Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2886(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0523/2018

Esitatud tekstid :

B8-0523/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2018 - 14.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0456

Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 52k
Kolmapäev, 14. november 2018 - Strasbourg
Tervikliku demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus
P8_TA(2018)0456B8-0523/2018

Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta resolutsioon vajaduse kohta luua ELi terviklik demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitse mehhanism (2018/2886(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping) ja Euroopa Liidu toimimise lepingut (ELi toimimise leping),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee, ministrite komitee, inimõiguste voliniku ja Veneetsia komisjoni konventsioone, soovitusi, resolutsioone ja aruandeid,

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 17. juuli 2018. aasta arvamust nr 1/2018, mis käsitleb 2. mai 2018. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2018. aasta aruannet põhiõiguste olukorra kohta,

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatist „ELi uus õigusriigi tugevdamise raamistik“ (COM(2014)0158),

–  võttes arvesse oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi(2),

–  võttes arvesse oma 1. märtsi 2018. aasta resolutsiooni komisjoni otsuse kohta kohaldada Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõiget 1 seoses olukorraga Poolas(3),

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2017. aasta resolutsiooni õigusriigi kohta Maltal(4),

–  võttes arvesse oma 19. aprilli 2018. aasta resolutsiooni uurivate ajakirjanike kaitse kohta Euroopas: Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum(5),

–  võttes arvesse oma 3. oktoobri 2018. aasta täiskogu arutelu õigusriigi kohta Rumeenias,

–  võttes arvesse oma 1. märtsi 2018. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra kohta ELis 2016. aastal(6),

–  võttes arvesse komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (COM(2018)0322),

–  võttes arvesse 2018. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabelit,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, ning arvestades, et need on liikmesriikide ühised väärtused;

B.  arvestades, et õigusriik, demokraatia ja põhiõigused on kolmepoolses suhtes ning et need tugevdavad üksteist ja kaitsevad üheskoos ELi ja selle liikmesriikide põhiseaduslikku tuuma;

C.  arvestades, et 2014. aastal kehtestas komisjon õigusriigi raamistiku; arvestades, et seda raamistikku on kasutatud vaid üks kord, ning arvestades, et see vahend on osutunud ebapiisavaks, et ennetada või heastada õigusriiki ähvardavaid ohte;

D.  arvestades, et Euroopa Liidul puudub objektiivne ja alaline mehhanism, mille abil jälgida kõikides liikmesriikides demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi olukorda;

E.  arvestades, et 2018. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel näitab, et liikmesriikide kohtusüsteemide toimimises ning liikmesriikides ellu viidud teatavate reformide mõju osas esineb endiselt probleeme;

F.  arvestades, et õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse valdkonnas on pooleli palju rikkumismenetlusi(7);

G.  arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet on avaldanud mitu aruannet, milles pööratakse tähelepanu eri liikmesriikides demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi ohustavatele probleemidele ning milles käsitletakse selliseid küsimusi nagu kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevusruumi ahenemine Euroopas(8);

H.  arvestades, et demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi ähvardavatele ohtudele on seni reageeritud ajutiste meetmetega, mis on viinud eri liikmesriikides väga erinevate lähenemisviisideni;

I.  arvestades, et komisjon algatas ELi lepingu artikli 7 lõike 1 kohase menetluse seoses Poolas valitseva olukorraga ning Euroopa Parlament algatas sama menetluse seoses Ungaris valitseva olukorraga;

J.  arvestades, et Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon moodustas õigusriigi järelevalverühma, kes alustas oma tööd seoses uurivate ajakirjanike mõrvade ja õigusriigiga;

K.  arvestades, et kõnealused ELi meetmed on peamiselt reageerivad, mitte ennetavad ning nende võtmist takistab asjaolu, et demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste probleemidele pööratav tähelepanu on eri liikmesriikides ebaühtlane ja politiseeritud;

L.  arvestades, et komisjon avaldas 2. mail 2018. aastal ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (COM(2018)0324);

M.  arvestades, et Euroopa Kontrollikoja arvamuses nr 1/2018 kõnealuse määruse ettepaneku kohta rõhutati vajadust täpsustada veelgi suuniste allikaid ja menetlusi, mille alusel saab teha kindlaks, et liikmesriikides esinevad üldistunud puudused õigusriigi toimimises;

N.  arvestades, et varasemates ELi korruptsioonivastase võitluse aruannetes ja 2018. aasta Euroopa poolaasta riigiaruannetes osutatakse tõsistele mureküsimustele, mis on seotud korruptsiooniga mitmes liikmesriigis, ning arvestades, et see vähendab kodanike usaldust institutsioonide ja õigusriigi vastu;

O.  arvestades, et liikmesriikides esinevad õigusriigi ja demokraatiaga seotud probleemid seavad ohtu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, mis põhineb vastastikuse usalduse vaidlustataval eeldusel (presumptio juris tantum);

P.  arvestades, et liikmesriikides esinevad õigusriigi ja demokraatiaga seotud probleemid seavad ohtu liidu välistegevuse legitiimsuse, eelkõige selle ühinemis- ja naabruspoliitika osas;

Q.  arvestades, et kõik liidu institutsioonid, organid ja asutused on kohustatud austama, kaitsma ja edendama demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi;

R.  arvestades, et liit ei ole ikka veel ühinenud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, kuigi ELi lepingu artikli 6 lõike 2 kohaselt on ta selleks kohustatud;

S.  arvestades, et komisjon ja nõukogu ei ole võtnud meetmeid resolutsiooni põhjal, mille Euroopa Parlament esitas ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi kohta, ning on siiani keeldunud võtmast vastu demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi käsitleva ELi pakti alast institutsioonidevahelist kokkulepet;

1.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon ei ole veel esitanud ettepanekut, mille eesmärk on luua ELi terviklik demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanism, ning palub komisjonil seda teha, eelkõige demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi käsitleva ELi pakti alase institutsioonidevahelise kokkuleppe vastuvõtmise ettepaneku tegemisega muus kui seadusandlikus algatuses, mille komisjon esitab peagi Euroopa Liidus õigusriigi kindlamaks tagamiseks;

2.  nõuab taas, et loodaks ELi terviklik, alaline ja objektiivne demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitse mehhanism, ning rõhutab, et niisugust mehhanismi on hädasti vaja rohkem kui kunagi varem;

3.  kinnitab Euroopa Parlamendi ettepaneku kohaselt demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi käsitleva institutsioonidevahelise paktina esitatava mehhanismi peamisi elemente, milleks on iga‑aastane tõenditel põhinev ja mittediskrimineeriv läbivaatamine, mille käigus hinnatakse võrdsetel alustel, kas kõik ELi liikmesriigid järgivad ELi lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi, koos riigipõhiste soovitustega (Euroopa aruanne demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kohta), sellele järgnev parlamentidevaheline arutelu ning alaline demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste poliitikatsükkel liidu institutsioonides;

4.  kordab, et Euroopa aruanne demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kohta peab hõlmama olemasolevaid vahendeid, eelkõige õigusemõistmise tulemustabelit, meedia mitmekesisuse vaatlusvahendit, korruptsioonivastase võitluse aruannet ja ELi toimimise lepingu artikli 70 kohaseid vastastikuse hindamise menetlusi, ja peab neid täiendama ning ühtlasi asendama Bulgaaria ja Rumeenia koostöö- ja jälgimiskorra; peab kahetsusväärseks komisjoni otsust ELi korruptsioonivastase võitluse aruannet 2017. aastal mitte avaldada;

5.  palub komisjonil kaaluda, kas tema esildatud määrust liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises, saaks siduda ELi tervikliku, alalise ja objektiivse demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitse mehhanismiga;

6.  palub nõukogul nõustuda järgima demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi käsitleva pakti alast institutsioonidevahelist kokkulepet ning toetada ettepanekuid, mida komisjon esitab edaspidi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste tugevdamiseks;

7.  on seisukohal, et kui komisjon ja nõukogu keelduvad jätkuvalt demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi käsitleva ELi pakti kehtestamisest, võib Euroopa Parlament teha algatuse katsearuande koostamiseks demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kohta ning parlamentidevahelise arutelu käivitamiseks;

8.  palub nõukogul asuda nõuetekohaselt täitma oma institutsioonilist rolli ELi lepingu artikli 7 lõike 1 alusel algatatud menetlustes, teavitada Euroopa Parlamenti viivitamata ja täielikult kõigil menetluse etappidel ning paluda Euroopa Parlamendil esitada nõukogule oma põhjendatud ettepanek;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Regioonide Komiteele riigi tasandist madalama tasandi parlamentidele ja volikogudele levitamiseks.

(1) ELT C 215, 19.6.2018, lk 162.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0340.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0055.
(4) ELT C 356, 4.10.2018, lk 29.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0183.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0056.
(7) http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=ET&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&DG=JUST&title=&submit=Search
(8) Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, aruanne „Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU“ (ELis inimõiguste alal töötavate kodanikuühiskonna organisatsioonide probleemid), Viin, 18. jaanuar 2018.

Viimane päevakajastamine: 6. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika