Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2282(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0320/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0320/2018

Keskustelut :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Äänestykset :

PV 14/11/2018 - 14.9
CRE 14/11/2018 - 14.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0457

Hyväksytyt tekstit
PDF 158kWORD 58k
Keskiviikko 14. marraskuuta 2018 - Strasbourg
EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
P8_TA(2018)0457A8-0320/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. marraskuuta 2018 EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2017/2282(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 8 artiklan ja V osaston, erityisesti sen 21, 22, 36 ja 37 artiklan, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) viidennen osan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2016,

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman, joka sisälsi luonnoksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta(1), 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista/pitkälle menevistä vapaakauppa-alueista(2), 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen itäisestä kumppanuudesta(3), 14. maaliskuuta 2018 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle(4) ja14. kesäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen(5),

–  ottaa huomioon vuosittaiset kansalliset toimintasuunnitelmat, jotka koskevat Euroopan unionin ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa,

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2017 julkaistun komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteisen valmisteluasiakirjan Georgian assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanoa koskevasta selvityksestä (SWD(2017)0371),

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat, joista viimeisin oli Brysselissä 24. marraskuuta 2017 annettu yhteinen julkilausuma,

–  ottaa huomioon Riian huippukokouksessa vuonna 2015 perustetun yhteistyökehyksen ”20 tavoitetta vuodeksi 2020”, jossa edistetään vahvempaa taloutta, vahvempaa hallintoa, vahvempia yhteyksiä ja vahvempaa yhteiskuntaa,

–  ottaa huomioon EU:n yhdistetyn Georgian tukikehyksen vuosiksi 2017–2020,

–  ottaa huomioon 5. helmikuuta 2018 pidetyn Euroopan unionin ja Georgian assosiaationeuvoston neljännen kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen istuntojen, viimeksi 25.–27. kesäkuuta 2018 pidetyn istunnon, tulokset, jotka johtivat seitsemään päätöslauselmaan, ja kehottaa EU:ta lisäämään välitystyötään jäätyneissä konflikteissa,

–  ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2018 pidetyn EU:n ja Georgian parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan kuudennen kokouksen loppulausuman ja suositukset,

–  ottaa huomioon 22. maaliskuuta 2018 pidetyn EU:n ja Georgian kansalaisyhteiskuntafoorumin kolmannen kokouksen yhteisen julistuksen,

–  ottaa huomioon viisumivapauden keskeyttämistä koskevan mekanismin mukaisen komission 20. joulukuuta 2017 julkaiseman ensimmäisen kertomuksen (COM(2017)0815),

–  ottaa huomioon Venetsian komission 19. maaliskuuta 2018 antaman lopullisen lausunnon Georgian perustuslakiuudistuksesta (CDL-AD(2018)005),

–  ottaa huomioon 21. syyskuuta 2015 laaditun sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä käsittelevän yhteisen valmisteluasiakirjan ”Gender equality and women's empowerment: transforming the lives of girls and women through EU external relations 2016-2020” (SWD(2015)0182),

–  ottaa huomioon Transparency Intenational -järjestön 2. heinäkuuta 2015 antaman raportin ”The State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine”,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnalle laaditut asiantuntijalausunnot, mukaan lukien 26. lokakuuta 2017 julkaistu tutkimus ”The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries”(6), 28. kesäkuuta 2018 julkaistu tutkimus ”Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine”(7), sekä syyskuussa 2018 julkaistu vertaileva tutkimus, jonka otsikkona on ”The development of an institutional framework for the implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective’ published in September 2018”(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8-0320/2018),

A.  toteaa, että EU:n ja Georgian suhteet ovat jatkuvasti syventyneet uusien merkittävien saavutusten myötä, jotka ovat EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen, pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen (DCFTA) ja assosiaatio-ohjelman mukaisia ja joita ovat muun muassa viisumivapaan järjestelyn voimaantulo sekä Georgian liittyminen energiayhteisöön;

B.  toteaa, että keskeisten arvojen täysimääräinen kunnioittaminen, mukaan lukien demokratia, oikeusvaltio, hyvä hallinto sekä ihmisoikeudet ja perusvapaudet, myös vähemmistöjen oikeudet, on jatkossakin EU:n yhdentymisen kulmakivi;

C.  toteaa, että miehitettyjen Etelä-Ossetian ja Abhasian alueiden humanitaarinen tilanne ja eristyneisyys muodostavat edelleen yhden Georgian suurimmista haasteista;

D.  ottaa huomioon, että Transparency International -järjestön vuoden 2017 korruptioindeksi osoittaa, että korruption torjunnassa on edelleen saavutettu hyviä tuloksia;

E.  toteaa, että järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa vuosina 2017–2020 koskeva kansallinen strategia ja sen vuonna 2017 hyväksytty toimintasuunnitelma keskittyvät ”laillisten varkaiden”, huumausaineiden kauttakulun ja kyberrikollisuuden torjuntaan ja analyysiin perustuvan poliisityön ja lähipoliisitoiminnan käyttöön ottamiseen;

F.  toteaa, että naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva Istanbulin sopimus tuli voimaan 1. syyskuuta 2017, ja Georgiassa on perustettu sukupuolten tasa-arvoa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa käsittelevä viranomaisten välinen komitea;

G.  toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2018 lehdistönvapausindeksissä Georgian sijoitus on hieman parantunut, vuoden 2017 sijalta 64 sijalle 61;

1.  panee erittäin tyytyväisenä merkille kestävät uudistukset sekä edistyksen assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanossa, joka on tehnyt Georgiasta EU:n keskeisen strategisen kumppanin alueella; kehottaa Georgian viranomaisia edelleen varmistamaan vakauden, demokraattisten uudistusten jatkamisen sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset parannukset köyhyydestä, työttömyydestä ja laajasta taloudellisesta maastamuutosta kärsiville georgialaisille, sillä ne ovat keskeisiä tekijöitä ihmisten tuen saamiseksi, kun pyritään palauttamaan Georgian täysivaltaisuus ja alueellinen koskemattomuus sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja lujittamaan EU:n ja Georgian välistä yhteistyötä;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että Georgian EU-pyrkimykset jatkuvat edelleen yhteisymmärryksessä puolueiden kesken ja Georgian kansalaisten enemmistön tuella; huomauttaa, että SEU-sopimuksen 49 artiklan ja 25. maaliskuuta 2017 annetun Rooman julistuksen mukaisesti mikä tahansa Euroopan valtio voi hakea EU:n jäsenyyttä edellyttäen, että se noudattaa Kööpenhaminan kriteerejä; muistuttaa tällä välin Euroopan parlamentin ajamasta ehdotuksesta kehittyneemmästä itäisestä kumppanuudesta (EaP+) lisäulottuvuuksien hyödyntämiseksi; on tyytyväinen Georgian hallituksen aloitteeseen laatia etenemissuunnitelma EU:hun yhdentymisestä tarkoituksena vahvistaa nykyisiä EU:n ja Georgian välisiä suhteita; on tyytyväinen Georgian aktiiviseen osallistumiseen itäisen kumppanuuden monenvälisten foorumien toimintaan;

3.  kiittää Georgian viranomaisia toistuvista tiedotuskampanjoista, jotka koskevat assosiaatiosopimuksesta ja pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta saatavia hyötyjä ja taloudellisia mahdollisuuksia ja niistä saatua apua tarvittavien mukautusten hallinnassa;

Assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa varten käytössä oleva institutionaalinen kehys

4.  toteaa, että EU:n tuki Georgialle kaudella 2017–2020 tulee olemaan 371–453 miljoonaa euroa, ja että lisärahoitusta on saatavilla ”enemmällä enemmän” -periaatteella EU:n ja Georgian assosiaatio-ohjelman mukaisesti; kannustaa komissiota antamaan tällaista apua suhteutettuna Georgian vastaanottokykyyn ja uudistuspyrkimyksiin; panee merkille Georgian päätöksen vähentää ministeriöiden kokonaismäärää 14:stä 11:een tarkoituksena optimoida niiden toimintoja ja vähentää menoja ja on tyytyväinen Georgian hallituksen päätökseen osoittaa tästä syntyvät säästöt koulutukseen;

5.  kehottaa pääministeriä ja ulkoasiainministeriä osallistumaan vahvemmin assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon korkean tason poliittiseen valvontaan, erityisesti tehostamalla hallinnon asianomaisia rakenteita, vastuuministeriöiden suunnitelmien koordinointia ja synkronointia sekä niiden täysimääräistä ja tehokasta täytäntöönpanoa; panee tyytyväisenä merkille, että valtiollinen virasto Euroopan yhdentymistä varten on siirretty osaksi ulkoasiainministeriötä; ehdottaa kuitenkin, että Euroopan yhdentymistä koskevat asiat jaettaisiin kaikkien ministeriöiden kesken;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että assosiaatiosopimusta ja pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevasta täytäntöönpanosuunnitelmasta on hyväksytty kolmivuotinen versio, ja kehottaa viranomaisia laatimaan uudistusstrategian, joka täydentää näitä suunnitelmia, jossa keskitytään lainsäädännön ja henkilöstön koulutuksen ulkopuolisiin seikkoihin ja joka perustuu asiantuntijoiden tekemään vaikutustenarviointiin, jossa olisi myös käsiteltävä parlamentin, hallituksen ja presidentin hallinnon välistä institutionaalista yhteistyötä; kannustaa tässä yhteydessä Georgian parlamenttia tarkastamaan tehokkaammin, ovatko sisäiset uudistusehdotukset assosiaatiosopimuksen mukaisia;

7.  korostaa, että Georgian on nimettävä ammattitaitoista henkilöstöä panemaan assosiaatio-ohjelma täytäntöön; kehottaa siksi Georgian viranomaisia takaamaan, että kaikissa ministeriöissä EU-integraatioon liittyviä kysymyksiä käsittelevissä rakenteellisissa yksiköissä on riittävä määrä erityisen päteviä virkamiehiä; kehottaa ulkosuhdehallintoa ja/tai komissiota tarjoamaan apua assosiaatiosopimuksen / DCFTA:n täytäntöönpanossa työskentelevien georgialaisten virkamiesten valmiuksien kehittämisessä ja koulutuksessa;

8.  on tyytyväinen Georgian, Moldovan ja Ukrainan parlamenttien välisen edustajakokouksen perustamiseen; kehottaa edustajakokousta myös valvomaan assosiaatiosopimusten täytäntöönpanoa;

9.  kehottaa ulkosuhdehallintoa ja/tai komissiota lisäämään sisäisiä valmiuksia tehostaa assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon seurantaa erityisesti lisäämällä siihen osoitettuja henkilöresursseja, joilla on perusteellista asiantuntemusta Georgian hallinto- ja oikeusjärjestelmästä, sekä siirtymään kohti edistymisen laadullista arviointia erityisesti ottamalla käyttöön analyyttisen tarkastelun, jonka avulla voidaan arvioida, onko assosiaatiosopimuksessa edellytetty yhdenmukaisuus EU:n säännöstön kanssa tosiasiallisesti saavutettu;

10.  korostaa kansalaisyhteiskunnan, myös työmarkkinaosapuolten, keskeistä roolia assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanossa uudistusten valvojina ja panee tyytyväisenä merkille niiden työn sopimuksen täytäntöönpanon seurannassa; kehottaa Georgian viranomaisia huolehtimaan siitä, että assosiaatiosopimukseen ja pitkälle menevään ja laaja-alaiseen vapaakauppa-alueeseen liittyvät uudistukset toteutetaan yhdessä paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien sekä työmarkkinaosapuolten kanssa ”eurooppalaisen sosiaalimallin” saavuttamiseksi, ja kehottaa viranomaisia ja EU:ta varmistamaan, että niillä ja syrjäisten alueiden väestöllä on pääsy assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa koskevaan tietoon;

11.  painottaa Georgian kansalaisille suunnatun, itäisen kumppanuuden konkreettisia hyötyjä ja tavoitteita koskevan aktiivisen viestinnän merkitystä sekä tarvetta torjua disinformaatiota tosiseikkoihin perustuvan, esteettömän ja korkealaatuisen tiedon avulla kumppanimaan kaikilla kielillä; kehottaa Georgiaa vahvistamaan viestintästrategiaansa EU:n ja sen jäsenvaltioiden tuella;

12.  on tyytyväinen itäisen kumppanuuden Eurooppa-koulun avaamiseen sekä opiskelijoille kaikista itäisen kumppanuuden maista tarkoitetun International Baccalaureate -ohjelman käynnistymiseen Tbilisissä 4. syyskuuta 2018; kehottaa Georgian viranomaisia vahvistamaan Eurooppa-tutkimuksen asemaa virallisessa koulutuksessa ja yliopistojen opetussuunnitelmissa;

13.  tukee kansainvälisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan ja siihen kuuluneen Euroopan parlamentin valtuuskunnan alustavia havaintoja ja päätelmiä Georgian vuoden 2018 presidentinvaalien ensimmäisestä kierroksesta; panee tyytyväisenä merkille, että vaaleissa oli ehdokkaiden välistä kilpailua ja ettei niissä esiintynyt väkivaltaa; pitää valitettavana Etelä-Ossetian ja Abhasian venäläismiehitystä samoin kuin Etelä-Ossetian tosiasiallisesti valtaapitävien viranomaisten päätöstä sulkea Georgian vastainen hallinnollinen raja, mikä esti monia georgialaisia äänestämästä; kehottaa viranomaisia ja poliittisia puolueita käsittelemään ongelmakohtia ennen vaalien toista kierrosta, erityisesti valtion varojen väärinkäyttöä ja liian korkeita kampanjarahoituksen ylärajoja sekä johtavien viranhaltijoiden voimakkaita sanallisia hyökkäyksiä riippumattomia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä vastaan;

Poliittinen vuoropuhelu

14.  toistaa, että EU:n kanta Georgian perustuslailliseen uudistukseen osuu yksiin Venetsian komission pääosin myönteisen arvion kanssa; pitää valitettavana täysin suhteellisen vaalitavan täytäntöönpanon lykkäämistä vuoteen 2024; toistaa olevansa valmis tarkkailemaan tulevia vaaleja Georgiassa ja auttamaan Georgian viranomaisia esitettävien suositusten noudattamisessa ja täytäntöönpanossa; toteaa jälleen, että keskusvaalilautakunnan kokoonpanon olisi oltava vapaa poliittisesta vaikutusvallasta ja että vaalien alla ei saisi käyttää väärin hallinnollisia resursseja; kehottaa Georgian viranomaisia käynnistämään perusteellisen tutkimuksen poliittisesti motivoiduista väkivaltaisista tapahtumista vuoden 2016 parlamenttivaaleissa;

15.  tukee Georgian poliittisten instituutioiden demokraattista vahvistamista ja on valmis avustamaan tässä asiassa; toteaa, että Georgia on yksi harvoista maista, joissa kaikki vallankäyttäjät osallistuvat avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan; korostaa, että on tärkeää jatkaa kunnianhimoista uudistusohjelmaa, jonka tavoitteena on valtion instituutioiden ja niiden henkilöstön epäpoliittisuus; korostaa opposition merkitystä parlamentaarisessa järjestelmässä ja tähdentää, että on kiireellisesti luotava tiukempia mekanismeja toimeenpanovallan valvomiseksi muun muassa siten, että parlamentin jäsenet voivat esittää säännöllisesti kysymyksiä ministereille ja pääministerille, jotta nämä olisivat vastuuvelvollisia;

16.  on tyytyväinen Georgian kansalaisten viisumivapaan järjestelyn tehokkaaseen täytäntöönpanoon 27. maaliskuuta 2017 alkaen; panee merkille, että Georgia on noudattanut viisumivapautta koskevia edellytyksiä, ja kannustaa seuraamaan tilannetta säännöllisesti, jotta varmistetaan noudattamisen jatkuminen; toteaa, että viisumivapausjärjestely johtaa myönteisiin tuloksiin ihmisten välisten yhteyksien kehityksessä; kiittää Georgiaa toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt viisumivapausjärjestelyn rikkomistapausten selvittämiseksi ripeästi, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita tunnustamaan Georgian turvalliseksi lähtömaaksi; painottaa, että on tärkeää tehostaa oikeusviranomaisten sekä Georgian ja EU:n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä;

17.  panee tyytyväisenä merkille, että Georgian muuttoliikestrategiaa ja toimintasuunnitelmaa toteutetaan jatkuvasti ja että Turkin ja Azerbaidžanin kanssa tehtävää raja-alueiden kunnostamista on tehostettu;

18.  tukee Georgiaa sen pyrkimyksissä noudattaa konfliktien rauhanomaisen ratkaisemisen, sovinnon ja osallisuuden politiikkaa ja maan rakentavaa osallistumista Geneven kansainvälisiin neuvotteluihin; panee tyytyväisenä merkille Georgian pyrkimykset ylläpitää vuoropuhelua Venäjän kanssa; kiittää Georgian hallituksen 4. huhtikuuta 2018 esittelemää uutta aloitetta ”Askel parempaan tulevaisuuteen”, jonka tarkoituksena on parantaa miehitetyillä alueilla asuvien ihmisten humanitaarisia ja sosioekonomisia olosuhteita ja edistää ihmisten välisiä yhteyksiä ja luottamuksen rakentamista jakautuneiden yhteisöjen välillä;

19.  palauttaa mieleen, että Venäjän federaatio jatkaa yhä 10 vuoden jälkeen laitonta Georgian alueiden miehittämistä, ja toistaa tukevansa yksiselitteisesti Georgian täysivaltaisuutta ja alueellista koskemattomuutta; panee merkille Georgian Venäjää vastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa nostaman kanteen, joka koskee pakkokeinojen käyttöä Abhasian ja Etelä-Ossetian asukkaisiin, ja Georgian parlamentin antaman päätöslauselman, jolla perustetaan murhasta, kidnappauksesta, kidutuksesta tai epäinhimillisestä kohtelusta tuomittuja tai tutkittavia ihmisiä koskeva Otkhozorian ja Tatunashvilin musta lista; korostaa, että kansainvälisen yhteisön on otettava johdonmukainen, koordinoitu, yhtenäinen ja määrätietoinen asenne Venäjän miehityspolitiikkaa ja toisille kuuluvien alueiden itseensä liittämisen politiikkaa vastaan;

20.  kehottaa Georgian viranomaisia tehostamaan pyrkimyksiään nykyisten esteiden poistamiseksi ja assosiaatiosopimuksen ja DCFTA:n hyötyjen laajentamiseksi Abhasian ja Tshinvalin alueen / Etelä-Ossetian väestölle parantamalla viestintää sopimuksen tarjoamista uusista mahdollisuuksista sekä kauppaan liittyvän ja taloudellisen yhteistyön väliaikaisten hankkeiden kehittämisestä paikallistasolla;

21.  kiittää Georgiaa sen jatkuvasta osallistumisesta siviili- ja sotilasalan kriisinhallintaoperaatioihin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa; painottaa tarvetta kehittää edelleen EU:n ja Georgian välistä turvallisuuskysymyksiä koskevaa korkean tason keskustelua, erityisesti radikalisoitumisen, väkivaltaisten ääriliikkeiden, propagandan ja hybridiuhkien torjunnan osalta;

Oikeusvaltioperiaate, hyvä hallintotapa ja tiedotusvälineiden vapaus

22.  panee merkille Georgian saavuttamat tulokset alhaisen ja keskitason korruption torjunnassa, mikä on johtanut alueellisesti hyvään sijoitukseen korruptioindekseissä; painottaa kuitenkin, että korkean tason eliitin korruptio on edelleen vakava ongelma; antaa tunnustusta Georgian korruption vastaisen strategian ja toimintaohjelman täytäntöönpanosta; kehottaa Georgiaa varmistamaan, että korruptiontorjuntavirasto on riippumaton, vapaa kaikesta poliittisesta vaikuttamisesta ja erillään valtion turvallisuuspalvelusta; toistaa, että toimiva vallanjako ja politiikan ja taloudellisten etujen erottaminen selvästi toisistaan ovat tärkeitä asioita, ja korostaa, että korruption torjunta edellyttää riippumatonta oikeuslaitosta ja vankkaa näyttöä korkean tason korruptiotapausten tutkinnasta, jota ei vielä ole; katsoo, että Georgia on EU:n merkittävä kumppani eri yhteistyöaloilla, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa;

23.  kehottaa Georgian viranomaisia ottamaan käyttöön täysin riippumattoman ja tehokkaan, yleisen syyttäjän virastosta erillisen mekanismin lainvalvontaviranomaisten tekemien väärinkäytösten tutkintaa ja niitä koskevaa syytteeseenpanoa varten, jotta voidaan korjata sitkeästi jatkuva vastuuvelvollisuuden puute; panee siksi tyytyväisenä merkille valtion tarkastuslaitoksen perustamisen tutkimaan lainvalvontaviranomaisten tekemiä ihmisoikeusrikkomuksia;

24.  on hyvin huolestunut Turkin Georgiassa oleviin kansalaisiinsa sekä koulutuslaitoksiin kohdistamasta painostuksesta, jonka syynä on näiden väitetyt yhteydet Gülenin liikkeeseen; kehottaa Georgian viranomaisia seuraamaan asiaa tiiviisti ja varmistamaan, että oikeusmenettelyt ja mahdolliset toimet toteutetaan täysin eurooppalaisten periaatteiden ja normien mukaisesti; kehottaa EU:ta tukemaan ja auttamaan itäisiä kumppanimaita kestämään erityisesti Turkin viime kuukausien aikana harjoittamaa painostusta;

25.  panee merkille käynnissä olevan oikeuslaitoksen uudistuksen ja merkit oikeuslaitoksen puolueettomuuden ja avoimuuden lisääntymisestä, mutta muistuttaa Venetsian komission huolen ehdotetuista lainsäädäntömuutoksista, joilla ei pystytä varmistamaan Georgian syyttäjäneuvoston poliittista puolueettomuutta; kehottaa toteuttamaan kaikki tarvittavat oikeusjärjestelmän tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet – muun muassa vahvistamalla hallinnollisia valmiuksia – jotta voidaan taata oikeuslaitoksen ja syyttäjänviraston täydellinen riippumattomuus, ja kehottaa valvomaan demokraattisten uudistusten tarpeessa olevaa sisäasianministeriötä, myös poliisia ja turvallisuuspalvelua, jotta voitaisiin varmistaa avoimuus, erityisesti tuomareiden valinnassa, nimittämisessä ja ylennyksissä sekä heihin liittyvissä kurinpitomenettelyissä;

26.  korostaa meneillään olevien julkishallinnon uudistusten merkitystä; panee tyytyväisenä merkille hiljattain säädetyn virkamieslain ja odottaa sen nopeaa täytäntöönpanoa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi kestävällä tavalla;

27.  panee huolestuneena merkille, että Georgian hallitus ei ole hyväksynyt uutta lainsäädäntöä yleisön tiedonsaannin parantamiseksi; pitää valitettavana, että ehdotettu uudistus rajoittaa entisestään tiedonsaantia tällä alalla; kehottaa Georgian hallitusta varmistamaan julkisen tiedon tehokkaan saatavuuden; muistuttaa, että tämä on keskeinen assosiaatiosopimuksen puitteissa tehty sitoumus;

28.  kehottaa Georgian hallitusta jatkamaan julkisen varainhoidon uudistuksen täytäntöönpanoa;

29.  panee tyytyväisenä merkille järjestäytyneen rikollisuuden torjumista koskevan kansallisen strategian hyväksymisen;

30.  kehottaa Georgian parlamenttia harkitsemaan muutospakettia, jonka tarkoituksena on uudistaa huumausainepolitiikkaa 30. marraskuuta 2017 annetun perustuslakituomioistuimen päätöksen mukaisesti;

31.  pitää myönteisenä, että Georgian parlamentti on hyväksynyt lakipaketin vankien tilanteen parantamiseksi;

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen

32.  kehottaa Georgian viranomaisia edistämään maan ihmisoikeuskoordinointimekanismin toteuttamista ja tehostamaan yhteistyötään monenvälisillä foorumeilla; on huolissaan vähäisestä edistymisestä azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin sieppauksesta Tbilisissä tehtävässä tutkinnassa, joka on paljastanut useita turvallisuuspalvelujen toimintaan liittyviä puutteita, muun muassa puoluepoliittisen vaikuttamisen osalta; kehottaa Georgian hallitusta saattamaan tutkimuksen nopeasti ja uskottavalla tavalla päätökseen ja korostaa, että Georgian on varmistettava turvallinen ja varma ympäristö sen alueella asuville ihmisoikeuksien puolustajille, jotta tällaiset tapahtumat eivät toistu;

33.  panee merkille Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen entisen pääministerin Vano Merabishvilin asiassa 28. marraskuuta 2017 antaman tuomion, jossa todettiin, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 18 artiklaa oli rikottu, sillä entisen pääministerin vangitsemisessa oli noudatettu ”salaista suunnitelmaa” ja siihen oli liittynyt ”taka-ajatuksia”;

34.  painottaa että tarvitaan selkeää, avointa ja ihmisoikeuksiin perustuvaa politiikkaa ja mekanismeja aiempien hallintojen aikana tehtyjen ihmisoikeusrikkomusten tutkimiseksi, niistä syytteeseen asettamiseksi sekä korvausten myöntämiseksi uhreille, ja että on taattava, että menettelyssä noudatetaan täysimääräisesti oikeusvaltioperiaatetta ja oikeudenmukaista menettelyä koskevaa periaatetta;

35.  kehottaa Georgian viranomaisia toteuttamaan lisätoimia perusvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi, erityisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta, torjumalla hlbtiq-ihmisiin, romaneihin, hiv- ja aids-potilaisiin, vammaisiin henkilöihin ja muihin vähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta ja syrjintää myös työmarkkinoilla; kehottaa Georgiaa erityisesti yhdenmukaistamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan lainsäädäntönsä vuonna 2014 ratifioimansa YK:n vammaisten oikeuksista tehdyn yleissopimuksen kanssa; panee tyytyväisenä merkille, että Georgia ratifioi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin yleissopimus) ja hyväksyi virallista kieltä koskevan lain ja kansalaisten tasa-arvoa ja integrointia koskevan valtiollisen strategian, ja kehottaa panemaan sen nopeasti täytäntöön ja luomaan tehokkaan seurantamekanismin;

36.  kehottaa Georgian viranomaisia ryhtymään lisätoimiin naisten suojelemiseksi kaikenlaiselta väkivallalta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja häirinnältä työpaikoilla ja julkisilla paikoilla sekä lisäämään naisten määrää politiikassa ja työmarkkinoilla, joissa he ovat yhä aliedustettuina;

37.  kehottaa vahvistamaan lasten oikeuksien suojelua, mukaan lukien lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja kaikkien lasten, myös vammaisten lasten, koulunkäyntimahdollisuuksien varmistaminen; muistuttaa, että Georgian hallituksen vastuulla on valvoa perusteellisesti lasten tilannetta orpokodeissa ja uskonnollisissa asuntoloissa;

38.  muistuttaa vapaiden ja riippumattomien joukkotiedotusvälineiden, toimituksellisen riippumattomuuden sekä moniarvoisen ja omistajuudeltaan avoimen mediaympäristön merkityksestä keskeisinä demokraattisina periaatteina; panee tyytyväisenä merkille Georgian saavuttaman edistyksen, mistä on osoituksena vuonna 2018 julkaistu Toimittajat ilman rajoja -järjestön laatima maailman lehdistönvapauden indeksi; korostaa tiedotusvälineiden sisällön politisoitumista; palauttaa mieliin Rustavi 2 ‑kanavan tapauksen;

Kauppaan liittyvä yhteistyö ja taloudellinen yhteistyö

39.  panee tyytyväisenä merkille keskittymisen työpaikkojen luomiseen sekä työntekijöiden oikeuksiin erityisesti työturvallisuudesta annetulla lailla, ja odottaa sen vaikuttavan tehokkaasti työtapaturmien ihmisuhrien suureen määrään; kehottaa Georgian parlamenttia laajentamaan lain soveltamisalaa poikkeuksien välttämiseksi; muistuttaa Georgian viranomaisia niiden velvollisuudesta noudattaa kansainvälisiä työoikeuksia koskevia vaatimuksia, ja korostaa tarvetta kehittää työolosuhteiden tarkastusosastosta täysivaltainen ja riippumaton työtarkastusjärjestelmä, joka on yhdenmukainen ILO:n yleissopimuksen 81 kanssa työturvallisuuden parantamiseksi ja pimeän työn vähentämiseksi; kehottaa lopettamaan työnantajien harjoittaman syrjinnän, joka kohdistuu ammattiyhdistysoikeuksiaan käyttäviin henkilöihin; on huolissaan lapsityövoiman käytöstä ja ammattiliittojen puutteellisesta yhdistymisvapaudesta; muistuttaa, että assosiaatiosopimuksen vaatimusten mukainen työturvallisuus on ratkaisevan tärkeää;

40.  toteaa, että EU on Georgian suurin kauppakumppani, jonka osuus on kolmasosa kokonaiskaupasta, ja se on merkittävin avunantaja ja tekee eniten suoria ulkomaisia investointeja; on tyytyväinen keskeisten rakenneuudistusten täytäntöönpanoon, jolla pyritään parantamaan taloudellista ympäristöä ja liiketoimintaympäristöä sekä maksimoimaan pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen hyödyt; panee tyytyväisenä merkille, että Georgia on edistynyt lainsäädäntönsä lähentämisessä kauppaan liittyvillä aloilla, mukaan lukien terveys- ja kasvinsuojelutoimet, mutta kehottaa parantamaan vielä elintarvikkeiden turvallisuutta; painottaa parhaillaan toteutettavien investointi-ilmapiirin parantamiseen Georgiassa tähtäävien rakenneuudistusten merkitystä; painottaa, että Georgian viranomaisten on taattava Georgian talouskasvun tulosten tasapuolinen jakautuminen väestölle ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano pk-yritysten hyödyksi;

41.  panee tyytyväisenä merkille, että tiettyjä uusia tuotteita on alettu viedä Euroopan unioniin, vaikka Georgia vie edelleen pääasiassa maataloushyödykkeitä ja raaka-aineita; kannustaa komissiota tukemaan Georgiaa, jotta se voi tunnistaa alat, joilla talouden monipuolistamista voidaan edistää entisestään, ja asettaa ne etusijalle DCFTA:n täytäntöönpanoa koskevassa prosessissa; suosittaa, että Georgia kuitenkin harkitsee monipuolistamisstrategiaa EU:n markkinoille vietävien tuotteiden osalta;

42.  panee tyytyväisenä merkille, että julkisten hankintojen alalla on edistytty ja lainsäädäntö on tarkoitus yhdenmukaistaa vuoteen 2022 mennessä; korostaa puolueettoman ja riippumattoman muutoksenhakuelimen merkitystä; kehottaa Georgian hallitusta parantamaan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avoimuutta, erityisesti vähentämällä hankintalain mahdollistamia poikkeuksia avoimeen tarjouskilpailuun, jotta vähennetään ilman kilpailutusta tehtyjen sopimusten kokonaismäärää;

43.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Georgia on liittynyt etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevaan yleissopimukseen, joka mahdollistaa alkuperäkumulaation DCFTA:n puitteissa; kannustaa Georgiaa liittymään myös yhteistä passitusmenettelyä koskevaan yleissopimukseen;

Energia ja muut yhteistyöalat

44.  pitää myönteisenä Georgian jäsenyyttä energiayhteisössä sekä edistystä Georgian energiamarkkinoiden integroimisessa Euroopan unionin energiamarkkinoihin assosiaatiosopimuksen ja energiayhteisön perustamissopimuksen mukaisesti; on vakuuttunut siitä, että näin myös vahvistetaan sellaisen yleiseurooppalaisen energiapoliittisen energiayhdistelmän edellytyksiä, jonka avulla voidaan täyttää ilmastonmuutoksen torjumista koskevan Pariisin pöytäkirjan velvoitteet ja saavuttaa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen agendan 2030 energiaköyhyyden torjumista koskeva tavoite nro 10; kehottaa Georgian viranomaisia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, jotta nopeutetaan EU:n energia-alan säännöstön hyväksymistä EU:n tuella sekä tieteellistä yhteistyötä ja innovaatioiden kehittämistä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden alalla; panee merkille, että sellaiset suunnitelmat, kuin energiaministeriön sisällyttäminen talous- ja kestävän kehityksen ministeriöön, olisi toteutettava tiiviissä yhteistyössä Georgian parlamentin kanssa;

45.  suosittaa, että Georgian viranomaiset kehittävät vankan kansallisen energiastrategian, alentavat energiatukien tasoa ja lujittavat energian toimitusvarmuutta ja energiaomavaraisuutta; kannustaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kehittämistä ja tarvittavien lakien antamista sekä institutionaalisen kehyksen mukauttamista; kannustaa vahvistamaan energian kauttakulkutoimintoja;

46.  painottaa, että täytäntöönpanotoimia on jatkettava liikenteen ja ympäristön aloilla; kehottaa Georgian hallitusta laatimaan ilmansaasteiden torjuntaa koskevan strategian; kehottaa Georgian viranomaisia lisäämään yleisön osallistumista ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ja laajentamaan ympäristötiedon jakamista yleisön mielenkiinnon herättämiseksi;

47.  muistuttaa, että ympäristöhallinto on olennainen osa assosiaatiosopimuksen vaatimuksia; suhtautuu myönteisesti uuden, EU:n lainsäädännön mukaisen ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain voimaantuloon sekä ilmastotoimintasuunnitelmaa koskevan etenemissuunnitelman hyväksymiseen; kehottaa Georgiaa lähentämään ympäristöpolitiikkaansa EU:n tavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuonna 2015 tehdyn Pariisin sopimuksen mukaisesti ja erityisesti saattamaan valmiiksi ja ottamaan käyttöön strategian vähäpäästöisen talouden kehittämiseksi;

48.  panee merkille, että Georgia on sitoutunut panemaan käytännössä täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, jotka sisältyvät kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun, jota on kehitettävä edelleen;

49.  panee merkille Georgian hallituksen vesivoiman kehittämistä koskevan suunnitelman; kehottaa Georgian viranomaisia tämän osalta noudattamaan EU:n normeja kaikissa hankkeissa ja erityisesti soveltamaan avointa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jossa kaikki asianomaiset sidosryhmät osallistuvat päätöksentekomenettelyn keskeisiin vaiheisiin;

Institutionaaliset määräykset

50.  katsoo, että Georgian viranomaisten ottaminen mukaan asiaankuuluvan lainsäädännön laatimishetkestä alkaen on hyödyllistä, jotta prosessista tulee osallistavampi ja jotta Georgian siirtymäkustannukset pienenevät, ja kehottaa komissiota hyödyntämään ennakkoon tapahtuvaa tietojen vaihtoa koskevia järjestelyjä kaikilta osin;

51.  toistaa aikovansa määrätietoisesti seurata kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa EU:n itäisissä kumppanimaissa; kehottaa jälleen komissiota ja ulkosuhdehallintoa toimittamaan parlamentille ja neuvostolle entistä useammin yksityiskohtaisia kirjallisia raportteja näiden sopimusten täytäntöönpanosta;

52.  panee merkille, että DCFTA:n täytäntöönpanon arvioinnissa keskitytään erittäin paljon kauppavirtoihin ja kauppaa häiritseviin tekijöihin; kehottaa komissiota seuraamaan ja arvioimaan asianmukaisesti DCFTA:n täytäntöönpanoa ja kiinnittämään erityistä huomiota EU:n säännöstön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoon sekä Georgian yhteiskuntaan kohdistuvaan vaikutukseen, sekä raportoimaan julkisesti ja kattavasti joka vuosi myös EU:n tarjoamasta teknisestä ja taloudellisesta tuesta;

53.  kehottaa neuvostoa ja komissiota edelleen kaikin keinoin kannustamaan ja auttamaan Georgiaa sen pyrkimyksissä panna DCFTA tosiasiallisesti täytäntöön ja palauttaa mieliin, että DCFTA:n kestävä täytäntöönpano ei voi riippua yksinomaan EU:lta saatavasta avusta vaan se edellyttää Georgialta riippumatonta hallintoa, jotta edistetään kauppavirtojen lisäämistä, byrokraattisten rasitteiden vähentämistä ja hallintomenettelyjen yksinkertaistamista; kehottaa molempia osapuolia tarjoamaan enemmän tukea mikroyrityksille sekä pk-yrityksille ja antamaan teknistä apua; kehottaa komissiota harkitsemaan Ukrainaa varten perustettua tukiryhmää vastaavan tukiryhmän perustamista Georgiaa varten;

54.  kehottaa ulkosuhdehallintoa ja/tai Euroopan komissiota julkaisemaan kaikki assosiaatio-ohjelmien vuotuiset täytäntöönpanoselvitykset yhtä aikaa sekä julkaisemaan samalla myös kunkin assosioituneen kumppanimaan assosiaatiosopimuksen/DCFTA:n täytäntöönpanon edistymistä koskevan vertailevan arvioinnin erityisten vertailuarvojen pohjalta;

55.  päättää laatia vuosittain mietinnöt assosiaatiosopimusten täytäntöönpanosta;

o
o   o

56.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Georgian hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 294, 12.8.2016, s. 31.
(2) EUVL C 11, 12.1.2018, s. 82.
(3) EUVL C 356, 4.10.2018, s. 130.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0073.
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0266.
(6) ‘The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova’, Euroopan parlamentti, 26. lokakuuta 2017.
(7) ‘Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine’, Euroopan parlamentti, 28. kesäkuuta 2018.
(8) ‘The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective’, Euroopan parlamentti, syyskuu 2018.

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö