Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2886(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0523/2018

Předložené texty :

B8-0523/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2018 - 14.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0456

Přijaté texty
PDF 142kWORD 47k
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk
Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva
P8_TA(2018)0456B8-0523/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o potřebě komplexního mechanismu EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv (2018/2886(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva(1),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, úmluvy, doporučení, rezoluce a zprávy Parlamentního shromáždění, Výboru ministrů, komisaře pro lidská práva a Benátské komise Rady Evropy,

–  s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora č. 1/2018 ze dne 17. července 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. května 2018 o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech,

–  s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) o základních právech za rok 2018,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2018 o návrhu, který vybízí Radu, aby podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. března 2018 o rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o právním státě na Maltě(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. dubna 2018 o ochraně investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové(5),

–  s ohledem na svou plenární rozpravu o právním státě v Rumunsku, která proběhla dne 3. října 2018,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. března 2018 o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016 (6),

–  s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, který dne 2. května 2018 předložila Komise (COM(2018)0322),

–  s ohledem na srovnávací přehled EU o soudnictví za rok 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné všem členským státům;

B.  vzhledem k tomu, že právní stát, demokracie a základní práva tvoří strany jednoho trojúhelníku, vzájemně se posilují a společně chrání ústavní jádro EU a jejích členských států;

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 Komise vytvořila postup pro posílení právního státu; vzhledem k tomu, že tento postup byl použit pouze jednou, a vzhledem k tomu, že se ukázalo, že tento nástroj nedostačuje k prevenci ani odstranění hrozeb pro právní stát;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie nemá k dispozici stálý objektivní mechanismus pro monitorování demokracie, základních práv a právního státu ve všech členských státech;

E.  vzhledem k tomu, že ze srovnávacího přehledu EU o soudnictví za rok 2018 vyplývá, že s fungováním soudních systémů členských států jsou stále problémy, které jsou způsobeny také určitými reformami provedenými členskými státy;

F.  vzhledem k vysokému počtu zahájených řízení o nesplnění povinností v oblasti spravedlnosti, základních práv a občanství(7),

G.  vzhledem k tomu, že agentura FRA zveřejnila několik zpráv, které poukazují na problémy v oblasti demokracie, právního státu a základních práv v různých členských státech, jako je například zmenšující se prostor pro organizace občanské společnosti v Evropě(8);

H.  vzhledem k tomu, že v reakci na hrozby pro demokracii, právní stát a základní práva jsou činěny jen dílčí kroky pro daný konkrétní případ, které vedou k tomu, že přístupy v jednotlivých členských státech jsou velmi odlišné;

I.  vzhledem k tomu, že postup podle čl. 7 odst. 1 Komise zahájila v souvislosti se situací v Polsku a Evropský parlament stejný postup použil v souvislosti se situací v Maďarsku;

J.  vzhledem k tomu, že Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci zřídil skupinu pro sledování situace v oblasti právního státu, která zahájila svou práci v souvislosti s vraždami investigativních novinářů a situací v oblasti právního státu;

K.  vzhledem k tomu, že EU většinou spíše jen reaguje na vzniklé situace, než by podnikala preventivní opatření, přičemž její reakci ztěžuje to, že problémům v oblasti demokracie, právního státu a základních práv je v různých členských státech věnována nesoustavná a politizovaná pozornost;

L.  vzhledem k tomu, že dne 2. května 2018 Komise zveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (COM(2018)0324);

M.  vzhledem k tomu, že ve svém stanovisku č. 1/2018 k návrhu nařízení Evropský účetní dvůr uvedl, že je třeba dále objasnit zdroje pokynů a postupů, na základě nichž lze stanovit všeobecné nedostatky týkající se právního státu;

N.  vzhledem k tomu, že předchozí protikorupční zprávy EU a zprávy vypracované v rámci evropského semestru týkající se jednotlivých zemí v roce 2018 poukazují na závažné obavy ohledně korupce v různých členských státech, které narušují důvěru občanů ve státní instituce a v právní stát;

O.  vzhledem k tomu, že problémy v oblasti právního státu a demokracie představují riziko pro prostor svobody, bezpečnosti a práva, který se zakládá na vyvratitelné domněnce (praesumptio iuris tantum) vzájemné důvěry;

P.  vzhledem k tomu, že problémy v oblasti právního státu a demokracie v členských státech ohrožují legitimitu vnější činnosti Unie, především v souvislosti s politikami týkajícími se přistoupení a sousedství;

Q.  vzhledem k tomu, že veškeré orgány a instituce, subjekty, úřady a agentury Unie musí respektovat, chránit a podporovat demokracii, právní stát a základní práva;

R.  vzhledem k tomu, že Unie stále nepřistoupila k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, přestože je to podle čl. 6 odst. 2 SEU její povinností;

S.  vzhledem k tomu, že Komise a Rada nepřijaly na základě usnesení Parlamentu o mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva žádná opatření, a prozatím tedy odmítají přijmout interinstitucionální dohodu o Paktu EU o demokracii, právním státu a základních právech;

1.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud nepředložila návrh na komplexní mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva, a žádá Komisi, aby tak učinila, zejména aby předložila návrh na přijetí interinstitucionální dohody o Paktu EU o demokracii, právním státu a základních právech v rámci své nadcházející nelegislativní iniciativy, jejímž cílem bude posílit mechanismy zajišťující dodržování zásad právního státu v Evropské unii;

2.  připomíná svůj požadavek na vytvoření komplexního, trvalého a objektivního nástroje EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv a zdůrazňuje, že nyní je takovýto mechanismus potřebný více než kdy jindy;

3.  znovu připomíná hlavní prvky takovéhoto mechanismu navrženého Parlamentem ve formě interinstitucionálního paktu o demokracii, právním státu a základních právech, který by spočíval v každoročním nediskriminačním hodnocení založeném na důkazech, které by se stejnou měrou zaměřovalo na všechny členské státy a hodnotilo by, jak dodržují hodnoty zakotvené v článku 2 SEU, a jehož součástí by byla doporučení pro jednotlivé země (zpráva evropského mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva); tato zpráva by sloužila jako základ pro meziparlamentní debatu a pro stálý politický cyklus věnovaný demokracii, právnímu státu a základním právům v rámci evropských orgánů a institucí EU;

4.  připomíná, že evropská zpráva o demokracii, právním státu a základních právech musí zahrnovat a doplňovat stávající nástroje, včetně srovnávacího přehledu o soudnictví, nástroje pro sledování plurality sdělovacích prostředků, zprávy o boji proti korupci a postupů vzájemného hodnocení vycházejících z článku 70 Smlouvy o fungování EU, a že nahradí mechanismus pro spolupráci a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko; vyjadřuje politování nad rozhodnutím Komise nezveřejňovat zprávu o boji proti korupci v EU v roce 2017;

5.  žádá Komisi, aby zvážila propojení navrhovaného nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech s komplexním, trvalým a objektivním mechanismem EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv;

6.  žádá Radu, aby souhlasila s tím, že se zaváže k přijetí interinstitucionální dohody o Paktu EU o demokracii, právním státu a základních právech a k podpoře dalších návrhů Komise na posílení demokracie, právního státu a základních práv;

7.  domnívá se, že pokud by Komise i Rada nadále odmítaly vytvoření Paktu EU o demokracii, právním státu a základních právech, mohl by Parlament zahájit iniciativu pilotní zprávy o demokracii, právním státu a základních právech a pořádat meziparlamentní debatu;

8.  žádá Radu, aby se v probíhajících postupech řádně zhostila své institucionální úlohy na základě čl. 7 odst. 1 SEU, ve všech fázích postupu Parlament okamžitě a v plném rozsahu informovala a aby vyzvala Parlament k tomu, aby předložil Radě svůj vlastní odůvodněný návrh;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, parlamentům a vládám členských států a Evropskému výboru regionů, který je předá parlamentům a radám na nižší než celostátní úrovni.

(1) Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 162.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0340.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0055.
(4) Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 29.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0183.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2018)0056.
(7)  http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&DG=JUST&title=&submit=Search
(8) Agentura Evropské unie pro základní práva, Problémy, kterým čelí organizace občanské společnosti působící v oblasti lidských práv v EU, Vídeň, 18. ledna 2018.

Poslední aktualizace: 6. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí