Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0143(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0354/2018

Ingivna texter :

A8-0354/2018

Debatter :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Röstförklaringar
PV 18/04/2019 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Antagna texter
PDF 228kWORD 71k
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg
Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I
P8_TA(2018)0455A8-0354/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 14 november 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)   Införandet av utsläppsfria tunga fordon bör bidra till att lösa stora problem med rörlighet i städer. Det är också avgörande att tillverkarna främjar sådana fordon för att effektivt minska luftföroreningar och alltför höga bullernivåer i städer och stadsområden, samtidigt som de är nödvändiga för att minska koldioxidutsläppen från vägtransporterna.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Efter strategin för utsläppssnål rörlighet antog kommissionen två mobilitetspaket i maj19 och november 201720. Dessa båda paket innehåller en positiv agenda som följer strategin för utsläppssnål rörlighet och garanterar en friktionsfri övergång till ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet åt alla.
(2)  Efter strategin för utsläppssnål rörlighet antog kommissionen två mobilitetspaket i maj19 och november 201720. Dessa båda paket innehåller en positiv agenda som följer strategin för utsläppssnål rörlighet och garanterar en friktionsfri övergång till utsläppsfri, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet åt alla.
__________________
__________________
19 Europa på väg: En agenda för en socialt rättvis övergång till ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla (COM(2017) 283 final).
19 Europa på väg: En agenda för en socialt rättvis övergång till ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla (COM(2017) 0283 final).
20 Resultat för utsläppssnål rörlighet Ett EU som skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare (COM(2017) 675 final).
20 Resultat för utsläppssnål rörlighet Ett EU som skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare (COM(2017)0675 final).
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Föreliggande förordning är en del av det tredje ”paketet” inom Europa på väg, som följer den nya industripolitiska strategin från september 201721 och är utformat för att fullfölja processen för att unionen ska kunna dra full nytta av en moderniserad rörlighet med lägre koldioxidutsläpp. Paketets mål är att göra rörligheten i Europa säkrare och mer tillgänglig, den europeiska industrin mer konkurrenskraftig och jobben tryggare, och rörlighetssystemet renare och bättre anpassat till de nödvändiga insatserna mot klimatförändringarna. Detta kommer att kräva ett fullständigt engagemang från unionen, medlemsstaterna och berörda parter, inte minst för att öka ansträngningarna för att minska koldioxidutsläpp och luftföroreningar.
(3)  Föreliggande förordning är en del av det tredje ”paketet” inom Europa på väg, som följer den nya industripolitiska strategin från september 201721 och är utformat för att fullfölja processen för att unionen ska kunna dra full nytta av en moderniserad rörlighet med lägre koldioxidutsläpp. Paketets mål är att göra rörligheten i Europa säkrare och mer tillgänglig, den europeiska industrin mer konkurrenskraftig och jobben tryggare och se till att sektorn stadigt är på väg mot nollutsläpp senast vid mitten av århundradet och är helt förenlig med Parisavtalet. För att hitta rätt balans mellan förstärkta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och luftföroreningarna, ge en skjuts åt innovation i EU:s fordonsindustri och stärka EU:s konkurrenskraft, krävs ett fullständigt engagemang från unionen, medlemsstaterna och berörda parter.
__________________
__________________
21 Investera i en smart, innovativ och hållbar industri – En förnyad strategi för EU:s industripolitik (COM(2017)0479 final).
21 Investera i en smart, innovativ och hållbar industri – En förnyad strategi för EU:s industripolitik (COM(2017)0479 final).
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Föreskrifterna i denna förordning innebär, tillsammans med utsläppsnormer för koldioxid från personbilar och lätta nyttofordon22, en tydlig väg mot minskade koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn, och bidrar till det bindande målet att senast 2030 minska växthusgasutsläppen från hela EU:s ekonomi med minst 40 procent jämfört med 1990, vilket fick stöd i slutsatserna från Europeiska rådets möte den 23–24 oktober 2014 och godkändes i form av unionens planerade nationellt fastställda bidrag enligt Parisavtalet vid mötet i rådet (miljö) den 6 mars 2015.
(4)  Föreskrifterna i denna förordning innebär, tillsammans med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../...22, en tydlig väg mot minskade koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn, och bidrar till det bindande målet att senast 2030 minska växthusgasutsläppen från hela EU:s ekonomi med minst 55 procent jämfört med 1990, vilket är ett krav för att ligga i linje med Parisavtalet.
__________________
__________________
22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 (EUT L …,…, s. ).
22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 (EUT L …,…, s. ).
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Minskningsmålen för koldioxidutsläpp för fordonsparkerna av nya tunga fordon i hela unionen bör därför fastställas för 2025 och för 2030, med hänsyn till den tid det tar för fordonsparken att förnyas och med hänsyn till vägtransportsektorns nödvändiga bidrag till unionens klimat- och energimål för 2030 och därefter. Ett sådant successivt tillvägagångssätt ger också en tydlig och tidig signal till industrin om att inte dröja med att lansera energieffektiv teknik och utsläppsfria och utsläppssnåla fordon på marknaden.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  I Europeiska rådets slutsatser från oktober 2014 finns stöd för en minskning av växthusgasutsläppen på 30 procent senast 2030, jämfört med 2005, för de sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Vägtransporter står för en stor del av utsläppen i dessa sektorer, och utsläppen är fortfarande på en betydligt högre nivå än de var 1990. Om utsläppen från vägtransporter fortsätter att öka kommer de att motverka de minskningar som åstadkoms i andra sektorer för att bekämpa klimatförändringen.
(5)  I Europeiska rådets slutsatser från oktober 2014 finns stöd för en minskning av växthusgasutsläppen på 30 procent senast 2030, jämfört med 2005, för de sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Vägtransporter stod för 25 procent av unionens utsläpp av växthusgaser 2016, och utsläppen ökade för tredje året i rad och är fortfarande på en betydligt högre nivå än de var 1990. Om utsläppen från vägtransporter fortsätter att öka kommer de att motverka de minskningar som åstadkoms i andra sektorer för att bekämpa klimatförändringen.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)   Eftersom andelen utsläpp från tunga fordon beräknas öka med omkring 9 procent och det för närvarande inte finns några krav på att minska koldioxidutsläppen från tunga fordon behövs det åtgärder just för denna fordonskategori.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  För att helt förverkliga den potentiella energieffektiviteten och säkerställa att vägtransportsektorn som helhet bidrar till överenskomna minskningar av växthusgaser är det lämpligt att komplettera de utsläppsnormer som redan finns för koldioxid från nya personbilar och lätta nyttofordon genom att fastställa utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon. Dessa normer kommer att utgöra en drivkraft för innovation inom teknik för bränsleeffektivitet och bidra till att stärka positionen som teknikledare för unionens tillverkare och leverantörer.
(9)  För att helt förverkliga den potentiella energieffektiviteten och säkerställa att vägtransportsektorn som helhet bidrar till överenskomna minskningar av växthusgaser är det lämpligt att komplettera de utsläppsnormer som redan finns för koldioxid från nya personbilar och lätta nyttofordon genom att fastställa utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon. Dessa normer kommer att utgöra en drivkraft för innovation inom teknik för bränsleeffektivitet och bidra till att stärka positionen som teknikledare för unionens tillverkare och leverantörer samt säkra högkvalificerade arbetstillfällen på lång sikt.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Med tanke på att klimatförändring är ett gränsöverskridande problem och att en väl fungerande gemensam marknad behöver säkerställas för både vägtransporttjänster och tunga fordon är det lämpligt att fastställa utsläppsnormer för koldioxid från tunga fordon på unionsnivå. Dessa normer bör utformas så att de inte påverkar konkurrenslagstiftningen.
(10)  Med tanke på att klimatförändring är ett gränsöverskridande problem och att en väl fungerande gemensam marknad behöver säkerställas för både vägtransporttjänster och tunga fordon, och att all marknadsfragmentering behöver undvikas, är det lämpligt att fastställa utsläppsnormer för koldioxid från tunga fordon på unionsnivå. Dessa normer bör utformas så att de inte påverkar konkurrenslagstiftningen.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  En socialt godtagbar och rättvis övergång till utsläppsfri rörlighet senast vid mitten av århundradet kräver förändringar i hela värdekedjan för fordon, varvid hänsyn bör tas till invånare och regioner i alla medlemsstater som skulle kunna drabbas negativt. Man måste beakta de sociala effekterna av övergången och proaktivt ta itu med konsekvenserna för sysselsättningen. Det är därför av yttersta vikt att de nuvarande åtgärderna också åtföljs av riktade program på unionsnivå, nationell nivå och regional nivå för omskolning, fortbildning och omplacering av arbetstagare, samt initiativ för utbildning och arbetssökning i samhällen och regioner som drabbas negativt, i nära dialog med arbetsmarknadens parter och behöriga myndigheter.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)
(12b)   Infrastruktur för laddning och tankning måste snabbt installeras för att säkerställa konsumentförtroende för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, och de olika stödinstrumenten på både unions- och medlemsstatsnivå måste effektivt samarbeta för att mobilisera betydande offentliga och privata investeringar.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 12c (nytt)
(12c)   I strategin för utsläppssnål rörlighet betonades vikten av att säkerställa att elfordon drivs med el från hållbara energikällor och att ett långsiktigt initiativ för nästa generations batterier lanseras på unionsnivå så snart som möjligt. Uppnåendet av dessa mål kommer att kräva ökade anslag till teknisk forskning om produktion, hantering och bortskaffande av elmotorbatterier så att de blir alltmer miljöhållbara.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 12d (nytt)
(12d)   De flesta åkerierna i EU är små och medelstora företag med begränsad tillgång till finansiering. Därför måste framtidens lösningar vara kostnadseffektiva och balanserade. Det är viktigt med starka incitament till att mer bränsleeffektiva fordon börjar användas, liksom att unionen tillhandahåller finansieringsmekanismer.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Med tanke på innovation, och för att beakta införandet av ny teknik som förbättrar tunga fordons bränsleeffektivitet, kommer både simuleringsverktyget Vecto och förordning (EU) 2017/2400 att uppdateras vid flera lämpligt valda tidpunkter.
(13)  Med tanke på innovation, och för att beakta dels införandet av ny teknik som förbättrar tunga fordons bränsleeffektivitet, dels att de utsläppsvärden för koldioxid som fastställs med stöd av förordning (EU) 2017/2400 alltmer börjar återspegla förhållandena vid verklig körning, kommer både simuleringsverktyget Vecto och förordning (EU) 2017/2400 att fortlöpande uppdateras så att de förblir aktuella, vilket förutsätter tillräckliga budgetanslag. Med hänsyn till hur denna nya teknik kan påverka transportsektorns möjligheter att minska koldioxidutsläppen bör man vid översynen 2022 ta full hänsyn till hur simuleringsverktyget Vecto utvecklats.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  De uppgifter om koldioxidutsläpp som fastställs i enlighet med förordning (EU) 2017/2400 ska övervakas inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/…25. Dessa uppgifter bör utgöra grunden för att fastställa de minskningsmål som ska uppnås av de fyra grupperna med de tunga fordon i unionen som står för de största utsläppen, samt för att fastställa en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp för ett givet kalenderår.
(14)  De uppgifter om koldioxidutsläpp som fastställs i enlighet med förordning (EU) 2017/2400 ska övervakas inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/95625. Dessa uppgifter bör utgöra grunden för att fastställa de minskningsmål som ska uppnås av de fyra grupperna med de tunga fordon i unionen som står för de största utsläppen, samt för att fastställa en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp för ett givet kalenderår.
(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)
__________________
__________________
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/... om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (EUT L ..., ..., ...).
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/956 av den 28 juni 2018 om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (EUT L 173, 9.7.2018, s. 1).
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Ett minskningsmål för 2025 bör fastställas som en relativ minskning, baserad på de genomsnittliga koldioxidutsläppen från dessa tunga fordon under 2019, för att återspegla den utökade användningen av redan tillgänglig kostnadseffektiv teknik för konventionella fordon. Målet för 2030 bör ses som vägledande och det slutgiltiga målet bör fastställas i enlighet med en översyn som ska utföras 2022 eftersom det råder oklarhet om en bredare användning av mer avancerad teknik som ännu inte finns direkt tillgänglig.
(15)  Ett minskningsmål för 2025 bör fastställas som en relativ minskning, baserad på de genomsnittliga koldioxidutsläppen från dessa tunga fordon under 2019, för att återspegla den utökade användningen av redan tillgänglig kostnadseffektiv teknik för konventionella fordon. Ett minskningsmål bör även fastställas för 2030 i enlighet med en översyn avsedd att utföras 2022, varvid det inte bör göras något avkall på ambitionerna i denna förordning, samt beaktas att det råder oklarhet om en bredare användning av mer avancerad teknik som ännu inte finns direkt tillgänglig.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  LNG (flytande naturgas) är ett tillgängligt alternativbränsle i stället för diesel för tunga fordon. Utbyggnaden av nuvarande och kommande mer innovativ LNG-baserad teknik kommer att bidra till att målen för koldioxidutsläpp uppnås på kort och medellång sikt eftersom användningen av LNG-teknik leder lägre koldioxidutsläpp i jämförelse med dieselfordon. LNG-fordonens potential till minskade koldioxidutsläpp återspeglas redan helt och hållet i Vecto. Nuvarande LNG-teknik säkerställer också en låg nivå av luftförorenande utsläpp i form av t.ex. NOx och partiklar. En tillräckligt stor tankningsinfrastruktur finns också, och den utvidgas ytterligare som en del av nationella handlingsprogram för infrastruktur för alternativa bränslen.
(16)  Effektiv, teknikneutral och tillräckligt stor tanknings- och laddningsinfrastruktur bör, i linje med ambitionerna i denna förordning, utvidgas ytterligare som en del av nationella handlingsprogram för infrastruktur för alternativa bränslen.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)  För arbetsfordon och fordon i kategorierna M2 och M3 bör kommissionen så snart som möjligt fastställa de tekniska kriterierna för definitionen av ett fordons yrkesanvändning och för definitionen av bussar som omfattas av denna förordning.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)
(17b)  En valideringsmekanism för referensscenariot 2019 bör utvecklas för att garantera noggrannheten av och fördelarna med denna förordning.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)
(20a)   Av omsorg om en flexibel mekanism för incitament till utvecklingen av utsläppsfria tunga fordon bör anslutna tillverkare med öppenhet och insyn och utan diskriminering kunna ingå ett poolsamarbete. Ett avtal om poolsamarbete bör inte ingås för längre tid än fem år, men bör kunna förnyas. Kommissionen bör ha befogenhet att fastställa ingående bestämmelser och villkor för hur anslutna tillverkare bör gå till väga för att med öppenhet och insyn och utan diskriminering ingå ett poolsamarbete som följer unionens konkurrensregler.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  I motsats till personbilar och lätta lastbilar finns det ännu inte några utsläppsfria eller utsläppssnåla tunga fordon på marknaden, med undantag för bussar. En särskild mekanism i form av superkrediter bör därför införas för att underlätta en smidig övergång i riktning mot utsläppsfri mobilitet. Detta kommer att ge incitament till utveckling och genomslag på unionsmarknaden avseende utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon som kan komplettera instrument på efterfrågesidan, t.ex. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG om rena fordon26.
(21)  För att säkerställa den smidiga övergången i riktning mot utsläppsfri mobilitet, och för att ge incitament till utveckling och genomslag på unionsmarknaden avseende utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon som kan komplettera instrument på efterfrågesidan, t.ex. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG om rena fordon26, bör ett riktmärke för andelen utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon i en tillverkares fordonspark fastställas för 2025 och 2030.
_________________
_________________
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, ändrat genom direktiv (EU) .../... [COM(2017)0653] (EUT L 120, 15.5.2009, s. 5).
26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, ändrat genom direktiv (EU) .../... [COM(2017)0653] (EUT L 120, 15.5.2009, s. 5).
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
(21a)  Minimiandelen av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon bör utformas så, att man säkerställer investeringssäkerheten för leverantörer och tillverkare av laddningsinfrastruktur i syfte att främja ett snabbt genomslag på unionsmarknaden för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, samtidigt som viss flexibilitet medges för tillverkarna så att de kan fatta beslut om sina tidsplaner för investeringar. En mekanism bör införas för att ge tillverkarna incitament att så snart som möjligt släppa ut utsläppsfria och utsläppssnåla fordon på unionsmarknaden.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  Vid beräkningen av en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp bör därför alla utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon räknas in flera gånger. Incitamentsnivån bör variera i enlighet med fordonets faktiska koldioxidutsläpp. De resulterande besparingarna bör ha ett tak för att undvika att miljömålen försvagas.
(22)  Vid beräkningen av en tillverkares specifika koldioxidutsläppsmål bör hänsyn tas till vad tillverkaren åstadkommit, jämfört med riktmärkena för utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon för 2025 respektive 2030. För att sporra till utveckling och ibruktagande av sådana fordon samtidigt som något avkall inte görs vare sig på miljömålen eller på konventionella förbränningsmotorers effektivitet bör de resulterande justeringarna ha ett tak.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Vid utformningen av incitamentsmekanismen för ökad användning av utsläppsfria tunga fordon bör även mindre lastbilar, bussar och långfärdsbussar ingå, trots att de inte omfattas av målen för koldioxidutsläpp inom ramen för denna förordning. Dessa fordon erbjuder också väsentliga fördelar när det gäller att ta itu med luftföroreningsproblem i städer. Det bör dock noteras att utsläppsfria bussar redan finns på marknaden och att de gynnas av incitament genom åtgärder på efterfrågesidan, t.ex. offentlig upphandling. För att säkerställa att incitamenten är välbalanserade mellan de olika fordonstyperna bör därför även de besparingar som kommer från utsläppsfria mindre lastbilar, bussar och långfärdsbussar ha ett tak.
(24)  Vid utformningen av incitamentsmekanismen för ökad användning av utsläppsfria tunga fordon bör även mindre lastbilar och andra kategorier av tunga fordon ingå, trots att de ännu inte omfattas av målen för koldioxidutsläpp inom ramen för denna förordning. Dessa fordon erbjuder också väsentliga fördelar när det gäller att ta itu med luftföroreningsproblem i städer.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Kommissionen bör utfärda en straffavgift om extra utsläpp konstateras för en tillverkare, med hänsyn tagen till utsläppskrediter och utsläppsskulder. För att ge tillverkare tillräckligt med incitament för att vidta åtgärder som minskar de specifika koldioxidutsläppen från tunga fordon bör avgiften överstiga de genomsnittliga marginalkostnaderna för den teknik som behövs för att uppfylla målen. Avgiften bör anses vara en intäkt i unionens allmänna budget. Metoden för att samla in avgifterna bör fastställas genom en genomförandeakt, med beaktande av den metod som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 443/2009.
(29)  Kommissionen bör utfärda en straffavgift om extra utsläpp konstateras för en tillverkare, med hänsyn tagen till utsläppskrediter och utsläppsskulder. För att ge tillverkare tillräckligt med incitament för att vidta åtgärder som minskar de specifika koldioxidutsläppen från tunga fordon är det viktigt att avgiften alltid överstiger de genomsnittliga marginalkostnaderna för den teknik som behövs för att uppfylla målen. Beloppen från avgiften för extra utsläpp bör anses vara intäkter i unionens allmänna budget. Dessa belopp bör användas till att, i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och behöriga myndigheter, stödja dels fordonsindustrins rättvisa övergång till utsläppsfri mobilitet, dels innovativa lösningar som ger incitament till ett snabbt genomslag för utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon. Metoden för att samla in avgifterna bör fastställas genom en genomförandeakt, med beaktande av den metod som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/20091a.
_____________
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 140, 5.6.2009, s. 1).
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 30
(30)  En robust efterlevandemekanism är nödvändig för att säkerställa att målen i denna förordning uppnås. Tillverkarnas skyldigheter att tillhandahålla precisa uppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/... [övervakning och rapportering avseende tunga fordon], och de administrativa straffavgifter som kan utfärdas om denna skyldighet inte uppfylls, bidrar till att säkerställa att robusta uppgifter används för kontroll av efterlevnad enligt denna förordning.
(30)  En robust efterlevandemekanism är nödvändig för att säkerställa att målen i denna förordning uppnås. Tillverkarnas skyldigheter att tillhandahålla precisa uppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/956, och de administrativa straffavgifter som kan utfärdas om denna skyldighet inte uppfylls, bidrar till att säkerställa att robusta uppgifter används för kontroll av efterlevnad enligt denna förordning. Konsumenterna och den stora allmänheten har ett intresse av att få veta vilka tillverkare som följer de nya utsläppsnormerna och vilka som inte gör det.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)  För att uppnå koldioxidminskningarna enligt den här förordningen är det viktigt att koldioxidutsläppen från tunga fordon i drift överensstämmer med de värden som fastställs i enlighet med förordning (EG) nr 595/2009 och dess genomförandeåtgärder. Vid beräkningen av en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp bör det därför vara möjligt för kommissionen att beakta en eventuell bristande överensstämmelse som konstateras av typgodkännandemyndigheter i fråga om koldioxidutsläpp från tunga fordon i drift.
(31)  För att uppnå koldioxidminskningarna enligt den här förordningen är det viktigt att koldioxidutsläppen från tunga fordon i drift och vid körning överensstämmer med de värden som fastställs i enlighet med förordning (EG) nr 595/2009 och dess genomförandeåtgärder. Vid beräkningen av en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp bör det därför vara möjligt för kommissionen att beakta en eventuell bristande överensstämmelse som konstateras av typgodkännandemyndigheter i fråga om koldioxidutsläpp från tunga fordon i drift och vid körning. Av tredje parter utförd oberoende provning av fordon i drift och vid körning bör också införas.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 33
(33)  Ändamålsenligheten för de mål för minskade koldioxidutsläpp som fastställs i denna förordning är starkt beroende av hur väl den metod som används för att fastställa koldioxidutsläppen återspeglar verkligheten. I enlighet med yttrandet från mekanismen för vetenskaplig rådgivning (SAM, Scientific Advice Mechanism)27 i fråga om lätta fordon är det lämpligt att införa en mekanism för bedömning av hur väl de värden för koldioxidutsläpp och energianvändning som fastställs i enlighet med förordning (EU) 2017/2400 återspeglar verklig körning även för tunga fordon. Kommissionen bör ha befogenheter att säkerställa att sådana uppgifter är offentligt tillgängliga och, om så behövs, utarbeta de förfaranden som behövs för att kartlägga och samla in de uppgifter som krävs för sådana bedömningar.
(33)  Ändamålsenligheten för de mål för minskade koldioxidutsläpp som fastställs i denna förordning är starkt beroende av hur väl den metod som används för att fastställa koldioxidutsläppen återspeglar verkligheten. I enlighet med yttrandet från mekanismen för vetenskaplig rådgivning (SAM, Scientific Advice Mechanism)27 i fråga om lätta fordon är det lämpligt att införa en mekanism för bedömning av hur väl de värden för koldioxidutsläpp och energianvändning som fastställs i enlighet med förordning (EU) 2017/2400 återspeglar verklig körning även för tunga fordon. Kommissionen bör ha befogenheter att säkerställa att sådana uppgifter är offentligt tillgängliga och, om så behövs, utarbeta de förfaranden som behövs för att kartlägga och samla in de uppgifter som krävs för sådana bedömningar. Om en betydande avvikelse konstateras mellan utsläppsvärdena vid verklig körning och dem som fastställts i enlighet med förordning (EU) 2017/2400 bör kommissionen ha befogenhet att i enlighet med detta anpassa en tillverkares genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och, vid behov, de referensvärden för koldioxidutsläpp 2019 som används vid bedömning av efterlevnaden av denna förordning.
__________________
__________________
27 High Level Group of Scientific Advisors, Scientific Opinion 1/2016 ”Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing”
27 High Level Group of Scientific Advisors, Scientific Opinion 1/2016 ”Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and laboratory testing”.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)
(34a)  I sin rapport 2022 bör kommissionen också se efter om det går att ta fram metoder för bedömning av koldioxidutsläpp från tunga fordon under hela deras livscykel. Utgående från detta bör kommissionen vid behov föreslå rapporteringsskyldigheter för tillverkarna och ange vilka regler och förfaranden som behövs för denna rapportering.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 36
(36)  De genomförandebefogenheter som avser artiklarna 8.3, 9.3, 11.3 och 12.2 bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201128.
(36)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på fastställandet av sätten för uppbörd av avgifter för extra utsläpp, antagandet av närmare bestämmelser för förfarandena för rapportering av avvikelser som upptäckts i koldioxidutsläppen från tunga fordon som är i tjänst, offentliggörandet av data, antagandet av närmare bestämmelser för förfarandena för rapportering av data från bränsleförbrukningsmätare samt med avseende på fastställandet av metoder för definition av ett eller flera fordon såsom representativa för en undergrupp av fordon. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201128.
__________________
__________________
28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 37
(37)  För ändringar eller kompletteringar av icke väsentliga delar av bestämmelserna i denna förordning bör kommissionen delegeras befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, när det gäller justering av referensvärden för koldioxidutsläpp i enlighet med artikel 12.2 och när det gäller ändringar av bilagorna I och II i fråga om vissa tekniska parametrar, inbegripet viktningarna av användningsprofiler, nyttolaster och årliga körsträckor samt justeringsfaktorerna för nyttolast. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201629. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
(37)  För ändringar och kompletteringar av icke väsentliga delar av bestämmelserna i denna förordning bör kommissionen delegeras befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för angivande av de tekniska kriterierna för definition av ett fordons yrkesanvändning och för definitionen av stadsbussar, för fastställande av närmare bestämmelser och villkor för anslutna tillverkares poolsamarbete, för fastställande av ett system för årlig provning av ett representativt urval av komponenter, enheter och system, för justering av referensvärden för koldioxidutsläpp, för införande av ett provningsförfarande för överensstämmelse i drift vid verklig körning, samt när det gäller ändringar av bilagorna I och II i fråga om vissa tekniska parametrar, inbegripet viktningarna av användningsprofiler, nyttolaster och årliga körsträckor samt justeringsfaktorerna för nyttolast. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201629. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter får systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
__________________
__________________
29 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
29 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – inledningen
I syfte att bidra till uppfyllandet av unionens mål att senast 2030 minska sina utsläpp av växthusgaser med 30 procent jämfört med 2005 års nivåer i de sektorer som omfattas av artikel 2 i förordning (EU) 2018/… [förordningen om ansvarsfördelning], uppnå målen i Parisavtalet och säkerställa en väl fungerande inre marknad fastställs i denna förordning utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon, genom vilka de specifika koldioxidutsläppen från unionens fordonspark av nya tunga fordon ska minskas i jämförelse med referensvärdena på följande sätt:
I syfte att bidra till uppfyllandet av unionens mål att senast 2030 minska sina utsläpp av växthusgaser med 30 procent jämfört med 2005 års nivåer i de sektorer som omfattas av artikel 2 i förordning (EU) 2018/842, uppnå målen i Parisavtalet och säkerställa en väl fungerande inre marknad fastställs i denna förordning utsläppskrav för koldioxid från nya tunga fordon, genom vilka de specifika koldioxidutsläppen från unionens fordonspark av nya tunga fordon ska minskas i jämförelse med referensvärdena på följande sätt:
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led a
a)  Från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2029 med 15 procent.
a)  Från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2029 med 20 procent.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led b
b)  Från och med den 1 januari 2030 med minst 30 procent, med förbehåll för översynen enligt artikel 13.
b)  Från och med den 1 januari 2030 med minst 35 procent, med förbehåll för översynen enligt artikel 13.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2a (nytt)
För att säkerställa den smidiga övergången till utsläppsfri mobilitet och ge incitament till utveckling och utökning av unionsmarknaden och infrastrukturen för utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon fastställs i denna förordning ett riktmärke för andelen av utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon i alla tillverkares fordonsparker för 2025 och 2030, i enlighet med artikel 5.
De specifika koldioxidutsläppen ska justeras utifrån resultatet i förhållande till riktmärket i enlighet med punkt 4 i bilaga I.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
Denna förordning ska tillämpas på nya fordon i kategorierna N2 och N3 som uppfyller följande kriterier:
Denna förordning ska tillämpas, som ett första steg, på nya fordon i kategorierna N2 och N3 som uppfyller följande kriterier:
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2
Den ska också tillämpas, i fråga om artikel 5 och punkt 2.3 i bilaga I, på fordon i kategorierna M2 och M3, och på fordon i kategori N som inte omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 510/2011 och inte uppfyller de kriterier som fastställs i leden a–d..
Den ska också tillämpas, i fråga om artiklarna 1.2a och 5 och punkt 4 i bilaga I, på fordon i kategori N som inte omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/20111a och inte uppfyller de kriterier som fastställs i leden a–d. Vidare ska den tillämpas, i fråga om artikel 1.2b, på fordon i kategorierna M2 och M3 som uppfyller de tekniska kriterier som avses i punkt 2a i denna artikel.
_________________
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 145, 31.5.2011, s. 1).
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska senast den 1 juli 2019 anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 för att komplettera denna förordning genom att fastställa de tekniska kriterierna för definitionen av ett fordons yrkesanvändning och för definitionen av stadsbussar som omfattas av förordningen.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 3 – led h
h)  arbetsfordon: ett tungt fordon som inte är avsett för transport av varor och för vilket koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning har fastställts, i enlighet med förordning (EG) nr 595/2009 och dess genomförandeåtgärder, endast för andra användningsprofiler än de som definieras i punkt 2.1 i bilaga I till denna förordning.
h)  arbetsfordon: ett tungt fordon som inte är avsett för transport av varor, vars yrkesanvändning har definierats på grundval av de tekniska kriterier som fastställts i enlighet med artikel 2.2a, och för vilket koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning har fastställts, i enlighet med förordning (EG) nr 595/2009 och dess genomförandeåtgärder, endast för andra användningsprofiler än de som definieras i punkt 2.1 i bilaga I till denna förordning.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 3 – led k
k)  utsläppssnålt tungt fordon: ett tungt fordon som inte är ett utsläppsfritt tungt fordon, med specifika koldioxidutsläpp som är mindre än 350 g CO2/km, fastställt i enlighet med punkt 2.1 i bilaga I.
k)  utsläppssnålt tungt fordon: ett tungt fordon som inte är ett utsläppsfritt tungt fordon, med specifika koldioxidutsläpp som fastställts i enlighet med punkt 2.1 i bilaga I och ligger 50 % under det respektive referensvärdet för koldioxidutsläpp för varje undergrupp, fastställt i enlighet med punkt 3 i bilaga I.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b
b)  Faktorn för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, fastställd i enlighet med artikel 5.
utgår
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1
Från och med 2020 och för varje efterföljande kalenderår ska kommissionen med hjälp av sådana genomförandeakter som avses i artikel 10.1 för varje tillverkare fastställa den faktor för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon som avses i artikel 4 b för det föregående kalenderåret.
Från och med den 1 januari 2025 ska den specifika andelen för utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon i en tillverkares fordonspark under ett kalenderår jämföras med nedanstående riktgivande värden:
från och med 2025: minst 5 procent,
från och med 2030: 20 procent, om inte annat följer av översynen enligt artikel 13.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2
Faktorn för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon ska ta hänsyn till antalet utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon i tillverkarens fordonspark under ett kalenderår, och till deras koldioxidutsläpp, inbegripet utsläppsfria fordon i de kategorier som avses i artikel 2.1 andra stycket samt utsläppsfria och utsläppssnåla arbetsfordon.
utgår
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3
Faktorn för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon ska beräknas i enlighet med punkt 2.3 i bilaga I.
utgår
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1
När det gäller punkt 1 ska antalet utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordonen räknas enligt följande:
I syfte att uppnå de mål som avses i punkt 1 ska förordningen också tillämpas på fordon i kategori N som inte omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 510/2011 och inte uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 2.1 a–d i denna förordning.
(a)  Ett utsläppsfritt tungt fordon ska räknas som två (2) fordon.
(b)  Ett utsläppssnålt tungt fordon ska räknas som upp till två (2) fordon, som en funktion av dess specifika koldioxidutsläpp och tröskelvärdet för utsläpp på 350 g CO2/km.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 5 – led 3
3.  Faktorn för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon ska minska en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp med högst 3 procent. Bidraget från utsläppsfria tunga fordon i de kategorier som avses i artikel 2.1 andra stycket till denna faktor ska minska en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp med högst 1,5 procent.
utgår
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
2.  Den kurva för koldioxidminskning som avses i punkt 1 a ska fastställas för varje tillverkare i enlighet med punkt 5.1 i bilaga I, på grundval av en linjär kurva mellan det referensvärde förkoldioxidutsläpp som avses i artikel 1 andra stycket och det mål för 2025 som anges i led a i den artikeln, och mellan målet för 2025 och det mål för 2030 som anges i led b i den artikeln.
2.  Den kurva för koldioxidminskning som avses i punkt 1 a ska fastställas för varje tillverkare i enlighet med punkt 5.1 i bilaga I, på grundval av en linjär kurva mellan det referensvärde för koldioxidutsläpp som avses i artikel 1.1 andra stycket och det mål för 2025 som anges i led a i den artikeln, och mellan målet för 2025 och det mål för 2030 som anges i led b i den artikeln.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a
Poolsamarbete
1.  Anslutna tillverkare får bedriva poolsamarbete för att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 5.
2.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 för att komplettera denna förordning för att fastställa närmare bestämmelser och villkor för att anslutna tillverkare med öppenhet och insyn och utan diskriminering ska kunna bedriva poolsamarbete i enlighet med unionens konkurrensregler
Ändringar 74 och 75
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  Om det konstateras att en tillverkare står för extra utsläpp i enlighet med punkt 2 för ett visst kalenderår från och med 2025 ska kommissionen utfärda en avgift för extra utsläpp, beräknad enligt följande formel:
1.  Om det konstateras att en tillverkare står för extra utsläpp i enlighet med punkt 2 för ett visst kalenderår från och med 2025 ska kommissionen påföra tillverkaren eller den poolansvarige, efter situationens krav, en avgift för extra utsläpp, beräknad enligt följande formel:
För perioden 2025–2029:
(avgift för extra utsläpp) = (extra utsläpp x 6 800 EUR per g CO2/tkm)
(avgift för extra utsläpp) = (extra utsläpp x 5 000 EUR per g CO2/tkm)
Från och med 2030:
(avgift för extra utsläpp) = (extra utsläpp x 6 800 EUR per g CO2/tkm)
Kommissionen ska säkerställa att avgiftsnivån för extra utsläpp alltid överstiger de genomsnittliga marginalkostnaderna för den teknik som krävs för att uppnå de mål som avses i artikel 1.1.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
4.  Avgifterna för extra utsläpp ska anses vara intäkter i unionens allmänna budget.
4.  Avgifterna för extra utsläpp ska anses vara intäkter i unionens allmänna budget. Dessa avgifter ska användas för att komplettera unionens åtgärder eller nationella åtgärder, i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och behöriga myndigheter, för att främja kompetensutveckling eller omplacering av arbetstagare inom bilindustrin i alla berörda medlemsstater, särskilt i de regioner och samhällen som drabbats hårdast av övergången, i syfte att bidra till en rättvis övergång till utsläppsfri och utsläppssnål rörlighet.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Kommissionen ska beakta dessa avvikelser vid beräkningen av en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp.
2.  Kommissionen ska beakta dessa avvikelser vid beräkningen av en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp och, när så är lämpligt, anpassa referensvärdena för koldioxidutsläpp 2019, som beräknats i enlighet med punkt 3 i bilaga I.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)
3a.  För att säkerställa att de uppgifter som tillverkarna rapporterar i enlighet med förordningarna (EU) 2018/956 och (EU) 2017/2400 är korrekta, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade rättsakter i enlighet med artikel 15 för att komplettera denna förordning genom att från och med 2019 fastställa ett system för årlig provning av ett representativt urval från varje tillverkare av de komponenter, separata tekniska enheter och system som anges i artikel 12.1 förordning (EU) 2017/2400 hos de fordon som omfattas av förordningens tillämpningsområde. Resultaten av dessa provningar ska jämföras med uppgifterna från tillverkarna i enlighet med förordning (EU) 2017/2400, och om systematiska oregelbundenheter påträffas ska det göras en justering av tillverkarnas genomsnittliga specifika utsläpp, beräknade i enlighet med punkt 2.7 i bilaga I jämte, när så är lämpligt, referensvärdena för koldioxidutsläpp 2019, beräknade i enlighet med punkt 3 i bilaga I.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1 – led b
b)  Från och med 2020: Den faktor för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon som avses i artikel 5.
b)  Från och med 2020: Varje tillverkares specifika andel av utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon för det föregående kalenderåret, enligt vad som avses i artikel 5.1.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 11
Artikel 11
Artikel 11
Koldioxidutsläpp och energianvändning vid verklig körning
Koldioxidutsläpp och energianvändning vid verklig körning
1.  Kommissionen ska övervaka och bedöma om de värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som fastställs i enlighet med förordning (EU) 2017/2400 är representativa för verklig körning. Den ska säkerställa att allmänheten informeras om huruvida värdena blir mer eller mindre representativa med tiden.
1.  Kommissionen ska övervaka och bedöma om de värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som fastställs i enlighet med förordning (EU) 2017/2400 är representativa för verklig körning.
2.  För detta ändamål ska kommissionen säkerställa att robusta och anonymiserade uppgifter, från tillverkare eller nationella myndigheter beroende på vad som är tillämpligt, om koldioxidutsläpp och energianvändning vid verklig körning av tunga fordon finns tillgängliga.
2.  För detta ändamål ska kommissionen säkerställa att robusta uppgifter, från tillverkare eller nationella myndigheter beroende på vad som är tillämpligt, om koldioxidutsläpp och energianvändning vid verklig körning av tunga fordon finns tillgängliga, inbegripet för tredje parter för oberoende provningar, varvid uppgifterna ska grunda sig på data från standardiserade bränsleförbrukningsmätare.
2a.  Kommissionen ska senast den 31 december 2019 anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 för att komplettera denna förordning genom att införa ett provningsförfarande för överensstämmelsen vid verklig körning som säkerställer att tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning vid verklig körning inte överstiger de övervakningsuppgifter som rapporterats i enlighet med förordningarna (EU) 2017/2400 och (EU) 2018/956 med mer än 10 procent. Kommissionen ska beakta alla avvikelser som överstiger detta tröskelvärde vid beräkningen av en tillverkares genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och, när så är lämpligt, anpassa referensvärdena för koldioxidutsläpp 2019.
2b.   Kommissionen ska säkerställa att allmänheten får veta hur den förmåga att återspegla förhållandena vid verklig körning som avses i punkt 1 utvecklas över tiden.
3.  Kommissionen får genom genomförandeakter vidta de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.
3.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta närmare bestämmelser om förfarandena för rapportering av de uppgifter från bränsleförbrukningsmätare som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.2.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
1.  För att säkerställa att de tekniska parametrar som används för att beräkna en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp i enlighet med artikel 4 och de specifika utsläppsmålen i enlighet med artikel 6 tar hänsyn till den tekniska utvecklingen och de logistiska framstegen inom godstransporter ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 för att ändra följande bestämmelser som fastställs i bilagorna I och II:
1.  För att säkerställa att de tekniska parametrar som används för att beräkna en tillverkares genomsnittliga specifika utsläpp i enlighet med artikel 4 och de specifika utsläppsmålen i enlighet med artikel 6 tar hänsyn till den tekniska utvecklingen och de logistiska framstegen inom godstransporter ska kommissionen kontinuerligt uppdatera simuleringsverktyget Vecto så att det förblir aktuellt, och ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 för att ändra följande bestämmelser som fastställs i bilagorna I och II:
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1
Kommissionen ska senast den 31 december 2022 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om denna förordnings ändamålsenlighet, om det mål för koldioxidminskning som ska fastställas för 2030 i enlighet med artikel 1 och om fastställande av mål för koldioxidminskning för andra typer av tunga fordon, inbegripet släpvagnar. Denna rapport ska också innehålla en bedömning av ändamålsenligheten för de genomförandeformer som särskilt gäller utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, främst i fråga om bussar och med beaktande av de mål som fastställs i direktiv 2009/33/EG30, och kreditsystemet för koldioxid, och lämpligheten i att fortsätta tillämpa dessa genomförandeformer 2030 och senare, och rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas av ett förslag till ändring av denna förordning.
Kommissionen ska senast den 31 december 2022 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om denna förordnings ändamålsenlighet, om det mål för koldioxidminskning som vid behov ska justeras för 2030 i enlighet med artikel 1, om riktmärket för andelen utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, vilket vid behov ska justeras för 2030 i enlighet med artikel 5, och om fastställande av mål för koldioxidminskning för andra typer av tunga fordon, inbegripet släpvagnar och arbetsfordon såsom sopbilar. Denna rapport ska också innehålla en bedömning av ändamålsenligheten för de genomförandeformer som särskilt gäller ibruktagandet av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon, främst i fråga om bussar och med beaktande av de mål som fastställs i direktiv 2009/33/EG30, och kreditsystemet för koldioxid, och lämpligheten i att fortsätta tillämpa dessa genomförandeformer 2030 och senare, utbyggnaden av nödvändig laddnings- och tankningsinfrastruktur, möjligheten att införa koldioxidnormer för motorer framför allt i arbetsfordon, de olika fordonskombinationer som går utöver de standarddimensioner som gäller för nationella transporter, t.ex. i form av modulkoncept, överensstämmelsen mellan å ena sidan de värden för koldioxidutsläpp och för bränsleförbrukning som fastställs i enlighet med förordning (EU) 2017/2400 och å andra sidan förhållandena vid verklig körning, jämte en bedömning av uppdateringen av simuleringsverktyget Vecto. Rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas av ett förslag till ändring av denna förordning.
_______________
________________
30 Direktiv 2009/33/EG om rena fordon, ändrat genom direktiv (EU) .../…
30 Direktiv 2009/33/EG om rena fordon, ändrat genom direktiv (EU) .../…
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)
Kommissionen ska senast den 31 december 2020 ta fram specifika metoder så att man vid beräkningen av de genomsnittliga utsläppen från fordonsparken för tillämpningar med komprimerad naturgas (CNG) och kondenserad naturgas (LNG) kan beakta effekterna av att det används avancerade och förnybara gasformiga drivmedel, som uppfyller de hållbarhetskriterier som definierats i RED II. Metoderna ska, om så är lämpligt, åtföljas av ett förslag till ändring av denna förordning.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1b (ny)
Kommissionen ska ytterligare utvärdera om det går att ta fram metoder för bedömning av koldioxidutsläppen från alla tunga fordon som släpps ut på unionens marknad under hela deras livscykel. Utgående från denna utvärdering ska kommissionen vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag till Europaparlamentet och rådet om att tillverkarna ska bli skyldiga att rapportera livscykelutsläpp, samt närmare ange de regler och förfaranden som behövs för denna rapportering.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén xxx, som inrättats genom förordning (EU) 2018/... [Styrning]. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för klimatförändringar som inrättats genom artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/20131a. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 10.2 och 12.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då [denna förordning träder i kraft].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2a, 7a, 9.3a, 10.2, 11.2a och 12.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då [denna förordning träder i kraft].
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 10.2 och 12.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.2a, 7a. 9.3a, 10.2, 11.2a och 12.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 10.2 och 12.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.2a, 7a, 9.3a, 10.2, 11.2a och 12.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 16 – led 1
Förordning (EG) nr 595/2009
Artikel 5 – punkt 14 – led l
”1) ett förfarande för att, på grundval av lämpliga och representativa urval, kontrollera om fordon som registrerats och tagits i bruk är i överenstämmelse med de värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som fastställts i enlighet med denna förordning och dess genomförandeåtgärder.”.
”1) ett förfarande för att, på grundval av lämpliga och representativa urval, kontrollera om fordon som registrerats och tagits i bruk är i överenstämmelse med de värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som fastställts i enlighet med denna förordning och dess genomförandeåtgärder, varvid förfarandet också ska genomföras av ackrediterade och oberoende tredje parter i enlighet med artikel 13.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/8581a.”.
_______________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)
Artikel 16a
Ändring av rådets direktiv 96/53/EG
I bilaga I till direktiv 96/53/EG1a ska följande led läggas till:
”2.2.5 ”2.2.5 Den högsta tillåtna vikten för alternativbränsledrivna fordonskombinationer enligt definitionen i artikel 5.2 b i förordning (EU) .../... [Förslag till en förordning COM(2018)0284)] höjs med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock med högst 1 ton.
2.2.6  Den högsta tillåtna vikten för utsläppsfria fordonskombinationer höjs med den extra vikt som den utsläppsfria tekniken kräver, beroende på fordonets utsläppsfria räckvidd, dock med högst 2 ton. Kommissionen ska senast den 1 juli 2019 anta en formel för beräkning av den vikt som krävs.”
____________________________
1aRådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EGT L 235, 17.9.1996, s. 59).
Ändring 67
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – led 2.3
2.3.  Beräkning av den faktor för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon som avses i artikel 5
utgår
Den faktor för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon (ZLEV, Zero- and Low-Emission Vehicles) som avses i artikel 5 ska beräknas enligt följande:
ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) med minimivärdet 0,97
där
V är antalet nya tunga fordon från tillverkaren, med undantag av alla arbetsfordon, i enlighet med artikel 4 a,
Vconv är antalet nya tunga fordon från tillverkaren, med undantag av alla arbetsfordon, i enlighet med artikel 4 a, och med undantag av utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon,
Vzlev är summan av Vin och Vout,
där
Vin =
lika med summan av alla nya utsläppsfria och utsläppssnåla tunga fordon som uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 2.1 a–d,
Vin =
CO2v är de specifika koldioxidutsläppen i g/km från ett utsläppsfritt eller utsläppssnålt tungt fordon v, fastställda i enlighet med punkt 2.1,
Vout är det totala antalet utsläppsfria tunga fordon i de kategorier som avses i artikel 2.1 andra stycket, multiplicerat med 2, och med maximivärdet 1,5 procent av Vconv.
Ändring 68
Förslag till förordning
Bilaga I – led 2 – led 2.7 – formel
CO2 = ZLEV ×sg sharesg × MPWsg × avgCO2sg
CO2 = ∑ sg sharesg × MPWsg × avgCO2sg
där
där
∑ sg är summan för alla undergrupper,
∑ sg är summan för alla undergrupper,
ZLEV är det värde som fastställs i enlighet med punkt 2.3,
sharesg är det värde som fastställs i enlighet med punkt 2.4,
sharesg är det värde som fastställs i enlighet med punkt 2.4,
MPWsg är det värde som fastställs i enlighet med punkt 2.6,
MPWsg är det värde som fastställs i enlighet med punkt 2.6,
avgCO2sg är det värde som fastställs i enlighet med punkt 2.2.
avgCO2sg är det värde som fastställs i enlighet med punkt 2.2.
Ändring 69
Förslag till förordning
Bilaga I – led 4 – stycke 1 – formeln
T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
T = ZLEV_riktmärke_faktor *sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
Ändring 70
Förslag till förordning
Bilaga I – led 4 – stycke 1 – formelförklaring rf
rf är det mål för koldioxidminskning (i procent) som anges i artikel 1 a och b för det specifika kalenderåret,
rf är det mål för koldioxidminskning (i procent) som anges i artikel 1 första stycket a och b för det specifika kalenderåret,
Ändring 71
Förslag till förordning
Bilaga I – led 4 – stycke 1a (nytt)
För perioden 2025–2029 är ZLEV_riktmärke_faktor (1+y−x), såvida inte denna summa är större än 1,03 eller mindre än 0,97, i vilket fall ZLEV_riktmärke_faktor ska vara 1,03 respektive 0,97,
där
x är 5 %,
y är andelen utsläppsfria och utsläppssnåla fordon i tillverkarens fordonspark av nyregistrerade tunga fordon, beräknad som summan av dels det sammanlagda antalet utsläppsfria fordon i kategorin N som inte omfattas av förordning (EU) nr 510/2011 och inte uppvisar egenskaperna i artikel 2.1 a–d, dels det sammanlagda antalet utsläppsfria och utsläppssnåla fordon som uppvisar egenskaperna i artikel 2.1 a–d, varvid vart och ett av dem räknats som ZLEV_specific i enlighet med formeln nedan, dividerad med det sammanlagda antalet fordon som registreras det berörda kalenderåret,
ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), där
CO2v är de specifika koldioxidutsläppen i g/km från ett utsläppsfritt eller utsläppssnålt tungt fordon v, fastställda i enlighet med punkt 2.1,
rCO2sg är det värde som fastställs i enlighet med avsnitt 3.
Ändring 72
Förslag till förordning
Bilaga I – led 4 – stycke 1b (nytt)
Från och med 2030 är ZLEV_riktmärke_faktor (1+y−x), såvida inte denna summa är större än 1,05, i vilket fall ZLEV-faktorn ska vara 1,05.
Om summan är mellan 1,0 och 0,98 ska ZLEV-faktorn vara 1,0.
Om summan är mindre än 0,95 ska ZLEV-faktorn vara 0,95.
där
x är 20 %, om inte annat följer av översynen enligt artikel 13.
y är andelen utsläppsfria och utsläppssnåla fordon i tillverkarens fordonspark av nyregistrerade tunga fordon, beräknad som summan av dels det sammanlagda antalet utsläppsfria fordon i kategorin N som inte omfattas av förordning (EU) nr 510/2011 och inte uppvisar egenskaperna i artikel 2.1 a–d, dels det sammanlagda antalet utsläppsfria och utsläppssnåla fordon som uppvisar egenskaperna i artikel 2.1 a–d, varvid vart och ett av dem räknats som ZLEV_specific i enlighet med formeln nedan, dividerad med det sammanlagda antalet fordon som registreras det berörda kalenderåret,
ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), där
CO2v är de specifika koldioxidutsläppen i g/km från ett utsläppsfritt eller utsläppssnålt tungt fordon v, fastställda i enlighet med punkt 2.1,
rCO2sg är det värde som fastställs i enlighet med avsnitt 3.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0354/2018).

Senaste uppdatering: 11 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy