Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2886(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0523/2018

Predkladané texty :

B8-0523/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0456

Prijaté texty
PDF 140kWORD 46k
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg
Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva
P8_TA(2018)0456B8-0523/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2018 o potrebe komplexného mechanizmu EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv (2018/2886(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva(1),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP“), judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a dohovory, odporúčania, uznesenia a správy Parlamentného zhromaždenia, Výboru ministrov, komisára pre ľudské práva a Benátskej komisie Rady Európy,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2018 zo 17. júla 2018 týkajúce sa návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch z 2. mája 2018,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva (ďalej len „FRA“) o základných právach za rok 2018,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o návrhu, ktorým vyzýva Radu, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ určila, že zo strany Maďarska existuje jasné riziko závažného porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. marca 2018 o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ v súvislosti so situáciou v Poľsku(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2017 o právnom štáte na Malte(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2018 o ochrane investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej(5),

–  so zreteľom na svoju rozpravu v pléne o právnom štáte v Rumunsku, ktorá sa konala 3. októbra 2018,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. marca 2018 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2016(6),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 2. mája 2018 na nariadenie Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0322),

–  so zreteľom na porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a keďže tieto hodnoty sú spoločné členským štátom;

B.  keďže právny štát, demokracia a základné práva sú v trojstrannom vzťahu, pričom sa navzájom posilňujú a spoločne chránia ústavné jadro EÚ a jej členských štátov;

C.  keďže v roku 2014 Komisia vytvorila rámec pre právny štát; keďže tento rámec bol použitý len raz a keďže tento nástroj sa ukázal ako nedostatočný, pokiaľ ide o prevenciu alebo nápravu hrozieb pre právny štát;

D.  keďže Európska únia nemá zavedený objektívny a trvalý mechanizmus na monitorovanie demokracie, základných práv a právneho štátu vo všetkých členských štátoch;

E.  keďže v porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície za rok 2018 sa uvádza, že stále existujú výzvy súvisiace s fungovaním súdnych systémov členských štátov, ako aj s vplyvom určitých reforiem uskutočnených v členských štátoch;

F.  keďže prebieha mnoho postupov v prípade nesplnenia povinnosti v oblasti spravodlivosti, základných práv a občianstva(7);

G.  keďže FRA uverejnila niekoľko správ, ktoré zdôrazňujú výzvy súvisiace s demokraciou, právnym štátom a základnými právami v rôznych členských štátoch, týkajúce sa otázok, ako je zmenšujúci sa priestor pre organizácie občianskej spoločnosti v Európe(8);

H.  keďže boli zaznamenané ad hoc reakcie na hrozby pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktoré viedli k veľmi rozdielnym prístupom v rôznych členských štátoch;

I.  keďže Komisia začala postup podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ v súvislosti so situáciou v Poľsku a Európsky parlament začal rovnaký postup v súvislosti so situáciou v Maďarsku;

J.  keďže Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vytvoril skupinu na monitorovanie právneho štátu, ktorá začala svoju činnosť v súvislosti s vraždami investigatívnych novinárov a právnym štátom;

K.  keďže tieto reakcie EÚ sú predovšetkým reaktívne a nie preventívne a narúša ich nevyrovnaná a spolitizovaná pozornosť, ktorá sa venuje problémom demokracie, právneho štátu a základných práv v rôznych členských štátoch;

L.  keďže Komisia zverejnila 2. mája 2018 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (COM(2018)0324);

M.  keďže stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2018 k návrhu nariadenia zdôraznilo potrebu ďalšieho objasnenia zdrojov usmernení a postupov, prostredníctvom ktorých možno určiť všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavanie zásady právneho štátu v členských štátoch;

N.  keďže predchádzajúce správy EÚ o boji proti korupcii a správy o krajinách v rámci európskeho semestra 2018 poukazujú na vážne obavy, pokiaľ ide o korupciu v rôznych členských štátoch, čím sa oslabuje dôvera občanov v inštitúcie a právny štát;

O.  keďže problémy týkajúce sa právneho štátu a demokracie v členských štátoch ohrozujú priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti založený na vyvrátiteľnej domnienke (praesumptio iuris tantum) vzájomnej dôvery;

P.  keďže problémy týkajúce sa právneho štátu a demokracie v členských štátoch ohrozujú legitímnosť vonkajšej činnosti Únie, najmä v súvislosti s jej politikami pristúpenia a susedstva;

Q.  keďže všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie sú povinné dodržiavať, chrániť a presadzovať demokraciu, právny štát a základné práva;

R.  keďže Únia ešte stále nepristúpila k EDĽP napriek povinnosti tak urobiť podľa článku 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ;

S.  keďže Komisia a Rada nekonali v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu o mechanizme EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, a doteraz odmietali prijať medziinštitucionálnu dohodu o pakte Únie o demokracii, právnom štáte a základných právach;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia zatiaľ nepredložila návrh komplexného mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, a vyzýva ju, aby tak urobila, najmä prostredníctvom návrhu na prijatie medziinštitucionálnej dohody o pakte Únie o demokracii, právnom štáte a základných právach vo svojej nadchádzajúcej nelegislatívnej iniciatíve na posilnenie presadzovania zásad právneho štátu v Európskej únii;

2.  pripomína svoju výzvu na vytvorenie komplexného, trvalého a objektívneho mechanizmu EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv a zdôrazňuje, že takýto mechanizmus je v súčasnosti naliehavo potrebný viac než kedykoľvek predtým;

3.  pripomína hlavné prvky takéhoto mechanizmu podľa návrhu Európskeho parlamentu vo forme medziinštitucionálneho paktu o demokracii, právnom štáte a základných právach pozostávajúceho z každoročného nediskriminačného preskúmania založeného na dôkazoch, ktorým sa rovnocenne zhodnotí súlad všetkých členských štátov EÚ s hodnotami uvedenými v článku 2 Zmluvy o EÚ, s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny (európska správa o demokracii, právnom štáte a základných právach), po ktorom by mala nasledovať medziparlamentná rozprava a stály politický cyklus v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v rámci inštitúcií EÚ;

4.  pripomína, že Európska správa o demokracii, právnom štáte a základných právach musí zahŕňať a dopĺňať existujúce nástroje, a to aj porovnávací prehľad v oblasti justície, monitorovanie plurality médií, správu o boji proti korupcii a postupy partnerského hodnotenia založené na článku 70 ZFEÚ, a nahradiť mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pre Bulharsko a Rumunsko. vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Komisie nezverejniť správu EÚ o boji proti korupcii v roku 2017;

5.  vyzýva Komisiu, aby zvážila prepojenie svojho navrhovaného nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch s komplexným, trvalým a objektívnym mechanizmom EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv;

6.  vyzýva Radu, aby sa dohodla, že sa zaviaže k medziinštitucionálnej dohode o pakte o demokracii, právnom štáte a základných právach a podporí ďalšie návrhy Komisie na posilnenie demokracie, zásad právneho štátu a základných práv;

7.  domnieva sa, že ak Komisia a Rada naďalej zamietnu vytvorenie paktu o demokracii, právnom štáte a základných právach, Európsky parlament by sa mohol ujať iniciatívy na začatie pilotnej správy o demokracii, právnom štáte a základných právach a medziparlamentnej diskusie;

8.  vyzýva Radu, aby riadne plnila svoju inštitucionálnu úlohu v prebiehajúcich postupoch v rámci článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, aby ihneď a v plnom rozsahu informovala Európsky parlament vo všetkých etapách postupu a aby vyzvala Európsky parlament k predloženiu odôvodneného návrhu Rade;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a parlamentom a vládam členských štátov, ako aj Európskemu výboru regiónov na rozoslanie parlamentom a radám na nižšej ako národnej úrovni.

(1) Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 162.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0340.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0055.
(4) Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 29.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2018)0183.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0056.
(7)  http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&DG=JUST&title=&submit=Search&lang_code=sk
(8) Agentúra Európskej únie pre základné práva, Výzvy, ktorým čelia organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace v oblasti ľudských práv v EÚ, Viedeň, 18. január 2018.

Posledná úprava: 6. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia