Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2886(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0523/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0523/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2018 - 14.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0456

Pieņemtie teksti
PDF 143kWORD 46k
Trešdiena, 2018. gada 14. novembris - Strasbūra
Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība
P8_TA(2018)0456B8-0523/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūcija par visaptveroša ES mehānisma nepieciešamību demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai (2018/2886(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–  ņemot vērā 2016. gada 25. oktobra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi(1),

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas, Ministru komitejas, cilvēktiesību komisāra un Venēcijas komisijas konvencijas, ieteikumus, rezolūcijas un ziņojumus,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Revīzijas palātas 2018. gada 17. jūlija atzinumu 1/2018 par Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2018. gada pamattiesību ziņojumu,

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 11. marta paziņojumu “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai” (COM(2014)0158),

–  ņemot vērā 2018. gada 12. septembra rezolūciju par priekšlikumu, kurā Padome tiek aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība(2),

–  ņemot vērā 2018. gada 1. marta rezolūciju par Komisijas lēmumu piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā(3),

–  ņemot vērā 2017. gada 15. novembra rezolūciju par tiesiskumu Maltā(4),

–  ņemot vērā 2018. gada 19. aprīļa rezolūciju par pētniecisko žurnālistu aizsardzību Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta(5),

–  ņemot vērā 2018. gada 3. oktobra debates par tiesiskumu Rumānijā,

–  ņemot vērā 2018. gada 1. marta rezolūciju par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (COM(2018)0322),

–  ņemot vērā 2018. gada ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības, un tā kā šīs vērtības ir visām dalībvalstīm kopīgas;

B.  tā kā tiesiskums, demokrātija un pamattiesības veido attiecību trijstūri, cita citu papildinot un kopīgi nodrošinot ES un tās dalībvalstu konstitucionālo pamatu;

C.  tā kā 2014. gadā Komisija izveidoja tiesiskuma mehānismu; tā kā šis mehānisms līdz šim ir izmantots tikai vienu reizi un tā kā ar minēto instrumentu nav bijis pietiekami, lai novērstu vai labotu tiesiskuma apdraudējumu;

D.  tā kā Eiropas Savienības rīcībā nav objektīva un pastāvīga mehānisma demokrātijas, pamattiesību un tiesiskuma uzraudzībai visās dalībvalstīs;

E.  tā kā 2018. gada ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā liecina, ka joprojām ir zināmas problēmas saistībā ar dalībvalstu tiesu sistēmu darbību un konkrētu dalībvalstīs īstenotu reformu ietekmi;

F.  tā kā tiek izskatītas daudzas pārkāpumu procedūras tieslietu, pamattiesību un pilsonības jomā(7);

G.  tā kā FRA ir publicējusi vairākus ziņojumus par tādiem jautājumiem kā pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju samazināšanās Eiropā, kuros ir norādīts uz dažādās dalībvalstīs konstatētajām demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību problēmām(8);

H.  tā kā ir konstatētas ad hoc reakcijas uz demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību apdraudējumiem, kas nozīmē, ka dažādās dalībvalstīs ir īstenotas ārkārtīgi atšķirīgas pieejas;

I.  tā kā attiecībā uz stāvokli Polijā Komisija ir ierosinājusi LES 7. panta 1. punkta procedūru un Eiropas Parlaments šo pašu procedūru ir ierosinājis arī attiecībā uz stāvokli Ungārijā;

J.  tā kā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ir izveidojusi tiesiskuma uzraudzības grupu, kas ir sākusi darbu saistībā ar pētniecisko žurnālistu slepkavībām un tiesiskumu;

K.  tā kā minētie ES atbildes pasākumi vairāk ir reaktīvi nekā preventīvi un to īstenošanai traucē nevienmērīgā un politizētā uzmanība, kas dažādās dalībvalstīs tiek pievērsta demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām;

L.  tā kā 2018. gada 2. maijā Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (COM(2018)0324);

M.  tā kā Eiropas Savienības Revīzijas palātas atzinumā 1/2018 par šo regulas priekšlikumā ir uzsvērta nepieciešamība turpmāk precizēt norādījumu avotus un procedūras, pēc kurām konstatēt vispārējus trūkumus saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs;

N.  tā kā iepriekšējos ES korupcijas apkarošanas ziņojumos un 2018. gada Eiropas pusgada valstu ziņojumos ir paustas nopietnas bažas par korupciju dažādās dalībvalstīs, kas tādējādi mazina pilsoņu uzticēšanos iestādēm un tiesiskumam;

O.  tā kā tiesiskuma un demokrātijas problēmas dalībvalstīs pakļauj riskam arī brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas izveidota, pamatojoties uz atspēkojamu prezumpciju par savstarpēju uzticību;

P.  tā kā tiesiskuma un demokrātijas problēmas dalībvalstīs pakļauj riskam Savienības ārējās darbības leģitimitāti, jo īpaši attiecībā uz pievienošanās un kaimiņattiecību politiku;

Q.  tā kā visām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām ir pienākums ievērot, aizsargāt un veicināt demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības;

R.  tā kā Savienība vēl joprojām nav pievienojusies Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, neraugoties uz to, ka tas ir Savienības pienākums saskaņā ar LES 6. panta 2. punktu;

S.  tā kā Komisija un Padome vēl nav rīkojušās attiecībā uz Parlamenta rezolūciju par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānismu un līdz šim ir atteikušās pieņemt iestāžu nolīgumu par ES DTP paktu,

1.  pauž nožēlu, ka Komisija vēl nav iesniegusi priekšlikumu par visaptverošu ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānismu, un aicina Komisiju to izdarīt, jo īpaši turpmākajā neleģislatīvajā iniciatīvā ierosinot pieņemt iestāžu nolīgumu par ES DTP paktu, lai stiprinātu tiesiskuma īstenošanu Eiropas Savienībā;

2.  atkārtoti aicina izveidot visaptverošu, pastāvīgu un objektīvu ES mehānismu demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai un uzsver, ka šāds mehānisms šobrīd ir nepieciešams vairāk nekā jebkad;

3.  atkārtoti norāda, ka šāda mehānisma — ko Parlaments ir ierosinājis kā iestāžu DTP paktu — galvenie elementi ir ikgadējs uz pierādījumiem balstīts un nediskriminējošs pārskats, kurā līdzvērtīgi izvērtē ES dalībvalstu atbilstību LES 2. pantā noteiktajām vērtībām un sniedz konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (Eiropas DTP ziņojums), pēc kā seko starpparlamentārās debates, un pastāvīgs DTP politikas cikls ES iestādēs;

4.  atgādina, ka Eiropas DTP ziņojumā ir jāiekļauj esošie instrumenti, tostarp rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā, plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības instruments, korupcijas apkarošanas ziņojums un salīdzinošās novērtēšanas procedūras, kas balstītas uz LESD 70. pantu, un ar to aizstāj sadarbības un pārbaudes mehānismu Rumānijai un Bulgārijai; pauž nožēlu par Komisijas lēmumu 2017. gadā nepublicēt ES ziņojumu par korupcijas apkarošanu;

5.  aicina Komisiju apsvērt iespēju ierosināto regulu par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs sasaistīt ar visaptverošu ES mehānismu demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībai;

6.  aicina Padomi piekrist uzņemties saistības attiecībā uz starptautisku nolīgumu par DTP paktu un atbalstīt turpmākus Komisijas priekšlikumus par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību stiprināšanu;

7.  norāda, ka gadījumā, ja Komisija un Padome turpinās noraidīt DTP pakta izveidi, Parlaments varētu uzņemties iniciatīvu izstrādāt izmēģinājuma DTP ziņojumu un uzsākt starpparlamentārās debates;

8.  aicina Padomi pienācīgi īstenot savu institucionālo lomu pašreiz īstenotajās procedūrās attiecībā uz LES 7. panta 1. punktu un nekavējoties pilnīgi informēt Parlamentu visos procedūras posmos, un aicināt Parlamentu iesniegt Padomei pamatotu priekšlikumu;;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Eiropas Reģionu komitejai izplatīšanai reģionālajiem parlamentiem un padomēm.

(1) OV C 215, 19.6.2018., 162. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0340.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0055.
(4) OV C 356, 4.10.2018., 29. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0183.
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0056.
(7) http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&DG=JUST&title=&submit=Search&lang_code=lv
(8) Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU (Cilvēktiesību jomā strādājošo pilsoniskās sabiedrības organizāciju problēmas Eiropas Savienībā),Vīne, 2018. gada 18. janvāris.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 6. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika