Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2282(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0320/2018

Texte depuse :

A8-0320/2018

Dezbateri :

PV 13/11/2018 - 11
CRE 13/11/2018 - 11

Voturi :

PV 14/11/2018 - 14.9
CRE 14/11/2018 - 14.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0457

Texte adoptate
PDF 174kWORD 58k
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg
Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia
P8_TA(2018)0457A8-0320/2018

Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia (2017/2282(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 8 și titlul V, în special articolele 21, 22, 36 și 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), precum și partea a cincea din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, care a intrat pe deplin în vigoare la 1 iulie 2016,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare din 18 decembrie 2014 care cuprind proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte(1), și din 21 ianuarie 2016 privind acordurile de asociere / zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC) cu Georgia, Moldova și Ucraina(2), recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 privind Parteneriatul estic(3), și la rezoluția sa legislativă din 14 martie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei(4), precum și Rezoluția sa din 14 iunie 2018 referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă(5),

–  având în vedere planurile naționale de acțiune pentru punerea în aplicare a acordurilor de asociere între Uniunea Europeană și Georgia,

–  având în vedere documentul de lucru comun al Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind Raportul de punere în aplicare a asocierii privitor la Georgia din 9 noiembrie 2017 (SWD(2017)0371),

–  având în vedere Declarațiile comune ale întâlnirilor la nivel înalt ale Parteneriatului Estic, în special cea din 24 noiembrie 2017 de la Bruxelles,

–  având în vedere cadrul de cooperare „20 de rezultate pentru 2020” stabilit în cadrul summitului de la Riga din 2015, care promovează o economie, o guvernanță, o conectivitate și o societate mai puternice,

–  având în vedere Cadrul unic de sprijin al UE pentru Georgia în perioada 2017-2020,

–  având în vedere rezultatele primei reuniuni a Consiliului de asociere dintre UE și Georgia, care a avut loc la 5 februarie 2018,

–  având în vedere rezultatele reuniunilor adunării Euronest, cea mai recentă datând din 25-27 iunie 2018, care s-au concretizat în șapte rezoluții care fac apel la UE să își intensifice eforturile de mediere în cazul conflictelor înghețate,

–  având în vedere declarația finală și recomandările formulate în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Comitetului parlamentar de asociere UE-Georgia, desfășurată la 26 aprilie 2018,

–  având în vedere declarația comună a celei de a treia reuniuni a Platformei societății civile UE-Georgia din 22 martie 2018,

–  având în vedere primul raport al Comisiei aferent mecanismului privind suspendarea temporară a exceptării de la obligativitatea vizelor, publicat la 20 decembrie 2017 (COM(2017)0815),

–  având în vedere avizul final al Comisiei de la Veneția din 19 martie 2018 privind reforma constituțională a Georgiei (CDL-AD(2018)005),

–  având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei din 21 septembrie 2015 intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020”(SWD(2015)0182),

–  având în vedere raportul publicat la 2 iulie 2015 de Transparency International și intitulat „Starea corupției: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina”,

–  având în vedere studiile întocmite de experți pentru Comisia pentru afaceri externe, inclusiv studiul intitulat „Reformele electorale în trei țări din vecinătatea estică – Ucraina, Georgia și Moldova și impactul acestora asupra evoluțiilor politice din aceste țări”, publicat la 26 octombrie 2017(6), studiul intitulat „Acordurile de asociere între UE și Moldova, Georgia și Ucraina”, publicat la 28 iunie 2018(7), precum și studiul comparativ intitulat „Dezvoltarea unui cadru instituțional pentru punerea în aplicare a acordurilor de asociere în Georgia, Moldova și Ucraina: un studiu comparativ”, publicat în septembrie 2018(8),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul de procedură, precum și articolul 1 alineatul (1) litera (e) și anexa 3 din Decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă și anexa 3 la aceasta,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0320/2018),

A.  întrucât relațiile dintre UE și Georgia sunt în permanență aprofundate grație unor noi realizări majore, în concordanță cu acordul de asociere UE-Georgia, cu acordul privind o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC) UE-Georgia și cu programul de asociere, inclusiv intrarea în vigoare a regimului de liberalizare a vizelor și aderarea la Comunitatea Energiei;

B.  întrucât respectarea deplină a valorilor fundamentale, inclusiv democrația, statul de drept, buna guvernanță, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a drepturilor minorităților reprezintă o piatră de temelie pentru continuarea integrării europene;

C.  întrucât situația umanitară din regiunile ocupate Osetia de Sud și Abhazia și izolarea acestora continuă să reprezinte una dintre principalele probleme pentru Georgia;

D.  întrucât indicele de percepție a corupției al Transparency International din 2017 arată o menținere a rezultatelor bune în ceea ce privește combaterea corupției;

E.  întrucât noua Strategie națională de combatere a criminalității organizate pentru perioada 2017-2020 și planul său de acțiune adoptat în 2017 se concentrează pe combaterea criminalității organizate, tranzitului de droguri și criminalității informatice, precum și pe introducerea unei activități polițienești orientate spre comunitate care se bazează pe analize științifice;

F.  întrucât Convenția de la Istanbul, având drept scop prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017 și s-a înființat o Comisie inter-agenții privind egalitatea de gen, violența împotriva femeilor și violența în familie;

G.  întrucât clasamentul mondial al libertății presei întocmit de „Reporteri fără frontiere” indică o ușoară îmbunătățire, Georgia trecând în 2018 de pe locul 64, ocupat în 2017, pe locul 61,

1.  salută călduros parcursul de reforme susținute și progresele înregistrate în punerea în aplicare a AA și a acordului privind ZLSAC, care au plasat Georgia în poziția de partener strategic-cheie al UE în regiune; invită autoritățile georgiene să continue să asigure stabilitatea. punerea în aplicare a reformelor democratice și să mențină eforturile depuse pentru a îmbunătăți situația pe plan economic și social pentru cetățenii georgieni, care sunt afectați de sărăcie persistentă, șomaj și de un nivel ridicat de emigrare din motive economice, ca factori-cheie în câștigarea încrederii și a adeziunii populației în cursul procesului de consolidare a suveranității și a integrității teritoriale a Georgiei în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional și de aprofundare a cooperării dintre UE și Georgia;

2.  constată cu satisfacție că agenda europeană a Georgiei continuă să întrunească un consens transpartinic și susținerea majorității cetățenilor georgieni; subliniază că, în conformitate cu articolul 49 din TUE și în concordanță cu Declarația de la Roma din 25 martie 2017, orice stat european poate solicita să devină membru al UE, cu condiția respectării criteriilor de la Copenhaga; reamintește, în același timp, propunerea unei politici privind un „Parteneriat estic plus” (EaP+) susținută de Parlament cu scopul de a deschide noi perspective; salută inițiativa guvernului georgian de a elabora o Foaie de parcurs pentru integrarea în UE, care vizează aprofundarea relațiilor existente în prezent între UE și Georgia; salută implicarea activă a Georgiei în activitățile platformelor multilaterale instituite în cadrul Parteneriatului estic;

3.  laudă autoritățile georgiene pentru campaniile periodice de informare privind beneficiile și oportunitățile economice care decurg din AA și din acordul privind ZLSAC și cu privire la asistența oferită de acestea în gestionarea adaptărilor necesare;

Cadrul instituțional în vigoare pentru punerea în aplicare a acordului de asociere

4.  remarcă faptul că sprijinul acordat de UE Georgiei se va situa între 371 de milioane EUR și 453 de milioane EUR pentru perioada 2017-2020, cu fonduri suplimentare disponibile pe baza principiului „mai mult pentru mai mult”, în concordanță cu programul de asociere UE-Georgia; încurajează Comisia să acorde această asistență în mod proporțional cu capacitatea de absorbție a Georgiei și cu eforturile de punere în aplicare a reformelor depuse de această țară; ia act de decizia Georgiei de a reduce numărul total al ministerelor de la 14 la 11 în vederea optimizării funcțiilor și a reducerii cheltuielilor și salută decizia guvernului georgian de a realoca educației economiile rezultate în urma acestui proces;

5.  solicită o implicare mai puternică a prim-ministrului și a ministrului afacerilor externe în asigurarea unei supravegheri politice la nivel înalt a punerii în aplicare a AA, în special prin raționalizarea structurilor guvernamentale relevante, prin coordonarea și sincronizarea planurilor ministerelor de resort, precum și prin punerea în aplicare integrală și eficace a acestora; salută integrarea Biroului ministrului de stat pentru integrare europeană în ministerul afacerilor externe; sugerează, cu toate acestea, ca întregul aparat ministerial să își asume responsabilitatea pentru realizarea obiectivului integrării europene;

6.  salută adoptarea unei versiuni pe trei ani a planului de punere în aplicare a AA/ZLSAC și invită autoritățile georgiene să elaboreze o strategie de reformă care să completeze aceste planuri, să se concentreze asupra rezultatelor și în alte domenii decât cel legislativ și de formare a personalului și care să fie bazată pe o evaluare a impactului realizată de către experți, abordând totodată și cooperarea interinstituțională dintre parlament, guvern și administrația prezidențială; încurajează, în acest context, parlamentul georgian să își intensifice eforturile depuse în scopul verificării conformității proiectelor de propuneri de reformă pe plan intern cu AA;

7.  accentuează necesitatea ca Georgia să încredințeze sarcinile legate de punerea în aplicare a programului de asociere unui efectiv de personal cu înaltă calificare; solicită autorităților georgiene să garanteze că unitățile structurale care se ocupă de problemele de integrare europeană din toate ministerele sunt dotate cu un număr suficient de funcționari special calificați; invită SEAE și/sau Comisia Europeană să ofere asistență în ceea ce privește consolidarea capacităților și formarea funcționarilor georgieni care se ocupă de punerea în aplicare a AA/acordului privind ZLSAC;

8.  salută instituirea Adunării Interparlamentare a Georgiei, Moldovei și Ucrainei și încurajează această adunare să monitorizeze procesul de punere în aplicare a acordurilor de asociere;

9.  îndeamnă SEAE și/sau Comisia Europeană să stimuleze capacitățile interne cu scopul de a intensifica monitorizarea punerii în aplicare a AA, în special prin sporirea resurselor umane dedicate, care să dețină cunoștințe aprofundate privind sistemul administrativ și juridic al Georgiei, precum și să treacă la o evaluare calitativă a progreselor înregistrate, în special prin introducerea unor procese de examinare analitică care să permită evaluarea nivelului efectiv de aliniere la acquis-ul UE, în conformitate cu cerințele AA;

10.  subliniază rolul crucial pe care societatea civilă, inclusiv partenerii sociali, îl joacă în punerea în aplicare a AA, în calitate de actori care veghează la realizarea reformelor, și salută eforturile depuse de aceasta în monitorizarea punerii în aplicare a acordului; invită solicită autoritățile georgiene să se asigure că reformele realizate în contextul implementării AA/acordului privind ZLSAC presupun deplina implicare a reprezentanților societății civile, precum și a partenerilor sociali - care este relevantă mai ales din perspectiva aspectelor legate de realizarea unui model social „european” - și solicită autorităților și UE să asigure accesul acestora, precum și al persoanelor care locuiesc în zone izolate, la informații privind punerea în aplicare a AA;

11.  subliniază importanța comunicării proactive destinate cetățenilor georgieni în legătură cu beneficiile tangibile și cu obiectivele Parteneriatului estic, precum și în legătură cu nevoia de a combate dezinformarea prin intermediul diseminării informației bazate pe fapte, accesibile și de bună calitate în toate limbile țării partenere; invită Georgia să își îmbunătățească strategia de comunicare, cu sprijinul UE și al statelor sale membre;

12.  salută deschiderea, la Tbilisi, la 4 septembrie 2018, a Școlii europene din cadrul Parteneriatului estic, care prevede un program de bacalaureat internațional pentru elevii provenind din toate țările Parteneriatului estic; încurajează autoritățile georgiene să aloce un loc mai important studiilor europene în programele școlare și universitare standard;

13.  sprijină constatările și concluziile preliminare cu privire la primul tur al alegerilor prezidențiale organizate în 2018 în Georgia, astfel cum au fost prezentate de misiunea internațională de observare a alegerilor, inclusiv de delegația Parlamentului European ce intră în componența acesteia; salută caracterul competitiv al alegerilor și absența cazurilor de violență; regretă ocuparea Osetiei de Sud și a Abhaziei de către Rusia, precum și decizia autorităților care guvernează de facto regiunea Osetiei de Sud de a închide frontiera administrativă cu Georgia, împiedicând astfel mulți cetățeni georgieni să participe la scrutin; invită autoritățile și partidele politice să abordeze, înainte de cel de-al doilea tur al alegerilor, aspectele care suscită preocupări, în special utilizarea abuzivă a resurselor statului, stabilirea unor plafoane excesiv de ridicate pentru finanțarea campaniilor electorale, precum și atacurile verbale intense ale unor demnitari care au vizat organizațiile independente ale societății civile;

Dialogul politic

14.  reafirmă faptul că poziția UE față de reformele constituționale din Georgia coincide cu evaluarea în general pozitivă a Comisiei de la Veneția; regretă amânarea până în 2024 a implementării unui sistem electoral complet proporțional; își reafirmă disponibilitatea de a observa viitoarele alegeri din Georgia și de a sprijini autoritățile georgiene în urmărirea și punerea în aplicare a recomandărilor care vor fi prezentate; reiterează faptul că componența Comisiei electorale centrale nu ar trebui să fie afectată de nicio influență politică și că, în perioada premergătoare alegerilor, ar trebui să se garanteze eliminarea oricărei posibilități de utilizare abuzivă a resurselor administrative; invită autoritățile georgiene să demareze o anchetă corespunzătoare care să investigheze incidentele violente motivate politic survenite pe durata alegerilor parlamentare din 2016;

15.  sprijină consolidarea democratică a instituțiilor politice ale Georgiei și este hotărât să ofere asistență în acest domeniu; remarcă faptul că Georgia se numără printre puținele țări în care toate ramurile puterii sunt implicate în Parteneriatul pentru o guvernare deschisă; subliniază importanța urmăririi unui program de reforme ambițioase, menit să asigure neutralitatea politică a instituțiilor de stat și a personalului lor; subliniază rolul opoziției în cadrul unui sistem parlamentar și pune în evidență nevoia urgentă de a institui mecanisme mai riguroase de control al executivului, inclusiv prin valorificarea capacității deputaților de a adresa în mod regulat întrebări miniștrilor și prim-ministrului, ca modalitate de a asigura asumarea răspunderii de către aceștia din urmă;

16.  salută punerea efectivă în aplicare a regimului de scutire de vize pentru cetățenii georgieni începând cu 27 martie 2017; ia act de respectarea de către Georgia a criteriilor de referință privind liberalizarea regimului vizelor și încurajează monitorizarea regulată a acesteia pentru a asigura continuitatea conformării; ia act de faptul că introducerea regimurilor de călătorii fără viză are rezultate pozitive în ceea ce privește dezvoltarea contactelor interpersonale; laudă Georgia pentru măsurile luate în vederea abordării cu promptitudine a nerespectărilor condițiilor regimului de călătorii fără viză și invită statele membre ale UE să recunoască Georgia ca țară de origine sigură; subliniază importanța intensificării cooperării dintre autoritățile judiciare și agențiile de aplicare a legii din Georgia și cele din statele membre ale UE;

17.  salută punerea în aplicare continuă a strategiei și a planului de acțiune privind migrația ale Georgiei și intensificarea reabilitării sectoarelor de frontieră cu Turcia și Azerbaidjan;

18.  sprijină Georgia în eforturile sale de a duce o politică de soluționare pașnică a conflictelor, reconciliere și implicare și de participare constructivă la dezbaterile internaționale de la Geneva; salută eforturile Georgiei de a menține dialogul cu Rusia; își exprimă aprecierea pentru inițiativa intitulată „Un pas către un viitor mai bun”, prezentată la 4 aprilie 2018, care urmărește îmbunătățirea condițiilor umanitare și socioeconomice ale populațiilor din regiunile ocupate și promovarea contactelor interpersonale și a încrederii între comunități divizate;

19.  reamintește cu regret că, după 10 ani, Federația Rusă continuă să ocupe în mod ilegal teritoriile georgiene și își reiterează sprijinul clar pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei; ia act de acțiunea în justiție introdusă de Georgia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Rusiei, care se referă la utilizarea de măsuri coercitive împotriva persoanelor care trăiesc în Abhazia și Osetia de Sud și de adoptarea de către parlamentul georgian a unei rezoluții prin care se instituie lista neagră „Othozoria-Tatunașvili” a persoanelor care au fost condamnate sau sunt cercetare pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, răpire, tortură sau tratament inuman; subliniază faptul că este necesară o poziție coerentă, coordonată, unită și fermă a comunității internaționale împotriva politicii Rusiei de ocupare și anexare;

20.  îndeamnă autoritățile georgiene să depună eforturi suplimentare pentru a depăși obstacolele existente și să încerce să extindă beneficiile AA și ale acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător la populațiile Abhaziei și Osetiei de Sud/regiunii Țhinvali, prin îmbunătățirea comunicării cu privire la noile posibilități care decurg din acord și prin elaborarea de proiecte ad hoc de cooperare comercială și economică la nivel local;

21.  felicită Georgia pentru participarea sa continuă la operațiunile civile și militare de gestionare a crizelor din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC); accentuează necesitatea de a dezvolta în continuare un dialog strategic la nivel înalt pe probleme de securitate între UE și Georgia, în special cu privire la combaterea radicalizării, a extremismului violent, a propagandei și a amenințărilor hibride;

Statul de drept, buna guvernanță și libertatea presei

22.  salută rezultatele obținute de Georgia în lupa împotriva corupției la nivel mediu și mic, care i-au permis să ocupe o poziție bună la nivel regional din perspectiva indicilor de percepție a corupției; subliniază totuși că fenomenul corupției la nivel înalt în rândul elitei rămâne o problemă serioasă; salută punerea în aplicare de către Georgia a strategiei și a planului său de acțiune privind combaterea corupției; solicită Georgiei să se asigure că Agenția anticorupție este independentă, protejată de orice interferențe politice și separată de Serviciul de Securitate a Statului; reiterează importanța separării efective a puterilor și a unei disocieri clare între politică și interesele economice și subliniază faptul că reușita efortului de combatere a corupției depinde de un sistem judiciar independent și de un bilanț solid al anchetelor în cazuri de corupție la nivel înalt, care constituie încă un obiectiv de atins; consideră că Georgia este un partener important al UE în diferite domenii de cooperare, cum ar fi lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate;

23.  îndeamnă autoritățile georgiene să instituie un mecanism veritabil, independent și eficace de investigare și urmărire în justiție a abuzurilor comise de către funcționarii însărcinați cu aplicarea legii, care să nu fie plasat sub autoritatea procurorului general, pentru a aborda problema persistente a imposibilității de a responsabiliza autorii acestor fapte; salută, așadar, crearea Serviciului de inspectori al statului pentru investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului comise de funcționarii însărcinați cu aplicarea legii;

24.  este foarte preocupat de presiunea exercitată de Turcia asupra rezidenților turci din Georgia, precum și asupra unor instituții de învățământ, pentru presupusa lor afiliere la mișcarea Gülen; îndeamnă autoritățile georgiene să urmărească îndeaproape cazul respectiv, asigurându-se că procedurile judiciare și orice acțiuni întreprinse sunt în deplină conformitate cu principiile și standardele europene; îndeamnă Uniunea Europeană să sprijine și să ajute țările Parteneriatului estic să facă față presiunilor exercitate - în special în ultimele luni - de către Turcia;

25.  ia act de reforma în curs a sistemului judiciar și de elementele care indică o sporire a imparțialității și a transparenței acestuia, însă reamintește faptul că Comisia de la Veneția și-a exprimat îngrijorarea față de modificările legislative propuse, care nu asigură neutralitatea politică a Consiliului Procurorilor; solicită să se adopte măsurile necesare pentru a consolida sistemul judiciar – inclusiv prin creșterea capacității sale administrative – și să se asigure independența deplină a sistemului judiciar și a Parchetului; solicită să se asigure controlul democratic al ministerului de interne, inclusiv al poliției și al serviciilor de securitate, care trebuie să facă obiectul unui proces de restructurare și reformă, pentru a garanta, printre altele, transparența, în special în ceea ce privește procesul de selecție, numire în funcție și promovare a judecătorilor, precum și procedurile disciplinare care îi privesc;

26.  subliniază importanța reformelor aflate în curs în domeniul administrației publice; salută noua lege a funcției publice și așteaptă punerea sa rapidă în aplicare în interesul asigurării unei creșteri continue a încrederii publicului;

27.  constată cu îngrijorare că guvernul georgian nu a adoptat noi acte legislative pentru a îmbunătăți accesul publicului la informații; regretă că reforma propusă limitează și mai mult accesul în acest domeniu; invită guvernul georgian să asigure accesul efectiv la informațiile publice; reamintește că acesta este un angajament esențial asumat în cadrul AA;

28.  îndeamnă guvernul Georgiei să continue punerea în aplicare a reformei în domeniul gestionării finanțelor publice;

29.  salută adoptarea Strategiei naționale de combatere a criminalității organizate;

30.  solicită parlamentului Georgiei să examineze un pachet de modificări care are ca scop reformarea legislației privind politica în domeniul drogurilor, în conformitate cu decizia Curții Constituționale din 30 noiembrie 2017;

31.  salută aprobarea unui pachet de legi de îmbunătățire a situației deținuților de către parlamentul Georgiei;

Respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

32.  invită autoritățile georgiene să continue să operaționalizeze mecanismul de coordonare în domeniul drepturilor omului instituit la nivel național și să își intensifice cooperarea în cadrul forurilor multilaterale; își exprimă preocuparea cu privire la absența progreselor în cadrul anchetei desfășurate în legătură cu răpirea din Tbilisi a jurnalistului azer Afgan Muhtarli, care a pus în evidență numeroase deficiențe în ceea ce privește funcționarea serviciilor de securitate, inclusiv interferența din partea partidelor politice; invită guvernul georgian să asigure finalizarea cu promptitudine și în mod concludent a acestei anchete și subliniază necesitatea ca Georgia să instituie un mediu de siguranță și securitate pentru apărătorii drepturilor omului care își au reședința pe teritoriul său, pentru a garanta că astfel de cazuri nu vor mai apărea;

33.  ia act de hotărârea din 28 noiembrie 2017 a Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu fostul prim-ministru Vano Merabișvili, care a stabilit că au fost încălcate prevederile articolului 18 din Convenția europeană a drepturilor omului, întrucât au existat „un plan secret” și „motive ascunse” în contextul arestării lui Vano Merabișvili;

34.  subliniază importanța unei politici clare, transparente și bazate pe drepturile omului și a mecanismelor de investigare, urmărire penală și compensare a încălcărilor drepturilor omului comise de administrațiile anterioare, cu asigurarea că acest proces respectă pe deplin principiul statului de drept și garanțiile procedurale;

35.  solicită autorităților georgiene să ia măsuri suplimentare pentru a proteja libertățile fundamentale și drepturile omului, în special în ceea ce privește grupurile vulnerabile, prin combaterea discursurilor de incitare la ură și a discriminării, inclusiv pe piața muncii – prin intermediul unui cod al muncii modificat, împotriva persoanelor LGBTQI, a romilor, a persoanelor suferind de HIV/SIDA, a persoanelor cu dizabilități și a altor minorități; invită, în special, Georgia să armonizeze legislația privind drepturile persoanelor cu dizabilități cu Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pe care a ratificat-o în 2014; salută recenta ratificare de către Georgia a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), precum și adoptarea legii privind limba oficială și a Strategiei guvernamentale pentru egalitate civică și integrare și solicită ca acestea să fie implementate rapid și să se creeze un mecanism de monitorizare eficient;

36.  solicită autorităților georgiene să ia măsuri suplimentare pentru a proteja femeile împotriva tuturor formelor de violență, abuzuri sexuale și hărțuire sexuală la locul de muncă și în spațiul public și să stimuleze creșterea numărului de femei de pe piața muncii și din viața politică, unde sunt în continuare subreprezentate;

37.  solicită să se consolideze protecția drepturilor copiilor, inclusiv prevenirea violenței împotriva copiilor, și să se îmbunătățească accesul la educație pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu dizabilități; reiterează responsabilitatea guvernului georgian de a supraveghea îndeaproape situația copiilor din orfelinate și instituții rezidențiale religioase;

38.  reamintește importanța mass-mediei libere și independente, a independenței editoriale și pluralismului și transparenței în ceea ce privește drepturile de proprietate în sectorul mass-mediei, ca principii democratice esențiale; ia act cu satisfacție de progresele din Georgia, așa cum reiese din clasamentul mondial al libertății presei din 2018 stabilit de organizația „Reporteri fără Frontiere”; evidențiază politizarea conținutului mediatic; reamintește cazul care a vizat canalul de televiziune Rustavi 2;

Cooperarea comercială și economică

39.  salută accentul pus pe crearea de locuri de muncă, precum și pe protecția drepturilor lucrătorilor, în special prin adoptarea unei legi privind siguranța la locul de muncă, care să soluționeze eficace problema ridicatului cost uman cauzat de incidentele la locul de muncă; îndeamnă parlamentul Georgiei să extindă domeniul de aplicare al legii, pentru a evita excepțiile de la aplicarea sa; reamintește autorităților georgiene obligația lor de a respecta standardele internaționale în domeniul muncii și subliniază nevoia de a transforma Departamentul pentru inspectarea condițiilor de muncă într-un sistem de sine stătător și independent de inspecție a muncii aliniat la Convenția nr. 81 a OIM, pentru a îmbunătăți siguranța la locul de muncă și pentru a reduce munca nedeclarată; solicită să se pună capăt discriminării de către angajatori a celor care se prevalează de drepturile lor sindicale; își exprimă preocuparea față de fenomenul muncii copiilor și de libertatea de asociere insuficientă în cazul sindicatelor; amintește că securitatea la locul de muncă, în conformitate cu cerințele AA, are o importanță crucială;

40.  observă că UE este cel mai important partener comercial al Georgiei, schimburile cu UE reprezentând aproape o treime din schimburile comerciale totale ale Georgiei, precum și cel mai important donator și actorul responsabil de cel mai mare procent de investiții străine directe în țară; salută punerea în practică a principalelor reforme structurale care vizează îmbunătățirea mediului economic și a mediului de afaceri și creșterea la maximum a beneficiilor oferite de ZLSAC; ia act cu satisfacție de progresele Georgiei în ceea ce privește alinierea legislației sale ce vizează aspectele legate de comerț, inclusiv măsurile sanitare și fitosanitare, însă solicită să se realizeze mai multe progrese în domeniul siguranței alimentare; subliniază importanța reformelor structurale în curs legate de îmbunătățirea climatului de investiții în Georgia; subliniază că este necesar ca autoritățile georgiene să garanteze o distribuire echitabilă a rezultatelor creșterii economiei georgiene în rândul populației, precum și ca AA să fie pus în aplicare în beneficiul IMM-urilor;

41.  constată cu satisfacție că unele produse noi au început să fie exportate în UE, cu toate că Georgia exportă în continuare în principal produse agricole de bază și materii prime; încurajează Comisia să sprijine Georgia să identifice domeniile care ar putea stimula și mai mult diversificarea economică și să le ofere prioritate în procesul de punere în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător; recomandă ca Georgia să aibă în vedere o strategie de diversificare în ceea ce privește coșul de produse exportate către piețele din UE;

42.  apreciază progresele înregistrate în domeniul achizițiilor publice și alinierea preconizată a legislației până în 2022; subliniază importanța unui organism de control imparțial și independent; îndeamnă guvernul Georgiei să îmbunătățească transparența sistemului de achiziții publice, în special prin reducerea derogărilor de la licitațiile deschise existente în legislația privind achizițiile publice, pentru a reduce volumul total al contractelor necompetitive;

43.  salută aderarea Georgiei la Convenția pan-euromediteraneeană cu privire la regulile de origine, care va permite cumulul de origine în cadrul acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător; încurajează Georgia, de asemenea, să adere la Convenția privind un regim de tranzit comun;

Energia și alte domenii de cooperare

44.  salută dobândirea de către Georgia a calității de membru al Comunității Energiei și progresele înregistrate în direcția integrării pieței energetice a Georgiei cu cea a UE prin intermediul convergenței în materie de reglementare, în conformitate cu AA și cu Tratatul de instituire a Comunității Energiei; crede cu tărie că aceste evoluții constituie un progres în direcția îndeplinirii condițiilor pentru realizarea unui amestec energetic paneuropean în concordanță cu Acordul de la Paris privind măsurile de combatere a schimbărilor climatice și cu obiectivul 10 al Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă cu privire la măsurile de combatere a sărăciei energetice; îndeamnă autoritățile georgiene să depună toate eforturile necesare pentru a accelera procesul de adoptare a acquis-ului UE în domeniul energiei, cu sprijinul UE, precum și cooperarea științifică și dezvoltarea inovării în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile; constată că, pentru punerea în aplicare a unor planuri cum este cel de integrare a ministerului energiei în ministerul economiei și dezvoltării durabile, este necesar să se asigure o strânsă coordonare cu parlamentul georgian;

45.  recomandă autorităților georgiene să elaboreze o strategie energetică națională solidă, să reducă nivelul subvențiilor pentru energie și să îmbunătățească securitatea aprovizionării cu energie și independența energetică; încurajează dezvoltarea sectorului energiei provenind din surse regenerabile și a eficienței energetice și adoptarea legilor necesare, precum și o adaptare a cadrului instituțional; încurajează consolidarea funcțiilor de tranzit al energiei;

46.  subliniază necesitatea continuării eforturilor de punere în practică în domeniul transporturilor și al mediului; îndeamnă guvernul georgian să adopte o strategie pentru combaterea poluării aerului; invită autoritățile georgiene să crească participarea publicului la luarea deciziilor în domeniul mediului și gradul de difuzare a informațiilor privind mediul cu scopul de a stimula interesul public;

47.  reamintește că administrarea în domeniul mediului este o caracteristică esențială a cerințelor acordului de asociere; salută intrarea în vigoare a unui nou cod de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu legislația UE, precum și adoptarea foii de parcurs pentru Planul de acțiune privind clima; solicită continuarea alinierii politicilor naționale de mediu la obiectivele UE de combatere a schimbărilor climatice, în concordanță cu Acordul de la Paris din 2015 și, în special, finalizarea și adoptarea strategiei de dezvoltare cu emisii reduse;

48.  observă că Georgia s-a angajat să pună eficient în aplicare acordurile multilaterale din domeniul mediului, în temeiul capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care trebuie îmbunătățit în continuare;

49.  ia act de planul guvernului georgian de a dezvolta în continuare sectorul hidroenergetic; solicită, în acest context, autorităților georgiene să adopte și să respecte standardele UE în toate proiectele și, în special, să aplice o procedură deschisă și transparentă de evaluare a impactului asupra mediului, care să implice toate părțile interesate relevante în principalele etape ale procesului decizional;

Dispoziții instituționale

50.  consideră că implicarea autorităților georgiene începând din etapa de elaborare a legislației relevante ar fi utilă pentru ca procesul să devină mai incluziv și pentru a reduce costurile de tranziție pentru Georgia și invită Comisia Europeană să utilizeze pe deplin mecanismele de schimb de informații ex ante;

51.  își reiterează hotărârea de a intensifica monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor internaționale cu partenerii estici ai UE; solicită încă o dată Comisiei și SEAE să transmită mai frecvent Parlamentului și Consiliului rapoarte scrise detaliate privind aplicarea acestor acorduri;

52.  ia act de faptul că evaluarea punerii în aplicare a acordului privind ZLSAC se concentrează în mare măsură pe fluxurile comerciale și pe barierele din calea comerțului; invită Comisia să monitorizeze și să evalueze în mod corespunzător punerea în aplicare a acordului privind ZLSAC, acordând o atenție deosebită transpunerii și punerii în aplicare a acquis-ului, precum și impactului asupra societății georgiene, și solicită să se prezinte rapoarte anuale publice și cuprinzătoare, referitoare inclusiv la sprijinul tehnic și financiar oferit de UE;

53.  invită Consiliul și Comisia să facă uz în continuare de toate pârghiile posibile pentru a încuraja și a asista Georgia în eforturile sale de implementare eficace a acordului privind ZLSAC și reamintește că punerea în aplicare sustenabilă a acordului privind ZLSAC nu se poate baza doar pe asistența din partea UE, ci necesită, de asemenea, administrarea independentă din partea Georgiei, cu scopul de a promova intensificarea fluxurilor comerciale, reducerea sarcinilor birocratice și simplificarea procedurilor administrative; face apel la ambele părți să ofere mai mult sprijin microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (MIMM-urilor) și să furnizeze asistență tehnică; îndeamnă Comisia Europeană să ia în calcul înființarea unui grup de sprijin pentru Georgia, asemănător celui înființat pentru Ucraina;

54.  invită SEAE și/sau Comisia să publice în același timp toate rapoartele anuale privind punerea în aplicare a acordului de asociere și să publice simultan o evaluare comparativă a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a AA/acordului privind ZLSAC de către fiecare partener asociat în raport cu obiective de referință specifice;

55.  este hotărât să întocmească rapoarte anuale privind punerea în aplicare a acordurilor de asociere;

o
o   o

56.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Georgiei.

(1) JO C 294, 12.8.2016, p. 31.
(2) JO C 11, 12.1.2018, p. 82.
(3) JO C 356, 4.10.2018, p. 130.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2018)0073.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2018)0266.
(6) „The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova”, („Reformele electorale în trei țări asociate din vecinătatea estică – Ucraina, Georgia și Moldova”), Parlamentul European, 26 octombrie 2017.
(7) „Acordurile de asociere între UE și Moldova, Georgia și Ucraina”, Parlamentul European, 28 iunie 2018.
(8) „The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective”, („Dezvoltarea unui cadru instituțional pentru punerea în aplicare a acordurilor de asociere în Georgia, Moldova și Ucraina: un studiu comparativ”), Parlamentul European, septembrie 2018.

Ultima actualizare: 6 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate