Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2282(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0320/2018

Внесени текстове :

A8-0320/2018

Разисквания :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.9
CRE 14/11/2018 - 14.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0457

Приети текстове
PDF 182kWORD 66k
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург
Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
P8_TA(2018)0457A8-0320/2018

Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (2017/2282(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, което влезе изцяло в сила на 1 юли 2016 г.,

—  като взе предвид своите предходни резолюции от 18 декември 2014 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна(1), и от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(2), своята препоръка от 15 ноември 2017 г. относно Източното партньорство(3), своята законодателна резолюция от 14 март 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(4) и своята резолюция от 14 юни 2018 г. относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия(5),

—  като взе предвид годишните национални планове за действие за прилагането на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия,

—  като взе предвид съвместния работен документ на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 9 ноември 2017 г. относно доклада за изпълнение на асоциирането на Грузия (SWD(2017)0371),

—  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство, и по-специално най-скорошната среща на високо равнище от 24 ноември 2017 г. в Брюксел,

—  като взе предвид рамката за сътрудничество „20 конкретни резултата до 2020 г.“, установена по време на срещата на високо равнище в Рига през 2015 г., която насърчава засилена икономика, по-силно управление, повишена свързаност и по-сплотено общество,

—  като взе предвид единната рамка за подкрепа относно подкрепата на ЕС за Грузия (2017 – 2020 г.),

—  като взе предвид резултата от четвъртото заседание на Съвета за асоцииране между ЕС и Грузия на 5 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид резултатите от заседанията на Парламентарната асамблея Евронест, и по-специално последните от 25 – 27 юни 2018 г., резултат от което са седем резолюции и призив към ЕС да повиши своите усилия за посредничество в замразените конфликти,

—  като взе предвид заключителното изявление и препоръките на шестото заседание на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, проведено на 26 април 2018 г.,

—  като взе предвид съвместната декларация на третото заседание на Платформата на гражданското общество ЕС – Грузия, проведено на 22 март 2018 г.,

—  като взе предвид първия доклад на Комисията за механизма за суспендиране на визите, публикуван на 20 декември 2017 г. (COM(2017)0815),

—  като взе предвид окончателното становище на Венецианската комисия от 19 март 2018 г. относно конституционната реформа на Грузия (CDL-AD(2018)005),

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите от 21 септември 2015 г., озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.“ (SWD(2015)0182),

—  като взе предвид доклада от 2 юли 2015 г. на „Трансперънси Интернешънъл“, озаглавен „Състоянието на корупцията: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна“,

—  като взе предвид експертните проучвания, изготвени за комисията по външни работи, включително проучването относно „Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Украйна, Грузия и Молдова) и тяхното въздействие върху политическите събития в тези държави“, публикувано на 26 октомври 2017 г.(6), проучването, озаглавено „Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна“, публикувано на 28 юни 2018 г.(7), и сравнителното проучване относно „Развитието на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна: сравнителна перспектива“, публикувано през септември 2018 г.(8),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0320/2018),

А.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Грузия се задълбочават непрекъснато чрез нови основни постижения в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (СА), задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) и Програмата за асоцииране, включително влизането в сила на безвизовия режим и присъединяването на Грузия към Енергийната общност;

Б.  като има предвид, че пълното зачитане на основните ценности, включително демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление, правата на човека и основните свободи, в т.ч. правата на малцинствата, представлява крайъгълен камък за по-нататъшната европейска интеграция;

В.  като има предвид, че хуманитарната ситуация и изолирането на окупираните региони Южна Осетия и Абхазия продължават да представляват едно от основните предизвикателства за Грузия;

Г.  като има предвид, че индексът за възприемане на корупцията на „Трансперънси интернешънъл“ за 2017 г. показва, че добрите резултати в борбата с корупцията са се запазили;

Д.  като има предвид, че новата национална стратегия за борба с организираната престъпност за периода 2017 – 2020 г. и планът за действие към нея, приет през 2017 г., са съсредоточени върху справянето с „крадците в закона“, трафика на наркотични вещества и киберпрестъпността и върху въвеждането на основано на анализ полицейско сътрудничество с хората по места;

Е.  като има предвид, че Конвенцията от Истанбул, чиято цел са превенцията и борбата с насилието над жени и домашното насилие, влезе в сила на 1 септември 2017 г. и че беше създадена междуведомствена комисия по въпросите на равенството между половете, насилието над жени и домашното насилие;

Ж.  като има предвид, че световният индекс за свобода на печата на „Репортери без граници“ показва леко подобрение, като Грузия се придвижва нагоре в класацията от 64-то място през 2017 г. на 61-во място през 2018 г.;

1.  горещо приветства продължаващия курс на реформи и напредъка, постигнат при прилагането на СА и ЗВЗСТ, което позиционира Грузия като ключов партньор на ЕС в региона; призовава органите на Грузия да продължават да осигуряват стабилност, по-нататъшни демократични реформи и икономически и социални подобрения за грузинските граждани, които са засегнати от бедност, безработица и високо равнище на икономическа емиграция, като ключов фактор за спечелването на сърцата и умовете на хората по пътя към суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници, както и към засилването на сътрудничеството между ЕС и Грузия;

2.  отбелязва със задоволство, че европейската програма на Грузия продължава да получава консенсус от различните партии и подкрепата на мнозинството от гражданите на Грузия; посочва, че съгласно член 49 от ДЕС и в съответствие с Римската декларация от 25 март 2017 г. всяка европейска държава може да кандидатства за членство в ЕС, при условие че изпълнява критериите от Копенхаген; припомня междувременно предложението за политика „Източно партньорство плюс“ (ИП +), препоръчана от Парламента с цел разкриване на допълнителни перспективи; приветства инициативата на грузинското правителство за изготвяне на проект за пътна карта за интеграцията в ЕС, целящ засилването на настоящите отношения между ЕС и Грузия; приветства активния ангажимент на Грузия в дейностите на многостранните платформи на Източното партньорство;

3.  приветства органите на Грузия за периодично организираните информационни кампании относно ползите и икономическите възможности, произтичащи от СА и ЗВЗСТ, както и за предоставената от тях помощ при прилагането на необходимите адаптации;

Действаща институционална рамка за прилагане на Споразумението за асоцииране

4.  отбелязва, че подкрепата на ЕС за Грузия ще достигне между 371 и 453 милиона евро за периода 2017 – 2020 г., като ще бъде налично и допълнително финансиране съгласно принципа „повече за повече“ в съответствие с Програмата за асоцииране между ЕС и Грузия; насърчава Комисията да предоставя подобна помощ пропорционално на капацитета на Грузия за усвояване и на нейните усилия за провеждането на реформи; отбелязва решението на Грузия да намали общия брой министерства от 14 на 11 с цел функционална оптимизация и намаляване на разходите и приветства решението на правителството на Грузия да преразпредели спестените вследствие на това средства за образованието;

5.  призовава за по-засилено участие на министър-председателя и на министъра на външните работи при осигуряването на политически контрол на високо равнище по отношение на прилагането на СА, по-специално чрез рационализиране на съответните правителствени структури, координиране и синхронизиране на съответните програми на министерствата и тяхното пълно и ефективно прилагане; приветства включването на правителствената служба за европейска интеграция в Министерството на външните работи; въпреки това предлага процесът по европейска интеграция да бъде споделен с целия министерски апарат;

6.  приветства приемането на тригодишен вариант на плана за прилагане на СА/ЗВЗСТ и приканва органите да изготвят стратегия за реформи, допълваща тези планове, която се съсредоточава върху резултатите извън законодателството и обучението на персонала и се базира на експертна оценка на въздействието, която следва да разглежда и междуинституционалното сътрудничество между парламента, правителството и президентската администрация; насърчава в този контекст грузинския парламент да засили проверките на съответствието със СА за националните проекти на предложения за реформи;

7.  подчертава необходимостта Грузия да назначи висококвалифицирани служители за изпълнението на Програмата за асоцииране; следователно призовава органите на Грузия да гарантират, че структурните звена, работещи по въпроси на европейската интеграция във всички министерства, разполагат с достатъчен брой служители със специална квалификация; призовава ЕСВД и/или Комисията да предоставят подкрепа за изграждането на капацитета и за обучението на грузинските служители, които работят по прилагането на СА/ЗВЗСТ;

8.  приветства създаването на Междупарламентарната асамблея на Грузия, Молдова и Украйна и насърчава тази асамблея също така да упражнява контрол върху прилагането на споразуменията за асоцииране;

9.  настоятелно призовава ЕСВД и/или Комисията да насърчат капацитета на национално равнище за засилване на наблюдението при прилагането на СА, по-специално чрез повишаване на броя на специално подготвените човешки ресурси със задълбочени познания в областта на грузинската административна и правна система, както и преминаването към качествена оценка на напредъка, по-специално посредством въвеждане на процеси за проверка, позволяващи да се извърши оценка на степента на постигнатото понастоящем съответствие с достиженията на правото на ЕС, както се изисква от СА;

10.  подчертава жизненоважната роля, която гражданското общество, включително социалните партньори, играят при прилагането на СА в ролята на участници, които наблюдават провеждането на реформите, и приветства техните усилия за мониторинг на прилагането на споразумението; призовава органите на Грузия да гарантират, че реформите по СА/ЗВЗСТ се провеждат с пълноценното участие на местните органи и представителите на гражданското общество, както и на социалните партньори по въпроса за постигането на „европейски“ социален модел и призовава органите и ЕС да гарантират техния достъп и този на населението в периферните зони до информация за прилагането на СА;

11.  подчертава значението на проактивната комуникация с грузинските граждани относно осезаемите ползи и цели на Източното партньорство, както и необходимостта за справяне с дезинформацията чрез основана на факти, достъпна и висококачествена информация на всички езици на държавата партньор; призовава Грузия, с подкрепата на ЕС и на неговите държави членки, да засили своята комуникационна стратегия;

12.  приветства отварянето на 4 септември 2018 г. в Тбилиси на вратите на Европейското училище за Източно партньорство с международна програма за средно образование за ученици от всички държави на Източното партньорство; насърчава органите на Грузия да засилят ролята на изучаването на европеистика в редовните програми на училищата и университетите;

13.  подкрепя предварителните констатации и заключения относно първия тур на президентските избори през 2018 г. в Грузия, както са представени от международната мисия за наблюдение на избори, включително участващата в нея делегация на Европейския парламент; приветства конкурентния характер на изборите и отсъствието на случаи на насилие; изразява съжаление относно окупирането от Русия на Южна Осетия и Абхазия, както и относно решението на де факто управляващите органи в Южна Осетия да затворят административната гранична линия с Грузия, което възпрепятства множество грузински граждани да гласуват; приканва органите и политическите партии да разгледат будещите опасения въпроси преди втория тур, особено злоупотребата с държавни ресурси и прекомерно високите тавани на финансирането на кампанията и превръщането в мишена на независими организации на гражданското общество чрез интензивни словесни нападки от страна на висши длъжностни лица;

Политически диалог

14.  отново изтъква факта, че позицията на ЕС относно конституционната реформа в Грузия съвпада с цялостната положителна оценка на Венецианската комисия; изразява съжаление относно отлагането на прилагането на напълно пропорционална избирателна система до 2024 г.; отново заявява готовността си да наблюдава бъдещите избори в Грузия и да подпомага органите на Грузия при предприемането на последващи действия и изпълнението на препоръките, които ще бъдат представени; отново заявява, че при съставянето на Централната избирателна комисия не трябва да има политически влияния и че периодът преди изборите следва да протече без всякакви злоупотреби на административни ресурси; призовава органите на Грузия да проведат задълбочено разследване на политически мотивираните случаи на насилие по време на парламентарните избори през 2016 г.;

15.  подкрепя демократичното укрепване на политическите институции на Грузия и предоставя съдействие в тази област; отбелязва, че Грузия е една от малкото държави, в които всички разделения на властта са включени в Партньорството за открито управление; подчертава значението на прилагането на амбициозна програма за реформи, насочена към деполитизацията на държавните институции и техните служители; подчертава ролята на опозицията в парламентарната система и изтъква спешната необходимост от въвеждане на по-строги механизми за контрол върху изпълнителната власт, включително чрез възможността за членовете на парламента редовно да задават въпроси на министрите и на министър-председателя с оглед те да бъдат държани отговорни;

16.  приветства ефективното прилагане на безвизовия режим за грузинските граждани от 27 март 2017 г. насам; отбелязва спазването от страна на Грузия на референтните показатели за либерализиране на визовия режим и насърчава редовното им наблюдение, за да се осигури непрекъснато съответствие; отбелязва, че въвеждането на безвизови режими носи положителни резултати за развиването на преките контакти между хората; приветства Грузия за предприетите мерки за бързо справяне с нарушенията на изискванията във връзка с безвизовия режим и призовава държавите – членки на ЕС, да признаят Грузия за сигурна страна на произход; подчертава значението на засилването на сътрудничеството между съдебните органи и правоприлагащите агенции на Грузия и на държавите – членки на ЕС;

17.  приветства непрекъснатото изпълнение на стратегията и плана за действие на Грузия в областта на миграцията и засилването на възстановяването на граничните сектори с Турция и Азербайджан;

18.  подкрепя Грузия в стремежа ѝ да води политика на мирно разрешаване на конфликти, помиряване и ангажиране и за конструктивното ѝ участие в международните дискусии в Женева; приветства усилията на Грузия да поддържа диалог с Русия; приветства инициативата „Стъпка към по-добро бъдеще“, представена на 4 април 2018 г., която е насочена към подобряване на хуманитарните и социално-икономическите условия на населението, живеещо в окупираните региони, както и към насърчаване на преките контакти между хората и изграждането на доверие между разделените общности;

19.  припомня със съжаление, че десет години по-късно Руската федерация все още продължава своята незаконна окупация на грузински територии, и отново заявява своята недвусмислена подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Грузия; отбелязва заведеното от Грузия дело срещу Русия пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) относно използването на мерки за процесуална принуда срещу хора, живеещи в Абхазия и Южна Осетия, и приемането от страна на парламента на Грузия на резолюция за създаването на черен списък „Отхозория-Татунашвили“ с лица, които са осъдени или които са обект на разследване за убийство, отвличане, изтезание или нечовешко отнасяне; подчертава, че международната общност трябва да заеме последователна, координирана, обединена и твърда позиция срещу руската политика на окупация и анексиране;

20.  настоятелно призовава органите на Грузия да положат допълнителни усилия за преодоляване на съществуващите пречки и да се опитат да разширят ползите от СА и ЗВЗСТ с цел обхващане на населението на Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия чрез подобряване на комуникацията относно новите възможности в резултат от споразумението и разработване на ad hoc проекти за търговия и икономическо сътрудничество на местно равнище;

21.  приветства непрекъснатото участие на Грузия в граждански и военни операции за управление на кризи в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); подчертава необходимостта от по-нататъшно развиване на диалог на високо равнище по въпросите на сигурността между ЕС и Грузия, особено във връзка с противопоставянето на радикализацията, използващия насилие екстремизъм, пропагандата и хибридните заплахи;

Принципи на правовата държава, добро управление и свобода на медиите

22.  потвърждава резултатите на Грузия в борбата с корупцията на ниско и средно равнище, което води до добро място в регионалната класация в индексите за възприемане на корупцията; при все това подчертава, че корупцията сред елита на високо равнище продължава да бъде сериозен проблем; приветства изпълнението от страна на Грузия на стратегията за борба с корупцията и свързания с нея план за действие; призовава Грузия да гарантира, че Агенцията за борба с корупцията е независима, свободна от всякаква политическа намеса и е отделена от Службата за държавна сигурност; отново посочва значението на ефективното разделяне на правомощията и на ясното разграничение между политиката и икономическите интереси и подчертава, че борбата с корупцията изисква независима съдебна система и стабилни резултати в разследванията на случаи на корупция на високо равнище, които все още предстои да бъдат създадени; счита, че Грузия е важен партньор на ЕС в различни области на сътрудничество като борбата с тероризма и организираната престъпност;

23.  настоятелно призовава органите на Грузия да въведат пълноценен, независим и ефективен механизъм, отделно от правомощията на главната прокуратура, за разследване и наказателно преследване на случаи на злоупотреба от служители на правоприлагащите органи с цел да се преодолее постоянната липса на отчетност; следователно приветства създаването на Държавната инспекторска служба за разследване на нарушения на правата на човека, извършени от служители на правоприлагащите органи;

24.  изразява дълбока загриженост от натиска, който Турция упражнява върху турски жители в Грузия, както и върху образователни институции, поради предполагаемата им принадлежност към движението „Гюлен“; настоятелно призовава органите на Грузия да проследят отблизо случая, като гарантират, че съдебните процедури и всички предприети действия са в пълно съответствие с европейските принципи и стандарти; настоятелно призовава ЕС да подкрепи и да помогне на държавите от Източното партньорство да устоят на упражнявания през последните няколко месеца натиск, по-специално от Турция;

25.  отбелязва текущата съдебна реформа и признаците за по-голяма безпристрастност и прозрачност на съдебната система, но припомня опасенията на Венецианската комисия относно предложените законодателни изменения, които не гарантират политическата неутралност на прокурорската колегия на Грузия; призовава за въвеждане на всички необходими мерки за укрепване на съдебната система, включително чрез засилване на административния капацитет, и за гарантиране на пълна независимост на съдебната власт и прокуратурата и призовава за демократичен контрол на Министерството на вътрешните работи, в т.ч. на полицията и службите за сигурност, които се нуждаят от основно преразглеждане и реформиране, също и с цел да се гарантира прозрачност, особено по отношение на подбора, назначаването и повишаването на съдиите, както и при дисциплинарни производства, свързани с тях;

26.  подчертава значението на текущите реформи в публичната администрация; приветства наскоро приетия Закон за държавните служители и очаква неговото бързо прилагане в интерес на трайното засилване на доверието на гражданите;

27.  отбелязва със загриженост, че правителството на Грузия не е успяло да приеме ново законодателство за подобряване на достъпа на обществеността до информация; изразява съжаление от факта, че предлаганата реформа допълнително ограничава достъпа в тази област; призовава правителството на Грузия да гарантира ефективен достъп до публична информация; припомня, че това е основен ангажимент, поет в рамките на СА;

28.  настоятелно призовава правителството на Грузия да продължи да работи за осъществяване на реформата в областта на управлението на публичните финанси;

29.  приветства приемането на националната стратегия за борба с организираната престъпност;

30.  призовава парламента на Грузия да обмисли приемането на пакет от изменения, насочени към реформа на законодателството в областта на политиката за борба с наркотиците в съответствие с решението на Конституционния съд от 30 ноември 2017 г.;

31.  приветства одобрението от парламента на Грузия на пакет от закони за подобряване на положението на затворниците;

Зачитане на правата на човека и основните свободи

32.  призовава органите на Грузия да повишат оперативността на механизма за координация на правата на човека в страната и да засилят сътрудничеството си в рамките на многостранните форуми; изразява загриженост във връзка с липсата на напредък в разследването на отвличането на азербайджанския журналист Афган Мухтарли от Тбилиси, което разкрива множество недостатъци по отношение на функционирането на службите за сигурност, включително намеса на политически партии; призовава правителството на Грузия бързо и надеждно да приключи разследването и подчертава необходимостта Грузия да гарантира безопасна и сигурна среда за защитниците на правата на човека, пребиваващи на нейна територия, за да се гарантира, че подобни действия няма да възникнат отново;

33.  отбелязва решението на Европейския съд по правата на човека от 28 ноември 2017 г. във връзка с бившия министър-председател Вано Мерабишвили, което установява нарушение на член 18 от Европейската конвенция за правата на човека, като задържането на бившия министър-председател е било обосновано с „прикрити намерения“ и „скрити подбуди“;

34.  подчертава значението на ясна, прозрачна и основана на правата на човека политика и механизми за разследване, съдебно преследване и обезщетяване на нарушенията на правата на човека, извършени при предходни администрации, с уверението, че в този процес се спазват изцяло принципите на правовата държава и на справедлив съдебен процес;

35.  призовава органите на Грузия да предприемат по-нататъшни стъпки за поддържане на основните свободи и права на човека, по-специално за уязвимите групи, като се борят с речта на омразата и дискриминацията, включително на пазара на труда чрез изменен Кодекс на труда, срещу ЛГБТИК лицата, ромите, хората, заразени с ХИВ/СПИН, хората с увреждания и други малцинства; призовава по-специално Грузия да хармонизира законодателството относно правата на хората с увреждания с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която страната ратифицира през 2014 г.; приветства ратификацията от страна на Грузия на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул), както и приемането на Закона за официалния език и държавната стратегия за равенство между гражданите и тяхната интеграция и призовава за бързото им прилагане и за създаването на ефективен механизъм за мониторинг;

36.  призовава органите на Грузия да предприемат по-нататъшни стъпки за защита на жените от всички форми на насилие, сексуално насилие и тормоз на работното място и на обществени места и да увеличат броя на жените на пазара на труда и в политиката, където те продължават да бъдат по-слабо представени;

37.  призовава за засилване на защитата на правата на децата, включително предотвратяването на насилието над деца, достъпа до образование за всички деца, в т.ч. на децата с увреждания; отново подчертава отговорността на правителството на Грузия за упражняване на пълен надзор върху положението на децата в домовете за сираци и в религиозните домове за настаняване;

38.  припомня значението на свободните и независими средства за масово осведомяване, редакторската независимост, както и на плурализма и прозрачността на собствеността в медийната среда като ключови демократични принципи; отбелязва със задоволство подобренията в Грузия, отразени в Световния индекс за свободата на печата за 2018 г., изготвен от Репортери без граници; подчертава политизирането на медийното съдържание; припомня случая на телевизионния канал Рустави 2;

Търговско и икономическо сътрудничество

39.  приветства акцента, поставен върху създаването на работни места, както и върху трудовите права, особено чрез приемането на закона за безопасните условия на труд за ефективно справяне с внушителния брой на жертвите при инциденти на работното място; настоятелно призовава парламента на Грузия да разшири обхвата на закона с цел да се избегнат изключенията; припомня на органите на Грузия задължението да спазват международните стандарти за трудовите права и подчертава необходимостта от преобразуване на ведомството за инспекция на условията на труд в напълно функционираща и независима система за инспекция на труда, приведена в съответствие с конвенция № 81 на МОТ, с цел подобряване на безопасността на работното място и намаляване на недекларирания труд; призовава да се сложи край на дискриминацията от страна на работодателите срещу лицата, които упражняват своите синдикални права; изразява загриженост относно детския труд и недостатъчната свобода на сдружаване на профсъюзите; припомня, че в съответствие с изискванията на СА безопасните условия на труд са изключително важни;

40.  отбелязва, че ЕС е най-големият търговски партньор на Грузия, като представлява почти една трета от търговията като цяло, както и най-значимият донор и най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции; приветства прилагането на ключови структурни реформи, насочени към подобряване на икономическата и бизнес среда и към постигане на максимални ползи, предвидени от ЗВЗСТ; отбелязва положително напредъка на Грузия в сближаването на нейното законодателство в области, свързани с търговията, включително хигиенните и фитосанитарните мерки, но призовава за по-голям напредък в безопасността на храните; изтъква значението на текущите структурни реформи, свързани с подобряването на инвестиционния климат в Грузия; подчертава необходимостта органите на Грузия да гарантират справедливо разпределение сред населението на резултатите от растежа на грузинската икономика и от прилагането на СА в полза на МСП;

41.  отбелязва със задоволство, че към ЕС започна да се насочва износ на някои нови продукти, въпреки че Грузия все още продължава да изнася предимно селскостопански стоки и суровини; насърчава Комисията да подкрепи Грузия за набелязването на областите, които биха могли допълнително да насърчат икономическата диверсификация, и за утвърждаването им като приоритетни в процеса на прилагане на ЗВЗСТ; препоръчва Грузия да обмисли стратегия за диверсификация за продуктите, изнасяни към пазарите в ЕС;

42.  отбелязва положително напредъка в областта на обществените поръчки с планирано привеждане в съответствие на законодателството до 2022 г.; подчертава значението на безпристрастен и независим орган по преразглеждане; настоятелно призовава правителството на Грузия да подобри прозрачността на системата за обществени поръчки, по-специално чрез намаляване на случаите на освобождаване от прилагане на открита тръжна процедура в законодателството в областта на обществените поръчки, за да се намали общият обем на неконкурентните договаряния;

43.  приветства присъединяването на Грузия към Конвенцията за паневросредиземноморските правила за произход, благодарение на което е възможна кумулация на произхода в рамките на ЗВЗСТ; насърчава Грузия да се присъедини също към Конвенцията за общ транзитен режим;

Енергетика и други области на сътрудничество

44.  приветства членството на Грузия в Енергийната общност и напредъка към интегриране на енергийния пазар на Грузия с този на ЕС чрез регулаторно сближаване в съответствие със Споразумението за асоцииране и Договора за създаване на Енергийна общност; изразява твърдо убеждение, че това допринася за изпълнението на условията за общоевропейски енергиен микс в съответствие с Парижкото споразумение относно мерките за борба с изменението на климата и с цел 10 за борба с енергийната бедност от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации; настоятелно призовава органите на Грузия да положат всички необходими усилия, за да ускорят приемането на достиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката с подкрепата на ЕС, както и научното сътрудничество и развитието на иновациите в областта на енергийната ефективност и на енергията от възобновяеми източници; отбелязва, че плановете, като например включването на Министерството на енергетиката в Министерството на икономиката и устойчивото развитие, следва да бъдат решени в тясна координация с парламента на Грузия;

45.  препоръчва на органите на Грузия да изготвят надеждна национална енергийна стратегия, да намалят равнището на енергийните субсидии и да засилят сигурността на енергийните доставки и енергийната независимост; насърчава развитието на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, както и приемането на необходимите закони и адаптирането на институционалната рамка; насърчава укрепването на функциите на транзит на енергия;

46.  подчертава необходимостта от полагането на допълнителни усилия във връзка с изпълнението в областта на транспорта и околната среда; настоятелно призовава правителството на Грузия да приеме стратегия за борба със замърсяването на въздуха; призовава органите на Грузия да засилят публичното участие в процеса на вземането на решения в областта на околната среда и степента на споделяне на информация относно околната среда за стимулиране на обществения интерес;

47.  припомня, че управлението в областта на околната среда е ключов елемент от изискванията на СА; приветства влизането в сила на нов Кодекс за оценка на въздействието върху околната среда в съответствие със законодателството на ЕС, както и приемането на пътната карта за Плана за действие в областта на климата; призовава за по-нататъшно съгласуване на националните политики в областта на околната среда с целите на ЕС за борба с изменението на климата в съответствие с Парижкото споразумение от 2015 г., и по-специално за финализирането и приемането на стратегията за развитие при ниски емисии на парникови газове;

48.  отбелязва, че Грузия пое ангажимент ефективно да прилага многостранните споразумения в областта на околната среда съгласно главата относно търговията и устойчивото развитие, която се нуждае от допълнително усъвършенстване;

49.  отбелязва плана на правителството на Грузия за по-нататъшно развитие на водноелектрическата енергия; в този контекст призовава органите на Грузия да приемат и спазват стандартите на ЕС по всички проекти, и по-специално да прилагат отворена и прозрачна процедура на оценка на въздействието върху околната среда с участието на всички съответни заинтересовани страни в основните етапи от процеса на вземане на решения;

Институционални разпоредби

50.  счита, че практиката на участие на органите на Грузия от етапа на изготвяне на съответното законодателство е полезна, за да направи процеса по-приобщаващ и да намали свързаните с прехода разходи за Грузия, и призовава Комисията да използва пълноценно механизмите за предварителен обмен на информация;

51.  отново заявява своята решителност да се засили мониторингът на изпълнението на международните споразумения с източните партньори на ЕС; призова отново Комисията и ЕСВД да предоставят на Парламента и Съвета по-често подробни писмени доклади относно прилагането на тези споразумения;

52.  отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВЗСТ е съсредоточена в голяма степен върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да извършва по подходящ начин мониторинг и оценка на прилагането на ЗВЗСТ, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС, както и на въздействието върху обществото в Грузия, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

53.  призовава Съвета и Комисията да продължат да използват всички възможни средства за насърчаване и подпомагане на Грузия в усилията ѝ да прилага ефективно ЗВЗСТ и припомня, че устойчивото прилагане на ЗВЗСТ не може да зависи единствено от подпомагане от ЕС, а се нуждае и от независимо администриране от страна на Грузия с цел да се насърчава по-активна търговия, намаляване на бюрократичната тежест и опростяване на административните процедури; призовава двете страни да предоставят по-голяма подкрепа за микро-, малките и средните предприятия (ММСП) и да осигуряват техническа помощ; настоятелно призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на група за подкрепа за Грузия, подобно на групата, създадена за Украйна;

54.  призовава ЕСВД и/или Комисията да публикуват едновременно всички годишни доклади за изпълнение на асоциирането и заедно с това да публикуват сравнителна оценка на степента на напредък в прилагането на СА/ЗВЗСТ от всеки асоцииран партньор, измерен спрямо специални показатели;

55.  изразява решимост да изготвя годишни доклади относно прилагането на споразуменията за асоцииране;

o
o   o

56.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Грузия.

(1) ОВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 31.
(2) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 82.
(3) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 130.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0073.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0266.
(6) Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Украйна, Грузия и Молдова), Европейски парламент, 26 октомври 2017 г.
(7) Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна, Европейски парламент, 28 юни 2018 г.
(8) Развитие на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна:сравнителна перспектива, Европейски парламент, септември 2018 г.

Последно осъвременяване: 6 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност