Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0166R(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0358/2018

Predkladané texty :

A8-0358/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0449

Prijaté texty
PDF 320kWORD 105k
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu
P8_TA(2018)0449A8-0358/2018
Uznesenie
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 311, 312 a 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2018 s názvom Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0321),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0322), a na návrhy o systéme vlastných zdrojov Európskej únie, ktoré predložila Komisia 2. mája 2018 (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 a COM(2018)0328),

–  so zreteľom na návrh Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení, ktorý Komisia predložila 2. mája 2018 (COM(2018)0323),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, ktorý predložila Komisia 2. mája 2018 (COM(2018)0324),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Európskeho parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 a o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch(2),

–  so zreteľom na ratifikáciu Parížskej dohody Európskym parlamentom 4. októbra 2016(3) a Radou 5. októbra 2016(4),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 70/1 z 25. septembra 2015 nazvanú Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016,

–  so zreteľom na spoločný záväzok EÚ dosiahnuť cieľ, ktorým je vynaložiť 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND) na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) v časovom rámci programu na obdobie po roku 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o európskom pilieri sociálnych práv(5),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výbor pre medzinárodný obchod, Výboru pre kontrolu rozpočtu, pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre ústavné veci a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0358/2018),

A.  keďže podľa článku 311 ZFEÚ si Únia musí zabezpečiť prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík;

B.  keďže súčasný viacročný finančný rámec (ďalej len „VFR“) na roky 2014 – 2020 bol po prvýkrát stanovený na nižšej úrovni ako predchádzajúci rámec, a to pokiaľ ide o viazané aj platobné rozpočtové prostriedky; keďže neskoré prijatie VFR a sektorových legislatívnych aktov malo veľmi negatívny vplyv na vykonávanie nových programov;

C.  keďže sa rýchlo ukázala neprimeranosť VFR na riešenie celého radu kríz, nových medzinárodných záväzkov a nových politických výziev, ktoré v čase jeho prijatia doňho neboli integrované a/alebo sa nepredvídali; keďže na účely zabezpečenia potrebného financovania bol VFR využitý na maximum vrátane bezprecedentného uplatnenia ustanovení o flexibilite a osobitných nástrojov po vyčerpaní dostupných rezerv; keďže vysoko prioritné programy EÚ v oblasti výskumu a infraštruktúry boli dokonca krátené, a to len dva roky po ich prijatí;

D.  keďže sa ukázalo, že revízia VFR v polovici trvania, ktorá sa začala koncom roka 2016, bola nevyhnutná na rozšírenie potenciálu platných ustanovení o flexibilite, pričom však nedošlo k revízii stropov VFR; keďže Európsky parlament aj Rada hodnotili túto revíziu pozitívne;

E.  keďže ustanovenie nového VFR bude rozhodujúcim momentom pre Úniu s 27 členmi, keďže umožní schváliť spoločnú víziu a rozhodnúť o budúcich politických prioritách, ako aj o schopnosti Únie tieto priority splniť; keďže VFR na roky 2021 – 2027 by mal Únii poskytnúť potrebné zdroje na podporu udržateľného hospodárskeho rastu, výskumu a inovácií, posilnenie postavenia mladých ľudí, účinné riešenie výziev súvisiacich s migráciou, boj proti nezamestnanosti, pretrvávajúcej chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ďalšie posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, riešenie udržateľnosti, straty biodiverzity a zmeny klímy, posilnenie bezpečnosti a obrany EÚ, ochranu vonkajších hraníc a podporu susedných krajín;

F.  keďže vzhľadom na celosvetové problémy, ktoré členské štáty nemôžu riešiť sami, by malo byť možné prihliadať na spoločné európske statky a posúdiť oblasti, v ktorých by európske výdavky boli účinnejšie ako vnútroštátne výdavky, s cieľom presunúť príslušné finančné zdroje na úroveň Únie, a tým posilniť strategický význam Únie bez toho, aby sa nevyhnutne zvýšili celkové verejné výdavky;

G.  keďže Komisia predložila 2. mája 2018 súbor legislatívnych návrhov týkajúcich sa VFR na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojov EÚ, po ktorých nasledovali legislatívne návrhy na vytvorenie nových programov a nástrojov EÚ;

1.  zdôrazňuje, že VFR na roky 2021 – 2027 musí zaručiť schopnosť a zodpovednosť Únie riešiť vznikajúce potreby a ďalšie výzvy a nové medzinárodné záväzky a plniť svoje politické priority a ciele; poukazuje na vážne problémy spojené s nedostatočným financovaním VFR na roky 2014 - 2020 a znovu upozorňuje na potrebu predísť opakovaniu predchádzajúcich chýb tým, že sa od začiatku zabezpečí pevný a dôveryhodný rozpočet EÚ v prospech občanov na ďalšie sedemročné obdobie;

2.  považuje návrhy Komisie týkajúce sa VFR na roky 2021 – 2027 a systému vlastných zdrojov Únie za východiskový bod nadchádzajúcich rokovaní; vyjadruje svoju pozíciu k uvedeným návrhom a očakáva rokovací mandát Rady, ktorý ešte nie je k dispozícii;

3.  zdôrazňuje, že návrh Komisie týkajúci sa celkovej úrovne budúceho VFR, t. j. 1,08 % HND EÚ-27 (1,11 % po pripočítaní Európskeho rozvojového fondu), predstavuje v porovnaní so súčasným VFR z hľadiska percenta HND v reálnom vyjadrení zníženie; domnieva sa, že navrhovaná úroveň VFR Únii neumožní plniť si politické záväzky a reagovať na dôležité budúce výzvy; plánuje preto rokovaniami dohodnúť jej potrebné zvýšenie;

4.  okrem toho vyjadruje nesúhlas s akýmkoľvek znížením úrovne financovania dlhodobých politík EÚ zakotvených v zmluvách, ako sú politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska a rybárska politika; nesúhlasí najmä so žiadnymi radikálnymi škrtmi, ktoré budú mať nepriaznivý dosah na samotnú povahu a ciele týchto politík, ako sú škrty navrhnuté v prípade Kohézneho fondu alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka; nesúhlasí preto s návrhom znížiť prostriedky pre Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF+“) napriek rozšíreniu jeho rozsahu pôsobnosti a zahrnutiu štyroch existujúcich sociálnych programov, najmä iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

5.  zdôrazňuje tiež význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom VFR a všetkých súvisiacich politík EÚ; v tejto súvislosti znovu potvrdzuje svoju pozíciu, podľa ktorej EÚ musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie; žiada preto, aby sa ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja začlenili do všetkých politík EÚ a iniciatív budúceho VFR; ďalej zdôrazňuje, že všetky programy v rámci budúceho VFR by mali byť v súlade s Chartou základných práv; zdôrazňuje význam plnenia európskeho piliera sociálnych práv, odstránenia diskriminácie, a to aj proti LGBTI osobám, a vytvorenia portfólia pre menšiny vrátane Rómov, ktoré sú dôležité pre splnenie záväzkov EÚ, pokiaľ ide o inkluzívnu Európu; zdôrazňuje, že na to, aby EÚ splnila svoje záväzky podľa Parížskej dohody, príspevok EÚ k plneniu cieľov v oblasti klímy by mal dosiahnuť aspoň 25 % výdavkov v období VFR 2021 – 2027 a 30 % čo najskôr, najneskôr do roku 2027;

6.  v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek spoločnému vyhláseniu o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti, ktoré je prílohou k nariadeniu o VFR na roky 2014 – 2020, sa v tejto oblasti nedosiahol žiadny významný pokrok a že Komisia nezohľadnila jeho vykonávanie v rámci preskúmania VFR v polovici trvania; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v návrhu VFR je uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti odsunuté na okraj, a vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom jasných cieľov, požiadaviek a ukazovateľov rodovej rovnosti v návrhoch týkajúcich sa príslušných politík EÚ; požaduje, aby ročné rozpočtové postupy hodnotili a začleňovali plný vplyv politík EÚ na rodovú rovnosť (rodové rozpočtovanie); očakáva, že Európsky parlament, Rada a Komisia obnovia uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v budúcom VFR a účinné monitorovanie, a to aj počas revízie VFR v polovici trvania;

7.  zdôrazňuje, že zvýšenie zodpovednosti, zjednodušenie, viditeľnosť, transparentnosť a zostavovanie rozpočtu na základe na výkonnosti musia byť základom budúceho VFR; v tejto súvislosti pripomína potrebu posilniť zameranie budúcich výdavkov na výkonnosť a výsledky na základe ambicióznych a relevantných cieľov výkonnosti a komplexného a spoločného vymedzenia európskej pridanej hodnoty; žiada Komisiu, aby so zreteľom na uvedené horizontálne zásady zjednodušila podávanie správ o výkonnosti a rozšírila ho na kvalitatívny prístup zahŕňajúci environmentálne a sociálne ukazovatele a aby jasne predložila informácie o hlavných výzvach EÚ, ktoré je ešte potrebné riešiť;

8.  je si vedomý závažných problémov, ktorým Únia čelí, a v plnej miere preberá zodpovednosť za včasné zabezpečenie rozpočtu, ktorý bude spĺňať potreby, očakávania a obavy občanov EÚ; je pripravený okamžite začať rokovania s Radou s cieľom zlepšiť návrhy Komisie a zostaviť realistický VFR;

9.  pripomína, že pozícia Európskeho parlamentu je už jasne vymedzená v uzneseniach zo 14. marca 2018 a 30. mája 2018, ktoré predstavujú jeho politické stanovisko k VFR na roky 2021 – 2027 a vlastným zdrojom; pripomína, že tieto uznesenia boli prijaté veľkou väčšinou, čo svedčí o jednote Európskeho parlamentu a o pripravenosti na nadchádzajúce rokovania;

10.  očakáva preto, že VFR zaujme popredné miesto v politickom programe Rady, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz nebol zaznamenaný žiaden významný pokrok; domnieva sa, že pravidelné stretnutia medzi nadväzujúcimi predsedníctvami Rady a rokovacím tímom Európskeho parlamentu by sa mali zintenzívniť a mali by pripraviť podmienky pre oficiálne rokovania; očakáva, že dobrá dohoda sa dosiahne pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, aby sa predišlo vážnym narušeniam pri spustení nových programov v dôsledku neskorého prijatia finančného rámca, ako sa stalo v minulosti; zdôrazňuje, že tento harmonogram novozvolenému Európskemu parlamentu umožní, aby VFR na roky 2021 - 2027 upravil počas povinnej revízie v polovici trvania;

11.  pripomína, že k príjmom a výdavkom by sa v nadchádzajúcich rokovaniach malo pristupovať ako k jednému balíku; zdôrazňuje preto, že bez zodpovedajúceho pokroku v otázke vlastných zdrojov Únie nebude možné dosiahnuť dohodu o VFR;

12.  zdôrazňuje, že o všetkých prvkoch balíka týkajúceho sa VFR a vlastných zdrojov vrátane údajov o VFR by sa malo rokovať dovtedy, kým sa nedosiahne konečná dohoda; pripomína v tejto súvislosti kritický postoj Európskeho parlamentu k postupu, ktorý viedol k prijatiu súčasného nariadenia o VFR, a k vplyvnej úlohe, ktorú zohrávala v tomto postupe Európska rada, ktorá neodvolateľne rozhodla o množstve bodov vrátane stropov VFR a viacerých ustanoveniach týkajúcich sa odvetvových politík, čím porušila znenie a ducha zmlúv; je osobitne znepokojený tým, že prvé prvky rokovacích rámcov o VFR, ktoré pripravilo predsedníctvo Rady, sa riadia rovnakou logikou a obsahujú otázky, o ktorých má rozhodovať spoločne Rada a Európsky parlament pri prijímaní právnych predpisov, ktorými sa zriaďujú nové programy EÚ; má preto v úmysle zodpovedajúcim spôsobom upraviť svoju vlastnú stratégiu;

13.  domnieva sa, že požiadavka jednomyseľnosti pri prijímaní a revízii nariadenia o VFR predstavuje v tomto procese skutočnú prekážku; vyzýva Európsku radu, aby aktivovala premosťovaciu doložku uvedenú v článku 312 ods. 2 ZFEÚ, aby sa tak umožnilo prijatie nariadenia o VFR kvalifikovanou väčšinou v Rade;

14.  prijíma toto uznesenie s cieľom načrtnúť svoj rokovací mandát ku každému aspektu návrhov Komisie vrátane konkrétnych zmien a doplnení navrhovaného nariadenia o VFR a medziinštitucionálnej dohody (IIA); okrem toho uvádza tabuľku s údajmi pre každú politiku a program EÚ na základe pozícií Európskeho parlamentu prijatých už v predchádzajúcich uzneseniach o VFR; zdôrazňuje, že tieto údaje budú takisto súčasťou mandátu Európskeho parlamentu pre nadchádzajúce legislatívne rokovania vedúce k prijatiu programov EÚ na obdobie 2021 – 2027;

A.POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA VFR

15.  požaduje preto, aby Rada náležite zohľadnila tieto pozície Európskeho parlamentu v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku rokovaní o VFR na roky 2021 – 2027 a získania súhlasu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 312 ZFEÚ;

Číselné údaje

16.  opätovne potvrdzuje svoju formálnu pozíciu, že VFR na roky 2021 - 2027 by mal byť na úrovni 1 324,1 mld. EUR v cenách z roku 2018, čo predstavuje 1,3 % HND EÚ-27, aby sa zabezpečila potrebná úroveň financovania kľúčových politík EÚ, čo im umožní splniť poslanie a ciele;

17.  v tejto súvislosti žiada, aby sa zabezpečila táto úroveň financovania programov a politík EÚ prezentovaných v poradí, ktoré odráža štruktúru VFR, ako navrhuje Komisia, a uvedené v podrobnej tabuľke (prílohy III a IV k tomuto uzneseniu); požaduje, aby sa zodpovedajúcim spôsobom upravili príslušné stropy záväzkov a platieb, ako sa uvádza v prílohe I a II k tomuto uzneseniu:

   i. zvýšiť rozpočet programu Horizont Európa až na úroveň 120 mld. EUR v cenách z roku 2018;
   ii. zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Fond InvestEU tak, aby zodpovedali celkovej úrovni finančných nástrojov na roky 2014 – 2020 zlúčených v novom programe;
   iii. zvýšiť úroveň financovania dopravnej infraštruktúry prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE - Doprava);
   iv. zdvojnásobiť osobitné financovanie pre MSP (v porovnaní s COSME) v programe jednotného trhu s cieľom zlepšiť ich prístup na trhy, zlepšiť obchodné podmienky a konkurencieschopnosť podnikov a podporiť podnikanie;
   v. dosiahnuť ďalšie zvýšenie v programe jednotného trhu na financovanie nového cieľa v oblasti dohľadu nad trhom;
   vi. zdvojnásobiť navrhovanú úroveň financovania pre program EÚ na boj proti podvodom a zvýšiť úroveň financovania programu FISCALIS;
   vii. vyčleniť osobitné rozpočtové prostriedky na udržateľný cestovný ruch;
   viii. ďalej zvýšiť prostriedky na európsky vesmírny program, najmä s cieľom posilniť systém SSA/GOVSATCOM, ako aj program Copernicus;
   ix. zachovať financovanie politiky súdržnosti pre EÚ-27 na úrovni rozpočtov na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení;
   x. zdvojnásobiť prostriedky v ESF+ na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí (v rámci súčasnej iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí) a zároveň zabezpečiť účinnosť programu a jeho pridanú hodnotu;
   xi. vyčleniť osobitné rozpočtové prostriedky (5,9 miliardy EUR) na záruku pre deti s cieľom bojovať proti chudobe detí v rámci EÚ aj prostredníctvom jej vonkajších činností;
   xii. strojnásobiť súčasný rozpočet na program Erasmus+;
   xiii. zabezpečiť dostatočnú úroveň financovania pre program DiscoverEU (Interrail);
   xiv. zvýšiť súčasné financovanie programu Kreatívna Európa;
   xv. zvýšiť súčasné financovanie programu Práva a hodnoty a vyčleniť osobitné rozpočtové prostriedky pre novú oblasť hodnôt Únie (minimálne 500 miliónov EUR) s cieľom podporiť organizácie občianskej spoločnosti, ktoré podporujú základné hodnoty a demokraciu v rámci EÚ na miestnej a vnútroštátnej úrovni;
   xvi. zachovať financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ-27 na úrovni rozpočtov na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnúť do rozpočtu počiatočnú sumu rezervy z poľnohospodárstva;
   xvii. zvýšiť o 10 % rozpočet Európskeho námorného a rybárskeho fondu v súlade s jeho novou úlohou v rámci modrého hospodárstva,
   xviii. zdvojnásobiť súčasné financovanie programu Life+ vrátane finančných prostriedkov vyhradených na biodiverzitu a riadenie sústavy Natura 2000;
   xix. vyčleniť osobitné rozpočtové prostriedky (4,8 miliardy EUR) na nový fond pre spravodlivý energetický prechod s cieľom riešiť spoločenské, sociálno-ekonomické a environmentálne vplyvy na pracovníkov a komunity, ktorých nepriaznivo ovplyvňuje prechod z uhlia a závislosť od uhlíka;
   xx. posilniť nástroje na podporu susedskej politiky a rozvojových politík (3,5 mld. EUR) s cieľom viac prispieť k financovaniu investičného plánu pre Afriku;
   xxi. obnoviť minimálne úroveň z roku 2020 pre všetky agentúry a zároveň brániť vyššiu úroveň navrhnutú Komisiou, a to aj pre agentúry, ktorým boli udelené nové právomoci a povinnosti, a požadovať komplexný prístup k financovaniu z poplatkov;
   xxii. zachovať úroveň financovania niekoľkých programov EÚ z rokov 2014 – 2020 (napr. vyraďovanie jadrových zariadení, spolupráca so zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ)) vrátane tých, pri ktorých sa navrhuje, aby sa zlúčili do väčších programov (napr. pomoc pre najodkázanejšie osoby, zdravie, práva spotrebiteľov), a v prípade ktorých návrh Komisie tak predstavuje reálne zníženie;
   xxiii. stanoviť, s výhradou uvedených zmien, finančné krytie všetkých ostatných programov na úrovni navrhnutej Komisiou vrátane programov NPE – Energetika, NPE – digitálne technológie, programu Digitálna Európa, Európskeho obranného fondu a humanitárnej pomoci;

18.  má v úmysle zabezpečiť dostatočnú úroveň financovania na základe návrhu Komisie pre okruh 4 (Migrácia a riadenie hraníc) a okruh 5 (Bezpečnosť a obrana) vrátane reakcie na krízy; opätovne potvrdzuje svoju dlhodobú pozíciu, že na nové politické priority treba vyčleniť dodatočné finančné prostriedky, aby sa nenarušovali existujúce politiky a programy a ich financovanie v rámci nového VFR;

19.  má v úmysle brániť návrh Komisie, aby sa zabezpečila dostatočná úroveň financovania pre silnú, efektívnu a vysoko kvalitnú európsku verejnú správu v službách všetkých Európanov; pripomína, že počas súčasného VFR inštitúcie EÚ a orgány a decentralizované agentúry implementovali zníženie počtu zamestnancov o 5 %, a domnieva sa, že by sa na ne nemali vzťahovať žiadne ďalšie zníženia, ktoré by mohli ohroziť priamu realizáciu politík Únie; opätovne pripomína svoju dôraznú opozíciu voči opakovaniu postupu takzvaného prerozdelenia zamestnancov pre agentúry;

20.  je rozhodnutý zabrániť vzniku ďalšej platobnej krízy v prvých rokoch VFR na roky 2021 – 2027, ako sa to stalo v súčasnom období; domnieva sa, že celkový strop platieb musí zohľadňovať nebývalý objem nesplatených záväzkov na konci roka 2020, ktoré sa neustále zvyšujú v dôsledku výrazných oneskorení vo vykonávaní a ktoré budú musieť byť vyrovnané v rámci budúceho VFR; požaduje preto, aby sa celková úroveň platieb, ako aj ročné stropy platieb, a to najmä na začiatku obdobia, stanovili na primeranej úrovni, ktorá náležite zohľadní túto situáciu; má v úmysle prijať iba malý a riadne odôvodnený rozdiel medzi záväzkami a platbami budúceho VFR;

21.  na základe uvedených skutočností uvádza v prílohe III a IV tabuľku k tomuto uzneseniu s presnými údajmi navrhnutými pre každú politiku a program EÚ; pripomína, že na účely porovnania chce zachovať štruktúru jednotlivých programov EÚ tak, ako ich navrhla Komisia, a bez toho, aby boli dotknuté možné zmeny, ktoré môžu byť vyžadované počas legislatívneho postupu vedúceho k prijatiu týchto programov;

Preskúmanie v polovici obdobia

22.  zdôrazňuje potrebu zachovať revíziu VFR v polovici obdobia, ktorá vychádza z pozitívneho precedensu stanoveného v súčasnom rámci, a požaduje:

   i. povinnú a právne záväznú revíziu v polovici trvania na základe preskúmania fungovania VFR a s prihliadnutím na posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľa v oblasti klímy, uplatňovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja a rodovej rovnosti a vplyvu opatrení na zjednodušenie na príjemcov;
   ii. aby bol príslušný návrh Komisie predložený včas, aby nasledujúci Európsky parlament a Komisia mohli prijať zmysluplnú úpravu rámca na roky 2021 - 2027, najneskôr však do 1. júla 2023;
   iii. aby sa na základe takejto revízie neznížilo finančné krytie vopred pridelené jednotlivým krajinám.

Flexibilita

23.  víta návrhy Komisie o flexibilite, ktoré predstavujú dobrý základ pre rokovania; súhlasí s celkovou štruktúrou mechanizmov flexibility vo VFR na roky 2021 – 2027; zdôrazňuje, že osobitné nástroje majú rôzne poslanie a reagujú na odlišné potreby, a nesúhlasí s akýmikoľvek snahami o ich zlúčenie; dôrazne podporuje jednoznačné ustanovenie, že viazané aj platobné rozpočtové prostriedky vyplývajúce z používania osobitných nástrojov by sa mali zapísať do rozpočtu nad rámec príslušných stropov VFR, ako aj zrušenie akéhokoľvek obmedzenia hornej hranice úprav vyplývajúcich z celkovej rezervy na platby; požaduje zavedenie niekoľkých ďalších zlepšení, okrem iného:

   i. doplnenie rezervy Únie o sumu zodpovedajúcu príjmom plynúcim z pokút a penále;
   ii. okamžité opätovné použitie prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená počas roka n-2, vrátane tých, ktoré vyplývajú zo záväzkov prijatých v rámci súčasného VFR;
   iii. sprístupnenie prepadnutých súm z osobitných nástrojov pre všetky osobitné nástroje, a nielen nástroj flexibility;
   iv. vyššie pridelené prostriedky pre nástroj flexibility, rezervu na núdzovú pomoc, Fond solidarity Európskej únie a rezervu na nepredvídané udalosti, pre ktorú by nemala platiť povinná kompenzácia.

Trvanie

24.  zdôrazňuje, že trvanie VFR sa musí postupne predĺžiť na obdobie 5+5 rokov s povinnou revíziou v polovici obdobia; akceptuje, že nasledujúci VFR by mal byť stanovený na obdobie siedmich rokov ako prechodné riešenie, ktoré sa uplatní posledný krát; očakáva, že podrobné úpravy spojené s vykonávaním rámca 5+5 rokov budú schválené v čase revízie VFR na roky 2021 – 2027 v polovici obdobia;

Štruktúra

25.  akceptuje celkovú štruktúru siedmich okruhov VFR podľa návrhu Komisie, ktorá do značnej miery zodpovedá vlastnému návrhu Európskeho parlamentu; domnieva sa, že táto štruktúra umožňuje väčšiu transparentnosť, zlepšuje viditeľnosť výdavkov EÚ, pričom zachováva potrebnú mieru flexibility; okrem toho súhlasí s vytvorením zoskupení programov, ktoré by mali viesť k výraznému zjednodušeniu a racionalizácii štruktúry rozpočtu EÚ a k jeho jednoznačnému zosúladeniu s okruhmi VFR;

26.  berie na vedomie, že Komisia navrhuje znížiť počet programov EÚ o viac ako tretinu; zdôrazňuje, že pozícia Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o štruktúru a zloženie 37 nových programov bude stanovená v rámci prijímania príslušných sektorových legislatívnych aktov; očakáva, že v navrhovanej rozpočtovej nomenklatúre sa v každom prípade odzrkadlia všetky jednotlivé zložky každého programu spôsobom, ktorý zaručuje transparentnosť a poskytuje úroveň informácií potrebnú na to, aby rozpočtový orgán mohol stanoviť ročný rozpočet a dohliadal na jeho plnenie;

Zásada jednotnosti rozpočtu

27.  víta navrhované začlenenie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu Únie, čo zodpovedá dlhodobej požiadavke Európskeho parlamentu týkajúcej sa všetkých mimorozpočtových nástrojov; pripomína, že zásada jednotnosti, podľa ktorej majú byť všetky položky príjmov a výdavkov Únie uvedené v rozpočte, je požiadavkou stanovenou v zmluve, ako aj základným predpokladom demokracie;

28.  nesúhlasí preto s logikou a odôvodnením vytvárania nástrojov mimo rozpočtu, ktoré bránia parlamentnej kontrole verejných financií a znižujú transparentnosť rozhodovacieho procesu; domnieva sa, že rozhodnutia o zriadení takýchto nástrojov obchádzajú Európsky parlament, pokiaľ ide o jeho trojitú zodpovednosť legislatívneho, rozpočtového aj kontrolného orgánu; domnieva sa, že ak sú výnimky považované za potrebné na dosiahnutie určitých osobitných cieľov, napríklad použitím finančných nástrojov alebo trustových fondov, mali by byť úplne transparentné a riadne odôvodnené dokázanou doplnkovosťou a pridanou hodnotou a mali by sa opierať o dôsledné rozhodovacie postupy a ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti;

29.  zdôrazňuje však, že začlenenie týchto nástrojov do rozpočtu EÚ by nemalo viesť k zníženiu financovania iných politík a programov EÚ; poukazuje preto na potrebu rozhodnúť o celkovej úrovni budúceho VFR bez výpočtu pridelených prostriedkov vo výške 0,03 % HND EÚ, ktoré zodpovedajú Európskemu rozvojovému fondu a ktoré by sa mali pripočítať k schváleným stropom;

30.  zdôrazňuje, že stropy VFR by nemali brániť financovaniu cieľov politík Únie prostredníctvom jej rozpočtu; očakáva preto, že vždy, keď to bude potrebné na financovanie nových politických cieľov, zabezpečí sa revízia stropov VFR smerom nahor bez toho, aby sa museli použiť medzivládne metódy financovania;

B.LEGISLATÍVNE OTÁZKY

Právny štát

31.  zdôrazňuje, že je dôležitý nový mechanizmus, ktorým sa zabezpečí dodržiavanie hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ), pričom voči členským štátom, ktoré ich nerešpektujú, bude možné vyvodiť finančné dôsledky; varuje však, že koneční príjemcovia rozpočtu Únie by v žiadnom prípade nemali byť ovplyvnení nedodržiavaním základných práv a zásad právneho štátu ich vládou; zdôrazňuje preto, že opatrenia by nemali mať vplyv na povinnosť vládnych orgánov alebo členských štátov vykonávať platby konečným prijímateľom alebo príjemcom;

Riadny legislatívny postup a delegované akty

32.  zdôrazňuje, že programové ciele a priority výdavkov, pridelené rozpočtové prostriedky, oprávnenosť, kritériá výberu a udeľovania, podmienky, definície a metódy výpočtu by sa mali určiť v príslušných právnych predpisoch, pričom by sa mali riadne dodržiavať výsadné práva Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu; zdôrazňuje, že keď takéto opatrenia, ktoré môžu zahŕňať dôležité politické rozhodnutia, nie sú zahrnuté do základného aktu, mali by sa prijať prostredníctvom delegovaných aktov; v tejto súvislosti sa domnieva, že viacročné a/alebo ročné pracovné programy by sa vo všeobecnosti mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov;

33.  pripomína úmysel Európskeho parlamentu vždy, keď je to potrebné, posilniť ustanovenia týkajúce sa správy, zodpovednosti, transparentnosti a parlamentného dohľadu, posilnenia právomocí miestnych a regionálnych orgánov a ich partnerov, ako aj zapojenia mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti do ďalšej generácie programov; má tiež v úmysle v prípade potreby zlepšiť a objasniť súdržnosť a synergie medzi rôznymi fondmi a politikami a v rámci nich; uznáva potrebu zvýšenej flexibility v prideľovaní zdrojov v rámci určitých programov, ale zdôrazňuje, že by to nemalo byť na úkor ich pôvodných a dlhodobých politických cieľov, predvídateľnosti a práv Európskeho parlamentu;

Ustanovenia o preskúmaní

34.  upozorňuje, že do jednotlivých programov a nástrojov VFR by sa mali zahrnúť podrobné a účinné doložky o preskúmaní, aby sa zabezpečilo, že sa vykonajú ich zmysluplné posúdenia a že Európsky parlament sa následne riadne zapojí do všetkých rozhodnutí prijatých v súvislosti s potrebnými úpravami;

Legislatívne návrhy

35.  vyzýva Komisiu, aby predložila príslušné legislatívne návrhy nad rámec tých, ktoré predložila, a najmä návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje fond na spravodlivý energetický prechod, ako aj osobitný program trvalo udržateľného cestovného ruchu; podporuje tiež zavedenie európskej záruky pre deti v rámci ESF+, začlenenie vetvy osobitných hodnôt Únie do programu Práva a hodnoty, ako aj revíziu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že príslušné návrhy Komisie neobsahujú opatrenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám článku 174 ZFEÚ vo vzťahu k najsevernejším regiónom s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a ostrovným, cezhraničným a horským regiónom; domnieva sa, že by sa mala navrhnúť aj revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách, kedykoľvek to bude potrebné v dôsledku rokovaní o VFR;

C.VLASTNÉ ZDROJE

36.  zdôrazňuje, že súčasný systém vlastných zdrojov je veľmi zložitý, nespravodlivý, netransparentný a pre občanov EÚ úplne nezrozumiteľný; opäť vyzýva, aby sa prijal zjednodušený systém, ktorý bude pre občanov EÚ zrozumiteľnejší;

37.  víta v tejto súvislosti ako dôležitý krok k ambicióznejšej reforme súbor návrhov Komisie o novom systéme vlastných zdrojov prijatý 2. mája 2018; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 5/2018 k návrhu Komisie o novom systéme vlastných zdrojov Európskej únie, v ktorom zdôraznil, že je potrebný lepší výpočet a ďalšie zjednodušenie systému;

38.  pripomína, že zavedenie nových vlastných zdrojov by malo mať dvojaký účel: po prvé, dosiahnuť podstatné zníženie podielu príspevkov založených na HND, a po druhé, zaručiť primerané financovanie výdavkov EÚ v rámci VFR po roku 2020;

39.  podporuje navrhovanú modernizáciu existujúcich vlastných zdrojov, čo znamená:

   zachovanie ciel ako tradičného vlastného zdroja EÚ a zároveň zníženie percentuálneho podielu, ktorý si členské štáty ponechávajú ako poplatok za výber, a návrat k pôvodnej sadzbe vo výške 10 %;
   zjednodušenie vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty, t. j. zavedenie jednotnej sadzby bez výnimiek;
   zachovanie vlastného zdroja založeného na HND, pričom jeho podiel na financovaní rozpočtu EÚ by sa mal postupne dostať na úroveň 40 % a zároveň by sa mala zachovať jeho funkcia vyvažovania;

40.  požaduje, v súlade s návrhom Komisie, programované zavedenie koša nových vlastných zdrojov, ktorý by bez zvýšenia fiškálneho zaťaženia občanov zodpovedal základným strategickým cieľom EÚ, ktorých európska pridaná hodnota je evidentná a nenahraditeľná:

   správne fungovanie, konsolidáciu a posilnenie jednotného trhu, najmä zavedením spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (ďalej len „CCCTB“) ako základu nového vlastného zdroja prostredníctvom stanovenia jednotnej sadzby poplatkov z príjmov vyplývajúcich z CCCTB a zdanenia veľkých koncernov v digitálnom sektore, ktoré majú prospech z jednotnom trhu;
   boj proti zmene klímy a zrýchlenie energetickej transformácie prostredníctvom opatrení, ako je podiel príjmu zo systému obchodovania s emisiami;
   boj za ochranu životného prostredia prostredníctvom príspevku založeného na množstve nerecyklovaných plastových obalov;

41.  požaduje rozšírenie zoznamu potenciálnych nových vlastných zdrojov, ktoré by mohli zahŕňať:

   vlastný zdroj založený na dani z finančných transakcií (DFT), pričom vyzýva všetky členské štáty, aby dosiahli dohodu o účinnej schéme;
   zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach ako nového vlastného zdroja pre rozpočet EÚ, ktorý by mal zabezpečiť rovnaké podmienky v oblasti medzinárodného obchodu a obmedziť presúvanie výroby do zahraničia, pričom by znamenal začlenenie nákladov na boj proti zmene klímy do ceny dovážaného tovaru;

42.  dôrazne schvaľuje zrušenie všetkých rabatov a iných korekčných mechanizmov, v prípade ktorých by sa podľa potreby mohlo zaviesť obmedzené obdobie postupného rušenia;

43.  trvá na zavedení ďalších príjmov, ktoré by mali predstavovať mimoriadne príjmy do rozpočtu EÚ bez toho, aby to znamenalo zodpovedajúce zníženie príspevkov založených na HND:

   pokuty zaplatené spoločnosťami za porušenie pravidiel Únie alebo pokuty za oneskorené platby príspevkov;
   príjmy z pokút vyplývajúcich z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie vrátane jednorazových platieb alebo penále uložených členským štátom, ktoré pochádzajú z konaní vo veci porušenia právnych predpisov;

44.  okrem toho zdôrazňuje zavedenie iných foriem príjmov v súlade s návrhmi Komisie, ako sú:

   poplatky spojené s vykonávaním mechanizmov priamo spojených s EÚ, ako je európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS);
   razobné vo forme pripísaných príjmov na účely financovania nového nástroja stabilizácie investícií;

45.  upozorňuje na potrebu zachovať dôveryhodnosť rozpočtu EÚ vo vzťahu k finančným trhom, čo znamená zvýšenie stropov vlastných zdrojov;

46.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh riešenia paradoxnej situácie, pri ktorej sa príspevky Spojeného kráľovstva v rámci nesplatených záväzkov (RAL) v období do roku 2021 zaúčtujú do rozpočtu ako všeobecné príjmy, a tak sa započítajú do stropu vlastných zdrojov, hoci tento strop sa po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ bude vypočítavať na základe HND 27 členských štátov EÚ, čiže bez Spojeného kráľovstva; domnieva sa, že príspevky Spojeného kráľovstva by sa naopak mali vypočítať nad rámec stropu vlastných zdrojov;

47.  upozorňuje na skutočnosť, že colná únia je dôležitým zdrojom finančnej kapacity Európskej únie; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu harmonizovať colné kontroly a správu v celej Únii s cieľom predchádzať podvodom a nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie a bojovať proti nim;

48.  naliehavo vyzýva na skutočný boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, so zavedením odrádzajúcich sankcií v prípade offshore území a subjektov, ktoré umožňujú alebo podporujú takéto činnosti, a to predovšetkým a ako prvý krok tých, ktoré pôsobia na európskej pevnine; domnieva sa, že členské štáty by mali spolupracovať vytvorením koordinovaného systému monitorovania pohybu kapitálu s cieľom bojovať proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí;

49.  domnieva sa, že účinný boj proti korupcii a daňovým únikom zo strany nadnárodných podnikov a najbohatších jednotlivcov by umožnil vrátiť do národných rozpočtov členských štátov sumu, ktorej výšku Komisia odhaduje na bilión eur ročne, a že Európska únia je v tomto smere skutočne nečinná;

50.  dôrazne podporuje predloženie návrhu nariadenia Rady Komisiou, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (COM(2018)0327); pripomína, že Európsky parlament musí udeliť súhlas s týmto nariadením; pripomína, že toto nariadenie tvorí neoddeliteľnú súčasť balíka týkajúceho sa vlastných zdrojov, ktorý predložila Komisia, a očakáva, že Rada k štyrom súvisiacim textom o vlastných zdrojoch bude pristupovať ako k jednému balíku spolu s VFR;

D.ZMENY NÁVRHU NARIADENIA, KTORÝM SA STANOVUJE VFR NA ROKY 2021 AŽ 2027

51.  zastáva názor, že návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 by sa mal zmeniť takto:

Text predložený Komisiou   Zmena
Zmena 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Vzhľadom na potrebu primeranej úrovne predvídateľnosti pri príprave a realizácii strednodobých investícií by sa trvanie viacročného finančného rámca malo stanoviť na sedem rokov počnúc 1. januárom 2021.
(1)  Vzhľadom na potrebu primeranej úrovne predvídateľnosti pri príprave a realizácii strednodobých investícií, ako aj potrebu demokratickej legitímnosti a zodpovednosti by sa trvanie viacročného finančného rámca (VFR) malo stanoviť na sedem rokov so začiatkom 1. januára 2021 s cieľom následne prejsť na obdobie päť plus päť rokov, ktoré by bolo zosúladené s politickým cyklom Európskeho parlamentu a Komisie.
Zmena 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Ročné stropy pre viazané rozpočtové prostriedky podľa kategórie výdavkov a ročné stropy pre platobné rozpočtové prostriedky zavedené viacročným finančným rámcom musia dodržiavať príslušné stropy pre záväzky a vlastné zdroje, ktoré sú stanovené v súlade s rozhodnutím Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie prijatým v súlade s článkom 311 tretím odsekom ZFEÚ.
(2)  VRF by mal stanoviť ročné stropy pre viazané rozpočtové prostriedky podľa kategórie výdavkov a ročné stropy pre platobné rozpočtové prostriedky, aby sa zabezpečilo, že výdavky Únie sa budú vyvíjať riadnym spôsobom a v rámci limitov vlastných zdrojov, pričom sa tiež zaručí, že Únia bude schopná zabezpečiť si prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a vykonávanie svojich politík v súlade s článkom 311 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a plniť svoje záväzky voči tretím stranám v súlade s článkom 323 ZFEÚ.
Zmena 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Výška stropov by sa mala stanoviť na základe súm potrebných na financovanie a fungovanie programov a politík Únie, ako aj požadovaných rezerv, ktoré by sa mali ponechať na úpravu podľa budúcich potrieb. Okrem toho by stropy platieb mali predstavovať veľkú sumu nesplatených záväzkov očakávaných na konci roka 2020. Sumy stanovené v tomto nariadení, ako aj v základných aktoch pre programy na roky 2021 – 2027 by sa mali dohodnúť v cenách z roku 2018 a v záujme zjednodušenia a predvídateľnosti by sa mali upraviť na základe fixného deflátora vo výške 2 % ročne.
Zmena 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)   Ak je potrebné mobilizovať záruky zo všeobecného rozpočtu Únie za finančnú pomoc oprávneným členským štátom v súlade s článkom 208 ods. 1] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. [xxx/201x] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), potrebná suma by sa mala mobilizovať nad rámec stropov viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov viacročného finančného rámca, mal by sa však dodržať strop vlastných zdrojov.
(3)   Ak je potrebné mobilizovať záruky zo všeobecného rozpočtu Únie za finančnú pomoc oprávneným členským štátom v súlade s článkom 208 ods. 1] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. [xxx/201x] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), potrebná suma by sa mala mobilizovať nad rámec stropov viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov VFR, a mala by sa preto zohľadniť pri stanovení prípadného stropu vlastných zdrojov.
Zmena 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Vo viacročnom finančnom rámci by sa nemal brať ohľad na rozpočtové položky financované z pripísaných príjmov v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(4)  Pripísané príjmy na financovanie rozpočtových položiek v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa nemali započítavať do stropov VFR, ale všetky dostupné informácie by mali byť zobrazené úplne transparentne počas postupu prijímania ročného rozpočtu a počas jeho plnenia.
Zmena 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)   S cieľom umožniť Únii, aby si plnila svoje záväzky v súlade s článkom 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) by sa mala v maximálnej možnej miere uplatňovať špecifická flexibilita.
(6)   V rámci VFR by sa mala zabezpečiť maximálna flexibilita, aby sa zaručilo najmä, že Únia si bude môcť plniť svoje záväzky v súlade s článkom 311 a článkom 323 ZFEÚ.
Zmena 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)   Na to, aby mohla Únia reagovať na osobitné nepredvídané okolnosti alebo aby sa mohli financovať jasne definované výdavky, ktoré nie je možné financovať v rámci výšky stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov stanovených vo viacročnom finančnom rámci, sú v záujme zabezpečenia plynulého rozpočtového postupu potrebné tieto osobitné nástroje: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Fond solidarity Európskej únie, rezerva na núdzovú pomoc, celková rezerva na záväzky (rezerva Únie), nástroj flexibility a rezerva na nepredvídané udalosti. Účelom rezervy na núdzovú pomoc nie je reagovať na následky kríz súvisiacich s trhom, ktoré majú vplyv na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. Malo by sa preto prijať osobitné ustanovenie, ktoré by v prípade potreby použitia osobitných nástrojov umožnilo zahrnúť do rozpočtu viazané a zodpovedajúce platobné rozpočtové prostriedky nad rámec stropov stanovených vo viacročnom finančnom rámci.
(7)  Na to, aby mohla Únia reagovať na osobitné nepredvídané okolnosti alebo aby sa mohli financovať jasne definované výdavky, ktoré nie je možné financovať v rámci výšky stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov stanovených vo VFR, čo umožní plynulý rozpočtový postup, sú potrebné tieto osobitné nástroje: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Fond solidarity Európskej únie, rezerva na núdzovú pomoc, celková rezerva na záväzky (rezerva Únie na záväzky), nástroj flexibility a rezerva na nepredvídané udalosti. Malo by sa preto prijať osobitné ustanovenie, ktoré by v prípade potreby použitia osobitných nástrojov umožnilo zahrnúť do rozpočtu viazané a zodpovedajúce platobné rozpočtové prostriedky nad rámec stropov stanovených vo viacročnom finančnom rámci.
Zmena 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Najmä vzhľadom na to, že Únia a jej členské štáty by mali vynaložiť maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa záväzky schválené rozpočtovým orgánom skutočne používali na pôvodný účel, malo by byť možné mobilizovať viazané rozpočtové prostriedky, ktoré sa nepoužili alebo ktorých viazanosť sa zrušila prostredníctvom rezervy Únie na záväzky, a to za predpokladu, že týmto postupom príjemcovia neobchádzajú príslušné pravidlá rušenia viazanosti prostriedkov.
Zmena 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)   Mali by sa stanoviť pravidlá aj pre iné situácie, ktoré si môžu vyžadovať úpravy viacročného finančného rámca. Tieto úpravy môžu byť dôsledkom oneskoreného prijatia nových pravidiel alebo programov v rámci zdieľaného riadenia alebo dôsledkom opatrení, ktoré boli prijaté v súlade s príslušnými základnými aktmi a ktoré súvisia s riadnou správou hospodárskych záležitostí alebo ochranou rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch.
(9)   Mali by sa stanoviť pravidlá aj pre iné situácie, ktoré si môžu vyžadovať úpravy viacročného finančného rámca. Tieto úpravy môžu byť dôsledkom oneskoreného prijatia nových pravidiel alebo programov v rámci zdieľaného riadenia alebo pozastavenia rozpočtových záväzkov v súlade s príslušnými základnými aktmi.
Zmena 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)   V polovici obdobia vykonávania viacročného finančného rámca je potrebné vykonať preskúmanie jeho fungovania. Výsledky tohto preskúmania by sa mali zohľadniť pri každej revízii tohto nariadenia vykonanej s ohľadom na zostávajúce roky viacročného finančného rámca.
(10)   S cieľom zohľadniť nové politiky a priority by sa mal VFR revidovať v polovici trvania na základe preskúmania jeho fungovania a vykonávania, ktorého súčasťou by mala byť aj správa, v ktorej budú uvedené metódy praktického vykonávania finančného rámca v trvaní päť plus päť rokov.
Zmena 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Aby si Únia splnila záväzok byť priekopníkom v plnení cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vrátane rodovej rovnosti, mala by sa vypracovať revízia VFR so zreteľom na pokrok dosiahnutý v jeho vykonávaní vo všetkých politikách a iniciatívach EÚ v období 2021 – 2027, meraný na základe výkonnostných ukazovateľov vypracovaných Komisiou, ako aj pokrok v zohľadňovaní rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach EÚ. Revízia VFR sa takisto vypracuje s prihliadnutím na pokrok dosiahnutý v plnení celkového cieľa 25 % výdavkov EÚ na ciele v oblasti klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a cieľa 30 % výdavkov, ktorý sa má dosiahnuť čo najskôr, najneskôr však do roku 2027, pričom sa tiež meria na základe ukazovateľov výkonnosti, ktoré rozlišujú medzi zmierňovaním a adaptáciou. Revízia by mala na základe konzultácie s vnútroštátnymi a miestnymi zainteresovanými stranami posúdiť aj to, či prijaté zjednodušujúce opatrenia skutočne dosiahli zníženie administratívnej záťaže príjemcov pri vykonávaní programov.
Zmena 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Všetky výdavky na úrovni Únie určené na vykonávanie jej politík na základe zmlúv sú výdavky Únie v zmysle článku 310 ods. 1 ZFEÚ, a preto by sa mali zahrnúť do jej rozpočtu v súlade s rozpočtovým postupom stanoveným v článku 314 ZFEÚ, čím sa zabezpečí dodržiavanie základných zásad demokratického zastúpenia občanov v rozhodovacom procese, parlamentný dohľad nad verejnými financiami a transparentnosť rozhodovania. Zdôrazňuje, že stropy VFR nesmú brániť financovaniu politických cieľov Únie prostredníctvom rozpočtu Únie. Preto treba umožniť revíziu VFR smerom nahor vždy, keď to bude potrebné, aby sa uľahčilo financovanie politík Únie, najmä nových cieľov politík, a to bez medzivládnych alebo kvázi medzivládnych metód financovania.
Zmena 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Osobitné pravidlá je potrebné prijať aj v súvislosti s financovaním veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, ktorých životnosť výrazne presahuje trvanie viacročného finančného rámca. Je potrebné stanoviť maximálnu výšku príspevkov na tieto projekty zo všeobecného rozpočtu Únie, čím sa zabezpečí, že nebudú mať žiaden vplyv na iné projekty financované z tohto rozpočtu.
(13)  Osobitné pravidlá je potrebné prijať aj v súvislosti s financovaním veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, ktorých životnosť výrazne presahuje trvanie viacročného finančného rámca. Financovanie týchto rozsiahlych projektov, ktoré majú pre Úniu strategický význam, sa musí zabezpečiť vo všeobecnom rozpočte Únie, je však potrebné stanoviť maximálnu výšku jeho príspevkov na tieto projekty, čím sa zabezpečí, že prípadné prekročenie nákladov nebude mať vplyv na iné projekty financované z tohto rozpočtu;
Zmena 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)   Je nevyhnutné stanoviť všeobecné pravidlá medziinštitucionálnej spolupráce v priebehu rozpočtového postupu.
(14)  Treba stanoviť všeobecné pravidlá transparentnosti a medziinštitucionálnej spolupráce v rámci rozpočtového postupu, ktoré budú rešpektovať rozpočtové právomoci inštitúcií stanovené v zmluvách s cieľom zabezpečiť, aby sa rozpočtové rozhodnutia prijímali čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanom, ako sa vyžaduje v článku 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a hladký priebeh rozpočtového postupu, ako sa stanovuje v článku 312 ods. 3 podods. 2 ZFEÚ;
Zmena 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Návrh nového viacročného finančného rámca by mala Komisia predložiť do 1. júla 2025, aby ho inštitúcie mohli prijať v dostatočnom časovom predstihu pred začatím nasledujúceho viacročného finančného rámca. Ak pred uplynutím obdobia uplatňovania viacročného finančného rámca stanoveného v tomto nariadení nie je prijatý nový finančný rámec, stropy zodpovedajúce poslednému roku stanovenému v tomto nariadení sa v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ budú uplatňovať naďalej.
(15)  Návrh nového viacročného finančného rámca by mala Komisia predložiť do 1. júla 2025. Tento časový rámec poskytne novozvolenej Komisii čas potrebný na prípravu návrhov a Európskemu parlamentu, ktorý vznikne po voľbách v roku 2024, umožní predložiť svoju vlastnú pozíciu k VFR po roku 2027. Umožní tiež, aby ho inštitúcie mohli prijať v dostatočnom časovom predstihu pred začatím nasledujúceho viacročného finančného rámca. Ak pred uplynutím obdobia uplatňovania viacročného finančného rámca stanoveného v tomto nariadení nie je prijatý nový finančný rámec, stropy zodpovedajúce poslednému roku stanovenému v tomto nariadení sa v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ budú uplatňovať naďalej.
Zmena 16
Návrh nariadenia
Kapitola 1 – článok 3 – názov
Dodržiavanie stropu vlastných zdrojov
Súvislosť s vlastnými zdrojmi
Zmena 17
Návrh nariadenia
Kapitola 1 – článok 3 – odsek 4
4.  V žiadnom roku, na ktorý sa vzťahuje VFR, nesmú celkové požadované platobné rozpočtové prostriedky po ročnej úprave a po zohľadnení všetkých ostatných úprav a revízií, ako aj uplatnenia článku 2 ods. 2 a 3, viesť k takej sadzbe výberu vlastných zdrojov, ktorá presahuje strop vlastných zdrojov stanovený v súlade s platným rozhodnutím Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie prijatým v súlade s článkom 311 tretím odsekom ZFEÚ (ďalej len „rozhodnutie o vlastných zdrojoch“).
4.  V žiadnom roku, na ktorý sa vzťahuje VFR, nesmú celkové požadované platobné rozpočtové prostriedky po ročnej úprave a po zohľadnení všetkých ostatných úprav a revízií, ako aj uplatnenia článku 2 ods. 2 a 3, viesť k takej sadzbe výberu vlastných zdrojov, ktorá presahuje limity vlastných zdrojov Únie bez toho, aby bola dotknutá povinnosť Únie zabezpečiť si prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a vykonávanie svojich politík v súlade s článkom 311 ods. 1 ZFEÚ, a povinnosť inštitúcií zabezpečiť, aby boli k dispozícii finančné prostriedky, ktoré Únii umožnia plniť jej právne záväzky voči tretím stranám v súlade s článkom 323 ZFEÚ.
Zmena 18
Návrh nariadenia
Kapitola 1 – článok 3 – odsek 5
5.  V prípade potreby sa stropy stanovené vo VFR znížia, aby sa dodržal strop vlastných zdrojov stanovený v súlade s platným rozhodnutím o vlastných zdrojoch.
vypúšťa sa
Zmena 19
Návrh nariadenia
Kapitola 2 – článok 5 – odsek 4
4.  Bez toho, aby boli dotknuté články 6, 7 a 8, sa nesmú vykonať žiadne ďalšie technické úpravy týkajúce sa dotknutého roka, a to ani počas daného roka, ani formou následných korekcií počas nasledujúcich rokov.
vypúšťa sa
Zmena 20
Návrh nariadenia
Kapitola 2 – článok 7 – názov
Úpravy v dôsledku opatrení, ktoré súvisia s riadnou správou hospodárskych záležitostí alebo ochranou rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
Úpravy týkajúce sa pozastavenia rozpočtových záväzkov
Zmena 21
Návrh nariadenia
Kapitola 2 – článok 7
Ak sa v súlade s príslušnými základnými aktmi zruší pozastavenie rozpočtových záväzkov týkajúcich sa fondov Únie, ku ktorému došlo v dôsledku opatrení, ktoré súvisia s riadnou správou hospodárskych záležitostí alebo ochranou rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, sumy zodpovedajúce pozastaveným záväzkom sa presunú do nasledujúcich rokov a príslušné stropy VFR sa zodpovedajúcim spôsobom upravia. Pozastavené záväzky z roku n nemožno opäť zahrnúť do rozpočtu po roku n+2.
Ak sa v súlade s príslušnými základnými aktmi zruší pozastavenie rozpočtových záväzkov, zodpovedajúce sumy sa presunú do nasledujúcich rokov a príslušné stropy VFR sa zodpovedajúcim spôsobom upravia. Pozastavené záväzky z roku n nemožno opäť zahrnúť do rozpočtu po roku n+2. Od roku n + 3 sa suma zodpovedajúca prepadnutým záväzkom zapíše do rezervy Únie na záväzky podľa článku 12.
Zmena 22
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 10 – odsek 1
1.  Fond solidarity Európskej únie, ktorého ciele a rozsah pôsobnosti sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002, nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 600 mil. EUR (v cenách roku 2018). Najmenej jedna štvrtina uvedenej ročnej sumy zostane každý rok k 1. októbru k dispozícii na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka. Časť ročnej sumy, ktorá sa nepoužije v roku n, sa môže použiť do roku n+1. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n+1, prepadne.
1.  Fond solidarity Európskej únie poskytuje finančnú pomoc v prípade veľkých katastrof, ku ktorým dôjde na území členského štátu alebo kandidátskej krajiny, ako sa vymedzuje v príslušnom základnom akte, a nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 1 000 mil. EUR (v cenách z roku 2018). Najmenej jedna štvrtina uvedenej ročnej sumy zostane každý rok k 1. októbru k dispozícii na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka. Časť ročnej sumy, ktorá sa nepoužije v roku n, sa môže použiť do roku n+1. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n+1, prepadne.
Zmena 23
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 10 – odsek 1 a (nový)
1a.  Rozpočtové prostriedky pre Fond solidarity Európskej únie sa do všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako rezerva.
Zmena 24
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 11 – odsek 2
2.  Ročná suma rezervy je stanovená na 600 mil. EUR (v cenách roku 2018) a možno ju použiť do roku n+1 v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Tieto rozpočtové prostriedky sa do všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako rezerva. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n+1, prepadne. Najmenej jedna štvrtina ročnej sumy na rok n zostane každý rok k 1. októbru k dispozícii na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka. Zo sumy, ktorá zostane každý rok do 30. septembra k dispozícii, možno na vnútorné alebo vonkajšie operácie mobilizovať maximálne polovicu. Zvyšnú časť sumy, ktorá zostane k dispozícii, možno od 1. októbra mobilizovať na vnútorné alebo vonkajšie operácie na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka.
2.  Ročná suma rezervy na núdzovú pomoc sa stanovuje na 1 000 mil. EUR (v cenách z roku 2018) a možno ju použiť do roku n+1 v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Tieto rozpočtové prostriedky sa do všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako rezerva. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n+1, prepadne. Najmenej 150 mil. EUR (v cenách z roku 2018) ročnej sumy na rok n zostane každý rok k 1. októbru k dispozícii na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka. Zo sumy, ktorá zostane každý rok do 30. septembra k dispozícii, možno na vnútorné alebo vonkajšie operácie mobilizovať maximálne polovicu. Zvyšnú časť sumy, ktorá zostane k dispozícii, možno od 1. októbra mobilizovať na vnútorné alebo vonkajšie operácie na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka.
Zmena 25
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 12 – názov
Celková rezerva na záväzky (rezerva Únie)
Celková rezerva na záväzky (rezerva Únie na záväzky)
Zmena 26
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 12 – odsek 1
1.  Celkovú rezervu na záväzky (rezervu Únie), ktorá má byť k dispozícii nad rámec stropov stanovených vo VFR na roky 2022 až 2027, tvoria:
a)  rezervy, ktoré v rámci stropov VFR pre záväzky z roku n-1 zostali k dispozícii;
b)   okrem rezerv uvedených v písmene a) od roku 2023 aj suma zodpovedajúca rozpočtovým prostriedkom, ktorých viazanosť bola zrušená v roku n-2, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 15] nariadenia o rozpočtových pravidlách.
1.  Celkovú rezervu na záväzky (rezervu Únie na záväzky), ktorá má byť k dispozícii nad rámec stropov stanovených vo VFR na roky 2021 až 2027, tvoria:
a)  rezervy, ktoré zostali k dispozícii v rámci stropov VFR na záväzky z predchádzajúcich rokov;
aa)   nevyužité viazané rozpočtové prostriedky z roku n-1;
b)  suma zodpovedajúca rozpočtovým prostriedkom, ktorých viazanosť bola zrušená v roku n-2, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 15] nariadenia o rozpočtových pravidlách;
ba)   suma zodpovedajúca sume pozastavených záväzkov z roku n-3, ktoré sa už nemôžu zahrnúť do rozpočtu podľa článku 7;
bb)   suma zodpovedajúca sume príjmov pochádzajúcich z pokút a penále.
Zmena 27
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 12 – odsek 2
2.  Celkovú rezervu na záväzky (rezervu Únie) alebo jej časť môže mobilizovať Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtového postupu podľa článku 314 ZFEÚ.
2.  Celkovú rezervu na záväzky (rezervu Únie na záväzky) alebo jej časť môže mobilizovať Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtového postupu podľa článku 314 ZFEÚ. Rezerva z roku n sa môže mobilizovať na roky n a n+1 prostredníctvom rezervy Únie na záväzky za predpokladu, že to nie je v rozpore s prebiehajúcimi alebo plánovanými opravnými rozpočtami.
Zmena 28
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 12 – odsek 3 a (nový)
3a.  Na konci roka 2027 sa sumy, ktoré zostanú k dispozícii v rámci rezervy Únie na záväzky, prenesú do ďalšieho VFR až do roku 2030.
Zmena 29
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 13 – odsek 1
Nástroj flexibility možno použiť na to, aby sa v danom rozpočtovom roku financovali jasne definované výdavky, ktoré by nebolo možné financovať v rámci výšky stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov. S výhradou druhého pododseku je strop ročnej sumy, ktorá je pre nástroj flexibility k dispozícii, stanovený na 1 000 mil. EUR (v cenách roku 2018).
Nástroj flexibility možno použiť na to, aby sa v danom rozpočtovom roku financovali jasne definované výdavky, ktoré by nebolo možné financovať v rámci výšky stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov, alebo v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, Fondu solidarity Európskej únie a rezervy na núdzovú pomoc. S výhradou druhého pododseku je strop ročnej sumy, ktorá je pre nástroj flexibility k dispozícii, stanovený na 2 000 mil. EUR (v cenách roku 2018).
Zmena 30
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 14 – odsek 1
1.  Rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie sa vytvorí mimo stropov VFR ako nástroj reakcie na nepredvídané okolnosti, ktorý možno použiť ako poslednú možnosť. Možno ju mobilizovať len v rámci opravného alebo ročného rozpočtu.
1.  Rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,05 % hrubého národného dôchodku Únie sa vytvorí mimo stropov VFR ako nástroj reakcie na nepredvídané okolnosti, ktorý možno použiť ako poslednú možnosť. Možno ju mobilizovať len v rámci opravného alebo ročného rozpočtu. Môžu sa mobilizovať viazané aj platobné rozpočtové prostriedky alebo len platobné rozpočtové prostriedky.
Zmena 31
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 14 – odsek 2
2.  Pri použití rezervy na nepredvídané udalosti sa v žiadnom danom roku nesmie prekročiť maximálna suma stanovená v ročnej technickej úprave VFR a zároveň sa musí dodržať strop vlastných zdrojov.
2.  Pri použití rezervy na nepredvídané udalosti sa v žiadnom danom roku nesmie prekročiť maximálna suma stanovená v ročnej technickej úprave VFR.
Zmena 32
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 14 – odsek 3
3.  Sumy, ktoré sú v dôsledku mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti k dispozícii, sú v plnej miere kompenzované rezervami v jednom alebo viacerých okruhoch VFR pre bežný rozpočtový rok alebo budúce rozpočtové roky.
vypúšťa sa
Zmena 33
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – článok 14 – odsek 4
4.  Sumy kompenzované v súlade s odsekom 3 sa v rámci VFR už nesmú viac mobilizovať. Použitie rezervy na nepredvídané udalosti nesmie mať za následok prekročenie celkových stropov viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú vo VFR stanovené pre bežný rozpočtový rok a budúce rozpočtové roky.
vypúšťa sa
Zmena 34
Návrh nariadenia
Kapitola 4 – názov
Preskúmanie a revízia VFR
Revízie
Zmena 35
Návrh nariadenia
Kapitola 4 – článok 15 – odsek 1
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2, články 16 až 20 a článok 24, možno v prípade nepredvídaných okolností vykonať revíziu VFR, to pri dodržaní stropu vlastných zdrojov stanoveného v súlade s platným rozhodnutím o vlastných zdrojoch.
1.  bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2 a články 16 až 20 a článok 24, sa príslušné stropy VFR upravia nahor v prípade, že je to potrebné na uľahčenie financovania politík Únie, najmä nových politických cieľov v prípadoch, v ktorých by inak bolo potrebné stanoviť dodatočné medzivládne alebo kvázi medzivládne metódy financovania, ktoré by obchádzali rozpočtový postup stanovený v článku 314 ZFEÚ.
Zmena 36
Návrh nariadenia
Kapitola 4 – článok 15 – odsek 3
3.  V každom návrhu na revíziu VFR v súlade s odsekom 1 sa preskúma možnosť prerozdelenia výdavkov medzi programy zahrnuté do okruhu, ktorý je predmetom revízie, a to s osobitným zreteľom na očakávané nedostatočné použitie rozpočtových prostriedkov.
vypúšťa sa
Zmena 37
Návrh nariadenia
Kapitola 4 – článok 16 – názov
Preskúmanie VFR v polovici obdobia
Revízia VFR v polovici obdobia
Zmena 38
Návrh nariadenia
Kapitola 4 – článok 16
Komisia predloží do 1. januára 2024 výstupy z preskúmania fungovania VFR. V prípade potreby predloží k týmto výstupom príslušné návrhy.
Komisia do 1. júla 2023 predloží legislatívny návrh revízie tohto nariadenia v súlade s postupmi stanovenými v ZFEÚ, a to na základe preskúmania fungovania VFR. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 tohto nariadenia, sa touto revíziou nezníži finančné krytie vopred pridelené jednotlivým štátom.
Pri vypracúvaní návrhu sa zohľadní posúdenie:
–   pokroku v úsilí o dosiahnutie celkového cieľa 25 % výdavkov EÚ na ciele v oblasti klímy v rámci VFR na roky 2021 – 2027, a dosiahnuť čo najskôr cieľ 30 % výdavkov ročne;
–   uplatňovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN;
–   uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte Únie (rodové rozpočtovanie);
–   dosahu zjednodušujúcich opatrení na zníženie byrokracie pre príjemcov pri vykonávaní finančných programov, ktoré sa majú uskutočniť po porade so zainteresovanými stranami;
Zmena 39
Návrh nariadenia
Kapitola 4 – článok 17
Pri oznamovaní výsledkov technických úprav VFR predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade v náležitých prípadoch aj návrh na revíziu celkových platobných rozpočtových prostriedkov, ktorú považuje z hľadiska plnenia za potrebnú, aby tak zabezpečila správne riadenie v súvislosti s ročnými stropmi platieb, a najmä ich riadny vývoj vzhľadom na viazané rozpočtové prostriedky.
Pri oznamovaní výsledkov technických úprav VFR alebo v prípade, že stropy platieb môžu zabrániť Únii plniť si svoje právne záväzky, predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade aj návrh na revíziu celkových platobných rozpočtových prostriedkov, ktorú považuje z hľadiska plnenia za potrebnú, aby tak zabezpečila správne riadenie v súvislosti s ročnými stropmi platieb, a najmä ich riadny vývoj vzhľadom na viazané rozpočtové prostriedky.
Zmena 40
Návrh nariadenia
Kapitola 5 – článok 21 – odsek 1
1.  Na veľké projekty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XXXX/XX - vesmírny program] je zo všeobecného rozpočtu Únie na roky 2021 až 2027 k dispozícii suma v maximálnej výške 14 196 mil. EUR (v cenách roku 2018).
1.  Na európske programy satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) a program Copernicus (európsky program monitorovania Zeme) je zo všeobecného rozpočtu Únie na roky 2021 až 2027 k dispozícii maximálna suma. Táto maximálna suma sa určí tak, aby bola o 15 % vyššia ako orientačné sumy stanovené pre oba veľké projekty podľa [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XXXX/XX – Vesmírny program]. Akékoľvek zvýšenie v rámci tejto maximálnej sumy sa bude financovať z rezerv alebo osobitných nástrojov a nebude mať za následok zníženie iných programov a projektov.
Zmena 41
Návrh nariadenia
Kapitola 5 – článok 21 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak vzniknú dodatočné potreby financovania uvedených veľkých projektov z rozpočtu Únie, Komisia navrhne zodpovedajúcu revíziu stropov VFR.
Zmena 42
Návrh nariadenia
Kapitola 6 – názov
Medziinštitucionálna spolupráca v priebehu rozpočtového postupu
Transparentnosť a medziinštitucionálna spolupráca v priebehu rozpočtového postupu
Zmena 43
Návrh nariadenia
Kapitola 6 – článok 22
Medziinštitucionálna spolupráca v priebehu rozpočtového postupu
Transparentnosť a medziinštitucionálna spolupráca v priebehu rozpočtového postupu
Zmena 44
Návrh nariadenia
Kapitola 6 – článok 22 – odsek 5 a (nový)
Európsky parlament aj Radu zastupujú na zasadnutiach na politickej úrovni ich príslušní zástupcovia.
Zmena 45
Návrh nariadenia
Kapitola 6 – článok 22 – odsek 4 b (nový)
Zasadnutia Európskeho parlamentu a Rady, na ktorých prijímajú svoje príslušné pozície k návrhu rozpočtu, sú verejné.
Zmena 46
Návrh nariadenia
Kapitola 6 – článok 23
Do všeobecného rozpočtu Únie sa v súlade s článkom 7] nariadenia o rozpočtových pravidlách zahrnú všetky výdavky a príjmy Únie a Euratomu vrátane výdavkov vyplývajúcich z akéhokoľvek príslušného rozhodnutia, ktoré prijme Rada jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom podľa článku 332 ZFEÚ.
Do všeobecného rozpočtu Únie sa v súlade s článkom 310 ods. 1 ZFEÚ zahrnú všetky výdavky a príjmy Únie a Euratomu vrátane výdavkov vyplývajúcich z akéhokoľvek príslušného rozhodnutia, ktoré prijme Rada jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom podľa článku 332 ZFEÚ.
Zmena 47
Návrh nariadenia
Kapitola 7 – článok 24
Komisia predloží do 1. júla 2025 návrh nového viacročného finančného rámca.
Do 1. júla 2023 predloží Komisia spolu s návrhmi revízie v polovici obdobia správu, v ktorej stanoví metódy praktického vykonávania finančného rámca na obdobie päť plus päť rokov.
Komisia predloží do 1. júla 2025 návrh nového viacročného finančného rámca.
Ak sa do 31. decembra 2027 neprijme nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje nový viacročný finančný rámec, predĺži sa platnosť stropov a ostatných ustanovení platných pre posledný rok platného VFR, až kým sa neprijme nariadenie o novom finančnom rámci. Ak po roku 2020 pristúpi k Únii nový členský štát, predĺžený finančný rámec sa podľa potreby zreviduje tak, aby zohľadňoval toto pristúpenie.

E.ZMENY NÁVRHU MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY

52.zdôrazňuje, že v dôsledku rokovaní a prijatia nového nariadenia o VFR by sa mal návrh medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení upraviť takto:

Zmena 48
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť 1
Oddiel A – bod 6 a (nový)
6a.  Informácie o operáciách, ktoré nie sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie, a o predvídateľnom vývoji jednotlivých kategórií vlastných zdrojov Únie sa orientačne uvádzajú v samostatných tabuľkách. Tieto informácie sa spolu s dokumentmi priloženými k návrhu rozpočtu aktualizujú každý rok.
Zmena 49
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť 1
Oddiel A – bod 7
7.  Inštitúcie na účely správneho finančného riadenia v čo najväčšej miere zabezpečia, aby v priebehu rozpočtového postupu a počas prijímania rozpočtu zostali k dispozícii dostatočné rezervy v rámci stropov jednotlivých okruhov viacročného finančného rámca.
7.  Inštitúcie na účely správneho finančného riadenia v čo najväčšej miere zabezpečia, aby v priebehu rozpočtového postupu a počas prijímania rozpočtu zostali k dispozícii dostatočné sumy v rámci rezerv pod stropmi jednotlivých okruhov VFR alebo v rámci dostupných osobitných nástrojov.
Zmena 50
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť I
Oddiel A – bod 8
Aktualizácia prognóz týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2027
8.  V roku 2024 bude Komisia aktualizovať prognózy platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2027.
V tejto aktualizácii sa zohľadnia všetky relevantné informácie vrátane skutočného plnenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ako aj prognózy plnenia. Zohľadnia sa takisto pravidlá určené na zaistenie riadneho vývoja platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami a prognózami rastu hrubého národného dôchodku Únie.
Aktualizácia prognóz týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov
8.  Komisia každoročne uskutoční aktualizáciu prognóz platobných rozpočtových prostriedkov do roku 2027 a po ňom.
V tejto aktualizácii sa zohľadnia všetky relevantné informácie vrátane skutočného plnenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ako aj prognózy plnenia. Zohľadnia sa takisto pravidlá určené na zaistenie riadneho vývoja platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami a prognózami rastu hrubého národného dôchodku Únie.
Zmena 51
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť I
Oddiel B – bod 9
9.  Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ako sa stanovuje v príslušnom základnom akte, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov.
Presuny týkajúce sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
9.  Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ako sa stanovuje v príslušnom základnom akte, Komisia navrhne ich mobilizáciu. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii prijmú spoločne Európsky parlament a Rada.
Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov.
Ak nedôjde k dohode, záležitosťou sa bude zaoberať nasledujúci rozpočtový trialóg.
Presuny týkajúce sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
Zmena 52
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť I
Oddiel B – bod 10
10.  Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie, ako sa stanovuje v príslušnom základnom akte, Komisia predloží návrh vhodného rozpočtového nástroja v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
10.  Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie, ako sa stanovuje v príslušnom základnom akte, Komisia navrhne ich mobilizáciu. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie prijmú spoločne Európsky parlament a Rada.
Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov.
Ak nedôjde k dohode, záležitosťou sa bude zaoberať nasledujúci rozpočtový trialóg.
Presuny týkajúce sa Fondu solidarity Európskej únie sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
Zmena 53
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť I
Oddiel B – bod 11
11.  Ak Komisia usúdi, že treba použiť prostriedky z rezervy na núdzovú pomoc, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov z tejto rezervy do príslušných rozpočtových riadkov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
11.  Ak Komisia usúdi, že treba použiť prostriedky z rezervy na núdzovú pomoc, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov z tejto rezervy do príslušných rozpočtových riadkov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
Ak nedôjde k dohode, záležitosťou sa bude zaoberať nasledujúci rozpočtový trialóg.
Zmena 54
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť I
Oddiel B – bod 12
Nástroj flexibility
12.  Komisia vypracuje návrh na mobilizáciu nástroja flexibility po preskúmaní všetkých možností na prerozdelenie rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, pre ktorý sa požadujú dodatočné výdavky.
V návrhu sa stanovia potreby, ktoré treba pokryť, a príslušná suma. Takýto návrh sa môže predložiť v súvislosti s návrhom rozpočtu alebo návrhom opravného rozpočtu.
Európsky parlament a Rada môžu mobilizovať nástroj flexibility v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ.
Nástroj flexibility
12.  Komisia vypracuje návrh na mobilizáciu nástroja flexibility po vyčerpaní rezerv príslušných okruhov.
V návrhu sa stanovia potreby, ktoré treba pokryť, a príslušná suma.
Európsky parlament a Rada môžu mobilizovať nástroj flexibility v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ.
Zmena 55
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť I
Oddiel B – bod 13
13.  Mobilizáciu mimoriadnej rezervy alebo jej časti navrhuje Komisia po dôkladnej analýze všetkých ostatných finančných možností. Takýto návrh sa môže predložiť v súvislosti s návrhom rozpočtu alebo návrhom opravného rozpočtu.
Európsky parlament a Rada môžu mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ.
13.  Mobilizáciu mimoriadnej rezervy alebo jej časti navrhuje Komisia po dôkladnej analýze všetkých ostatných finančných možností.
Európsky parlament a Rada môžu mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ.
Zmena 56
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť II
Oddiel A – bod 14 a (nový)
14a.  S cieľom uľahčiť prijatie nového VFR alebo uskutočniť jeho revíziu a vykonať článok 312 ods. 5 ZFEÚ zvolávajú inštitúcie pravidelné stretnutia:
–  stretnutia predsedov podľa článku 324 zmluvy;
–  brífingy a debrífingy predsedníctva Rady pre delegáciu Európskeho parlamentu pred a po príslušných zasadnutiach Rady;
–  neformálne trojstranné stretnutia počas rokovaní Rady s cieľom zohľadniť názory Európskeho parlamentu vo všetkých dokumentoch predsedníctva Rady;
–  trialógy po prijatí príslušných rokovacích mandátov vEurópskom parlamente a Rade;
–  vzájomná účasť predsedníctva Rady na schôdzach príslušného výboru Európskeho parlamentu a rokovacieho tímu Európskeho parlamentu na schôdzach príslušného zloženia Rady.
Európsky parlament a Rada si vzájomne postúpia každý dokument formálne prijatý v ich prípravných orgánoch alebo formálne predložený v ich mene, hneď ako ho budú mať k dispozícii.
Zmena 57
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť II
Oddiel B – bod 15 – zarážka 2
–  príjmov, výdavkov, aktív a pasív Európskeho rozvojového fondu (ERF), Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a iných prípadných budúcich mechanizmov,
–  príjmov, výdavkov, aktív a pasív Európskeho rozvojového fondu (ERF), Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a iných prípadných budúcich mechanizmov, ktoré nie sú financované z rozpočtu Únie, ale ktoré vznikli s cieľom podporiť ciele politík Únie vyplývajúce zo zmlúv,
Zmena 58
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť II
Oddiel B – bod 15 a (nový)
15a.  Komisia pri prijímaní samostatných presunov podľa článku 30 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách okamžite podrobne informuje rozpočtový orgán o dôvodoch takýchto presunov. Keď Európsky parlament alebo Rada k samostatnému presunu vyslovia výhradu, Komisia sa takouto výhradou zaoberá, prípadne príslušný presun zruší.
Zmena 59
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Časť III
Oddiel A – bod 24 a (nový)
24a.  Ak rozpočtový orgán v rámci rozpočtového postupu rozhodne o konkrétnych zvýšeniach, Komisia žiadne z nich nebude kompenzovať v nasledujúcich rokoch finančného plánovania, pokiaľ jej rozpočtový orgán na to výslovne nedá pokyn.
Zmena 60
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Príloha
Časť A – bod 1 a (nový)
1a.  Každá inštitúcia sa zaväzuje, že ostatným inštitúciám nebude postupovať žiadne nenaliehavé rozpočtové pozície, presuny alebo iné oznámenia, ktoré zahŕňajú termíny spadajúce do ich dovolenkového obdobia, s cieľom zabezpečiť, aby každá inštitúcia mohla riadne uplatňovať svoje procesné právomoci.
Útvary inštitúcií sa včas navzájom informujú o dovolenkových obdobiach svojich príslušných inštitúcií.
Zmena 61
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Príloha
Časť B – bod 2
2.  V dostatočnom predstihu pred prijatím návrhu rozpočtu Komisiou sa zvolá trialóg, na ktorom sa prediskutujú možné priority rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok.
2.  V dostatočnom predstihu pred prijatím návrhu rozpočtu Komisiou sa zvolá trialóg, na ktorom sa prediskutujú možné priority rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a všetky otázky vyplývajúce z plnenia rozpočtu prebiehajúceho rozpočtového roka.
Zmena 62
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Príloha
Časť C – bod 8
8.  Európsky parlament a Rada sa v záujme lojálnej a dobrej spolupráce medzi inštitúciami zaväzujú, že v priebehu celého rozpočtového postupu, a najmä počas zmierovacieho obdobia, budú prostredníctvom svojich vyjednávačov udržiavať pravidelné a aktívne kontakty na všetkých úrovniach. Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že zabezpečia včasnú a neustálu vzájomnú výmenu relevantných informácií a dokumentov na formálnej aj neformálnej úrovni, že počas zmierovacieho obdobia uskutočnia v prípade potreby v spolupráci s Komisiou technické alebo neformálne rokovania. Komisia zabezpečí, aby Európsky parlament a Rada mali včasný a rovnaký prístup k informáciám a dokumentom.
8.  Európsky parlament a Rada sa v záujme lojálnej a dobrej spolupráce medzi inštitúciami zaväzujú, že v priebehu celého rozpočtového postupu, a najmä počas zmierovacieho obdobia, budú prostredníctvom svojich vyjednávačov udržiavať pravidelné a aktívne kontakty na všetkých úrovniach. Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že zabezpečia včasnú a neustálu vzájomnú výmenu relevantných informácií a dokumentov na formálnej aj neformálnej úrovni, najmä tým, že si navzájom odovzdajú všetky procedurálne dokumenty prijaté v rámci svojich prípravných orgánov, hneď ako budú k dispozícii. Ďalej sa zaväzujú, že počas zmierovacieho obdobia uskutočnia v prípade potreby v spolupráci s Komisiou technické alebo neformálne rokovania Komisia zabezpečí, aby Európsky parlament a Rada mali včasný a rovnaký prístup k informáciám a dokumentom.
Zmena 63
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Príloha
Časť D – bod 12 a (nový)
12a.   Zasadnutia Európskeho parlamentu a Rady, na ktorých prijímajú svoje príslušné pozície k návrhu rozpočtu, sú verejné.
Zmena 64
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Príloha
Časť E – bod 15
15.  Európsky parlament a Rada sú v Zmierovacom výbore zastúpené na primeranej úrovni, aby mohla každá delegácia prijať politické záväzky za svoju inštitúciu a aby mohol byť dosiahnutý skutočný pokrok smerom ku konečnej dohode.
15.  Európsky parlament aj Rada majú v Zmierovacom výbore svojich príslušných zástupcov, aby mohla každá delegácia prijať politické záväzky za svoju inštitúciu a aby mohol byť dosiahnutý skutočný pokrok smerom ku konečnej dohode.
Zmena 65
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Príloha
Časť E – bod 19
19.  Všetky tri inštitúcie sa vopred dohodnú na dátumoch zasadnutí Zmierovacieho výboru a trialógov.
19.  Všetky tri inštitúcie sa vopred dohodnú na dátumoch zasadnutí Zmierovacieho výboru a trialógov. Podľa potreby možno počas zmierovacieho obdobia usporiadať ďalšie stretnutia, a to aj na technickej úrovni.
Zmena 66
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Príloha
Časť E – bod 21 a (nový)
21a.   S cieľom plne využiť 21-dňové zmierovacie obdobie stanovené zmluvou a umožniť inštitúciám, aby aktualizovali svoje rokovacie pozície, sa Európsky parlament a Rada zaväzujú, že na každom zasadnutí svojich prípravných orgánov v priebehu tohto obdobia preskúmajú aktuálny stav zmierovacieho konania a nenechajú to na poslednú chvíľu.
Zmena 67
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Príloha
Časť G – názov
Časť G. Nesplatené záväzky (RAL)
Časť G. Plnenie rozpočtu, platby a nesplatené záväzky (RAL)
Zmena 68
Návrh medziinštitucionálnej dohody
Príloha
Časť G – bod 36
36.  Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť riadny vývoj celkových platobných rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k viazaným rozpočtovým prostriedkom a zabrániť tak akémukoľvek nadmernému presúvaniu nesplatených záväzkov z jedného roku do druhého, Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli, že výšku nesplatených záväzkov budú podrobne monitorovať, aby obmedzili riziko, že implementácia programov Únie bude na konci viacročného finančného rámca ohrozená kvôli nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov.
V záujme zabezpečenia zvládnuteľnej úrovne a profilu platieb vo všetkých okruhoch sa vo všetkých okruhoch prísne uplatňujú pravidlá na zrušenie viazanosti, a to najmä pravidlá na automatické zrušenie viazanosti.
Inštitúcie sa v priebehu rozpočtového postupu pravidelne stretávajú s cieľom spoločne posúdiť aktuálny stav a výhľad plnenia rozpočtu v bežnom roku a v budúcich rokoch. Tieto stretnutia sa uskutočňujú formou osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí na primeranej úrovni, pred ktorými Komisia poskytne podrobné informácie o aktuálnom stave, členené podľa finančných prostriedkov a členských štátov, týkajúce sa plnenia platieb, doručených žiadostí o refundáciu a revidovaných prognóz. S cieľom zabezpečiť, aby Únia v súlade s článkom 323 ZFEÚ dokázala v období 2021 – 2027 plniť všetky svoje finančné záväzky vyplývajúce z existujúcich a budúcich záväzkov, Európsky parlament a Rada analyzujú a prerokúvajú odhady Komisie z hľadiska požadovanej výšky platobných rozpočtových prostriedkov.
36.  Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť riadny vývoj celkových platobných rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k viazaným rozpočtovým prostriedkom a zabrániť tak akémukoľvek nadmernému presúvaniu nesplatených záväzkov z jedného roku do druhého, Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli, že prognózy platieb a výšku nesplatených záväzkov budú podrobne monitorovať, aby obmedzili riziko, že implementácia programov Únie bude na konci viacročného finančného rámca ohrozená kvôli nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov.
Inštitúcie sa v priebehu rozpočtového postupu pravidelne stretávajú s cieľom spoločne posúdiť aktuálny stav a výhľad plnenia rozpočtu v bežnom roku a v budúcich rokoch. Tieto stretnutia sa uskutočňujú formou osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí na primeranej úrovni, pred ktorými Komisia poskytne podrobné informácie o aktuálnom stave, členené podľa finančných prostriedkov a členských štátov, týkajúce sa plnenia platieb, doručených žiadostí o refundáciu a revidovaných krátkodobých až dlhodobých prognóz. S cieľom zabezpečiť, aby Únia v súlade s článkom 323 ZFEÚ dokázala v období 2021 – 2027 plniť všetky svoje finančné záväzky vyplývajúce z existujúcich a budúcich záväzkov, Európsky parlament a Rada najmä analyzujú a prerokúvajú odhady Komisie z hľadiska požadovanej výšky platobných rozpočtových prostriedkov.

o

o o

53.poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0075 a P8_TA(2018)0076.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0226.
(3) Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 249.
(4) Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 242, 10.7.2018, s. 24.


Príloha I – VFR 2021 – 2027: stropy a nástroje mimo stropov (ceny z roku 2018)

(v mil. EUR – ceny z roku 2018)

 

Návrh Komisie

Pozícia Parlamentu

Viazané rozpočtové prostriedky

Spolu

2021 – 2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

2021 – 2027

I.  Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

166 303

31 035

31 006

31 297

30 725

30 615

30 757

30 574

216 010

II.  Súdržnosť a hodnoty

391 974

60 026

62 887

64 979

65 785

66 686

69 204

67 974

457 540

z toho: Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

330 642

52 143

52 707

53 346

53 988

54 632

55 286

55 994

378 097

III.  Prírodné zdroje a životné prostredie

336 623

57 780

57 781

57 789

57 806

57 826

57 854

57 881

404 718

IV.  Migrácia a riadenie hraníc

30 829

3 227

4 389

4 605

4 844

4 926

5 066

5 138

32 194

V.  Bezpečnosť a obrana

24 323

3 202

3 275

3 223

3 324

3 561

3 789

4 265

24 639

VI.  Susedstvo a svet

108 929

15 368

15 436

15 616

15 915

16 356

16 966

17 729

113 386

VII.  Európska verejná správa

75 602

10 388

10 518

10 705

10 864

10 910

11 052

11 165

75 602

z toho: Administratívne výdavky inštitúcií

58 547

8 128

8 201

8 330

8 432

8 412

8 493

8 551

58 547

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

1 134 583

181 025

185 293

188 215

189 262

190 880

194 688

194 727

1 324 089

ako percento HND

1,11 %

1,29 %

1,31 %

1,31 %

1,30 %

1,30 %

1,31 %

1,29 %

1,30 %

PLATOBNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

1 104 805

174 088

176 309

186 391

187 490

188 675

189 961

191 398

1 294 311

ako percento HND

1,08 %

1,24 %

1,24 %

1,30 %

1,29 %

1,28 %

1,28 %

1,27 %

1,27 %

MIMO STROPOV VFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva na núdzovú pomoc

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

1 400

200

200

200

200

200

200

200

1 400

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Nástroj flexibility

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

Európsky nástroj stabilizácie investícií

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Európsky mierový nástroj

9 223

753

970

1 177

1 376

1 567

1 707

1 673

9 223

MIMO STROPOV VFR SPOLU

26 023

4 953

5 170

5 377

5 576

5 767

5 907

5 873

38 623

VFR SPOLU + MIMO STROPOV VFR SPOLU

1 160 606

185 978

190 463

193 592

194 838

196 647

200 595

200 600

1 362 712

ako percento HND

1,14 %

1,32 %

1,34 %

1,35 %

1,34 %

1,34 %

1,35 %

1,33 %

1,34 %


Príloha II – VFR 2021 – 2027: stropy a nástroje mimo stropov (bežné ceny)

(v mil. EUR – bežné ceny)

 

Návrh Komisie

Pozícia Parlamentu

Viazané rozpočtové prostriedky

Spolu

2021 – 2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

2021 – 2027

I.  Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

187 370

32 935

33 562

34 555

34 601

35 167

36 037

36 539

243 395

II.  Súdržnosť a hodnoty

442 412

63 700

68 071

71 742

74 084

76 601

81 084

81 235

516 517

z toho: Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

373 000

55 335

57 052

58 899

60 799

62 756

64 776

66 918

426 534

III.  Prírodné zdroje a životné prostredie

378 920

61 316

62 544

63 804

65 099

66 424

67 785

69 174

456 146

IV.  Migrácia a riadenie hraníc

34 902

3 425

4 751

5 084

5 455

5 658

5 936

6 140

36 448

V.  Bezpečnosť a obrana

27 515

3 397

3 545

3 559

3 743

4 091

4 439

5 098

27 872

VI.  Susedstvo a svet

123 002

16 308

16 709

17 242

17 923

18 788

19 878

21 188

128 036

VII.  Európska verejná správa

85 287

11 024

11 385

11 819

12 235

12 532

12 949

13 343

85 287

z toho: Administratívne výdavky inštitúcií

66 028

8 625

8 877

9 197

9 496

9 663

9 951

10 219

66 028

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

1 279 408

192 105

200 567

207 804

213 140

219 261

228 107

232 717

1 493 701

ako percento HND

1,11 %

1,29 %

1,31 %

1,31 %

1,30 %

1,30 %

1,31 %

1,29 %

1,30 %

PLATOBNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

1 246 263

184 743

190 843

205 790

211 144

216 728

222 569

228 739

1 460 556

ako percento HND

1,08 %

1,24 %

1,24 %

1,30 %

1,29 %

1,28 %

1,28 %

1,27 %

1,27 %

MIMO STROPOV VFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva na núdzovú pomoc

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

1 578

212

216

221

225

230

234

239

1 578

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Nástroj flexibility

7 889

2 122

2 165

2 208

2 252

2 297

2 343

2 390

15 779

Európsky nástroj stabilizácie investícií

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Európsky mierový nástroj

10 500

800

1 050

1 300

1 550

1 800

2 000

2 000

10 500

MIMO STROPOV VFR SPOLU

29 434

5 256

5 596

5 937

6 279

6 624

6 921

7 019

43 633

VFR SPOLU + MIMO STROPOV VFR SPOLU

1 308 843

197 361

206 163

213 741

219 419

225 885

235 028

239 736

1 537 334

ako percento HND

1,14 %

1,32 %

1,34 %

1,35 %

1,34 %

1,34 %

1,35 %

1,33 %

1,34 %


Príloha III – VFR 2021 – 2027: rozdelenie podľa programov (ceny z roku 2018)

Pozn.: Na účely porovnania má tabuľka štruktúru jednotlivých programov EÚ tak, ako ich navrhla Komisia, bez ohľadu na prípadné zmeny, ktoré sa môžu požadovať počas legislatívneho postupu vedúceho k prijatiu týchto programov.

(v mil. EUR – ceny z roku 2018)

 

VFR 2014 – 2020 (EÚ27 + ERF)

Návrh Komisie 2021 – 2027

Pozícia Parlamentu

2021 – 2027

I.  Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

116 361

166 303

216 010

1.  Výskum a inovácia

69 787

91 028

127 537

Horizont Európa

64 674

83 491

120 000

Výskumný a vzdelávací program Euratomu

2 119

2 129

2 129

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER)

2 992

5 406

5 406

Iné

2

2

2

2.  Európske strategické investície

31 886

44 375

51 798

Fond InvestEU

3 968

13 065

14 065

Nástroj na prepájanie Európy (celkový príspevok z okruhu 1)

vrátane:

17 579

21 721

28 083

Nástroj na prepájanie Európy – Doprava

12 393

11 384

17 746

Nástroj na prepájanie Európy – Energetika

4 185

7 675

7 675

Nástroj na prepájanie Európy – Digitálne technológie

1 001

2 662

2 662

Program Digitálna Európa

172

8 192

8 192

Iné

9 097

177

177

Decentralizované agentúry

1 069

1 220

1 281

3.  Jednotný trh

5 100

5 672

8 423

Program jednotného trhu (vrátane COSME)

3 547

3 630

5 823

Program EÚ pre boj proti podvodom

156

161

322

Spolupráca v daňovej oblasti (FISCALIS)

226

239

300

Spolupráca v colnej oblasti (CUSTOMS)

536

843

843

Udržateľný cestovný ruch

 

 

300

Iné

61

87

87

Decentralizované agentúry

575

714

748

4.  Kozmický priestor

11 502

14 404

15 225

Vesmírny program Únie

11 308

14 196

15 017

Decentralizované agentúry

194

208

208

Rezerva

-1 913

10 824

13 026

II.  Súdržnosť a hodnoty

387 250

391 974

457 540

5.  Regionálny rozvoj a súdržnosť

272 647

242 209

272 647

EFRR + Kohézny fond vrátane:

272 411

241 996

272 411

Európsky fond regionálneho rozvoja

196 564

200 622

 

Kohézny fond

75 848

41 374

 

z toho príspevok do Nástroja na prepájanie Európy – Doprava

11 487

10 000

 

Podpora pre komunitu tureckých Cyperčanov

236

213

236

6.  Hospodárska a menová únia

273

22 281

22 281

Program na podporu reforiem

185

22 181

22 181

Ochrana eura proti falšovaniu

7

7

7

Iné

81

93

93

7.  Investovanie do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt

115 729

123 466

157 612

Európsky sociálny fond + (vrátane 5,9 mld. EUR na záruku pre deti)

96 216

89 688

106 781

z toho zdravie, zamestnanosť a sociálna inovácia

1 075

1 042

1 095

Erasmus+

13 699

26 368

41 097

Európsky zbor solidarity

373

1 113

1 113

Kreatívna Európa

1 403

1 642

2 806

Spravodlivosť

316

271

316

Práva a hodnoty vrátane minimálne 500 mil. EUR na oblasť hodnoty Únie

594

570

1 627

Iné

1 158

1 185

1 185

Decentralizované agentúry

1 971

2 629

2 687

Rezerva

-1 399

4 018

4 999

III.  Prírodné zdroje a životné prostredie

399 608

336 623

404 718

8.  Poľnohospodárstvo a námorná politika

390 155

330 724

391 198

EPZF + EPFRV vrátane:

382 855

324 284

383 255

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)

286 143

254 247

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

96 712

70 037

 

Európsky námorný a rybársky fond

6 243

5 448

6 867

Iné

962

878

962

Decentralizované agentúry

95

113

113

9.  Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

3 492

5 085

11 520

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

3 221

4 828

6 442

Fond pre spravodlivú energetickú transformáciu

 

 

4 800

Decentralizované agentúry

272

257

278

Rezerva

5 960

814

1 999

IV.  Migrácia a riadenie hraníc

10 051

30 829

32 194

10.  Migrácia

7 180

9 972

10 314

Fond pre azyl a migráciu

6 745

9 205

9 205

Decentralizované agentúry*

435

768

1 109

11.  Riadenie hraníc

5 492

18 824

19 848

Fond pre integrované riadenie hraníc

2 773

8 237

8 237

Decentralizované agentúry*

2 720

10 587

11 611

Rezerva

-2 621

2 033

2 033

V.  Bezpečnosť a obrana

1 964

24 323

24 639

12.  Bezpečnosť

3 455

4 255

4 571

Fond pre vnútornú bezpečnosť

1 200

2 210

2 210

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky

vrátane:

1 359

1 045

1 359

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (Litva)

459

490

692

Jadrová bezpečnosť a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (vrátane Bulharska a Slovenska)

900

555

667

Decentralizované agentúry

896

1 001

1 002

13.  Obrana

575

17 220

17 220

Európsky obranný fond

575

11 453

11 453

Vojenská mobilita

0

5 767

5 767

14.  Reakcia na krízu

1 222

1 242

1 242

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)

560

1 242

1 242

Iné

662

p.m.

p.m.

Rezerva

-3 289

1 606

1 606

VI.  Susedstvo a svet

96 295

108 929

113 386

15.  Vonkajšia činnosť

85 313

93 150

96 809

Nástroj(e) na podporu susedskej politiky a rozvojových politík vrátane fondu nasledujúceho po ERF a investičného plánu pre Afriku

71 767

79 216

82 716

Humanitárna pomoc

8 729

9 760

9 760

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP)

2 101

2 649

2 649

Zámorské krajiny a územia (vrátane Grónska)

594

444

594

Iné

801

949

949

Decentralizované agentúry

144

132

141

16.  Predvstupová pomoc

13 010

12 865

13 010

Predvstupová pomoc

13 010

12 865

13 010

Rezerva

-2 027

2 913

3 567

VII.  Európska verejná správa

70 791

75 602

75 602

Európske školy a dôchodky

14 047

17 055

17 055

Administratívne výdavky inštitúcií

56 744

58 547

58 547

SPOLU

1 082 320

1 134 583

1 324 089

V % HND (EÚ-27)

1,16 %

1,11 %

1,30 %

* Suma EP pre decentralizované agentúry v klastroch 10 a 11 zahŕňa finančný dosah návrhov Komisie pre Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a európsku pohraničnú a pobrežnú stráž z 12. septembra 2018.


Príloha IV – VFR 2021 – 2027: rozdelenie podľa programov (bežné ceny)

(v mil. EUR – bežné ceny)

 

VFR 2014 – 2020 (EÚ27 + ERF)

Návrh Komisie 2021 – 2027

Pozícia Parlamentu

2021 – 2027

I.  Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

114 538

187 370

243 395

1.  Výskum a inovácia

68 675

102 573

143 721

Horizont Európa

63 679

94 100

135 248

Výskumný a vzdelávací program Euratomu

2 085

2 400

2 400

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER)

2 910

6 070

6 070

Iné

1

3

3

2.  Európske strategické investície

31 439

49 973

58 340

Fond InvestEU

3 909

14 725

15 852

Nástroj na prepájanie Európy (celkový príspevok z okruhu 1)

vrátane:

17 435

24 480

31 651

Nástroj na prepájanie Európy – Doprava

12 281

12 830

20 001

Nástroj na prepájanie Európy – Energetika

4 163

8 650

8 650

Nástroj na prepájanie Európy – Digitálne technológie

991

3 000

3 000

Program Digitálna Európa

169

9 194

9 194

Iné

8 872

200

200

Decentralizované agentúry

1 053

1 374

1 444

3.  Jednotný trh

5 017

6 391

9 494

Program jednotného trhu (vrátane COSME)

3 485

4 089

6 563

Program EÚ pre boj proti podvodom

153

181

363

Spolupráca v daňovej oblasti (FISCALIS)

222

270

339

Spolupráca v colnej oblasti (CUSTOMS)

526

950

950

Udržateľný cestovný ruch

 

 

338

Iné

59

98

98

Decentralizované agentúry

572

804

843

4.  Kozmický priestor

11 274

16 235

17 160

Vesmírny program Únie

11 084

16 000

16 925

Decentralizované agentúry

190

235

235

Rezerva

-1 866

12 198

14 680

II.  Súdržnosť a hodnoty

380 738

442 412

516 517

5.  Regionálny rozvoj a súdržnosť

268 218

273 240

307 578

EFRR + Kohézny fond vrátane:

267 987

273 000

307 312

Európsky fond regionálneho rozvoja

193 398

226 308

 

Kohézny fond

74 589

46 692

 

Z toho príspevok do Nástroja na prepájanie Európy – Doprava

11 306

11 285

 

Podpora pre komunitu tureckých Cyperčanov

231

240

266

6.  Hospodárska a menová únia

275

25 113

25 113

Program na podporu reforiem

188

25 000

25 000

Ochrana eura proti falšovaniu

7

8

8

Iné

79

105

105

7.  Investovanie do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt

113 636

139 530

178 192

Európsky sociálny fond + (vrátane 5,9 mld. EUR v cenách z roku 2018 na záruku pre deti)

94 382

101 174

120 457

z toho zdravie, zamestnanosť a sociálna inovácia

1 055

1 174

1 234

Erasmus+

13 536

30 000

46 758

Európsky zbor solidarity

378

1 260

1 260

Kreatívna Európa

1 381

1 850

3 162

Spravodlivosť

 

305

356

Práva a hodnoty vrátane minimálne 500 mil. EUR v cenách z roku 2018 na oblasť hodnoty Únie

 

642

1 834

Iné

1 131

1 334

1 334

Decentralizované agentúry

1 936

2 965

3 030

Rezerva

-1 391

4 528

5 634

III.  Prírodné zdroje a životné prostredie

391 849

378 920

456 146

8.  Poľnohospodárstvo a námorná politika

382 608

372 264

440 898

EPZF + EPFRV vrátane:

375 429

365 006

431 946

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)

280 351

286 195

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

95 078

78 811

 

Európsky námorný a rybársky fond

6 139

6 140

7 739

Iné

946

990

1 085

Decentralizované agentúry

94

128

128

9.  Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

3 437

5 739

12 995

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

3 170

5 450

7 272

Fond pre spravodlivú energetickú transformáciu

 

 

5 410

Decentralizované agentúry

267

289

313

Rezerva

5 804

918

2 254

IV.  Migrácia a riadenie hraníc

9 929

34 902

36 448

10.  Migrácia

7 085

11 280

11 665

Fond pre azyl a migráciu

6 650

10 415

10 415

Decentralizované agentúry*

435

865

1 250

11.  Riadenie hraníc

5 439

21 331

22 493

Fond pre integrované riadenie hraníc

2 734

9 318

9 318

Decentralizované agentúry*

2 704

12 013

13 175

Rezerva

-2 595

2 291

2 291

V.  Bezpečnosť a obrana

1 941

27 515

27 872

12.  Bezpečnosť

3 394

4 806

5 162

Fond pre vnútornú bezpečnosť

1 179

2 500

2 500

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky

vrátane:

1 334

1 178

1 533

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (Litva)

451

552

780

Jadrová bezpečnosť a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (vrátane Bulharska a Slovenska)

883

626

753

Decentralizované agentúry

882

1 128

1 129

13.  Obrana

590

19 500

19 500

Európsky obranný fond

590

13 000

13 000

Vojenská mobilita

0

6 500

6 500

14.  Reakcia na krízu

1 209

1 400

1 400

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)

561

1 400

1 400

Iné

648

p.m.

p.m

Rezerva

-3 253

1 809

1 809

VI.  Susedstvo a svet

93 381

123 002

128 036

15.  Vonkajšia činnosť

82 569

105 219

109 352

Nástroj(e) na podporu susedskej politiky a rozvojových politík vrátane fondu nasledujúceho po ERF a investičného plánu pre Afriku

70 428

89 500

93 454

Humanitárna pomoc

8 561

11 000

11 000

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP)

2 066

3 000

3 000

Zámorské krajiny a územia (vrátane Grónska)

582

500

669

Iné

790

1 070

1 070

Decentralizované agentúry

141

149

159

16.  Predvstupová pomoc

12 799

14 500

14 663

Predvstupová pomoc

12 799

14 500

14 663

Rezerva

-1 987

3 283

4 020

VII.  Európska verejná správa

69 584

85 287

85 287

Európske školy a dôchodky

13 823

19 259

19 259

Administratívne výdavky inštitúcií

55 761

66 028

66 028

SPOLU

1 061 960

1 279 408

1 493 701

V % HND (EÚ-27)

1,16 %

1,11 %

1,30 %

* Suma EP pre decentralizované agentúry v klastroch 10 a 11 zahŕňa finančný dosah návrhov Komisie pre Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a európsku pohraničnú a pobrežnú stráž z 12. septembra 2018.

Posledná úprava: 11. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia