Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0143(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0354/2018

Předložené texty :

A8-0354/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Hlasování :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Vysvětlení hlasování
PV 18/04/2019 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Přijaté texty
PDF 257kWORD 86k
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I
P8_TA(2018)0455A8-0354/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. listopadu 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Zavádění těžkých vozidel s nulovými emisemi by mělo přispět k řešení významných problémů týkajících se městské mobility. Podpora takových vozidel ze strany výrobců zásadně přispěje ke snížení emisí CO2 ze silniční dopravy a současně je klíčovým předpokladem pro účinné snížení úrovní znečišťujících látek v ovzduší a nadměrné úrovně hluku ve městech a městských oblastech.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  V souladu se strategií pro nízkoemisní mobilitu přijala Komise dva balíčky mobility, a to v květnu19 a listopadu 201720. Tyto balíčky obsahují pozitivní program plnění strategie pro nízkoemisní mobilitu a zajištění hladkého přechodu na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny.
(2)  V souladu se strategií pro nízkoemisní mobilitu přijala Komise dva balíčky mobility, a to v květnu19 a listopadu 201720. Tyto balíčky obsahují pozitivní program plnění strategie pro nízkoemisní mobilitu a zajištění hladkého přechodu na konkurenceschopnou a propojenou mobilitu s nulovými emisemi pro všechny.
__________________
__________________
19 Evropa v pohybu: Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny, COM(2017)0283 final.
19 Evropa v pohybu: Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny, COM(2017)0283 final.
20 Plnění nízkoemisní mobility Evropská unie, která chrání planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a zaměstnance, COM(2017)0675 final.
20 Plnění nízkoemisní mobility Evropská unie, která chrání planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a zaměstnance, COM(2017)0675 final.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Toto nařízení je součástí třetího balíčku „Evropa v pohybu“, který plní novou strategii průmyslové politiky ze září 201721 a je navržena tak, aby dokončila proces umožňující Unii využívat plně výhody plynoucí z modernizace a dekarbonizace mobility. Cílem balíčku je, aby evropská mobilita byla bezpečnější a dostupnější, evropský průmysl konkurenceschopnější, evropská pracovní místa bezpečnější a systém mobility čistší a lépe přizpůsobený potřebě řešit změnu klimatu. Vyžaduje to plný závazek Unie, členských států a zúčastněných stran, pokud jde o posílení snah o snížení emisí CO2 a znečištění ovzduší.
(3)  Toto nařízení je součástí třetího balíčku „Evropa v pohybu“, který plní novou strategii průmyslové politiky ze září 201721 a je navržena tak, aby dokončila proces umožňující Unii využívat plně výhody plynoucí z modernizace a dekarbonizace mobility. Cílem balíčku je, aby evropská mobilita byla bezpečnější a dostupnější, evropský průmysl konkurenceschopnější, evropská pracovní místa bezpečnější a dané odvětví aby bylo do poloviny století pevně na cestě k nulovým emisím a v plném souladu s Pařížskou dohodou. Má-li být nalezena správná rovnováha mezi posílením snah o snížení emisí CO2omezení znečištění ovzduší, podporou inovací v automobilovém průmyslu v Unii a posílením konkurenceschopnosti EU, je zapotřebí plného odhodlání Unie, členských států a zúčastněných stran.
__________________
__________________
21 Investování do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu Obnovená strategie průmyslové politiky EU, COM(2017)0479.
21 Investování do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu Obnovená strategie průmyslové politiky EU, COM(2017)0479.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Toto nařízení stanovuje společně s emisními normami CO2 pro osobní automobily a lehká vozidla22 jasný plán snižování emisí CO2 z odvětví silniční dopravy a přispívá k závaznému cíli snížit alespoň o 40 % vnitrostátní emise skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990, jak bylo schváleno v závěrech Evropské rady ve dnech 23.–24. října 2014 a potvrzeno jako zamýšlený vnitrostátně stanovený příspěvek Unie podle Pařížské dohody na zasedání Rady pro životní prostředí dne 6. března 2015.
(4)  Toto nařízení stanoví společně s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) …/…22 jasný plán snižování emisí CO2 z odvětví silniční dopravy a přispívá k závaznému cíli snížit do roku 2030 vnitrostátní emise skleníkových plynů alespoň o 55 % v porovnání s rokem 1990, což je nezbytné, pokud se má dodržet Pařížská dohoda.
__________________
__________________
22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../..., kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro lehká vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007. (Úř. Věst. L ...,..., s. ).
22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../..., kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro lehká vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007. (Úř. Věst. L ...,..., s. ).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Je proto zapotřebí stanovit pro roky 2025 a 2030 cíle snížení emisí CO2 pro vozové parky nových těžkých vozidel v celé Unii, přičemž je třeba zohlednit dobu obnovy vozového parku a skutečnost, že je zapotřebí, aby odvětví silniční dopravy přispívalo k cílům Unie v oblasti energetiky a klimatu na rok 2030 a po něm. Takto postupný přístup rovněž uvedenému odvětví poskytne jasný a včasný signál, že nemá oddalovat uvádění energeticky účinných technologií a vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  V závěrech Evropské rady z října 2014 bylo schváleno snížení skleníkových plynů do roku 2030 o 30 % ve srovnání s rokem 2005 u odvětví, která nejsou součástí systému obchodování s emisemi v Unii. Silniční doprava přispívá velkou měrou k emisím těchto odvětví a její emise setrvávají výrazně nad úrovněmi roku 1990. Pokud se budou emise ze silniční dopravy nadále zvyšovat, oslabí to snížení dosažené v boji se změnou klimatu v jiných odvětvích.
(5)  V závěrech Evropské rady z října 2014 bylo schváleno snížení skleníkových plynů do roku 2030 o 30 % ve srovnání s rokem 2005 u odvětví, která nejsou součástí systému obchodování s emisemi v Unii. Silniční doprava byla v roce 2016 odpovědná za 25 % emisí skleníkových plynů v Unii, přičemž tyto emise se třetím rokem po sobě zvýšily a setrvávají výrazně nad úrovněmi roku 1990. Pokud se budou emise ze silniční dopravy nadále zvyšovat, oslabí to snížení dosažené v boji se změnou klimatu v jiných odvětvích.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   S ohledem na odhadovaný nárůst podílu emisí z těžkých vozidel na přibližně 9 % a na skutečnost, že se v současnosti nekladou na snížení emisí CO2 z těžkých vozidel žádné požadavky, jsou pro tuto kategorii vozidel zapotřebí zvláštní opatření.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  S cílem plně realizovat potenciál energetické účinnosti a zajistit, aby odvětví silniční dopravy jako celek přispívalo k dohodnutému snižování emisí skleníkových plynů, je vhodné doplnit již existující emisní normy CO2 pro nové osobní automobily a lehká vozidla, a to stanovením výkonnostních emisních norem CO2 pro nová těžká vozidla. Tyto normy budou hnaním motorem inovací v oblasti technologií pro účinné využití paliv, které přispívají k posílení vedoucího technologického postavení výrobců a dodavatelů v Unii.
(9)  S cílem plně realizovat potenciál energetické účinnosti a zajistit, aby odvětví silniční dopravy jako celek přispívalo k dohodnutému snižování emisí skleníkových plynů, je vhodné doplnit již existující emisní normy CO2 pro nové osobní automobily a lehká vozidla, a to stanovením výkonnostních emisních norem CO2 pro nová těžká vozidla. Tyto normy budou hnacím motorem inovací v oblasti technologií pro účinné využití paliv a tak přispějí k posílení vedoucího technologického postavení výrobců a dodavatelů v Unii a dlouhodobě zaručí kvalifikovaná pracovní místa.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Přihlédneme-li ke skutečnosti, že je změna klimatu přeshraničním problémem, a k potřebě chránit dobře fungující jednotný trh služeb silniční dopravy i těžkých vozidel, je vhodné stanovit emisní normy CO2 pro těžká vozidla na úrovni Unie. Tyto normy by měly být navrženy tak, aby nebyly dotčeny právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže.
(10)  Přihlédneme-li ke skutečnosti, že je změna klimatu přeshraničním problémem, a k potřebě chránit dobře fungující jednotný trh služeb silniční dopravy i těžkých vozidel a vyvarovat se jakékoli formy roztříštěnosti trhu, je vhodné stanovit emisní normy CO2 pro těžká vozidla na úrovni Unie. Tyto normy by měly být navrženy tak, aby nebyly dotčeny právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Sociálně přijatelný a spravedlivý přechod na mobilitu s nulovými emisemi, má-li být uskutečněn do poloviny století, vyžaduje změny v celém hodnotovém řetězci automobilového průmyslu. Je totiž třeba pamatovat na občany a regiony všech členských států, na které by mohl mít tento přechod negativní dopady. Je důležité zohledňovat jeho sociální dopady a proaktivně řešit důsledky, které z něj vyplývají pro pracovní místa. Je proto zásadně důležité, aby stávající opatření doprovázely cílené programy na unijní, státní a regionální úrovni zaměřené na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovníků a přemísťování pracovníků na nová pracovní místa a současně iniciativy v oblasti vzdělávání a hledání zaměstnání v negativně zasažených komunitách a regionech, které budou realizovány v intenzivním dialogu se sociálními partnery a příslušnými orgány.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12b)   Aby se zajistila důvěra spotřebitelů ve vozidla s nulovými a nízkými emisemi, je třeba urychleně zřizovat infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic. Zároveň mezi sebou musí účinně spolupracovat jednotlivé podpůrné nástroje na úrovni Unie i členských států s cílem mobilizovat značné veřejné a soukromé investice.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)
(12c)   Strategie v oblasti nízkoemisní mobility zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby byla elektrická vozidla poháněna elektřinou z udržitelných zdrojů a aby byla v Evropě co nejdříve zahájena dlouhodobá iniciativa v oblasti baterií příští generace. V zájmu dosažení těchto cílů bude nezbytné zvýšit finanční prostředky pro technologický výzkum týkající se výroby baterií pro elektromotory, nakládání s nimi a jejich likvidace, s cílem zlepšit jejich environmentální udržitelnost.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 d (nový)
(12d)   Většina provozovatelů nákladní dopravy v Unii jsou malé a střední podniky s omezeným přístupem k financování. Proto musí být budoucí řešení nákladově efektivní a vyvážená. Je zásadně důležité, aby existoval silný režim pobídek na podporu zavádění vozidel účinněji využívajících palivo a současně aby byly dostupné unijní mechanismy financování.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  S přihlédnutím k inovacím a se zohledněním zavádění nových technologií, které zlepšují palivovou účinnost těžkých vozidel, bude průběžně a včas aktualizován nástroj simulace VECTO i nařízení (EU) 2017/2400.
(13)  S přihlédnutím k inovacím a se zohledněním zavádění nových technologií, které zlepšují palivovou účinnost těžkých vozidel, a vývoje toho, jak hodnoty emisí CO2 stanovené v souladu s nařízením (EU) 2017/2400 reprezentují skutečný provoz, budou nástroj simulace VECTO i nařízení (EU) 2017/2400 průběžně a včas aktualizovány. Pro tyto účely je přidělen dostatečný rozpočet.ohledem na to, jakou úlohu mohou tyto nové technologie mít při snižování emisí CO2 v odvětví dopravy, aktualizace nástroje simulace VECTO by měla být plně zohledněna i při přezkumu v roce 2022.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Údaje o emisích CO2 stanovené v souladu s nařízením (EU) 2017/2400 budou monitorovány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. /201825. Tyto údaje jsou základem pro stanovení cílů snížení, kterých má být dosaženo u čtyř skupin těžkých vozidel s nejvyššími emisemi v Unii, ale i pro stanovení průměrných specifických emisí výrobce v daném kalendářním roce.
(14)  Údaje o emisích CO2 stanovené v souladu s nařízením (EU) 2017/2400 budou monitorovány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/95625. Tyto údaje jsou základem pro stanovení cílů snížení, kterých má být dosaženo u čtyř skupin těžkých vozidel s nejvyššími emisemi v Unii, ale i pro stanovení průměrných specifických emisí výrobce v daném kalendářním roce.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)
__________________
__________________
25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel, Úř. věst…, ,
25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 1).
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Snížení by mělo být dosaženo do roku 2025 ve formě relativního snížení vycházejícího z průměrných emisí CO2 těchto těžkých vozidel v roce 2019, s přihlédnutím ke snadno dostupným, nákladově účinným technologiím pro konvenční vozidla. Cíl pro rok 2030 by měl být požadován za ambiciózní, přičemž konečný cíl bude stanoven podle přezkumu, který má být proveden v roce 2022, protože je zde více nejistot ohledně využití pokročilejších technologií, které dosud nejsou běžně k dispozici.
(15)  Snížení by mělo být dosaženo do roku 2025 ve formě relativního snížení vycházejícího z průměrných emisí CO2 těchto těžkých vozidel v roce 2019, s přihlédnutím ke snadno dostupným, nákladově účinným technologiím pro konvenční vozidla. Cíl snížení emisí by měl být stanoven i pro rok 2030, a to na základě přezkumu, jenž má být proveden v roce 2022. Je přitom třeba, aby se nesnížily ambice tohoto nařízení a současně se zohlednila skutečnost, že ohledně využití pokročilejších technologií, které dosud nejsou běžně k dispozici, panuje řada nejistot.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Dostupným alternativním palivem pro pohon těžkých vozidel je zkapalněný zemní plyn (LNG). Využití současných a plánovaných inovativních technologií založených na LNG přispěje k plnění cílů emisí CO2 v krátkodobém a střednědobém horizontu, neboť využívání technologií založených na LNG vede v porovnání s naftovými vozidly k nižším emisím CO2. Potenciál snížení emisí CO2 u vozidel s LNG je již v nástroji VECTO plně zachycen. Současné technologie založené na LNG dále zajišťují nižší úroveň látek znečišťujících ovzduší, jako je NOx a jemné částice. Je rovněž zavedena dostatečná minimální infrastruktura pro doplňování paliv, která se dále využívá jako součást rámců vnitrostátní politiky pro infrastrukturu alternativních paliv.
(16)  Účinná, technologicky neutrálnídostatečná infrastruktura dobíjecíchplnicích stanic by se mělasouladuambicemi tohoto nařízení dále využívat jako součást rámců vnitrostátní politiky pro infrastrukturu alternativních paliv.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Co se týče účelových vozidel a vozidel kategorií M2 a M3, Komise by měla co nejdříve specifikovat technická kritéria pro definici pracovního účelu vozidla a pro definici autobusů, na něž se vztahuje tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)
(17b)  V zájmu zaručení přesnosti tohoto nařízení a přínosů z něj plynoucích by měl být vypracován mechanismus potvrzování referenční hodnoty pro rok 2019.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)   V zájmu větší flexibility mechanismu pobídek pro vývoj těžkých vozidel s nulovými emisemi je třeba, aby mohli spojení výrobci vytvořit sdružení, a to na otevřeném, transparentním a nediskriminačním základě. Platnost dohody o vytvoření sdružení by neměla přesahovat pět let, dohoda by však měla být obnovitelná. Komise by měla mít pravomoc stanovit pro vytvoření takového sdružení spojených výrobců – na otevřeném, transparentním a nediskriminačním základě a v souladu s právem Unie v oblasti hospodářské soutěže – podrobná pravidla a podmínky.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Oproti osobním automobilům a dodávkám dosud nejsou na trhu k dispozici těžká vozidla s nulovými a nízkými emisemi, s výjimkou autobusů. Pro usnadnění hladkého přechodu k mobilitě s nulovými emisemi by proto měl být zaveden zvláštní mechanismus ve formě superkreditů. Vzniknou tak pobídky pro rozvoj a využití těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trhu v Unii, které by doplnily nástroje na straně poptávky, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES o čistých vozidlech26.
(21)  S cílem zajistit hladký přechod k mobilitě s nulovými emisemi a vytvořit pobídky pro rozvoj a využití těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trhu v Unii, které by doplnily nástroje na straně poptávky, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES o čistých vozidlech26, by měly být pro roky 2025 a 2030 stanoveny referenční hodnoty pro podíl těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku výrobce.
_________________
_________________
26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, ve znění směrnice …/…/EU [COM(2017)0653] (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 5).
26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, ve znění směrnice …/…/EU [COM(2017)0653] (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 5).
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)  Minimální podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi by měl být koncipován tak, aby poskytovatelům a výrobcům dobíjecí infrastruktury zajistil investiční jistotu, která by podpořila rychlé zavedení vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh Unie, a současně aby dal výrobcům určitou flexibilitu při rozhodování o svém investičním harmonogramu. Měl by být zaveden mechanismus, který bude výrobce motivovat k co nejrychlejšímu uvádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh Unie.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Pro účely výpočtu průměrných specifických emisí výrobce by proto měla být všechna těžká vozidla s nulovými a nízkými emisemi započtena vícekrát. Úroveň pobídek by se měla lišit podle skutečných emisí CO2 vozidla. S cílem zabránit oslabení cílů v oblasti životního prostředí by měly být výsledné úspory omezeny.
(22)  Pro účely výpočtu cíle pro specifické emise CO2 výrobce by se mělo přihlížet k výkonnosti tohoto výrobce v porovnání s referenční hodnotou pro těžká vozidla s nulovými a nízkými emisemi pro roky 2025 a 2030. Má-li se stimulovat vývoj a zavádění takových vozidel a současně zabránit oslabení cílů v oblasti životního prostředí a účinnosti tradičních spalovacích motorů, měly by být výsledné úpravy omezeny.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Do navrhování pobídkového mechanismu pro využívání těžkých vozidel s nulovými emisemi by měla být zahrnuta také menší nákladní vozidla, autobusy a autokary, které nejsou předmětem emisních cílů CO2 podle tohoto nařízení. Tato vozidla mají rovněž významné přínosy, pokud jde o pomoc s řešením problémů znečištění ovzduší ve městech. Je však třeba poznamenat, že jsou již na trhu autobusy s nulovými emisemi, které jsou podporovány prostřednictvím opatření na straně poptávky, jako jsou veřejné zakázky. S cílem zajistit, aby byly pobídky mezi různými typy vozidel dobře vyváženy, měly by být předmětem omezení také úspory plynoucí z menších nákladních vozidel, autobusů a autokarů s nulovými emisemi.
(24)  Do navrhování pobídkového mechanismu pro využívání těžkých vozidel s nulovými emisemi by měla být zahrnuta také menší nákladní vozidla a jiné kategorie těžkých vozidel, které nejsou předmětem emisních cílů CO2 podle tohoto nařízení. Tato vozidla mají rovněž významné přínosy, pokud jde o pomoc s řešením problémů znečištění ovzduší ve městech.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Pokud se zjistí, že výrobce má nadměrné emise, měla by Komise uložit finanční pokutu ve formě poplatku za překročení emisí, a to s přihlédnutím k emisním kreditům a výpůjčkám kreditů. Aby se výrobcům poskytovala dostatečná pobídka k provedení opatření ke snížení specifických emisí CO2 z těžkých vozidel, měl by poplatek převýšit průměrné mezní náklady na technologie, které jsou pro splnění cílů zapotřebí. Poplatek za překročení emisí se považuje za příjem souhrnného rozpočtu Unie. Metodika vymáhání poplatků by měla být stanovena prostřednictvím prováděcího aktu, a to s přihlédnutím k metodice přijaté podle nařízení (ES) č. 443/2009.
(29)  Pokud se zjistí, že výrobce má nadměrné emise, měla by Komise uložit finanční pokutu ve formě poplatku za překročení emisí, a to s přihlédnutím k emisním kreditům a výpůjčkám kreditů. Aby se výrobcům dostalo dostatečné pobídky k provedení opatření ke snížení specifických emisí CO2 z těžkých vozidel, je důležité, aby poplatek vždy převyšoval průměrné mezní náklady na technologie, které jsou pro splnění cílů zapotřebí. Částky poplatků za překročení emisí by měly být považovány za příjem souhrnného rozpočtu Unie. Tyto částky by měly být vynaloženy – v úzké spolupráci se sociálními partnery a příslušnými orgány – na podporu přechodu automobilového odvětví na mobilitu s nulovými emisemi a na podporu inovativních řešení, která motivují k rychlému zavádění těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi. Metodika vymáhání poplatků by měla být stanovena prostřednictvím prováděcího aktu, a to s přihlédnutím k metodice přijaté podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/20091a.
_____________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1).
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Je zapotřebí mechanismus pro důsledné dodržování, aby se zajistilo, že jsou cíle plynoucí z tohoto nařízení splněny. Povinnosti kladené na výrobce, pokud jde o poskytování správných údajů podle nařízení (EU) č. …/2018 [sledování a vykazování těžkých vozidel] a administrativní pokuty, které lze uložit v případě neplnění této povinnosti, přispívají k zajištění spolehlivých údajů používaných pro účely plnění cílů na základě tohoto nařízení.
(30)  Je zapotřebí mechanismus pro důsledné dodržování, aby se zajistilo, že jsou cíle plynoucí z tohoto nařízení splněny. Povinnosti kladené na výrobce, pokud jde o poskytování správných údajů podle nařízení (EU) č. 2018/956 a administrativní pokuty, které lze uložit v případě neplnění této povinnosti, přispívají k zajištění spolehlivých údajů používaných pro účely plnění cílů na základě tohoto nařízení. Je v zájmu spotřebitelů a široké veřejnosti vědět, kteří výrobci plní nové emisní normy a kteří je neplní.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)  Pro dosažení snížení CO2 podle tohoto nařízení je zásadní, aby byly emise CO2 používaných těžkých vozidel v souladu s hodnotami stanovenými na základě nařízení (ES) č. 595/2009 a jeho prováděcích opatření. Komise by tedy měla mít při výpočtu průměrných specifických emisí výrobce možnost zohlednit případné systematické neshody, které zjistily orgány pro schvalování typu s ohledem na emise CO2 z těžkých vozidel.
(31)  Pro dosažení snížení CO2 podle tohoto nařízení je zásadní, aby byly emise CO2 těžkých vozidel v provozu na silnici v souladu s hodnotami stanovenými na základě nařízení (ES) č. 595/2009 a jeho prováděcích opatření. Komise by tedy měla mít při výpočtu průměrných specifických emisí výrobce možnost zohlednit případné systematické neshody, které zjistily orgány pro schvalování typu s ohledem na emise CO2 z těžkých vozidel v provozu a na silnici. Rovněž by mělo být zavedeno nezávislé testování vozidel v provozu a na silnici třetími stranami.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)  Účinnost cílů stanovených v tomto nařízení při snižování emisí CO2 závisí silně na reprezentativnosti metodiky použité pro stanovení emisí CO2. V souladu se stanoviskem poradního vědeckého mechanismu (SAM)27, pokud jde o lehká vozidla, je vhodné také v případě těžkých vozidel zavést mechanismus pro posouzení reprezentativnosti emisí CO2hodnot spotřeby energie ve skutečném provozu, které byly stanoveny podle nařízení (EU) 2017/2400. Komise by měla mít pravomoc zajistit veřejnou dostupnost těchto údajů a v případě potřeby vyvinout postupy, které jsou zapotřebí pro zjišťování a shromažďování údajů potřebných pro tato posouzení.
(33)  Účinnost cílů stanovených v tomto nařízení při snižování emisí CO2 závisí silně na reprezentativnosti metodiky použité pro stanovení emisí CO2. V souladu se stanoviskem poradního vědeckého mechanismu (SAM)27, pokud jde o lehká vozidla, je vhodné také v případě těžkých vozidel zavést mechanismus pro posouzení toho, jak hodnoty emisí CO2 a spotřeby energie stanovené v souladu s nařízením (EU) 2017/2400 reprezentují skutečný provoz. Komise by měla mít pravomoc zajistit veřejnou dostupnost těchto údajů a v případě potřeby vyvinout postupy, které jsou zapotřebí pro zjišťování a shromažďování údajů potřebných pro tato posouzení. Pokud je zjištěn významný rozdíl mezi hodnotami emisí v reálném provozu a hodnotami určenými podle nařízení (EU) 2017/2400, měla by mít Komise pravomoc průměrné specifické emise CO2 výrobce a případně referenční emise CO2 pro rok 2019 používané pro účely souladu s tímto nařízením odpovídajícím způsobem upravit.
__________________
__________________
27 Skupina vědeckých poradců na vysoké úrovni, vědecké stanovisko 1/2016 „Zmenšení rozdílu mezi emisemi CO2 z lehkých vozidel ve skutečném provozu a laboratorními zkouškami.“
27 Skupina vědeckých poradců na vysoké úrovni, vědecké stanovisko 1/2016 „Zmenšení rozdílu mezi emisemi CO2 z lehkých vozidel ve skutečném provozu a laboratorními zkouškami.“
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)
(34a)  Komise by měla ve zprávě, kterou předloží v roce 2022, také posoudit možnost vývoje metodiky pro stanovení emisí CO2 za dobu celého životního cyklu těžkých vozidel. Na základě tohoto posouzení by měla Komise v případě potřeby předložit návrh, který pro výrobce zavede povinnost informovat o těchto emisích a upřesní nezbytná pravidla a postupy pro podávání těchto informací.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
(36)  Prováděcí pravomoci týkající se čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 3čl. 12 odst. 2 by měly být uplatňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 182/201128.
(36)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o určení způsobu výběru poplatků za překročení emisí, přijetí podrobných pravidel týkajících se postupu pro hlášení odchylek v emisích CO2 z těžkých vozidel v provozu, zveřejňování údajů, přijetí podrobných pravidel týkajících se postupů vykazování údajů z měřičů spotřeby palivavytvoření metodiky pro definování jednoho či více reprezentativních vozidel příslušné podskupiny vozidel. Tyto prováděcí pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128.
__________________
__________________
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  Pro změnu nebo doplnění jiných než základních prvků ustanovení tohoto nařízení by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravu referenčních emisí CO2 podle čl. 12 odst. 2 a s ohledem na změnu příloh I a II ohledně některých technických parametrů, včetně váhového faktoru pro profily určení, užitečného zatížení a počtu najetých kilometrů za rok, ale i faktory upravující užitečné zatížení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů29. Zejména proto, aby byla zajištěna rovná účast při přípravě aktů v přenesené pravomoci, měl by Evropský parlament a Rada obdržet všechny dokumenty ve stejném čase jako odborníci členských států a jejich odborníci by měli mít stálý přístup ke schůzím expertních skupin Komise, které pracují na přípravě aktů v přenesené pravomoci.
(37)  Pro změnu doplnění jiných než základních prvků ustanovení tohoto nařízení by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení technických kritérií pro definici pracovního účelu vozidla a definici městských autobusů, stanovení podrobných pravidel a podmínek pro vytvoření sdružení spojených výrobců, vytvoření systému každoročních zkoušek reprezentativního vzorku konstrukčních částí, technických celků a systémů, úpravu referenčních emisí CO2, zavedení testování shodnosti v provozu na silnici a s ohledem na změnu příloh I a II ohledně některých technických parametrů, včetně váhového faktoru pro profily určení, užitečného zatížení a počtu najetých kilometrů za rok, ale i faktory upravující užitečné zatížení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů29. Pro zajištění rovnocenné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by měly Evropský parlament a Rada obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, které se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.
__________________
__________________
29 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
29 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí
S cílem přispět k plnění cíle Unie snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 30 % ve srovnání s úrovněmi v roce 2005 u odvětví, která jsou uvedena v článku 2 nařízení (EU) č. 2018/…[nařízení o sdílení úsilí], a za účelem splnění cílů Pařížské dohody a zajištění řádného fungování vnitřního trhu stanoví toto nařízení výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla, čímž dojde ve srovnání s referenčními emisemi CO2 k následujícímu snížení specifických emisí CO2 vozového parku nových těžkých vozidel v Unii:
S cílem přispět k plnění cíle Unie snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 30 % ve srovnání s úrovněmi v roce 2005 u odvětví, která jsou uvedena v článku 2 nařízení (EU) 2018/842, a za účelem splnění cílů Pařížské dohody a zajištění řádného fungování vnitřního trhu stanoví toto nařízení výkonnostní emisní požadavky na CO2 pro nová těžká vozidla, čímž dojde ve srovnání s referenčními emisemi CO2 k následujícímu snížení specifických emisí CO2 vozového parku nových těžkých vozidel v Unii:
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
a)  od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2029 o 15 %;
a)  od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2029 o 20 %;
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b
b)  od 1. ledna 2030 dále alespoň o 30 % v závislosti na přezkumu podle článku 13.
b)  od 1. ledna 2030 dále alespoň o 35 %, v závislosti na přezkumu podle článku 13.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Aby byl zajištěn hladký přechod na mobilitu s nulovými emisemi a aby se vytvořily pobídky pro vytváření a zavádění trhu a infrastruktury pro těžká vozidla s nulovými a nízkými emisemi v Unii, stanoví toto nařízení v článku 5 referenční hodnotu pro podíl těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku všech výrobců v letech 2025 a 2030.
Specifické emise CO2 jsou upraveny na základě výkonnosti v porovnání s referenční hodnotou v souladu s bodem 4 přílohy I.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
Toto nařízení se uplatňuje na nová vozidla kategorií N2 a N3, která splňují tyto vlastnosti:
Toto nařízení se nejprve uplatňuje na nová vozidla kategorií N2 a N3, která splňují tyto vlastnosti:
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2
Pro účely článku 5 a bodu 2.3 přílohy I se uvedené vztahuje i na vozidla kategorií M2 a M3 a na vozidla kategorie N, která nespadají do působnosti nařízení (EU) č. 510/2011 a nesplňují vlastnosti uvedené v bodech a) až d).
Pro účely čl. 1 odst. 2a, článku 5 a oddílu 4 přílohy I se uvedené vztahuje i na vozidla kategorie N, která nespadají do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/20111a a nesplňují vlastnosti stanovené v bodech a) až d). Pro účely čl. 1 odst. 2b se uvedené dále vztahuje i na vozidla kategorií M2 a M3, která splňují technická kritéria stanovená v odstavci 2a tohoto článku.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1).
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise nejpozději do 1. července 2019 přijme za účelem doplnění tohoto nařízení akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15, v nichž stanoví technická kritéria pro definici pracovního účelu vozidla a pro definici městských autobusů, na něž se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h
h)  „účelovým vozidlem“ se rozumí těžké vozidlo neurčené pro dodávky zboží, pro které nebyly stanoveny emise CO2 a spotřeba pohonných hmot v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009 a jeho prováděcími opatřeními pouze pro jiné profily určení než ty, které jsou uvedeny v bodě 2.1 přílohy tohoto nařízení;
h)  „účelovým vozidlem“ se rozumí těžké vozidlo neurčené pro dodávky zboží, jehož pracovní účel byl definován na základě technických kritérií upřesněných v souladu s čl. 21 odst. 2a a pro něž byly stanoveny emise CO2 a spotřeba pohonných hmot v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009 a jeho prováděcími opatřeními pouze pro jiné profily určení, než jsou profily definované v bodě 2.1 přílohy tohoto nařízení;
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. k
k)  „těžkým vozidlem s nízkými emisemi“ se rozumí těžké vozidlo, které není těžkým vozidlem s nulovými emisemi, se specifickými emisemi CO2 nižšími než 350 g CO2/km, jak je stanoveno podle bodu 2.1 přílohy I;
k)  „těžkým vozidlem s nízkými emisemi“ se rozumí těžké vozidlo, které není těžkým vozidlem s nulovými emisemi, se specifickými emisemi CO2 stanovenými v souladu s bodem 2.1 přílohy I, jež jsou o 50 % nižší než referenční emise CO2 u každé podskupiny určené v souladu s oddílem 3 přílohy I;
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b
b)  faktor pro nulové a nízké emise stanovený podle článku 5.
vypouští se
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1
Od roku 2020 a v každém následujícím kalendářním roce stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů uvedených v čl. 10 odst. 1 pro každého výrobce průměrné specifické emise CO2 v g/tkm za předchozí kalendářní rok, a to s přihlédnutím k následujícímu:
Od 1. ledna 2025 se specifický podíl těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku výrobce v daném kalendářním roce stanoví na základě těchto hodnot:
od roku 2025: nejméně 5 %;
od roku 2030: 20 %, v závislosti na přezkumu podle článku 13.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2
faktor nulových a nízkých emisí bude zohledňovat počet a emise CO2 těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku výrobce v kalendářním roce, včetně vozidel s nulovými emisemi spadajících do kategorií, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 1 druhém pododstavci, ale i účelová vozidla s nulovými a nízkými emisemi,
vypouští se
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3
faktor nulových a nízkých emisí bude vypočten v souladu s bodem 2.3 přílohy I.
vypouští se
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1
Pro účely odstavce 1 budou těžká vozidla s nulovýminízkými emisemi započítávána takto:
Za účelem splnění cílů uvedených v odstavci 1 se toto nařízení vztahuje i na vozidla kategorie N, která nespadají do působnosti nařízení (EU) č. 510/2011nesplňují vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d) tohoto nařízení.
a)  těžké vozidlo s nulovými emisemi se bude počítat jako dvě vozidla;
b)  těžké vozidlo s nízkými emisemi se bude počítat jako až dvě vozidla podle funkce jeho specifických limitů CO2 a limitní úrovně emisí 350 g CO2/km.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3
3.  Faktor nulových a nízkých emisí bude snižovat průměr specifických emisí výrobce nejvýše o 3 %. Přispění těžkých vozidel s nulovými emisemi z kategorií uváděných v čl. 2 odst. 1 druhém pododstavci k tomuto faktoru bude snižovat průměrné specifické emise výrobce nejvýše o 1,5 %.
vypouští se
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.  Plánované snížení CO2 uvedené v čl. 1 odst. a) bude stanoveno pro každého výrobce v souladu s bodem 5.1 přílohy I, na základě lineární trajektorie mezi referenčními emisemi CO2 uvedenými v článku 1 druhém pododstavci a cílem pro rok 2025 stanoveným v bodě a) tohoto článku a mezi cílem pro rok 2025 a cílem pro rok 2030 stanoveným v bodě b) tohoto článku.
2.  Plánované snížení CO2 uvedené v odst. 1 písm. a) bude stanoveno pro každého výrobce v souladu s bodem 5.1 přílohy I na základě lineární trajektorie mezi referenčními emisemi CO2 uvedenými v čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci a cílem pro rok 2025 stanoveným v bodě a) tohoto článku a mezi cílem pro rok 2025 a cílem pro rok 2030 stanoveným v bodě b) tohoto článku.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)
Článek 7a
Sdružování
1.  Spojení výrobci mohou pro účely plnění svých povinností podle článku 5 vytvořit sdružení.
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 za účelem doplnění tohoto nařízení o podrobná pravidla a podmínky, které spojeným výrobcům umožní vytvořit sdružení na otevřeném, transparentním a nediskriminačním základě.
Pozměňovací návrhy 74 a 75
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Pokud se zjistí, že výrobce má v daném kalendářním roce po roce 2025 nadměrné emise podle odstavce 2, uloží mu Komise poplatek za překročení emisí vypočtený podle tohoto vzorce:
1.  Pokud se zjistí, že výrobce má v daném kalendářním roce po roce 2025 nadměrné emise podle odstavce 2, uloží Komise výrobci nebo případně správci sdružení poplatek za překročení emisí vypočtený podle tohoto vzorce:
za období 2025 až 2029
(poplatek za překročení emisí) = (překročení emisí x 6 800 EUR/gCO2/tkm)
(poplatek za překročení emisí) = (překročení emisí x 5 000 EUR/gCO2/tkm)
od roku 2030
(poplatek za překročení emisí) = (překročení emisí x 6 800 EUR/gCO2/tkm)
Komise zajistí, aby výše poplatku za překročení emisí byla vždy vyšší než průměrné mezní náklady na technologie nezbytné k dosažení cílů uvedených v čl. 1 odst. 1.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
4.  Částky poplatku za překročení emisí se považují za příjem souhrnného rozpočtu Evropské unie.
4.  Částky poplatku za překročení emisí se považují za příjem souhrnného rozpočtu Evropské unie. Tyto částky se použijí k doplnění unijních a vnitrostátních opatření, která jsou prováděna v úzké spolupráci se sociálními partnery a příslušnými orgány s cílem podporovat ve všech dotčených členských státech, zejména však v regionech a komunitách, které jsou změnami v automobilovém odvětví nejvíce postiženy, rozvoj dovedností a přemísťování pracovníků v automobilovém odvětví na nová pracovní místa, a přispět tak ke spravedlivému přechodu na mobilitu s nulovými a nízkými emisemi.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Komise tyto odchylky zohlední pro účely výpočtu průměrných specifických emisí výrobce.
2.  Komise tyto odchylky zohlední pro účely výpočtu průměrných specifických emisí výrobce a případně upraví referenční emise CO2 pro rok 2019 vypočtené v souladu s oddílem 3 přílohy I.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)
3a.  Za účelem zajištění přesnosti údajů vykazovaných výrobci v souladu s nařízením (EU) 2018/956 a nařízením (EU) 2017/2400 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 za účelem doplnění tohoto nařízení s cílem zavést u vozidel spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení od roku 2019 systém každoročních zkoušek reprezentativního vzorku konstrukčních částí, samostatných technických celků a systémů uvedených v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2400 od každého výrobce. Výsledky těchto zkoušek se porovnají s údaji, které v souladu s nařízením (EU) 2017/2400 poskytují výrobci, a jsou-li nalezeny systematické nesrovnalosti, upraví se jejich průměrné specifické emise vypočtené v souladu s bodem 2.7 přílohy I a v případě potřeby referenční hodnoty emisí CO2 pro rok 2019 vypočtené v souladu s oddílem 3 přílohy I.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)  od roku 2020 faktor pro nulovénízké emise podle článku 5;
b)  od roku 2020 pro každého výrobce jeho specifický podíl těžkých vozidel s nulovýminízkými emisemi za předchozí kalendářní rok, jak je uveden v čl. 5 odst. 1;
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Článek 11
Článek 11
Článek 11
Emise CO2 a spotřeba energie v reálném provozu
Emise CO2 a spotřeba energie v reálném provozu
1.  Komise bude monitorovat a posuzovat reprezentativnost hodnot emisí CO2 ve skutečném provozu a hodnoty spotřeby pohonných hmot stanovené v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/2400. Zajistí, aby byla veřejnost informovaná o tom, jak se reprezentativnost v průběhu doby vyvíjí.
1.  Komise bude monitorovat a posuzovat, jak hodnoty emisí CO2 a spotřeby pohonných hmot stanovené v souladu s nařízením (EU) 2017/2400 reprezentují skutečný provoz.
2.  Za tímto účelem Komise zajistí, aby od výrobců nebo případně vnitrostátních orgánů byly dostupné spolehlivé neosobní údaje o emisích CO2 a spotřebě energietěžkých vozidel v reálném provozu.
2.  Za tímto účelem Komise zajistí, aby byly od výrobců nebo případně vnitrostátních orgánů dostupné spolehlivé údaje o emisích CO2 a spotřebě energie těžkých vozidel v reálném provozu, které vycházejí z údajů standardizovaných měřičů spotřeby paliva a které jsou pro účely nezávislého testování dostupné i pro třetí strany.
2a.  Komise přijme nejpozději do 31. prosince 2019 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 za účelem doplnění tohoto nařízení s cílem zavést testování shodnosti v provozu na silnici, které zajistí, aby emise CO2 a spotřeba paliva těžkých vozidel nepřekračovaly údaje z monitorování oznámené v souladu s nařízením (EU) 2017/2400 a nařízením (EU) 2018/956 o více než 10 %. Komise každou odchylku, která tuto prahovou hodnotu překročí, zohlední pro účely výpočtu průměrných specifických emisí CO2 výrobce a případně upraví referenční hodnoty emisí CO2 pro rok 2019.
2b.   Komise zajistí, aby byla veřejnost informována o tom, jak se reálná reprezentativnost uvedená v odstavci 1 vyvíjí v čase.
3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout opatření podle odst. 1 a 2 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.
3.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů podrobná pravidla pro postupy vykazování údajů z měřičů spotřeby paliva uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
1.  S cílem zajistit, aby technické parametry používané pro výpočet průměrných specifických emisí výrobce podle článku 4 a výpočet cíle pro specifické emise podle článku 4 zohledňovaly technický pokrok a vývoj logistiky nákladní dopravy, má Komise zmocnění přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15, aby se upravila následující ustanovení v přílohách I a II:
1.  S cílem zajistit, aby technické parametry používané pro výpočet průměrných specifických emisí výrobce podle článku 4 a výpočet cíle pro specifické emise podle článku 4 zohledňovaly technický pokrok a vývoj logistiky nákladní dopravy, Komise průběžně a včas aktualizuje simulační nástroj VECTO a má zmocnění přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15, aby se upravila následující ustanovení v přílohách I a II:
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 13 – pododstavec 1
Do 31. prosince 2022 předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o účinnosti tohoto nařízení, stanovení cíle snížení CO2 pro rok 2030 v souladu s článkem 1 a zavedení cílů snížení CO2 pro oba typy těžkých vozidel, včetně přípojných vozidel. Tato zpráva bude rovněž obsahovat posouzení účinnosti způsobů, hodnotící zejména vozidla s nulovými a nízkými emisemi, zejména autobusy s přihlédnutím k cílům stanoveným ve směrnici 2009/33/ES30, a systém kreditů CO2 a vhodnost prodloužení uplatňování těchto způsobů v roce 2030 a po něm, a případně bude doprovozena návrhem na změnu tohoto nařízení.
Do 31. prosince 2022 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o účinnosti tohoto nařízení, o případné úpravě cíle snížení CO2 pro rok 2030 v souladu s článkem 1, o případné úpravě referenční hodnoty pro podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi pro rok 2030 v souladu s článkem 5 a o stanovení cílů snížení CO2 pro další druhy těžkých vozidel, včetně přípojných vozidel a účelových vozidel, např. vozidel pro odvoz odpadu. Tato zpráva rovněž posoudí účinnost modalit upravujících především zavádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi, zejména autobusů s přihlédnutím k cílům stanoveným ve směrnici 2009/33/ES30, a systém kreditů CO2 a vhodnost prodloužení uplatňování těchto modalit v roce 2030 a po něm, jakož i zavádění nezbytné infrastruktury dobíjecích a plnicích stanic, možnost zavedení norem týkajících se CO2 pro motory, zejména pro účelová vozidla, různé soupravy vozidel, které překračují standardní rozměry platné pro vnitrostátní dopravu, např. modulární koncepce, jak hodnoty emisí CO2 a spotřeby pohonných hmot stanovené v souladu s nařízením (EU) 2017/2400 reprezentují skutečný provoz, a konečně aktualizaci simulačního nástroje VECTO. Ke zprávě jsou případně přiloženy návrhy na změnu tohoto nařízení.
_______________
________________
30 Směrnice 2009/33/ES o čistých vozidlech, ve znění směrnice …/…/EU.
30 Směrnice 2009/33/ES o čistých vozidlech, ve znění směrnice …/…/EU.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 13 – pododstavec 1 a (nový)
Komise vypracuje nejpozději do 31. prosince 2020 zvláštní metodiku pro začlenění dopadu používání pokročilých a obnovitelných plynných paliv v dopravě pro CNG a LNG – v souladu s udržitelnými kritérii stanovenými podle směrnice RED II – pro výpočet průměrných emisí vozového parku. Metodiku bude v případě potřeby doplňovat návrh na změnu tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 13 – pododstavec 1b (nový)
Komise dále posoudí možnost vývoje metodiky pro stanovení emisí CO2 za dobu celého životního cyklu u všech těžkých nákladních vozidel uváděných na trh Unie. Na základě tohoto posouzení Komise v případě potřeby předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh, který pro výrobce zavede povinnost informovat o emisích za celý životní cyklus a upřesní nezbytná pravidla a postupy pro podávání těchto informací.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
1.  Komisi je nápomocen výbor xxx zřízený nařízením (EU) č./2018 [správa]. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro změnu klimatu zřízený článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/20131a. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [dnem vstupu tohoto nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 2a, článku 7a, čl. 9 odst. 3a, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2a a čl. 12 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [dnem vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platného aktu v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2a, článku 7a, čl. 9 odst. 3a, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2a a čl. 12 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platného aktu v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle v čl. 2 odst. 2a, článku 7a, čl. 9 odst. 3a, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2a a čl. 12 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 595/2009
Čl. 5 – odst. 4 – písm. l
1)  „Postup ověření na základě vhodných a reprezentativních vzorků, zda vozidla, která byla zaregistrována a uvedena do provozu, splňují emise CO2 a hodnoty spotřeby pohonných hmot stanovené podle tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření.“
1)  „Postup ověření na základě vhodných a reprezentativních vzorků, zda vozidla, která byla zaregistrována a uvedena do provozu, splňují emise CO2 a hodnoty spotřeby pohonných hmot stanovené podle tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření. Tento postup provádějí i akreditované nezávislé třetí strany v souladu s čl. 13 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2018/8581a.“
_______________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)
Článek 16a
Změna směrnice Rady 96/53/ES
V příloze I směrnice 96/53/ES1a se za bod 2.2.4.2 vkládají následující body:
„2.2.5 Maximální přípustná hmotnost kombinací vozidel s alternativním pohonem definovaných v čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. …/2018 [návrh nařízení COM(2018)0284] se zvyšuje o dodatečnou hmotnost, již vyžaduje technologie alternativních paliv, a to maximálně o 1 tunu.
2.2.6  Maximální přípustná hmotnost kombinací vozidel s nulovými emisemi se zvyšuje v závislosti na třídě vozidla s nulovými emisemi o dodatečnou hmotnost, již vyžaduje technologie nulových emisí, a to maximálně o 2 tuny. Do 1. července 2019 stanoví Komise vzorec pro výpočet požadované hmotnosti.“
____________________________
1a Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – bod 2.3
2.3.  Výpočet emisního faktoru pro nulové a nízké emise, jak se uvádí v článku 5
vypouští se
Pro každého výrobce a každý kalendářní rok bude vypočten emisní faktor pro nulové a nízké emise (ZLEV), jak se uvádí v článku 5, následujícím způsobem:
ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) s minimální hodnotou 0,97
kde:
V je počet nových těžkých vozidel výrobce, s výjimkou všech účelových vozidel v souladu s čl. 4 odst. a).
Vconv je počet nových těžkých vozidel výrobce, s výjimkou všech účelových vozidel v souladu s čl. 4 odst. a) a s výjimkou těžkých vozidel s nulovými a nízkými emisemi,
Vzlev je součet Vin a Vout,
kde:
Ʃv
je součet za všechna nová těžká vozidla s nízkými a nulovými emisemi, která mají vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d),
CO2 v
jsou specifické emise CO2 v g/km těžkého vozidla v s nulovými a nízkými emisemi, stanovené v souladu s bodem 2.1,
Vout je celkový počet těžkých vozidel s nulovými emisemi v kategoriích uvedených v čl. 2 odst. 1 druhém pododstavci, vynásobený dvěma, s maximální hodnotou 1,5 % Vconv.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – bod 2.7 – vzorec
CO2 = ZLEV × ∑ sg sharesg × MPWsg × avgCO2sg
CO2 = sg sharesg × MPWsg × avgCO2sg
kde:
kde:
sg je součet za všechny podskupiny,
sg je součet za všechny podskupiny,
ZLEV je stanoveno tak, jak se uvádí v bodě 2.3,
sharesg je stanoveno tak, jak se uvádí v bodě 2.4,
sharesg je stanoveno tak, jak se uvádí v bodě 2.4,
MPWsg je stanoveno tak, jak se uvádí v bodě 2.6,
MPWsg je stanoveno tak, jak se uvádí v bodě 2.6,
avgCO2sg je stanoveno tak, jak se uvádí v bodě 2.2.
avgCO2sg je stanoveno tak, jak se uvádí v bodě 2.2.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – odst. 1 – vzorec -řádek 1
T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 – rf) × rCO2sg
T = referenční_faktor_ZLEV * sg sharesg × MPWsg × (1 – rf) × rCO2sg
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – odst. 1 – vzorec -řádek 4
rf je cílové snížení CO2 (v %) stanovené v čl. 1 odst. a) a b) pro konkrétní kalendářní rok,
rf je cílové snížení CO2 (v %) stanovené v čl. 1 prvním pododstavci písm. a) a b) pro konkrétní kalendářní rok,
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – odst. 1 a (nový)
Pro období 2025 až 2029 je referenční_faktor_ZLEV (1 + y – x). Pokud je však výsledek větší než 1,03, použije se pro referenční_faktor_ZLEV hodnota 1,03, a pokud je výsledek menší než 0,97, použije se hodnota 0,97,
přičemž:
x je 5 %,
y je podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku nově registrovaných těžkých vozidel výrobce, který se vypočte jako součet celkového počtu vozidel kategorie N s nulovými emisemi, která nespadají do působnosti nařízení (EU) č. 510/2011 a nesplňují vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d), a celkového počtu vozidel s nulovými a nízkými emisemi, která splňují vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d), kde se každé vozidlo počítá jako specifické_ZLEV podle níže uvedeného vzorce, vydělený celkovým počtem vozidel registrovaných v daném kalendářním roce,
specifické_ZLEV = 1– (CO2v/(0,5*rCO2sg), kde:
CO2v jsou specifické emise CO2 v g/km těžkého vozidla s nulovými a nízkými emisemi stanovené v souladu s bodem 2.1,
rCO2sg je stanoveno tak, jak se uvádí v oddílu 3.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – odst. 1 b (nový)
Pro rok 2030 je referenční_faktor_ZLEV (1 + y – x). Pokud je však výsledek větší než 1,05, použije se pro referenční_faktor_ZLEV hodnota 1,05,
pokud je výsledek v rozmezí od 0,98 do 1,0, použije se pro referenční_faktor_ZLEV hodnota 1,0,
a pokud je výsledek menší než 0,95, použije se pro referenční_faktor_ZLEV hodnota 0,95,
přičemž:
x je 20 %, v závislosti na přezkumu podle článku 13,
y je podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi ve vozovém parku nově registrovaných těžkých vozidel výrobce, který se vypočte jako součet celkového počtu vozidel kategorie N s nulovými emisemi, která nespadají do působnosti nařízení (EU) č. 510/2011 a nesplňují vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d), a celkového počtu vozidel s nulovými a nízkými emisemi, která splňují vlastnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) až d), kde se každé vozidlo počítá jako specifické_ZLEV podle níže uvedeného vzorce, vydělený celkovým počtem vozidel registrovaných v daném kalendářním roce,
specifické_ZLEV = 1– (CO2v/(0,5*rCO2sg), kde:
CO2v jsou specifické emise CO2 v g/km těžkého vozidla s nulovými a nízkými emisemi stanovené v souladu s bodem 2.1,
rCO2sg je stanoveno tak, jak se uvádí v oddílu 3.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0354/2018).

Poslední aktualizace: 11. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí