Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2157(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0335/2018

Predkladané texty :

A8-0335/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 12
CRE 13/11/2018 - 12

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.3
CRE 14/11/2018 - 14.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0451

Prijaté texty
PDF 187kWORD 60k
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP
P8_TA(2018)0451A8-0335/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2018/2157(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zásady uvedené v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), najmä na podporu zásad demokracie a právneho štátu, zachovania mieru, predchádzania konfliktom a posilňovania medzinárodnej bezpečnosti,

–  so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu(1) (ďalej len „spoločná pozícia“),

–  so zreteľom na devätnástu výročnú správu(2) podľa článku 8 ods. 2 spoločnej pozície Rady,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2018/101/SZBP z 22. januára 2018 o presadzovaní účinnej kontroly vývozu zbraní(3) a rozhodnutie Rady 2017/915/SZBP z 29. mája 2017 o osvetových činnostiach Únie na podporu vykonávania Zmluvy o obchodovaní so zbraňami(4),

–  so zreteľom na aktualizovaný Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie, ktorý Rada schválila 26. februára 2018(5),

–  so zreteľom na užívateľskú príručku k spoločnej pozícii, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu,

–  so zreteľom na Wassenaarské usporiadanie kontrol vývozu konvenčných zbraní a tovaru s dvojakým použitím z 12. mája 1996, ako aj na zoznamy týchto položiek a technológií a munície, ktoré boli aktualizované v decembri 2017(6),

–  so zreteľom na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu z 25. júna 2012, najmä na výsledok 11 písm. e) akčného plánu a na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019) z 20. júla 2015, najmä na cieľ 21 písm. d),

–  so zreteľom na Zmluvu o obchodovaní so zbraňami (ďalej len „ATT“), ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 2. apríla 2013(7) a ktorá nadobudla platnosť 24. decembra 2014,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva(8),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím(9), zmenené nariadením (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014 a do zoznamu položiek s dvojakým použitím a technológií v jeho prílohe I (nariadenie o položkách s dvojakým použitím),

–  so zreteľom na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, najmä na cieľ 16, ktorým sa podporujú spravodlivé, mierové a inkluzívne spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj,

–  so zreteľom na program odzbrojenia OSN s názvom Zabezpečenie našej spoločnej budúcnosti,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2134 z 23. novembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie(10),

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva pre Radu pre ľudské práva o vplyve transferov zbraní na uplatňovanie ľudských práv(11),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto veci, najmä tie z 13. septembra 2017(12) a zo 17. decembra 2015(13) o vykonávaní spoločnej pozície,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ (COM(2017)0294), a návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond (COM(2018)0476),

–  so zreteľom na svoje uznesenie o humanitárnej situácii v Jemene z 25. februára 2016(14), 15. júna 2017(15) a 30. novembra 2017(16),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel(17),

–  so zreteľom na správu Rady o ľudských právach zo 17. augusta 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene vrátane ich porušovania a zneužívania od septembra 2014 (A/HRC/39/43),

–  so zreteľom na článok 52 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0335/2018),

A.  keďže prirodzené právo na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu je ustanovené v článku 51 Charty Organizácie Spojených národov;

B.  keďže vývoz a transfer zbraní má nepopierateľný vplyv na ľudské práva a bezpečnosť, sociálno-ekonomický rozvoj a demokraciu; keďže vývoz zbraní prispieva aj k okolnostiam, ktoré nútia ľudí utekať zo svojich krajín; keďže tieto skutočnosti sú silnými argumentmi pre vytvorenie prísneho, transparentného, účinného a všeobecne akceptovaného a vymedzeného systému kontroly zbraní;

C.  keďže spoločná pozícia 2008/944/SZBP je právne záväzným rámcom, ktorý obsahuje osem kritérií; keďže v prípade ich nesplnenia sa vývozná licencia zamietne (kritériá 1 – 4) alebo sa aspoň o takejto možnosti uvažuje (kritériá 5 – 8); keďže rozhodnutie o transfere alebo o zamietnutí transferu akejkoľvek vojenskej technológie alebo materiálu zostáva v právomoci každého členského štátu v súlade s článkom 4 ods. 2 spoločnej pozície;

D.  keďže z najnovších údajov(18) vyplýva, že vývoz zbraní z EÚ-28 predstavoval v rokoch 2013 - 2017 viac než 27 % globálneho vývozu, čo by znamenalo, že EÚ-28 je druhým najväčším dodávateľom zbraní na svete po USA (34 %) a pred Ruskom (22 %); keďže v rokoch 2015 a 2016 sa zaznamenal od začiatku zberu údajov v EÚ hodnotovo najvyšší počet udelených vývozných licencií na zbrane, pričom v roku 2015 ich celková hodnota dosahovala 195,95 miliardy EUR a podľa najnovšej správy pracovnej skupiny pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) v roku 2016 to bolo 191,45 miliardy EUR(19); keďže sú údaje za roky 2015 a 2016, nanešťastie, zavádzajúce a nepresné, a to preto, že objem licencií je čiastočne skôr vyjadrením úmyslu ako presný údaj o skutočnom vývoze, ktorý by sa mohol očakávať v blízkej budúcnosti;

E.  keďže výročné správy pracovnej skupiny COARM sú zatiaľ jediným nástrojom, ktorého účelom je pokryť vykonávanie spoločnej pozície; keďže tieto správy prispeli k zvýšeniu transparentnosti vývozu zbraní členských štátov a keďže objem usmernení a objasnení v užívateľskej príručke sa výrazne zväčšil; keďže vďaka spoločnej pozícii sa zvýšil objem informácií o udeľovaní vývozných licencií na zbrane;

F.  keďže prostredie globálnej aj regionálnej bezpečnosti sa zásadne zmenilo, najmä pokiaľ ide o južné a východné susedstvo Únie, čo poukazuje na naliehavú potrebu zlepšiť metodológie s cieľom poskytovať informácie na posúdenie rizík vývozných licencií a zaistiť ich väčšiu bezpečnosť;

G.  keďže podľa článku 3 spoločnej pozície sa týmito ôsmimi kritériami stanovujú len minimálne normy a členské štáty môžu v oblasti kontroly zbraní stanoviť prísnejšie opatrenia; keďže rozhodovací proces pre udelenie alebo odmietnutie licencie na vývoz zbraní patrí výhradne do právomoci členských štátov;

H.  keďže nie všetky členské štáty poskytujú pracovnej skupine COARM úplné údaje; keďže členské štáty využívajú rozdielne spôsoby zberu údajov a rozdielne postupy ich predkladania a odlišne vykladajú týchto osem kritérií, súbory údajov sú neúplné a rôznorodé a postupy vývozu zbraní sa značne líšia; zdôrazňuje, že výmena informácií musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a správnymi postupmi v každej krajine;

I.  keďže v súčasnosti neexistuje žiaden mechanizmus štandardizovanej, nezávislej kontroly a podávania správ o dodržiavaní týchto ôsmich kritérií spoločnej pozície;

J.  keďže v posledných rokoch boli prijaté opatrenia týkajúce sa nedovoleného obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami a bol aktualizovaný zoznam položiek a technológií s dvojakým použitím v rámci Wassenaarského usporiadania; keďže aj napriek tomu, že otázky ako kontrola sprostredkovania zbraní, výroba na základe licencie mimo EÚ a kontrola koncových používateľov boli zaradené do programu a čiastočne aj do samotnej spoločnej pozície, mnohé výrobky, najmä v oblasti položiek s dvojakým použitím, kybernetických technológií a dohľadu, neboli doposiaľ zahrnuté do systému kontrol;

K.  keďže v devätnástej výročnej správe sa uvádza, že 40,5 % licencií na vývoz zbraní bolo poskytnutých krajinám regiónu MENA v celkovej hodnote 77,5 miliardy EUR, pričom väčšina tohto vývozu v hodnote 57,9 miliardy EUR sa týkala Saudskej Arábie, Egyptu a Spojených arabských emirátov (ďalej len „SAE“);

L.  keďže v niektorých prípadoch sa zbrane vyvážané do určitých krajín, napríklad do Saudskej Arábie, SAE a členov koalície vedenej Saudskou Arábiou, použili v konfliktoch, ako napríklad v Jemene; keďže takýmito vývozmi sa jasne porušuje spoločná pozícia;

M.  keďže v uznesení Európskeho parlamentu z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) vyzvala k tomu, aby spustila iniciatívu na zavedenie embarga EÚ na vývoz zbraní na Saudskú Arábiu;

N.  keďže zbrane s licenciou na prevod členskými štátmi EÚ a následne použité v súčasnom konflikte v Jemene mali katastrofický vplyv na udržateľný rozvoj v Jemene;

O.  keďže odvetvie obrany sa stalo ústredným bodom politiky EÚ, pričom v Európskej globálnej stratégii (EUGS) sa uvádza, že „udržateľný, inovatívny a konkurencieschopný európsky obranný priemysel má zásadný význam pre strategickú autonómiu Európy a pre dôveryhodnú SBOP“(20); keďže vývoz zbraní je kľúčom k posilneniu priemyselnej a technologickej základne európskej obrany a keďže prioritou obranného priemyslu je zaručiť bezpečnosť a obranu členských štátov EÚ a prispieť k vykonávaniu SZBP; keďže hlavnou úlohou Európskeho obranného fondu a jeho predchodcu EDIDP, ktorý bol nedávno ustanovený, je „podpora konkurencieschopnosti európskeho obranného priemyslu“(21);

P.  keďže opatrenia na zabezpečenie transparentnosti, ako je monitorovanie vývozu zbraní, prispievajú k posilneniu dôvery medzi členskými štátmi;

Q.  keďže v článku 10 spoločnej pozície sa jasne uvádza, že dodržiavanie uvedených ôsmich kritérií má prednosť pred prípadnými hospodárskymi, sociálnymi, obchodnými alebo priemyselnými záujmami členských štátov;

Posilnenie spoločnej pozície a zlepšenie jej vykonávania

1.  zdôrazňuje, že štáty majú legitímne právo na získanie vojenskej technológie na účely sebaobrany; konštatuje, že zachovanie obranného priemyslu slúži ako súčasť sebaobrany členských štátov;

2.  konštatuje, že európsky obranný trh slúži ako nástroj na zaručenie bezpečnosti a obrany členských štátov a občanov Únie, a prispieva k vykonávaniu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), a najmä k spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (SBOP); vyzýva členské štáty, aby prekonali súčasnú nedostatočnú účinnosť výdavkov na obranu z dôvodu duplicity, fragmentácie, nedostatočnej interoperability a aby sa EÚ usilovala stať sa poskytovateľom bezpečnosti aj lepšou kontrolou vývozu zbraní;

3.  uznáva, že EÚ je jediným zväzkom štátov s právne záväzným rámcom, ktorého uplatňovaním sa zlepšuje kontrola vývozu zbraní, a to aj v krízových regiónoch a krajinách so sporným prístupom k ľudským právam; v tejto súvislosti víta, že európske a mimoeurópske tretie krajiny sa pripojili k systému kontroly vývozu zbraní na základe spoločnej pozície; nabáda aj ostatné kandidátske krajiny, krajiny v procese dosiahnutia štatútu kandidátskej krajiny alebo krajiny, ktoré sa chcú inak zapojiť do procesu pristúpenia k EÚ, aby uplatňovali ustanovenia spoločnej pozície;

4.  zdôrazňuje naliehavú potrebu posilniť úlohu delegácií EÚ pri poskytovaní pomoci členským štátom a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pri posudzovaní rizík vývozných licencií a vykonávaní kontrol koncových používateľov, kontrol po odoslaní a inšpekcií na mieste;

5.  konštatuje, že v jednotlivých členských štátoch sa osem uvedených kritérií uplatňuje a vykladá rôzne; požaduje jednotné, konzistentné a koordinované uplatňovanie ôsmich kritérií a úplné vykonávanie spoločnej pozície so všetkými záväzkami, ktoré z nej vyplývajú;

6.  domnieva sa, že metodika posúdenia rizík vývozných licencií by mala zahŕňať zásadu predbežnej opatrnosti a že členské štáty by okrem posúdenia toho, či by sa mohli konkrétne vojenské technológie použiť na vnútornú represiu alebo na iné nežiaduce účely, mali posúdiť aj riziká na základe celkovej situácie v cieľovej krajine, pričom sa zohľadnia prvky ako stav demokracie, zásady právneho štátu a sociálno-ekonomický rozvoj;

7.  v súlade s odporúčaniami z 13. septembra 2017 vyzýva členské štáty a ESVČ, aby využili súčasný proces preskúmania na posilnenie mechanizmov výmeny informácií tým, že sa sprístupnia kvalitatívne a kvantitatívne lepšie informácie pre posúdenia rizík vývozných licencií, a to:

   a) poskytovaním viac informácií o vývozných licenciách a skutočnom vývoze, ktoré sa budú zdieľať systematicky a včas, vrátane informácií o koncových používateľoch, ktorých sa to týka, prípadoch zneužitia, osvedčeniach koncového používateľa, ktoré sú sfalšované alebo inak znepokojujúce, a o podozrivých sprostredkovateľoch alebo dopravných spoločnostiach, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;
   b) vedením zoznamu subjektov a osôb odsúdených za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa vývozu zbraní, za prípady identifikovaného zneužívania a osôb, o ktorých je známe alebo sa predpokladá, že sa podieľajú na nelegálnom obchodovaní so zbraňami, alebo na činnosti, ktoré predstavujú hrozbu pre medzinárodnú a národnú bezpečnosť;
   c) zdieľaním osvedčených postupov prijatých na vykonávanie ôsmich kritérií;
   d) zmenou súčasnej používateľskej príručky na interaktívny on-line zdroj;
   e) zmenou výročnej správy EÚ na otvorenú a verejnú on-line databázu do konca roka 2019 s novým formátom, ktorý sa bude uplatňovať na údaje z roku 2017;
   f) presadzovaním jasných a dobre zavedených postupov spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva a pohraničnými orgánmi na základe výmeny informácií s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnosti a odstrániť nezákonné obchodovanie so zbraňami, čo predstavuje riziko pre bezpečnosť EÚ a jej občanov;

8.  vyzýva členské štáty a ESVČ, aby zvýšili počet pracovníkov pracujúcich na otázkach súvisiacich s vývozom na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ; podporuje využívanie finančných prostriedkov EÚ na budovanie kapacít medzi úradníkmi zodpovednými za vydávanie licencií a za presadzovanie predpisov v členských štátoch;

9.  pripomína, že jedným z dôvodov zavedenia spoločnej pozície bolo zabrániť, aby sa európske zbrane používali proti ozbrojeným silám členských štátov, a predchádzať porušovaniu ľudských práv a predlžovaniu ozbrojených konfliktov; opätovne zdôrazňuje, že spoločná pozícia stanovuje minimálne požiadavky, ktoré musia členské štáty uplatňovať v oblasti kontroly vývozu zbraní, a zahŕňa povinnosť posudzovať žiadosti o vývozné licencie vo vzťahu ku všetkým ôsmim kritériám, ktoré sú v nej uvedené;

10.  kritizuje systematické neuplatňovanie ôsmich kritérií členskými štátmi, ako aj to, že vojenské technológie sa dostanú na miesta a ku koncovým používateľom, ktorí nespĺňajú kritériá stanovené v spoločnej pozícii; opakuje svoju výzvu na nezávislé posúdenie súladu členského štátu s ôsmimi kritériami spoločnej pozície; zastáva názor, že by sa mala podporovať väčšia konvergencia pri uplatňovaní ôsmich kritérií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že chýbajú ustanovenia o sankciách, ktoré sa môžu použiť voči členským štátom, ktoré pred udelením licencií nekontrolujú súlad s uvedenými ôsmimi kritériami; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zlepšovali konzistentnosť vykonávania spoločnej pozície a odporúča im, aby zaviedli postupy na vykonávanie nezávislých kontrol;

11.  je presvedčený, že vývozy do Saudskej Arábie, SAE a ďalších členských štátov koalície vedenej Saudskou Arábiou v Jemene nie sú prinajmenšom v súlade s kritériom 2, a to z dôvodu účasti týchto krajín na závažných porušeniach humanitárneho práva, ktoré stanovili príslušné orgány OSN; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu z 13. septembra 2017 o naliehavej potrebe uložiť embargo na vývoz zbraní na Saudskú Arábiu a vyzýva PK/VP a Radu, aby takéto embargo rozšírili aj na všetkých ostatných členov koalície vedenej Saudskou Arábiou v Jemene;

12.  domnieva sa, že treba začať proces vedúci k mechanizmu, ktorým sa udeľujú sankcie tým členským štátom, ktoré nedodržiavajú spoločnú pozíciu;

13.  poznamenáva, že niektoré členské štáty prestali poskytovať zbrane Saudskej Arábii a ostatným členom koalície vedenej Saudskou Arábiou v Jemene v dôsledku ich konania, zatiaľ čo iné pokračujú v ich zásobovaní vojenskými technológiami; blahoželá tým členským štátom, ako sú Nemecko a Holandsko, ktoré zmenili svoju prax v súvislosti s konfliktom v Jemene; vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že sa zdá, že ostatné členské štáty nezohľadňujú správanie cieľovej krajiny a konečné použitie vyvážaných zbraní a munície; zdôrazňuje, že táto nerovnosť v praxi ohrozuje celý európsky režim kontroly zbraní;

14.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že takmer všetky žiadosti o licencie na vývoz do konkrétnych krajín ako Saudská Arábia boli udelené aj napriek tomu, že vývoz do oboch krajín je prinajmenšom v rozpore s kritériami 1 až 6 spoločnej pozície, pričom upozorňuje, že nesplnenie kritérií 1 až 4 musí viesť k zamietnutiu licencie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že boli schválené takmer všetky žiadosti o vývozné licencie (95 %) do Saudskej Arábie v kategórii VM 9(22) (vojnové plavidlá používané na posilnenie námornej blokády v Jemene) a v kategóriách VM 10 (lietadlá) a VM 4 (bomby atď.), ktoré boli základom leteckej kampane, čím prispievajú k zhoršovaniu humanitárnej situácie, narúšaniu trvalo udržateľného rozvoja celej krajiny a k pretrvávajúcemu utrpeniu obyvateľstva Jemenu;

15.  je šokovaný množstvom zbraní a munície vyrobených v EÚ, ktoré sa našlo v rukách Dá’iš v Sýrii a v Iraku; berie na vedomie, že Bulharsko a Rumunsko nevykonávali účinne spoločnú pozíciu v súvislosti s opätovnými transfermi, ktoré sú v rozpore s osvedčeniami koncových používateľov; vyzýva všetky členské štáty, aby v budúcnosti odmietali podobné transfery, najmä do USA a Saudskej Arábie, a vyzýva ESVČ a členské štáty, najmä Bulharsko a Rumunsko, aby v kontexte COARM, ale aj verejne pred podvýborom Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a obranu (SEDE) vysvetlili, aké kroky prijali v tejto veci; vyzýva ESVČ, aby vyriešila mnohé prípady, ktoré odhalila nedávna správa spoločnosti Conflict Armament Research, a aby preskúmala účinnejšie metódy na posúdenie rizika zneužitia v rámci COARM a na iných príslušných fórach vrátane zavedenia povinnosti pre členské štáty v rámci procesu hodnotenia, aby zamietli vývoznú licenciu, ak existuje jednoznačné riziko, že vojenská technológia alebo vybavenie, ktoré sa má vyviezť, môže byť zneužité; rozhodlo o začatí vyšetrovania v tejto veci;

16.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že dodávanie zbraňových systémov počas vojny a v situáciách výrazného politického napätia môže mať neprimeraný vplyv na civilné obyvateľstvo; zdôrazňuje, že konflikty by sa mali riešiť v prvom rade diplomatickou cestou; vyzýva preto členské štáty EÚ, aby sa usilovali o skutočnú spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku;

17.  uznáva, že lepšie vykonávanie kritéria 8 by predstavovalo rozhodujúci prínos k cieľom EÚ v oblasti súdržnosti politík v oblasti rozvoja a cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (SDG), najmä cieľ trvalo udržateľného rozvoja 16.4; vyzýva členské štáty a ESVČ, aby v tejto súvislosti využili prebiehajúci proces revízie spoločnej pozície; v tejto súvislosti odporúča aktualizovať používateľskú príručku a zamerať sa nielen na rozvojový vplyv nákupu zbraní na prijímajúcu krajinu, ale aj na možnú škodu pre rozvoj spôsobenú používaním zbraní, a to aj v iných krajinách, ako je prijímajúci štát;

18.  navrhuje, aby EÚ preskúmala spôsoby podpory členských štátov pri dodržiavaní ôsmich kritérií spoločnej pozície, najmä poskytovaním informácií počas fázy posúdenia rizika, kontroly koncových používateľov, predbežných kontrol zásielok a pravidelne aktualizovaného zoznamu tretích krajín, ktoré spĺňajú kritériá spoločnej pozície;

19.  konštatuje, že Rada vykonáva opätovné posúdenie vykonávania spoločnej pozície a plnenie jej cieľov v roku 2018; vyzýva, aby sa spoločná pozícia zrevidovala a zistilo sa, ako sa vykonáva na vnútroštátnej úrovni, vrátane posúdenia rôznych spôsobov transpozície spoločnej pozície v zákonoch a iných právnych predpisoch jednotlivých štátov, metódy posudzovania žiadostí o licencie a príslušné vládne agentúry a ministerstvá; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že projekty financované z nedávno zavedeného EDIDP a budúceho obranného fondu musia podliehať vnútroštátnym, ako aj európskym mechanizmom/režimom kontroly a podávania správ a musia byť pod plnou parlamentnou kontrolou; je presvedčený, že aj navrhnutý Európsky mierový nástroj musí byť predmetom parlamentnej kontroly;

20.  vyzýva členské štáty, aby prekonali súčasnú nedostatočnú účinnosť výdavkov na obranu z dôvodu duplicity, fragmentácie, nedostatočnej interoperability a aby sa EÚ usilovala stať sa poskytovateľom bezpečnosti aj lepšou kontrolou vývozu zbraní;

21.  zastáva názor, že činnosti súvisiace s výrobkami, ktoré sa týkajú ručných zbraní a ľahkých zbraní, keď sú vyvinuté najmä na účely vývozu, by mali byť vylúčené z financovania zo strany Únie v súvislosti s nadchádzajúcim nariadením, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond (COM(2018)0476);

22.  zastáva názor, že v súvislosti s brexitom by bolo dôležité, aby sa Spojené kráľovstvo zaviazalo zostať viazané spoločnou pozíciou a aby uplatňovalo jeho prevádzkové ustanovenia ako ostatné európske tretie krajiny;

23.  zdôrazňuje, že ambícia zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho obranného sektora nesmie narušiť uplatňovanie ôsmich kritérií spoločnej pozície, ktoré majú prednosť pred akýmikoľvek hospodárskymi, obchodnými, sociálnymi alebo priemyselnými záujmami členských štátov;

24.  domnieva sa, že vykonávanie smernice 2009/43/ES o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva by malo byť v súlade so spoločnou pozíciou, a to aj pokiaľ ide o náhradné diely a komponenty; poznamenáva, že rozsah pôsobnosti spoločnej pozície nie je obmedzený, a preto sa týchto osem kritérií vzťahuje aj na transfery v rámci EÚ;

25.  pripomína škodlivý účinok, ktorý môže mať nedostatočne kontrolovaný vývoz technológií kybernetického dohľadu spoločnosťami z EÚ na bezpečnosť digitálnej infraštruktúry EÚ a dodržiavanie ľudských práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam rýchlej, účinnej a komplexnej aktualizácie nariadenia EÚ o položkách s dvojakým použitím, pripomína stanovisko Európskeho parlamentu k návrhu Komisie, prijaté prevažnou väčšinou hlasov v januári 2018, a navrhuje, aby Rada prijala pozíciu s cieľom umožniť spoluzákonodarcom, aby dosiahli dohodu ešte do konca tohto legislatívneho obdobia; vyzýva členské štáty, aby so zreteľom na kontrolu vývozu a uplatňovanie ôsmich kritérií venovali zvýšenú pozornosť tovaru, ktorý možno využívať na civilné aj vojenské účely, napríklad technológii na sledovanie, a podobne aj komponentom, ktoré sa môžu používať v kybernetických vojnách alebo pri porušovaní ľudských práv; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby investovali dostatočné finančné prostriedky do technológií a ľudských zdrojov na odbornú prípravu jednotlivcov v špecifických programoch; vyzýva členské štáty, aby na medzinárodnej úrovni podporili pridanie tohto tovaru do kontrolných zoznamov (najmä Wassenaarského usporiadania);

26.  nabáda členské štáty, aby podrobnejšie skúmali licencovanú výrobu v tretích krajinách a prijali účinnejšie záruky proti jej zneužívaniu; požaduje prísne uplatňovanie spoločnej pozície v súvislosti s licencovanou výrobou v tretích krajinách; požaduje obmedzenie opatrení licencovanej výroby na krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami alebo signatármi ATT, a aby mali tieto tretie krajiny povinnosť vyvážať iba zariadenia vyrobené na základe licencie s výslovným súhlasom pôvodného vyvážajúceho členského štátu;

27.  zdôrazňuje potrebu vypracovať prístup na riešenie situácií, v ktorých majú členské štáty odlišný výklad ôsmich kritérií spoločnej pozície pre vývoz výrobkov, ktoré sú v zásade podobné, do podobných destinácií a pre koncových užívateľov s cieľom zachovať rovnaké podmienky a dôveryhodnosť EÚ v zahraničí;

28.  žiada Komisiu, členské štáty a ESVČ, aby vytvorili špecializovanú stratégiu na zabezpečenie ochrany oznamovateľov, ktorí oznámia postupy organizácií a spoločností v oblasti zbrojárskeho priemyslu, ktoré porušujú kritériá a zásady uvedené v spoločnej pozícii;

29.  ďalej vyzýva na rozšírenie ôsmich kritérií a ich uplatňovanie aj na transfer vojenského, bezpečnostného a policajného personálu, na služby týkajúce sa vývozu zbraní, odborných znalostí a odbornej prípravy, bezpečnostných technológií a na súkromné vojenské a bezpečnostné služby;

30.  vyzýva členské štáty a ESVČ, aby úzko spolupracovali s cieľom predchádzať rizikám vyplývajúcim z odklonenia a zhromažďovania zbraní, ako je nezákonné obchodovanie so zbraňami a pašovanie; zdôrazňuje riziko vývozu zbraní do tretích krajín, ktoré opätovne vstupujú do EÚ cez pašovanie zbraní a obchodovanie s ľuďmi;

31.  vyzýva členské štáty a ESVČ, aby do spoločnej pozície pridali nové kritérium s cieľom zabezpečiť, aby sa pri udeľovaní povolení venovala náležitá pozornosť riziku korupcie týkajúcemu sa príslušného vývozu;

Výročná správa pracovnej skupiny pre vývoz konvenčných zbraní (ďalej len „COARM“)

32.  oceňuje úsilie pracovnej skupiny COARM, pokiaľ ide o spoluprácu, koordináciu, konvergenciu (s osobitným odkazom na používateľskú príručku pre spoločnú pozíciu) a tiež posilnenie a vykonávanie spoločnej pozície, najmä v súvislosti s kampaňami na zvyšovanie povedomia a procesmi aproximácie a harmonizácie v rámci Európskej únie, ako aj v spolupráci s tretími krajinami;

33.  vyjadruje poľutovanie nad veľmi neskorým uverejnením osemnástej výročnej správy za rok 2015 (marec 2017) a devätnástej výročnej správy za rok 2016 (február 2018); vyzýva, aby sa zaručil jednotnejší a včasnejší postup ohlasovania a predkladania údajov stanovením prísnej lehoty na predkladanie údajov, a to najneskôr do januára v roku nasledujúcom po roku, v ktorom sa vývoz uskutočnil, ako aj stanovením pevného termínu uverejnenia najneskôr v marci nasledujúcom po roku, v ktorom sa vývoz uskutočnil;

34.  pripomína, že podľa článku 8 ods. 2 spoločnej pozície sú všetky členské štáty povinné podávať správy o svojom vývoze zbraní, a naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby si v plnej miere plnili svoje povinnosti stanovené v spoločnej pozícii; zdôrazňuje, že kvalitné, rozčlenené údaje o skutočných dodávkach sú nevyhnutnou podmienkou pre pochopenie, ako sa spomínaných osem kritérií uplatňuje;

35.  kritizuje to, že viaceré členské štáty nepredložili na účely devätnástej výročnej správy všetky požadované údaje vrátane podrobných, špecifických údajov pre každú krajinu; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v dôsledku toho chýbajú vo výročnej správe pracovnej skupiny COARM dôležité informácie, správa nie je aktuálna a neposkytuje úplný obraz o vývozných činnostiach členských štátov; domnieva sa, že by sa mal zaviesť štandardizovaný systém overovania a podávania správ, ktorý by poskytoval podrobnejšie a vyčerpávajúce informácie; opakuje svoju požiadavku, aby všetky členské štáty, ktoré nepredložili všetky požadované informácie, poskytli na účely nasledujúcej výročnej správy dodatočné informácie o svojich vývozoch z minulosti;

36.  poznamenáva, že podľa devätnástej výročnej správy sa v súvislosti s rozhodnutiam o zamietnutí uplatňovali dosť rôznorodé kritériá: kritérium 1 sa uplatnilo 82-krát, kritérium 2 119-krát, kritérium 3 103-krát, kritérium 4 85-krát, kritérium 5 8-krát, kritérium 6 12-krát, kritérium 7 139-krát a kritérium 8 jedenkrát; konštatuje so znepokojením, že počet zamietnutých licencií v celkovom, ako aj relatívnom vyjadrení klesol (v roku 2016 bolo zamietnutých len 0,76 % žiadostí o licencie v porovnaní s takmer 1 % v roku 2015); s poľutovaním konštatuje, že správa opätovne neobsahuje údaje o výsledkoch konzultácií, pokiaľ ide o oznámenia o zamietnutí, a vyzýva členské štáty, aby tieto údaje zahrnuli do budúcich výročných správ;

37.  navrhuje, aby sa od členských štátov získali dodatočné informácie a aby sa uverejnili na vnútroštátnej úrovni i vo výročnej správe pracovnej skupiny COARM; navrhuje tiež, aby sa do výročnej správy pracovnej skupiny COARM doplnilo zhrnutie, ktoré by obsahovalo porovnanie trendov s predchádzajúcimi rokmi, ako aj celkové údaje;

Európsky parlament a občianska spoločnosť

38.  poznamenáva, že nie všetky národné parlamenty členských štátov EÚ vykonávajú kontrolu vládnych povolení; poukazuje na rokovací poriadok Európskeho parlamentu, v ktorom sa uvádza možnosť pravidelne reagovať na výročné správy EÚ o vývoze zbraní a v tejto súvislosti vyzýva na zlepšenie súčasnej situácie a na zaručenie toho, aby Európsky parlament reagoval na výročnú správu COARM vypracovaním vlastnej výročnej správy, ktorá by mala byť mimo kvóty; vyzýva národné parlamenty, aby si vymieňali všetky existujúce osvedčené postupy v oblasti podávania správ a dohľadu nad vývozom zbraní;

39.  zdôrazňuje dôležitú úlohu národných parlamentov, Európskeho parlamentu, občianskej spoločnosti, orgánov na kontrolu vývozu zbraní a priemyselné združenia pri podpore a presadzovaní dohodnutých noriem spoločnej pozície na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ako aj pri zavádzaní transparentného a zodpovedného systému kontroly; žiada preto transparentný a stabilný kontrolný mechanizmus, ktorý posilní úlohu parlamentov a občianskej spoločnosti; nabáda národné parlamenty, občiansku spoločnosť a akademickú obec, aby vykonávali nezávislú kontrolu obchodovania so zbraňami, a vyzýva členské štáty a ESVČ, aby tieto činnosti podporovali aj finančnými prostriedkami;

40.  zdôrazňuje význam a oprávnenosť parlamentného dohľadu, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa kontroly vývozu zbraní a spôsob vykonávania takejto kontroly; vyzýva v tejto súvislosti na potrebné opatrenia, podporu a informácie s cieľom zabezpečiť, aby sa verejný dohľad mohol vykonávať v plnom rozsahu;

41.  navrhuje, aby sa vývozy produktov financovaných v rámci Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDPP) a/alebo Európskeho obranného fondu (EDF) uviedli v údajoch predložených samostatne pracovnej skupine COARM s cieľom zabezpečiť dôkladné monitorovanie tých výrobkov, ktoré boli financované z európskeho rozpočtu; vyzýva Radu a Európsky parlament, aby sa dohodli na podrobnom režime výkladu a vykonávania vrátane dozorného orgánu, orgánu, ktorý stanovuje sankcie, a etického výboru s cieľom zaistiť, aby sa kritériá spoločnej pozície uplatňovali prinajmenšom na výrobky financované v rámci EDIDP a/alebo ERF s cieľom zabezpečiť rovnaké rámce pre vývoz pre príslušné krajiny; vyjadruje presvedčenie, že v budúcnosti by sa spoločný výklad a vykonávanie mali vzťahovať na všetky vývozy zbraní z členských štátov;

Medzinárodná kontrola zbraní a odzbrojenie

42.  poukazuje na ambície EÚ stať sa globálnym aktérom mieru; domnieva sa, že EÚ by mala dostáť svojej väčšej zodpovednosti za mier a bezpečnosť v Európe a vo svete ďalšími iniciatívami zameranými na dokonalejšie mechanizmy kontroly vývozu a na odzbrojovanie, a ako zodpovedná globálna veľmoc by mala ísť príkladom, t. j. EÚ by mala zohrávať aktívnu úlohu a členské štáty my sa mali maximálne usilovať o spoločnú pozíciu v oblasti nešírenia zbraní, celosvetového odzbrojovania a kontroly transferov zbraní, ako aj pri posilňovaní výskumu a vývoja konverzných technológií a postupov konverzie vojenských štruktúr na civilné štruktúry, a opatreniami ako poskytnutie vývozných výhod pre takéto tovary;

43.  pripomína, že všetky členské štáty sú signatármi Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ATT); vyzýva na všeobecné uplatňovanie ATT a na väčšie zameranie na krajiny, ktoré nie sú jej signatármi; vyjadruje tiež uznanie snahám o informovanosť v súvislosti s ATT a podporuje jej účinné vykonávanie;

44.  nabáda členské štáty, aby pomáhali tretím krajinám pri vytváraní, zlepšovaní a uplatňovaní systémov kontroly zbraní v súlade so spoločnou pozíciou;

45.  opätovne pripomína svoje stanovisko k autonómnym smrtiacim zbraňovým systémom (LAWS); žiada zákaz vývozu výrobkov, ktoré sa používajú pri vývoji a výrobe takýchto zbraňových systémov;

46.  upozorňuje na to, že účinná medzinárodná dohoda o kontrole zbraní by mala zahŕňať všetky transfery vrátane transferov medzi jednotlivými štátmi, transfery a prenájom medzi štátmi a neštátnymi koncovými používateľmi, ako aj pôžičky, dary, pomoc a iné formy transferov;

o
o   o

47.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi NATO a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1) Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.
(2) Ú. v. EÚ C 56, 14.2.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 17, 23.1.2018, s. 40.
(4) Ú. v. EÚ L 139, 30.5.2017, s. 38.
(5) Ú. v. EÚ C 98, 15.3.2018, s. 1.
(6) http://www.wassenaar.org/control-lists/, zoznam položiek s dvojakým použitím a technológií a zoznam munície, Wassenaarské usporiadanie kontrol vývozu konvenčných zbraní a tovaru s dvojakým použitím.
(7) Zmluva o obchodovaní so zbraňami, OSN, 13-27217.
(8) Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 338, 13.12.2016, s. 1.
(11) A/HRC/35/8.
(12) Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 63.
(13) Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 178.
(14) Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 142.
(15) Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 146.
(16) Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 104.
(17) Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 110.
(18) Trends in international arms transfers, 2017 (informačný prehľad Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru SIPRI, marec 2018).
(19) http://enaat.org/eu-export-browser/licence.de.html
(20) „Spoločná vízia, spoločný postup: Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie“, Brusel, jún 2016.
(21) Zriadenie Európskeho obranného fondu, COM(2017)0295, 7. jún 2017.
(22) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0406(01)&from=SK

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia