Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0143(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0354/2018

Pateikti tekstai :

A8-0354/2018

Debatai :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Balsavimas :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 18/04/2019 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Priimti tekstai
PDF 257kWORD 72k
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I
P8_TA(2018)0455A8-0354/2018

2018 m. lapkričio 14 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)   naudojant netaršias sunkiąsias transporto priemones turėtų būti prisidedama prie pagrindinių miesto judumo problemų sprendimo. Nors labai svarbu mažinti kelių transporto išmetamą CO2 kiekį, gamintojų pastangos skatinti naudoti tokias transporto priemones taip pat labai svarbios siekiant veiksmingai mažinti oro teršalų kiekį ir pernelyg didelį triukšmo lygį miestuose ir miestų rajonuose;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  pagal Mažataršio judumo strategiją Komisija 2017 m. gegužės19 ir lapkričio mėn. priėmė du susisiekimo dokumentų rinkinius. Šiuose dokumentų rinkiniuose pateikta konstruktyvi Mažataršio judumo strategijos įgyvendinimo ir sklandaus perėjimo prie švaraus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė;
(2)  pagal Mažataršio judumo strategiją Komisija 2017 m. gegužės19 ir lapkričio20 mėn. priėmė du susisiekimo dokumentų rinkinius. Šiuose dokumentų rinkiniuose pateikta konstruktyvi Mažataršio judumo strategijos įgyvendinimo ir sklandaus perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė;
__________________
__________________
19 „Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“, COM(2017) 283 final.
19 „Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“, COM(2017)0283 final.
20 „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“, COM(2017) 675 final.
20 „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“, COM(2017)0675 final.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  šis reglamentas yra dalis dokumentų rinkinio „Europa kelyje“, kuriuo įgyvendinama nauja 2017 m. rugsėjo mėn.21 pramonės politikos strategija ir siekiama užbaigti procesą, kuriuo Sąjungai atveriamos visos galimybės pasinaudoti susisiekimo modernizavimu ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu. Dokumentų rinkinio tikslas – padidinti susisiekimo Europoje saugumą ir prieinamumą, Europos pramonės konkurencingumą, Europos darbo vietų garantijas ir užtikrinti, kad susisiekimo sistema taptų netaršesnė ir būtų geriau pritaikyta prie būtinybės kovoti su klimato kaita. Tam reikės visų Sąjungos, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų pastangų, be kita ko, labiau mažinti išmetamo CO2 kiekį ir oro taršą; greta išmetamo CO2 kiekio standartų lengviesiems automobiliams ir lengvosioms komercinės paskirties transporto priemonėms, šiuo reglamentu nustatoma aiški kelių transporto išmetamo CO2 kiekio mažinimo trajektorija.
(3)  šis reglamentas yra dalis dokumentų rinkinio „Europa kelyje“, kuriuo įgyvendinama nauja 2017 m. rugsėjo mėn.21 pramonės politikos strategija ir siekiama užbaigti procesą, kuriuo Sąjungai atveriamos visos galimybės pasinaudoti susisiekimo modernizavimu ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu. Dokumentų rinkinio tikslas – padidinti susisiekimo Europoje saugumą ir prieinamumą, Europos pramonės konkurencingumą, Europos darbo vietų garantijas ir užtikrinti, kad šiame sektoriuje būtų užtikrintai judama visiško taršos panaikinimo iki šio amžiaus vidurio link ir kad būtų visapusiškai laikomasi Paryžiaus susitarimo. Siekiant užtikrinti gerą pusiausvyrą tarp pastangų sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir oro taršą didinimo, inovacijų Sąjungos automobilių pramonėje skatinimo ir Sąjungos konkurencingumo didinimo, reikia visapusiško Sąjungos, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimo;
__________________
__________________
21 „Investicijos į išmanią, novatorišką ir tvarią pramonę. Persvarstyta ES pramonės politikos strategija“, COM(2017)0479 final.
21 „Investicijos į išmanią, novatorišką ir tvarią pramonę. Persvarstyta ES pramonės politikos strategija“, COM(2017)0479 final.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  greta išmetamo CO2 kiekio standartų lengviesiems automobiliams ir lengvosioms komercinės paskirties transporto priemonėms22, šiuo reglamentu nustatoma aiški kelių transporto išmetamo CO2 kiekio mažinimo trajektorija. Jis taip pat padeda siekti privalomo tikslo ne vėliau kaip 2030 m. ES viduje visos ekonomikos mastu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m., kaip nuspręsta 2014 m. spalio 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose ir patvirtinta 2015 m. kovo 6 d. Aplinkos tarybos posėdyje, kaip Sąjungos įgyvendinamas Paryžiaus susitarime numatomas nacionaliniu lygmeniu nustatytas įpareigojantis veiksmas.
(4)  greta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)../... 22, šiuo reglamentu nustatoma aiški kelių transporto išmetamo CO2 kiekio mažinimo trajektorija. Jis taip pat padeda siekti privalomo tikslo ne vėliau kaip 2030 m. ES viduje visos ekonomikos mastu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m., kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo;
__________________
__________________
22 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/… kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007, (OL L, …,…, p. ).
22 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/… kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007, (OL L …,…, p. ).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  todėl, atsižvelgus į transporto priemonių parko atnaujinimo laiką ir į būtiną transporto sektoriaus indėlį siekiant Sąjungos klimato ir energetikos tikslų, nustatytų 2030 m. ir vėlesniam laikotarpiui, visos Sąjungos naujų sunkiųjų transporto priemonių parkams turėtų būti nustatyti 2025 ir 2030 m. išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai. Reikalavimus nustatant laipsniškai, be kita ko, duodamas aiškus ir išankstinis ženklas pramonei neatidėlioti efektyvaus energijos vartojimo technologijų ir mažataršių bei netaršių transporto priemonių diegimo rinkoje;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose pritarta sektoriuose, kurie neįtraukti į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 2030 m. sumažinti 30 proc., palyginti su 2005 m. Vienas iš didžiausios taršos sektorių yra kelių transportas, kurio išmetamų teršalų kiekis gerokai didesnis nei 1990 m. Jei kelių transporto sektoriuje išmetamų teršalų kiekis didės, niekais nueis pastangos mažinti jų kiekį kituose sektoriuose kovojant su klimato kaita;
(5)  2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose pritarta sektoriuose, kurie neįtraukti į Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 2030 m. sumažinti 30 proc., palyginti su 2005 m. Kelių transporto sektoriuje 2016 m. buvo išmesta 25 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų Sąjungoje, šio sektoriaus išmetamų teršalų kiekis didėja trečius metus iš eilės ir yra gerokai didesnis nei 1990 m. Jei kelių transporto sektoriuje išmetamų teršalų kiekis didės, niekais nueis pastangos mažinti jų kiekį kituose sektoriuose kovojant su klimato kaita;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   atsižvelgiant į prognozes, kad teršalų, kuriuos išmeta sunkiosios transporto priemonės, dalis turėtų padidėti maždaug 9 proc., ir į tai, kad šiuo metu netaikomi jokie reikalavimai mažinti sunkiųjų transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį, reikia sukurti konkrečias priemones šios kategorijos transporto priemonėms;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  siekiant išnaudoti visas galimybes efektyviai vartoti energiją ir užtikrinti, kad visas kelių transporto sektorius padėtų, kaip sutarta, mažinti išmetamų teršalų kiekį, tikslinga papildyti jau sukurtus naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinės paskirties transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus – nustatyti naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Šie standartai paskatins kurti degalų taupymo technologijų inovacijas ir taip padės Sąjungos gamintojams ir tiekėjams pirmauti technologijų srityje;
(9)  siekiant išnaudoti visas galimybes efektyviai vartoti energiją ir užtikrinti, kad visas kelių transporto sektorius padėtų, kaip sutarta, mažinti išmetamų teršalų kiekį, tikslinga papildyti jau sukurtus naujų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinės paskirties transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus – nustatyti naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Šie standartai paskatins kurti degalų taupymo technologijų inovacijas ir taip padės Sąjungos gamintojams ir tiekėjams pirmauti technologijų srityje ir užtikrins aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas ilguoju laikotarpiu;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita yra tarpvalstybinė problema ir kad reikia išsaugoti sklandžiai veikiančią ir kelių transporto paslaugų, ir sunkiųjų transporto priemonių bendrąją rinką, tikslinga Sąjungos lygmeniu nustatyti sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Tie standartai turi būti parengti taip, kad nedarytų poveikio konkurencijos teisei;
(10)  atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita yra tarpvalstybinė problema ir kad reikia išsaugoti sklandžiai veikiančią ir kelių transporto paslaugų, ir sunkiųjų transporto priemonių bendrąją rinką, taip pat vengti bet kokio rinkos susiskaidymo, tikslinga Sąjungos lygmeniu nustatyti sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus. Tie standartai turi būti parengti taip, kad nedarytų poveikio konkurencijos teisei;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  socialiniu požiūriu priimtinas ir teisingas perėjimas prie netaršaus judumo iki amžiaus vidurio reikalauja pokyčių visoje automobilių pramonės vertės kūrimo grandinėje, atsižvelgiant į piliečius ir regionus visose valstybėse narėse, kurie gali patirti neigiamą poveikį. Svarbu atsižvelgti socialinį tokio perėjimo poveikį ir aktyviai dėti pastangas siekiant sušvelninti poveikį darbo vietoms. Todėl ypač svarbu, kad taikant dabartines priemones Sąjungos lygmeniu taip pat būtų vykdomos tikslinės darbuotojų perkvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo ir perkėlimo programos bei švietimo ir darbo paieškos iniciatyvos bendruomenėse ir regionuose, patiriančiuose neigiamas pasekmes, palaikant glaudų dialogą su socialiniais partneriais ir kompetentingomis institucijomis;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(12b)   reikia skubiai kurti baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūrą, kad mažataršių ir netaršių transporto priemonių naudotojai galėtų jomis pasitikėti, o Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis turi būti veiksmingai kartu taikomos įvairios paramos priemonės, kurios padėtų sutelkti daug viešųjų ir privačiųjų investicijų;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(12c)   Mažataršio judumo strategijoje buvo pabrėžta, kad svarbu užtikrinti, jog elektrinėms transporto priemonėms skirta elektros energija būtų gaminama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, ir būtina kuo greičiau įgyvendinti Sąjungos lygmens ilgalaikę iniciatyvą dėl naujosios kartos baterijų. Kad šie tikslai būtų iš tikrųjų įgyvendinti, prireiks didinti finansavimą technologijų moksliniams tyrimams, susijusiems su elektrinių variklių baterijų gamyba, valdymu ir šalinimu, kad šie procesai būtų vis ekologiškesni;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(12d)   dauguma Sąjungos krovininio transporto vežėjų yra mažosios ir vidutinės įmonės, kurių galimybės gauti finansavimą yra ribotos. Todėl būsimi sprendimai turi būti ekonomiškai efektyvūs ir subalansuoti. Iš esmės svarbu sukurti tvirtą paskatų sistemą, kuria būtų raginama pradėti naudoti kurą efektyviau vartojančias transporto priemones, taip pat svarbu numatyti Sąjungos finansavimo mechanizmus;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  siekiant atsižvelgti į inovacijas ir sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudas mažinančių naujų technologijų diegimą, modeliavimo priemonė VECTO ir Reglamentas (ES) 2017/2400 bus nuolat ir laiku atnaujinami;
(13)  siekiant atsižvelgti į inovacijas ir sunkiųjų transporto priemonių degalų sąnaudas mažinančių naujų technologijų diegimą ir pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 nustatytų išmetamo CO2 kiekio verčių tikroviškumo pokyčius, modeliavimo priemonė VECTO ir Reglamentas (ES) 2017/2400 bus nuolat ir laiku atnaujinami ir atitinkamai bus skiriamas pakankamas biudžetas; Atsižvelgiant į įtaką, kurią šios naujos technologijos gali turėti transporto sektoriuje išmetamo CO2 kiekio mažinimo potencialui, atliekant peržiūrą 2022 m. reikėtų visapusiškai atsižvelgti į modeliavimo priemonės VECTO pokyčius;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  išmetamo CO2 kiekio duomenys, nustatomi pagal Reglamentą (ES) 2017/2400, turi būti stebimi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) /201825. Šiais duomenimis turėtų būti remiamasi nustatant mažinimo normas, kurias Sąjungoje turėtų pasiekti keturių taršiausių grupių sunkiosios transporto priemonės, ir gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį konkrečiais kalendoriniais metais;
(14)  išmetamo CO2 kiekio duomenys, nustatomi pagal Reglamentą (ES) 2017/2400, turi būti stebimi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/95625. Šiais duomenimis turėtų būti remiamasi nustatant mažinimo normas, kurias Sąjungoje turėtų pasiekti keturių taršiausių grupių sunkiosios transporto priemonės, ir gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį konkrečiais kalendoriniais metais;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)
__________________
__________________
25 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) …/2018 dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo, OJ L..,,
25 2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/956 dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo, (OL L 173, 2018 7 9, p. 1).
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  2025 m. mažinimo normą reikėtų nustatyti kaip santykinį mažinimą, pagrįstą vidutiniu tų sunkiųjų transporto priemonių 2019 m. išmesto CO2 kiekiu ir atspindintį jau prieinamų ekonomiškai efektyvių technologijų diegimą tradicinėse transporto priemonėse. 2030 m. norma turėtų būti laikoma pageidautina, o galutinė norma turėtų būti nustatyta pagal 2022 m. atliktiną peržiūrą, nes yra daug netikrumo dėl pažangesnių technologijų, kurios dar nėra iki galo sukurtos, diegimo;
(15)  2025 m. mažinimo normą reikėtų nustatyti kaip santykinį mažinimą, pagrįstą vidutiniu tų sunkiųjų transporto priemonių 2019 m. išmesto CO2 kiekiu ir atspindintį jau prieinamų ekonomiškai efektyvių technologijų diegimą tradicinėse transporto priemonėse. Taip pat turėtų būti nustatyta 2030 m. mažinimo norma pagal 2022 m. atliktiną peržiūrą, kuria neturėtų būti mažinami šio reglamento užmojai, atsižvelgiant į tai, kad yra daug netikrumo dėl pažangesnių technologijų, kurios dar nėra iki galo sukurtos, diegimo;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  suskystintos gamtinės dujos (LNG) yra jau prieinami dyzeliniams alternatyvūs sunkiųjų transporto priemonių degalai. Diegiant turimas ir būsimas novatoriškesnes suskystintomis gamtinėmis dujomis (LNG) pagrįstas technologijas bus lengviau pasiekti išmetamo CO2 kiekio normas trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, nes naudojant LNG technologijas išmetama mažiau CO2, palyginti su dyzelinėmis transporto priemonėmis. Priemonėje VECTO jau atsižvelgta į suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių potencialą sumažinti išmetamo CO2 kiekį. Be to, naudojant dabartines suskystintų gamtinių dujų technologijas išmetama mažiau oro teršalų, tokių kaip NOx ir kietosios dalelės. Pakankama minimali degalų papildymo infrastruktūra taip pat jau sukurta ir toliau plėtojama pagal nacionalines alternatyviųjų degalų infrastruktūros politikos strategijas;
(16)  laikantis šio reglamento tikslų, pagal nacionalines alternatyviųjų degalų infrastruktūros politikos strategijas turėtų būti toliau plėtojama efektyvi, technologijų požiūriu neutrali ir pakankama degalų papildymo ir įkrovimo infrastruktūra;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  Komisija turėtų kuo greičiau nustatyti specialiosioms transporto priemonėms ir M2 bei M3 kategorijų transporto priemonėms taikytinus techninius kriterijus, pagal kuriuos būtų apibrėžta transporto priemonės specialioji paskirtis ir šiame reglamente vartojamos sąvokos „autobusas“ apibrėžtis.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(17b)  siekiant užtikrinti šio reglamento tikslumą ir naudą, turėtų būti sukurtas 2019 m. bazinės vertės patvirtinimo mechanizmas;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)   siekiant užtikrinti paskatų kurti netaršias sunkiąsias transporto priemones mechanizmo lankstumą, susiję gamintojai turėtų galėti viešai, skaidriai ir nieko nediskriminuodami sudaryti bendrą fondą. Susitarimas sudaryti bendrą fondą turėtų būti sudaromas ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui, tačiau jo galiojimą turėtų būti galima pratęsti. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti išsamias taisykles ir sąlygas, kurių laikydamiesi susiję gamintojai galėtų viešai, skaidriai ir nieko nediskriminuodami sudaryti bendrą fondą, laikantis Sąjungos konkurencijos teisės;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  kitaip nei lengvųjų automobilių ir furgonų atveju, rinkoje dar nėra netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių, išskyrus autobusus. Todėl siekiant palengvinti sklandų perėjimą prie netaršaus susisiekimo reikėtų įdiegti specialų ypatingaisiais kreditais pagrįstą mechanizmą. Jis suteiks paskatų kurti ir plėsti Sąjungos netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių rinką ir papildys tokias su paklausa susijusias priemones, kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl netaršių transporto priemonių26;
(21)  siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie netaršaus susisiekimo ir suteikti paskatų kurti ir plėsti Sąjungos netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių rinką ir papildyti tokias su paklausa susijusias priemones, kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl netaršių transporto priemonių26, reikėtų nustatyti netaršių ir mažataršių transporto priemonių dalies gamintojo transporto priemonių parke lyginamąjį rodiklį 2025 ir 2030 m.;
_________________
_________________
26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES. [COM(2017)0653 final] (OJ L 120, 15.5.2009, p. 5).
26 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES. [COM(2017)0653 final] (OL L 120, 2009 5 15, p. 5).
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)  siekiant skatinti greitą netaršių ir mažataršių transporto siekiant skatinti greitą netaršių ir mažataršių transporto priemonių diegimą Sąjungos rinkoje, reikėtų nustatyti tokią minimalią netaršių ir mažataršių transporto priemonių dalį, kad ja įkrovimo infrastruktūros teikėjams ir gamintojams būtų užtikrintas tikrumas dėl investicijų, ir kad ji suteiktų gamintojams tam tikro lankstumo sprendžiant dėl investicijų laiko. Reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo gamintojai būtų skatinami kuo anksčiau pateikti Sąjungos rinkai netaršias ir mažataršes transporto priemones;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  todėl, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, visos netaršios ir mažataršės sunkiosios transporto priemonės turėtų būti įskaitomos kelis kartus. Paskatų mastas turėtų skirtis, priklausomai nuo faktinio transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio. Siekiant užtikrinti, kad nesumenktų aplinkosaugos tikslai, turėtų būti nustatyta iš to gaunamų taršos mažinimo rezultatų riba;
(22)  apskaičiuojant gamintojo savitąją CO2 kiekio išmetimo normą reikėtų atsižvelgti į jo rezultatus, vertinamus taikant 2025 ir 2030 m. netaršių ir mažataršių transporto priemonių dalies lyginamąjį rodiklį. Siekiant skatinti kurti ir diegti tokias transporto priemones ir tuo pat metu užtikrinti, kad nesumenktų aplinkosaugos tikslai ir įprastų vidaus degimo variklių našumas, turėtų būti nustatyta atitinkamų patikslinimų riba;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  kuriant netaršių sunkiųjų transporto priemonių diegimo paskatų mechanizmą, reikėtų jį taikyti ir mažesniems sunkvežimiams, miesto autobusams ir tolimojo susisiekimo autobusams, kuriems netaikomos išmetamo CO2 kiekio normos pagal šį reglamentą. Tos transporto priemonės taip pat labai padėtų spręsti oro taršos problemas miestuose. Tačiau reikėtų pažymėti, kad netaršių miesto autobusų jau yra rinkoje ir taikomos su jais susijusios paklausos priemonės, tokios kaip viešasis pirkimas. Siekiant užtikrinti, kad skatinimo priemonės išlaikytų gerą skirtingų transporto priemonių tipų pusiausvyrą, turėtų būti nustatyta netaršių mažesnių sunkvežimių, miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų taršos mažinimo rezultatų riba;
(24)  kuriant netaršių sunkiųjų transporto priemonių diegimo paskatų mechanizmą, reikėtų jį taikyti ir mažesniems sunkvežimiams ir kitų kategorijų sunkiosioms transporto priemonėms, kuriems išmetamo CO2 kiekio normos pagal šį reglamentą dar netaikomos. Tos transporto priemonės taip pat labai padėtų spręsti oro taršos problemas miestuose;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  nustačiusi gamintojo išmetamų teršalų normos perviršį ir atsižvelgdama į išmetamų teršalų kreditus ir skolas, Komisija turėtų skirti piniginę nuobaudą – mokestį už teršalų išmetimo normos perviršį. Siekiant suteikti gamintojams pakankamą paskatą imtis priemonių mažinti savitąjį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, mokestis turėtų viršyti vidutines technologijų, kurių reikia norint įvykdyti normas, ribines sąnaudas. Mokestis turėtų būti laikomas Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis. Mokesčių rinkimo metodika turėtų būti nustatyta įgyvendinimo aktu, atsižvelgiant į metodiką, priimtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 443/2009;
(29)  nustačiusi gamintojo išmetamų teršalų normos perviršį ir atsižvelgdama į išmetamų teršalų kreditus ir skolas, Komisija turėtų skirti piniginę nuobaudą – mokestį už teršalų išmetimo normos perviršį. Siekiant suteikti gamintojams pakankamą paskatą imtis priemonių mažinti savitąjį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, svarbu, kad mokestis visada viršytų vidutines technologijų, kurių reikia norint įvykdyti normas, ribines sąnaudas. Sumos, surenkamos iš mokesčio už viršytą taršos normą, turėtų būti laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis. Šias sumas, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir kompetentingomis valdžios institucijomis, reikėtų naudoti tinkamam automobilių pramonės sektoriaus perėjimui prie netaršaus susisiekimo ir novatoriškiems sprendimams, kuriais skatinamas greitas netaršių ir mažataršių sunkiųjų krovininių automobilių diegimas, remti. Mokesčių rinkimo metodika turėtų būti nustatyta įgyvendinimo aktu, atsižvelgiant į metodiką, priimtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/20091a;
_____________
1a 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, p. 1).
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos normos būtų pasiektos, reikia patikimo normų laikymosi užtikrinimo mechanizmo. Gamintojų įpareigojimas pateikti tikslius duomenis pagal Reglamentą (ES) .../2018 [STP stebėsena ir duomenų teikimas] ir administracinės baudos, kurios gali būti paskirtos už įpareigojimo nesilaikymą, padeda užtikrinti duomenų, naudojamų nustatant, ar laikomasi šiame reglamente numatytų normų, patikimumą;
(30)  siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos normos būtų pasiektos, reikia patikimo normų laikymosi užtikrinimo mechanizmo. Gamintojų įpareigojimas pateikti tikslius duomenis pagal Reglamentą (ES) 2018/956 ir administracinės baudos, kurios gali būti paskirtos už įpareigojimo nesilaikymą, padeda užtikrinti duomenų, naudojamų nustatant, ar laikomasi šiame reglamente numatytų normų, patikimumą. Vartotojai ir plačioji visuomenė suinteresuota žinoti, kurie gamintojai laikosi, o kurie nesilaiko naujų išmetamųjų teršalų normų;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  tam, kad taikant šį reglamentą būtų sumažintas išmetamo CO2 kiekis, labai svarbu, kad sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis atitiktų vertes, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones. Todėl reikėtų suteikti Komisijai galimybę, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgti į kiekvieną tipo patvirtinimo institucijų nustatytą sistemingą eksploatuojamų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimų nesilaikymą;
(31)  tam, kad taikant šį reglamentą būtų sumažintas išmetamo CO2 kiekis, labai svarbu, kad sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis atitiktų vertes, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones. Todėl reikėtų suteikti Komisijai galimybę, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį, atsižvelgti į kiekvieną tipo patvirtinimo institucijų nustatytą sistemingą eksploatuojamų ir keliuose naudojamų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimų nesilaikymą. Taip pat reikėtų pradėti vykdyti nepriklausomą trečiųjų šalių vykdomą eksploatuojamų ir keliuose naudojamų transporto priemonių patikrą;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  šiame reglamente nustatytų išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų veiksmingumas labai priklauso nuo metodikos, naudojamos išmetamo CO2 kiekiui nustatyti, reprezentatyvumo. Pagal Mokslinių konsultacijų mechanizmo nuomonę dėl lengvųjų transporto priemonių, mechanizmą27, skirtą vertinti, ar pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 nustatytos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamų degalų kiekio vertės atitinka tikrovę, tikslinga sukurti ir sunkiosioms transporto priemonėms. Komisijai reikėtų turėti įgaliojimus užtikrinti tokių duomenų viešą prieinamumą ir prireikus sukurti procedūras, kurių reikia norint nustatyti ir rinkti tokiems vertinimams reikalingus duomenis;
(33)  šiame reglamente nustatytų išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų veiksmingumas labai priklauso nuo metodikos, naudojamos išmetamo CO2 kiekiui nustatyti, reprezentatyvumo. Pagal Mokslinių konsultacijų mechanizmo nuomonę dėl lengvųjų transporto priemonių, mechanizmą27, skirtą vertinti, ar pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 nustatytos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamų degalų kiekio vertės atitinka tikrovę, tikslinga sukurti ir sunkiosioms transporto priemonėms. Komisijai reikėtų turėti įgaliojimus užtikrinti tokių duomenų viešą prieinamumą ir prireikus sukurti procedūras, kurių reikia norint nustatyti ir rinkti tokiems vertinimams reikalingus duomenis. Nustačius reikšmingą realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/2400 nustatyto kiekio neatitikimą, Komisija turėtų turėti įgaliojimus atitinkamai pritaikyti gamintojo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį ir, kai tinkama, 2019 m. išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertę, taikomas siekiant atitikties šiam reglamentui;
__________________
__________________
27 Mokslinių patarėjų aukšto lygio darbo grupės mokslinė nuomonė 1/2016 „Lengvųjų transporto priemonių tikrojo ir laboratoriniais bandymais nustatyto išmetamo CO2 kiekio vienodinimas“ (Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing).
27 Mokslinių patarėjų aukšto lygio darbo grupės mokslinė nuomonė 1/2016 „Lengvųjų transporto priemonių tikrojo ir laboratoriniais bandymais nustatyto išmetamo CO2 kiekio vienodinimas“ (Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing).
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(34a)  savo 2022 m. ataskaitoje Komisija taip pat turėtų įvertinti galimybę parengti sunkiųjų transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamo CO2 kiekio vertinimo metodiką. Remdamasi tuo vertinimu, Komisija, jei tinkama, turėtų pasiūlyti nustatyti gamintojams tenkančias prievoles dėl ataskaitų teikimo ir reikiamas tų ataskaitų teikimo taisykles ir tvarką;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36)  įgyvendinimo įgaliojimais, susijusiais su 8 straipsnio 3 dalimi, 9 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi ir 12 straipsnio 2 dalimi, turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201128;
(36)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti mokesčių už išmetimo normos perviršį surinkimo priemones, priimti išsamias taisykles dėl pranešimų apie eksploatuojamų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį nuokrypius teikimo tvarkos, skelbti duomenis, priimti išsamias degalų sąnaudų skaitiklių duomenų teikimo tvarkos taisykles ir nustatyti metodiką, pagal kurią nustatoma transporto priemonių pogrupio viena ar daugiau reprezentatyviųjų transporto priemonių. Tais įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201128;
__________________
__________________
28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  kad neesminės šio reglamento nuostatos galėtų būti iš dalies pakeistos arba papildytos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų patikslinamos išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertės pagal 12 straipsnio 2 dalį ir iš dalies pakeičiami II ir III priedai, kiek tai susiję su tam tikrais techniniais parametrais, įskaitant paskirties, naudingosios apkrovos ir metinės ridos koeficientus ir naudingosios apkrovos patikslinimo faktorius. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros29 nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(37)  kad neesminės šio reglamento nuostatos galėtų būti iš dalies pakeistos ir papildytos, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatomi techniniai kriterijai transporto priemonės specialiajai paskirčiai ir miesto autobusų apibrėžčiai nustatyti, nustatomos išsamios taisyklės ir sąlygas, pagal kurias susiję gamintojai galėtų sudaryti bendrą fondą, nustatoma sudedamųjų dalių, mazgų ir sistemų reprezentatyviosios imties metinės patikros sistema, patikslinamos išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertės, įvedamas eksploatuojamų transporto priemonių tinkamumo važiuoti keliais bandymas ir iš dalies pakeičiami II ir III priedai, kiek tai susiję su tam tikrais techniniais parametrais, įskaitant paskirties, naudingosios apkrovos ir metinės ridos koeficientus ir naudingosios apkrovos patikslinimo faktorius. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros29 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
__________________
__________________
29 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
29 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Siekiant Sąjungos tikslo 2030 m. joje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 proc., palyginti su 2005 m., sektoriuose, kuriems taikomas Reglamento [Pastangų pasidalijimo (ES) Nr. …/2018] 2 straipsnis, ir įgyvendinant Paryžiaus susitarimo tikslus, šiame reglamente nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai, kuriais savitasis Sąjungos naujų sunkiųjų transporto priemonių parko išmetamo CO2 kiekis, palyginti su išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertėmis, mažinamas taip:
Siekiant Sąjungos tikslo 2030 m. joje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 proc., palyginti su 2005 m., sektoriuose, kuriems taikomas Reglamento (ES) 2018/842 2 straipsnis, ir įgyvendinant Paryžiaus susitarimo tikslus, šiame reglamente nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimai, kuriais savitasis Sąjungos naujų sunkiųjų transporto priemonių parko išmetamo CO2 kiekis, palyginti su išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertėmis, mažinamas taip:
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d. – 15 proc.;
a)  nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d.  20 proc.;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  nuo 2030 m. sausio 1 d. – bent 30 proc. (vertė peržiūrima pagal 13 straipsnį).
b)  nuo 2030 m. sausio 1 d. – bent 35 proc. (vertė peržiūrima pagal 13 straipsnį).
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie netaršaus susisiekimo ir paskatinti kurti ir diegti netaršių ir mažataršių sunkiųjų krovininių automobilių rinką ir infrastruktūrą Sąjungoje, šiuo reglamentu nustatomas lyginamasis rodiklis, taikytinas netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių daliai visų gamintojų transporto priemonių parke 2025 ir 2030 m., pagal šio reglamento 5 straipsnį;
Savitasis išmetamo CO2 kiekis tikslinamas remiantis rezultatais, vertinamais taikant lyginamąjį rodiklį pagal I priedo 4 punktą.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Šis reglamentas taikomas naujoms N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, kurioms būdingos šios savybės:
Šis reglamentas iš pradžių taikomas naujoms N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, kurioms būdingos šios savybės:
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
5 straipsnio ir I priedo 2.3 punkto tikslais jis taip pat taikomas M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėms ir N kategorijos transporto priemonėms, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 ir kurioms nebūdingos a–d punktuose nurodytos savybės.
1 straipsnio 2a dalies, 5 straipsnio ir I priedo punkto tikslais jis taip pat taikomas N kategorijos transporto priemonėms, kurioms netaikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/20111a ir kurioms nebūdingos a–d punktuose nurodytos savybės. Be to, 1 straipsnio 2b dalies tikslais jis taikomas M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėms, kurios atitinka šio straipsnio 2a dalyje nurodytus techninius kriterijus.
_________________
1a 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 145, 2011 5 31, p. 1).
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d. pagal 15 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą techniniais kriterijais transporto priemonės specialiajai paskirčiai nustatyti ir šiuo reglamentu reguliuojamiems miesto autobusams apibrėžti.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos h punktas
h)  specialioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuria nenumatyta vežti prekių ir kurios išmetamo CO2 kiekis ir degalų suvartojimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones nustatyti tik kitoms nei šio reglamento I priedo 2.1 punkte apibrėžtosioms paskirtims;
h)  specialioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuria nenumatyta vežti prekių, kurios specialioji paskirtis nustatyta remiantis 2 straipsnio 2a dalyje nurodytais kriterijais, ir kurios išmetamo CO2 kiekis ir degalų suvartojimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 595/2009 ir jo įgyvendinimo priemones nustatyti tik kitoms nei šio reglamento I priedo 2.1 punkte apibrėžtosioms paskirtims;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos k punktas
k)  mažataršė sunkioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuri nėra netarši sunkioji transporto priemonė, bet kurios savitasis išmetamo CO2 kiekis mažesnis nei 350 g CO2/km, kaip nustatyta pagal I priedo 2.1 punktą;
k)  mažataršė sunkioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuri nėra netarši sunkioji transporto priemonė, bet kurios savitasis išmetamo CO2 kiekis, nustatytas pagal I priedo 2.1 punktą, yra mažesnis nei 50 proc. kiekvieno pogrupio išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertės, nustatytos pagal I priedo 3 punktą;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientą, nustatytą pagal 5 straipsnį.
Išbraukta.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
2020 m. ir vėliau kiekvienais kalendoriniais metais Komisija tvirtina 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus, kuriais nustato kiekvieno gamintojo ankstesnių kalendorinių metų netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientą, nurodytą 4 straipsnio b punkte.
Nuo 2025 m. sausio 1 d. savitoji netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių dalis gamintojo transporto priemonių parke konkrečiais kalendoriniais metais nustatoma taip:
nuo 2025 m. – bent 5 proc.;
nuo 2030 m. – 20 proc. (vertė peržiūrima pagal 13 straipsnį).
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
Netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientas atspindi gamintojo parko netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių, įskaitant netaršias 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų kategorijų transporto priemones, taip pat netaršias ir mažataršes specialiąsias transporto priemones, skaičių ir išmetamo CO2 kiekį kalendoriniais metais.
Išbraukta.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
Netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientas apskaičiuojamas pagal I priedo 2.3 punktą.
Išbraukta.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
1 dalies tikslais netaršios ir mažataršės sunkiosios transporto priemonės skaičiuojamos taip:
Siekiant įgyvendinti 1 dalyje nurodytus tikslus, Reglamentas taikomas ir N kategorijos transporto priemonėms, kurios nepatenka į Reglamento (ES) Nr. 510/2011 taikymo sritį ir neatitinka Šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytų charakteristikų.
a)  netarši sunkioji transporto priemonė skaičiuojama kaip 2 transporto priemonės;
b)  mažataršė sunkioji transporto priemonė skaičiuojama taip – iki 2 transporto priemonių, kaip jos savitojo išmetamo CO2 kiekio ir 350 g CO2/km išmetamo kiekio ribos funkcija.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
3.  Gamintojo vidutinis savitasis išmetamų teršalų kiekis dėl netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficiento sumažinamas ne daugiau kaip 3 proc. Tam koeficientui pasikeitus dėl 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų kategorijų netaršių sunkiųjų transporto priemonių, gamintojo vidutinis savitasis išmetamų teršalų kiekis sumažinamas ne daugiau kaip 1,5 proc.
Išbraukta.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalies a punkte nurodyta išmetamo CO2 kiekio mažinimo trajektorija kiekvienam gamintojui nustatoma pagal I priedo 5.1 punktą, remiantis linijine trajektorija tarp 1 straipsnio antroje pastraipoje nurodytų išmetamo CO2 kiekio atskaitos verčių ir to straipsnio a punkte pateiktos 2025 m. normos, taip pat tarp 2025 m. normos ir to straipsnio b punkte nurodytos 2030 m. normos.
2.  1 dalies a punkte nurodyta išmetamo CO2 kiekio mažinimo trajektorija kiekvienam gamintojui nustatoma pagal I priedo 5.1 punktą, remiantis linijine trajektorija tarp 1 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų išmetamo CO2 kiekio atskaitos verčių ir to straipsnio a punkte pateiktos 2025 m. normos, taip pat tarp 2025 m. normos ir to straipsnio b punkte nurodytos 2030 m. normos.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
7 a straipsnis
Bendro fondo sudarymas
1.  Susiję gamintojai savo prievolių pagal 5 straipsnį vykdymo tikslais gali sudaryti bendrą fondą.
2.  Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą, kad būtų nustatytos išsamios taisyklės ir sąlygos, pagal kurias susiję gamintojai galėtų viešai, skaidriai ir nieko nediskriminuodami sudaryti bendrą fondą.
Pakeitimai 74 ir 75
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Nustačius gamintojo teršalų išmetimo normos perviršį konkrečiais metais nuo 2025 m., Komisija skiria mokestį už teršalų išmetimo normos perviršį, apskaičiuotą pagal formulę:
1.  Nustačius gamintojo teršalų išmetimo normos perviršį konkrečiais metais po 2025 m., Komisija skiria atitinkamai gamintojui arba bendro fondo valdytojui mokestį už teršalų išmetimo normos perviršį, apskaičiuotą pagal formulę:
laikotarpiu nuo 2025 iki 2029 m.,
(mokestis už teršalų išmetimo normos perviršį) = (teršalų išmetimo normos perviršis x 6 800 €/g CO2/tkm).
(mokestis už teršalų išmetimo normos perviršį) = (teršalų išmetimo normos perviršis x 5 000 €/g CO2/tkm).
2030 ir vėliau –
(mokestis už teršalų išmetimo normos perviršį) = (teršalų išmetimo normos perviršis x 6 800 €/g CO2/tkm).
Komisija užtikrina, kad mokestis už viršytą taršos normą visada viršytų vidutines technologijų, kurių reikia norint įvykdyti normas, ribines sąnaudas, kaip nurodoma 1 straipsnio 1 dalyje.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
4.  Mokesčio už teršalų išmetimo normos perviršį sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis.
4.  Mokesčio už teršalų išmetimo normos perviršį sumos laikomos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukomis. Tos sumos naudojamos siekiant papildyti Sąjungos arba nacionaliniu lygmeniu glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir kompetentingomis valdžios institucijomis vykdomas priemones, kuriomis skatinamas darbuotojų gebėjimų ugdymas arba darbuotojų perkėlimas, visų pirma didžiausią tokio perėjimo automobilių pramonės sektoriuje poveikį patyrusiuose regionuose ir bendruomenėse, siekiant prisidėti prie teisingo perėjimo prie netaršaus ir mažataršio judumo.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Į tokius nuokrypius Komisija atsižvelgia apskaičiuodama gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį.
2.  Į tokius nuokrypius Komisija atsižvelgia apskaičiuodama gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir, kai reikia, pritaikydama 2019 m. išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertę, apskaičiuotą pagal I priedo 3 punktą.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Siekiant užtikrinti gamintojų pagal Reglamentą (ES) 2018/956 ir Reglamentą (ES) 2017/2400 pranešamų duomenų tikslumą, Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šį reglamentą, kad nuo 2019 m. būtų nustatyta transporto priemonių, patenkančių į šio reglamento taikymo sritį, sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/2400 12 straipsnio 1 dalyje, reprezentatyviosios imties iš kiekvieno gamintojo metinės patikros sistema. Tų patikrų rezultatai bus lyginami su gamintojų pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 nurodytais duomenimis ir, jeigu bus rasta sistemingų neatitikimų, bus pakoreguotas jų vidutinis savitasis išmetamų teršalų kiekis, apskaičiuojamas pagal I priedo 2.7 punktą, ir, kai tinkama, 2019 m. išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertė, apskaičiuota pagal I priedo 3 punktą.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  nuo 2020 m. – 5 straipsnyje nurodytas netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientas;
b)  nuo 2020 m. – 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta kiekvieno gamintojo savitoji netaršių ir mažataršių sunkiųjų transporto priemonių dalis praėjusiais kalendoriniais metais;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis
11 straipsnis
11 straipsnis
Tikrasis išmetamo CO2 kiekis ir suvartojamos energijos kiekis
Tikrasis išmetamo CO2 kiekis ir suvartojamos energijos kiekis
1.  Komisija stebi ir vertina, kaip pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 apskaičiuotos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamų degalų kiekio vertės atitinka tikrąsias vertes. Ji užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama, kaip ilgainiui keičiasi tų verčių atitikimas.
1.  Komisija stebi ir vertina, kaip pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 apskaičiuotos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamų degalų kiekio vertės atitinka tikrąsias vertes.
2.  Todėl Komisija užtikrina, kad, priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai arba nacionalinės institucijos turėtų patikimus neasmeninius duomenis apie tikrąjį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos energijos kiekį.
2.  Todėl Komisija užtikrina, kad, priklausomai nuo aplinkybių, gamintojai arba nacionalinės institucijos, įskaitant trečiąsias šalis, kurioms tai reikalinga nepriklausomoms patikroms vykdyti, turėtų patikimus duomenis apie tikrąjį sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir suvartojamos energijos kiekį, paremtus standartizuotų degalų sąnaudų matavimo prietaisų duomenimis.
2a.  Komisija ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. pagal 15 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kad papildytų šį reglamentą, nustatant keliuose eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrą, kuria užtikrinama, kad sunkiųjų transporto priemonių keliuose išmetamo CO2 kiekis ir suvartojamų degalų kiekis neviršytų stebėsenos duomenų, teikiamų pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 ir Reglamentą (ES) 2018/956, daugiau nei 10 proc. Komisija, apskaičiuodama gamintojo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, atsižvelgia į šią ribinę vertę viršijančius nuokrypius ir, kai tinkama, pakoreguoja 2019 m. išmetamo CO2 kiekio atskaitos vertę.
2b.   Komisija užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama, kaip ilgainiui keičiasi 1 pastraipoje nurodyta verčių atitiktis tikrosioms vertėms.
3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytos priemonės. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios degalų sąnaudų skaitiklių duomenų, nurodytų šio straipsnio 1 ir 2 dalyje, teikimo tvarkos taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant užtikrinti, kad pagal 4 straipsnį skaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir pagal 6 straipsnį skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo normas naudojami techniniai parametrai atspindėtų technikos pažangą ir krovininio transporto logistikos raidą, Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šios I ir II priedų nuostatos:
1.  Siekiant užtikrinti, kad pagal 4 straipsnį skaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamų teršalų kiekį ir pagal 6 straipsnį skaičiuojant savitąsias teršalų išmetimo normas naudojami techniniai parametrai atspindėtų technikos pažangą ir krovininio transporto logistikos raidą, Komisija nuolat ir laiku atnaujina modeliavimo priemonę VECTO ir pagal 15 straipsnį jai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šios I ir II priedų nuostatos:
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirma pastraipa
Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šio reglamento veiksmingumo, dėl nustatytinos 2030 m. išmetamo CO2 kiekio mažinimo pagal 1 straipsnį normos ir dėl kitų tipų sunkiųjų transporto priemonių, įskaitant priekabas, išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų. Toje ataskaitoje taip pat įvertinama, ar veiksmingos priemonės, visų pirma taikomos netaršioms ir mažataršėms transporto priemonėms, ypač miesto autobusams, atsižvelgiant į Direktyvoje 2009/33/EB30 nustatytas normas, ir CO2 kreditų sistema ir ar tikslinga šias priemones taikyti 2030 m. ir vėliau, o jei tinka – kartu pateikiamas pasiūlymas iš dalies pakeisti šį reglamentą.
Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šio reglamento veiksmingumo, dėl, jei reikia, koreguotinos 2030 m. išmetamo CO2 kiekio mažinimo pagal 1 straipsnį normos, dėl, jei reikia, koreguotino 2030 m. mažataršių ir netaršių transporto priemonių dalies pagal 5 straipsnį lyginamojo rodiklio ir dėl kitų tipų sunkiųjų transporto priemonių, įskaitant priekabas ir specialiąsias transporto priemones, pvz., šiukšliavežius, išmetamo CO2 kiekio mažinimo normų. Toje ataskaitoje taip pat įvertinama, ar veiksmingos priemonės, visų pirma dėl netaršių ir mažataršių transporto priemonių, ypač miesto autobusų, diegimo, atsižvelgiant į Direktyvoje 2009/33/EB30 nustatytas normas, ir CO2 kreditų sistemą ir į tai, ar tikslinga šių priemonių taikymą pratęsti 2030 m. ir vėliau, baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūros plėtojimas, galimybė nustatyti variklio CO2 standartus, visų pirma specialiųjų transporto priemonių, įvairūs transporto priemonių junginiai, viršijantys nestandartinius matmenis, taikytinus nacionaliniam transportui, pavyzdžiui, pvz., modulinės koncepcijos, ar pagal Reglamentą (ES) 2017/2400 nustatytos išmetamo CO2 kiekio ir suvartojamų degalų kiekio vertės atitinka tikrovę ir ar reikėtų atnaujinti modeliavimo priemonę VECTO. Kai tinkama, kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas iš dalies pakeisti šį reglamentą.
_______________
________________
30 Netaršių transporto priemonių direktyva 2009/33/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES.
30 Netaršių transporto priemonių direktyva 2009/33/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/ES.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia specialią metodiką, kad į SGD ir SkGD paraiškas būtų įtrauktas pažangiojo ir iš atsinaujinančių išteklių pagaminto dujinio transporto kuro naudojimo poveikis skaičiuojant vidutinį transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, kaip numatyta Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos nuostatose. Kai tinkama, kartu su metodika pateikiamas pasiūlymas iš dalies pakeisti šį reglamentą.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)
Komisija taip pat įvertina galimybę parengti visų Sąjungos rinkai pateiktų sunkiųjų transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamo CO2 kiekio vertinimo metodiką. Remdamasi tuo vertinimu, Komisija, jei tinkama, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad nustatytų gamintojams tenkančias prievoles dėl per visą gyvavimo ciklą išmetamų teršalų kiekio ataskaitų teikimo ir nustatytų reikiamas tų ataskaitų teikimo taisykles ir procedūras.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai padeda … [komiteto pavadinimas], įsteigtas pagal Reglamentą (ES) /2018 [valdymas]. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
1.  Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013 26 straipsnį1a. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
_________________
1a 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
2.  10 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo datos].
2.  2 straipsnio 2a dalyje, 7a straipsnyje, 9 straipsnio 3a dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 2a dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo datos].
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2a dalyje, 7a straipsnyje, 9 straipsnio 3a dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 2a dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 10 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 2 straipsnio 2a dalį, 7a straipsnį, 9 straipsnio 3a dalį, 10 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 2a dalį ir 12 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 595/2009
5 straipsnio 4 dalies l punktas
„1) pagal tinkamas ir reprezentatyviąsias imtis vykdomos patikros, ar registruotos ir pradėtos naudoti transporto priemonės atitinka pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones nustatytas išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertes, procedūra.“
„1) pagal tinkamas ir reprezentatyviąsias imtis vykdomos patikros, ar registruotos ir pradėtos naudoti transporto priemonės atitinka pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones nustatytas išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertes, procedūra; pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/8581a 13 straipsnio 10 dalį tą procedūrą atlieka ir akredituotos bei nepriklausomos trečiosios šalys.“
_______________
1a 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)
16a straipsnis
Tarybos direktyvos 96/53/EB dalinis pakeitimas
Direktyvos 96/53/EB1a I priede po 2.2.4.2 punkto įterpiamas šis punktas:
„2.2.5 Didžiausias leidžiamasis alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių junginių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) .../... 5 straipsnio 2 dalies b punkte [pasiūlymas dėl reglamento COM(2018)0284], svoris didinamas ne daugiau kaip 1 tona, jei to reikia dėl alternatyviųjų degalų technologijos.
2.2.6  Didžiausias leidžiamasis netaršių transporto priemonių junginių svoris didinamas ne daugiau kaip 2 tonomis, jei to reikia dėl netaršios technologijos, nuo kurios priklauso transporto priemonės elektrinė rida. Komisija ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d. patvirtina reikiamo svorio apskaičiavimo formulę.“
____________________________
1a 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59).
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 punkto 2.3 papunktis
2.3.  nuo 2020 m. – 5 straipsnyje nurodytas netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientas;
Išbraukta.
Kiekvieno gamintojo 5 straipsnyje nurodytas netaršių ir mažataršių transporto priemonių koeficientas (NMTP, angl. ZLEV) kiekvienais kalendoriniais metais apskaičiuojamas taip:
ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) ne mažiau kaip 0,97
Čia
V– gamintojo naujų sunkiųjų transporto priemonių, išskyrus visas 4 straipsnio a punkte nurodytas specialiąsias transporto priemones, skaičius;
Vconv– gamintojo naujų sunkiųjų transporto priemonių, išskyrus visas 4 straipsnio a punkte nurodytas specialiąsias transporto priemones, taip pat netaršias ir mažataršes transporto priemones, skaičius;
Vzlev Vin ir Vout suma;
Čia
Išbraukta.
visų naujų netaršių ir mažataršių transporto priemonių, kurioms būdingos 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodytos savybės, verčių suma;
Išbraukta.
CO2v– netaršios arba mažataršės sunkiosios transporto priemonės v savitasis išmetamo CO2 kiekis g/km, nustatytas pagal 2.1 punktą;
Vout – bendras 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų kategorijų netaršių sunkiųjų transporto priemonių skaičius, padaugintas iš 2, esant ne daugiau kaip 1,5 proc. Vconv.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 punkto 2.7 papunkčio formulė
CO2 = ZLEV × ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg
CO2 = ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg
Čia
Čia
sg – visų pogrupių verčių suma;
sg – visų pogrupių verčių suma;
ZLEV – nustatoma pagal 2.3 punktą;
share,sg – nustatoma pagal 2.4 punktą;
share,sg – nustatoma pagal 2.4 punktą;
MPWsg – nustatoma pagal 2.6 punktą;
MPWsg – nustatoma pagal 2.6 punktą;
avgCO2sg – nustatoma pagal 2.2 punktą;
avgCO2sg – nustatoma pagal 2.2 punktą;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 punkto 1 pastraipos formulės 1 eilutė
T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
T = ZLEV_benchmark_factor *sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 punkto 1 pastraipos formulės 4 eilutė
rf 1 straipsnio a ir b punktuose nustatyta CO2 išmetimo mažinimo norma (proc.) konkrečiais kalendoriniais metais;
rf – 1 straipsnio pirmos pastraipos a ir b punktuose nustatyta CO2 išmetimo mažinimo norma (proc.) konkrečiais kalendoriniais metais;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 punkto 1 a pastraipa (nauja)
2025–2029 m. laikotarpiu ZLEV lyginamasis koeficientas (angl. ZLEV_benchmark_factor) yra (1+y–x), išskyrus atvejus, kai šį suma yra didesnė nei 1,03 arba mažesnė nei 0,97, – tokiu atveju ZLEV_benchmark_factor atitinkamai yra 1,03 arba 0,97;
Čia
x = 5 proc.;
y – transporto priemonių dalis, kurią sudaro mažataršės ir netaršios transporto priemonės, gamintojo užregistruotų naujų sunkiųjų transporto priemonių parke, apskaičiuojama kaip bendro netaršių N kategorijos transporto priemonių, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 ir kurios neatitinka 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytų charakteristikų, skaičiaus ir bendro mažataršių ir netaršių transporto priemonių, kurios atitinka 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytas charakteristikas, skaičiaus suma, kai kiekvienas iš šių skaičių skaičiuojamas kaip „ZLEV_specific“ dydis pagal toliau pateiktą formulę, padalinta iš bendro atitinkamais kalendoriniais metais užregistruotų transporto priemonių skaičiaus;
ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), čia:
CO2v – netaršios arba mažataršės sunkiosios transporto priemonės v savitasis išmetamo CO2 kiekis g/km, nustatytas pagal 2.1 punktą;
rCO2sg – nustatoma pagal 3 skirsnį;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 punkto 1 b pastraipa (nauja)
2030 m. ZLEV lyginamasis koeficientas (angl. ZLEV_benchmark_factor) yra (1 + y – x), nebent ši suma būtų didesnė už 1,05 – tuomet ZLEV_benchmark_factor yra 1,05.
jeigu ši suma yra 1,0–0,98, ZLEV_benchmark_factor yra 1,0;
jeigu ši suma yra mažesnė nei 0,95, ZLEV_benchmark_factor yra 0,95.
Čia
x = 20 proc. (vertė peržiūrima pagal 13 straipsnį);
y – transporto priemonių dalis, kurią sudaro mažataršės ir netaršios transporto priemonės, gamintojo užregistruotų naujų sunkiųjų transporto priemonių parke, apskaičiuojama kaip bendro netaršių N kategorijos transporto priemonių, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 ir kurios neatitinka 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytų charakteristikų, skaičiaus ir bendro mažataršių ir netaršių transporto priemonių, kurios atitinka 2 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytas charakteristikas, skaičiaus suma, kai kiekvienas iš šių skaičių skaičiuojamas kaip „ZLEV_specific“ dydis pagal toliau pateiktą formulę, padalinta iš bendro atitinkamais kalendoriniais metais užregistruotų transporto priemonių skaičiaus;
ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), čia:
CO2v – netaršios arba mažataršės sunkiosios transporto priemonės v savitasis išmetamo CO2 kiekis g/km, nustatytas pagal 2.1 punktą;
rCO2sg – nustatoma pagal 3 skirsnį;

(1) Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0354/2018).

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika