Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0354/2018

Внесени текстове :

A8-0354/2018

Разисквания :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Обяснение на вота
PV 18/04/2019 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Приети текстове
PDF 281kWORD 94k
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург
Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I
P8_TA(2018)0455A8-0354/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)   Навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии следва да допринесе за решаване на сериозни проблеми в областта на градската мобилност. Въпреки че е от основно значение за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт, популяризирането на такива превозни средства от производителите е от ключово значение и за ефективното намаляване на замърсителите на въздуха и прекомерните равнища на шума в градовете и градските райони.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  След стратегията за мобилност с ниски емисии през май19 и ноември 2017 г.20 Комисията прие два пакета във връзка с мобилността, в които се очертава положителна програма за постигането на резултати по стратегията и за осигуряване на гладък преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички.
(2)  След стратегията за мобилност с ниски емисии през май19 и ноември 2017 г.20 Комисията прие два пакета във връзка с мобилността, в които се очертава положителна програма за постигането на резултати по стратегията и за осигуряване на гладък преход към конкурентоспособна и свързана мобилност с нулеви емисии за всички.
__________________
__________________
19 Европа в движение: Съобщение на Комисията „Европа в движение — Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“, COM(2017) 283 final.
19 Европа в движение: Съобщение на Комисията „Европа в движение — Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“, COM(2017)0283 final.
20 „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, COM(2017) 675 final.
20 „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, COM(2017)0675 final.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Настоящият регламент е част от третия пакет „Европа в движение“, с който се осъществява новата стратегия в областта на индустриалната политика от септември 2017 г.21, и има за цел да завърши процеса, благодарение на който Съюзът ще може пълноценно да се възползва от модернизацията и декарбонизацията на мобилността. Целта е мобилността в Европа да стане по-безопасна и по-достъпна, европейската промишленост — по-конкурентоспособна, заетостта в Европа — по-сигурна, а системата за мобилност — по-екологосъобразна и по-добре пригодена към необходимостта да се справим с изменението на климата. Необходимо е Съюзът, държавите членки и заинтересованите страни изцяло да се ангажират с постигането на тази цел, не на последно място като полагат още по-големи усилия за намаляване на емисиите на CO2 и замърсяването на въздуха.
(3)  Настоящият регламент е част от третия пакет „Европа в движение“, с който се осъществява новата стратегия в областта на индустриалната политика от септември 2017 г.21, и има за цел да завърши процеса, благодарение на който Съюзът ще може пълноценно да се възползва от модернизацията и декарбонизацията на мобилността. Целта е мобилността в Европа да стане по-безопасна и по-достъпна, европейската промишленост — по-конкурентоспособна, заетостта в Европа — по-сигурна, а секторът да бележи устойчива тенденция към нулеви емисии до средата на века и да съответства напълно на Парижкото споразумение. За да се постигне добро равновесие между увеличаването на усилията за намаляване на емисиите на CO2 и замърсяването на въздуха, засилването на иновациите в автомобилната промишленост на Съюза и повишаването на конкурентоспособността на Съюза, е необходимо Съюзът, държавите членки и заинтересованите страни изцяло да се ангажират.
__________________
__________________
21 „Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост — обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“, COM(2017)0479.
21 „Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост — обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“, COM(2017)0479.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Освен стандарти за емисиите на CO2 за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства22 настоящият регламент ясно определя пътя за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт и допринася за постигането на задължителната цел до 2030 г. вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика да намалеят най-малко с 40 процента спрямо 1990 г.; тази цел беше приета в заключенията на Европейския съвет от 23 — 24 октомври 2014 г. и на заседанието на Съвета по околна среда на 6 март 2015 г. бе одобрена като планиран национално определен принос на Съюза в рамките на Парижкото споразумение.
(4)  Настоящият регламент, заедно с Регламент (ЕС) .../...22 на Европейския парламент и на Съвета, ясно определя пътя за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт и допринася за постигането на задължителната цел до 2030 г. вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика да намалеят най-малко с 55 процента спрямо 1990 г., което се изисква да бъде в съответствие с Парижкото споразумение.
__________________
__________________
22 Регламент (ЕС) №.../... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства, и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 (ОВ L , ... г., стр. …).
22 Регламент (ЕС) №.../... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства, и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 (ОВ L , ... г., стр. …).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4а)  Поради това равнищата на намаление на емисиите на CO2 за 2025 и 2030 г. за автомобилните паркове от нови тежкотоварни превозни средства в целия Съюз следва да се определят като се вземат предвид времето за подновяване на автомобилните паркове и необходимостта секторът на пътния транспорт да допринесе за постигане на целите на Съюза за климата и енергетиката за 2030 г. и след това. Този постепенен подход също така дава ясен и ранен сигнал на промишлеността да не отлага въвеждането на пазара на енергийноефективни технологии и на превозни средства с нулеви и ниски емисии.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  В заключенията си от октомври 2014 г. Европейският съвет потвърди целта до 2030 г. емисиите на парникови газове да намалеят с 30 % спрямо 2005 г. в секторите, които не са обхванати от системата на Съюза за търговия с емисии. Автомобилният транспорт съществено допринася за емисиите в тези сектори и емисиите от него продължават да са значително по-високи в сравнение с 1990 г. Ако емисиите от автомобилния транспорт продължат да се увеличават, това ще обезсмисли намаленията, постигнати от другите сектори в борбата с изменението на климата.
(5)  В заключенията си от октомври 2014 г. Европейският съвет потвърди целта до 2030 г. емисиите на парникови газове да намалеят с 30 % спрямо 2005 г. в секторите, които не са обхванати от системата на Съюза за търговия с емисии. През 2016 г. автомобилният транспорт беше отговорен за 25% от емисиите на парникови газове в Съюза, а емисиите от него се увеличават за трета поредна година и продължават да са значително по-високи в сравнение с 1990 г. Ако емисиите от автомобилния транспорт продължат да се увеличават, това ще обезсмисли намаленията, постигнати от другите сектори в борбата с изменението на климата.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8а)   С оглед на очакваното увеличение до около 9 % в дела на емисиите от тежкотоварни превозни средства и на факта, че понастоящем няма изисквания за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства, са необходими специфични мерки за тази категория превозни средства.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  За да може пълноценно да се реализира потенциалът за енергийна ефективност и за да се гарантира, че автомобилният транспорт като цяло допринася за договореното намаляване на емисиите на парникови газове, е целесъобразно вече съществуващите стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства да се допълнят, като бъдат определени стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства. Въвеждането на такива стандарти ще стимулира разработването на новаторски технологии за ефективно използване на гориво и с това ще засили водещите позиции на производителите и доставчиците в Съюза в областта на технологиите.
(9)  За да може пълноценно да се реализира потенциалът за енергийна ефективност и за да се гарантира, че автомобилният транспорт като цяло допринася за договореното намаляване на емисиите на парникови газове, е целесъобразно вече съществуващите стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства да се допълнят, като бъдат определени стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства. Въвеждането на такива стандарти ще стимулира разработването на новаторски технологии за ефективно използване на гориво и с това ще засили водещите позиции на производителите и доставчиците в Съюза в областта на технологиите и ще осигури висококвалифицирани работни места в дългосрочен план.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Като се отчитат трансграничният характер на изменението на климата и необходимостта единният пазар да продължи да работи добре както за пътно-транспортните услуги, така и за тежкотоварните превозни средства, е целесъобразно да се определят стандарти за емисиите на CO2 за тежкотоварните превозни средства на равнището на Съюза. Стандартите следва да се разработят така, че да не влизат в противоречие с правото на конкуренция.
(10)  Като се отчитат трансграничният характер на изменението на климата и необходимостта единният пазар да продължи да работи добре както за пътно-транспортните услуги, така и за тежкотоварните превозни средства, и за да се избегне всяко фрагментиране на пазара, е целесъобразно да се определят стандарти за емисиите на CO2 за тежкотоварните превозни средства на равнището на Съюза. Стандартите следва да се разработят така, че да не влизат в противоречие с правото на конкуренция.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12а)  Социално приемливият и справедлив преход към мобилност с нулеви емисии до средата на века изисква промени в цялата верига за създаване на стойност в автомобилостроенето, като се вземат предвид гражданите и регионите във всички държави членки, които биха били засегнати по неблагоприятен начин. Важно е да се отчита социалното въздействие от прехода и да се проявява инициативност при справянето с последиците за работните места. Следователно от първостепенно значение е настоящите мерки да бъдат придружени и от целеви програми на равнището на Съюза и на национално и регионално равнище за преквалификация, повишаване на квалификацията и пренасочване на работници, както и от инициативи за образование и търсене на работа в неблагоприятно засегнатите общности и региони, провеждани в тесен диалог със социалните партньори и компетентните органи.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)
(12б)   Тази инфраструктура за зареждане и презареждане с гориво трябва да бъде въведена бързо, за да се спечели доверието на потребителите на превозни средства с нулеви емисии и ниски емисии, а различните инструменти за подпомагане на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки трябва да работят заедно и ефективно за мобилизиране на значителни публични и частни инвестиции.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)
(12в)   В стратегията за мобилност с ниски емисии се подчертава важността да се гарантира, че електрическите превозни средства, , се задвижват от електроенергия от устойчиви енергийни източници и необходимостта от стартирането във възможно най-кратък срок на дългосрочна инициатива за акумулатори от следващо поколение на равнището на Съюза. За да се гарантира постигането на тези цели, ще бъде необходимо увеличаване на финансирането в полза на технологичните изследвания във връзка с производството, управлението и обезвреждането на батериите на електрическите двигатели, за да може те да станат все по-екологично устойчиви.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12 г (ново)
(12г)   Повечето оператори за превоз на товари в Съюза са малки и средни предприятия с ограничен достъп до финансиране. Следователно бъдещите решения трябва да бъдат икономически ефективни и балансирани. От съществено значение е наличието на стабилна структура за стимулиране, за да се подпомага навлизането на повече превозни средства с по-нисък разход на гориво, както и предоставянето на механизми на Съюза за финансиране.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  С цел да се отчитат иновациите и прилагането на нови технологии, повишаващи горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства, симулационният инструмент VECTO и Регламент (ЕС) 2017/2400 ще продължат непрекъснато и своевременно да се актуализират.
(13)  С цел да се отчитат иновациите и прилагането на нови технологии, повишаващи горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства, както и развитието на представителния характер на стойностите за емисиите на CO2 в реални условия, определени по линия на Регламент (ЕС) № 2017/2400, симулационният инструмент VECTO и Регламент (ЕС) 2017/2400 ще продължават да бъдат актуализирани непрекъснато и своевременно и съответно ще бъдат разпределяни достатъчни бюджетни средства. Предвид ролята, която тези нови технологии могат да играят за потенциала на транспортния сектор за намаляване на емисиите на CO2, в прегледа през 2022 г. следва да се вземе изцяло под внимание развитието на симулационния инструмент VECTO.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Съгласно Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета трябва да се извършва мониторинг на данните за емисиите на CO2, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/240025. Тези данни следва да формират основата за определяне на целите за намаляване на емисиите, които да бъдат постигнати от четирите групи тежкотоварни превозни средства с най-големи емисии в Съюза, както и за определяне на средните специфични емисии на производителя през дадена календарна година.
(14)  Съгласно Регламент (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета трябва да се извършва мониторинг на данните за емисиите на CO2, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/240025. Тези данни следва да формират основата за определяне на целите за намаляване на емисиите, които да бъдат постигнати от четирите групи тежкотоварни превозни средства с най-големи емисии в Съюза, както и за определяне на средните специфични емисии на производителя през дадена календарна година.
(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)
__________________
__________________
25 Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства и техния разход на гориво, ОВ L .., … г., стр..
25 Регламент (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства и техния разход на гориво (ОВ L 173, 9.7.2018 г., стр. 1).
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Следва да бъде определена цел за намаляване на емисиите за 2025 г. като относително намаление спрямо средните емисии на CO2 от тези тежкотоварни превозни средства през 2019 г., отразяваща внедряването на лесно достъпни, разходоефективни технологии за конвенционалните превозни средства. Целта за 2030 г. следва да се разглежда като стимул, а крайната цел следва да бъде определена след извършването на преглед през 2022 г., тъй като има повече неясноти във връзка с навлизането на по-напреднали технологии, които все още не са лесно достъпни.
(15)  Следва да бъде определена цел за намаляване на емисиите за 2025 г. като относително намаление спрямо средните емисии на CO2 от тези тежкотоварни превозни средства през 2019 г., отразяваща внедряването на лесно достъпни, разходоефективни технологии за конвенционалните превозни средства. За 2030 г. също следва да бъде определена цел за намаляване след извършването на преглед през 2022 г., който следва да не понижава амбициозния характер на настоящия регламент, като се отчита фактът, че има повече неясноти във връзка с навлизането на по-напреднали технологии, които все още не са лесно достъпни.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Втечненият природен газ (ВПГ) е достъпна алтернатива на дизеловото гориво при тежкотоварните превозни средства. Внедряването на вече наличните, а в бъдеще — и на още по-новаторски технологии на основата на втечнен природен газ, ще допринесе за постигането на целите за емисиите на СО2 в краткосрочен и дългосрочен план, тъй като в сравнение с дизеловото гориво използването им води до по-ниски емисии на СО2. Потенциалът на превозните средства с втечнен природен газ за намаляване на емисиите на CO2 вече е изцяло застъпен в инструмента VECTO. Допълнително предимство на вече достъпните технологии с втечнен природен газ са по-ниските емисии на замърсители на въздуха, като азотни оксиди (NOx) и прахови частици. Вече съществува достатъчна минимална инфраструктура за презареждане, която продължава да се разгръща като част от националната политика за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива.
(16)  В съответствие с амбициите на настоящия регламент следва да продължава да се разгръща ефективна, технологично неутрална и достатъчна инфраструктура за презареждане като част от националната политика за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17а)  По отношение на професионалните превозни средства и превозните средства от категории M2 и M3 Комисията следва да определи възможно най-скоро техническите критерии за определяне на професионалното предназначение на превозното средство и на определението за автобуси, обхванати от регламента.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)
(17б)  Следва да се разработи механизъм за валидиране на базовото равнище от 2019 г., за да се гарантират точността на настоящия регламент и ползите от него.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20а)   За да се осигури гъвкавост в механизма за стимулиране на разработването на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, свързаните производители следва да могат да обединяват своите усилия на открита, прозрачна и недискриминационна основа. Срокът на споразумението за създаване на група не следва да превишава пет години, но следва да може да бъде подновявано. Комисията следва да има правомощията да определя подробни правила и условия за свързани производители за обединяване в група на открита, прозрачна и недискриминационна основа в съответствие с правото на Съюза в областта на конкуренцията.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  За разлика от леките и лекотоварните автомобили, на пазара все още не се предлагат тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии, с изключение на автобуси. Поради това следва да се въведе специален механизъм под формата на свръхкредити с цел да се улесни плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Това ще създаде стимули за разработване и внедряване на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара на Съюза, които ще допълнят инструментите за насърчаване на търсенето, като Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за екологично чисти превозни средства.26
(21)  За да се гарантира плавният преход към мобилност с нулеви емисии и да се създадат стимули за разработване и внедряване на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара на Съюза, които ще допълнят инструментите за насърчаване на търсенето, като Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за екологично чисти превозни средства26, за 2025 и 2030 г. следва да бъде определена референтна стойност за дела на превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя.
_________________
_________________
26 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, изменена с Директива.../.../ЕС [COM(2017)0653] (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).
26 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, изменена с Директива.../.../ЕС [COM(2017)0653] (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21а)  Минималният дял на превозни средства с нулеви и ниски емисии следва да бъде проектиран така, че да се гарантира сигурност на инвестициите за доставчиците на инфраструктура и производителите с цел да се насърчи бързото разгръщане на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии, като същевременно се позволи известна гъвкавост на производителите при вземането на решения относно инвестиционните им срокове. Следва да се въведе механизъм за стимулиране на производителите да въведат превозни средства с нулеви и ниски емисии във възможно най-кратък срок на пазара на Съюза.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя всички тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии следва да се броят с умножение. Степента на стимулиране следва да бъде различна в зависимост от реалните емисии на CO2 на превозното средство. Следва да се предвиди горна граница за произтичащите от това икономии, така че стимулите за постигане на екологичните цели да не изгубят своето значение.
(22)  При изчисляването на специфичната цел за емисии на CO2 на даден производител следва да се вземат предвид неговите показатели в сравнение с референтните стойности за 2025 г. и 2030 г. за превозни средства с нулеви и ниски емисии С цел да се създадат стимули за разработването и внедряването на такива превозни средства, като същевременно се избягва отслабване на екологичните цели и на ефикасността на конвенционалните двигатели с вътрешно горене, произтичащите от това корекции следва да подлежат на горна граница.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  При създаването на механизъм, насърчаващ навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, следва да се включат също така по-малки товарни автомобили, както и градски и междуградски автобуси, за които не се прилагат целите за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент. Тези превозни средства също значително допринасят за борба със замърсяването на въздуха в градовете. Следва да се отбележи обаче, че на пазара вече има автобуси с нулеви емисии, както и стимули за тяхното навлизане посредством мерки от страна на търсенето, например чрез процедури за обществени поръчки. С цел да се гарантира добро и балансирано разпределение на стимулите за различните видове превозни средства следва да се предвиди горна граница и за икономиите от по-малки товарни автомобили, градски и междуградски автобуси с нулеви емисии.
(24)  При създаването на механизъм, насърчаващ навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, следва да се включат също така по-малки товарни автомобили и други категории тежкотоварни превозни средства, за които все още не се прилагат целите за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент. Тези превозни средства също значително допринасят за борба със замърсяването на въздуха в градовете.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Ако при даден производител се установи извънредно количество емисии, Комисията следва да наложи финансова санкция — такса за извънредно количество емисии, като вземе под внимание кредитите и дълговете за емисии. За да имат производителите достатъчно голям стимул да предприемат мерки за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства, размерът на таксата следва да надхвърля средните пределни разходи за технологиите, които са необходими за постигането на целите. Таксата следва да се счита за приход в общия бюджет на Съюза. Методологията за събиране на таксите следва да бъде определена с акт за изпълнение, като се вземе предвид методологията, приета в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009.
(29)  Ако при даден производител се установи извънредно количество емисии, Комисията следва да наложи финансова санкция — такса за извънредно количество емисии, като вземе под внимание кредитите и дълговете за емисии. За да имат производителите достатъчно голям стимул да предприемат мерки за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства, е важно размерът на таксата да надхвърля винаги средните пределни разходи за технологиите, които са необходими за постигането на целите. Сумите от таксата за извънредно количество емисии следва да се считат за приход в общия бюджет на Съюза. Тези суми се използват единствено за подпомагане, в тясно сътрудничество със социалните партньори и компетентните органи, на справедливия преход на автомобилния сектор към мобилност с нулеви емисии, както и за новаторски решения, които стимулират бързото разпространение на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии. Методологията за събиране на таксите следва да бъде определена с акт за изпълнение, като се вземе предвид методологията, приета в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
_____________
Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  За да се осигури изпълнението на целите по настоящия регламент, е необходимо да се използва надежден механизъм за проверка на съответствието. Въведените за производителите задължения да предоставят точни данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/... [мониторинг и докладване, ТПС] и административните глоби, които могат да бъдат наложени за неизпълнението на това задължение, допринасят да се обезпечи надеждността на данните, които се използват за проверка на изпълнението на целите по настоящия регламент.
(30)  За да се осигури изпълнението на целите по настоящия регламент, е необходимо да се използва надежден механизъм за проверка на съответствието. Въведените за производителите задължения да предоставят точни данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/956 и административните глоби, които могат да бъдат наложени за неизпълнението на това задължение, допринасят да се обезпечи надеждността на данните, които се използват за проверка на изпълнението на целите по настоящия регламент. В интерес на потребителите и широката общественост е да бъде известно кои производители отговарят или не отговарят на новите стандарти за емисиите.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Съществена предпоставка за постигане на намаленията на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент е емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства в употреба да отговарят на стойностите, определени съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане. С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя Комисията следва да може да вземе под внимание случаи на систематично неспазване на изискванията, установени от органите по одобряването на типа по отношение на емисиите CO2 от тежкотоварни превозни средства.
(31)  Съществена предпоставка за постигане на намаленията на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент е емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства в употреба и по пътищата да отговарят на стойностите, определени съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане. С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя Комисията следва да може да вземе под внимание случаи на систематично неспазване на изискванията, установени от органите по одобряването на типа по отношение на емисиите CO2 от тежкотоварни превозни средства и по пътищата. Следва също да се въведат извършвани от трети страни независими изпитвания на превозните средства в употреба и по пътищата.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Ефикасността на целите, заложени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 до голяма степен зависи от представителния характер на методологията, която се използва за тяхното установяване. В съответствие със становището на механизма за научни становища27 във връзка с лекотоварните превозни средства е целесъобразно също така да се въведе механизъм за оценка доколко представителни в реални условия са стойностите за емисиите на CO2 и разхода на енергия при тежкотоварните превозни средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400. На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да осигури публичен достъп до тези данни и при необходимост — да разработи съответните процедури за установяване и събиране на необходимите данни за извършването на такива оценки.
(33)  Ефикасността на целите, заложени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 до голяма степен зависи от представителния характер на методологията, която се използва за тяхното установяване. В съответствие със становището на механизма за научни становища27 във връзка с лекотоварните превозни средства е целесъобразно също така да се въведе механизъм за оценка доколко представителни в реални условия са стойностите за емисиите на CO2 и разхода на енергия при тежкотоварните превозни средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400. На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да осигури публичен достъп до тези данни и при необходимост — да разработи съответните процедури за установяване и събиране на необходимите данни за извършването на такива оценки. Когато се установи значителна разлика между стойностите на емисиите в реални условия и стойностите, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, Комисията следва да разполага с правомощия да адаптира съответно средните специфични емисии на даден производител и, ако е целесъобразно, референтните стойности за 2019 г. за емисии на CO2, използвани за установяване на съответствие с настоящия регламент.
__________________
__________________
27 Научно становище 1/2016 на групата на научните съветници на високо равнище, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“.
27 Научно становище 1/2016 на групата на научните съветници на високо равнище, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)
(34а)  В своя доклад през 2022 г. Комисията следва да извърши също така оценка на възможността за разработване на методика за оценка на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на тежкотоварните превозни средства. Въз основа на тази оценка Комисията следва да предложи, ако е целесъобразно, да въведе задължения за производителите за докладване и да определи необходимите правила и процедури за това докладване.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  Изпълнителните правомощия във връзка с член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, член 11, параграф 3 и член 12, параграф 2 следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28.
(36)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на определянето на начините за събиране на таксите за прекомерни емисии, приемането на подробни правила относно процедурите за докладване на отклоненията, установени в емисиите на CO2 от тежки превозни средства, които са в експлоатация, публикуването на данни, приемането на подробни правила относно процедурите за докладване на данни от устройствата за измерване на разхода на гориво, както и установяването на методика за определяне на едно или повече представителни превозни средства от подгрупа на превозни средства. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/201128 на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
__________________
28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията с цел да изменя или допълва несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент — за коригиране на еталонните емисии на CO2 съгласно член 12, параграф 2, и за изменение на приложения I и II по отношение на някои технически параметри, в т.ч. тегловните коефициенти на профилите на движение, полезния товар, годишния пробег и корекционните коефициенти за полезен товар. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.29. По-специално, за да се гарантира равностойно участие в изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, а техните експерти следва да имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, които се занимават с изготвянето на делегираните актове .
(37)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията с цел да изменя и допълва несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент — за уточняване на техническите критерии за определяне на професионалната цел на дадено превозно средство и за определението за градски автобуси, за определяне на подробни правила и условия, които позволяват на свързаните производители да се обединяват в група, за създаване схема за годишно изпитване за представителна извадка от компоненти, единици и системи, за коригиране на еталонните емисии на CO2, за въвеждане на изпитване за съответствие в експлоатация по път и за изменение на приложения I и II по отношение на някои технически параметри, в т.ч. тегловните коефициенти на профилите на движение, полезния товар, годишния пробег и корекционните коефициенти за полезен товар. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.29. По-специално, за да се гарантира равностойно участие в изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, а техните експерти имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, които се занимават с изготвянето на делегираните актове.
__________________
__________________
29 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
29 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
С оглед Съюзът да може да изпълни целта си през 2030 г. емисиите от парникови газове в секторите, попадащи в обхвата на член 2 от Регламент (ЕС) 2018/… [Регламент за разпределяне на усилията], да намалеят с 30% спрямо равнищата от 2005 г., както и за да се постигнат целите по Парижкото споразумение и да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, с настоящия регламент се определят стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства, така че специфичните емисии на CO2 от новите тежкотоварни превозни средства в Съюза да намалеят спрямо еталонните емисии на CO2, както следва:
С оглед Съюзът да може да изпълни целта си през 2030 г. емисиите от парникови газове в секторите, попадащи в обхвата на член 2 от Регламент (ЕС) 2018/842, да намалеят с 30% спрямо равнищата от 2005 г., както и за да се постигнат целите по Парижкото споразумение и да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, с настоящия регламент се определят изисквания за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства, така че специфичните емисии на CO2 от новите тежкотоварни превозни средства в Съюза да намалеят спрямо еталонните емисии на CO2, както следва:
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а
а)  от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2029 г. – с 15%;
а)  от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2029 г. – с 20%;
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б
б)  от 1 януари 2030 г. нататък – най-малко с 30% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13.
б)  от 1 януари 2030 г. нататък – най-малко с 35% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 a (нов)
За да се гарантира плавният преход към мобилност с нулеви емисии и за да се създадат стимули за развитието и разгръщането на пазара и на инфраструктурата за тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии в Съюза, с настоящия регламент се определя базова стойност за дела на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на всички производители за 2025 и 2030 г. съгласно член 5.
Специфичните емисии на CO2 се коригират въз основа на степента на изпълнение на целевия показател в съответствие с приложение I, точка 4.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
Настоящият регламент се прилага за нови превозни средства от категории N2 и N3 със следните характеристики:
Като първа стъпка настоящият регламент се прилага за нови превозни средства от категории N2 и N3 със следните характеристики:
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2
За целите на член 5 и приложение I, точка 2.3 настоящият регламент се прилага също така за превозни средства от категории M2 и M3, както и за превозни средства от категория N, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не притежават характеристиките, посочени в букви а) – г).
За целите на член 1, параграф 2а, член 5 и приложение I, точка 2.3 настоящият регламент се прилага също така за превозни средства от категория N, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламенти на Съвета и не притежават характеристиките, посочени в букви а) – г). Освен това за целите на член 1, параграф 2б той се прилага за превозни средства от категории M2 и M3, които отговарят на техническите критерии, посочени в параграф 2а от настоящия член.
_________________
Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1).
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2а.  Комисията приема, не по-късно от 1 юли 2019 г., делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на техническите критерии за определяне на професионалното предназначение на превозното средство и на определението за градски автобуси, обхванати от регламента.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з
з)  „професионално превозно средство“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е предназначено за доставка на стоки и чиито емисии на CO2 и разход на гориво са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане само за профили на движение, различни от посочените в точка 2.1 от приложение I към настоящия регламент;
з)  „професионално превозно средство“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е предназначено за доставка на стоки, чието професионално предназначение е било определено въз основа на техническите критерии, уточнени в съответствие с член 2, параграф 2а, и чиито емисии на CO2 и разход на гориво са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане само за профили на движение, различни от посочените в точка 2.1 от приложение I към настоящия регламент;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к
к)  „тежкотоварно превозно средство с ниски емисии“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е с нулеви емисии и чиито специфични емисии на CO2 са по-малко от 350 g CO2/km, като количеството е определено съгласно приложение I, точка 2.1;
к)  „тежкотоварно превозно средство с ниски емисии“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е с нулеви емисии и чиито специфични емисии на CO2 са под 50% от еталонните емисии на CO2 за всяка подгрупа, определена съгласно приложение I, точка 3, като количеството е определено съгласно приложение I, точка 2.1;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 - буква б
б)  коефициента за нулеви и ниски емисии, определен в съответствие с член 5.
заличава се
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1
От 2020 г. и за всяка следваща календарна година Комисията определя с актовете за изпълнение, посочени в член 10, параграф 1, коефициента за нулеви и ниски емисии, посочен в член 4, буква б), за всеки производител за предходната календарна година.
От 1 януари 2025 г. специфичният дял на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя за дадена календарна година се съпоставя със следните стойности:
считано от 2025 г.: най-малко 5%;
считано от 2030 г.: 20% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2
С коефициента за нулеви и ниски емисии се отчитат броят на тежкотоварните превозни средства на производителя и емисиите на CO2 от тях през дадена календарна година, в т.ч. превозните средства с нулеви емисии от категориите, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, както и професионалните превозни средства с нулеви и ниски емисии.
заличава се
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 3
Коефициентът за нулеви и ниски емисии се изчислява в съответствие с приложение I, точка 2.3.
заличава се
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1
За целите на параграф 1 броят на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии се определя, както следва:
За постигането на целите, посочени в параграф 1, настоящият регламент се прилага и за превозни средства от категория N, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не притежават характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г) от настоящия регламент.
а)  тежкотоварно превозно средство с нулеви емисии се брои за 2 превозни средства;
б)  тежкотоварно превозно средство с ниски емисии се брои до 2 превозни средства в зависимост от специфичните му емисии на CO2 като функция от праговата стойност за емисиите – 350 g CO2/km.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  Средните специфични емисии на производителя се намаляват с коефициента за нулеви и ниски емисии най-много с 3%. При изчисляването на коефициента приносът на тежкотоварните превозни средства с нулеви емисии от категориите, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, намалява средните специфични емисии на производителя най-много с 1,5%.
заличава се
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Траекторията за намаляване на емисиите на CO2, посочена в параграф 1, буква а), се определя за всеки производител в съответствие с приложение I, точка 5.1, на базата на линейна траектория между еталонните емисии на CO2, посочени в параграф 1, втора алинея, и целта за 2025 г., посочена в същия член, буква а), и между целта за 2025 г. и целта за 2030 г., посочена в същия член, буква б).
2.  Траекторията за намаляване на емисиите на CO2, посочена в параграф 1, буква а), се определя за всеки производител в съответствие с приложение I, точка 5.1, на базата на линейна траектория между еталонните емисии на CO2, посочени в член 1, параграф 1, втора алинея, и целта за 2025 г., посочена в същия член, буква а), и между целта за 2025 г. и целта за 2030 г., посочена в същия член, буква б).
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 7 а (нов)
Член 7а
Групиране
1.  Свързаните производители могат да се групират за целите на изпълнението на техните задължения по член 5.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент с цел да се установят подробни правила и условия, които да позволяват на свързаните производители да се групират на открита, прозрачна и недискриминационна основа.
Изменения 74 и 75
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Ако бъде установено, че през дадена календарна година от 2025 г. нататък даден производител има извънредно количество емисии в съответствие с параграф 2, Комисията начислява такса за извънредно количество емисии в съответствие със следната формула:
1.  Ако бъде установено, че през дадена календарна година от 2025 г. нататък даден производител има извънредно количество емисии в съответствие с параграф 2, Комисията начислява на производителя или на управителя на групата, според случая, такса за извънредно количество емисии в съответствие със следната формула:
За периода 2025 – 2029 г.
(такса за извънредно количество емисии) = (извънредно количество емисии x 6800 €/gCO2/tkm).
(такса за извънредно количество емисии) = (извънредно количество емисии x 5000 €/gCO2/tkm).
От 2030 г. нататък:
(такса за извънредно количество емисии) = (извънредно количество емисии x 6800 €/gCO2/tkm).
Комисията гарантира, че равнището на таксите за извънредно количество емисии винаги надвишава средните пределни разходи за технологиите, необходими за постигане на целите, посочени в член 1, параграф 1.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза.
4.  Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза. Тези суми се използват за допълване на мерките на Съюза или на националните мерки, чрез които в тясно сътрудничество със социалните партньори и компетентните органи се насърчава развиването на умения или пренасочването на работници в автомобилния сектор във всички засегнати държави членки, по-специално в най-силно засегнатите от прехода региони и общности, за да се допринася за справедлив преход към мобилност с нулеви и ниски емисии.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Комисията взема предвид тези отклонения при изчисляването на средните специфични емисии на производителя.
2.  Комисията взема предвид тези отклонения при изчисляването на средните специфични емисии на производителя и при адаптирането, когато това е целесъобразно, на еталонните емисии на CO2 за 2019 г., изчислени в съответствие с приложение I, точка 3.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 a (нов)
3а.  За да се гарантира точността на данните, докладвани от производителите съгласно Регламент (ЕС) 2018/956 и Регламент (ЕС) 2017/2400, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент с цел да се създаде, считано от 2019 г., годишна схема за изпитване за представителна извадка от всеки производител на компонентите, отделните технически възли и системи, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2400, на превозните средства, които попадат в обхвата на настоящия регламент. Резултатите от тези изпитвания се сравняват с данните, въведени от производителите съгласно Регламент (ЕС) № 2017/2400, а когато се открият систематични нередности, техните средни специфични емисии, изчислени съгласно приложение I, точка 2.7, и когато е целесъобразно, еталонните емисии на CO2 за 2019 г., изчислени съгласно приложение I, точка 3, се коригират.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  от 2020 г. нататък – коефициента за нулеви и ниски емисии съгласно посоченото в член 5;
б)  от 2020 г. нататък – конкретния дял на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии за всеки производител през предходната календарна година съгласно посоченото в член 5, параграф 1;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 11
Член 11
Член 11
Емисии на CO2 и разход на енергия в реални условия
Емисии на CO2 и разход на енергия в реални условия
1.  Комисията наблюдава и оценява представителния характер на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, в реални условия. Тя гарантира предоставянето на информация на обществеността относно развитието на тази представителност във времето.
1.  Комисията наблюдава и оценява представителния характер на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, в реални условия.
2.  За целта Комисията осигурява наличието на надеждни анонимизирани данни от производителите или от националните органи – според случая – за емисиите на CO2 и разхода на енергия на тежкотоварните превозни средства в реални условия.
2.  За целта Комисията осигурява, включително за трети страни с цел извършване на независими изпитвания, наличието на надеждни данни от производителите или от националните органи – според случая – за емисиите на CO2 и разхода на енергия на тежкотоварните превозни средства в реални условия, въз основа на данни от стандартизирани измервателни уреди за разход на гориво.
2а.  Комисията приема, не по-късно от 31 декември 2019 г., делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на изпитвания за съответствие при експлоатация в реални условия, което гарантира, че емисиите на CO2 и разходът на гориво в реални условия на тежкотоварните превозни средства не надвишават с повече от 10% данните от мониторинга, докладвани съгласно Регламент (ЕС) 2017/2400 и Регламент (ЕС) 2018/956. Комисията взема предвид всяко отклонение, което надвишава този праг, при изчисляването на средните специфични емисии на CO2 на даден производител и при адаптирането, когато това е целесъобразно, на еталонните емисии на CO2 за 2019 г.
2б.   Комисията гарантира, че обществеността е информирана относно начина, по който посочената в параграф 1 представителност в реални условия се променя с течение на времето.
3.  Комисията може да приеме с актове за изпълнение мерките, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.
3.  Комисията приема с актове за изпълнение правила относно процедурата за докладване на данни от устройствата за измерване на разхода на гориво, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  С цел да се гарантира, че използваните технически параметри за изчисляването на средните специфични емисии на производителя съгласно член 4 и на специфичните цели за емисиите съгласно член 6 са съобразени с техническия напредък и с развитието на логистиката за превоз на товари, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на следните разпоредби, посочени в приложения I и II:
1.  С цел да се гарантира, че използваните технически параметри за изчисляването на средните специфични емисии на производителя съгласно член 4 и на специфичните цели за емисиите съгласно член 6 са съобразени с техническия напредък и с развитието на логистиката за превоз на товари, Комисията постоянно и навременно актуализира симулационния инструмент VECTO и ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на следните разпоредби, посочени в приложения I и II:
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
До 31 декември 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, целта за намаляване на емисиите на CO2, която трябва да се определи за 2030 г. съгласно член 1, и определянето на цели за намаляване на емисиите на CO2 от други видове тежкотоварни превозни средства, включително ремаркета. Докладът съдържа също така оценка на ефективността на мерките, по-специално по отношение на превозните средства с нулеви и ниски емисии, най-вече автобусите, като се отчитат целите, посочени в Директива 2009/33/ЕО30, както и на системата за кредити за СО2, а също дали е целесъобразно прилагането на мерките да продължи през 2030 г. и след това, и – ако е целесъобразно – се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.
До 31 декември 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, целта за намаляване на емисиите на CO2, която трябва да се коригира, ако е необходимо, за 2030 г. съгласно член 1, базовата стойност за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии, която трябва да се коригира, ако е необходимо, за 2030 г. съгласно член 5, и определянето на цели за намаляване на емисиите на CO2 от други видове тежкотоварни превозни средства, включително ремаркета и професионални превозни средства, например превозни средства за събиране на отпадъци. Докладът съдържа също така оценка на ефективността на мерките, по-специално по отношение на въвеждането на превозните средства с нулеви и ниски емисии, най-вече автобусите, като се отчитат целите, посочени в Директива 2009/33/ЕО30, системата за кредити за СО2, а също дали е целесъобразно прилагането на мерките да продължи през 2030 г. и след това, разгръщането на необходимата инфраструктура за презареждане с двигатели CO2, по-специално за професионалните превозни средства, различните комбинации от превозни средства извън стандартните размери, приложими за националния транспорт, например модулни концепции, реалната представителност на емисиите на CO2 и разхода на гориво, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, както и оценка на актуализирането на симулационния инструмент VECTO. Докладът – ако е целесъобразно – се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.
_______________
________________
30 Директива 2009/33/ЕО за екологично чисти превозни средства, изменена с Директива …/.../ЕС.
30 Директива 2009/33/ЕО за екологично чисти превозни средства, изменена с Директива …/.../ЕС.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)
Комисията разработва конкретна методика най-късно до 31 декември 2020 г., която да включва за приложенията за СПГ и ВПГ ефекта на използването на съвременни и възобновяеми газообразни горива в транспорта — в съответствие с критериите за устойчивост, определени в Директивата за енергията от възобновяеми източници (RED II) — за изчисляването на средните емисии от автомобилния парк. Методиката, ако е целесъобразно, се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 б (нов)
Комисията извършва допълнителна оценка на възможността за разработване на методика за оценка на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на всички тежкотоварни превозни средства, пускани на пазара на Съюза. Въз основа на тази оценка Комисията представя, ако е целесъобразно, законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета, за да се установят задължения на производителите за докладване на емисиите през целия жизнен цикъл и да се определят необходимите правила и процедури за това докладване.
Изменение 62
Предложение за регламент
член 14 – параграф 1
1.  Комисията се подпомага от Комитета ххх, създаден с Регламент (ЕС) 2018/... [относно управлението]. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
1.  Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, създаден с член 26 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
_________________
Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2 и член 12, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2а, член 7а, член 9, параграф 3а, член 10, параграф 2, член 11, параграф 2а и член 12, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2 и член 12, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2а, член 7а, член 9, параграф 3а, член 10, параграф 2, член 11, параграф 2а и член 12, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2 и член 12, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2а, член 7а, член 9, параграф 3а, член 10, параграф 2, член 11, параграф 2а и член 12, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 595/2009
Член 5 – параграф 4 – буква л
„л) процедура за проверка дали, въз основа на подходящи и представителни извадки, регистрираните и въведени в употреба превозни средства отговарят на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с настоящия регламент и мерките за неговото прилагане;“
„л) процедура за проверка дали, въз основа на подходящи и представителни извадки, регистрираните и въведени в употреба превозни средства отговарят на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с настоящия регламент и мерките за неговото прилагане; тази процедура също се извършва от акредитирани и независими трети лица в съответствие с член 13, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета;“
_______________
1a Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1)
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 16а (нов)
Член 16a
Изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета
В приложение I към Директива 96/53/ЕО1a се добавят следните точки след точка 2.2.4.2:
„2.2.5 Максималната разрешена маса на комбинациите от превозни средства, които използват алтернативни горива, съгласно определението, дадено в член 5, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) .../... [Предложение за регламент COM(2018)0284] се увеличава с допълнителната маса, необходима за технологията с алтернативно гориво, с максимум 1 тон“.
2.2.6  Максималното позволено тегло на съставите от превозни средства с нулеви емисии се увеличава с допълнителната маса, необходима за технологиите с нулеви емисии, които зависят от диапазона с нулеви емисии на превозното средство, с максимум 2 тона. Най-късно до 1 юли 2019 г. Комисията приема формула за изчисляване на необходимата маса.“
____________________________
1a Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година относно максималните допустими размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максималните допустими маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).
Изменение 67
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – подточка 2.3
2.3.  Изчисляване на коефициента за нулеви и ниски емисии, посочен в член 5
заличава се
За всеки производител и за всяка календарна година посоченият в член 5 коефициент за нулеви и ниски емисии (ZLEV) се изчислява, както следва:
ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) като стойността е най-малко 0,97
където
V е броят на новите тежкотоварни превозни средства на производителя, с изключение на всички специализирани превозни средства в съответствие с член 4, буква а).
V е броят на новите тежкотоварни превозни средства на производителя, с изключение на всички специализирани превозни средства в съответствие с член 4, буква а) и с изключение на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии,
V е сума от Vin и Vout,
където
нищожно
е сумата за всички тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии, притежаващи характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г);
нищожно
CO2v са специфичните емисии на CO2 в g/km от тежкотоварно превозно средство с нулеви и ниски емисии v, определени съгласно точка 2.1.
Vout е общият брой на тежкотоварните превозни средства с нулеви емисии от категориите, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, умножен по 2, като стойността е най-много 1,5% от Vconv.
Изменение 68
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – подточка 2.7 – формула
CO2 = ZLEV ×sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg
CO2 = ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg
където
където
sg е сумата за всички подгрупи
sg е сумата за всички подгрупи
ZLEV се определя съгласно посоченото в точка 2.3
share,sg се определя съгласно посоченото в точка 2.4
share,sg се определя съгласно посоченото в точка 2.4
MPWsg се определя съгласно посоченото в точка 2.6
MPWsg се определя съгласно посоченото в точка 2.6
avgCO2sg се определя съгласно посоченото в точка 2.2
avgCO2sg се определя съгласно посоченото в точка 2.2
Изменение 69
Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – параграф 1 – формула – ред 1
T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
T = ZLEV_benchmark_factor *sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
Изменение 70
Предложение за регламент
Приложение I –точка 4 – параграф 1 – формула – ред 4
rf е целта за намаляване на CO2 (в %) съгласно посоченото в член 1, букви а) и б), за съответната календарна година;
rf е целта за намаляване на CO2 (в %) съгласно посоченото в член 1, алинея 1, букви а) и б), за съответната календарна година;
Изменение 71
Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – параграф 1 а (нов)
За периода от 2025 г. до 2029 г. ZLEV_benchmark_factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,03 или по-малка от 0,97, в които случаи ZLEV_benchmark_ factor се определя в размер съответно на 1,03 или 0,97, според случая,
където
x е 5%;
y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя на новорегистрираните тежкотоварни превозни средства, изчислен като сумата от общия брой на превозните средства с нулеви емисии от категория N, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), и на общия брой на превозните средства с нулеви и ниски емисии, които отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), като всеки от тях се брои за ZLEV_specific в съответствие с формулата по-долу, разделен на общия брой на превозните средства, регистрирани през съответната календарна година;
ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), където:
CO2v са специфичните емисии на CO2 в g/km от тежкотоварно превозно средство с нулеви и ниски емисии v, определени съгласно точка 2.1;
rCO2sg се определя съгласно посоченото в раздел 3.
Изменение 72
Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – параграф 1 б (нов)
За 2030 г. ZLEV_benchmark_factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05, в които случаи ZLEV_benchmark_factor се определя в размер на 1,05;
ако тази сума е между 1,0 и 0,98, ZLEV_benchmark_factor се определя в размер на 1,0;
ако тази сума е под 0,95, ZLEV_benchmark_factor се определя в размер на 0,95,
където
x е 20% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13;
y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя на новорегистрираните тежкотоварни превозни средства, изчислен като сумата от общия брой на превозните средства с нулеви емисии от категория N, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), и на общия брой превозни средства с нулеви и ниски емисии, които отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), като всеки от тях се брои за ZLEV_specific в съответствие с формулата по-долу, разделен на общия брой на превозните средства, регистрирани през съответната календарна година;
ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), където:
CO2v са специфичните емисии на CO2 в g/km от тежкотоварно превозно средство с нулеви и ниски емисии v, определени съгласно точка 2.1;
rCO2sg се определя съгласно посоченото в раздел 3.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0354/2018).

Последно осъвременяване: 11 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност