trvání VFR byla postupně prodlužována na dvě období po pěti letech (5+5) s povinným přezkumem v polovině období; akceptuje, aby byl jako přechodné řešení, které se uplatní poprvé a naposledy, následující VFR ještě stanoven na období sedmi let; očekává, že podrobné podmínky spojené se zavedením rámce 5+5 budou schváleny při přezkumu VFR na období 2021–2027 v polovině období;

Struktura

25.  akceptuje celkovou strukturu sedmi okruhů VFR, jak ji navrhla Komise, která převážně odpovídá vlastnímu návrhu Parlamentu; soudí, že tato struktura zajišťuje větší transparentnost, zlepšuje viditelnost výdajů EU a současně zachovává nezbytnou míru flexibility; souhlasí navíc s vytvořením „programových klastrů“, u nichž se očekává, že povedou k významnému zjednodušení a racionalizaci struktury rozpočtu EU a k jeho jasnému sladění s okruhy VFR;

26.  bere na vědomí, že Komise navrhuje snížit počet programů EU více než o třetinu; zdůrazňuje, že o postoji Parlamentu ke struktuře a složení 37 nových programů bude rozhodnuto při přijímání příslušných odvětvových legislativních aktů; v každém případě očekává, že navrhovaná rozpočtová nomenklatura bude odrážet všechny jednotlivé složky každého programu, a to způsobem, který zaručí transparentnost a poskytne úroveň informací, jakou rozpočtový orgán potřebuje ke stanovení ročního rozpočtu a k dohledu na jeho prováděním;

Jednotnost rozpočtu

27.  vítá návrh, aby byl Evropský rozvojový fond začleněn do rozpočtu Unie, což odpovídá dlouholetému požadavku Parlamentu týkajícímu se všech nástrojů mimo unijní rozpočet; připomíná, že zásada jednotnosti rozpočtu, podle které mají být v rozpočtu uvedeny všechny položky příjmů a výdajů Unie, je požadavkem vyplývajícím ze Smlouvy a současně základní podmínkou demokracie;

28.  zpochybňuje proto logiku a odůvodnění vytváření nástrojů, které nejsou součástí rozpočtu, což brání Parlamentu vykonávat dohled nad veřejnými financemi a podkopává transparentnost rozhodovacích procesů; soudí, že zřizováním takových nástrojů dochází k obcházení Parlamentu, pokud jde o jeho trojí odpovědnost coby legislativního, rozpočtového a kontrolního orgánu; domnívá se rovněž, že pokud se má za to, že je pro dosažení určitých konkrétních cílů nezbytné učinit výjimku, například prostřednictvím použití finančních nástrojů nebo svěřenských fondů, měly by být takové výjimky zcela transparentní, náležitě odůvodněné prokázanou adicionalitou a přidanou hodnotou a měly by se zakládat na přísných postupech přijímání rozhodnutí a ustanoveních o odpovědnosti;

29.  zdůrazňuje, že začlenění takových nástrojů do rozpočtu Unie by neměla vést k omezení financování jiných politik a programů EU; zdůrazňuje proto, že je třeba rozhodnout o souhrnné výši příštího VFR bez započtení prostředků 0,03 % HND EU, které odpovídají Evropskému rozvojovému fondu a které by měly být přidány navíc ke schváleným stropům;

30.  zdůrazňuje, že stropy VFR by neměly bránit financování cílů politik Unie z unijního rozpočtu; očekává proto, že kdykoli to bude pro financování nových politických cílů nutné, budou stropy VFR zvýšeny a nebude nutné využívat mezivládních metod financování;

B.LEGISLATIVNÍ OTÁZKY

Zásady právního státu

31.  zdůrazňuje význam nového mechanismu, jenž zajišťuje dodržování hodnot zakotvených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a podle nějž členské státy, které tyto hodnoty nedodržují, ponesou finanční důsledky; upozorňuje však, že koneční příjemci rozpočtu Unie nesmí být nijak dotčeni tím, že jejich vlády ignorují základní práva a zásady právního státu; zdůrazňuje proto, že tato opatření nesmí mít vliv na povinnost státních subjektů nebo členských států provádět platby konečným příjemcům;

Řádný legislativní postup a akty v přenesené pravomoci

32.  zdůrazňuje, že o otázkách, jako jsou cíle programů a výdajové priority, finanční příděly, kritéria způsobilosti a výběru, kritéria pro udělení, podmínky, definice a metody výpočtu, by se mělo rozhodnout v příslušných právních předpisech, a to způsobem, který bude plně respektovat výsady Parlamentu jakožto spolunormotvůrce; zdůrazňuje, že pokud nejsou uvedená opatření – jež mohou činit důležitá politická rozhodnutí – začleněna do základního právního aktu, měla by být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci; v této souvislosti zastává názor, že víceleté nebo roční pracovní programy by měly být obecně přijímány právě prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci;

33.  prohlašuje, že Parlament má v úmyslu vždy, kdy bude zapotřebí, posilovat v příští generaci programů ustanovení o řádné správě, odpovědnosti, transparentnosti a parlamentním dohledu, o posílení postavení místních a regionálních orgánů a jejich partnerů a o zapojení nevládních organizací a občanské společnosti; dále hodlá v případě potřeby zlepšovat a vyjasňovat soudržnost a synergie v jednotlivých fondech a politikách a mezi nimi navzájem; uznává, že je u některých programů třeba zlepšit flexibilitu při přidělování zdrojů, ale zdůrazňuje, že by se tak nemělo dít na úkor původních a dlouhodobých politických cílů těchto programů, předvídatelnosti a práv Parlamentu;

Ustanovení o přezkumu

34.  upozorňuje, že jednotlivé programy a nástroje VFR by měly obsahovat podrobná a účinná ustanovení o přezkumu, která zajistí, aby byla prováděna jejich náležitá hodnocení a aby byl Parlament následně plně zapojen do veškerých rozhodnutí o nezbytných úpravách;

Legislativní návrhy

35.  žádá Komisi, aby vedle již předložených legislativních návrhů předložila další příslušné návrhy, zejména pak návrh nařízení, kterým se vytvoří fond pro spravedlivou transformaci energetiky a zvláštní program pro udržitelný cestovní ruch; dále podporuje, aby byla v rámci ESF+ zavedena „evropská dětská záruka“, aby byla do programu Práva a hodnoty začleněna zvláštní složka Hodnoty Unie a aby bylo revidováno nařízení o zřízení Fondu solidarity Evropské unie; lituje, že příslušné návrhy Komise neobsahují opatření, která by reagovala na požadavky článku 174 SFEU, pokud jde o nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou zalidnění a ostrovní, přeshraniční a horské regiony; domnívá se, že kdykoli si to vyžádají jednání o VFR, měla by být navržena i revize finančního nařízení;

C.VLASTNÍ ZDROJE

36.  zdůrazňuje, že současný systém vlastních zdrojů je velice složitý, nespravedlivý, netransparentní a pro občany EU naprosto nesrozumitelný; vyzývá znovu k vytvoření zjednodušeného systému, který by byl pro občany EU pochopitelnější;

37.  vítá proto soubor návrhů týkajících se nového systému vlastních zdrojů, který Komise přijala dne 2. května 2018, a považuje jej za důležitý krok na cestě k ambicióznější reformě; vyzývá Komisi, aby zohlednila stanovisko Evropského účetního dvora č. 5/2018 k návrhu nového systému vlastních zdrojů Evropské unie předloženého Komisí, které zdůrazňuje, že je zapotřebí zavést lepší výpočet a dosáhnout dalšího zjednodušení systému;

38.  připomíná, že zavedení nových vlastních zdrojů by mělo plnit dvojí účel: za prvé, mělo by vést k výraznému snížení podílu příspěvků založených na HND, a za druhé, mělo by zaručit dostatečnou výši prostředků pro financování výdajů EU v rámci VFR po roce 2020;

39.  podporuje navrženou modernizaci současného systému vlastních zdrojů, která by obsahovala tyto prvky:

   jako tradiční vlastní zdroj EU by zůstala zachována cla, ale snížilo by se procento, které si členské státy ponechávají jako kompenzaci za náklady na jejich výběr, a obnovila by se počáteční sazba ve výši 10 %;
   zjednodušil by se vlastní zdroj založený na dani z přidané hodnoty, tj. zavedla by se jednotná sazba bez výjimek;
   zůstal by zachován vlastní zdroj založený na HND, ale jeho podíl na financování unijního rozpočtu by se postupně snižoval až na 40 %, ovšem zůstala by jeho vyvažovací funkce;

40.  v souladu s návrhem Komise požaduje programové zavedení souboru nových vlastních zdrojů, který by nezvýšil daňové zatížení občanů, ale současně by odpovídal zásadním strategickým cílům EU, jejichž evropská přidaná hodnota je evidentní a nenahraditelná:

   řádné fungování, upevnění a posílení jednotného trhu, a to zejména zavedením společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) jako základu nového vlastního zdroje, který by umožňoval stanovit jednotnou sazbu odvodů z příjmů z CCCTB a danit velké společnosti v digitálním odvětví, jež mají prospěch z jednotného trhu;
   boj proti změně klimatu a urychlení transformace energetiky prostřednictvím opatření, jako je podíl příjmů ze systému pro obchodování s emisemi;
   boj za ochranu životního prostředí prostřednictvím příspěvku založeného na množství nerecyklovaných plastových obalů;

41.  žádá, aby byl seznam potenciálních nových vlastních zdrojů rozšířen o následující zdroje:

   vlastní zdroj vycházející z daně z finančních transakcí; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby dosáhly dohody o vhodném efektivním režimu;
   zavedení nového vlastního zdroje rozpočtu EU v podobě mechanismu kompenzačních opatření na hranicích v souvislosti s uhlíkem, který by zajišťoval rovné podmínky v mezinárodním obchodu, omezoval přesouvání výroby do zahraničí a současně by vedl k zahrnutí nákladů spojených se změnou klimatu do ceny dováženého zboží;

42.  jednoznačně se vyslovuje pro zrušení veškerých slev a dalších opravných mechanismů, v případě potřeby s určitým omezeným přechodným obdobím;

43.  trvá na zavedení dalších příjmů, které by představovaly dodatečné příjmy pro rozpočet EU, aniž by to vedlo k odpovídajícímu snížení příspěvků založených na HND, jako jsou:

   pokuty ukládané podnikům za porušení pravidel Unie nebo pokuty za opožděné platby příspěvků;
   výnosy z pokut vyplývajících z rozsudků Soudního dvora Evropské unie, včetně paušálních částek a penále uložených členským státům na základě řízení o nesplnění povinnosti;

44.  dále vyzdvihuje další formy příjmů, jež jsou v souladu s návrhy Komise, a to:

   poplatky spojené s prováděním mechanismů v přímém vztahu s EU, jako je Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS);
   ražebné ve formě účelově vázaných příjmů pro účely financování nové funkce investiční stabilizace;

45.  poukazuje na to, že je třeba zachovat důvěryhodnost unijního rozpočtu pro finanční trhy, což znamená, že je třeba zvýšit stropy vlastních zdrojů;

46.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh řešení paradoxní situace, kdy budou příspěvky Spojeného království na zbývající závazky před rokem 2021 zahrnuty do rozpočtu jako obecné příjmy, takže se budou započítávat do stropu vlastních zdrojů, ačkoli se tento strop bude od okamžiku vystoupení Spojeného království z EU vypočítávat na základě HND EU-27, tj. bez Spojeného království; má za to, že příspěvky Spojeného království by se naopak měly započítávat mimo hranici stropu vlastních zdrojů;

47.  upozorňuje na to, že celní unie je důležitým zdrojem finanční kapacity Unie; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba harmonizovat kontrolu a řízení cel v celé Unii a předcházet tak podvodům a nesrovnalostem, které poškozují finanční zájmy Unie;

48.  vyzývá ke skutečnému boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům pomocí zavedení odstrašujících sankcí pro offshorová území i osoby, které takové jednání umožňují či podporují, a také k tomu, aby tyto sankce byly namířeny zejména a v první řadě vůči subjektům vyvíjejícím činnost na evropské půdě; je toho názoru, že by členské státy měly spolupracovat vytvořením koordinovaného systému pro monitorování pohybů kapitálu s cílem potírat vyhýbání se daňovým povinnostem, daňové úniky a praní peněz;

49.  je toho názoru, že účinný boj proti korupci a daňovým podvodům, jichž se dopouští nadnárodní a nejbohatší subjekty, by pomohl navrátit do vnitrostátních rozpočtů členských států částku, kterou Evropská komise odhaduje na bilion eur ročně, a že v této oblasti je Evropská unie skutečně nečinná;

50.  velmi podporuje návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie, jejž předložila Komise (COM(2018)0327); připomíná, že Parlament musí vyjádřit s tímto nařízením souhlas; připomíná, že uvedené nařízení je nedílnou součástí balíčku vlastních zdrojů, který předložila Komise, a očekává, že se Rada bude všemi čtyřmi souvisejícími texty týkajícími se vlastních zdrojů zabývat jako jedním souborem společně s VFR;

D.ZMĚNY NÁVRHU NAŘÍZENÍ O VFR NA OBDOBÍ 2021–2027

51.  zastává názor, že návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, by měl být pozměněn takto:

Znění navržené Komisí   Změna
Změna 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Vzhledem k potřebě vhodné úrovně předvídatelnosti při přípravě a provádění střednědobých investic by měla být doba trvání víceletého finančního rámce (VFR) stanovena na sedm let počínaje 1. lednem 2021.
(1)  Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit jak vhodnou úroveň předvídatelnosti při přípravě a provádění střednědobých investic, tak i demokratickou legitimitu a kontrolu, by měla být doba trvání tohoto víceletého finančního rámce (VFR) stanovena na sedm let počínaje 1. lednem 2021, s cílem poté přejít na období pěti plus pěti let, které by bylo sladěno s politickým cyklem Evropského parlamentu a Komise.
Změna 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Roční stropy prostředků na závazky v jednotlivých kategoriích výdajů a roční stropy prostředků na platby stanovené VFR musí dodržovat příslušné stropy pro závazky a vlastní zdroje, které jsou stanoveny v souladu s rozhodnutím Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie přijatým v souladu s čl. 311 třetím pododstavcem SFEU.
(2)  VFR by měl stanovit roční stropy prostředků na závazky v jednotlivých kategoriích výdajů a roční stropy prostředků na platby s cílem zajistit, aby se výdaje Unie vyvíjely řádným způsobem v rámci limitu jejích vlastních zdrojů a aby Unie byla schopna získávat prostředky nezbytné k dosahování svých cílů a provádění svých politik v souladu s článkem 311 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a plnit závazky vůči třetím stranám podle článku 323 SFEU.
Změna 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Výše stropů by měla být stanovena na základě částek nezbytných pro financování a provádění programů a politik Unie a na základě rozpětí, která budou muset zůstat k dispozici pro případné úpravy vyvolané budoucími potřebami. Stropy plateb by navíc měly být stanoveny s ohledem na to, že na konci roku 2020 se očekává velký objem zbývajících závazků. Částky uvedené v tomto nařízení a v základních aktech pro programy na období 2021–2027 by měly být stanoveny v cenách roku 2018 a v zájmu zjednodušení a předvídatelnosti by měly být každoročně upravovány na základě pevně stanoveného deflátoru ve výši 2 %.
Změna 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)   Bude-li nutné mobilizovat záruky ze souhrnného rozpočtu Unie za finanční pomoc členským státům povolenou v souladu s čl. 208 odst. 1] nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. [xxx/201x] („finanční nařízení“), měla by se potřebná částka čerpat nad rámec stropů prostředků na závazky a prostředků na platby ve víceletém finančním rámci a současně by se měl respektovat strop vlastních zdrojů.
(3)   Bude-li nutné mobilizovat záruky ze souhrnného rozpočtu Unie za finanční pomoc členským státům povolenou v souladu s čl. 208 odst. 1] nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. [xxx/201x] („finanční nařízení“), měla by se potřebná částka čerpat nad rámec stropů prostředků na závazky a prostředků na platby ve víceletém finančním rámci, a měla by být tudíž vzata v úvahu při stanovování stropu vlastních zdrojů.
Změna 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Víceletý finanční rámec by měl zohlednit rozpočtové body financované z účelově vázaných příjmů ve smyslu finančního nařízení.
(4)  Účelově vázané příjmy financující rozpočtové body ve smyslu finančního nařízení by se neměly započítávat do stropů VFR, ale veškeré dostupné informace by měly být zcela transparentně uvedeny během postupu přijímání ročního rozpočtu a během jeho plnění.
Změna 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)   Aby se Unii umožnilo plnit její závazky v souladu s článkem 323 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), měla by se uplatňovat zvláštní a maximální možná flexibilita.
(6)   V rámci VFR by měla být zajištěna maximální flexibilita, a to zejména proto, aby Unie mohla plnit své závazky v souladu s články 311 a 323 SFEU.
Změna 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)   Tyto zvláštní nástroje jsou nezbytné k tomu, aby Unie byla schopna reagovat na zvláštní nepředvídané okolnosti, nebo k financování jasně vymezených výdajů, které by nebylo možno financovat v mezích dostupných stropů pro jeden nebo více okruhů stanovených ve VFR, za účelem zajištění hladkého průběhu rozpočtového procesu: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc při mimořádných událostech, celkové rozpětí pro závazky (rezerva Unie), nástroj pružnosti a rozpětí pro nepředvídané události. Cílem rezervy na pomoc při mimořádných událostech není řešení důsledků krizí souvisejících s trhem, které mají negativní dopad na zemědělskou výrobu nebo distribuci. Proto je třeba přijmout zvláštní ustanovení upravující možnost zapsat do rozpočtu prostředky na závazky a odpovídající prostředky na platby přesahující stropy stanovené ve víceletém finančním rámci, pokud je nezbytné využití zvláštních nástrojů.
(7)  Tyto zvláštní nástroje jsou nezbytné k tomu, aby Unie byla schopna reagovat na zvláštní nepředvídané okolnosti a aby mohly být financovány jasně vymezené výdaje, které by nebylo možno financovat v mezích dostupných stropů pro jeden nebo více okruhů stanovených ve VFR, čímž se zajistí hladký průběh ročního rozpočtového procesu: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc při mimořádných událostech, celkové rozpětí pro závazky (rezerva Unie pro závazky), nástroj pružnosti a rozpětí pro nepředvídané události. Proto je třeba přijmout zvláštní ustanovení, které v případech, kdy je nezbytné využívat zvláštní nástroje, umožňuje zapsat do rozpočtu prostředky na závazky a odpovídající prostředky na platby nad rámec stropů stanovených ve víceletém finančním rámci.
Změna 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Ačkoli platí, že Unie a její členské státy by měly vyvíjet maximální úsilí o to, aby závazky schválené rozpočtovým orgánem byly skutečně používány k původnímu účelu, mělo by být současně možné uvolňovat nevyčerpané nebo zrušené prostředky na závazky prostřednictvím rezervy Unie pro závazky, přičemž však nesmí docházet k tomu, že by příjemci využívali této možnosti k obcházení příslušných pravidel pro rušení závazků.
Změna 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)   Je třeba stanovit pravidla pro další situace, které mohou vyžadovat úpravy víceletého finančního rámce. Uvedené úpravy mohou souviset se zpožděným přijetím nových pravidel programů v rámci sdíleného řízení nebo s opatřeními spojenými s řádnou správou ekonomických záležitostí nebo ochranou rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o pravidlo právního státu v členských státech, které byly přijaty v souladu s příslušnými základními akty.
(9)   Je třeba stanovit pravidla pro další situace, které mohou vyžadovat úpravy víceletého finančního rámce. Tyto úpravy mohou souviset se zpožděným přijetím nových pravidel nebo programů v rámci sdíleného řízení nebo s pozastavením rozpočtových závazků v souladu s příslušnými základními akty.
Změna 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)   Je nezbytné provést přezkum fungování VFR v polovině období jeho provádění. Výsledky tohoto přezkumu by se měly zohlednit při jakékoli revizi tohoto nařízení pro zbývající roky víceletého finančního rámce.
(10)   S cílem zohlednit nové politiky a priority by měl být proveden přezkum VFR v polovině období na základě přezkumu jeho fungování a provádění, přičemž součástí tohoto přezkumu by měla být zpráva vymezující metody praktického uplatňování finančního rámce v trvání pět plus pět let.
Změna 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Aby Unie mohla dostát svému slibu, že se postaví do čela úsilí o splnění cílů udržitelného rozvoje OSN, včetně rovnosti žen a mužů, je třeba při přípravě revize VFR zohlednit pokrok dosažený při uplatňování cílů udržitelného rozvoje ve všech politikách a iniciativách VFR 2021–2027, který by měl být měřen na základě ukazatelů výkonnosti stanovených Komisí, a pokrok při začleňování genderového hlediska do všech činností Unie. Při přípravě revize VFR je rovněž třeba zohlednit pokrok při dosahování celkového cíle, aby 25 % výdajů Unie v rámci VFR 2021–2027 přispívalo k cílům v oblasti klimatu, a ve snaze dospět co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, k cíli 30 % ročních výdajů, přičemž tento pokrok bude posuzován na základě ukazatelů výkonnosti rozlišujících mezi opatřením ke zmírňování změny klimatu a k přizpůsobení se jejím následkům. Při revizi by měly rovněž proběhnout konzultace se zúčastněnými stranami na národní a místní úrovni s cílem posoudit, zda přijatá opatření ke zjednodušení postupů skutečně vedla k omezení administrativní zátěže pro příjemce při provádění programů.
Změna 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Veškeré výdaje na úrovni Unie věnované na provádění politik Unie na základě Smluv jsou výdaji Unie ve smyslu čl. 310 odst. 1 SFEU, a měly by tudíž být zapsány do rozpočtu Unie v souladu s rozpočtovým postupem stanoveným v článku 314 SFEU, čímž se zajistí dodržování základních zásad demokratického zastoupení občanů při rozhodování, parlamentního dohledu nad veřejnými financemi a transparentnosti rozhodování. Stropy VFR nesmí být překážkou pro financování cílů politik Unie z unijního rozpočtu. Je proto nezbytné stanovit možnost zvýšení těchto stropů, kdykoli to bude nutné pro usnadnění financování politik Unie, zejména jejich nových cílů, aniž by bylo nutné se uchylovat k mezivládním nebo kvazimezivládním metodám financování.
Změna 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Zvláštní pravidla jsou nezbytná také pro úpravu infrastrukturních projektů velkého rozsahu, jejichž trvání značně přesahuje období, na něž se vztahuje víceletý finanční rámec. Je nutné stanovit maximální částky příspěvků na tyto projekty ze souhrnného rozpočtu Unie, čímž bude zajištěno, že nebudou mít vliv na jiné projekty financované z tohoto rozpočtu.
(13)  Zvláštní pravidla jsou nezbytná také pro úpravu infrastrukturních projektů velkého rozsahu, jejichž trvání značně přesahuje období, na něž se vztahuje víceletý finanční rámec. Tyto rozsáhlé projekty, které mají pro Unii strategický význam, by měly být financovány z rozpočtu Unie, avšak je nutné stanovit maximální částky rozpočtových příspěvků na tyto projekty, aby případné vícenáklady neměly vliv na jiné projekty rovněž financované z unijního rozpočtu.
Změna 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)   Je nezbytné stanovit obecná pravidla pro spolupráci mezi orgány během rozpočtového procesu.
(14)  Je nezbytné stanovit obecná pravidla pro transparentnost a spolupráci mezi orgány během rozpočtového procesu, při níž je nutné respektovat rozpočtové pravomoci orgánů stanovené Smlouvami, aby se zajistilo, že rozpočtová rozhodnutí budou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům, jak požaduje čl. 10 odst. 3 SEU, a že rozpočtový postup bude fungovat hladce, jak požaduje čl. 312 odst. 3 druhý pododstavec SFEU.
Změna 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Komise by měla předložit návrh nového víceletého finančního rámce před 1. červencem 2025, aby orgánům umožnila jeho přijetí v dostatečném časovém předstihu před začátkem následujícího víceletého finančního rámce. V souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU se nadále použijí stropy odpovídající poslednímu roku uvedenému v tomto nařízení, nebude-li nový víceletý finanční rámec přijat před koncem období víceletého finančního rámce stanoveného v tomto nařízení.
(15)  Komise by měla předložit návrh nového víceletého finančního rámce před 1. červencem 2025. Tento časový rámec poskytne nově jmenované Komisi čas, který potřebuje na přípravu svých návrhů, a umožní Evropskému parlamentu, který vzejde z voleb roku 2024, aby předložil svůj vlastní postoj k VFR po roce 2027. Rovněž umožní orgánům jeho přijetí v dostatečném časovém předstihu před začátkem následujícího víceletého finančního rámce. V souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU se nadále použijí stropy odpovídající poslednímu roku uvedenému v tomto nařízení, nebude-li nový víceletý finanční rámec přijat před koncem období víceletého finančního rámce stanoveného v tomto nařízení.
Změna 16
Návrh nařízení
Kapitola 1 – čl. 3 – název
Dodržování stropu vlastních zdrojů
Vazba na vlastní zdroje
Změna 17
Návrh nařízení
Kapitola 1 – čl. 3 – odst. 4
4.  Pro každý rok, na který se víceletý finanční rámec vztahuje, nemůže být celková výše požadovaných prostředků na platby po roční úpravě a s ohledem na všechny další úpravy a revize, jakož i na použití čl. 2 odst. 2 a 3, taková, aby znamenala sazbu odvodu vlastních zdrojů přesahující strop vlastních zdrojů stanovený v souladu s platným rozhodnutím Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie přijatém v souladu s článkem 311 SFEU („nařízení o vlastních zdrojích“).
4.  Pro každý rok, na který se víceletý finanční rámec vztahuje, nemůže být celková výše požadovaných prostředků na platby po roční úpravě a s ohledem na všechny další úpravy a revize, jakož i na použití čl. 2 odst. 2 a 3, taková, aby znamenala sazbu odvodu vlastních zdrojů přesahující limity vlastních zdrojů Unie, aniž tím je dotčena povinnost Unie zajistit si prostředky nezbytné k dosažení svých cílů a provádět své politiky v souladu s prvním odstavcem článku 311 SFEU a povinnost orgánů zajistit, aby byly k dispozici finanční prostředky, které Unii umožní plnit její právní závazky vůči třetím stranám v souladu s článkem 323 SFEU.
Změna 18
Návrh nařízení
Kapitola 1 – čl. 3 – odst. 5
5.  Je-li to nezbytné, stropy stanovené ve víceletém finančním rámci se sníží s cílem zajistit dodržení stropu vlastních zdrojů stanoveného v souladu s platným rozhodnutím o vlastních zdrojích.
vypouští se
Změna 19
Návrh nařízení
Kapitola 2 – čl. 5 – odst. 4
4.  Aniž jsou dotčeny články 6, 7 a 8, nemohou být provedeny žádné další technické úpravy ani během roku, ani v podobě dodatečných korekcí v následujících letech.
vypouští se
Změna 20
Návrh nařízení
Kapitola 2 – čl. 7 – název
Úpravy související s opatřeními spojenými s řádnou správou ekonomických záležitostí nebo ochranou rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o právní stát v členských státech
Úpravy související s pozastavením rozpočtových závazků
Změna 21
Návrh nařízení
Kapitola 2 – článek 7
V případě, že v souladu s příslušnými základními akty budou zrušena pozastavení rozpočtových závazků týkajících se fondů Unie v souvislosti s opatřeními spojenými s řádnou správou ekonomických záležitostí nebo ochranou rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o pravidlo právního státu v členských státech, částky odpovídající pozastaveným závazkům budou převedeny do následujících let a odpovídající stropy VFR budou odpovídajícím způsobem upraveny. Pozastavené závazky z roku n nelze znovu zapsat do rozpočtu po roce n+2.
V případě, že v souladu s příslušnými základními akty budou zrušena pozastavení rozpočtových závazků, budou odpovídající částky převedeny do následujících let a odpovídající stropy VFR budou odpovídajícím způsobem upraveny. Pozastavené závazky z roku n nelze znovu zapsat do rozpočtu po roce n+2. Počínaje rokem n+3 bude částka odpovídající pozastaveným závazkům zapsána do rezervy Unie pro závazky uvedené v článku 12.
Změna 22
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 10 – odst. 1
1.  Fond solidarity Evropské unie, jehož cíle a oblast působnosti jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 2012/2002, nepřekročí maximální roční částku 600 milionů EUR (v cenách roku 2018). K 1. říjnu každého roku by měla zůstat k dispozici alespoň jedna čtvrtina roční částky na pokrytí potřeb, které vzniknou do konce roku. Část uvedené roční částky, která nebyla využita v roce n, může být využita až do roku n+1. Část roční částky vyplývající z předchozího roku bude čerpána jako první. Ta část roční částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce n + 1, propadá.
1.  Fond solidarity Evropské unie má umožňovat finanční pomoc v případě rozsáhlých katastrof na území členského státu nebo kandidátské země, jak je stanoveno v příslušném základním aktu, a nepřekročí maximální roční částku 1 000 milionů EUR (v cenách roku 2018). K 1. říjnu každého roku by měla zůstat k dispozici alespoň jedna čtvrtina roční částky na pokrytí potřeb, které vzniknou do konce roku. Část uvedené roční částky, která nebyla využita v roce n, může být využita až do roku n+1. Část roční částky vyplývající z předchozího roku bude čerpána jako první. Ta část roční částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce n + 1, propadá.
Změna 23
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 10 – odst. 1 a (nový)
1a.  Prostředky pro Fond solidarity Evropské unie se do souhrnného rozpočtu Unie zapisují jako předběžná položka.
Změna 24
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 11 – odst. 2
2.  Roční výše této rezervy se stanovuje na 600 milionů EUR (v cenách roku 2018) a může být využita až do roku n +1 v souladu s finančním nařízením. Rezerva se do souhrnného rozpočtu Unie zapisuje jako předběžná položka. Část roční částky vyplývající z předchozího roku bude čerpána jako první. Ta část roční částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce n + 1, propadá. Do 1. října každého roku zůstane k dispozici alespoň jedna čtvrtina roční částky pro rok n na pokrytí potřeb, které vzniknou do konce uvedeného roku. Nejvýše polovina částky, která je k dispozici do 30. září každého roku, může být uvolněna na vnitřní, nebo vnější operace. Od 1. října může být zbývající část disponibilní částky uvolněna buď pro vnitřní nebo vnější operace za účelem pokrytí potřeb, které vzniknou do konce uvedeného roku.
2.  Roční výše rezervy na pomoc při mimořádných událostech se stanovuje na 1 000 milionů EUR (v cenách roku 2018) a může být využita až do roku n+1 v souladu s finančním nařízením. Rezerva se do souhrnného rozpočtu Unie zapisuje jako předběžná položka. Část roční částky vyplývající z předchozího roku bude čerpána jako první. Ta část roční částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce n + 1, propadá. Do 1. října každého roku zůstane k dispozici alespoň 150 milionů EUR (v cenách roku 2018) z roční částky pro rok n na pokrytí potřeb, které vzniknou do konce uvedeného roku. Nejvýše polovina částky, která je k dispozici do 30. září každého roku, může být uvolněna na vnitřní, nebo vnější operace. Od 1. října může být zbývající část disponibilní částky uvolněna buď pro vnitřní nebo vnější operace za účelem pokrytí potřeb, které vzniknou do konce uvedeného roku.
Změna 25
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 12 – název
Celkové rozpětí pro závazky (rezerva Unie)
Celkové rozpětí pro závazky (rezerva Unie pro závazky)
Změna 26
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 12 – odst. 1
1.  Celkové rozpětí pro závazky (rezerva Unie), které má být poskytnuto nad rámec stropů uvedených ve VFR na roky 2022 až 2027, bude zahrnovat:
a)  rozpětí pod stropy, které VFR stanoví u prostředků na závazky pro rok n-1;
b)  od roku 2023 kromě rozpětí uvedených v písmenu a) částku odpovídající zrušení prostředků provedeném během roku n-2, aniž je dotčen článek 15] finančního nařízení.
1.  Celkové rozpětí pro závazky (rezerva Unie pro závazky), které má být poskytnuto nad rámec stropů uvedených ve VFR na roky 2021 až 2027, bude zahrnovat:
a)  rozpětí pod stropy, které VFR stanoví u prostředků na závazky pro předchozí roky;
aa)  nevyčerpané prostředky na závazky z roku n-1;
b)  částku odpovídající zrušení prostředků provedenému během roku n-2, aniž je dotčen článek [15] finančního nařízení;
ba)  částku odpovídající výši pozastavených závazků z roku n-3, kterou již nelze zapsat do rozpočtu podle článku 7;
bb)  částku odpovídající výši příjmů z pokut a sankcí.
Změna 27
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 12 – odst. 2
2.  Evropský parlament a Rada mohou toto celkové rozpětí pro závazky (rezerva Unie) nebo jeho část uvolnit v rámci rozpočtového procesu podle článku 314 SFEU.
2.  Evropský parlament a Rada mohou toto celkové rozpětí pro závazky (rezerva Unie pro závazky) nebo jeho část uvolnit v rámci rozpočtového procesu podle článku 314 SFEU. Rozpětí roku n mohou být uvolněna pro roky n a n+1 prostřednictvím rezervy Unie pro závazky, pokud to není v rozporu s aktuálními nebo plánovanými opravnými rozpočty.
Změna 28
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 12 – odst. 3 a (nový)
3a.  Na konci roku 2027 budou částky zbylé v rezervě Unie na závazky přeneseny do příštího VFR na období do roku 2030.
Změna 29
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 13 – odst. 1
Nástroj pružnosti může být v daném rozpočtovém roce využit pro financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů. S výhradou druhého pododstavce činí strop pro roční částku disponibilní pro nástroj pružnosti 1 000 milionů EUR (v cenách roku 2018).
Nástroj pružnosti může být v daném rozpočtovém roce využit pro financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů nebo v mezích Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, Evropského fondu solidarity či rezervy na pomoc při mimořádných událostech. S výhradou druhého pododstavce činí strop pro roční částku disponibilní pro nástroj pružnosti 2 000 milionů EUR (v cenách roku 2018).
Změna 30
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 14 – odst. 1
1.  Mimo stropy víceletého finančního rámce se vytvoří rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie, a to jako krajní nástroj umožňující reagovat na nepředvídané události. Může být uvolněno pouze ve vztahu k opravnému či ročnímu rozpočtu.
1.  Mimo stropy víceletého finančního rámce se vytvoří rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,05 % hrubého národního důchodu Unie, a to jako krajní nástroj umožňující reagovat na nepředvídané události. Může být uvolněno pouze ve vztahu k opravnému či ročnímu rozpočtu. Může být uvolněno na prostředky na závazky i na prostředky na platby, případně pouze na prostředky na platby.
Změna 31
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 14 – odst. 2
2.  Výše prostředků čerpaných v každém daném roce z rozpětí pro nepředvídané události nepřekročí maximální částku stanovenou v rámci roční technické úpravy víceletého finančního rámce a musí být v souladu se stropem vlastních zdrojů.
2.  Výše prostředků čerpaných v každém daném roce z rozpětí pro nepředvídané události nepřekročí maximální částku stanovenou v rámci roční technické úpravy víceletého finančního rámce.
Změna 32
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 14 – odst. 3
3.  Částky, které jsou k dispozici prostřednictvím uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události, musí být plně vyrovnány snížením rozpětí v jednom či více okruzích víceletého finančního rámce pro běžný rozpočtový rok nebo budoucí rozpočtové roky.
vypouští se
Změna 33
Návrh nařízení
Kapitola 3 – čl. 14 – odst. 4
4.  Částky vyrovnané v souladu s odstavcem 3 nesmějí být dále uvolněny v kontextu víceletého finančního rámce. Využití rozpětí pro nepředvídané události nesmí vést k překročení celkových stropů prostředků na závazky a prostředků na platby, které jsou ve víceletém finančním rámci stanoveny na běžný rozpočtový rok a budoucí rozpočtové roky.
vypouští se
Změna 34
Návrh nařízení
Kapitola 4 – název
Přezkum a revize VFR
Revize
Změna 35
Návrh nařízení
Kapitola 4 – čl. 15 – odst. 1
1.  Aniž je dotčen čl. 3 odst. 2 a články 16 až 20 a článek 24, lze v případě nepředvídaných okolností víceletý finanční rámec revidovat v souladu se stropem vlastních zdrojů stanoveným podle platného rozhodnutí o vlastních zdrojích.
1.  Aniž je dotčen čl. 3 odst. 2, články 16 až 20 a článek 24, příslušné stropy VFR se zvýší, pokud je nutné usnadnit financování politik Unie, zejména jejich nových cílů, a pokud by za daných okolností bylo jinak nezbytné vytvořit dodatečné mezivládní nebo kvazimezivládní metody financování, jež by obcházely rozpočtový proces stanovený v článku 314 SFEU.
Změna 36
Návrh nařízení
Kapitola 4 – čl. 15 – odst. 3
3.  Každý návrh na revizi víceletého finančního rámce podle odstavce 1 přezkoumá možnosti přerozdělení výdajů mezi programy spadající do okruhu dotčeného revizí, přičemž se klade zvláštní zřetel na očekávané nedostatečné využití prostředků.
vypouští se
Změna 37
Návrh nařízení
Kapitola 4 – čl. 16 – název
Přezkum/revize víceletého finančního rámce v polovině období
Revize víceletého finančního rámce v polovině období
Změna 38
Návrh nařízení
Kapitola 4 – článek 16
Komise předloží před 1. lednem 2024 přezkum fungování VFR. Tento přezkum bude případně doplněn příslušnými návrhy.
Komise předloží před 1. červencem 2023 legislativní návrh revize tohoto nařízení v souladu s postupy stanovenými ve SFEU na základě přezkumu fungování VFR. Aniž je dotčen článek 6 tohoto nařízení, nebudou na základě této revize sníženy předem přidělené národní příděly.
Při vypracovávání tohoto návrhu bude zohledněno posouzení:
—  pokroku při dosahování celkového cíle, aby 25 % výdajů Unie v rámci VFR 2021–2027 přispívalo k cílům v oblasti klimatu, a ve snaze dospět co nejdříve k cíli 30 % ročních výdajů;
—  začleňování cílů OSN týkajících se udržitelného rozvoje do všech politik;
—  začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu Unie (genderové rozpočtování);
—  dopadu opatření ke zjednodušení postupů na snížení administrativní zátěže pro příjemce při provádění finančních programů, které by mělo být provedeno za konzultací se zúčastněnými stranami;
Změna 39
Návrh nařízení
Kapitola 4 – článek 17
Současně se sdělením výsledků technických úprav víceletého finančního rámce Komise případně předloží Evropskému parlamentu a Radě návrhy na revizi celkových prostředků na platby, které považuje za nezbytné z hlediska provádění, aby zajistila řádnou správu ročních stropů plateb a zejména jejich řádný vývoj vzhledem k prostředkům na závazky.
Současně se sdělením výsledků technických úprav víceletého finančního rámce nebo v případě, že mohou stropy pro platby bránit Unii v naplňování jejích právních závazků, Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě návrhy na revizi celkových prostředků na platby, které považuje za nezbytné z hlediska provádění, aby zajistila řádnou správu ročních stropů plateb a zejména jejich řádný vývoj vzhledem k prostředkům na závazky.
Změna 40
Návrh nařízení
Kapitola 5 – čl. 21 – odst. 1
1.  Na období 2021 až 2027 je k dispozici pro projekty velkého rozsahu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady XXXX/XX – kosmický program] ze souhrnného rozpočtu Unie maximálně 14 196 milionů EUR (v cenách roku 2018).
1.  Na období 2021 až 2027 je ze souhrnného rozpočtu Unie k dispozici společně pro evropské programy družicové navigace (EGNOS a Galileo) a pro program Copernicus (Evropský program monitorování Země) maximální částka. Tato maximální částka je o 15 % vyšší než orientační částky stanovené pro oba projekty velkého rozsahu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady XXXX/XX – kosmický program]. Jakékoli navýšení v rámci této maximální částky je financováno z rozpětí nebo ze zvláštních nástrojů a nesmí mít za důsledek snížení prostředků u jiných programů a projektů.
Změna 41
Návrh nařízení
Kapitola 5 – čl. 21 – odst. 2 a (nový)
2a.  Pokud u výše uvedených rozsáhlých projektů vyvstane potřeba dodatečného financování z rozpočtu Unie, navrhne Komise odpovídající úpravu stropů VFR.
Změna 42
Návrh nařízení
Kapitola 6 – název
Interinstitucionální spolupráce během rozpočtového procesu
Transparentnost a interinstitucionální spolupráce během rozpočtového procesu
Změna 43
Návrh nařízení
Kapitola 6 – čl. 22
Interinstitucionální spolupráce během rozpočtového procesu
Transparentnost a interinstitucionální spolupráce během rozpočtového procesu
Změna 44
Návrh nařízení
Kapitola 6 – čl. 22 – odst. 4 a (nový)
Evropský parlament a Rada jsou při setkáních na politické úrovni zastoupeny svými členy.
Změna 45
Návrh nařízení
Kapitola 6 – čl. 22 – odst. 4 b (nový)
Evropský parlament a Rada při přijímání svých postojů k návrhu rozpočtu zasedají veřejně.
Změna 46
Návrh nařízení
Kapitola 6 – článek 23
Do souhrnného rozpočtu Unie musí být v souladu s článkem 7] finančního nařízení zahrnuty veškeré výdaje a příjmy Unie a Evropského společenství pro atomovou energii, včetně výdajů vyplývajících z jakéhokoli příslušného rozhodnutí přijatého jednomyslně Radou po konzultaci s Evropským parlamentem v rámci článku 332 Smlouvy o fungování EU.
Do souhrnného rozpočtu Unie musí být v souladu s čl. 310 odst. 1 SFEU zahrnuty veškeré výdaje a příjmy Unie a Evropského společenství pro atomovou energii, včetně výdajů vyplývajících z jakéhokoli příslušného rozhodnutí přijatého jednomyslně Radou po konzultaci s Evropským parlamentem v rámci článku 332 Smlouvy o fungování EU.
Změna 47
Návrh nařízení
Kapitola 7 – článek 24
Komise předloží před 1. červencem 2025 návrh nového víceletého finančního rámce.
Před 1. červencem 2023 předloží Komise spolu s návrhy revize v polovině období zprávu vymezující metody praktického uplatňování finančního rámce na pět plus pět let.
Komise předloží před 1. červencem 2025 návrh nového víceletého finančního rámce.
Nebude-li do 31. prosince 2027 přijato nařízení Rady, kterým se stanoví nový víceletý finanční rámec, prodlouží se platnost stropů a dalších ustanovení na poslední rok stávajícího VFR, dokud nebude přijato nové nařízení, kterým se stanoví nový víceletý finanční rámec. Přistoupí-li k Unii po roce 2020 nový členský stát a bude-li to třeba, reviduje se prodloužený víceletý finanční rámec tak, aby zohledňoval toto přistoupení.

E.ZMĚNY NÁVRHU INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY

52.zdůrazňuje, že v návaznosti na jednání o nařízení o novém VFR a na jeho přijetí by měl být návrh interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení změněn takto:

Změna 48
Návrh interinstitucionální dohody
Část 1
Oddíl A – bod 6 a (nový)
6a.  Údaje o operacích nezahrnutých do souhrnného rozpočtu Unie a o předpokládaném vývoji jednotlivých kategorií vlastních zdrojů Unie jsou uvedeny orientačně v samostatných tabulkách. Tyto údaje jsou každoročně aktualizovány a předkládány spolu s podklady pro návrh rozpočtu.
Změna 49
Návrh interinstitucionální dohody
Část 1
Oddíl A – bod 7
7.  Během rozpočtového procesu a při přijímání rozpočtu orgány v zájmu řádného finančního řízení v co největším možném rozsahu zajistí, aby v rámci stropů jednotlivých okruhů víceletého finančního rámce zůstala k dispozici dostatečná rozpětí.
7.  Během rozpočtového procesu a při přijímání rozpočtu orgány v zájmu řádného finančního řízení v co největším možném rozsahu zajistí, aby v rámci rozpětí pod příslušnými stropy jednotlivých okruhů víceletého finančního rámce nebo v rámci disponibilních zvláštních nástrojů zůstaly k dispozici dostatečné částky.
Změna 50
Návrh interinstitucionální dohody
Část 1
Oddíl A – bod 8
Aktualizace prognóz vývoje prostředků na platby po roce 2027
8.  V roce 2024 provede Komise aktualizaci prognóz vývoje prostředků na platby po roce 2027.
V této aktualizaci přihlédne ke všem relevantním informacím, včetně skutečného vynakládání rozpočtových prostředků na závazky a rozpočtových prostředků na platby, a také prognóz jejich vynakládání. Zohlední dále jednak pravidla určená pro zajišťování řádného vývoje prostředků na platby ve vztahu k prostředkům na závazky, jednak prognózy růstu hrubého národního důchodu Unie.
Aktualizace prognóz vývoje prostředků na platby.
8.  Každý rok provede Komise aktualizaci prognóz vývoje prostředků na platby do roku a po roce 2027.
V této aktualizaci přihlédne ke všem relevantním informacím, včetně skutečného vynakládání rozpočtových prostředků na závazky a rozpočtových prostředků na platby, a také prognóz jejich vynakládání. Zohlední dále jednak pravidla určená pro zajišťování řádného vývoje prostředků na platby ve vztahu k prostředkům na závazky, jednak prognózy růstu hrubého národního důchodu Unie.
Změna 51
Návrh interinstitucionální dohody
Část 1
Oddíl B – bod 9
9.  Jsou-li splněny podmínky pro uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci stanovené v příslušném základním právním aktu, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků do příslušných rozpočtových položek.
Převody prostředků v souvislosti s Fondem pro přizpůsobení se globalizaci se provedou v souladu s finančním nařízením.
9.  Jsou-li splněny podmínky pro uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci stanovené v příslušném základním právním aktu, navrhne Komise, aby byly prostředky z fondu uvolněny. Rozhodnutí o uvolnění prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci přijímají společně Evropský parlament a Rada.
Současně s návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu pro přizpůsobení se globalizaci předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků do příslušných rozpočtových položek.
Není-li dosaženo dohody, je záležitost projednána na příštím třístranném jednání o rozpočtu.
Převody prostředků v souvislosti s Fondem pro přizpůsobení se globalizaci se provedou v souladu s finančním nařízením.
Změna 52
Návrh interinstitucionální dohody
Část 1
Oddíl B – bod 10
10.  Jsou-li splněny podmínky pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie stanovené v příslušném základním právním aktu, navrhne Komise vhodný rozpočtový nástroj v souladu s finančním nařízením.
10.  Jsou-li splněny podmínky pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie stanovené v příslušném základním právním aktu, navrhne Komise, aby byly prostředky z fondu uvolněny. Rozhodnutí o uvolnění prostředků z Fondu solidarity přijímají společně Evropský parlament a Rada.
Současně s návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z Fondu solidarity předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků do příslušných rozpočtových položek.
Není-li dosaženo dohody, je záležitost projednána na příštím třístranném jednání o rozpočtu.
Převody prostředků v souvislosti s Fondem solidarity se provedou v souladu s finančním nařízením.
Změna 53
Návrh interinstitucionální dohody
Část 1
Oddíl B – bod 11
11.  Dojde-li Komise k závěru, že je třeba rezervu na pomoc při mimořádných událostech využít, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků z této rezervy do příslušných rozpočtových položek v souladu s finančním nařízením.
11.  Dojde-li Komise k závěru, že je třeba rezervu na pomoc při mimořádných událostech využít, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků z této rezervy do příslušných rozpočtových položek v souladu s finančním nařízením.
Není-li dosaženo dohody, je záležitost projednána na příštím třístranném jednání o rozpočtu.
Změna 54
Návrh interinstitucionální dohody
Část 1
Oddíl B – bod 12
Nástroj pružnosti
12.  Komise předloží návrh na uvolnění prostředků z nástroje pružnosti až poté, co prozkoumá všechny možnosti přerozdělení prostředků v rámci okruhu, který vyžaduje další výdaje.
V návrhu budou uvedeny potřeby, jež je třeba pokrýt, a příslušná částka. Takový návrh může být předložen v souvislosti s návrhem rozpočtu nebo návrhem opravného rozpočtu.
Nástroj pružnosti mohou mobilizovat Evropský parlament a Rada v rámci rozpočtového procesu stanoveného článkem 314 SFEU.
Nástroj pružnosti
12.  Komise předloží návrh na uvolnění prostředků z nástroje pružnosti až poté, co vyčerpá rozpětí příslušných okruhů.
V návrhu budou uvedeny potřeby, jež je třeba pokrýt, a příslušná částka.
Nástroj pružnosti mohou mobilizovat Evropský parlament a Rada v rámci rozpočtového procesu stanoveného článkem 314 SFEU.
Změna 55
Návrh interinstitucionální dohody
Část I
Oddíl B – bod 13
13.  Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události či jeho části navrhuje Komise až poté, co provede důkladný rozbor všech ostatních finančních možností. Takový návrh může být předložen v souvislosti s návrhem rozpočtu nebo návrhem opravného rozpočtu.
Rozpětí pro nepředvídané události mohou mobilizovat Evropský parlament a Rada v rámci rozpočtového procesu stanoveného článkem 314 SFEU.
13.  Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události či jeho části navrhuje Komise až poté, co provede důkladný rozbor všech ostatních finančních možností.
Rozpětí pro nepředvídané události mohou mobilizovat Evropský parlament a Rada v rámci rozpočtového procesu stanoveného článkem 314 SFEU.
Změna 56
Návrh interinstitucionální dohody
Část II
Oddíl A – bod 14 a (nový)
14a.  S cílem usnadnit přijetí nového VFR nebo jeho revize a dostát čl. 312 odst. 5 SFEU pořádají orgány pravidelná setkání, a to:
—  setkání předsedů v souladu s článkem 324 Smlouvy;
—  informační schůzky delegace Evropského parlamentu s předsednictvím Rady před příslušnými zasedáními Rady a po jejich konání;
—  neformální třístranná setkání v průběhu jednání Rady, která zajistí, aby bylo v dokumentech předsednictví Rady zohledněno stanovisko Parlamentu;
—  třístranná jednání, jakmile Parlament i Rada přijmou své mandáty k jednání;
—  účast zástupců předsednictví Rady na jednáních příslušných parlamentních výborů a účast vyjednávacího týmu Parlamentu na jednáních Rady v příslušném složení.
Parlament a Rada si navzájem předávají veškeré dokumenty, které byly formálně přijaty v jejich příslušných přípravných orgánech nebo byly formálně předloženy jejich jménem, jakmile jsou k dispozici.
Změna 57
Návrh interinstitucionální dohody
Část II
Oddíl B – bod 15 – odrážka 2
—  příjmů, výdajů, aktiv a pasiv Evropského rozvojového fondu (ERF), Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu stability (ESM) a dalších případných budoucích mechanismů,
—  příjmů, výdajů, aktiv a pasiv Evropského rozvojového fondu (ERF), Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu stability (ESM) a dalších případných budoucích mechanismů, které nejsou financovány prostřednictvím rozpočtu Unie, ale které vznikly na podporu cílů politik Unie odvozených ze Smluv,
Změna 58
Návrh interinstitucionální dohody
Část II
Oddíl B – bod 15 a (nový)
15a.  Při přijímání samostatných převodů podle čl. 30 odst. 1 finančního nařízení Komise neprodleně sdělí rozpočtovému orgánu podrobné důvody těchto převodů. Pokud Parlament nebo Rada vysloví k samostatnému převodu námitku, musí se Komise touto námitkou zabývat a případně daný převod zruší.
Změna 59
Návrh interinstitucionální dohody
Část III
Oddíl A – bod 24 a (nový)
24a.  Pokud v rámci rozpočtového procesu rozpočtový orgán rozhodne o zvláštních navýšeních prostředků, Komise tato navýšení v následných letech finančního plánování nekompenzuje, pokud jí k tomu rozpočtový orgán výslovně nedá pokyn.
Změna 60
Návrh interinstitucionální dohody
Příloha
Část A – bod 1 a (nový)
1a.  Všechny orgány se zavazují, že v zájmu řádného výkonu procesních výsad jednotlivých orgánů nebudou předkládat ostatním orgánům stanoviska, převody nebo jiná oznámení týkající se rozpočtu, která nejsou naléhavá a která by znamenala, že by začaly běžet lhůty spadající do období přerušení činnosti daného orgánu.
Příslušné útvary jednotlivých orgánů se včas navzájem informují o datech přerušení činnosti svých orgánů.
Změna 61
Návrh interinstitucionální dohody
Příloha
Část B – bod 2
2.  V dostatečném předstihu před přijetím návrhu rozpočtu Komisí se koná třístranný rozhovor, v jehož průběhu jsou projednány případné rozpočtové priority pro nadcházející rozpočtový rok.
2.  V dostatečném předstihu před přijetím návrhu rozpočtu Komisí se koná třístranný rozhovor, v jehož průběhu jsou projednány případné rozpočtové priority pro nadcházející rozpočtový rok a veškeré otázky, které vyvstaly při plnění rozpočtu na stávající rozpočtový rok.
Změna 62
Návrh interinstitucionální dohody
Příloha
Část C – bod 8
8.  V zájmu loajální a řádné spolupráce mezi orgány se Evropský parlament a Rada zavazují, že budou v průběhu celého rozpočtového procesu a zejména během dohodovacího období udržovat prostřednictvím svých příslušných vyjednavačů pravidelné a aktivní kontakty na všech úrovních. Evropský parlament a Rada se zavazují k tomu, že zajistí včasnou a soustavnou vzájemnou výměnu příslušných informací a dokumentů na formální i neformální úrovni a že během dohodovacího období ve spolupráci s Komisí upořádají případná technická nebo neformální jednání. Komise zajistí včasný a rovný přístup Evropského parlamentu a Rady k informacím a dokumentům.
8.  V zájmu loajální a řádné spolupráce mezi orgány se Evropský parlament a Rada zavazují, že budou v průběhu celého rozpočtového procesu a zejména během dohodovacího období udržovat prostřednictvím svých příslušných vyjednavačů pravidelné a aktivní kontakty na všech úrovních. Evropský parlament a Rada se zavazují k tomu, že zajistí včasnou a soustavnou vzájemnou výměnu příslušných informací a dokumentů na formální i neformální úrovni, zejména že si budou navzájem předávat všechny procesní dokumenty přijaté v jejich příslušných přípravných orgánech, jakmile budou k dispozici. Rovněž se zavazují, že během dohodovacího období ve spolupráci s Komisí upořádají případná technická nebo neformální jednání. Komise zajistí včasný a rovný přístup Evropského parlamentu a Rady k informacím a dokumentům.
Změna 63
Návrh interinstitucionální dohody
Příloha
Část D – bod 12 a (nový)
12a.   Evropský parlament a Rada při přijímání svých postojů k návrhu rozpočtu zasedají veřejně.
Změna 64
Návrh interinstitucionální dohody
Příloha
Část E – bod 15
15.  Evropský parlament a Rada jsou v dohodovacím výboru zastoupeny na odpovídající úrovni, aby každá delegace mohla přijímat politické závazky za svůj příslušný orgán a bylo možno dosáhnout skutečného pokroku ve snaze dospět ke konečné dohodě.
15.  Evropský parlament i Rada jsou v dohodovacím výboru zastoupeny svými členy, aby každá delegace mohla přijímat politické závazky za svůj příslušný orgán a bylo možno dosáhnout skutečného pokroku ve snaze dospět ke konečné dohodě.
Změna 65
Návrh interinstitucionální dohody
Příloha
Část E – bod 19
19.  Termíny schůzí dohodovacího výboru a třístranných rozhovorů jsou stanoveny předem dohodou všech tří orgánů.
19.  Termíny schůzí dohodovacího výboru a třístranných rozhovorů jsou stanoveny předem dohodou všech tří orgánů. V případě potřeby mohou být během dohodovacího období uspořádány dodatečné schůzky, včetně technických.
Změna 66
Návrh interinstitucionální dohody
Příloha
Část E – bod 21 a (nový)
21a.   Aby byla plně využita jedenadvacetidenní dohodovací lhůta stanovená Smlouvou a orgány mohly aktualizovat své vyjednávací postoje, Evropský parlament a Rada se zavazují, že budou v průběhu výše uvedeného období posuzovat stav dohodovacího postupu na každém zasedání svých přípravných orgánů a nebudou toto posouzení odkládat na jeho pozdější fáze.
Změna 67
Návrh interinstitucionální dohody
Příloha
Část G – název
Část G. Zbývající závazky (reste à liquider) (RAL)
Část G. Plnění rozpočtu, platby a zbývající závazky (reste à liquider)
Změna 68
Návrh interinstitucionální dohody
Příloha
Část G – bod 36
36.  Vzhledem k nutnosti zajistit řádný vývoj celkových prostředků na platby ve vztahu k prostředkům na závazky a zabránit tak jakémukoli neúměrnému převádění zbývajících závazků z jednoho roku na druhý se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly, že budou výši zbývajících závazků bedlivě sledovat, aby snížily riziko, že provádění programů Unie bude na konci období víceletého finančního rámce ohroženo v důsledku chybějících prostředků na platby.
Aby byla zajištěna zvládnutelná úroveň a profil plateb ve všech okruzích, uplatňují se ve všech okruzích důsledně pravidla pro zrušení přidělení prostředků na závazek, zejména pravidla pro automatické zrušení.
V průběhu rozpočtového procesu se orgány pravidelně scházejí za účelem společného posouzení aktuálního stavu a výhledu plnění rozpočtu v daném roce i v následujících letech. Tyto schůzky probíhají formou zvláštních interinstitucionálních jednání na odpovídající úrovni, přičemž Komise v předstihu před jejich konáním poskytne podrobné informace o aktuálním stavu provádění plateb v členění podle fondu a členského státu o obdržených žádostech o vrácení finančních prostředků a revidovaných prognózách. Aby bylo zajištěno, že Unie bude v souladu s článkem 323 Smlouvy o fungování EU moci plnit všechny své finanční povinnosti vyplývající ze stávajících a budoucích závazků v období 2021 až 2027, Evropský parlament a Rada analyzují a projednávají odhady Komise z hlediska potřebné výše prostředků na platby.
36.  Vzhledem k nutnosti zajistit řádný vývoj celkových prostředků na platby ve vztahu k prostředkům na závazky a zabránit tak jakémukoli neúměrnému převádění zbývajících závazků z jednoho roku na druhý se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly, že budou prognózy plateb a výši zbývajících závazků bedlivě sledovat, aby snížily riziko, že provádění programů Unie bude na konci období víceletého finančního rámce ohroženo v důsledku chybějících prostředků na platby.
V průběhu rozpočtového procesu se orgány pravidelně scházejí za účelem společného posouzení aktuálního stavu a výhledu plnění rozpočtu v daném roce i v následujících letech. Tyto schůzky probíhají formou zvláštních interinstitucionálních jednání na odpovídající úrovni, přičemž Komise v předstihu před jejich konáním poskytne podrobné informace o aktuálním stavu provádění plateb v členění podle fondu a členského státu o obdržených žádostech o vrácení finančních prostředků a revidovaných krátkodobých až dlouhodobých prognózách. Aby bylo zajištěno, že Unie bude v souladu s článkem 323 Smlouvy o fungování EU moci plnit všechny své finanční povinnosti vyplývající ze stávajících a budoucích závazků v období 2021 až 2027, Evropský parlament a Rada analyzují a projednávají odhady Komise z hlediska potřebné výše prostředků na platby.

o

o o

53.pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2018)0075 a P8_TA(2018)0076.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0226.
(3) Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 249.
(4) Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1.
(5) Úř. věst. C 242, 10.7.2018, s. 24.


Příloha I – VFR 2021–2027: stropy a nástroje mimo stropy (v cenách roku 2018)

(v milionech EUR – v cenách roku 2018)

 

Návrh Komise

Postoj Parlamentu

Prostředky na závazky

Celkem

2021-2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Celkem

2021-2027

I.  Jednotný trh, inovace a digitální oblast

166 303

31 035

31 006

31 297

30 725

30 615

30 757

30 574

216 010

II.  Soudržnost a hodnoty

391 974

60 026

62 887

64 979

65 785

66 686

69 204

67 974

457 540

z toho: Hospodářská, sociální a územní soudržnost

330 642

52 143

52 707

53 346

53 988

54 632

55 286

55 994

378 097

III.  Přírodní zdroje a životní prostředí

336 623

57 780

57 781

57 789

57 806

57 826

57 854

57 881

404 718

IV.  Migrace a správa hranic

30 829

3 227

4 389

4 605

4 844

4 926

5 066

5 138

32 194

V.  Bezpečnost a obrana

24 323

3 202

3 275

3 223

3 324

3 561

3 789

4 265

24 639

VI.  Sousedství a svět

108 929

15 368

15 436

15 616

15 915

16 356

16 966

17 729

113 386

VII.  Evropská veřejná správa

75 602

10 388

10 518

10 705

10 864

10 910

11 052

11 165

75 602

z toho: správní výdaje orgánů

58 547

8 128

8 201

8 330

8 432

8 412

8 493

8 551

58 547

CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

1 134 583

181 025

185 293

188 215

189 262

190 880

194 688

194 727

1 324 089

v procentech HND

1,11 %

1,29 %

1,31 %

1,31 %

1,30 %

1,30 %

1,31 %

1,29 %

1,30 %

CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA PLATBY

1 104 805

174 088

176 309

186 391

187 490

188 675

189 961

191 398

1 294 311

v procentech HND

1,08 %

1,24 %

1,24 %

1,30 %

1,29 %

1,28 %

1,28 %

1,27 %

1,27 %

MIMO STROPY VFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

1 400

200

200

200

200

200

200

200

1 400

Fond solidarity Evropské unie (FSEU)

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Nástroj pružnosti

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

Evropská funkce investiční stabilizace

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Evropský mírový nástroj

9 223

753

970

1 177

1 376

1 567

1 707

1 673

9 223

MIMO STROPY VFR CELKEM

26 023

4 953

5 170

5 377

5 576

5 767

5 907

5 873

38 623

VFR + MIMO STROPY VFR CELKEM

1 160 606

185 978

190 463

193 592

194 838

196 647

200 595

200 600

1 362 712

v procentech HND

1,14 %

1,32 %

1,34 %

1,35 %

1,34 %

1,34 %

1,35 %

1,33 %

1,34 %


Příloha II – VFR 2021–2027: stropy a nástroje mimo stropy (v běžných cenách)

(v milionech EUR – v běžných cenách)

 

Návrh Komise

Postoj Parlamentu

Prostředky na závazky

Celkem

2021-2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Celkem

2021-2027

I.  Jednotný trh, inovace a digitální oblast

187 370

32 935

33 562

34 555

34 601

35 167

36 037

36 539

243 395

II.  Soudržnost a hodnoty

442 412

63 700

68 071

71 742

74 084

76 601

81 084

81 235

516 517

z toho: Hospodářská, sociální a územní soudržnost

373 000

55 335

57 052

58 899

60 799

62 756

64 776

66 918

426 534

III.  Přírodní zdroje a životní prostředí

378 920

61 316

62 544

63 804

65 099

66 424

67 785

69 174

456 146

IV.  Migrace a správa hranic

34 902

3 425

4 751

5 084

5 455

5 658

5 936

6 140

36 448

V.  Bezpečnost a obrana

27 515

3 397

3 545

3 559

3 743

4 091

4 439

5 098

27 872

VI.  Sousedství a svět

123 002

16 308

16 709

17 242

17 923

18 788

19 878

21 188

128 036

VII.  Evropská veřejná správa

85 287

11 024

11 385

11 819

12 235

12 532

12 949

13 343

85 287

z toho: správní výdaje orgánů

66 028

8 625

8 877

9 197

9 496

9 663

9 951

10 219

66 028

CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

1 279 408

192 105

200 567

207 804

213 140

219 261

228 107

232 717

1 493 701

v procentech HND

1,11 %

1,29 %

1,31 %

1,31 %

1,30 %

1,30 %

1,31 %

1,29 %

1,30 %

CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA PLATBY

1 246 263

184 743

190 843

205 790

211 144

216 728

222 569

228 739

1 460 556

v procentech HND

1,08 %

1,24 %

1,24 %

1,30 %

1,29 %

1,28 %

1,28 %

1,27 %

1,27 %

MIMO STROPY VFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva na pomoc při mimořádných událostech

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

1 578

212

216

221

225

230

234

239

1 578

Fond solidarity Evropské unie (FSEU)

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Nástroj pružnosti

7 889

2 122

2 165

2 208

2 252

2 297

2 343

2 390

15 779

Evropská funkce investiční stabilizace

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Evropský mírový nástroj

10 500

800

1 050

1 300

1 550

1 800

2 000

2 000

10 500

MIMO STROPY VFR CELKEM

29 434

5 256

5 596

5 937

6 279

6 624

6 921

7 019

43 633

VFR + MIMO STROPY VFR CELKEM

1 308 843

197 361

206 163

213 741

219 419

225 885

235 028

239 736

1 537 334

v procentech HND

1,14 %

1,32 %

1,34 %

1,35 %

1,34 %

1,34 %

1,35 %

1,33 %

1,34 %


Příloha III – VFR 2021–2027: rozpis podle jednotlivých programů (v cenách roku 2018)

Pozn.: Pro účely srovnání tabulka zachovává strukturu jednotlivých programů v podobě navržené Komisí, ovšem s výhradou případných změn, které budou eventuálně požadovány v průběhu legislativního postupu vedoucího k přijetí těchto programů.

(v milionech EUR – v cenách roku 2018)

 

VFR 2014–2020 (EU27+ERF)

Návrh Komise 2021–2027

Postoj Parlamentu

2021-2027

I.  Jednotný trh, inovace a digitální oblast

116 361

166 303

216 010

1.  Výzkum a inovace

69 787

91 028

127 537

Horizont Evropa

64 674

83 491

120 000

Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu

2 119

2 129

2 129

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER)

2 992

5 406

5 406

Ostatní

2

2

2

2.  Evropské strategické investice

31 886

44 375

51 798

Fond InvestEU

3 968

13 065

14 065

Nástroj pro propojení Evropy (celkový příspěvek z okruhu 1)

zahrnující:

17 579

21 721

28 083

Nástroj pro propojení Evropy – Doprava

12 393

11 384

17 746

Nástroj pro propojení Evropy – Energetika

4 185

7 675

7 675

Nástroj pro propojení Evropy – Digitální oblast

1 001

2 662

2 662

Program Digitální Evropa

172

8 192

8 192

Ostatní

9 097

177

177

Decentralizované agentury

1 069

1 220

1 281

3.  Jednotný trh

5 100

5 672

8 423

Program pro jednotný trh (včetně COSME)

3 547

3 630

5 823

Program EU pro boj proti podvodům

156

161

322

Spolupráce v oblasti daní (FISCALIS)

226

239

300

Spolupráce v oblasti cel (CUSTOMS)

536

843

843

Udržitelný cestovní ruch

 

 

300

Ostatní

61

87

87

Decentralizované agentury

575

714

748

4.  Vesmír

11 502

14 404

15 225

Evropský kosmický program

11 308

14 196

15 017

Decentralizované agentury

194

208

208

Rozpětí

-1 913

10 824

13 026

II.  Soudržnost a hodnoty

387 250

391 974

457 540

5.  Regionální rozvoj a soudržnost

272 647

242 209

272 647

EFRR + Fond soudržnosti

zahrnující:

272 411

241 996

272 411

Evropský fond pro regionální rozvoj

196 564

200 622

 

Fond soudržnosti

75 848

41 374

 

z toho příspěvek do Nástroje pro propojení Evropy – Doprava

11 487

10 000

 

Podpora tureckého společenství na Kypru

236

213

236

6.  Hospodářská a měnová unie

273

22 281

22 281

Program na podporu reforem

185

22 181

22 181

Ochrana eura proti padělání

7

7

7

Ostatní

81

93

93

7.  Investice do lidí, sociální soudržnost a hodnoty

115 729

123 466

157 612

Evropský sociální fond + (včetně 5,9 miliard EUR na záruky pro děti)

96 216

89 688

106 781

z toho zdraví, zaměstnanost a sociální inovace

1 075

1 042

1 095

Program Erasmus+

13 699

26 368

41 097

Evropský sbor solidarity

373

1 113

1 113

Kreativní Evropa

1 403

1 642

2 806

Spravedlnost

316

271

316

Práva a hodnoty, včetně nejméně 500 milionů EUR pro složku Hodnoty Unie

594

570

1 627

Ostatní

1 158

1 185

1 185

Decentralizované agentury

1 971

2 629

2 687

Rozpětí

-1 399

4 018

4 999

III.  Přírodní zdroje a životní prostředí

399 608

336 623

404 718

8.  Zemědělství a námořní politika

390 155

330 724

391 198

EZZF + EZFRV

zahrnující:

382 855

324 284

383 255

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF)

286 143

254 247

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

96 712

70 037

 

Evropský námořní a rybářský fond

6 243

5 448

6 867

Ostatní

962

878

962

Decentralizované agentury

95

113

113

9.  Životní prostředí a klimatická opatření

3 492

5 085

11 520

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

3 221

4 828

6 442

Fond pro spravedlivou transformaci energetiky

 

 

4 800

Decentralizované agentury

272

257

278

Rozpětí

5 960

814

1 999

IV.  Migrace a správa hranic

10 051

30 829

32 194

10.  Migrace

7 180

9 972

10 314

Azylový a migrační fond

6 745

9 205

9 205

Decentralizované agentury*

435

768

1 109

11.  Správa hranic

5 492

18 824

19 848

Fond pro integrovanou správu hranic

2 773

8 237

8 237

Decentralizované agentury*

2 720

10 587

11 611

Rozpětí

-2 621

2 033

2 033

V.  Bezpečnost a obrana

1 964

24 323

24 639

12.  Bezpečnost

3 455

4 255

4 571

Fond pro vnitřní bezpečnost

1 200

2 210

2 210

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

zahrnující:

1 359

1 045

1 359

Vyřazování jaderných zařízení z provozu (Litva)

459

490

692

Jaderná bezpečnost a vyřazování jaderných zařízení z provozu (mimo jiné pro Bulharsko a Slovensko)

900

555

667

Decentralizované agentury

896

1 001

1 002

13.  Obrana

575

17 220

17 220

Evropský fond pro obranu

575

11 453

11 453

Vojenská mobilita

0

5 767

5 767

14.  Reakce na krize

1 222

1 242

1 242

Mechanismus civilní ochrany Unie (rescEU)

560

1 242

1 242

Ostatní

662

p.m.

p.m.

Rozpětí

-3 289

1 606

1 606

VI.  Sousedství a svět

96 295

108 929

113 386

15.  Vnější činnost

85 313

93 150

96 809

Nástroje na podporu politiky sousedství a rozvojové politiky, včetně nástupce ERF a investičního plánu pro Afriku

71 767

79 216

82 716

Humanitární pomoc

8 729

9 760

9 760

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)

2 101

2 649

2 649

Zámořské země a území (včetně Grónska)

594

444

594

Ostatní

801

949

949

Decentralizované agentury

144

132

141

16.  Předvstupní pomoc

13 010

12 865

13 010

Předvstupní pomoc

13 010

12 865

13 010

Rozpětí

-2 027

2 913

3 567

VII.  Evropská veřejná správa

70 791

75 602

75 602

Evropské školy a důchody

14 047

17 055

17 055

správní výdaje orgánů

56 744

58 547

58 547

CELKEM

1 082 320

1 134 583

1 324 089

v % HND (EU27)

1,16 %

1,11 %

1,30 %

* Výše příspěvku EP pro decentralizované agentury v rámci klastrů 10 a 11 zahrnuje finanční dopad návrhů Komise na Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu a Evropskou pohraniční a pobřežní stráž ze dne 12. září 2018.


Příloha IV – VFR 2021–2027: rozpis podle jednotlivých programů (v běžných cenách)

(v milionech EUR – v běžných cenách)

 

VFR 2014–2020 (EU27+ERF)

Návrh Komise 2021–2027

Postoj Parlamentu

2021-2027

I.  Jednotný trh, inovace a digitální oblast

114 538

187 370

243 395

1.  Výzkum a inovace

68 675

102 573

143 721

Horizont Evropa

63 679

94 100

135 248

Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu

2 085

2 400

2 400

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER)

2 910

6 070

6 070

Ostatní

1

3

3

2.  Evropské strategické investice

31 439

49 973

58 340

Fond InvestEU

3 909

14 725

15 852

Nástroj pro propojení Evropy (celkový příspěvek z okruhu 1)

zahrnující:

17 435

24 480

31 651

Nástroj pro propojení Evropy – Doprava

12 281

12 830

20 001

Nástroj pro propojení Evropy – Energetika

4 163

8 650

8 650

Nástroj pro propojení Evropy – Digitální oblast

991

3 000

3 000

Program Digitální Evropa

169

9 194

9 194

Ostatní

8 872

200

200

Decentralizované agentury

1 053

1 374

1 444

3.  Jednotný trh

5 017

6 391

9 494

Program pro jednotný trh (včetně COSME)

3 485

4 089

6 563

Program EU pro boj proti podvodům

153

181

363

Spolupráce v oblasti daní (FISCALIS)

222

270

339

Spolupráce v oblasti cel (CUSTOMS)

526

950

950

Udržitelný cestovní ruch

 

 

338

Ostatní

59

98

98

Decentralizované agentury

572

804

843

4.  Vesmír

11 274

16 235

17 160

Evropský kosmický program

11 084

16 000

16 925

Decentralizované agentury

190

235

235

Rozpětí

-1 866

12 198

14 680

II.  Soudržnost a hodnoty

380 738

442 412

516 517

5.  Regionální rozvoj a soudržnost

268 218

273 240

307 578

EFRR + Fond soudržnosti

zahrnující:

267 987

273 000

307 312

Evropský fond pro regionální rozvoj

193 398

226 308

 

Fond soudržnosti

74 589

46 692

 

z toho příspěvek do Nástroje pro propojení Evropy – Doprava

11 306

11 285

 

Podpora tureckého společenství na Kypru

231

240

266

6.  Hospodářská a měnová unie

275

25 113

25 113

Program na podporu reforem

188

25 000

25 000

Ochrana eura proti padělání

7

8

8

Ostatní

79

105

105

7.  Investice do lidí, sociální soudržnost a hodnoty

113 636

139 530

178 192

Evropský sociální fond + (včetně 5.9 miliard EUR v cenách roku 2018 na zřízení záruky pro děti)

94 382

101 174

120 457

z toho zdraví, zaměstnanost a sociální inovace

1 055

1 174

1 234

Program Erasmus+

13 536

30 000

46 758

Evropský sbor solidarity

378

1 260

1 260

Kreativní Evropa

1 381

1 850

3 162

Spravedlnost

 

305

356

Práva a hodnoty, včetně nejméně 500 milionů EUR pro složku Hodnoty Unie v cenách roku 2018

 

642

1 834

Ostatní

1 131

1 334

1 334

Decentralizované agentury

1 936

2 965

3 030

Rozpětí

-1 391

4 528

5 634

III.  Přírodní zdroje a životní prostředí

391 849

378 920

456 146

8.  Zemědělství a námořní politika

382 608

372 264

440 898

EZZF + EZFRV

zahrnující:

375 429

365 006

431 946

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF)

280 351

286 195

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

95 078

78 811

 

Evropský námořní a rybářský fond

6 139

6 140

7 739

Ostatní

946

990

1 085

Decentralizované agentury

94

128

128

9.  Životní prostředí a klimatická opatření

3 437

5 739

12 995

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

3 170

5 450

7 272

Fond pro spravedlivou transformaci energetiky

 

 

5 410

Decentralizované agentury

267

289

313

Rozpětí

5 804

918

2 254

IV.  Migrace a správa hranic

9 929

34 902

36 448

10.  Migrace

7 085

11 280

11 665

Azylový a migrační fond

6 650

10 415

10 415

Decentralizované agentury*

435

865

1 250

11.  Správa hranic

5 439

21 331

22 493

Fond pro integrovanou správu hranic

2 734

9 318

9 318

Decentralizované agentury*

2 704

12 013

13 175

Rozpětí

-2 595

2 291

2 291

V.  Bezpečnost a obrana

1 941

27 515

27 872

12.  Bezpečnost

3 394

4 806

5 162

Fond pro vnitřní bezpečnost

1 179

2 500

2 500

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

zahrnující:

1 334

1 178

1 533

Vyřazování jaderných zařízení z provozu (Litva)

451

552

780

Jaderná bezpečnost a vyřazování jaderných zařízení z provozu (mimo jiné pro Bulharsko a Slovensko)

883

626

753

Decentralizované agentury

882

1 128

1 129

13.  Obrana

590

19 500

19 500

Evropský fond pro obranu

590

13 000

13 000

Vojenská mobilita

0

6 500

6 500

14.  Reakce na krize

1 209

1 400

1 400

Mechanismus civilní ochrany Unie (rescEU)

561

1 400

1 400

Ostatní

648

p.m.

p.m.

Rozpětí

-3 253

1 809

1 809

VI.  Sousedství a svět

93 381

123 002

128 036

15.  Vnější činnost

82 569

105 219

109 352

Nástroje na podporu politiky sousedství a rozvojové politiky, včetně nástupce ERF a investičního plánu pro Afriku

70 428

89 500

93 454

Humanitární pomoc

8 561

11 000

11 000

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)

2 066

3 000

3 000

Zámořské země a území (včetně Grónska)

582

500

669

Ostatní

790

1 070

1 070

Decentralizované agentury

141

149

159

16.  Předvstupní pomoc

12 799

14 500

14 663

Předvstupní pomoc

12 799

14 500

14 663

Rozpětí

-1 987

3 283

4 020

VII.  Evropská veřejná správa

69 584

85 287

85 287

Evropské školy a důchody

13 823

19 259

19 259

správní výdaje orgánů

55 761

66 028

66 028

CELKEM

1 061 960

1 279 408

1 493 701

v % HND (EU27)

1,16 %

1,11 %

1,30 %

* Výše příspěvku EP pro decentralizované agentury v rámci klastrů 10 a 11 zahrnuje finanční dopad návrhů Komise na Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu a Evropskou pohraniční a pobřežní stráž ze dne 12. září 2018.

Poslední aktualizace: 11. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí