Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2886(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0523/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0523/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2018 - 14.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0456

Usvojeni tekstovi
PDF 134kWORD 53k
Srijeda, 14. studenog 2018. - Strasbourg
Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava
P8_TA(2018)0456B8-0523/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. studenoga 2018. o potrebi za sveobuhvatnim mehanizmom EU-a za zaštitu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava (2018/2886(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2016. s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava(1),

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, konvencije, preporuke, rezolucije i izvješća Parlamentarne skupštine, Odbora ministara, povjerenika za ljudska prava i Venecijanske komisije Vijeća Europe,

–  uzimajući u obzir Mišljenje Europskog revizorskog suda br. 1/2018 od 17. srpnja 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama od 2. svibnja 2018.,

–  uzimajući u obzir Izvješće o temeljnim pravima za 2018. koje je izradila Agencija Europske unije za temeljna prava,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. rujna 2018. o prijedlogu kojim se Vijeće poziva da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 1. ožujka 2018. o odluci Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. studenoga 2017. o vladavini prava na Malti(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. travnja 2018. o zaštiti istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jána Kuciaka i Martine Kušnírove(5),

–  uzimajući u obzir svoju raspravu o vladavini prava u Rumunjskoj na plenarnoj sjednici održanoj 3. listopada 2018.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 1. ožujka 2018. o stanju temeljnih prava u EU-u u 2016. godini(6),

–  uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. od 2. svibnja 2018. (COM(2018)0322),

–  uzimajući u obzir pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina te budući da su te vrijednosti zajedničke državama članicama;

B.  budući da su vladavina prava, demokracija i temeljna prava međusobno povezani te se uzajamno osnažuju, pri čemu zajedno štite ustavnu jezgru EU-a i njegovih država članica;

C.  budući da je Komisija 2014. godine uspostavila okvir za vladavinu prava; budući da je taj okvir tek jednom iskorišten te da se pokazao nedostatnim da spriječi ili ukloni prijetnje vladavini prava;

D.  budući da Europska unije nema uspostavljen objektivan i trajan mehanizam za praćenje demokracije, temeljnih prava i vladavine prava u svim državama članicama;

E.  budući da se u pregledu stanja u području pravosuđa u EU-u za 2018. navodi da su i dalje prisutni izazovi u funkcioniranju pravosudnih sustava država članica kao i u pogledu učinka određenih reformi provedenih u državama članicama;

F.  budući da u području pravosuđa, temeljnih prava i građanstva još uvijek ima velik broj neriješenih postupaka zbog povrede prava(7);

G.  budući da je Agencija za temeljna prava objavila nekoliko izvješća u kojima se ističu izazovi s kojima se suočavaju demokracija, vladavina prava i temeljna prava u raznim državama članicama, kao što je smanjenje prostora za djelovanje za organizacije civilnog društva u Europi(8);

H.  budući da smo svjedoci ad hoc odgovora na prijetnje demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima, što dovodi do vrlo različitih pristupa u različitim državama članicama;

I.  budući da je Komisija pokrenula postupak iz članka 7. stavka 1. UEU-a s obzirom na stanje u Poljskoj i da je Europski parlament pokrenuo isti postupak u svjetlu situacije u Mađarskoj;

J.  budući da je Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Europskog parlamenta osnovao Skupinu za praćenje vladavine prava koja je započela s radom u vezi s ubojstvima istraživačkih novinara i vladavinom prava;

K.  budući da su ti odgovori EU-a prvenstveno reaktivni, a ne preventivni, te da ih otežava neravnomjerna i politizirana pozornost koja se posvećuje izazovima u pogledu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u različitim državama članicama;

L.  budući da je Komisija 2. svibnja 2018. objavila Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (COM(2018)0324);

M.  budući da je u mišljenju Europskog revizorskog suda br. 1/2018 o tom prijedlogu uredbe istaknuto da je potrebno dodatno pojasniti izvore smjernica i postupke kojima se mogu utvrditi opći nedostaci u pogledu vladavine prava u državama članicama;

N.  budući da prethodna izvješća EU-a o borbi protiv korupcije i izvješća po državama iz 2018. o Europskom semestru upućuju na ozbiljnu zabrinutost u pogledu korupcije u različitim državama članicama, čime se narušava povjerenje građana u institucije i vladavinu prava;

O.  budući da izazovi s kojima se suočavaju vladavina prava i demokracija u državama članicama ugrožavaju područje slobode, sigurnosti i pravosuđa koje počiva na oborivoj zakonskoj predmnjevi (praesumptio iuris tantum) uzajamnog povjerenja;

P.  budući da izazovi s kojima se suočavaju vladavina prava i demokracija u državama članicama ugrožavaju legitimnost vanjskog djelovanja Unije, posebno u vezi s njezinim politikama pristupanja i susjedstva;

Q.  budući da su sve institucije, tijela, uredi i agencije Unije obvezni poštovati, štititi i promicati demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava;

R.  budući da Unija još uvijek nije pristupila Europskoj konvenciji o ljudskim pravima unatoč obvezi da to učini na temelju članka 6. stavka 2. UEU-a;

S.  budući da Komisija i Vijeće nisu djelovali u skladu s rezolucijom Parlamenta o mehanizmu EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava, te da su dosad odbijali usvojiti međuinstitucijski sporazum o Paktu EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava;

1.  žali zbog činjenice da Komisija još nije podnijela prijedlog za sveobuhvatni mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava te poziva Komisiju da to učini, naročito tako što će u svojoj predstojećoj nezakonodavnoj inicijativi za jačanje provedbe vladavine prava u Europskoj uniji predložiti usvajanje međuinstitucijskog sporazuma o Paktu EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava;

2.  ponavlja svoj poziv za sveobuhvatnim, trajnim i objektivnim mehanizmom EU-a za zaštitu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava te naglašava da takav mehanizam nikad nije bio potrebniji;

3.  ponovno ističe glavne elemente takvog mehanizma kako ga je predložio Parlament u obliku međuinstitucijskog Pakta za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava, koji sadrži dokazima potkrijepljen i nediskriminirajući godišnji pregled kojim se u ravnomjernim uvjetima ocjenjuje usklađenost država članica s vrijednostima iz članka 2. UEU-a, zajedno s preporukama po državama članicama (europsko izvješće o demokraciji, vladavini prava i temeljna prava) na koje bi se nadovezala međuparlamentarna rasprava, te trajnim političkim ciklusom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava među institucijama;

4.  ponavlja da europsko izvješće o demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima mora obuhvatiti postojeće instrumente, posebno pregled stanja u pravosuđu, alat za praćenje medijskog pluralizma, izvješće o borbi protiv korupcije i postupke stručne revizije na temelju članka 70. UFEU-a te zamijeniti Mehanizam suradnje i provjere za Bugarsku i Rumunjsku; žali zbog odluke Komisije o tome da 2017. ne objavljuje izvješće o borbi protiv korupcije;

5.  poziva Komisiju da razmotri povezivanje Prijedloga uredbe o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama sa sveobuhvatnim, trajnim i objektivnim mehanizmom EU-a za zaštitu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava;

6.  poziva Vijeće da se suglasi oko obvezivanja na međuinstitucijski sporazum o Paktu za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava te da podupre daljnje prijedloge Komisije u vezi s jačanjem demokracije, vladavine prava i temeljnih prava;

7.  smatra da bi Parlament, ako Komisija i Vijeće nastave odbijati uspostavu Pakta za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava, mogao preuzeti inicijativu i pokrenuti izradu pilot-izvješća o demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima te međuparlamentarnu raspravu;

8.  poziva Vijeće da na odgovarajući način preuzme svoju institucionalnu ulogu u tekućim postupcima u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a, da smjesta i u cijelosti obavještava Parlament u svim fazama postupka te da pozove Parlament da Vijeću predstavi svoj obrazloženi prijedlog;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću, parlamentima i vladama država članica, kao i Europskom odboru regija za slanje podnacionalnim parlamentima i vijećima.

(1) SL C 215, 19.6.2018., str. 162.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0340.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0055.
(4) SL C 356, 4.10.2018., str. 29.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0183.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0056.
(7) http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&DG=JUST&title=&submit=Search
(8) Agencija Europske unije za temeljna prava, Izazovi s kojima se suočavaju organizacije civilnog društva koje se bave ljudskim pravima u EU-u, Beč, 18. siječnja 2018.

Posljednje ažuriranje: 6. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti