Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0354/2018

Predkladané texty :

A8-0354/2018

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2019 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Prijaté texty
PDF 252kWORD 74k
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg
Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I
P8_TA(2018)0455A8-0354/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 14. novembra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)   Zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami by malo prispievať k riešeniu najväčších problémov v oblasti mestskej mobility. Presadzovanie takýchto vozidiel výrobcami je kľúčové nielen pre znižovanie emisií CO2 z cestnej dopravy, ale aj pre skutočné zníženie množstva látok znečisťujúcich ovzdušie a nadmernej hladiny hluku v mestách a mestských oblastiach.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V nadväznosti na stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu prijala Komisia dva balíky opatrení v oblasti mobility – v máji19 a novembri 201720. Stanovil sa v nich pozitívny program napĺňania stratégie pre nízkoemisnú mobilitu, ktorý má zaistiť plynulý prechod na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých.
(2)  V nadväznosti na stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu prijala Komisia dva balíky opatrení v oblasti mobility – v máji19 a novembri 201720. Stanovil sa v nich pozitívny program napĺňania stratégie pre nízkoemisnú mobilitu, ktorý má zaistiť plynulý prechod na konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu s nulovými emisiami pre všetkých.
__________________
__________________
19 Európa v pohybe: Agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých, COM(2017) 283 final.
19 Európa v pohybe: Agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých, COM(2017)0283 final.
20 Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov, COM(2017) 675 final.
20 Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov, COM(2017)0675 final.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Toto nariadenie je súčasťou tretieho balíka pod hlavičkou „Európa v pohybe“, ktorý reaguje na novú stratégiu pre priemyselnú politiku zo septembra 201721 a má za cieľ dokončiť proces, vďaka ktorému bude Únia môcť naplno využiť modernizáciu a dekarbonizáciu mobility. Cieľom balíka je zvýšiť bezpečnosť a prístupnosť európskej mobility, zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a istotu pracovných miest v EÚ a zaistiť, aby bol systém mobility ekologickejší a lepšie zodpovedal nevyhnutnej potrebe čeliť zmene klímy. Bude si to vyžadovať plné odhodlanie Únie, členských štátov i zainteresovaných strán, a to aj z hľadiska posilnenia úsilia o zníženie emisií CO2 a znečistenia ovzdušia.
(3)  Toto nariadenie je súčasťou tretieho balíka pod hlavičkou „Európa v pohybe“, ktorý reaguje na novú stratégiu pre priemyselnú politiku zo septembra 201721 a má za cieľ dokončiť proces, vďaka ktorému bude Únia môcť naplno využiť modernizáciu a dekarbonizáciu mobility. Cieľom balíka je zvýšiť bezpečnosť a prístupnosť európskej mobility, zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a istotu pracovných miest v EÚ a zaistiť, aby bolo toto odvetvie do roku 2050 pevne na ceste k nulovým emisiám a plne v súlade s Parížskou dohodou. Na to, aby sa našla správna rovnováha medzi posilnením úsilia o zníženie emisií CO2 a znečisťovania ovzdušia a podporou inovácií v automobilovom priemysle Únie a posilnením konkurencieschopnosti Únie, sa vyžaduje plné odhodlanie Únie, členských štátov i zainteresovaných strán.
__________________
__________________
21 Investovanie do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu – Aktualizovaná stratégia pre priemyselnú politiku EÚ, COM(2017)0479.
21 Investovanie do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu – Aktualizovaná stratégia pre priemyselnú politiku EÚ, COM(2017)0479.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  V spojení s emisnými normami CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá22 sa týmto nariadením stanovuje jasný plán na zníženie emisií CO2 z odvetvia cestnej dopravy a prispieva k záväznému cieľu znížiť domáce emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 40 %, ako sa schválilo v záveroch Európskej rady na zasadnutí 23. a 24. októbra 2014 a potvrdilo ako vnútroštátne stanovený príspevok Únie podľa Parížskej dohody na zasadnutí Rady pre životné prostredie 6. marca 2015.
(4)  V spojení s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...22 sa týmto nariadením stanovuje jasný plán na zníženie emisií CO2 z odvetvia cestnej dopravy a prispieva k záväznému cieľu znížiť domáce emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 %, pričom sa vyžaduje súlad s Parížskou dohodou.
__________________
__________________
22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/…, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007, (Ú. v. EÚ L, …, …, s. ).
22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/…, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007, (Ú. v. EÚ L, …, …, s. ).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Ciele zníženia emisií CO2 pre celý vozový park nových ťažkých úžitkových vozidiel v rámci Únie by sa preto mali stanoviť na roky 2025 a 2030 pri zohľadnení času obnovy vozového parku a potreby prispievať k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 a neskôr zo strany odvetvia cestnej dopravy. Takýmto postupným prístupom sa vysiela jasný a včasný signál pre priemysel, aby sa neodkladalo zavedenie energeticky efektívnych technológií a vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  V záveroch Európskej rady z októbra 2014 sa schválilo zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 30 % v porovnaní s rokom 2005 pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou systému Únie na obchodovanie s emisiami. Spomedzi týchto odvetví sa na tvorbe emisií významne podieľa cestná doprava – jej emisie sa stále pohybujú výrazne nad úrovňou z roku 1990. Ak by sa množstvo emisií z cestnej dopravy ešte zvýšilo, negovali by sa zníženia v iných odvetviach v ich boji proti zmene klímy.
(5)  V záveroch Európskej rady z októbra 2014 sa schválilo zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 30 % v porovnaní s rokom 2005 pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou systému Únie na obchodovanie s emisiami. Cestná doprava bola v roku 2016 zodpovedná za 25 % emisií skleníkových plynov Únie a jej emisie sa už tretí rok po sebe zvýšili a stále sa pohybujú výrazne nad úrovňou z roku 1990. Ak by sa množstvo emisií z cestnej dopravy ešte zvýšilo, negovali by sa zníženia v iných odvetviach v ich boji proti zmene klímy.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Vzhľadom na odhadovaný nárast podielu emisií z ťažkých úžitkových vozidiel na približne 9 % a na skutočnosť, že v súčasnosti neexistujú žiadne požiadavky na zníženie emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, sú pre túto kategóriu vozidiel potrebné osobitné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Aby sa plne realizoval potenciál energetickej efektívnosti a zaistil príspevok odvetvia cestnej dopravy ako celku k dohodnutým zníženiam emisií skleníkových plynov, je vhodné doplniť už existujúce emisné normy CO2 pri nových osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách stanovením emisných noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. Tieto normy stimulujú inováciu palivovo účinných technológií, čo prispeje k upevneniu vedúceho technologického postavenia výrobcov a dodávateľov z Únie.
(9)  Aby sa plne realizoval potenciál energetickej efektívnosti a zaistil príspevok odvetvia cestnej dopravy ako celku k dohodnutým zníženiam emisií skleníkových plynov, je vhodné doplniť už existujúce emisné normy CO2 pri nových osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách stanovením emisných noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. Tieto normy stimulujú inováciu palivovo účinných technológií, čo prispeje k upevneniu vedúceho technologického postavenia výrobcov a dodávateľov z Únie a z dlhodobého hľadiska k zabezpečeniu vysokokvalifikovaných pracovných miest.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Keďže zmena klímy je cezhraničným problémom a fungovanie jednotného trhu treba chrániť tak v odvetví služieb cestnej dopravy, ako aj ťažkých úžitkových vozidiel, je vhodné stanoviť emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá na úrovni Únie. Tieto normy by mali byť koncipované tak, aby nebolo dotknuté právo hospodárskej súťaže.
(10)  Keďže zmena klímy je cezhraničným problémom a fungovanie jednotného trhu treba chrániť tak v odvetví služieb cestnej dopravy, ako aj ťažkých úžitkových vozidiel, a treba zabrániť akejkoľvek fragmentácii trhu, je vhodné stanoviť emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá na úrovni Únie. Tieto normy by mali byť koncipované tak, aby nebolo dotknuté právo hospodárskej súťaže.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Spoločensky prijateľný a spravodlivý prechod na mobilitu s nulovými emisiami do polovice storočia si vyžaduje zmeny v celom hodnotovom reťazci automobilového odvetvia, ktoré musia zohľadniť občanov a regióny vo všetkých členských štátoch, ktorých by sa zmeny mohli negatívne dotknúť. Je dôležité zvážiť spoločenský vplyv prechodu a aktívne riešiť dôsledky z hľadiska pracovných miest. Preto je mimoriadne dôležité, aby boli súčasné opatrenia sprevádzané aj cielenými programami na úrovni Únie, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, zameranými na rekvalifikáciu, zvyšovanie kvalifikácie a presun pracovníkov, ako aj iniciatívy v oblasti vzdelávania a hľadania zamestnania v nepriaznivo ovplyvnených komunitách a regiónoch, ktoré budú realizované v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými orgánmi.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)   V záujme zabezpečenia dôvery spotrebiteľov vo vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami je potrebné urýchlene vybudovať infraštruktúru nabíjacích a čerpacích staníc, pričom je zároveň potrebné, aby na úrovni Únie aj členských štátov účinne fungovali rôzne nástroje podpory s cieľom mobilizovať významné verejné a súkromné investície.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)
(12c)   V stratégii pre nízkoemisnú mobilitu sa zdôraznil význam zabezpečenia toho, aby elektrické vozidlá boli poháňané elektrinou z udržateľných zdrojov a aby sa čo najskôr spustila dlhodobá iniciatíva pre batérie novej generácie na úrovni Únie. V záujme naplnenia týchto cieľov bude potrebné posilniť financovanie technologického výskumu v oblasti výroby, riadenia a zneškodňovania batérií elektromotorov, aby sa stále viac zvyšovala ich environmentálna udržateľnosť.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 d (nové)
(12d)   Väčšina prevádzkovateľov nákladnej dopravy v Únii sú malé a stredné podniky s obmedzeným prístupom k finančným prostriedkom. Preto musia byť budúce riešenia nákladovo efektívne a vyvážené. Je nevyhnutné, aby existoval spoľahlivý systém stimulov na podporu zavádzania palivovo úspornejších vozidiel, ako aj na zabezpečenie mechanizmov financovania Únie.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom zohľadniť inovácie a zavádzanie nových technológií, ktoré zvyšujú palivovú účinnosť ťažkých úžitkových vozidiel, sa bude simulačný nástroj VECTO, ako aj nariadenie (EÚ) 2017/2400 neustále a včas aktualizovať.
(13)  S cieľom zohľadniť inovácie a zavádzanie nových technológií, ktoré zvyšujú palivovú účinnosť ťažkých úžitkových vozidiel, ako aj vývoj reprezentatívnosti hodnôt emisií CO2 v reálnych podmienkach stanovených podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400, sa bude simulačný nástroj VECTO, ako aj nariadenie (EÚ) 2017/2400 neustále a včas aktualizovať a zodpovedajúcim spôsobom sa pridelia dostatočné rozpočtové zdroje. Vzhľadom na úlohu, ktorú môžu tieto nové technológie zohrávať v oblasti potenciálu odvetvia dopravy na znižovanie emisií CO2, by sa pri preskúmaní v roku 2022 mal vziať plne do úvahy vývoj simulačného nástroja VECTO.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Údaje o emisiách CO2 zistené podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 sa majú monitorovať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/201825. Tieto údaje by mali byť základom pre stanovenie cieľových hodnôt znižovania emisií v uvedených štyroch skupinách najznečisťujúcejších ťažkých úžitkových vozidiel v Únii, ako aj pre určenie priemerných špecifických emisií výrobcu v danom kalendárnom roku.
(14)  Údaje o emisiách CO2 zistené podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 sa majú monitorovať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/95625. Tieto údaje by mali byť základom pre stanovenie cieľových hodnôt znižovania emisií v uvedených štyroch skupinách najznečisťujúcejších ťažkých úžitkových vozidiel v Únii, ako aj pre určenie priemerných špecifických emisií výrobcu v danom kalendárnom roku.
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)
__________________
__________________
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel, Ú. v. EÚ L …, …, s. …
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Na rok 2025 by sa mal stanoviť cieľ zníženia ako relatívne zníženie v závislosti od priemerných emisií CO2 z daných ťažkých úžitkových vozidiel v roku 2019, pričom by sa malo zohľadniť použitie nákladovo efektívnych technológií, ktoré už sú pre bežné vozidlá dostupné. Cieľ na rok 2030 by sa mal zvážiť ako ambícia, pričom konečný cieľ by sa mal určiť na základe preskúmania v roku 2022, keďže uplatnenie pokročilejších technológií, ktoré ešte nie sú bežne dostupné, je neistejšie.
(15)  Na rok 2025 by sa mal stanoviť cieľ zníženia ako relatívne zníženie v závislosti od priemerných emisií CO2 z daných ťažkých úžitkových vozidiel v roku 2019, pričom by sa malo zohľadniť použitie nákladovo efektívnych technológií, ktoré už sú pre bežné vozidlá dostupné. Cieľ zníženia by sa mal stanoviť aj na rok 2030, a to na základe preskúmania v roku 2022, pričom by sa nemala znížiť ambícia tohto nariadenia a malo by sa zohľadniť, že uplatnenie pokročilejších technológií, ktoré ešte nie sú bežne dostupné, je neistejšie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Pri ťažkých úžitkových vozidlách je dostupnou palivovou alternatívou k nafte skvapalnený zemný plyn (LNG). Zavádzanie existujúcich a nových inovačnejších technológií LNG prispeje k splneniu cieľových hodnôt emisií CO2 v krátko- a strednodobom horizonte, keďže využívanie technológií LNG znižuje emisie CO2 v porovnaní s naftovými vozidlami. Potenciál zníženia emisií CO2 pri vozidlách na LNG už je v nástroji VECTO plne zohľadnený. Okrem toho súčasné technológie LNG zabezpečujú nízku úroveň emisií látok znečisťujúcich ovzdušie ako NOx a tuhé častice. Zavedená je aj dostatočná minimálna čerpacia infraštruktúra, ktorá sa ďalej rozvíja v kompetencii vnútroštátnych politických rámcov infraštruktúry pre alternatívne palivá.
(16)  Efektívna, technologicky neutrálna a dostatočná čerpacia a nabíjacia infraštruktúra by sa mala v súlade s ambíciami tohto nariadenia ďalej rozvíjať v kompetencii vnútroštátnych politických rámcov infraštruktúry pre alternatívne palivá.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Pokiaľ ide o profesionálne vozidlá a vozidlá kategórií M2 a M3, Komisia by mala čo najskôr stanoviť technické kritériá na vymedzenie profesionálneho účelu vozidla a na vymedzenie autobusov, na ktoré sa nariadenie vzťahuje.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)
(17b)  S cieľom zaručiť presnosť a prínosy tohto nariadenia by sa mal vytvoriť mechanizmus na overenie východiskovej hodnoty v roku 2019.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)   S cieľom zabezpečiť flexibilitu v stimulačnom mechanizme rozvoja ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami by prepojení výrobcovia mali mať možnosť vytvárať zoskupenia na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe. Dohoda o vytvorení zoskupenia by nemala presiahnuť päť rokov, ale mala by sa dať obnoviť. Komisia by mala mať právomoc stanoviť podrobné pravidlá a podmienky pre prepojených výrobcov na vytvorenie zoskupenia na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe v súlade s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Na rozdiel od osobných áut a dodávok nie sú zatiaľ na trhu dostupné žiadne ťažké úžitkové vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami (okrem autobusov). Mal by sa preto zaviesť cielený mechanizmus v podobe superkreditov na uľahčenie plynulého prechodu na mobilitu s nulovými emisiami. Na trhu Únie sa tak stimuluje vývoj a zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami tak, že sa doplnia nástroje na strane dopytu, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o ekologických vozidlách26.
(21)  S cieľom zabezpečiť plynulý prechod na mobilitu s nulovými emisiami a stimulovať na trhu Únie vývoj a zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami tak, že sa doplnia nástroje na strane dopytu, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o ekologických vozidlách26, by sa mali na roky 2025 a 2030 stanoviť referenčné hodnoty pre podiel ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v produkcii výrobcu.
_________________
_________________
26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy zmenená smernicou …/…/EÚ (COM(2017)0653) (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5).
26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy zmenená smernicou …/…/EÚ (COM(2017)0653) (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5).
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  Minimálny podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami by sa mal navrhnúť tak, aby sa zabezpečila istota investícií pre poskytovateľov nabíjacej infraštruktúry a výrobcov s cieľom podporiť rýchle zavedenie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trhu Únie a zároveň umožniť určitú flexibilitu pre výrobcov, aby sa rozhodli o časovom horizonte investícií. Mal by sa zaviesť mechanizmus, ktorý by motivoval výrobcov k čo najskoršiemu uvedeniu vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na trh Únie.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Na účely výpočtu priemerných špecifických emisií výrobcu by sa teda všetky ťažké úžitkové vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami mali započítať viackrát. Miera stimulov by mala byť rozlíšená v závislosti od skutočných emisií CO2 z vozidla. Aby sa neoslabilo plnenie environmentálnych cieľov, výsledné úspory by mali byť ohraničené stropom.
(22)  Na účely výpočtu cieľovej hodnoty špecifických emisií CO2 výrobcu by sa mala zohľadniť jeho výkonnosť v porovnaní s referenčnou hodnotou pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami pre rok 2025 a 2030. Aby sa stimuloval vývoj a zavádzanie takýchto vozidiel a zároveň neoslabilo plnenie environmentálnych cieľov a účinnosť tradičných motorov s vnútorným spaľovaním, výsledné úpravy by mali byť ohraničené stropom.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Pri návrhu stimulačných mechanizmov zavádzania ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami by sa mali zohľadniť aj menšie nákladné automobily, autobusy a autokary, na ktoré sa cieľové hodnoty emisií CO2 podľa tohto nariadenia nevzťahujú. Dané vozidlá majú zároveň veľkú pridanú hodnotu v tom, že pomáhajú riešiť problémy znečistenia ovzdušia v mestách. Treba však poznamenať, že autobusy s nulovými emisiami už na trhu sú a podporujú sa opatreniami na strane dopytu vrátane verejného obstarávania. Aby sa teda zaistilo dobré vyváženie stimulov medzi jednotlivými typmi vozidiel, mali by sa stropom obmedziť aj úspory, ktoré prinesú menšie nákladné automobily, autobusy a autokary s nulovými emisiami.
(24)  Pri návrhu stimulačných mechanizmov zavádzania ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami by sa mali zohľadniť aj menšie nákladné automobily a iné kategórie ťažkých úžitkových vozidiel, na ktoré sa cieľové hodnoty emisií CO2 podľa tohto nariadenia ešte nevzťahujú. Dané vozidlá majú zároveň veľkú pridanú hodnotu v tom, že pomáhajú riešiť problémy znečistenia ovzdušia v mestách.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Ak sa po zohľadnení emisných kreditov a dlhov ukáže, že výrobca má nadmerné emisie, Komisia by mala uložiť finančnú sankciu v podobe poplatku za nadmerné emisie. Aby boli výrobcovia dostatočne motivovaní prijímať opatrenia na znižovanie špecifických emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, tento poplatok by mal byť vyšší než priemerné hraničné náklady na technológie potrebné na splnenie daných cieľových hodnôt. Poplatok by sa mal považovať za príjem do všeobecného rozpočtu Únie. Metodika výberu týchto poplatkov by sa mala stanoviť vo vykonávacom akte, zohľadňujúc metodiku prijatú podľa nariadenia (ES) č. 443/2009.
(29)  Ak sa po zohľadnení emisných kreditov a dlhov ukáže, že výrobca má nadmerné emisie, Komisia by mala uložiť finančnú sankciu v podobe poplatku za nadmerné emisie. Aby boli výrobcovia dostatočne motivovaní prijímať opatrenia na znižovanie špecifických emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, je dôležité, aby bol tento poplatok vždy vyšší než priemerné hraničné náklady na technológie potrebné na splnenie daných cieľových hodnôt. Poplatky za nadmerné emisie by sa mali považovať za príjem do všeobecného rozpočtu Únie. Tieto sumy by sa mali použiť v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými orgánmi na podporu spravodlivého prechodu automobilového priemyslu k mobilite s nulovými emisiami, ako aj na inovatívne riešenia, ktoré stimulujú rýchle zavedenie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami. Metodika výberu týchto poplatkov by sa mala stanoviť vo vykonávacom akte, zohľadňujúc metodiku prijatú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/20091a.
_____________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Na zabezpečenie splnenia cieľových hodnôt podľa tohto nariadenia je potrebný rozsiahly mechanizmus zhody. Povinnosti výrobcov poskytovať presné údaje podľa nariadenia (EÚ) …/2018 [monitorovanie a nahlasovanie ŤÚV] a správne sankcie, ktoré možno uložiť v prípade nesúladu s touto povinnosťou, prispievajú k zaisteniu kvality údajov používaných na vyhodnotenie súladu s cieľovými hodnotami podľa tohto nariadenia.
(30)  Na zabezpečenie splnenia cieľových hodnôt podľa tohto nariadenia je potrebný rozsiahly mechanizmus zhody. Povinnosti výrobcov poskytovať presné údaje podľa nariadenia (EÚ) 2018/956 a správne sankcie, ktoré možno uložiť v prípade nesúladu s touto povinnosťou, prispievajú k zaisteniu kvality údajov používaných na vyhodnotenie súladu s cieľovými hodnotami podľa tohto nariadenia. Je v záujme spotrebiteľov a širokej verejnosti, aby vedeli, ktorí výrobcovia dodržiavajú a ktorí nedodržiavajú nové emisné normy.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Na dosiahnutie zníženia emisií CO2 podľa tohto nariadenia je nevyhnutné, aby emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel boli v súlade s hodnotami stanovenými podľa nariadenia (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami. Komisia by preto vo výpočte priemerných špecifických emisií výrobcu mala mať možnosť zohľadniť akúkoľvek systematickú nezhodu, ktorú zistili orgány typového schválenia v súvislosti s emisiami CO2 používaných ťažkých úžitkových vozidiel.
(31)  Na dosiahnutie zníženia emisií CO2 podľa tohto nariadenia je nevyhnutné, aby emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, ktoré sa používajú a sú na cestách, boli v súlade s hodnotami stanovenými podľa nariadenia (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami. Komisia by preto vo výpočte priemerných špecifických emisií výrobcu mala mať možnosť zohľadniť akúkoľvek systematickú nezhodu, ktorú zistili orgány typového schválenia v súvislosti s emisiami CO2 používaných ťažkých úžitkových vozidiel a na cestách. Malo by sa tiež zaviesť nezávislé testovanie tretími stranami vozidiel, ktoré sa používajú a sú na cestách.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  Účinok cieľových hodnôt stanovených v tomto nariadení pri znižovaní emisií CO2 do veľkej miery závisí od reprezentatívnosti metodiky použitej na určovanie emisií CO2. V súlade so stanoviskom mechanizmu vedeckého poradenstva (Scientific Advice Mechanism – SAM)27 k ľahkým vozidlám je aj pri ťažkých úžitkových vozidlách vhodné zaviesť mechanizmus na posúdenie reprezentatívnosti hodnôt emisií CO2 a spotreby energie stanovených podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 v reálnych podmienkach. Komisia by mala mať právomoci na zabezpečenie verejnej dostupnosti takýchto údajov a v prípade potreby by mala vypracovať postupy potrebné na identifikáciu a zber údajov požadovaných na takéto posúdenia.
(33)  Účinok cieľových hodnôt stanovených v tomto nariadení pri znižovaní emisií CO2 do veľkej miery závisí od reprezentatívnosti metodiky použitej na určovanie emisií CO2. V súlade so stanoviskom mechanizmu vedeckého poradenstva (Scientific Advice Mechanism – SAM)27 k ľahkým vozidlám je aj pri ťažkých úžitkových vozidlách vhodné zaviesť mechanizmus na posúdenie reprezentatívnosti hodnôt emisií CO2 a spotreby energie stanovených podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 v reálnych podmienkach. Komisia by mala mať právomoci na zabezpečenie verejnej dostupnosti takýchto údajov a v prípade potreby by mala vypracovať postupy potrebné na identifikáciu a zber údajov požadovaných na takéto posúdenia. Ak sa zistí výrazný rozdiel medzi hodnotami skutočných emisií a hodnotami určenými podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400, Komisia by mala mať právomoc zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť priemerné špecifické emisie CO2 výrobcu a v prípade potreby referenčné emisie CO2 na rok 2019 použité na účely súladu s týmto nariadením.
__________________
__________________
27 Skupina vedeckých poradcov na vysokej úrovni, vedecké stanovisko 1/2016 „Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing“ (Odstránenie rozdielov medzi skutočnými emisiami CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel a emisiami nameranými pri laboratórnom testovaní).
27 Skupina vedeckých poradcov na vysokej úrovni, vedecké stanovisko 1/2016 „Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing“ (Odstránenie rozdielov medzi skutočnými emisiami CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel a emisiami nameranými pri laboratórnom testovaní).
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)
(34a)  V svojej správe za rok 2022 by mala Komisia tiež zhodnotiť možnosť vytvorenia metodiky posudzovania emisií CO2 za celý životný cyklus ťažkých úžitkových vozidiel. Na základe tohto hodnotenia by Komisia mala v prípade potreby navrhnúť pre výrobcov povinnosť podávania správ a špecifikovať potrebné pravidlá a postupy pre podávanie týchto správ.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
(36)  Vykonávacie právomoci týkajúce sa článku 8 ods. 3, článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 3 a článku 12 ods. 2 by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.
(36)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre vykonávanie tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie spôsobu výberu poplatkov za nadmerné emisie, prijatie podrobných pravidiel týkajúcich sa postupov hlásenia odchýlok zistených pri emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel v prevádzke, zverejňovanie údajov, prijímanie podrobných pravidiel týkajúcich sa postupov hlásenia údajov z meračov spotreby paliva, ako aj stanovenie metodiky určenia jedného alebo viacerých reprezentatívnych vozidiel podskupiny vozidiel. Uvedené vykonávacie právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.
__________________
__________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
(37)  S cieľom zmeniť alebo doplniť nepodstatné prvky ustanovení tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu referenčných emisií CO2 podľa článku 12 ods. 2 a zmeny príloh I a II z hľadiska určitých technických parametrov vrátane váh profilov využitia, užitočných zaťažení a počtu ročne najazdených kilometrov, ako aj korekčných faktorov užitočného zaťaženia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva29. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručiť Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
(37)  S cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky ustanovení tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o špecifikáciu technických kritérií na vymedzenie profesionálneho účelu vozidla a na vymedzenie mestských autobusov, určenie podrobných pravidiel a podmienok umožňujúcich prepojeným výrobcom vytvoriť združenie, stanovenie režimu ročných skúšok pre reprezentatívnu vzorku komponentov, jednotiek a systémov, úpravu referenčných emisií CO2, zavedenie skúšky zhody vozidiel v prevádzke na ceste a zmeny príloh I a II z hľadiska určitých technických parametrov vrátane váh profilov využitia, užitočných zaťažení a počtu ročne najazdených kilometrov, ako aj korekčných faktorov užitočného zaťaženia. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva29. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
__________________
__________________
29 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
29 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť
S cieľom prispieť k plneniu cieľa Únie, pokiaľ ide o znižovanie jej emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 30 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005 v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje článok 2 nariadenia (EÚ) č. 2018/... [nariadenie o spoločnom úsilí], a k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody a zaistiť riadne fungovanie vnútorného trhu sa v tomto nariadení stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, pričom špecifické emisie CO2 z jej vozového parku nových ťažkých úžitkových vozidiel v porovnaní s referenčnými emisiami CO2 sa znížia takto:
S cieľom prispieť k plneniu cieľa Únie, pokiaľ ide o znižovanie jej emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 30 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005 v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje článok 2 nariadenia (EÚ) 2018/842, a k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody a zaistiť riadne fungovanie vnútorného trhu sa v tomto nariadení stanovujú emisné požiadavky CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, pričom špecifické emisie CO2 z jej vozového parku nových ťažkých úžitkových vozidiel v porovnaní s referenčnými emisiami CO2 sa znížia takto:
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
a)  Od 1. januára 2025 do 31. decembra 2029 o 15 %;
a)  Od 1. januára 2025 do 31. decembra 2029 o 20 %;
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
b)  Od 1. januára 2030 aspoň o 30 %, stanoví sa na základe preskúmania podľa článku 13.
b)  Od 1. januára 2030 aspoň o 35 %, stanoví sa na základe preskúmania podľa článku 13.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
S cieľom zabezpečiť plynulý prechod na mobilitu s nulovými emisiami a poskytnúť stimuly pre rozvoj a zavádzanie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami a infraštruktúry na trhu Únie sa týmto nariadením stanovuje referenčná hodnota pre podiel ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v produkcii všetkých výrobcov na roky 2025 a 2030 podľa článku 5.
Špecifické emisie CO2 sa upravujú na základe výkonnosti podľa referenčnej hodnoty v súlade s bodom 4 prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky nové vozidlá kategórií N2 a N3, ktoré spĺňajú tieto charakteristiky:
Toto nariadenie sa v prvom kroku vzťahuje na všetky nové vozidlá kategórií N2 a N3, ktoré spĺňajú tieto charakteristiky:
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
Na účely článku 5 a bodu 2.3 prílohy I sa vzťahuje aj na vozidlá kategórie M2 a M3 a vozidlá kategórie N, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a nespĺňajú charakteristiky stanovené v písmenách a) až d).
Na účely článku 1 ods. 2a, článku 5 a bodu 4 prílohy I sa vzťahuje aj na vozidlá kategórie N, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/20111a a nespĺňajú charakteristiky stanovené v písmenách a) až d). Okrem toho sa na účely článku 1 ods. 2b vzťahuje na vozidlá kategórie M2 a M3, ktoré spĺňajú technické kritériá uvedené v odseku 2a tohto článku.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1)
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)
2a.   Komisia najneskôr do 1. júla 2019 prijme delegované akty v súlade s článkom 15 s cieľom doplniť toto nariadenie špecifikovaním technických kritérií na vymedzenie profesionálneho účelu vozidla a na vymedzenie mestských autobusov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h
h)  „profesionálne vozidlo“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nie je určené na prepravu tovaru a pre ktoré boli emisie CO2 a spotreba paliva určené v súlade s nariadením (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami iba pre iné profily využitia, než sú uvedené v bode 2.1 prílohy I k tomuto nariadeniu;
h)  „profesionálne vozidlo“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nie je určené na prepravu tovaru, ktorého profesionálny účel bol vymedzený na základe technických kritérií špecifikovaných v súlade s článkom 2 ods. 2a a pre ktoré boli emisie CO2 a spotreba paliva určené v súlade s nariadením (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami iba pre iné profily využitia, než sú uvedené v bode 2.1 prílohy I k tomuto nariadeniu;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno k
k)  „ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi emisiami“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nemá nulové emisie, ale špecifické emisie CO2 nižšie ako 350 g CO2/km v zmysle bodu 2.1 prílohy I;
k)  „ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi emisiami“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nemá nulové emisie, ale ktorého špecifické emisie CO2 v zmysle bodu 2.1 prílohy I sú pod 50 % referenčných emisií CO2 každej podskupiny vozidiel, stanovených v zmysle bodu 3 prílohy I;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
b)  koeficient nulových a nízkych emisií určený v súlade s článkom 5.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1
V roku 2020 a potom každý kalendárny rok Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov uvedených v článku 10 ods. 1 určí pre každého výrobcu koeficient nulových a nízkych emisií uvedený v článku 4 písm. b) za predchádzajúci kalendárny rok.
Od 1. januára 2025 sa špecifický podiel ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v produkcii výrobcu v kalendárnom roku porovnáva s týmito hodnotami:
od roku 2025: najmenej 5 %;
od roku 2030: 20 % v závislosti od preskúmania podľa článku 13.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2
Koeficient nulových a nízkych emisií zohľadňuje počet a emisie CO2 ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami vo vozovom parku výrobcu za kalendárny rok vrátane vozidiel s nulovými emisiami z kategórií uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku, ako aj profesionálnych vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3
Koeficient nulových a nízkych emisií sa vypočíta v súlade s bodom 2.3 prílohy I.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1
Na účely odseku 1 sa ťažké úžitkové vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami počítajú takto:
Na účely splnenia cieľov uvedených v odseku 1 sa toto nariadenie vzťahuje aj na vozidlá kategórie N, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a nespĺňajú charakteristiky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d) tohto nariadenia.
a)  ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami sa počíta ako 2 vozidlá;
b)  ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi emisiami sa počíta ako hodnota do dvoch vozidiel, v závislosti od funkcie jeho špecifických emisií CO2 a prahovej úrovne 350 g emisií CO2/km.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
3.  Koeficientom nulových a nízkych emisií sa znížia priemerné špecifické emisie výrobcu najviac o 3 %. Vplyv ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku na daný koeficient zníži priemerné špecifické emisie výrobcu najviac o 1,5 %.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Trajektória znižovania emisií CO2 uvedená v odseku 1 písm. a) sa stanoví pre každého výrobcu v súlade s bodom 5.1 prílohy I na základe lineárnej trajektórie medzi referenčnými emisiami CO2 uvedenými v článku 1 druhom pododseku a cieľovou hodnotou na rok 2025 stanovenou v písmene a) uvedeného článku, a medzi cieľovou hodnotou na rok 2025 a cieľovou hodnotou na rok 2030 stanovenou v písmene b) uvedeného článku.
2.  Trajektória znižovania emisií CO2 uvedená v odseku 1 písm. a) sa stanoví pre každého výrobcu v súlade s bodom 5.1 prílohy I na základe lineárnej trajektórie medzi referenčnými emisiami CO2 uvedenými v článku 1 ods. 1 druhom pododseku a cieľovou hodnotou na rok 2025 stanovenou v písmene a) uvedeného článku, a medzi cieľovou hodnotou na rok 2025 a cieľovou hodnotou na rok 2030 stanovenou v písmene b) uvedeného článku.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)
Článok 7 a
Združovanie
1.   Prepojení výrobcovia sa môžu združovať v záujme plnenia svojich povinností podľa článku 5.
2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 na účely doplnenia tohto nariadenie s cieľom stanoviť podrobné pravidlá a podmienky, ktoré umožnia pripojeným výrobcom vytvoriť združenie na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe.
Pozmeňujúce návrhy 74 a 75
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Ak sa zistí, že výrobca má v danom kalendárnom roku v období od roku 2025 vrátane nadmerné emisie v zmysle odseku 2, Komisia mu uloží poplatok za nadmerné emisie vypočítaný podľa tohto vzorca:
1.  Ak sa zistí, že výrobca má v danom kalendárnom roku v období od roku 2025 vrátane nadmerné emisie v zmysle odseku 2, Komisia výrobcovi alebo prípadne správcovi združenia uloží poplatok za nadmerné emisie vypočítaný podľa tohto vzorca:
na obdobie rokov 2025 až 2029:
(poplatok za nadmerné emisie) = (nadmerné emisie x 6 800 €/g CO2/tkm)
(poplatok za nadmerné emisie) = (nadmerné emisie x 5 000 €/g CO2/tkm)
od roku 2030:
(poplatok za nadmerné emisie) = (nadmerné emisie x 6 800 €/g CO2/tkm)
Komisia zabezpečí, aby výška poplatku za nadmerné emisie vždy prekročila priemerné hraničné náklady na technológie potrebné na splnenie cieľov uvedených v článku 1 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Poplatky za nadmerné emisie sa považujú za príjem do všeobecného rozpočtu Únie.
4.  Poplatky za nadmerné emisie sa považujú za príjem do všeobecného rozpočtu Únie. Tieto sumy sa použijú na doplnenie opatrení Únie alebo vnútroštátnych opatrení uskutočňovaných v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a príslušnými orgánmi zameraných na podporu rozvoja zručností alebo presun pracovníkov v automobilovom odvetví vo všetkých postihnutých členských štátoch, a to najmä v regiónoch a komunitách najviac postihnutých prechodom, s cieľom prispieť k spravodlivému prechodu na mobilitu s nulovými a nízkymi emisiami.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Komisia tieto odchýlky zohľadní na účely výpočtu priemerných špecifických emisií výrobcu.
2.  Komisia tieto odchýlky zohľadní na účely výpočtu priemerných špecifických emisií výrobcu a podľa potreby prispôsobenia referenčným emisiám CO2 na rok 2019 vypočítaným v súlade s bodom 3 prílohy I.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 a (nový)
3a.  V záujme zabezpečenia presnosti údajov, ktoré vykazujú výrobcovia podľa nariadenia (EÚ) 2018/956 a nariadenia (EÚ) 2017/2400, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 na účely doplnenia tohto nariadenie s cieľom stanoviť od roku 2019 režim ročných skúšok pre reprezentatívnu vzorku komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov vymedzených v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2400 vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Výsledky týchto skúšok sa porovnajú s údajmi zadanými výrobcami v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400 a v prípade zistenia systematických nezrovnalostí sa ich priemerné špecifické emisie vypočítané v súlade s bodom 2.7 prílohy I a v prípade potreby referenčné emisie CO2 za rok 2019 vypočítané v súlade s bodom 3 prílohy I upravia.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
b)  od roku 2020 koeficient nulových a nízkych emisií v zmysle článku 5;
b)  od roku 2020 špecifický podiel ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami za každého výrobcu v predchádzajúcom kalendárnom roku v zmysle článku 5 ods. 1;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 11
Článok 11
Článok 11
Skutočné emisie CO2 a spotreba energie
Skutočné emisie CO2 a spotreba energie
1.  Komisia monitoruje a posudzuje skutočnú reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby paliva určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400. Zabezpečí, aby bola verejnosť informovaná o spôsobe, akým sa uvedená reprezentatívnosť časom vyvíja.
1.  Komisia monitoruje a posudzuje skutočnú reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby paliva určených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400.
2.  Komisia na tento účel od výrobcov alebo vnútroštátnych orgánov zabezpečí dostupnosť spoľahlivých iných ako osobných informácií o skutočných emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a ich skutočnej spotrebe energie.
2.  Komisia na tento účel, a na účely nezávislého testovania aj pre tretie strany, od výrobcov alebo vnútroštátnych orgánov zabezpečí dostupnosť spoľahlivých informácií o skutočných emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a ich skutočnej spotrebe energie, a to na základe údajov zo štandardizovaných meračov spotreby paliva.
2a.  Komisia najneskôr do 31. decembra 2019 prijme delegované akty v súlade s článkom 15 na účely doplnenia tohto nariadenia zavedením skúšky zhody vozidiel v prevádzke na cestách, ktorá zabezpečí, aby emisie CO2 na cestách a spotreba paliva ťažkých úžitkových vozidiel neprekročili monitorovacie údaje oznamované podľa nariadenia (EÚ) 2017/2400 a nariadenia (EÚ) 2018/956 o viac než 10 %. Komisia zohľadní všetky odchýlky presahujúce túto hraničnú hodnotu na účely výpočtu priemerných špecifických emisií CO2 výrobcu a prispôsobí ich v prípade potreby referenčným emisiám CO2 na rok 2019.
2b.   Komisia zabezpečí, aby bola verejnosť informovaná o tom, ako sa skutočná reprezentatívnosť uvedená v odseku 1 vyvíja v čase.
3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2.
3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné pravidlá o postupoch nahlasovania údajov z meračov spotreby paliva uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  S cieľom zaistiť, aby sa v technických parametroch použitých na výpočet priemerných špecifických emisií výrobcu podľa článku 4 a výpočet cieľových hodnôt špecifických emisií podľa článku 6 zohľadnil technický pokrok a vývoj logistiky nákladnej dopravy, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15, aby mohla meniť tieto ustanovenia uvedené v prílohách I a II.
1.  S cieľom zaistiť, aby sa v technických parametroch použitých na výpočet priemerných špecifických emisií výrobcu podľa článku 4 a výpočet cieľových hodnôt špecifických emisií podľa článku 6 zohľadnil technický pokrok a vývoj logistiky nákladnej dopravy, Komisia priebežne a včas aktualizuje simulačný nástroj VECTO a je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15, aby mohla meniť tieto ustanovenia uvedené v prílohách I a II:
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Komisia do 31. decembra 2022 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tohto nariadenia, cieľovej hodnote zníženia emisií CO2, ktorá sa má určiť na rok 2030 podľa článku 1, a stanovení cieľov zníženia emisií CO2 pre iné typy ťažkých úžitkových vozidiel vrátane prívesov. Uvedená správa musí obsahovať aj posúdenie účinnosti postupov, najmä pokiaľ ide o vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami – predovšetkým autobusy s prihliadnutím na cieľové hodnoty podľa smernice 2009/33/ES30, ďalej pokiaľ ide o systém kreditov CO2 a vhodnosť ďalšieho uplatňovania týchto postupov od roku 2030 vrátane, a v prípade potreby sa doplní návrhom na zmenu tohto nariadenia.
Komisia do 31. decembra 2022 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tohto nariadenia, cieľovej hodnote zníženia emisií CO2, ktorá sa má v prípade potreby upraviť na rok 2030 podľa článku 1, referenčnej hodnote pre podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ktorá sa má v prípade potreby upraviť na rok 2030 podľa článku 5, a stanovení cieľov zníženia emisií CO2 pre iné typy ťažkých úžitkových vozidiel vrátane prívesov a profesionálnych vozidiel, ako sú vozidlá určené na odvoz odpadkov. Uvedená správa musí obsahovať aj posúdenie účinnosti postupov, najmä pokiaľ ide o zavádzanie vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami – predovšetkým autobusov s prihliadnutím na cieľové hodnoty podľa smernice 2009/33/ES 30, systém kreditov CO2 a vhodnosť ďalšieho uplatňovania týchto postupov od roku 2030 vrátane, zavádzanie potrebnej infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc, možnosť zavedenia noriem emisií CO2 najmä pre profesionálne vozidlá, rôzne kombinácie vozidiel presahujúce štandardné rozmery vzťahujúce sa na vnútroštátnu dopravu, ako sú modulárne koncepcie, reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby paliva v reálnych podmienkach stanovených v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2400, ako aj posúdenie aktualizácie simulačného nástroja VECTO. Správa sa v prípade potreby doplní návrhom na zmenu tohto nariadenia.
_______________
________________
30 Smernica 2009/33/ES o ekologických vozidlách zmenená smernicou …/…/EÚ.
30 Smernica 2009/33/ES o ekologických vozidlách zmenená smernicou …/…/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
Komisia vypracuje najneskôr do 31. decembra 2020 osobitnú metodiku s cieľom zahrnúť v prípade pohonov využívajúcich CNG a LNG účinok používania moderných a obnoviteľných plynných motorových palív spĺňajúcich kritériá udržateľnosti vymedzené v návrhu revízie smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II) do výpočtu priemerných emisií z vozového parku. Táto metodika sa podľa potreby doplní návrhom na zmenu tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 b (nový)
Komisia ďalej vyhodnotí možnosť vývoja metodiky na posudzovanie emisií CO2 za celý životný cyklus všetkých ťažkých úžitkových vozidiel umiestňovaných na trh Únie. Na základe tohto hodnotenia Komisia v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh s cieľom stanoviť pre výrobcov povinnosť podávať správy o emisiách počas životného cyklu a s cieľom špecifikovať potrebné pravidlá a postupy podávania týchto správ.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
1.  Komisii pomáha Výbor xxx zriadený nariadením (EÚ) č. .../2018 [riadenie]. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
1.  Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený článkom 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/20131a. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2 a článku 12 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2a, článku 7a, článku 9 ods. 3a, článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 2a a článku 12 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 2 a v článku 12 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa uvádza v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2a, článku 7a, článku 9 ods. 3a, článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 2a a článku 12 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa uvádza v danom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 ods. 2 a článku 12 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak voči nemu Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži na dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2a, článku 7, článku 9 ods. 3a, článku 10 ods. 2, článku 11 ods. 2a a článku 12 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak voči nemu Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži na dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 595/2009
Článok 5 – odsek 4 – písmeno l
(l)  postupu na overenie (na základe vhodných a reprezentatívnych vzoriek), či evidované a prevádzkované vozidlá spĺňajú hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva stanovené podľa tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení;
„l) postupu na overenie (na základe vhodných a reprezentatívnych vzoriek), či evidované a prevádzkované vozidlá spĺňajú hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva stanovené podľa tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení; tento postup musia vykonávať akreditované a nezávislé tretie strany v súlade s článkom 13 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/8581a.
_______________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)
Článok 16a
Zmena smernice 96/53/ES
V prílohe I k smernici 96/53/ES1a sa za bod 2.2.4.2 vkladajú tieto body:
„2.2.5 „Maximálna povolená hmotnosť jazdných súprav s pohonom na alternatívne palivá vymedzených v článku 5 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) .../2018 [návrh nariadenia COM(2018)0284] sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť vyžadovanú technológiou alternatívneho pohonu, a to najviac o 1 tonu.
2.2.6  Maximálna povolená hmotnosť jazdných súprav s nulovými emisiami sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť vyžadovanú technológiami s nulovými emisiami, ktorá závisí od dojazdu vozidla s nulovými emisiami, a to najviac o 2 tony. Komisia najneskôr do 1. júla 2019 prijme vzorec na výpočet vyžadovanej hmotnosti.“
____________________________
1a Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59).
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – bod 2.3
2.3.  Výpočet koeficientu nulových a nízkych emisií v zmysle článku 5
vypúšťa sa
Koeficient nulových a nízkych emisií (ZLEV) v zmysle článku 5 za každého výrobcu a každý kalendárny rok sa vypočíta takto:
ZLEV = V/(Vconv + Vzlev) pri minimálnej hodnote 0,97
kde
V je počet nových ťažkých úžitkových vozidiel výrobcu s výnimkou všetkých profesionálnych vozidiel v súlade s článkom 4 písm. a);
Vconv je počet nových ťažkých úžitkových vozidiel výrobcu s výnimkou všetkých profesionálnych vozidiel v súlade s článkom 4 písm. a) a s výnimkou ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami;
Vzlev je súčet hodnôt Vin a Vout;
kde
neplatí
pričom je súčet za všetky nové ťažké úžitkové vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami s vlastnosťami stanovenými v článku 2 ods. 1 písm. a) až d);
neplatí
CO2v sú špecifické emisie CO2 v g/km ťažkého úžitkového vozidla s nulovými a nízkymi emisiami určené v súlade s bodom 2.1.
Vout je celkový počet ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami z kategórií uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku vynásobený dvomi a pri maximálne 1,5 % hodnoty Vconv.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – bod 2.7 – vzorec
CO2 = ZLEV ×sg podiel,sg × MPWsg × avgCO2sg
CO2 = ∑ sg podiel,sg × MPWsg × avgCO2sg
kde
kde
sg je súčet hodnôt za všetky podskupiny
sg je súčet hodnôt za všetky podskupiny
ZLEV sa vypočíta podľa bodu 2.3
podiel,sg sa vypočíta podľa bodu 2.4
podiel,sg sa vypočíta podľa bodu 2.4
MPWsg sa vypočíta podľa bodu 2.6
MPWsg sa vypočíta podľa bodu 2.6
avgCO2sg sa vypočíta podľa bodu 2.2
avgCO2sg sa vypočíta podľa bodu 2.2
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4 – odsek 1 – vzorec – riadok 1
T = ∑ sg podielsg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
T = koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV *sg podielsg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4 – odsek 1 – vzorec – riadok 4
rf je cieľové zníženie emisií CO2 (v %) stanovené v článku 1 písm. a) a b) pre konkrétny kalendárny rok;
rf je cieľové zníženie emisií CO2 (v %) stanovené v článku 1 prvom pododseku písm. a) a b) pre konkrétny kalendárny rok;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4 – odsek 1 a (nový)
V období od roku 2025 do roku 2029 je koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,03 alebo nižší ako 0,97, kedy sa koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV stanoví na 1,03, resp. 0,97.
Kde
x je 5 %;
y je podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v produkcii výrobcu novo evidovaných ťažkých úžitkových vozidiel vypočítaný ako súčet celkového počtu vozidiel s nulovými emisiami kategórie N, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a nespĺňajú charakteristiky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d), a celkového počtu vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ktoré spĺňajú charakteristiky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d), pričom každý z nich sa považuje za ZLEV_špecifická_hodnota v súlade s ďalej uvedeným vzorcom, vydelený celkovým počtom vozidiel zaevidovaných v príslušnom kalendárnom roku;
ZLEV_špecifická_hodnota = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), kde:
CO2v sú špecifické emisie CO2 v g/km ťažkého úžitkového vozidla s nulovými a nízkymi emisiami určené v súlade s bodom 2.1;
rCO2sg sa vypočíta podľa oddielu 3.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 4 – odsek 1 b (nový)
Pre rok 2030 je koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV (1 + y – x) s výnimkou prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05, kedy sa koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV stanoví na 1,05;
ak je tento súčet medzi 1,00 a 0,98, koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV sa stanoví na 1,0;
ak je tento súčet nižší ako 0,95, koeficient_referenčnej_hodnoty_ZLEV sa stanoví na 0,95.
Kde
x je 20 % v závislosti od preskúmania podľa článku 13;
y je podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v produkcii výrobcu novo evidovaných ťažkých úžitkových vozidiel, vypočítaný ako súčet celkového počtu vozidiel s nulovými emisiami kategórie N, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a nespĺňajú charakteristiky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d), a celkového počtu vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ktoré spĺňajú charakteristiky stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) až d), pričom každý z nich sa považuje za ZLEV_špecifická_hodnota v súlade s nižšie uvedeným vzorcom, vydelený celkovým počtom vozidiel zaevidovaných v príslušnom kalendárnom roku
ZLEV_špecifická_hodnota = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), kde:
CO2v sú špecifické emisie CO2 v g/km ťažkého úžitkového vozidla s nulovými a nízkymi emisiami určené v súlade s bodom 2.1;
rCO2sg sa vypočíta podľa oddielu 3.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0354/2018).

Posledná úprava: 11. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia