Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0166R(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0358/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0358/2018

Συζήτηση :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0449

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1103kWORD 121k
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας
P8_TA-PROV(2018)0449A8-0358/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της – Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027» (COM(2018)0321),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0322), και τις προτάσεις της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 και COM(2018)0328),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2018)0323),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)0324),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020, και σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους(2),

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016(3) και από το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 2016(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συλλογική δέσμευση της ΕΕ για την επίτευξη του στόχου της διάθεσης του 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) σε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει το θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0358/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, σε επίπεδο χαμηλότερο του προηγουμένου, τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστερημένη έγκριση του ΠΔΠ και των τομεακών νομοθετικών πράξεων είχε ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατέστη γρήγορα εμφανής η ανεπάρκεια του ΠΔΠ για την αντιμετώπιση μιας σειράς κρίσεων, νέων διεθνών δεσμεύσεων και νέων πολιτικών προκλήσεων που δεν είχαν ενσωματωθεί και/ή προβλεφθεί τη στιγμή της έγκρισής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση, το ΠΔΠ ωθήθηκε στα όριά του, περιλαμβανομένης μιας άνευ προηγουμένου προσφυγής στις διατάξεις ευελιξίας και στα ειδικά μέσα, μετά την εξάντληση των διαθέσιμων περιθωρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα υψηλής προτεραιότητας της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και των υποδομών περικόπηκαν μόλις δύο έτη μετά την έκδοσή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ που δρομολογήθηκε στα τέλη του 2016 αποδείχθηκε απολύτως αναγκαία για τη διεύρυνση του δυναμικού των υφιστάμενων διατάξεων σχετικά με την ευελιξία, αν και δεν οδήγησε στην αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αναθεώρηση αξιολογήθηκε θετικά τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση του νέου ΠΔΠ θα αποτελέσει κρίσιμο χρονικό σημείο για την Ένωση των 27, καθώς θα παράσχει τη δυνατότητα να υιοθετηθεί ένα κοινό και μακροπρόθεσμο όραμα και να αποφασιστούν οι μελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες, καθώς και να δοθεί στην Ένωση η ικανότητα να τις υλοποιήσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να παρέχει στην Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της έρευνας και της καινοτομίας, την ενδυνάμωση των νέων, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της ανεργίας, της συνεχιζόμενης φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, την αντιμετώπιση των ζητημάτων της βιωσιμότητας, της απώλειας βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας της ΕΕ, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της και την υποστήριξη των γειτονικών χωρών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα των παγκόσμιων προκλήσεων τις οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους τα κράτη μέλη, θα πρέπει να είναι δυνατή η αναγνώριση των ευρωπαϊκών κοινών αγαθών και η αξιολόγηση των τομέων στους οποίους οι ευρωπαϊκές δαπάνες θα ήταν πιο αποτελεσματικές από τις εθνικές δαπάνες, προκειμένου να μεταφερθούν οι αντίστοιχοι χρηματοδοτικοί πόροι στο ενωσιακό επίπεδο και, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί η στρατηγική σημασία της Ένωσης χωρίς κατ’ ανάγκη να αυξηθούν οι συνολικές δημόσιες δαπάνες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη νομοθετικών προτάσεων σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 και τους ιδίους πόρους της ΕΕ, την οποία ακολούθησαν νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση νέων προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ·

1.  τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 πρέπει να εγγυάται την ευθύνη και την ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες, πρόσθετες προκλήσεις και νέες διεθνείς δεσμεύσεις, και να επιτυγχάνει τις πολιτικές προτεραιότητες και τους στόχους της· επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την υποχρηματοδότηση του ΠΔΠ 2014-2020, και τονίζει εκ νέου ότι, προκειμένου να μην επαναληφθούν προηγούμενα λάθη, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί εξαρχής ένας ισχυρός και αξιόπιστος προϋπολογισμός της ΕΕ προς όφελος των πολιτών για την επόμενη επταετία·

2.  θεωρεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 και το σύστημα ιδίων πόρων της Ένωσης αποτελούν την αφετηρία για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις· εκφράζει τη θέση του σχετικά με τις προτάσεις αυτές, εν αναμονή της διαπραγματευτικής εντολής του Συμβουλίου, η οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη·

3.  υπογραμμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το συνολικό επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ, που ορίζεται στο 1,08 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27 (1,11 % μετά την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης), αντιπροσωπεύει, από άποψη ποσοστού ΑΕΕ, μείωση σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ· θεωρεί ότι το προτεινόμενο επίπεδο του ΠΔΠ δεν θα επιτρέψει στην Ένωση να τηρήσει τις πολιτικές της δεσμεύσεις και να ανταποκριθεί σε σημαντικές μελλοντικές προκλήσεις· προτίθεται, ως εκ τούτου, να διαπραγματευθεί μια αναγκαία αύξηση·

4.  δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου για μακροχρόνιες πολιτικές της ΕΕ που κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, όπως η πολιτική συνοχής, η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή αλιευτική πολιτική· εκφράζει την ιδιαίτερη αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, στην προτεινόμενη περικοπή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την ενσωμάτωση σε αυτό τεσσάρων υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων, ιδίως της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

5.  τονίζει, ακόμη, τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ· τονίζει εκ νέου, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης για τον σκοπό αυτό στις προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· τονίζει περαιτέρω ότι όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να συνάδουν με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της εξάλειψης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και της δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου για τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, μέτρα τα οποία είναι όλα ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου η ΕΕ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού, η συμβολή της στους στόχους για το κλίμα θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στο 25 % των δαπανών για το ΠΔΠ 2021-2027, με στόχο την επίτευξη ποσοστού 30 % το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το 2027·

6.  εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την κοινή δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στον κανονισμό για το ΠΔΠ 2014-2020, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα αυτό, και για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη την εφαρμογή της στην ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αγνοήθηκε πλήρως στην πρόταση για το ΠΔΠ, και την απογοήτευσή του για την έλλειψη σαφών στόχων, απαιτήσεων και δεικτών για την ισότητα των φύλων στις προτάσεις για τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού, να αξιολογείται και να ενσωματώνεται ο πλήρης αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ στην ισότητα των φύλων (συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό)· αναμένει από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επόμενο ΠΔΠ, και να παρακολουθούν αποτελεσματικά την εφαρμογή της, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ·

7.  υπογραμμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να βασίζεται στην αυξημένη λογοδοσία, την απλούστευση, την προβολή, τη διαφάνεια και την κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, όσον αφορά τις μελλοντικές δαπάνες, στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, με βάση φιλόδοξους και συναφείς στόχους επιδόσεων και έναν ολοκληρωμένο και κοινό ορισμό της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· ζητεί από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες οριζόντιες αρχές, να προβεί σε εξορθολογισμό της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις, να διευρύνει την εν λόγω υποβολή εκθέσεων ώστε να καταστεί μια προσέγγιση ποιοτικής αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες, και να παρουσιάζει με σαφήνεια πληροφορίες σχετικά με τις κύριες προκλήσεις της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί·

8.  γνωρίζει τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη του για την έγκαιρη εξασφάλιση ενός προϋπολογισμού ανάλογου προς τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ· είναι έτοιμο να αρχίσει αμέσως διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, ώστε να βελτιωθούν οι προτάσεις της Επιτροπής και να σχεδιαστεί ένα ρεαλιστικό ΠΔΠ·

9.  υπενθυμίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνεται ήδη με σαφήνεια στα ψηφίσματά του, της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου 2018, που συνιστούν την πολιτική στάση του όσον αφορά το ΠΔΠ 2021-2027 και τους ιδίους πόρους· υπενθυμίζει ότι τα ψηφίσματα αυτά εγκρίθηκαν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, γεγονός που αποδεικνύει την ενότητα και την ετοιμότητα του Κοινοβουλίου για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις·

10.  αναμένει, συνεπώς, ότι το ΠΔΠ θα βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας του Συμβουλίου, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα σημαντική πρόοδος· πιστεύει ότι οι τακτικές συναντήσεις μεταξύ των διαδοχικών Προεδριών του Συμβουλίου και της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και να προετοιμάσουν το έδαφος για τις επίσημες διαπραγματεύσεις· αναμένει ότι πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 θα επιτευχθεί μια καλή συμφωνία, προκειμένου να αποφευχθούν οι σοβαρές δυσκολίες για την έναρξη των νέων προγραμμάτων λόγω της καθυστερημένης έγκρισης του δημοσιονομικού πλαισίου, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν· υπογραμμίζει ότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα θα επιτρέψει στο νεοεκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσαρμόσει το ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027 κατά την υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση·

11.  υπενθυμίζει ότι τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις· δηλώνει, συνεπώς, ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για το μελλοντικό ΠΔΠ χωρίς αντίστοιχη πρόοδο στο θέμα των νέων ιδίων πόρων της Ένωσης·

12.  τονίζει ότι όλα τα στοιχεία της δέσμης ΠΔΠ/ιδίων πόρων, και ιδίως τα αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ, θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι την επίτευξη τελικής συμφωνίας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την κριτική στάση που τήρησε το Κοινοβούλιο έναντι της διαδικασίας που οδήγησε στην έγκριση του τρέχοντος ΠΔΠ και τον κυρίαρχο ρόλο που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε αυτήν τη διαδικασία, αποφασίζοντας αμετάκλητα για ορισμένα στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ και διάφορες διατάξεις σχετικά με μια σειρά τομεακές πολιτικές, παραβιάζοντας τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα των Συνθηκών· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για το γεγονός ότι τα πρώτα στοιχεία των «διαπραγματευτικών πλαισίων» του ΠΔΠ που καταρτίστηκαν από την Προεδρία του Συμβουλίου ακολουθούν την ίδια λογική και περιέχουν ζητήματα που πρέπει να αποφασιστούν από κοινού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά την έγκριση νομοθεσίας για τη θέσπιση νέων προγραμμάτων της ΕΕ· προτίθεται, ως εκ τούτου, να προσαρμόσει αναλόγως τη στρατηγική του·

13.  θεωρεί ότι η απαίτηση ομοφωνίας για την έγκριση και την αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ αποτελεί πραγματικό εμπόδιο για τη διαδικασία· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα γέφυρας που ορίζεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, ούτως ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει τον κανονισμό του ΠΔΠ με ειδική πλειοψηφία·

14.  εγκρίνει το παρόν ψήφισμα με σκοπό να παρουσιάσει τη διαπραγματευτική του εντολή σχετικά με κάθε πτυχή των προτάσεων της Επιτροπής, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων τροποποιήσεων τόσο του προτεινόμενου κανονισμού για το ΠΔΠ όσο και της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ)· παρουσιάζει, επιπλέον, έναν πίνακα με αριθμητικά στοιχεία για κάθε πολιτική και πρόγραμμα της ΕΕ, που βασίζονται στις θέσεις του Κοινοβουλίου οι οποίες είχαν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα ψηφίσματα για το ΠΔΠ· τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν επίσης μέρος της εντολής του Κοινοβουλίου για τις επικείμενες νομοθετικές διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στην έγκριση των προγραμμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027·

A.ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔΠ

15.  ζητεί, επομένως, από το Συμβούλιο να λάβει δεόντως υπόψη τις ακόλουθες θέσεις του Κοινοβουλίου, προκειμένου να υπάρξει θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2021-2027 και να επιτύχει τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 312 ΣΛΕΕ·

Αριθμητικά στοιχεία

16.  επαναβεβαιώνει την επίσημη θέση του ότι το επίπεδο του ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να οριστεί σε 1 324,1 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018, ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,3 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27, προκειμένου να εξασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο χρηματοδότησης για βασικές πολιτικές της ΕΕ που θα επιτρέψει την εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων τους·

17.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εξασφαλιστεί το ακόλουθο επίπεδο χρηματοδότησης για προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ, που παρουσιάζονται με σειρά που αντικατοπτρίζει τη δομή του ΠΔΠ, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, και παρατίθενται εκ νέου στον αναλυτικό πίνακα (παραρτήματα III και IV του παρόντος ψηφίσματος)· ζητεί να προσαρμοστούν ανάλογα τα ανώτατα όρια αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, όπως ορίζεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος ψηφίσματος:

   i. αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» ώστε να φθάσει τα 120 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018·
   ii. αύξηση των κονδυλίων για το ταμείο InvestEU ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το επίπεδο στο οποίο ανέρχονταν, κατά την περίοδο 2014-2020, τα χρηματοδοτικά μέσα που ενσωματώθηκαν στο νέο πρόγραμμα·
   iii. αύξηση του επιπέδου χρηματοδότησης για τις υποδομές μεταφορών μέσω του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ-Μεταφορές)·
   iv. διπλασιασμός της ειδικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ (σε σύγκριση με το COSME) στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά, με στόχο να ενισχυθεί η πρόσβασή τους στις αγορές, να βελτιωθούν οι επιχειρηματικές συνθήκες και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα·
   v. περαιτέρω αύξηση των πόρων του προγράμματος για την ενιαία αγορά ώστε να χρηματοδοτηθεί ένας νέος στόχος για την εποπτεία της αγοράς·
   vi. διπλασιασμός του προτεινόμενου επιπέδου χρηματοδότησης για το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, και αύξηση του επιπέδου χρηματοδότησης για το πρόγραμμα FISCALIS·
   vii. θέσπιση ειδικού κονδυλίου για τον βιώσιμο τουρισμό·
   viii. περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος, ιδίως για την ενίσχυση του SSA/GOVSATCOM καθώς και του Copernicus·
   ix. διατήρηση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς όρους·
   x. διπλασιασμός των πόρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στο ΕΚΤ+ (σε σύγκριση με την υφιστάμενη Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων), με παράλληλη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και της προστιθέμενης αξίας του·
   xi. θέσπιση ειδικού κονδυλίου (5,9 δισεκατομμύρια EUR) για την Εγγύηση για τα παιδιά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια τόσο εντός της ΕΕ όσο και μέσω των εξωτερικών της δράσεων·
   xii. τριπλασιασμός του τρέχοντος προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus+·
   xiii. εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου χρηματοδότησης για το πρόγραμμα DiscoverEU (Interrail)·
   xiv. αύξηση της τρέχουσας χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»·
   xv. αύξηση της τρέχουσας χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» και θέσπιση ειδικού κονδυλίου για ένα νέο σκέλος που θα αφορά της αξίες της Ένωσης (τουλάχιστον 500 εκατομμύρια EUR), με στόχο τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τις θεμελιώδεις αξίες και τη δημοκρατία εντός της ΕΕ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο·
   xvi. διατήρηση της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την ΕΕ-27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 σε πραγματικές τιμές, με παράλληλη εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του γεωργικού αποθεματικού·
   xvii. ενίσχυση κατά 10 % του επιπέδου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, σύμφωνα με τη νέα αποστολή του για τη γαλάζια οικονομία·
   xviii. διπλασιασμός της τρέχουσας χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Life+, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κονδυλίων για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000·
   xix. θέσπιση ειδικού κονδυλίου (4,8 δισεκατομμύρια EUR) για ένα νέο ταμείο για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνιακών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους εργαζόμενους και τις κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς από τη μετάβαση σε μια οικονομία που εξαρτάται σε μικρότερο βαθμό από τον άνθρακα και τις ανθρακούχες εκπομπές·
   xx. ενίσχυση του μέσου ή των μέσων για τη στήριξη των πολιτικών γειτονίας και ανάπτυξης (3,5 δισεκατομμύρια EUR), με στόχο την περαιτέρω συμβολή στη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου για την Αφρική·
   xxi. επαναφορά τουλάχιστον του επιπέδου του 2020 για όλους τους οργανισμούς, υπερασπίζοντας παράλληλα το υψηλότερο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή, μεταξύ άλλων και για τους οργανισμούς στους οποίους έχουν ανατεθεί νέες αρμοδιότητες και ευθύνες, και ζητώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τέλη·
   xxii. διατήρηση του επιπέδου χρηματοδότησης της περιόδου 2014-2020 για διάφορα προγράμματα της ΕΕ (π.χ. παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων, συνεργασία με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ)), συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα οποία προτείνεται η συγχώνευσή τους με μεγαλύτερα προγράμματα (π.χ. βοήθεια για τους απόρους, υγεία, δικαιώματα των καταναλωτών) και για τα οποία η πρόταση της Επιτροπής αντιπροσωπεύει, συνεπώς, μείωση σε πραγματικές τιμές·
   xxiii. καθορισμός, με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων αλλαγών, των δημοσιονομικών κονδυλίων για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή, μεταξύ άλλων όσον αφορά το πρόγραμμα ΔΣΕ-Ενέργεια, το πρόγραμμα ΔΣΕ-Ψηφιοποίηση, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και την ανθρωπιστική βοήθεια·

18.  σκοπεύει να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης με βάση την πρόταση της Επιτροπής για τη «Μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων» (τομέας 4) και την «Ασφάλεια και άμυνα», συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης κρίσεων (τομέας 5)· επιβεβαιώνει την πάγια θέση του σύμφωνα με την οποία οι πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να μην υπονομευτούν οι υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα και η χρηματοδότησή τους από το νέο ΠΔΠ·

19.  προτίθεται να υπερασπιστεί την πρόταση της Επιτροπής για εξασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου χρηματοδότησης για μια ισχυρή, αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία όλων των Ευρωπαίων· υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί έχουν εφαρμόσει μείωση κατά 5 % του προσωπικού τους και πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να υποστούν περαιτέρω μειώσεις, οι οποίες θα έθεταν σε άμεσο κίνδυνο την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης· επαναλαμβάνει, για μία ακόμη φορά, τη ρητή αντίθεσή του σε μια επανάληψη της δημιουργίας μιας επονομαζόμενης δεξαμενής αναδιάταξης για τους οργανισμούς·

20.  είναι αποφασισμένο να αποτρέψει μια νέα κρίση πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ 2021-2027, όπως συνέβη κατά την τρέχουσα περίοδο· θεωρεί ότι στο συνολικό ανώτατο όριο πληρωμών πρέπει να ληφθεί υπόψη το άνευ προηγουμένου ποσό του υπολοίπου προς εκκαθάριση για το τέλος του 2020, το εκτιμώμενο μέγεθος του οποίου αυξάνεται συνεχώς λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση, και το οποίο θα πρέπει να διευθετηθεί στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί, συνεπώς, το συνολικό επίπεδο των πληρωμών καθώς και τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών, ιδίως στην αρχή της περιόδου, να καθοριστούν σε ένα κατάλληλο επίπεδο που θα λαμβάνει επίσης δεόντως υπόψη την κατάσταση αυτή· προτίθεται να αποδεχθεί μόνο ένα περιορισμένο και δεόντως αιτιολογημένο κενό μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το επόμενο ΠΔΠ·

21.  παρουσιάζει, στη βάση αυτή, έναν πίνακα στα παραρτήματα III και IV του παρόντος ψηφίσματος, όπου καθορίζονται τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία που προτείνονται για κάθε πολιτική και πρόγραμμα της ΕΕ· δηλώνει ότι, για λόγους σύγκρισης, προτίθεται να διατηρήσει τη δομή των επιμέρους προγραμμάτων της ΕΕ όπως προτείνονται από την Επιτροπή, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αλλαγών που μπορεί να ζητηθούν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας που οδηγεί στην έγκριση των εν λόγω προγραμμάτων·

Ενδιάμεση αναθεώρηση

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, με βάση το θετικό προηγούμενο που δημιούργησε το τρέχον πλαίσιο, και ζητεί:

   i. να πραγματοποιηθεί μια υποχρεωτική και νομικά δεσμευτική ενδιάμεση αναθεώρηση, μετά από επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ, και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς τον στόχο για το κλίμα, την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων, καθώς και τον αντίκτυπο των μέτρων απλούστευσης στους δικαιούχους·
   ii. η σχετική πρόταση της Επιτροπής να υποβληθεί εγκαίρως, και το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2023, ώστε το επόμενο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να προβούν σε ουσιαστική προσαρμογή του πλαισίου 2021-2027·
   iii. να μη μειωθούν με την αναθεώρηση αυτή τα εθνικά κονδύλια που έχουν ήδη καταλογιστεί·

Ευελιξία

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία, που αποτελούν καλή βάση για τις διαπραγματεύσεις· συμφωνεί με τη συνολική αρχιτεκτονική των μηχανισμών ευελιξίας στο ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει ότι τα ειδικά μέσα έχουν διαφορετικές αποστολές και ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες, και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε απόπειρα συγχώνευσής τους· υποστηρίζει σθεναρά ότι θα πρέπει να προβλέπεται σαφώς πως τόσο οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και οι πιστώσεις πληρωμών που προκύπτουν από τη χρήση ειδικών μέσων θα πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό πάνω από τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, καθώς και ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα τυχόν ανώτατα όρια στις προσαρμογές που προκύπτουν από το συνολικό περιθώριο για πληρωμές· ζητεί να επέλθουν ορισμένες πρόσθετες βελτιώσεις, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

   i. αναπλήρωση του ενωσιακού αποθέματος με ποσό ισοδύναμο με τα έσοδα από πρόστιμα και ποινές·
   ii. άμεση επαναχρησιμοποίηση των αποδεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος ν-2, περιλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·
   iii. τα ακυρωθέντα ποσά ειδικών μέσων να καταστούν διαθέσιμα για όλα τα ειδικά μέσα, και όχι μόνο για τον Μηχανισμό Ευελιξίας·
   iv. υψηλότερο ποσό για τον Μηχανισμό Ευελιξίας, το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, το τελευταίο χωρίς υποχρεωτική αντιστάθμιση·

Διάρκεια

24.  υπογραμμίζει, την ανάγκη η διάρκεια του ΠΔΠ να περάσει σταδιακά σε μια περίοδο 5+5 ετών με μια υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση· δέχεται ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να καταρτιστεί για περίοδο επτά ετών, ως μεταβατική λύση που θα εφαρμοστεί για τελευταία φορά· αναμένει οι λεπτομερείς ρυθμίσεις που συνδέονται με την εφαρμογή ενός πλαισίου 5+5, να εγκριθούν κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027·

Δομή

25.  αποδέχεται τη συνολική δομή των επτά τομέων του ΠΔΠ, όπως προτείνονται από την Επιτροπή, οι οποίοι αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στην πρόταση του ίδιου του Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι η δομή αυτή εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και βελτιώνει την προβολή των δαπανών της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τον αναγκαίο βαθμό ευελιξίας· συμφωνεί, επιπλέον, με τη δημιουργία «ομάδων προγραμμάτων» που αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό της δομής του προϋπολογισμού της ΕΕ και σε σαφή ευθυγράμμισή της με τους τομείς του ΠΔΠ·

26.  σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των προγραμμάτων της ΕΕ κατά περισσότερο από ένα τρίτο· τονίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διάρθρωση και τη σύνθεση των 37 νέων προγραμμάτων θα καθοριστεί κατά την έγκριση των σχετικών τομεακών νομοθετικών πράξεων· αναμένει, σε κάθε περίπτωση, ότι η προτεινόμενη ονοματολογία του προϋπολογισμού θα αντανακλά όλες τις συνιστώσες κάθε προγράμματος, κατά τρόπο που να εγγυάται τη διαφάνεια και να παρέχει το επίπεδο των πληροφοριών που απαιτούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και την εποπτεία της εφαρμογής του·

Ενότητα του προϋπολογισμού

27.  επιδοκιμάζει την προτεινόμενη ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της Ένωσης, η οποία ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου για όλα τα εκτός προϋπολογισμού μέσα· υπενθυμίζει ότι η αρχή της ενότητας, σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό, συνιστά τόσο απαίτηση της Συνθήκης όσο και βασική προϋπόθεση της δημοκρατίας·

28.  αντιτίθεται, συνεπώς, στη λογική και την αιτιολόγηση της θέσπισης μηχανισμών εκτός του προϋπολογισμού, που εμποδίζουν την κοινοβουλευτική εποπτεία των δημόσιων οικονομικών και υπονομεύουν τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· πιστεύει ότι οι αποφάσεις θέσπισης τέτοιων μηχανισμών έχουν ως αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, δημοσιονομικής και ελεγκτικής αρχής· θεωρεί ότι, όταν ορισμένες εξαιρέσεις κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, για παράδειγμα μέσω χρηματοδοτικών μέσων ή καταπιστευματικών ταμείων, αυτές θα πρέπει να είναι απόλυτα διαφανείς, να δικαιολογούνται δεόντως από την αποδεδειγμένη προσθετικότητα και προστιθέμενη αξία τους και να υποστηρίζονται από ισχυρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διατάξεις περί λογοδοσίας·

29.  τονίζει, ωστόσο, ότι η ενσωμάτωση των μέσων αυτών στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρηματοδότησης άλλων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει απόφαση σχετικά με το συνολικό επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ χωρίς να υπολογίζεται η διάθεση του 0,03 % του ΑΕΕ της ΕΕ που αντιστοιχεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να προστεθεί στα συμφωνηθέντα ανώτατα όρια·

30.  τονίζει ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη χρηματοδότηση των στόχων πολιτικής της Ένωσης μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης· αναμένει, συνεπώς, ότι θα εξασφαλιστεί η προς τα πάνω αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ κάθε φορά που είναι αναγκαίο για τη χρηματοδότηση νέων στόχων πολιτικής, χωρίς προσφυγή σε διακυβερνητικές μεθόδους χρηματοδότησης·

Β.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Κράτος δικαίου

31.  τονίζει τη σημασία του νέου μηχανισμού για την εξασφάλιση του σεβασμού στις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ο οποίος προβλέπει δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη που δεν σέβονται τις εν λόγω αξίες· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν κανενός είδους επιπτώσεις για τους τελικούς δικαιούχους του προϋπολογισμού της Ένωσης λόγω του γεγονότος ότι η κυβέρνησή τους καταστρατηγεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα επηρεάζουν την υποχρέωση των κρατικών φορέων ή των κρατών μελών να πραγματοποιούν πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ή αποδέκτες·

Συνήθης νομοθετική διαδικασία και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

32.  τονίζει ότι οι στόχοι του προγράμματος και οι προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες, τα χρηματοδοτικά κονδύλια, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιλογής και ανάθεσης, οι όροι, οι ορισμοί και οι μέθοδοι υπολογισμού θα πρέπει να καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία, με πλήρη σεβασμό των προνομίων του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη· υπογραμμίζει ότι, όταν τα μέτρα αυτά, τα οποία μπορούν να συνεπάγονται σημαντικές επιλογές πολιτικής, δεν περιλαμβάνονται στη βασική πράξη, θα πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα πολυετή και/ή ετήσια προγράμματα εργασίας πρέπει κατά κανόνα να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

33.  δηλώνει την πρόθεση του Κοινοβουλίου να ενισχύσει, όπου κρίνεται αναγκαίο, τις διατάξεις για τη διακυβέρνηση, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την κοινοβουλευτική εποπτεία, για τη ενδυνάμωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των εταίρων τους, καθώς και για τη συμμετοχή των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών στην επόμενη γενιά προγραμμάτων· προτίθεται επίσης να βελτιώσει και να αποσαφηνίσει, όπου χρειάζεται, τη συνοχή και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων και πολιτικών και στο εσωτερικό τους· αναγνωρίζει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία όσον αφορά την κατανομή των πόρων στο εσωτερικό ορισμένων προγραμμάτων, αλλά τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των αρχικών και μακροπρόθεσμων στόχων πολιτικής τους, της προβλεψιμότητας, και των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου·

Ρήτρες επανεξέτασης

34.  επισημαίνει ότι τα επιμέρους προγράμματα και μέσα του ΠΔΠ θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς και αποτελεσματικές ρήτρες επανεξέτασης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πραγματοποιούνται ουσιαστικές αξιολογήσεις των εν λόγω προγραμμάτων και ότι, στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με τις αναγκαίες προσαρμογές·

Νομοθετικές προτάσεις

35.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις επιπλέον εκείνων που έχει ήδη παρουσιάσει, και ιδίως πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ενός ταμείου για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση καθώς και ενός ειδικού προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό· στηρίζει, επιπλέον, την ένταξη της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά στο ΕΚΤ+, την ενσωμάτωση ενός ειδικού σκέλους για τις αξίες της Ένωσης στο πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», καθώς και την αναθεώρηση του κανονισμού για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι σχετικές προτάσεις της Επιτροπής δεν περιλαμβάνουν μέτρα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 174 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και τις νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να προτείνεται αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, όποτε προκύπτει ανάγκη ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ·

Γ.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

36.  τονίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, άδικο, αδιαφανές και εντελώς ακατανόητο για τους πολίτες της ΕΕ· ζητεί εκ νέου ένα απλουστευμένο σύστημα που θα είναι πιο κατανοητό για τους πολίτες της ΕΕ·

37.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, ως σημαντικό βήμα προς μια πιο φιλόδοξη μεταρρύθμιση, τη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 2 Μαΐου 2018 για ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη γνώμη αριθ. 5/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για το νέο σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογραμμίζει ότι απαιτείται καλύτερος υπολογισμός και περαιτέρω απλούστευση του συστήματος·

38.  υπενθυμίζει ότι η θέσπιση νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να έχει διττό σκοπό: πρώτον, να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ και, δεύτερον, να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ μετά το 2020·

39.  υποστηρίζει τον προτεινόμενο εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ιδίων πόρων, ο οποίος συνεπάγεται τα εξής:

   διατήρηση των τελωνειακών δασμών ως παραδοσιακών ιδίων πόρων για την ΕΕ, με παράλληλη μείωση του ποσοστού που παρακρατούν τα κράτη μέλη ως «κόστος είσπραξης» και με επαναφορά του αρχικού συντελεστή 10 %·
   απλούστευση του ιδίου πόρου που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας, δηλαδή καθιέρωση ενιαίου συντελεστή καταβολής χωρίς εξαιρέσεις·
   διατήρηση του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ, με στόχο το μερίδιό του στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ να καθοριστεί σταδιακά στο 40 %, με παράλληλη διατήρηση της εξισορροπητικής του λειτουργίας·

40.  ζητεί, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, την προγραμματισμένη εισαγωγή μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων οι οποίοι, χωρίς να αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες, θα αντιστοιχούν σε βασικούς στρατηγικούς στόχους της ΕΕ, των οποίων η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι εμφανής και αναντικατάστατη:

   την εύρυθμη λειτουργία, την εδραίωση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, ιδίως με την εφαρμογή μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), ως βάσης για έναν νέο ίδιο πόρο μέσω του καθορισμού ενός ενιαίου συντελεστή εισφοράς επί των εσόδων από την ΚΕΒΦΕ και της φορολόγησης μεγάλων εταιρειών του ψηφιακού τομέα που επωφελούνται από την ενιαία αγορά·
   την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, με μέτρα όπως ένα μερίδιο των εσόδων του συστήματος εμπορίας εκπομπών·
   τον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω μιας συνεισφοράς με βάση την ποσότητα μη ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών συσκευασίας·

41.  ζητεί να επεκταθεί ο κατάλογος των δυνητικών νέων ιδίων πόρων, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

   έναν ίδιο πόρο που θα βασίζεται στον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), με παράλληλη έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα αποτελεσματικό σύστημα·
   τη θέσπιση ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ως νέου ίδιου πόρου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος αναμένεται να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο και να περιορίσει τη μετεγκατάσταση της παραγωγής, με παράλληλη ενσωμάτωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής στις τιμές των εισαγόμενων εμπορευμάτων·

42.  εκφράζει την έντονη υποστήριξή του για την κατάργηση όλων των εκπτώσεων και άλλων διορθωτικών μηχανισμών, συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από περιορισμένη περίοδο σταδιακής κατάργησης·

43.  επιμένει ότι πρέπει να θεσπιστούν και άλλα έσοδα που θα αποτελούν πρόσθετα έσοδα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς να συνεπάγονται αντίστοιχη μείωση των εισφορών βάσει του ΑΕΕ:

   πρόστιμα που καταβάλλουν οι εταιρείες για την παράβαση των κανόνων της Ένωσης ή πρόστιμα για καθυστερημένη καταβολή των εισφορών·
   έσοδα από πρόστιμα που προκύπτουν από αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων κατ’ αποκοπήν ποσών ή χρηματικών ποινών που επιβάλλονται στα κράτη μέλη έπειτα από διαδικασίες επί παραβάσει·

44.  υπογραμμίζει, επιπλέον, τη θέσπιση άλλων μορφών εσόδων, σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, όσον αφορά:

   τέλη που συνδέονται με την εφαρμογή μηχανισμών σε άμεση σχέση με την ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)·
   έσοδα από τη νομισματοκοπή, υπό τη μορφή εσόδων για ειδικό προορισμό, με σκοπό τη χρηματοδότηση μιας νέας λειτουργίας σταθεροποίησης επενδύσεων·

45.  επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθεί η αξιοπιστία του προϋπολογισμού της ΕΕ έναντι των χρηματοπιστωτικών αγορών, πράγμα που συνεπάγεται αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων·

46.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αντιμετώπιση της παράδοξης κατάστασης όπου οι συνεισφορές του Ηνωμένου Βασιλείου στο υπόλοιπο προς εκκαθάριση (RAL) πριν από το 2021 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό ως γενικά έσοδα, και, ως εκ τούτου, θα προσμετρώνται στο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων, ενώ το εν λόγω ανώτατο όριο θα υπολογίζεται με βάση το ΑΕΕ της ΕΕ των 27, δηλαδή χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις η χώρα αποχωρήσει από την ΕΕ· θεωρεί ότι οι συνεισφορές του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει, αντιθέτως, να υπολογίζονται επιπλέον του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων·

47.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η τελωνειακή ένωση αποτελεί σημαντική πηγή της χρηματοδοτικής ικανότητας της Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εναρμονιστούν οι τελωνειακοί έλεγχοι και η τελωνειακή διαχείριση σε ολόκληρη την Ένωση με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

48.  ζητεί την ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, με τη θέσπιση αποτρεπτικών κυρώσεων, για τα υπεράκτια εδάφη και για τους φορείς διευκόλυνσης ή προώθησης αυτών των δραστηριοτήτων, ιδίως, και ως ένα πρώτο βήμα, για όσους δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή ήπειρο· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να θεσπίσουν ένα συντονισμένο σύστημα για την παρακολούθηση των κινήσεων κεφαλαίων, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

49.  πιστεύει ότι αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς και της φορολογικής απάτης εκ μέρους πολυεθνικών και των πιο πλούσιων ιδιωτών θα καθιστούσαν δυνατό να επιστραφεί στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών ποσό που έχει υπολογιστεί από την Επιτροπή σε ένα τρισεκατομμύριο EUR ετησίως, και ότι στον τομέα αυτό διαπιστώνεται πραγματικό έλλειμμα δράσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

50.  υποστηρίζει θερμά την υποβολή, εκ μέρους της Επιτροπής, πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2018)0327)· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τον εν λόγω κανονισμό· υπενθυμίζει ότι ο εν λόγω κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δέσμης μέτρων για τους ίδιους πόρους που υποβλήθηκε από την Επιτροπή, και αναμένει από το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα τέσσερα σχετικά κείμενα για τους ίδιους πόρους ως ενιαία δέσμη μέτρων μαζί με το ΠΔΠ·

Δ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΔΠ 2021-2027

51.  κρίνει ότι η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροποποίηση
Τροποποίηση 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για επαρκή δυνατότητα πρόβλεψης για την προετοιμασία και την εκτέλεση μεσοπρόθεσμων επενδύσεων, η διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) θα πρέπει να ορίζεται στα επτά έτη, με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2021.
(1)  Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για επαρκή δυνατότητα πρόβλεψης για την προετοιμασία και την εκτέλεση μεσοπρόθεσμων επενδύσεων, καθώς και την ανάγκη για δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία, η διάρκεια αυτού του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) θα πρέπει να ορίζεται στα επτά έτη, με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2021, με σκοπό τη μετάβαση, στη συνέχεια, σε μια περίοδο πέντε συν πέντε ετών, η οποία να εναρμονίζεται με τον πολιτικό κύκλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.
Τροποποίηση 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Τα ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών και τα ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων πληρωμών που καθορίζονται από το ΠΔΠ πρέπει να τηρούν τα ισχύοντα ανώτατα όρια για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τους ιδίους πόρους, που ορίζονται με βάση την απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 311 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ.
(2)  Το ΠΔΠ θα πρέπει να καθορίζει ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών και ετήσια ανώτατα όρια πιστώσεων των πληρωμών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες της Ένωσης εξελίσσονται ομαλά και εντός των ορίων των ιδίων πόρων της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Ένωση μπορεί να διαθέσει στον εαυτό της τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη των στόχων της και να υλοποιήσει τις πολιτικές της, σύμφωνα με το άρθρο 311 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ.
Τροποποίηση 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Το επίπεδο των ανώτατων ορίων θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τα ποσά που είναι αναγκαία για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των προγραμμάτων και πολιτικών της Ένωσης, καθώς και με βάση τα απαιτούμενα περιθώρια που πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμα για προσαρμογές στις μελλοντικές ανάγκες. Επιπλέον, τα ανώτατα όρια για τις πληρωμές θα πρέπει να καλύπτουν το μεγάλο ποσό του υπολοίπου προς εκκαθάριση που αναμένεται κατά τα τέλη του 2020. Τα ποσά που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό καθώς και στις βασικές πράξεις για τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027 θα πρέπει να συμφωνηθούν σε τιμές του 2018 και, για λόγους απλούστευσης και προβλεψιμότητας, να αναπροσαρμόζονται βάσει σταθερού αποπληθωριστή 2 % ετησίως.
Τροποποίηση 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)   Εάν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν οι εγγυήσεις που προέρχονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτη μέλη η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 208 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxx/201x] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός»), το αναγκαίο ποσό θα πρέπει να παρασχεθεί πέραν των ανώτατων ορίων των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών του ΠΔΠ, αφού τηρηθεί το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων.
(3)   Εάν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν οι εγγυήσεις που προέρχονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτη μέλη η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 208 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxx/201x] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός»), το αναγκαίο ποσό θα πρέπει να παρασχεθεί πέραν των ανώτατων ορίων των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών του ΠΔΠ και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων.
Τροποποίηση 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Το ΠΔΠ δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γραμμές του προϋπολογισμού που χρηματοδοτούνται με έσοδα για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.
(4)  Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που χρηματοδοτούν κονδύλια του προϋπολογισμού κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού δεν θα πρέπει να καταλογίζονται στα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, αλλά όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα πρέπει να εμφανίζονται με πλήρη διαφάνεια κατά τη διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του.
Τροποποίηση 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη ευελιξία στο έπακρο, προκειμένου η Ένωση να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
(6)   Θα πρέπει να διασφαλιστεί η μέγιστη ευελιξία στο πλαίσιο του ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 313 και το άρθρο 323 ΣΛΕΕ.
Τροποποίηση 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)   Οι ακόλουθοι ειδικοί μηχανισμοί είναι απαραίτητοι για να μπορεί η Ένωση να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες καταστάσεις ή για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν σαφώς προσδιορισμένες δαπάνες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων ενός ή περισσότερων τομέων όπως καθορίζονται στο ΠΔΠ, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το συνολικό περιθώριο ανάληψης υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό), ο μηχανισμός ευελιξίας και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες. Το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας δεν προορίζεται να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των κρίσεων που είναι σχετικές με την αγορά και οι οποίες πλήττουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη δυνατότητα εγγραφής πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό πέραν των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ όπου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι ειδικοί μηχανισμοί.
(7)  Οι ακόλουθοι ειδικοί μηχανισμοί είναι απαραίτητοι για να μπορεί η Ένωση να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες καταστάσεις ή για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν σαφώς προσδιορισμένες δαπάνες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων ενός ή περισσότερων τομέων όπως καθορίζονται στο ΠΔΠ, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ομαλή διεξαγωγή της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το συνολικό περιθώριο ανάληψης υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό για αναλήψεις υποχρεώσεων), ο μηχανισμός ευελιξίας και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη δυνατότητα εγγραφής πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό πέραν των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ όπου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι ειδικοί μηχανισμοί.
Τροποποίηση 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Συγκεκριμένα, ενώ η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων που εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εφαρμόζονται πράγματι για τον αρχικό τους σκοπό, θα πρέπει να είναι δυνατή η κινητοποίηση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί ή που έχουν αποδεσμευτεί μέσω του ενωσιακού αποθεματικού για αναλήψεις υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για τρόπο δια του οποίου οι δικαιούχοι παρακάμπτουν τους σχετικούς κανόνες αποδέσμευσης.
Τροποποίηση 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)   Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για άλλες περιπτώσεις που απαιτούν ενδεχομένως προσαρμογή του ΠΔΠ. Οι εν λόγω προσαρμογές μπορεί να αφορούν την καθυστερημένη έγκριση νέων κανόνων ή προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης ή μπορεί να αφορούν μέτρα που συνδέονται με την ορθή οικονομική διακυβέρνηση ή με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με τις σχετικές βασικές πράξεις.
(9)   Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για άλλες περιπτώσεις που απαιτούν ενδεχομένως προσαρμογή του ΠΔΠ. Οι εν λόγω προσαρμογές μπορεί να αφορούν την καθυστερημένη έγκριση νέων κανόνων ή προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης ή την αναστολή δημοσιονομικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις σχετικές βασικές πράξεις.
Τροποποίηση 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)   Είναι αναγκαία η διενέργεια επανεξέτασης της λειτουργίας του ΠΔΠ στα μέσα της περιόδου εκτέλεσής του. Τα αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού για τα εναπομένοντα έτη του ΠΔΠ.
(10)   Για να λαμβάνονται υπόψη οι νέες πολιτικές και προτεραιότητες, το ΠΔΠ θα πρέπει να αναθεωρείται μεσοπρόθεσμα στη βάση της επανεξέτασης της λειτουργίας και της υλοποίησης του ΠΔΠ, η οποία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έκθεση στην οποία να καθορίζονται οι μέθοδοι για την πρακτική εφαρμογή δημοσιονομικού πλαισίου πέντε συν πέντε ετών.
Τροποποίηση 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Για να εκπληρώσει τη δέσμευση της Ένωσης να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ), συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, η αναθεώρηση του ΠΔΠ προετοιμάζεται λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή του σε όλες τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027, με βάση δείκτες επιδόσεων που εκπονεί η Επιτροπή, καθώς και την πρόοδο που σημειώνεται με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ. Κατά την προετοιμασία της αναθεώρησης του ΠΔΠ λαμβάνεται επίσης υπόψη η πρόοδος που σημειώνεται ως προς την υλοποίηση του συνολικού στόχου για διάθεση ποσοστού 25 % των δαπανών της ΕΕ ως συμβολή στους στόχους για το κλίμα στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027, και η επίτευξη του ετήσιου στόχου του 30 % των δαπανών το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως το 2027· η μέτρηση της εν λόγω προόδου βασίζεται σε δείκτες επιδόσεων που κάνουν διάκριση μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής. Η αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να αξιολογεί, σε διαβούλευση με τους εθνικούς και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, κατά πόσον τα εγκριθέντα μέτρα απλούστευσης έχουν πράγματι επιτύχει μείωση της γραφειοκρατίας για τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων·
Τροποποίηση 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Όλες οι δαπάνες σε επίπεδο Ένωσης που προορίζονται για την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης οι οποίες βασίζονται στις Συνθήκες είναι δαπάνες της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 310 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με τη διαδικασία του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την τήρηση των θεμελιωδών αρχών δημοκρατικής εκπροσώπησης των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, του κοινοβουλευτικού ελέγχου των δημόσιων οικονομικών και της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ δεν μπορούν να παρεμποδίζουν τη χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης για τους στόχους πολιτικής της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η προς τα άνω αναθεώρηση του ΠΔΠ όποτε αυτό είναι αναγκαίο για να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των πολιτικών της Ένωσης, ιδίως των νέων στόχων πολιτικής, χωρίς να χρησιμοποιούνται διακυβερνητικές ή οιονεί διακυβερνητικές χρηματοδοτικές μέθοδοι.
Τροποποίηση 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Ακόμη, απαιτούνται ειδικοί κανόνες για την αντιμετώπιση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας των οποίων η διάρκεια ζωής εκτείνεται πολύ πέραν της περιόδου που ορίζεται στο ΠΔΠ. Είναι αναγκαίος ο καθορισμός μέγιστων ποσών για τις συνεισφορές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στα εν λόγω έργα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζονται άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από τον εν λόγω προϋπολογισμό.
(13)  Ακόμη, απαιτούνται ειδικοί κανόνες για την αντιμετώπιση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας των οποίων η διάρκεια ζωής εκτείνεται πολύ πέραν της περιόδου που ορίζεται στο ΠΔΠ. Η χρηματοδότηση αυτών των έργων μεγάλης κλίμακας, τα οποία έχουν στρατηγική σημασία για την Ένωση, πρέπει να εξασφαλίζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά είναι αναγκαίος ο καθορισμός μέγιστων ποσών για τις συνεισφορές του στα εν λόγω έργα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πιθανές υπερβάσεις του κόστους δεν έχουν επιπτώσεις σε άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από τον εν λόγω προϋπολογισμό.
Τροποποίηση 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)   Είναι αναγκαίο να προβλέπονται γενικοί κανόνες για τη διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού.
(14)  Είναι αναγκαίο να προβλέπονται γενικοί κανόνες για τη διαφάνεια και τη διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, με σεβασμό των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων σε θέματα προϋπολογισμού, όπως καθορίζονται στις Συνθήκες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικές αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες, όπως απαιτείται από το άρθρο 10 παράγραφος 3 ΣΕΕ, και ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού διεξάγεται ομαλά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 312 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ·
Τροποποίηση 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από την 1η Ιουλίου 2025, ώστε να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα να το εγκρίνουν πολύ πριν από την έναρξη του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, τα ανώτατα όρια που αντιστοιχούν στο τελευταίο οικονομικό έτος το οποίο καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε περίπτωση που δεν εγκριθεί νέο δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από τη λήξη του ΠΔΠ που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό,
(15)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από την 1η Ιουλίου 2025. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα δώσει στην πρόσφατα διορισθείσα Επιτροπή τον αναγκαίο χρόνο για να συντάξει τις προτάσεις της, και θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές του 2024 να παρουσιάσει τη δική του θέση σχετικά με το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2027. Θα επιτρέψει επίσης στα θεσμικά όργανα να το εγκρίνουν πολύ πριν από την έναρξη του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, τα ανώτατα όρια που αντιστοιχούν στο τελευταίο οικονομικό έτος το οποίο καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε περίπτωση που δεν εγκριθεί νέο δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από τη λήξη του ΠΔΠ που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό,
Τροποποίηση 16
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 1 – άρθρο 3 – τίτλος
Τήρηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων
Σχέση με τους ίδιους πόρους
Τροποποίηση 17
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 1 – άρθρο 3 – παράγραφος 4
4.  Για κάθε έτος που εμπίπτει στο ΠΔΠ, το σύνολο των αναγκαίων πιστώσεων πληρωμών, μετά την ετήσια προσαρμογή και λαμβανομένης υπόψη κάθε άλλης προσαρμογής και αναθεώρησης, καθώς και της εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2, δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποσοστό πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων υψηλότερο από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που καθορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 311 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ («απόφαση για τους ιδίους πόρους»).
4.  Για κάθε έτος που εμπίπτει στο ΠΔΠ, το σύνολο των αναγκαίων πιστώσεων πληρωμών, μετά την ετήσια προσαρμογή και λαμβανομένης υπόψη κάθε άλλης προσαρμογής και αναθεώρησης, καθώς και της εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2, δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποσοστό πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων υψηλότερο από τα όρια των ιδίων πόρων της Ένωσης, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης της Ένωσης να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη των στόχων και τη συνέχιση των πολιτικών της, σύμφωνα με το άρθρο 311 πρώτο εδάφιο ΣΛΕΕ, καθώς και της υποχρέωσης των θεσμικών οργάνων να διασφαλίζουν ότι διατίθενται τα χρηματοδοτικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της έναντι τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ.
Τροποποίηση 18
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 1 – άρθρο 3 – παράγραφος 5
5.  Εφόσον απαιτείται, τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ μειώνονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων που καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση για τους ιδίους πόρους.
διαγράφεται
Τροποποίηση 19
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 4
4.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 6, 7 και 8, δεν πραγματοποιείται καμία άλλη τεχνική προσαρμογή για το συγκεκριμένο έτος, ούτε στη διάρκεια του οικονομικού έτους ούτε ως εκ των υστέρων διόρθωση στη διάρκεια των επόμενων ετών.
διαγράφεται
Τροποποίηση 20
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 2 – άρθρο 7 – τίτλος
Προσαρμογές σχετικά με μέτρα που συνδέονται με την ορθή οικονομική διακυβέρνηση ή με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη
Προσαρμογές σχετικά με την αναστολή δημοσιονομικών δεσμεύσεων
Τροποποίηση 21
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 2 – άρθρο 7
Σε περίπτωση που αρθεί, σύμφωνα με τις σχετικές βασικές πράξεις, η αναστολή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που αφορούν κονδύλια της Ένωσης στο πλαίσιο μέτρων που συνδέονται με την ορθή οικονομική διακυβέρνηση ή με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, τα ποσά που αντιστοιχούν στις ανασταλείσες δεσμεύσεις μεταφέρονται στα επόμενα οικονομικά έτη και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ προσαρμόζονται αναλόγως. Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν δεν μπορεί να εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν του έτους ν+2.
Σε περίπτωση που αρθεί, σύμφωνα με τις σχετικές βασικές πράξεις, η αναστολή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, τα αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται στα επόμενα οικονομικά έτη και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ προσαρμόζονται αναλόγως. Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν δεν μπορεί να εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν του έτους ν+2. Από το έτος ν + 3, εγγράφεται στο αποθεματικό της Ένωσης ποσό ισοδύναμο με τις δεσμεύσεις που έχουν εκπνεύσει για τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12.
Τροποποίηση 22
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής του οποίου καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 600 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2018). Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον ένα τέταρτο αυτού του ετήσιου ποσού παραμένει διαθέσιμο για να καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του εν λόγω έτους. Το μέρος του ετήσιου ποσού που δεν χρησιμοποιείται το έτος ν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος ν+1. Το μέρος του ετήσιου ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο έτος χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους ν+1 καταργείται.
1.  Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προορίζεται να παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδοτικής συνδρομής σε περίπτωση μειζόνων καταστροφών που συμβαίνουν στο έδαφος κράτους μέλους ή υποψήφιας χώρας, όπως αυτές ορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη, και δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 1 000 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2018). Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον ένα τέταρτο αυτού του ετήσιου ποσού παραμένει διαθέσιμο για να καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του εν λόγω έτους. Το μέρος του ετήσιου ποσού που δεν χρησιμοποιείται το έτος ν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος ν+1. Το μέρος του ετήσιου ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο έτος χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους ν+1 καταργείται.
Τροποποίηση 23
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι πιστώσεις για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.
Τροποποίηση 24
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Το ετήσιο ποσό του αποθεματικού καθορίζεται σε 600 εκατομμύρια EUR (τιμές 2018) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος ν+1 σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Το αποθεματικό εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη. Το μέρος του ετήσιου ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο έτος χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους ν+1 καταργείται. Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον ένα τέταρτο του ετήσιου ποσού για το έτος ν παραμένει διαθέσιμο για να καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του εν λόγω έτους. Έως το ήμισυ του ποσού που είναι διαθέσιμο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους μπορεί να κινητοποιείται για εσωτερικές ή εξωτερικές επιχειρήσεις, αντιστοίχως. Από την 1η Οκτωβρίου, το υπόλοιπο του διαθέσιμου ποσού μπορεί να κινητοποιείται είτε για εσωτερικές είτε για εξωτερικές επιχειρήσεις για να καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του εν λόγω έτους.
2.  Το ετήσιο ποσό του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας καθορίζεται σε 1 000 εκατομμύρια EUR (τιμές 2018) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος ν+1 σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Το αποθεματικό εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη. Το μέρος του ετήσιου ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο έτος χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους ν+1 καταργείται. Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον 150 εκατομμύρια EUR (τιμές 2018) από το ετήσιο ποσό για το έτος ν παραμένουν διαθέσιμα για να καλύπτουν ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του εν λόγω έτους. Έως το ήμισυ του ποσού που είναι διαθέσιμο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους μπορεί να κινητοποιείται για εσωτερικές ή εξωτερικές επιχειρήσεις, αντιστοίχως. Από την 1η Οκτωβρίου, το υπόλοιπο του διαθέσιμου ποσού μπορεί να κινητοποιείται είτε για εσωτερικές είτε για εξωτερικές επιχειρήσεις για να καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του εν λόγω έτους.
Τροποποίηση 25
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 12 – τίτλος
Συνολικό περιθώριο ανάληψης υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό)
Συνολικό περιθώριο ανάληψης υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό ανάληψης υποχρεώσεων)
Τροποποίηση 26
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Το συνολικό περιθώριο ανάληψης υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό), το οποίο θα καταστεί διαθέσιμο πέραν των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα έτη 2022-2027, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων του έτους ν-1·
β)  από το 2023, εκτός από τα περιθώρια που αναφέρονται στο στοιχείο α), ποσό που αντιστοιχεί στις αποδεσμεύσεις πιστώσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος ν-2, με την επιφύλαξη του άρθρου [15] του δημοσιονομικού κανονισμού.
1.   Το συνολικό περιθώριο ανάληψης υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό ανάληψης υποχρεώσεων), το οποίο θα καταστεί διαθέσιμο πέραν των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα έτη 2021-2027, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)  τα περιθώρια που παραμένουν διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων προηγούμενων ετών·
αα)  ανεκτέλεστες αναλήψεις υποχρεώσεων του έτους ν-1·
β)  ποσό που αντιστοιχεί στις αποδεσμεύσεις πιστώσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος ν-2, με την επιφύλαξη του άρθρου [15] του δημοσιονομικού κανονισμού·
βα)  ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων του έτους ν-3 που έχουν ανασταλεί, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να εγγραφούν στον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7·
ββ)  ποσό ισοδύναμο με τα έσοδα από πρόστιμα και ποινές.
Τροποποίηση 27
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Το συνολικό περιθώριο ανάληψης υποχρεώσεων του ΠΔΠ (ενωσιακό αποθεματικό) ή μέρος αυτού μπορεί να κινητοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 314 της ΣΛΕΕ.
2.  Το συνολικό περιθώριο ανάληψης υποχρεώσεων του ΠΔΠ (ενωσιακό αποθεματικό ανάληψης υποχρεώσεων) ή μέρος αυτού μπορεί να κινητοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 314 ΣΛΕΕ. Τα περιθώρια του έτους ν μπορούν να κινητοποιηθούν για τα έτη n και n + 1 μέσω του ενωσιακού αποθεματικού ανάληψης υποχρεώσεων, υπό τον όρο ότι τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με εκκρεμείς ή προγραμματισμένους διορθωτικούς προϋπολογισμούς.
Τροποποίηση 28
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Στο τέλος του 2027, τα ποσά που παραμένουν διαθέσιμα στο πλαίσιο του ενωσιακού αποθεματικού ανάληψης υποχρεώσεων μεταφέρονται στο επόμενο ΠΔΠ έως το 2030.
Τροποποίηση 29
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 13 – εδάφιο 1
Ο μηχανισμός ευελιξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση, σε δεδομένο οικονομικό έτος, σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι διαθέσιμο για τον μηχανισμό ευελιξίας καθορίζεται σε 1 000 εκατομμύρια EUR (τιμές 2018).
Ο μηχανισμός ευελιξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση, για δεδομένο οικονομικό έτος, σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσότερους άλλους τομείς ή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι διαθέσιμο για τον μηχανισμό ευελιξίας καθορίζεται σε 2 000 εκατομμύρια EUR (τιμές 2018).
Τροποποίηση 30
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Προβλέπεται περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ύψους 0,03 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ένωσης, επιπλέον των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, ως έσχατο μέσο αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων. Μπορεί να κινητοποιηθεί μόνο σε σχέση με διορθωτικό ή ετήσιο προϋπολογισμό.
1.  Προβλέπεται περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ύψους 0,05 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ένωσης, επιπλέον των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, ως έσχατο μέσο αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων. Μπορεί να κινητοποιηθεί μόνο σε σχέση με διορθωτικό ή ετήσιο προϋπολογισμό. Μπορεί να κινητοποιηθεί για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ή μόνο για πιστώσεις πληρωμών.
Τροποποίηση 31
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Η προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες δεν υπερβαίνει, σε οποιοδήποτε έτος, το μέγιστο ποσό που προβλέπεται στην ετήσια τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ και είναι σύμφωνη με το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων.
2.  Η προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες δεν υπερβαίνει, σε οποιοδήποτε έτος, το μέγιστο ποσό που προβλέπεται στην ετήσια τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ.
Τροποποίηση 32
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Τα ποσά που διατίθενται μέσω της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες αντισταθμίζονται εξ ολοκλήρου με τα περιθώρια ενός ή περισσοτέρων τομέων του ΠΔΠ για το τρέχον ή τα μελλοντικά οικονομικά έτη.
διαγράφεται
Τροποποίηση 33
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 3 – άρθρο 14 – παράγραφος 4
4.  Τα ποσά που αντισταθμίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν κινητοποιούνται περαιτέρω στο πλαίσιο του ΠΔΠ. Η προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες δεν οδηγεί σε υπέρβαση των συνολικών ανώτατων ορίων των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που προβλέπει το ΠΔΠ για το τρέχον και τα μελλοντικά οικονομικά έτη.
διαγράφεται
Τροποποίηση 34
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τίτλος
Επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ
Αναθεωρήσεις
Τροποποίηση 35
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, των άρθρων 16 έως 20 και του άρθρου 24, σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, το ΠΔΠ μπορεί να αναθεωρηθεί, τηρουμένου του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων που καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση για τους ιδίους πόρους.
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, των άρθρων 16 έως 20 και του άρθρου 24, τα σχετικά ανώτατα όρια του ΠΔΠ αναθεωρούνται προς τα επάνω σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των πολιτικών της Ένωσης, ιδίως των νέων στόχων πολιτικής, σε περιπτώσεις που διαφορετικά θα ήταν αναγκαίο να καθοριστούν πρόσθετες διακυβερνητικές ή οιονεί διακυβερνητικές χρηματοδοτικές μέθοδοι που θα παρέκαμπταν τη διαδικασία του προϋπολογισμού που ορίζει το άρθρο 314 ΣΛΕΕ.
Τροποποίηση 36
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Κάθε πρόταση αναθεώρησης του ΠΔΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εξετάζει τις δυνατότητες επαναδιάθεσης των δαπανών μεταξύ των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον τομέα τον οποίο αφορά η αναθεώρηση, με ιδιαίτερη αναφορά σε κάθε αναμενόμενη υποαπορρόφηση των πιστώσεων.
διαγράφεται
Τροποποίηση 37
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – άρθρο 16 – τίτλος
Ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ
Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ
Τροποποίηση 38
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – άρθρο 16
Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η Επιτροπή παρουσιάζει την επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ. Ανάλογα με την περίπτωση, η εν λόγω επανεξέταση συνοδεύεται από σχετικές προτάσεις.
Πριν από την 1η Ιουλίου 2023, η Επιτροπή παρουσιάζει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στη ΣΛΕΕ, με βάση την επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού, μέσω της εν λόγω αναθεώρησης δεν θα μειωθούν τα εθνικά κονδύλια που έχουν ήδη καταλογιστεί.
Η πρόταση καταρτίζεται με συνεκτίμηση της αξιολόγησης:
—  της προόδου που σημειώνεται για την επίτευξη του συνολικού στόχου για διάθεση ποσοστού 25 % των δαπανών της ΕΕ ως συμβολή στους στόχους για το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027, καθώς και για την επίτευξη του ετήσιου στόχου δαπάνης 30 % το συντομότερο δυνατόν·
—  της ενσωμάτωσης των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη·
—  της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της Ένωσης (συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό)·
—  του αντικτύπου των μέτρων απλούστευσης στη μείωση της γραφειοκρατίας για τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που θα διεξαχθούν σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη·
Τροποποίηση 39
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – άρθρο 17
Παράλληλα με την κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των αποτελεσμάτων των τεχνικών προσαρμογών του ΠΔΠ, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, κάθε πρόταση αναθεώρησης του συνολικού ποσού των πιστώσεων πληρωμών την οποία κρίνει απαραίτητη, λαμβανομένων υπόψη των όρων εκτέλεσης, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των ετήσιων ανώτατων ορίων πληρωμών και ιδιαίτερα η ομαλή τους εξέλιξη σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.
Παράλληλα με την κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των αποτελεσμάτων των τεχνικών προσαρμογών του ΠΔΠ, ή όταν τα ανώτατα όρια για τις πληρωμές ενδέχεται να εμποδίζουν την Ένωση να τηρήσει τις νομικές δεσμεύσεις της, η Επιτροπή υποβάλλει κάθε πρόταση αναθεώρησης του συνολικού ποσού των πιστώσεων πληρωμών την οποία κρίνει απαραίτητη, λαμβανομένων υπόψη των όρων εκτέλεσης, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των ετήσιων ανώτατων ορίων πληρωμών και ιδιαίτερα η ομαλή τους εξέλιξη σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.
Τροποποίηση 40
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 5 – άρθρο 21 – παράγραφος 1
1.  Ένα μέγιστο ποσό ύψους 14 196 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2018) διατίθεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027 για έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του κανονισμού XXXX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου — Διαστημικό πρόγραμμα].
1.  Ένα μέγιστο ποσό διατίθεται από κοινού για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo) και για το Copernicus (ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης) από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027. Αυτό το ανώτατο ποσό καθορίζεται σε ποσοστό 15 % πάνω από τα ενδεικτικά ποσά που καθορίζονται για αμφότερα τα έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του [κανονισμού XXXX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου — Διαστημικό πρόγραμμα]. Κάθε ενίσχυση εντός αυτού του μέγιστου ποσού χρηματοδοτείται μέσω των περιθωρίων ή των ειδικών μηχανισμών και δεν επιφέρουν μειώσεις σε άλλα προγράμματα και έργα.
Τροποποίηση 41
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 5 – άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Εάν προκύψουν πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα προαναφερθέντα έργα μεγάλης κλίμακας, η Επιτροπή προτείνει ανάλογη αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ.
Τροποποίηση 42
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 6 – τίτλος
Διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού
Διαφάνεια και διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού
Τροποποίηση 43
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 6 – άρθρο 22
Διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού
Διαφάνεια και διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού
Τροποποίηση 44
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 6 – άρθρο 22 – εδάφιο 4 α (νέο)
Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο εκπροσωπούνται από μέλη του αντίστοιχου θεσμικού οργάνου όταν οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε πολιτικό επίπεδο.
Τροποποίηση 45
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 6 – άρθρο 22 – εδάφιο 4 β (νέο)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνεδριάζουν δημοσίως όταν πρόκειται να εγκρίνουν τις αντίστοιχες θέσεις τους σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού.
Τροποποίηση 46
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 6 – άρθρο 23
Κάθε δαπάνη και έσοδο της Ένωσης και της Ευρατόμ περιλαμβάνεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο [7] του δημοσιονομικού κανονισμού, περιλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν από κάθε σχετική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του άρθρου 332 της ΣΛΕΕ.
Κάθε δαπάνη και έσοδο της Ένωσης και της Ευρατόμ περιλαμβάνεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, περιλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν από κάθε σχετική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του άρθρου 332 ΣΛΕΕ.
Τροποποίηση 47
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 7 – άρθρο 24
Πριν από την 1η Ιουλίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, μαζί με τις προτάσεις της για την ενδιάμεση αναθεώρηση, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην οποία θα καθορίζονται οι μέθοδοι πρακτικής εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου για πέντε συν πέντε έτη.
Πριν από την 1η Ιουλίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Εάν έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 δεν έχει εκδοθεί κανονισμός του Συμβουλίου που να καθορίζει νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, εξακολουθούν να ισχύουν τα ανώτατα όρια και οι λοιπές διατάξεις που αντιστοιχούν στο τελευταίο έτος του ΠΔΠ, έως ότου εγκριθεί κανονισμός που θα καθορίζει νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Εάν προσχωρήσει νέο κράτος μέλος στην Ένωση μετά το 2020, το διευρυμένο δημοσιονομικό πλαίσιο αναθεωρείται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση.

Ε.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

52.Τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και της θέσπισης νέου κανονισμού για το ΠΔΠ, η πρόταση διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

Τροποποίηση 48
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος I
Τμήμα Α – σημείο 6 α (νέο)
6α.  Οι πληροφορίες σχετικά με πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και σχετικά με την προβλέψιμη εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών ιδίων πόρων της Ένωσης παρουσιάζονται, ενδεικτικά, σε χωριστούς πίνακες. Αυτές οι πληροφορίες επικαιροποιούνται ετησίως και περιλαμβάνονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού.
Τροποποίηση 49
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος I
Τμήμα Α – σημείο 7
7.  Για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα θεσμικά όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και κατά την έγκρισή του, επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια των διαφόρων τομέων του ΠΔΠ.
7.  Για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα θεσμικά όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και κατά την έγκρισή του, επαρκή διαθέσιμα ποσά εντός των περιθωρίων κάτω από τα ανώτατα όρια των διαφόρων τομέων του ΠΔΠ ή εντός των διαθέσιμων ειδικών μηχανισμών.
Τροποποίηση 50
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος I
Τμήμα Α – σημείο 8
Επικαιροποίηση των προβλέψεων για τις πιστώσεις πληρωμών μετά το 2027
Επικαιροποίηση των προβλέψεων για τις πιστώσεις πληρωμών
8.  Το 2024, η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει τις προβλέψεις για τις πιστώσεις πληρωμών μετά το 2027.
8.  Κάθε έτος, η Επιτροπή επικαιροποιεί τις προβλέψεις για τις πιστώσεις πληρωμών μέχρι το 2027 και μετά από το έτος αυτό.
Αυτή η επικαιροποίηση θα λάβει υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ άλλων την πραγματική εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων του προϋπολογισμού για πληρωμές, καθώς και τις προβλέψεις εκτέλεσης. Επίσης θα λάβει υπόψη τους κανόνες που έχουν σκοπό να εξασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις πληρωμών εξελίσσονται ομαλά σε σύγκριση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και με τις προβλέψεις ανάπτυξης που αφορούν το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα της Ένωσης.
Αυτή η επικαιροποίηση θα λάβει υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ άλλων την πραγματική εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων του προϋπολογισμού για πληρωμές, καθώς και τις προβλέψεις εκτέλεσης. Επίσης θα λάβει υπόψη τους κανόνες που έχουν σκοπό να εξασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις πληρωμών εξελίσσονται ομαλά σε σύγκριση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και με τις προβλέψεις ανάπτυξης που αφορούν το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα της Ένωσης.
Τροποποίηση 51
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος I
Τμήμα Β – σημείο 9
9.  Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.
9.  Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή συντάσσει πρόταση για την κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Οι μεταφορές που αφορούν το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.
Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα εξετάζεται κατά την επόμενη τριμερή συνάντηση τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό.
Οι μεταφορές που αφορούν το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.
Τροποποίηση 52
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος I
Τμήμα Β – σημείο 10
10.  Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον κατάλληλο δημοσιονομικό μηχανισμό σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.
10.  Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα εξετάζεται κατά την επόμενη τριμερή συνάντηση τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό.
Οι μεταφορές που αφορούν το Ταμείο Αλληλεγγύης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.
Τροποποίηση 53
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος I
Τμήμα Β – σημείο 11
11.  Η Επιτροπή, όταν κρίνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων από το αποθεματικό στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.
11.  Η Επιτροπή, όταν κρίνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων από το αποθεματικό στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.
Σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα εξετάζεται κατά την επόμενη τριμερή συνάντηση τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό.
Τροποποίηση 54
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος I
Τμήμα Β – σημείο 12
Μηχανισμός ευελιξίας
Μηχανισμός ευελιξίας
12.  Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας αφού εξετάσει όλες τις δυνατότητες επαναδιάθεσης πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα στον οποίο απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες.
12.  Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας αφού εξαντλήσει τα περιθώρια των σχετικών τομέων.
Η πρόταση προσδιορίζει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, καθώς και το ποσό. Σχετική πρόταση μπορεί να υποβληθεί σε συνάρτηση με σχέδιο προϋπολογισμού ή σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.
Η πρόταση προσδιορίζει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, καθώς και το ποσό.
Ο Μηχανισμός Ευελιξίας ενεργοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ.
Ο Μηχανισμός Ευελιξίας ενεργοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ.
Τροποποίηση 55
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος I
Τμήμα Β – σημείο 13
13.  Η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, ή μέρος αυτού, προτείνεται από την Επιτροπή κατόπιν εις βάθος ανάλυσης όλων των άλλων δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σχετική πρόταση μπορεί να υποβληθεί σε συνάρτηση με σχέδιο προϋπολογισμού ή σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.
13.  Η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, ή μέρος αυτού, προτείνεται από την Επιτροπή κατόπιν εις βάθος ανάλυσης όλων των άλλων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
Το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ενεργοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ.
Το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ενεργοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ.
Τροποποίηση 56
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος II
Τμήμα Α – σημείο 14 α (νέο)
14α.  Για να διευκολυνθεί η έγκριση νέου ΠΔΠ ή η αναθεώρησή του, και για την εφαρμογή του άρθρου 312 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, τα θεσμικά όργανα συγκαλούν τακτικές συνεδριάσεις, και συγκεκριμένα:
—  συνεδριάσεις των Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 324 της Συνθήκης·
—  συνεδριάσεις ενημέρωσης και απολογισμού μεταξύ αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Προεδρίας του Συμβουλίου πριν και μετά τις σχετικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου·
—  άτυπες τριμερείς συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια των διαδικασιών του Συμβουλίου με στόχο να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου για κάθε έγγραφο που συντάσσει η Προεδρία του Συμβουλίου·
—  τριμερείς διαλόγους, μόλις το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τις αντίστοιχες διαπραγματευτικές εντολές τους·
—  αμοιβαίες παρουσίες της προεδρίας του Συμβουλίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου στη σχετική σύνθεση του Συμβουλίου.
Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα διαβιβάσουν αμοιβαία, μόλις είναι διαθέσιμα, όλα τα έγγραφα που έχουν εγκριθεί επίσημα στα αντίστοιχα προπαρασκευαστικά τους όργανα ή έχουν επίσημα υποβληθεί εξ ονόματός τους.
Τροποποίηση 57
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος II
Τμήμα Β – σημείο 15 – περίπτωση 2
—  τα έσοδα, τις δαπάνες και τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και άλλων ενδεχόμενων μελλοντικών μηχανισμών,
—  τα έσοδα, τις δαπάνες και τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και άλλων ενδεχόμενων μελλοντικών μηχανισμών που δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αλλά υφίστανται για να υποστηρίζουν τους στόχους πολιτικής της Ένωσης που απορρέουν από τις Συνθήκες,
Τροποποίηση 58
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος II
Τμήμα Β – σημείο 15 α (νέο)
15α.  Κατά την έγκριση αυτόνομων μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τους λεπτομερείς λόγους που αιτιολογούν τις μεταφορές αυτές. Όταν το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν επιφύλαξη για αυτόνομη μεταφορά, η Επιτροπή την εξετάζει και, εφόσον συντρέχει λόγος, μπορεί ακόμη και να την ακυρώσει.
Τροποποίηση 59
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Μέρος III
Τμήμα Α – σημείο 24 α (νέο)
24α.  Όταν, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφασίζει για συγκεκριμένες ενισχύσεις, η Επιτροπή δεν συμψηφίζει καμία από αυτές κατά τα επόμενα έτη του δημοσιονομικού προγραμματισμού της, εκτός εάν λάβει ειδική για τον σκοπό αυτό εντολή από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.
Τροποποίηση 60
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Παράρτημα
Μέρος Α – σημείο 1 α (νέο)
1α.  Κάθε θεσμικό όργανο αναλαμβάνει την υποχρέωση να απέχει από τη διαβίβαση στα άλλα όργανα τυχόν μη επειγουσών δημοσιονομικών θέσεων, μεταφορών ή άλλων κοινοποιήσεων που συνεπάγονται την ενεργοποίηση προθεσμιών κατά τις περιόδους διακοπών τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε θεσμικό όργανο είναι σε θέση να ασκεί δεόντως τις διαδικαστικές αρμοδιότητές του.
Οι υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων αλληλοενημερώνονται σε εύθετο χρόνο σχετικά με τις αντίστοιχες ημερομηνίες διακοπής των εργασιών τους.
Τροποποίηση 61
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Παράρτημα
Τμήμα B – σημείο 2
2.  Σε εύθετο χρόνο πριν από την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Επιτροπή, συγκαλείται τριμερής διάλογος για να συζητηθούν οι πιθανές προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το ερχόμενο οικονομικό έτος.
2.  Σε εύθετο χρόνο πριν από την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Επιτροπή, συγκαλείται τριμερής διάλογος για να συζητηθούν οι πιθανές προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το ερχόμενο οικονομικό έτος και τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Τροποποίηση 62
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Παράρτημα
Μέρος Γ – σημείο 8
8.  Για λόγους καλόπιστης και ορθής θεσμικής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να διατηρούν τακτικές και ενεργές επαφές σε όλα τα επίπεδα, μέσω των αντίστοιχων διαπραγματευτών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και ιδίως κατά την περίοδο συνδιαλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και συνεχή αμοιβαία ανταλλαγή συναφών πληροφοριών και εγγράφων τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο, καθώς και να πραγματοποιούν τεχνικές ή άτυπες συνεδριάσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά την περίοδο συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με την Επιτροπή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε πληροφορίες και έγγραφα.
8.  Για λόγους καλόπιστης και ορθής θεσμικής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να διατηρούν τακτικές και ενεργές επαφές σε όλα τα επίπεδα, μέσω των αντίστοιχων διαπραγματευτών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και ιδίως κατά την περίοδο συνδιαλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και συνεχή αμοιβαία ανταλλαγή συναφών πληροφοριών και εγγράφων τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο, συγκεκριμένα με την αμοιβαία διαβίβαση όλων των διαδικαστικών εγγράφων που εγκρίνονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων προπαρασκευαστικών τους οργάνων, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα. Αναλαμβάνουν ακόμη να πραγματοποιούν τεχνικές ή άτυπες συνεδριάσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά την περίοδο συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με την Επιτροπή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε πληροφορίες και έγγραφα.
Τροποποίηση 63
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Παράρτημα
Μέρος Δ – σημείο 12 α (νέο)
12α.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνεδριάζουν δημοσίως όταν πρόκειται να εγκρίνουν τις αντίστοιχες θέσεις τους σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού.
Τροποποίηση 64
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Παράρτημα
Μέρος Ε – σημείο 15
15.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκπροσωπούνται σε κατάλληλο επίπεδο στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, ούτως ώστε κάθε αντιπροσωπία να μπορεί να δεσμεύσει πολιτικά το αντίστοιχο όργανό της και να είναι δυνατή η ουσιαστική πρόοδος για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.
15.  Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο εκπροσωπούνται από μέλη του αντίστοιχου θεσμικού οργάνου στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, ούτως ώστε κάθε αντιπροσωπία να μπορεί να δεσμεύσει πολιτικά το αντίστοιχο όργανό της και να είναι δυνατή η ουσιαστική πρόοδος για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.
Τροποποίηση 65
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Παράρτημα
Μέρος Ε – σημείο 19
19.  Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής και των τριμερών διαλόγων καθορίζονται εκ των προτέρων κατόπιν συμφωνίας των τριών θεσμικών οργάνων.
19.  Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής και των τριμερών διαλόγων καθορίζονται εκ των προτέρων κατόπιν συμφωνίας των τριών θεσμικών οργάνων. Ενδέχεται να διοργανωθούν πρόσθετες συνεδριάσεις, μεταξύ άλλων και σε τεχνικό επίπεδο, όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά την περίοδο συνδιαλλαγής.
Τροποποίηση 66
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Παράρτημα
Μέρος Ε – σημείο 21 α (νέο)
21α.   Προκειμένου να αξιοποιείται πλήρως η περίοδος συνδιαλλαγής 21 ημερών που ορίζεται από τη Συνθήκη και να έχουν τα θεσμικά όργανα τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τις αντίστοιχες διαπραγματευτικές θέσεις τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να εξετάζουν την κατάσταση προόδου της διαδικασίας συνδιαλλαγής σε κάθε συνεδρίαση των οικείων προπαρασκευαστικών οργάνων τους κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου, και δεν την αφήνουν για τα τελευταία στάδια της διαδικασίας.
Τροποποίηση 67
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Παράρτημα
Μέρος Ζ – τίτλος
Μέρος Ζ. Υπόλοιπο προς εκκαθάριση
Μέρος Ζ. Εκτέλεση του προϋπολογισμού, πληρωμές και υπόλοιπο προς εκκαθάριση
Τροποποίηση 68
Πρόταση διοργανικής συμφωνίας
Παράρτημα
Μέρος Ζ – σημείο 36
36.  Δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των συνολικών πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ώστε να αποφεύγεται οιαδήποτε αφύσικη μετατόπιση του υπολοίπου προς εκκαθάριση από έτος σε έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το επίπεδο του υπολοίπου προς εκκαθάριση προκειμένου να μετριάζεται ο κίνδυνος παρεμπόδισης της εφαρμογής ενωσιακών προγραμμάτων λόγω έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στο τέλος του ΠΔΠ.
36.  Δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των συνολικών πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ώστε να αποφεύγεται οιαδήποτε αφύσικη μετατόπιση του υπολοίπου προς εκκαθάριση από έτος σε έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις προβλέψεις πληρωμών και το επίπεδο του υπολοίπου προς εκκαθάριση προκειμένου να μετριάζεται ο κίνδυνος παρεμπόδισης της εφαρμογής ενωσιακών προγραμμάτων λόγω έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στο τέλος του ΠΔΠ.
Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα διαχειρίσιμο επίπεδο και προφίλ των πληρωμών σε όλους τους τομείς, εφαρμόζονται αυστηρά κανόνες αποδέσμευσης σε όλους τους τομείς, ιδίως οι κανόνες αυτόματης αποδέσμευσης.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, τα θεσμικά όργανα συνεδριάζουν τακτικά προκειμένου να αξιολογούν από κοινού την κατάσταση και τις προοπτικές όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη. Πρόκειται για ειδικές διοργανικές συνεδριάσεις στο κατάλληλο επίπεδο, πριν από τις οποίες η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση, ανά ταμείο και ανά κράτος μέλος, όσον αφορά την εκτέλεση των πληρωμών, τις υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφών και τις αναθεωρημένες προβλέψεις. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να εκπληρώσει όλες τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από υφιστάμενες και μελλοντικές αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το διάστημα 2021 έως 2027 σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλύουν και συζητούν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής όσον αφορά το απαιτούμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, τα θεσμικά όργανα συνεδριάζουν τακτικά προκειμένου να αξιολογούν από κοινού την κατάσταση και τις προοπτικές όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη. Πρόκειται για ειδικές διοργανικές συνεδριάσεις στο κατάλληλο επίπεδο, πριν από τις οποίες η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση, ανά ταμείο και ανά κράτος μέλος, όσον αφορά την εκτέλεση των πληρωμών, τις υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφών και τις αναθεωρημένες βραχυπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να εκπληρώσει όλες τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από υφιστάμενες και μελλοντικές αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το διάστημα 2021 έως 2027 σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλύουν και συζητούν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής όσον αφορά το απαιτούμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών.

53.αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0075 και P8_TA(2018)0076.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0226.
(3) ΕΕ L 215 της 19.6.2018, σ. 249.
(4) ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.


Παράρτημα Ι – ΠΔΠ 2021-2027: Ανώτατα όρια και μέσα εκτός των ανωτάτων ορίων (τιμές 2018)

(σε εκατομμύρια EUR — τιμές 2018)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θέση του Κοινοβουλίου

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Σύνολο

2021-2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

2021-2027

I.  Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

166 303

31 035

31 006

31 297

30 725

30 615

30 757

30 574

216 010

II.  Συνοχή και αξίες

391 974

60 026

62 887

64 979

65 785

66 686

69 204

67 974

457 540

εκ των οποίων: Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

330 642

52 143

52 707

53 346

53 988

54 632

55 286

55 994

378 097

III.  Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

336 623

57 780

57 781

57 789

57 806

57 826

57 854

57 881

404 718

IV.  Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

30 829

3 227

4 389

4 605

4 844

4 926

5 066

5 138

32 194

V.  Ασφάλεια και άμυνα

24 323

3 202

3 275

3 223

3 324

3 561

3 789

4 265

24 639

VI.  Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

108 929

15 368

15 436

15 616

15 915

16 356

16 966

17 729

113 386

VII.  Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

75 602

10 388

10 518

10 705

10 864

10 910

11 052

11 165

75 602

εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

58 547

8 128

8 201

8 330

8 432

8 412

8 493

8 551

58 547

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1 134 583

181 025

185 293

188 215

189 262

190 880

194 688

194 727

1 324 089

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,11 %

1,29 %

1,31 %

1,31 %

1,30 %

1,30 %

1,31 %

1,29 %

1,30 %

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1 104 805

174 088

176 309

186 391

187 490

188 675

189 961

191 398

1 294 311

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,08 %

1,24 %

1,24 %

1,30 %

1,29 %

1,28 %

1,28 %

1,27 %

1,27 %

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποθεματικό επείγουσας βοήθειας

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

1 400

200

200

200

200

200

200

200

1 400

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Μηχανισμός ευελιξίας

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη

9 223

753

970

1 177

1 376

1 567

1 707

1 673

9 223

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΠ

26 023

4 953

5 170

5 377

5 576

5 767

5 907

5 873

38 623

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΠ + ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΠ

1 160 606

185 978

190 463

193 592

194 838

196 647

200 595

200 600

1 362 712

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,14 %

1,32 %

1,34 %

1,35 %

1,34 %

1,34 %

1,35 %

1,33 %

1,34 %


Παράρτημα ΙΙ – ΠΔΠ 2021-2027: Ανώτατα όρια και μέσα εκτός των ανωτάτων ορίων (τρέχουσες τιμές)

(σε εκατομμύρια EUR – τρέχουσες τιμές)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θέση του Κοινοβουλίου

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Σύνολο

2021-2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

2021-2027

I.  Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

187 370

32 935

33 562

34 555

34 601

35 167

36 037

36 539

243 395

II.  Συνοχή και αξίες

442 412

63 700

68 071

71 742

74 084

76 601

81 084

81 235

516 517

εκ των οποίων: Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

373 000

55 335

57 052

58 899

60 799

62 756

64 776

66 918

426 534

III.  Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

378 920

61 316

62 544

63 804

65 099

66 424

67 785

69 174

456 146

IV.  Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

34 902

3 425

4 751

5 084

5 455

5 658

5 936

6 140

36 448

V.  Ασφάλεια και άμυνα

27 515

3 397

3 545

3 559

3 743

4 091

4 439

5 098

27 872

VI.  Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

123 002

16 308

16 709

17 242

17 923

18 788

19 878

21 188

128 036

VII.  Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

85 287

11 024

11 385

11 819

12 235

12 532

12 949

13 343

85 287

εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

66 028

8 625

8 877

9 197

9 496

9 663

9 951

10 219

66 028

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1 279 408

192 105

200 567

207 804

213 140

219 261

228 107

232 717

1 493 701

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,11 %

1,29 %

1,31 %

1,31 %

1,30 %

1,30 %

1,31 %

1,29 %

1,30 %

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1 246 263

184 743

190 843

205 790

211 144

216 728

222 569

228 739

1 460 556

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,08 %

1,24 %

1,24 %

1,30 %

1,29 %

1,28 %

1,28 %

1,27 %

1,27 %

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποθεματικό επείγουσας βοήθειας

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

1 578

212

216

221

225

230

234

239

1 578

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Μηχανισμός ευελιξίας

7 889

2 122

2 165

2 208

2 252

2 297

2 343

2 390

15 779

Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη

10 500

800

1 050

1 300

1 550

1 800

2 000

2 000

10 500

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΠ

29 434

5 256

5 596

5 937

6 279

6 624

6 921

7 019

43 633

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΠ + ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΠ

1 308 843

197 361

206 163

213 741

219 419

225 885

235 028

239 736

1 537 334

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,14 %

1,32 %

1,34 %

1,35 %

1,34 %

1,34 %

1,35 %

1,33 %

1,34 %


Παράρτημα III – ΠΔΠ 2021-2027: κατανομή ανά πρόγραμμα (τιμές 2018)

ΣΗΜ.: Για λόγους σύγκρισης, ο πίνακας ακολουθεί τη δομή των μεμονωμένων προγραμμάτων της ΕΕ όπως προτείνονται από την Επιτροπή, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αλλαγών που μπορεί να ζητηθούν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας που οδηγεί στην έγκριση των εν λόγω προγραμμάτων.

(σε εκατομμύρια EUR — τιμές 2018)

 

ΠΔΠ 2014-2020 (ΕΕ-27 + ΕΤΑ)

Πρόταση της Επιτροπής 2021-2027

Θέση του Κοινοβουλίου

2021-2027

I.  Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

116 361

166 303

216 010

1.  Έρευνα και καινοτομία

69 787

91 028

127 537

Ορίζων Ευρώπη

64 674

83 491

120 000

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ

2 119

2 129

2 129

Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας (ITER)

2 992

5 406

5 406

Άλλο

2

2

2

2.  Ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις

31 886

44 375

51 798

Ταμείο InvestEU

3 968

13 065

14 065

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (συνολική συνεισφορά τομέα 1)

περιλαμβάνονται:

17 579

21 721

28 083

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Μεταφορές

12 393

11 384

17 746

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ενέργεια

4 185

7 675

7 675

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ψηφιακή οικονομία

1 001

2 662

2 662

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

172

8 192

8 192

Άλλο

9 097

177

177

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

1 069

1 220

1 281

3.  Ενιαία αγορά

5 100

5 672

8 423

Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά (περιλαμβανομένων των προγραμμάτων COSME)

3 547

3 630

5 823

Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

156

161

322

Συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (FISCALIS)

226

239

300

Συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (CUSTOMS)

536

843

843

Βιώσιμος τουρισμός

 

 

300

Άλλο

61

87

87

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

575

714

748

4.  Διάστημα

11 502

14 404

15 225

Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα

11 308

14 196

15 017

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

194

208

208

Περιθώριο

-1 913

10 824

13 026

II.  Συνοχή και αξίες

387 250

391 974

457 540

5.  Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή

272 647

242 209

272 647

ΕΤΠΑ + Ταμείο Συνοχής περιλαμβάνονται:

272 411

241 996

272 411

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

196 564

200 622

 

Ταμείο Συνοχής

75 848

41 374

 

Εκ των οποίων συνεισφορά στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Μεταφορές

11 487

10 000

 

Στήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας

236

213

236

6.  Οικονομική και Νομισματική Ένωση

273

22 281

22 281

Πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων

185

22 181

22 181

Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία

7

7

7

Άλλο

81

93

93

7.  Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην κοινωνική συνοχή και στις αξίες

115 729

123 466

157 612

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (περιλαμβανομένης μιας εγγύησης για παιδιά ύψους 5,9 δισεκατομμυρίων EUR)

96 216

89 688

106 781

Εκ των οποίων υγεία, απασχόληση και κοινωνική καινοτομία

1 075

1 042

1 095

Erasmus+

13 699

26 368

41 097

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

373

1 113

1 113

Δημιουργική Ευρώπη

1 403

1 642

2 806

Δικαιοσύνη

316

271

316

Δικαιώματα και αξίες, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων EUR για το σκέλος: αξίες της Ένωσης

594

570

1 627

Άλλο

1 158

1 185

1 185

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

1 971

2 629

2 687

Περιθώριο

-1 399

4 018

4 999

III.  Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

399 608

336 623

404 718

8.  Γεωργική πολιτική και θαλάσσια πολιτική

390 155

330 724

391 198

ΕΓΤΕ + ΕΓΤΑΑ περιλαμβάνονται:

382 855

324 284

383 255

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)

286 143

254 247

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

96 712

70 037

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

6 243

5 448

6 867

Άλλο

962

878

962

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

95

113

113

9.  Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

3 492

5 085

11 520

Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)

3 221

4 828

6 442

Ταμείο για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση

 

 

4 800

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

272

257

278

Περιθώριο

5 960

814

1 999

IV.  Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

10 051

30 829

32 194

10.  Μετανάστευση

7 180

9 972

10 314

Ταμείο ασύλου και μετανάστευσης

6 745

9 205

9 205

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί*

435

768

1 109

11.  Διαχείριση συνόρων

5 492

18 824

19 848

Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

2 773

8 237

8 237

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί*

2 720

10 587

11 611

Περιθώριο

-2 621

2 033

2 033

V.  Ασφάλεια και άμυνα

1 964

24 323

24 639

12.  Ασφάλεια

3 455

4 255

4 571

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

1 200

2 210

2 210

Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων

περιλαμβάνονται:

1 359

1 045

1 359

Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων (Λιθουανία)

459

490

692

Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός (περιλαμβανομένων της Βουλγαρίας και της Σλοβακίας)

900

555

667

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

896

1 001

1 002

13.  Άμυνα

575

17 220

17 220

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

575

11 453

11 453

Στρατιωτική κινητικότητα

0

5 767

5 767

14.  Αντιμετώπιση κρίσεων

1 222

1 242

1 242

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU)

560

1 242

1 242

Άλλο

662

p.m.  

p.m.

Περιθώριο

-3 289

1 606

1 606

VI.  Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

96 295

108 929

113 386

15.  Εξωτερική δράση

85 313

93 150

96 809

Μέσο(-α) για τη στήριξη των πολιτικών γειτονίας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων του διαδόχου του ΕΤΑ και ενός επενδυτικού σχεδίου για την Αφρική

71 767

79 216

82 716

Ανθρωπιστική βοήθεια

8 729

9 760

9 760

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

2 101

2 649

2 649

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη (περιλαμβανομένης της Γροιλανδίας)

594

444

594

Άλλο

801

949

949

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

144

132

141

16.  Προενταξιακή βοήθεια

13 010

12 865

13 010

Προενταξιακή βοήθεια

13 010

12 865

13 010

Περιθώριο

-2 027

2 913

3 567

VII.  Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

70 791

75 602

75 602

Ευρωπαϊκά σχολεία και συντάξεις

14 047

17 055

17 055

Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

56 744

58 547

58 547

ΣΥΝΟΛΟ

1 082 320

1 134 583

1 324 089

% του ΑΕΕ (ΕΕ-27)

1,16 %

1,11 %

1,30 %

* Το ποσό του ΕΚ για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στις ομάδες 10 και 11 περιλαμβάνει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των προτάσεων της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 για την EASO και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.


Παράρτημα IV– ΠΔΠ 2021-2027: κατανομή ανά πρόγραμμα (τρέχουσες τιμές)

(εκατ.  EUR – τρέχουσες τιμές)

 

ΠΔΠ 2014-2020 (ΕΕ-27 + ΕΤΑ)

Πρόταση της Επιτροπής 2021-2027

Θέση του Κοινοβουλίου

2021-2027

I.  Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

114 538

187 370

243 395

1.  Έρευνα και καινοτομία

68 675

102 573

143 721

Ορίζων Ευρώπη

63 679

94 100

135 248

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ

2 085

2 400

2 400

Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας (ITER)

2 910

6 070

6 070

Άλλο

1

3

3

2.  Ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις

31 439

49 973

58 340

Ταμείο InvestEU

3 909

14 725

15 852

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (συνολική συνεισφορά τομέα 1)

περιλαμβάνονται:

17 435

24 480

31 651

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Μεταφορές

12 281

12 830

20 001

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ενέργεια

4 163

8 650

8 650

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ψηφιακή οικονομία

991

3 000

3 000

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

169

9 194

9 194

Άλλο

8 872

200

200

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

1 053

1 374

1 444

3.  Ενιαία αγορά

5 017

6 391

9 494

Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά (περιλαμβανομένων των προγραμμάτων COSME)

3 485

4 089

6 563

Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

153

181

363

Συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (FISCALIS)

222

270

339

Συνεργασία στον τομέα των τελωνείων (CUSTOMS)

526

950

950

Βιώσιμος τουρισμός

 

 

338

Άλλο

59

98

98

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

572

804

843

4.  Διάστημα

11 274

16 235

17 160

Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα

11 084

16 000

16 925

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

190

235

235

Περιθώριο

-1 866

12 198

14 680

II.  Συνοχή και αξίες

380 738

442 412

516 517

5.  Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή

268 218

273 240

307 578

ΕΤΠΑ + Ταμείο Συνοχής περιλαμβάνονται:

267 987

273 000

307 312

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

193 398

226 308

 

Ταμείο Συνοχής

74 589

46 692

 

Εκ των οποίων συνεισφορά στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Μεταφορές

11 306

11 285

 

Στήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας

231

240

266

6.  Οικονομική και Νομισματική Ένωση

275

25 113

25 113

Πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων

188

25 000

25 000

Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία

7

8

8

Άλλο

79

105

105

7.  Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην κοινωνική συνοχή και στις αξίες

113 636

139 530

178 192

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (περιλαμβανομένης μιας εγγύησης για παιδιά ύψους 5,9 δισεκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018)

94 382

101 174

120 457

Εκ των οποίων υγεία, απασχόληση και κοινωνική καινοτομία

1 055

1 174

1 234

Erasmus+

13 536

30 000

46 758

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

378

1 260

1 260

Δημιουργική Ευρώπη

1 381

1 850

3 162

Justice

 

305

356

Δικαιώματα και αξίες, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018 για το σκέλος: αξίες της Ένωσης

 

642

1 834

Άλλο

1 131

1 334

1 334

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

1 936

2 965

3 030

Περιθώριο

-1 391

4 528

5 634

III.  Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

391 849

378 920

456 146

8.  Γεωργική πολιτική και θαλάσσια πολιτική

382 608

372 264

440 898

ΕΓΤΕ + ΕΓΤΑΑ περιλαμβάνονται:

375 429

365 006

431 946

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)

280 351

286 195

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

95 078

78 811

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

6 139

6 140

7 739

Άλλο

946

990

1 085

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

94

128

128

9.  Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

3 437

5 739

12 995

Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)

3 170

5 450

7 272

Ταμείο για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση

 

 

5 410

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

267

289

313

Περιθώριο

5 804

918

2 254

IV.  Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

9 929

34 902

36 448

10.  Μετανάστευση

7 085

11 280

11 665

Ταμείο ασύλου και μετανάστευσης

6 650

10 415

10 415

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί*

435

865

1 250

11.  Διαχείριση συνόρων

5 439

21 331

22 493

Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

2 734

9 318

9 318

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί*

2 704

12 013

13 175

Περιθώριο

-2 595

2 291

2 291

V.  Ασφάλεια και άμυνα

1 941

27 515

27 872

12.  Ασφάλεια

3 394

4 806

5 162

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

1 179

2 500

2 500

Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων

περιλαμβάνονται:

1 334

1 178

1 533

Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων (Λιθουανία)

451

552

780

Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός (περιλαμβανομένων της Βουλγαρίας και της Σλοβακίας)

883

626

753

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

882

1 128

1 129

13.  Άμυνα

590

19 500

19 500

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

590

13 000

13 000

Στρατιωτική κινητικότητα

0

6 500

6 500

14.  Αντιμετώπιση κρίσεων

1 209

1 400

1 400

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU)

561

1 400

1 400

Άλλο

648

p.m.

p.m

Περιθώριο

-3 253

1 809

1 809

VI.  Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

93 381

123 002

128 036

15.  Εξωτερική δράση

82 569

105 219

109 352

Μέσο(-α) για τη στήριξη των πολιτικών γειτονίας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων του διαδόχου του ΕΤΑ και ενός επενδυτικού σχεδίου για την Αφρική

70 428

89 500

93 454

Ανθρωπιστική βοήθεια

8 561

11 000

11 000

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

2 066

3 000

3 000

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη (περιλαμβανομένης της Γροιλανδίας)

582

500

669

Άλλο

790

1 070

1 070

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

141

149

159

16.  Προενταξιακή βοήθεια

12 799

14 500

14 663

Προενταξιακή βοήθεια

12 799

14 500

14 663

Περιθώριο

-1 987

3 283

4 020

VII.  Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

69 584

85 287

85 287

Ευρωπαϊκά σχολεία και συντάξεις

13 823

19 259

19 259

Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων

55 761

66 028

66 028

ΣΥΝΟΛΟ

1 061 960

1 279 408

1 493 701

% του ΑΕΕ (ΕΕ-27)

1,16 %

1,11 %

1,30 %

* Το ποσό του ΕΚ για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στις ομάδες 10 και 11 περιλαμβάνει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των προτάσεων της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 για την EASO και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου