Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2886(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0523/2018

Predložena besedila :

B8-0523/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2018 - 14.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0456

Sprejeta besedila
PDF 133kWORD 47k
Sreda, 14. november 2018 - Strasbourg
Potreba po celovitem mehanizmu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
P8_TA(2018)0456B8-0523/2018

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2018 o potrebi po celovitem mehanizmu EU za zaščito demokracije, pravne države in temeljnih pravic (2018/2886(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice(1),

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice ter konvencij, priporočil, resolucij in poročil Parlamentarne skupščine, Sveta ministrov, komisarja za človekove pravice in Beneške komisije Sveta Evrope,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega računskega sodišča št. 1/2018 z dne 17. julija 2018 o predlogu Komisije z dne 2. maja 2018 za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah,

–  ob upoštevanju poročila Agencije Evropske unije za temeljne pravice o temeljnih pravicah za leto 2018,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“ (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2018 o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko huje kršila temeljne vrednote Unije(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. marca 2018 o sklepu Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2017 o pravni državi na Malti(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. aprila 2018 o zaščiti preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove(5),

–  ob upoštevanju svoje razprave na plenarnem zasedanju 3. oktobra 2018 o pravni državi v Romuniji,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. marca 2018 o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016(6),

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 2. maja 2018 za uredbo Sveta o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0322),

–  ob upoštevanju pregleda stanja na področju pravosodja v EU za leto 2018,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, tudi pravic pripadnikov manjšin, in ker so te vrednote skupne državam članicam;

B.  ker so pravna država, demokracija in temeljne pravice v tristranskem odnosu ter se medsebojno krepijo in skupaj varujejo ustavno jedro EU in njenih držav članic;

C.  ker je Komisija leta 2014 vzpostavila okvir za pravno državo; ker je bil ta okvir uporabljen le enkrat in se je izkazalo, da ne zadostuje za preprečevanje ali odpravo groženj pravni državi;

D.  ker Evropska unija nima objektivnega in stalnega mehanizma za nadzorovanje demokracije, temeljnih pravic in pravne države v vseh državah članicah;

E.  ker pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2018 kaže, da izzivi ostajajo, tako v smislu delovanja pravosodnih sistemov držav članic kot tudi učinka nekaterih reform, ki se izvajajo v državah članicah;

F.  ker je na področju pravosodja, temeljnih pravic in državljanstva še veliko nerešenih postopkov za ugotavljanje kršitev(7);

G.  ker je Agencija za temeljne pravice objavila več poročil, ki izpostavljajo izzive za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice v različnih državah članicah, in sicer o vprašanjih, kot so vse bolj omejene možnosti za delovanje organizacij civilne družbe v Evropi(8);

H.  ker smo bili priča ad hoc odzivom na grožnje demokraciji, pravni državi in temeljnim pravicam, kar je privedlo do zelo različnih pristopov v različnih državah članicah;

I.  ker je Komisija sprožila postopek v skladu s členom 7(1) PEU v zvezi z razmerami na Poljskem in ker je isti postopek zaradi razmer na Madžarskem sprožil tudi Evropski parlament;

J.  ker je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ustanovil skupino za nadzor pravne države, ki je začela delo v zvezi z umori preiskovalnih novinarjev in s pravno državo;

K.  ker so odzivi EU v glavnem reaktivni in ne preventivni ter jih ovira neenakomerna in spolitizirana pozornost, ki se namenja izzivom demokraciji, pravni državi in temeljnim pravicam v različnih državah članicah;

L.  ker je Komisija 2. maja 2018 objavila predlog za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (COM(2018)0324),

M.  ker je Evropsko računsko sodišče v svojem mnenju št. 1/2018 o predlogu uredbe poudarilo potrebo po nadaljnji pojasnitvi virov smernic in postopkov, s katerimi se lahko ugotovijo splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah;

N.  ker prejšnja poročila EU o boju proti korupciji in poročila o državah v okviru evropskega semestra za leto 2018 kažejo na resne težave na področju korupcije v različnih državah članicah, s čimer se spodkopava zaupanje državljanov v institucije in pravno državo;

O.  ker izzivi na področju pravne države in demokracije v državah članicah ogrožajo območje svobode, varnosti in pravice, ki temelji na izpodbojni domnevi (praesumptio iuris tantum) vzajemnega zaupanja;

P.  ker izzivi na področju pravne države in demokracije v državah članicah ogrožajo legitimnost zunanjega delovanja Unije, zlasti v zvezi z njenimi politikami glede pristopa in sosedsko politiko;

Q.  ker so vse institucije, organi, uradi in agencije Unije dolžni spoštovati, varovati in spodbujati demokracijo, pravno državo in temeljne pravice;

R.  ker Unija kljub svoji obveznosti po členu 6(2) PEU še vedno ni pristopila k EKČP;

S.  ker Komisija in Svet nista upoštevala resolucije Parlamenta o mehanizmu EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice ter sta doslej zavrnila sprejetje medinstitucionalnega sporazuma o paktu EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice;

1.  obžaluje, da Komisija še ni predstavila predloga za celovit mehanizem EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ter poziva Komisijo, naj to stori, zlasti tako, da predlaga sprejetje medinstitucionalnega sporazuma o paktu EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice v prihodnji nezakonodajni pobudi za okrepitev izvrševanja načela pravne države v Evropski uniji;

2.  ponovno poziva k celovitemu, stalnemu in objektivnemu mehanizmu EU za zaščito demokracije, pravne države in temeljnih pravic ter poudarja, da je takšen mehanizem zdaj nujnejši kot kdaj koli prej;

3.  ponovno poudarja glavne elemente takega mehanizma, kot ga je predlagal Parlament v obliki medinstitucionalnega pakta za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ki ga sestavljajo letni, z dokazi podprti in nediskriminatorni in enakovredni pregled skladnosti vseh držav članic EU z vrednotami iz člena 2 PEU s priporočili za posamezne države (evropsko poročilo o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah), ki naj bi jim sledila medparlamentarna razprava, in stalnim ciklom politike za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice v institucijah EU;

4.  ponovno poudarja, da mora evropsko poročilo o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah vključevati in dopolnjevati obstoječe instrumente, med njimi pregled stanja na področju pravosodja, orodje za spremljanje medijskega pluralizma, poročilo o boju proti korupciji in postopke medsebojnega strokovnega pregleda, ki temeljijo na členu 70 PDEU, ter nadomeščati mehanizem sodelovanja in preverjanja za Bolgarijo in Romunijo; obžaluje odločitev Komisije, da v letu 2017 ni objavila poročila EU o boju proti korupciji;

5.  poziva Komisijo, naj preuči možnost povezave predlagane uredbe o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah s celovitim, stalnim in objektivnim mehanizmom EU za zaščito demokracije, pravne države in temeljnih pravic;

6.  poziva Svet, naj pristane k temu, da se zaveže k medinstitucionalnemu sporazumu o paktu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice ter podpre nadaljnje predloge Komisije za krepitev demokracije, pravne države in temeljnih pravic;

7.  meni, da bi lahko Parlament, če bosta Komisija in Svet še dalje zavračala vzpostavitev pakta za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, prevzel pobudo za začetek pilotnega projekta za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice ter medparlamentarne razprave;

8.  poziva Svet, naj v tekočih postopkih v skladu s členom 7(1) PEU ustrezno prevzame svojo institucionalno vlogo, nemudoma in v celoti obvešča Parlament v vseh fazah postopka ter Parlament pozove, da mu ta predstavi svoj obrazložen predlog;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu ter parlamentom in vladam držav članic, pa tudi Evropskemu odboru regij, da jo razdeli podnacionalnim parlamentom in svetom.

(1) UL C 215, 19.6.2018, str. 162.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0340.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0055.
(4) UL C 356, 4.10.2018, str. 29.
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0183.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0056.
(7) http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&DG=JUST&title=&submit=Search&lang_code=sl
(8) Agencija Evropske unije za temeljne pravice, Izzivi, s katerimi se srečujejo organizacije civilne družbe s področja človekovih pravic v EU, Dunaj, 18. januar 2018,

Zadnja posodobitev: 6. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov