Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2886(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0523/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0523/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2018 - 14.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0456

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 47k
Keskiviikko 14. marraskuuta 2018 - Strasbourg
Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve
P8_TA(2018)0456B8-0523/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. marraskuuta 2018 kattavan EU-mekanismin tarpeesta demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi (2018/2886(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta(1),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen eli Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen, ministerikomitean, ihmisoikeusvaltuutetun sekä Venetsian komission yleissopimukset, suositukset, päätöslauselmat ja raportit,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon Nro 1/2018 17. heinäkuuta 2018, joka koskee 2 päivänä toukokuuta 2018 esitettyä ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) laatiman perusoikeusraportin 2018,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon uudesta EU:n toimintakehyksestä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014)0158),

–  ottaa huomioon 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja(2),

–  ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman komission päätöksestä käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta(3),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla(4),

–  ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman tutkivien journalistien suojelusta Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus(5),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2018 käymänsä täysistuntokeskustelun oikeusvaltioperiaatteesta Romaniassa,

–  ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n perusoikeustilanteesta vuonna 2016(6),

–  ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (COM(2018)0322),

–  ottaa huomioon vuoden 2018 EU:n oikeusalan tulostaulun,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja että nämä arvot ovat jäsenvaltioille yhteisiä;

B.  ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaate, demokratia ja perusoikeudet ovat kolmenvälisessä suhteessa, jossa ne vahvistavat toisiaan ja turvaavat yhdessä EU:n ja sen jäsenvaltioiden perustuslaillisen ytimen;

C.  ottaa huomioon, että komissio vahvisti oikeusvaltioperiaatetta koskevan toimintakehyksen vuonna 2014; ottaa huomioon, että tätä kehystä on käytetty vain kerran ja että tämä väline on osoittautunut riittämättömäksi ehkäisemään tai korjaamaan oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvia uhkia;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unionilla ei ole objektiivista ja pysyvää mekanismia demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen valvomiseksi kaikissa jäsenvaltioissa;

E.  ottaa huomioon, että vuoden 2018 EU:n oikeusalan tulostaulusta käy ilmi, että edelleen on haasteita siinä, miten jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät toimivat ja mitä vaikutuksia tietyillä jäsenvaltioissa toteutetuilla uudistuksilla on;

F.  ottaa huomioon, että oikeuden, perusoikeuksien ja kansalaisuuden alalla on vireillä lukuisia rikkomusmenettelyjä(7);

G.  toteaa, että perusoikeusvirasto on julkaissut useita raportteja, joissa tuodaan esiin eri jäsenvaltioissa ilmenneitä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevia haasteita, kuten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden toimintamahdollisuuksien kutistuminen Euroopassa(8);

H.  toteaa, että demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeviin uhkiin on nähty puututtavan tilannekohtaisesti, mikä on johtanut hyvin erilaisiin lähestymistapoihin eri jäsenvaltioissa;

I.  ottaa huomioon, että komissio on käynnistänyt SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisen menettelyn Puolan tilanteen johdosta ja että Euroopan parlamentti on käynnistänyt saman menettelyn Unkarin tilanteen vuoksi;

J.  ottaa huomioon, että parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on perustanut oikeusvaltioperiaatetta käsittelevän seurantaryhmän, joka on aloittanut työnsä käsittelemällä tutkivien journalistien murhia ja oikeusvaltioperiaatetta;

K.  katsoo, että nämä EU:n toimet ovat enemmän reaktiivisia kuin ennaltaehkäiseviä ja että epätasainen ja politisoitunut huomio demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeviin haasteisiin haittaa niitä monissa jäsenvaltioissa;

L.  ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (COM(2018)0324);

M.  ottaa huomioon, että asetusehdotuksesta annetussa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunnossa Nro 1/2018 korostetaan tarvetta selventää edelleen ohjeistolähteitä ja menettelyjä, joilla voidaan todentaa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuvia yleisiä puutteita;

N.  ottaa huomioon, että EU:n aiemmat korruptiontorjuntakertomukset ja vuoden 2018 EU-ohjausjakson maaraportit osoittavat, että korruptio on vakava huolenaihe monissa jäsenvaltioissa ja se rapauttaa kansalaisten luottamusta instituutioihin ja oikeusvaltioon;

O.  ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan jäsenvaltioissa kohdistuvat haasteet vaarantavat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, joka perustuu keskinäisen luottamuksen kumottavissa olevaan olettamaan (praesumptio iuris tantum);

P.  ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan jäsenvaltioissa kohdistuvat haasteet vaarantavat unionin ulkoisen toiminnan oikeutuksen, erityisesti liittymis- ja naapuruuspolitiikan suhteen;

Q.  ottaa huomioon, että kaikilla unionin toimielimillä, elimillä, laitoksilla ja virastoilla on velvollisuus kunnioittaa, suojella ja edistää demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia;

R.  ottaa huomioon, että unioni ei ole vieläkään liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen huolimatta SEU-sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesta velvoitteesta;

S.  ottaa huomioon, että komissio ja neuvosto eivät ole reagoineet parlamentin päätöslauselmaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevasta EU:n mekanismista ja että ne ovat toistaiseksi kieltäytyneet hyväksymästä toimielinten välistä sopimusta demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevasta EU:n sopimuksesta;

1.  pitää valitettavana, että komissio ei ole vielä esittänyt ehdotusta demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevaksi kattavaksi EU:n mekanismiksi, ja kehottaa komissiota tekemään niin ja ehdottaa erityisesti, että komission tulevassa muussa kuin lainsäädäntöaloitteessa hyväksytään toimielinten välinen sopimus demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevasta EU:n sopimuksesta, oikeusvaltioperiaatteen valvonnan vahvistamiseksi Euroopan unionissa;

2.  kehottaa jälleen laatimaan kattavan, pysyvän ja puolueettoman EU:n mekanismin demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien suojelemiseksi ja korostaa, että tällaista mekanismia tarvitaan nyt kiireellisemmin kuin koskaan;

3.  muistuttaa, että tällaisen parlamentin ehdottaman mekanismin keskeiset osat ovat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeva toimielinten välinen sopimus, joka sisältää vuotuisen näyttöön perustuvan ja syrjimättömän arvioinnin, jossa arvioidaan tasapuolisesti kaikkia EU:n jäsenvaltioita siinä, kuinka ne noudattavat SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja arvoja, sekä annetaan maakohtaisia suosituksia (demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeva vuosikertomus), mitä seuraa parlamenttien välinen keskustelu ja pysyvä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeva politiikkasykli EU:n toimielimissä;

4.  muistuttaa, että demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan vuosikertomuksen on sisällettävä nykyiset välineet ja täydennettävä niitä ja siihen on kuuluttava muun muassa oikeusalan tulostaulu, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantaväline, korruptiontorjuntakertomus sekä vertaisarviointimenettelyt, jotka perustuvat SEUT-sopimuksen 70 artiklaan, ja se korvaa Bulgariaa ja Romaniaa koskevan yhteistyö- ja tarkistusmekanismin; pitää valitettavana, että komissio on päättänyt jättää vuotta 2017 koskevan korruptiontorjuntakertomuksensa julkaisematta;

5.  kehottaa komissiota harkitsemaan unionin talousarvion suojaamista tapauksissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa liittyy yleisiä puutteita, koskevan asetusehdotuksensa kattavaan, pysyvään ja objektiiviseen EU:n mekanismiin demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien suojelemiseksi;

6.  kehottaa neuvostoa sitoutumaan toimielinten välisen sopimuksen tekemiseen demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevasta sopimuksesta ja tukemaan komission lisäehdotuksia, joilla vahvistetaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia;

7.  katsoo, että jos komissio ja neuvosto torjuvat edelleen demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan sopimuksen tekemisen, parlamentti voisi tehdä aloitteen, jolla laaditaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeva pilottikertomus ja käynnistetään parlamenttien välinen keskustelu;

8.  kehottaa neuvostoa omaksumaan asianmukaisen institutionaalisen roolin SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisissa menettelyissä, tiedottamaan parlamentille välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa ja pyytämään parlamenttia esittämään perustellun ehdotuksensa neuvostolle;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Euroopan alueiden komitealle jaettavaksi valtiotasoa alemmille kansanedustuslaitoksille ja -neuvostoille.

(1) EUVL C 215, 19.6.2018, s. 162.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0340.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0055.
(4) EUVL C 356, 4.10.2018, s. 29.
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0183.
(6) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0056.
(7) http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&DG=JUST&title=&submit=Search&lang_code=fi
(8) Euroopan unionin perusoikeusvirasto, Ihmisoikeusalalla toimivien kansalaisjärjestöjen haasteet EU:ssa, Wien, 18. tammikuuta 2018.

Päivitetty viimeksi: 11. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö