Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0063(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0057/2018

Внесени текстове :

A8-0057/2018

Разисквания :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0452

Приети текстове
PDF 129kWORD 60k
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург
Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I
P8_TA(2018)0452A8-0057/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0142),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 103 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0119/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0057/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар
P8_TC1-COD(2017)0063

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията

Комисията взема под внимание текста на член 11, одобрен от Европейския парламент и Съвета по отношение на временните мерки.

Временните мерки могат да бъдат ключов инструмент за органите за защита на конкуренцията, чрез който да се гарантира, че конкуренцията не е нарушена, докато се провежда дадено разследване.

С цел да се предостави възможност на органите за защита на конкуренцията да се справят по-ефективно със събитията на бързо променящите се пазари Комисията се ангажира да извърши анализ на това дали съществуват начини за улесняване на приемането на временни мерки в рамките на Европейската мрежа по конкуренция в срок от две години от датата на транспониране на директивата. Резултатите ще бъдат представени на Европейския парламент и на Съвета.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност